Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.12.2013.

Snežana Božić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12. 11. 1974.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: 2000.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Божић, С. (2018). Живот на обе стране, поговор у: Стана Динић Скочајић. И нека ми неко после каже. Ниш: Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша, стр. 106 – 108. - ISBN 978-86-80942-01-8 

   

   

 • Knjige i udžbenici:
  • Методички узлети [Електронски извор]: збирка припрема за часове у основној и средњој школи - филологија, друштвено-хуманистичке науке / приредиле Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Марина Јањић. - Ниш: Филозофски факултет, 2020. ISBN 978-86-7379-534-8

  • Божић, С., Милосављевић Милић, С., Јовановић, Ј., Бојанић Ћирковић, М. (2020), Аплауз: читанка за осми разред основне школе. Београд: Герундијум (2020) ISBN 978-86-81698-05-1

  • Божић, С., Милосављевић Милић, С., Јовановић, Ј., Бојанић Ћирковић, М. (2019), Одсјај: читанка за седми разред основне школе. Београд: Герундијум (2019) ISBN 978-86-81698-05-1

  • Снежана Божић, Снежана Милосаљевић МилићЈелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић. 2019. Изазов: читанка за шести разред основне школе. Београд: Герундијум.
  • Снежана Божић. 2018. Пријатељство на мрежи – о интернету и настави књижевности. Ниш: Филозофски факултет, 244 стр. – ISBN 978-86-7379-48-8
  • Снежана Божић, Снежана Милосаљевић МилићЈелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић. 2018. Похвала: читанка за пети разред основне школе. Београд: Герундијум, 192 стр. - ISBN 978-86-87715-70-7
  • Марина Јањић, Јелена Максимовић, Гордана Ђигић, Снежана Божић. 2014. Практикум за реализацију професионалне наставне праксе - са студентским портфолиом. Ниш: Филозофски факултет.
  • Божић, Снежана. 2010. Подстицаји, трагања: књижевна савременост и критика. Београд: КИЗ Алтера.
  • Божић, Снежана. 2000. Композиција романа Деобе Добрице Ћосића, Библиотека семинарских и дипломских радова, коло II, књига 9. Ниш: Студијска група за српски језик и књижевност, Филозофски факултет у Нишу, Просвета.
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Božić, S. (2020). Hladnoća u ljudima: porodični odnosi u pripovetkama Ive Andrića. In: Tošović, Branko (Hg/ur.). Kriopoetika Iva Andrića i ruskih nobelovaca / Die Kryopoetik von Ivo Andrić und russischen Nobelpreisträgern. Graz – Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris. S. 191–203. [Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 13]

  Божић, С., Новаковић, А. (2020). О читалачким навикама средњошколаца и настави књижевности. У: Иновације у настави ­– часопис за савремену наставу, XXXIII, 2020/3, стр. 14–27. Београд: Учитељски факултет.

  http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/33-3-2/

  Божић, С. (2020). Емпатијско-етички модел читања у настави књижевности. У: Књижевна историја, часопис за науку о књижевности, бр. 170, год. LII (2020), стр. 295–318. Београд: Институт за књижевност и уметност.  

  (ISSN 0350-6428) 

  Божић, С. (2020). Читалац и/или аутор — одисејада кроз мрежу референци / Снежана B. Божић // Научни састанак слависта у Вукове дане / [ed. Бошко Сувајџић]. - ISBN 978-86-6153-643-4. - Vol. 49, No. 2 (2020), p. 357-366.

  (ISSN 0351-9066)

  http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_ser/msc/2020-2/msc-2020-49-2-ch32.pdf

   • Božić, Snežana. 2019. Obrada motiva smrti u nastavi književnosti. WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH, Slavica Wratislaviensia CLXVIII, Wrocław 2019, str. 615-629. DOI: 10.19195/0137-1150.168.52

  Božić, S. (2019). Sav sjaj što ga Bog svijetom prosipa plavi oči moje: Andrićevi predeli svetlosti. U: ANDRIĆEVA SUNČANA STRANA / ANDRIĆS SONNENSEITE (Hg/ur. Branko Tošović), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci, Svet knjige Beograd, nmlibris Beograd, 2019. – 865 s./S.  [Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 12] str. 225-236. ISBN 978-3-9504299-5-4 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) ISBN 978-99976-27-35-3 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske).

