Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.05.2021.

Anastasija Mamutović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 5.7.1993
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2016
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Stanisavljević Petrović, Z. Mamutović, A. (2017). Coputer games in the service of developing digital literacy in pre-school children. U Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 7, (ur.) Pralica, D. i Šinković, N. (239-247), UDC: 004.793.7:373.2., ISBN 978-86-6065-450-4., COBISS.SR-ID 322094599.

  Stanisavljević Petrović, Z. Mamutović, A. (2017). Coputer games in the service of developing digital literacy in pre-school children. U Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 7, Book of abstracts IX, (32), UDC 004.793.7:373.2., ISBN 978-86-6065-430-6., COBISS.SR-ID 316963847.

  Stanisavljević Petrović, Z., Mamutović, A. (2018). Stavovi studenata o upotrebi društvene mreže Facebook. U: Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene 8, (ur.) Pralica, D. Šinković, N. (405-417). UDC 316.472.4:004.738.5]-057.87 COBISS.SR-ID 330012423 ISBN 978-86-6065-537-2

  Мамутовић, А., Станисављевић Петровић, З., Павловић, Д. (2019). Модернизација предшколског васпитања-рачунарске игре и унапређивање квалитета. У: Традиција, модернизација, идентитети X: Биланс транзиције у Србији и на Балкану, (ур.) Стојић, Г., Станојевић. Н. (49-51). ISBN 978-86-7379-500-3

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Stanisavljević Petrović, Z., Pavlović, D., Mamutović, A. (2017). Modernizacija kulture učenja – Vikipedija kao izvor znanja. Godišnjak za sociologiju. 13(18), 9–24. Univerzitet u Nišu Filozofski fakultet Niš.  UDK 004.738.5:37. ISSN 1451-9739    

  Pavlovic, D., Stanisavljevic Petrovic, Z., Mamutovic, A. (2017). Wikipedia - From the Popular Source of Information to the Pedagogical Tool. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 4(3), (36-48), ISSN 2520-0968 (Online), ISSN 2409-1294 (Print), doi: https://doi.org/10.23918/ijsses.v4i3p36

  Mamutović, A. (2018). Mediji u predškolskom obrazovanju (Novi mediji u ranom obrazovanju-prikaz monografije). U: Godišnjak za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Nišu, (ur.) Stanković, Z. (89-92), UDK: 373.2:316.774., ISSN 1821-4770., COBISS.SR-ID 174017804.

  Мамутовић. А. (2019). Рачунарске игре у васпитно-образовном раду предшколских установа. У: Годишњак за педагогију Филозофског факултета у Нишу, (ур.) Станковић, З., 3(2), 91-102.

  Marković, M., Stanisavljević Petrović, Z., Mamutović, A. (2019). Informisanost roditelja o oblastima rada stručnih saradnika u predškolskim ustanovama. Nastava i vaspitanje, 68(1), 89-106.

  Станисављевић Петровић, З., Марковић, М. и Мамутовић, А. (2019).  Шкoлскa пeдaгoгиja у студиjским прoгрaмимa oснoвних aкaдeмских студиja пeдaгoгиje – aнaлизa силaбусa. Годишњак за педагогију, 4 (1), 47-59. UDK 37.013:371.214]:371(497); DOI: https: //doi.org/10.46630/gped.1.2019.03; ISSN 1821-4770; COBISS.SR-ID 174017804

  Мамутовић, А., Марковић, М. и Станисављевић Петровић, З. (2020). Примeнa сaврeмeнe тeхнoлoгиje у вaспитaњу и oбрaзoвaњу дeцe прeдшкoлскoг узрaстa– прикaз рeзултaтa истрaживaњa из рaзличитих зeмaљa. Годишњак за педагогију, 5 (1), 59–72. DOI: https://doi.org/10.46630/gped.1.2020.04; ISSN 1821-4770; COBISS.SR-ID 174017804

  Марковић, М., Станисављевић Петровић, З., Мамутовић, А. (2020). Укљученост родитеља у рад предшколских установа. Иновације у настави, 33(3), 111-123 УДК 37.018:26-053.4; ISSN  0352-2334 doi: 10.5937/inovacije2003111M

  Марковић, М., Станисављевић Петровић, З. и Мамутовић, А. (2020). Превенција вршњачког насиља у школи – карактеристике успешних програма. Зборник Матице српске за друштвене науке, 71 (175/3): 407-418. DOI: https://doi.org/10.2298/ZMSDN20754M; UDK 316.624-053.6:37 UDK 159.922.7:364.632; ISSN 0352-5732, eISSN 2406-0836; COBISS.SR-ID 174017804

  Maksimović, J., Osmanović, J. i Mamutović, A. (2020). Kompetencije nastavnika za medijsko obrazovanje. In medias res, 9(17), 2685-2707. https://doi.org/10.46640/imr.9.17.7-č

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Mamutovic, A., Vujovic, M. (2018). Interactive Digital Media in Preschool Age. Elearning challenges and new horizons, 4, 185-192. Retrived from: https://proceedings.elseconference.eu/index.php?paper=226afda92dfe40080180942ca3c6f58c

  Mamutovic, A., Vujovic, M. (2018). Interactive digital media in preschool age. Proceedings of the 14th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education”: eLearning challenges and new horizons, Vol. 4, 185-192. doi: 10.12753/2066-026X-18-241

Poslednji put izmenjeno sreda, 26 maj 2021 21:38