Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.07.2021.

Olivera Marković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28. 2. 1989.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu - osnovne i master studije
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika; Filologija - srpska i komparativna književnost;
 • Godina diplomiranja: osnovne studije 2013; master studije 2015.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Marković, Olivera (2020). „Potraga za identitetom u romanima 'Dečaštvo: scene iz provincijskog života' i 'Mladost' Džona M. Kucija”, Filolog, Banja Luka: Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, br. 21, str. 337–356. ISSN 1986-5864. DOI 10.21618/fil2021337m. <https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=394&path%5B%5D=pdf>.

  Marković, Olivera (2019). „Humor i ograničenja humora u romanu 'Hodočašće Arsenija Njegovana' Borislava Pekića”, Philologia Mediana, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, god. XI, br. 11, str. 119–135. ISSN 1821 – 3332 = Philologia Mediana.<https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2019/download/2927_2f7fe774ab1474e9afd87d8f2209b0aa>.

  Marković, Olivera (2018). „Groteska kao kognitivni fenomen poetičkog diskursa do predromantizma”, Philologia Mediana, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, god. X, br. 10, str. 119–134. ISSN 1821 – 3332 = Philologia Mediana.<https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2018/download/1814_61717592bd5fe9b0dd27ee0dd6caa238>.

  Marković, Olivera (2018). „Potraga za identitetom u pripoveci Molski akordi Mirka Demića”, Filolog, Banja Luka: Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, br. 17, str. 568–582.
  ISSN 1986-5864
  DOI http://doi.org/10.21618/fil1817568m <https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=241&path%5B%5D=pdf>.

  Marković, Olivera (2016). „Autobiografski romani Džona Maksvela Kucija i autre-biography”, Nasleđe (časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu), Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, god. XII, br. 33, str. 177–188. ISSN 1820-1768 = Nasleđe (Kragujevac). 821.111(680)-31.09 Coetzee J. M. <http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/Nasledje33.pdf>.

  Marković, Olivera (2016). „Verbalna komika u komediji Put oko sveta Branislava Nušića”, Philologia Mediana, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, god. VIII, br. 8, str. 157–174. ISSN 1821 – 3332 = Philologia Mediana. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2016/download/1499_4dbbb8bd7ae8a777a272c29ed17c5a12>.

  Marković, Olivera (2018). „Neverovatni cilinder Nj. V. kralja Kristijana Živojina Vukadinovića kao društveno-politička kritika”, Gradina: časopis za književnost, umetnost i kulturu, Niš: Niški kulturni centar, br. 82-83, str. 233–240. ISSN 0436-2616.

  Marković, Olivera (2013). „Strategije čitanja u pripoveci Džepovi puni kamenja Jelene Lengold”, Gradina: časopis za književnost, umetnost i kulturu, Niš: Niški kulturni centar, br. 52-53-54, str. 179–195. ISSN 0436-2616.

  Marković, Olivera (2018). ,,Srpska književnost za anglosaksonsko tržište (Cat painters: an anthology of contemporary Serbian poetry, ur. Biljana D. Obradović i Dubravka Đurić, Nju Orleans: Dialogos Press, 2016).” Philologia Mediana, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, god. X, br. 10, str. 708–712. ISSN 1821 – 3332 = Philologia Mediana. <https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2018/download/1854_dedce070b33e79ba6ced9b71e9a2f785>.

  Marković, Olivera (2018). „Svom rodu na čast: reprint Srpskog venca Todora Vlajića (o knjizi 'Srpski venac' Todora Vlajića, prir. Danijela Popović Nikolić i Aleksandar Kostadinović, Knjaževac: Narodna biblioteka 'Njegoš', 2017), Filolog, Banja Luka: Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, br. 18, str. 582–589. ISSN 1986-5864. DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818582m <https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=293&path%5B%5D=pdf>.

  Marković, Olivera (2017). „Tradicija i savremenost: o delu Borislava Radovića”, Philologia Mediana, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, god. 9, br. 9, str. 725–732. ISSN 1821 – 3332 = Philologia Mediana. <https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2017/download/1667_c7a2814adf47505af8837828f1240264>.

  Marković, Olivera (2019). „Sve je toj bilo čisto u toj vreme: transkript terenskog zapisa”, Karadžić: časopis za istoriju, etnologiju, arheologiju i umetnost, br. 10, str. 142–177. ISSN 1821-4061.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Marković, Olivera (2020). „Deskripteme u romanu Dva idola Bogoboja Atanackovića”, Zbornik radova sa XIV međunarodnog naučnog skupa Jezik, književnost, umetnost održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (25–27. X 2019), urednici Dragan Bošković, Časlav Nikolić, str. 263–272. DOI 821.163.41-31.09 Atanacković B. <https://drive.google.com/file/d/18cwDbd5rO1SIic1fq8IFUGmnARyo18m0/view>.

  Marković, Olivera (2019). „Transmedijalno pripovedanje i kognitivne metafore: slučaj komedije 'Dr' Branislava Nušića i filma 'Masmediologija na Balkanu'“, zbornik sa međunarodnog naučnog skupa Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, 11–14. 9. 2019, Beograd. Rad je prihvaćen za štampu.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Marković, Olivera (2019). „Domanovićev humor iz ugla kognitivističkih teorija”. Nauka i savremeni univerzitet 8: Savremeni tokovi u nauci o jeziku i književnosti (tematski zbornik radova, knjiga 2). Prof. dr Marina Janjić (ur.). Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 133–145. <https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2019/nauka-i-savremeni-univerzitet-8-2018-savremeni-tokovi-u-nauci-o-jeziku-i-knjizevnosti-tematski-zbornik-radova-knjiga-2>.

  Marković, Olivera. „Inicijalni i finalni okviri u komediji 'Dr' Branislava Nušića i filmu 'Masmediologija na Balkanu': problem transmedijalnosti”. Tradicionalna estetska kultura 13: SLIKA I PISMO (zbornik radova sa nacionalnog naučnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem, održan u Nišu 9. 11. 2018. godine). Niš: Ogranak SANU u Nišu i Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu. Rad je prihvaćen za štampu.

  Marković, O. (2018). „Humor i ograničenja humora u romanu Iščekujući varvare Džona M. Kucija.” Krizni aspekti mišljenja: elektronski zbornik radova sa IV Karlovačkih dana slobodne misli. Andrea Ratković (ur.). Sremski Karlovci: Centar za afirmaciju slobodne misli, 2018. Str. 75–85.

  Priređivački rad

  „Tradicionalna estetska kultura 13: slika i pismo”, ur. Dragan Žunić i Olivera Marković, Srpska akademija nauka i umetnosti – Ogranak SANU u Nišu i Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. Zbornik radova sa naučnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem Tradicionalna estetska kultura 13. (Zbornik pripremljen za štampu).

  „Tradicionalna estetska kultura: beseda”, ur. Dragan Žunić i Olivera Marković, Srpska akademija nauka i umetnosti – Ogranak SANU u Nišu i Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. Zbornik radova sa naučnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem Tradicionalna estetska kultura 12. (Zbornik pripremljen za štampu).

  „Tradicionalna estetska kultura: lepo i ružno”, ur. Dragan Žunić i Olivera Marković, Srpska akademija nauka i umetnosti – Ogranak SANU u Nišu i Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. Zbornik radova sa naučnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem Tradicionalna estetska kultura 11. (Zbornik pripremljen za štampu).

Poslednji put izmenjeno petak, 09 jul 2021 18:36