  http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/publikationen.html

   • Божић, Снежана. 2016. Методички аспекти примене интернета у настави књижевности: предуслови, изазови, реализација. Дидактичко-методички приступи и стратегије - подршка учењу и развоју деце (ур. Мирослава Ристић, Ана Вујовић) /Међународни научни скуп. Београд: Учитељски факултет.  ISBN 978-86-7849-235-8; UDC 371.3::821.163.41]:004.738.5

   • Божић, Снежана. 2014. Импликације укључивања интернет-ресурса у наставне процесе - реалност и потенцијали. Интернет и друштво, међународни тематски зборник радова, 231-248. Ниш и Београд: Српско социолошко друштво, Филозофски факултет у Нишу и Институт за упоредно право Београд.

  • Божић, Снежана. 2010. Поуздан водич кроз пределе српске књижевности (Тихомир Брајовић, Кратка историја преобиља, критички бедекер кроз савремену српску поезију и прозу, Зрењанин 2009). Зборник Матице српске за књижевност и језик, LVIII, 3, 679-682. Нови Сад.

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Новаковић, А., Божић, С. (2020). Ставови студената србистике према платформама за учење (Google Classroom и Hangouts Meet). Методички видици, год. 11, бр. 11 (2020), стр. 13-28. Нови Сад: Филозофски факултет.

  Божић, С. (2020). Путовање као литерарна и наставна инспирација (Методички приступ текстовима о путовању Виде Огњеновић и Исидоре Секулић у основној школи). Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, Књ. 14 (2020), стр. 73-87.

  Божић, С. (2020). Бајка Добрице Ћосића: књижевна критика о романескном искораку у алегорично-сатиричну фантастику. На темељима народних говора, Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2020. УДК 821.163.41.09-31

  Божић, С. (2020). Рад Вука Милатовића на утемељењу и оснаживању научног статуса методике наставе књижевности и језика. Методика и поетика Вука Милатовића, зборник радова. Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд (2020) стр. 111-121. ISBN 978-86-7849-292-1

  Божић, С. (2020). Утицај интертекстуалности и игривости на комуникативност поезије Попа Д. Ђурђева. Philologia Mediana, година XII, Vol. 12, No 12 (2020), стр. 675-689. Ниш: Филозофски факултет.

  http://www.philologiamediana.com/index.php/phm/article/view/371

  Божић, Снежана. 2016. О хипертексту и наративу (Џорџ Лендоу, „Реконфигурација наратива” / George Landow, „Reconfiguring the Narative”, Hypertext: The Convergence of Contemporary Literary Theory and Technology, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2006, превод С. Божић). Philologia Mediana, година VIII, број 8, стр. 739-772. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. Ниш.  

  • Божић, Снежана. 2016. Вредан лексикографски допринос науци и струци (Лексикон образовних термина, Учитељски факултет у Београду, 2014), Philologia Mediana, година VIII, број 8, стр. 872-875. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. Ниш

  • Божић, Снежана. 2014. Значај теорије хипертекста за наставу књижевности. Свет у књижевности – књижевност у свету, тематски зборник радова, 59-72. Ниш: Филозофски факултет.

  • Божић, Снежана. 2014. Први светски рат у прози Живојина Павловића. Србија у књижевности о Првом светском рату, зборник реферата са научног скупа Књижевност и историја X одржаног у Нишу 29. и 30. маја 2009. године, стр. 195-204. Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ о Универзитета у Нишу.

  • Божић, Снежана. 2014. Примена интернета и појединих веб-алата у настави језика и књижевности (Виртуелна интеракција и колаборација у настави енглеског језика и књижевности, тематски зборник радова, приредила Биљана Радић-Бојанић, Филозофски факултет Нови Сад, 2012). Philologiа Mediana, годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, година VI, број 6, стр. 638-641. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2014. Примена интернета у настави књижевности - ставови и поступања наставника. Philologiа Mediana, годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, година VI, број 6, стр. 529-546. Ниш. 

