Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.05.2022.

Hristina Aksentijević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26. 9. 1992.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za srbistiku
 • Godina diplomiranja: 2016.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Аксентијевић, Х. (2022). „Култура свакодневнице: репрезентације друштвене стварности у дубровачкој комедији 'Јерко Шкрипало'”. Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, XIV/14, 83–96. ISSN 2620-2794 / УДК 821.163.42.09-2"16" / doi: 10.46630/phm.14.2022.06

  Каличанин, М, Аксентијевић, Х. (2021). „Комедија дел арте и њени утицаји на Шекспирову комедију 'Како вам драго'”. Folia linguistica et litteraria, Никшић: Институт за језик и књижевност, Филолошки факултет, број 35, стр. 63–85. ISSN 2337-0955 / DOI: 10.31902/fll.35.2021.4

  Аксентијевић, Х. (2021). „Булатовићева логика фикције: могући светови у роману  'Херој на магарцу' и 'Рат је био бољи' Миодрага Булатовића”. Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, XIII/13, 271–296. ISSN 1821-3332 = Philologia Mediana УДК 821.163.41.09-31 Булатовић М. / https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.17

  Аксентијевић, Х. (2018). „Стваралаштво Душана Ковачевића: 'Професионалац' од драме до филма”. Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, број Х, стр. 253–267.  ISSN 1821–3332 = Philologia Mediana

  Аксентијевић, Х. (2019). „'Кад су цветале тикве' – драма и позоришне адаптације у историји рецепције”. Годишњак за српски језик, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, година ХХХ, број 17, стр. 7–21. ISSN 2334-6922

  Аксентијевић, Х. (2022). „'Дубровачке слике и прилике': у потрази за аутентичним Берсом”. Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, XIV/14, 705–707. ISSN 2620-2794 / УДК 930.85(497.5)"1800/1880"(049.32) / doi: 10.46630/phm.14.2022.53

  Аксентијевић, Х. (2018). „Симулакрум свакодневног света у (ауто)критичкој призми Јована Николића”. Градина, часопис за књижевност, уметност и културу, Ниш: Нишки културни центар, број 84-87, стр. 434–439. ISSN 0436-2616

  Aксентијевић, Х. (2021). „О наративним стратегијама прозе 'која се тиче читалаца'”. Наше стварање, часопис за књижевност, уметност и културу, Лесковац: Лесковачки културни центар, LCVIII бр. 3-4, стр. 108–111. ISSN 0465-9503 = Наше стварање

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Аксентијевић, Х. (2022). „Алтернативни театар комедије дел арте и његов утицај на Шекспирове комедије 'Комедија забуна', 'Укроћена горопад' и 'Бура'”. Језик, књижевност, алтернативе, тематски зборник радова. Књижевна истраживања, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, стр. 437–450. УДК 821.111.09-2 Šekspir V. 792.22(450)“15“ / https://doi.org/10.46630/jkal.202230

  Аксентијевић, Х. (2023). „Лице и наличје моћи: vera nobilitas и дубровачка властела у уметничкој визији Марија Кабоге". Језик, књижевност, моћ, тематски зборник, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, стр. 583–598. УДК 821.163.41(497.5).09“15“

  https://doi.org/10.46630/jkm.2023.38

  Аксентијевић, Х. (2023). „Фуристиjери у Граду: (не)приjатељски односи Дубровчана и странаца у дубровачким барокним комедиjама". Пријатељство у култури Бугара и Срба, Велико Трново: Универзитетско издаваштво „Свети Ћирило и Методије", стр. 133–142. ISBN 978-619-208-350-2

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Аксентијевић, Х. (2020). „Виртуелни домени фикције и мултипликација интратекстуалних идентитета у роману 'Црвени петао лети према небу' Миодрага Булатовића”. Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, година ХI, стр. 83–93. ISBN 978-86-80796-53-6

  Аксентијевић, Х. (2019). „Демитологизација традиционалне представе о националном идентитету и слика другог у драми 'Црнила' Колета Чашула”. Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, година Х, књига 2, стр. 75–85. ISBN 978-86-80796-35-2

Poslednji put izmenjeno sreda, 24 maj 2023 14:27