  • Божић, Снежана. 2013. О актуелним питањима у настави књижевности и српског језика (Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2011). Philologiа Mediana, годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, година V, број 5, стр. 690-695. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2012. Књижевни разговор − средство (ауто)портретисања (Јован Пејчић, Поетика књижевног разговора, Службени гласник, Београд, 2012). Годишњак за српски језик, XXV, 12, 217-222. Ниш: Филозофски факултет.

  • Божић, Снежана. 2012. На Исидорином трагу – путовање у Норвешку Виде Огњеновић. Други о Србима, Срби о другима, зборник радова, 311-325. Ниш: Филозофски факултет.

  • Божић, Снежана. 2012. Кратке приче Душана Радића. Прича, часопис за причу и приче о причама, VI, 20, 173-179. Београд.

  • Божић, Снежана. 2012. Образложење Жирија – награда Бранко Миљковић (ауторски текст). Градина, часопи за књижевност, уметност и културу – нова серија, бр. 50-51, стр. 31-32. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2011. Путовање у изумирање (Мирко Демић, Трезвењаци на пијаној лађи, Зрењанин: Агора, 2010). Градина, часопис за књижевност, уметност и културу, нова серија, бр. 40-41/2011, стр. 266-269. Ниш: НКЦ.

  • Божић, Снежана. 2011. Излазак из круга (Исидора Секулић, Сапутници, Београд: Плави јахач, 2001). Прича, часопис за причу и приче о причама, година V, број 15-16, стр. 66-76. Београд.

  • Божић, Снежана. 2010. Рецепција Ћосићевог романа Корени у књижевној критици. Годишњак за српски језик и књижевност, XXIII, 10, 187-201. Ниш: Филозофски факултет.

  • Божић, Снежана. 2010. Рецепција Ћосићевог романа Време смрти у књижевној критици. Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, година I, број 2, стр. 218-233. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2010. Корак по корак до успешног школског часа (Љиљана Петровачки, Гордана Штасни, Методичке апликације, Планирање, програмирање и припремање наставе српског језика и књижевности, Нови Сад 2008). Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, II, 2, 386-391. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2009. Циљеви наставног проучавања књижевног дела Добрице Ћосића. Годишњак за српски језик и књижевност, XXII, број 9, стр. 29-35. Ниш: Филозофски факултет.

  • Божић, Снежана. 2009. О односу мита, историје и романа у поетичким текстовима Добрице Ћосића. Књижевност и историја IX, Идеализација и митологизација историје у књижевности, Зборник реферата са научног скупа одржаног у Нишу 19. и 20. октобра 2007, стр. 181-192. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу.

  • Божић, Снежана. 2009. Врхом пера, прстима по тастатури, оштрицом мача... (Разговор са Ласлом Блашковићем). Градина, бр. 28, стр. 35-39. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2009. Електронска (on line) издања књижевних часописа. Градина, бр. 28, стр. 188-193. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2009. Чувар памћења (Мирко Демић, Молски акорди, Зрењанин 2008). Градина, бр. 28, стр. 255-258. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2009. Препознавања (Јован Пејчић, Основ, оквири, праг. Облик и реч критике 3, Пожаревац 2008). Летопис Матице српске, књ. 484, св. 1-2, стр. 172-181. Нови Сад.

  • Божић, Снежана. 2009. Исписивање судбине (Љиљана Дугалић, Цртеж на длану, Београд 2009). Одговор, часопис за културу и духовност, бр. 4, стр. 232-234. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2009. Методички приступ одломку „Откриће" из романа Деобе Добрице Ћосића. Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, година I, број 1, 2009, стр. 167-193. Ниш: Филозофски факултет.

  • Божић, Снежана. 2009. Техника научноистраживачког рада − успешан update (Марија Клеут, Научно дело од истраживања до штампе: техника научноистраживачког рада, Нови Сад 2008). Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, година I, број 1, стр. 302-309. Ниш: Филозофски факултет.

  • Божић, Снежана. 2008. Бомбоне у омоту од чоколаде или: лажно паковање (Милорад Павић, Позориште од хартије, Београд 2007). Књижевни лист, бр. 67, стр. 8. Београд.

  • Божић, Снежана. 2008. Град Ниш у Времену смрти Добрице Ћосића, Писци у Нишу и о Нишу, зборник реферата са научног скупа из пројекта Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у 19. и 20. веку, одржаног 1. децембра 2006, стр. 211-224. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу.

  • Божић, Снежана. 2008. Урамљивање актова самоће (Љиљана Дугалић, Акт, Београд 2007). Књижевни магазин, година VIII, број 82-83, стр. 56, 57. Београд.

  • Божић, Снежана. 2008. Избор критичара: Др Павле Илић, др Оливера Гајић, др Миланка Маљковић: Криза читања – комплексан педагошки, културолошки и општедруштвени проблем, Градска библиотека Нови Сад, 2007, 175 стр. и Ласло Блашковић, Турнир грбаваца, Геопоетика, Београд, 2007. Новине београдског читалишта, нова серија, број 32, стр. 27. Београд.

  • Божић, Снежана. 2008. Промаја из огледала & Позиционирање (Слободан Владушић, На промаји, Зрењанин 2007). Градина, бр. 23, стр. 142-147. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2008. Научни пројекат Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у 19. и 20. веку (у коауторству са Данијелом Костадиновић и Александром Костадиновићем). Двадесет година књиге: прилози и прикази, стр. 57-87. Ниш: Огранак Вукове задужбине.

  • Божић, Снежана. 2008. O последицама животних случајности (Иванка Косанић, Моја драга Јелена, Ниш 2007). Градина, бр. 24, стр. 176-180.Ниш.

  • Божић, Снежана. 2008. Приче Мирјане Павловић: о индивидуално и колективно трагичном. Прича: часопис за причу и приче о причама, , година II, број 2-3, стр. 138-146. Београд.

  • Божић, Снежана. 2007. Мотивисање ученика за читање, доживљавање и сазнавање романа Добрице Ћосића. Школски час српског језика и књижевности, часопис за методику наставе српског језика и књижевности, година XXV, бр. 3-4/2007, стр. 35-51. Београд.

  • Божић, Снежана. 2007. Господски поглед на ствари (Слободан Тишма, Урвидек, Београд 2005). Градина, бр. 17, стр. 198-202. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2007. Који је то М. Пантовић Ганди хтео да поправља свет? (Мирко Демић, Слуге хировитог лучоноше, Зрењанин 2006). Градина, бр. 20, стр. 281-284. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2006. О дубинама бездана (Драгиша Калезић, Безданица, Београд 2004). Књижевни лист, бр. 41, стр. 8. Београд.

  • Божић, Снежана. 2006. Однекуд засвирати мора! (Радован Бели Марковић, Оркестар на педале, Београд 2004). Градина, бр. 13, стр. 331-338. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2006. Чежња за сигурношћу постојања (Фрања Петриновић, Последњи тумач симетрије, Београд 2005). Градина, бр. 14, стр. 260-266. Ниш.

  • Божић, Снежана. 2006. Књижевни одломак као школска и као домаћа лектира – разлика у методичком приступу. Годишњак за српски језик и књижевност, година XX, бр. 8, стр. 45-53. Ниш: Филозофски факултет.

  • Божић, Снежана. 2005. Породични процес: без кривице, али и без излаза (Франц Кафка, Писмо оцу, Београд 2004). Књижевни лист, месечник за књижевност, културу и друштвена питања, бр. 30, стр. 9. Београд.

  • Божић, Снежана. 2005. Преболети - променити се, и обратно (Илма Ракуза, Острво, Београд 2004). Књижевни лист, бр. 34, стр. 9. Београд.

  • Божић, Снежана. 2005. Провансалска птичица (Стана Динић Скочајић, Ту си, птичице!, Београд 2004). Повеља: часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 1, стр. 175-177. Краљево.

  • Божић, Снежана. 2005. Истина окружена метежом (Владимир Тасић, Киша и хартија, Нови Сад 2005). Градина, часопис за књижевност, уметност и културу, нова серија, бр. 9, стр. 239-245. Ниш: НКЦ.

  • Божић, Снежана. 2005. Посланице из срца града (Ђорђе Писарев, У срцу града, Нови Сад 2004). Књижевни лист, бр. 39, стр. 8. Београд.

  • Божић, Снежана. 2004. Ветриловски сан (Тихомир Нешић, Задужбина на Ветрилу, Просвета, Београд, 2003). Градина, часопис за књижевност, уметност и културу, нова серија, бр. 2/2004, стр. 305 – 308. Ниш: Нишки културни центар.

  • Божић, Снежана. 2004. О благим ратницима вере и неуништивој лепоти света (Милентије Ђорђевић, Свети ратници, Просвета, 2001). Багдала, часопис за књижевност, уметност и културу, година XLVI, број 460, стр. 95 – 107. Крушевац.

  • Божић, Снежана. 2004. Из затворског путописа (Ласло Блашковић, Мадонин накит, Албатрос, Београд, 2003). Књижевни лист, месечник за књижевност, културу и друштвена питања, бр. 23/24, стр. 9. Београд.

  • Божић, Снежана. 2004. Рајске јабуке у паклу рата. Трпеза у култури Бугара и Срба, стр. 29–35. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методиŭ".

  • Божић, Снежана. 2003. Данило Киш и Рани јади на часу књижевности. Школски час српског језика и књижевности, часопис за методику наставе српског језика и књижевности, година XXI, бр. 2, стр. 89–109. Београд.

  • Божић, Снежана. 2003. Лазаревићева икона (Љубица Арсић, Икона, Народна књига/Алфа, Београд, 2001). Књижевни лист, месечник за књижевност, културу и друштвена питања, година II, број 9/10, стр. 9. Београд.

  • Божић, Снежана. 2003. Богобојажљивост као животни принцип (Срђан Воларевић, Под кровом ватрене куће, Гутембергова галаксија, Београд, 2002). Књижевни лист, месечник за књижевност, културу и друштвена питања, година II, број 14, стр. 9. Београд.

  • Божић, Снежана. 2003. Лудило заборављеног цвета (Микаило Бодирога, Квадрилион, Народна књига/Алфа, Београд, 2003). Књижевни лист, месечник за књижевност, културу и друштвена питања, година II, број 15/16, стр. 9. Београд.

  • Божић, Снежана. 2003. Поетика путописа – широки простор отворених граница као изазов за проучавање (Књига о путопису, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001). Годишњак за српски језик и књижевност, година XIV, број 7, стр. 213–230. Ниш: Филозофски факултет у Нишу.

  • Божић, Снежана. 2002. Стеван Раичковић: Записи о црном Владимиру (методички приступ). Школски час српског језика и књижевности, часопис за методику наставе српског језика и књижевности, година XX, бр. 1, стр. 54-72. Београд.

  • Божић,  Снежана. 2002. Аутентични приповедач (Јован Радуловић, Идеалан плац, Филип Вишњић, Београд, 2000). Књижевне новине, лист за књижевност и друштвена питања, година LIV, број 1056, стр. 20. Београд.

   

                 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  • Божић, С. (2019). Блаже Конески у наставном проучавању. У: XLV меѓународна научна конференција на LI летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Св Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2019. стр. 279-294. УДК 821.163.3:37.091.3.  ISBN 978-9989-43-426-6 COBISS.MK-ID 110538250

  • Јовановић, В. Јелена, Снежана Божић. 2017. Савремени приступи проучавању прозе у настави - могућности иновације у задатим програмским оквирима. XLIII Мегународна научна конференција на XLIX мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 25-26. јуни 2016, стр. 392-404. Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје.

   

  • Божић, Снежана. "Преображаји с оне стране границе": књижевни гласови из дијаспоре. Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 14-16. октобра 2016.

   

  • Божић, Снежана. Књижевност у виртуелној учионици – ограничења неограниченог. Међународна научна конференција Виртуелна култура, Филолошки факултет у Београду, 23-25. септембра 2016. / Зборник резимеа (прир. А. Вранеш, Љ. Марковић), стр. 41-43.

   • Јелена Јовановић, Снежана Божић. Савремени приступи проучавању прозе у настави – могућности иновација у задатим програмским оквирима. Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, XLIII Меѓународна научна конференција, Охрид, 25-26. јуни 2016.

  • Божић, Снежана. Методички аспекти примене интернета у настави књижевности: предуслови, изазови, реализација. Међународни научни скуп Дидактичко-методички приступи и стратегије  – подршка учењу и развоју деце, Учитељски факултет, Универзитет у Београду (20. новембар 2015), стр. 70-82.

  • Божић, Снежана. Нови наратолошки приступи као део наставне методологије у средњошколском проучавању књижевности. Наука и савремени универзитет 5, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 13. и 14. новембар 2015.

  • Божић, Снежана. О ергодичкој књижевности. Међународни научни скуп Наука и савремени универзитет 4, 14. и 15. новембар 2014. Филозофски факултет у Нишу.

  • Божић, Снежана. Импликације укључивања интернет-ресурса у наставне процесе - реалност и потенцијали. Међународни научни скуп Интернет и друштво, 19-20. септембар 2014. Филозофски факултет у Нишу.

  • Божић, Снежана. Значај теорије хипертекста за наставу књижевности. Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, 15. и 16. новембар 2013. Филозофски факултет у Нишу.
  (Књига сажетака, уредник Бојана Димитријевић, Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 2013, стр. 63, 64)

  • Снежана Божић. Село Душана Радића – стварност или фикција? Научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара. 17. мај 2013. Филозофски факултет у Нишу.

  • Божић, Снежана. О породици и породичним односима у прози Душана Радића. Научни скуп Наука и савремени универзитет 2, 16-17. новембар 2012. Филозофски факултет у Нишу.

  • Божић, Снежана. Промене у припремању и релизацији наставе књижевности условљене употребом интернета. Научни скуп Наука и савремени универзитет, 10-11. новембар 2011. Филозофски факултет у Нишу.
  (Књига резимеа, уредник Јован Пејчић, Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 2011, стр. 61)

  • Божић, Снежана. На Исидорином трагу – путовање у Норвешку Виде Огњеновић. Национални научни скуп са међународним учешћем Други о Србима, Срби о другима, децембар 2009. Ниш.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   Божић, Снежана. „Емпатијско-етички модел читања у настави књижевности”, 5. научни скуп Књижевност за децу у науци и настави, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 21. 4. 2017. година.

  • Божић, Снежана. Настава књижевности у процесима информатизације образовања. 17. конгрес Савеза славистичких друштава Србије, 18-20. септембар 2009. Сокобања.

  • Божић, Снежана. Други светски рат у прози Живојина Павловића. Научни скуп Књижевност и историја: Слика Србије у књижевности о Другом светском рату, мај 2009. Ниш.

  • Божић, Снежана. Први светски рат у прози Живојина Павловића. Научни скуп Књижевност и историја: Слика Србије у књижевности о Првом светском рату, мај 2008. Ниш.

  • Божић, Снежана. О односу мита, историје и романа у поетичким текстовима Добрице Ћосића. Научни скуп Књижевност и историја: Идеализација и митологизација историје у књижевности, октобар 2007. Ниш.

  • Божић, Снежана. Град Ниш у Времену смрти Добрице Ћосића. Научни скуп Писци у Нишу и о Нишу, децембар 2006. Ниш.

  Семинари за наставнике:

  • Божић, Снежана. Емпатијско-етички модел читања у настави књижевности. Савремени приступи у настави српског језика и књижевности, циклус 2016-2018.

  • Божић, Снежана. Хипертекстуалност и настава књижевности. Савремени приступи у настави српског језика и књижевности, циклус 2014-2016.

  • Божић, Снежана. Методички приступ текстовима допунског избора лектире у основној школи (Исидора Секулић и Вида Огњеновић). Савремени приступи у настави српског језика и књижевности, 9. децембар 2012. и 8. децембар 2013. Филозофски факултет Ниш.

  • Божић, Снежана. Путовање као литерарна и наставна инспирација: методички приступ текстовима о путовању Исидоре Секулић и Виде Огњеновић у основној школи. 53. Републички зимски семинар за професоре и наставнике српског језика, 13. jануар 2012. Филолошки факултет у Београду.

  • Божић, Снежана. Књижевно дело Добрице Ћосића у настави. Савремени приступи у настави српског језика и књижевности, новембар 2010, март 2011. Филозофски факултет Ниш.

  • Божић, Снежана. Књижевно дело Добрице Ћосића у наставном контексту. Републички зимски семинар, јануар 2006. Филолошки факултет у Београду

   

Poslednji put izmenjeno petak, 21 maj 2021 10:06