Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 04.07.2023.

Dragana Milić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19. 2. 1993.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2018.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Монографија

  Драгана Милић, Манастир Морача, Никшић : Институт за српску културу 2021, 119 стр. ISBN 978-9940-720-64-3, UDK 27-72(497.16), COBISS.SR-ID 16913924, COBISS.CG-ID 16913924 (М42)

   

  Лексикографска јединица у научној публикацији националног значаја

  Драгана Милић, „Стефан Немања, Свети Симеон Мироточиви“, у: Енциклопедија: Знамените личности Ниша (друго допуњено издање), Ниш: Удружење стваралаца Ниша "Цар Константин" 2022, 46-47. ISBN 978-86-89089-20-2 УДК 929(497.11)(031) COBISS.SR-ID 82427913 (М47)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Владимир Алексић, Драгана Милић, Хрисовуља деспота Јована Угљеше Великој Лаври : 1371, април, Стари српски архив, бр. 18, Филозофски факултет, Београд, Филозофски факултет, Бања Лука, Филозофски факултет, источно Сарајево, Архив Србије, Београд, Међуопштински историјски архив, Чачак 2019, 51-65. ISSN 1451-3072, UDK 930.2:003.074(497.11) ''1371'' 091=163.41''1371'' (М52)

  Драгана Милић, Портрети Вукана Немањића на српским фрескама XIII века, Пешчаник – Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Година XVIII, Број 19, Историјски архив града Ниша, Ниш 2020, 45-53. ISSN 1451-6373, UDK 75.052.041.5:726.71(497.11)„12”]:929.52НЕМАЊИЋ (М53)

  Драгана Милић, Манастир Суково – Између историје и предања, Гласник Друштва конзерватора Србије, Бр. 44, Друштво конзерватора Србије, Београд 2020, 137-143. ISSN 0350-9656, UDK 726.71(497.11)(091) (М53)

  Ђорђе Н. Ђекић, Драгана М. Милић, Представе великог кнеза Вукана у задужбинама Немањића из XIII века, Баштина, Св. 52, Институт за српску културу, Приштина – Лепосавић 2020, 263-282. ISSN 0353-9008, UDK 929.731:929, DOI:10.5937/bastina30-29143 (М51)

  Драгана Милић, Владимир Алексић, Натписи цркве Свете Тројице у Габровцу (Ниш), Натписи и записи, Бр. 6, Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Народни музеј Пожаревац, Београд/Пожаревац 2020, 57-70. ISSN 2406-2766, UDK 726:27-523.42(497.11) 75.052 726.82(497.11) (М53)

  Ђорђе Ђекић, Драгана Милић, Суђење и судски систем у Скадру у средњем веку, Српска баштина : часопис Института за српску културу, Год. 6, бр. 2, Институт за српску културу, Никшић 2021, 144-155, ISSN 2337-0939, УДК 930.85(=163.41)(05) (М51)

  Драгана Милић, Цркве у Заплању – недовољно познати споменици културе Југоисточне Србије, Гласник Друштва конзерватора Србије, Бр. 45, Друштво конзерватора Србије, Београд 2021, 56-63. ISSN 0350-9656, UDK 904:726.54(497.11) 908(497.11) (М53)

  Никола Миловановић, Драгана Милић, Црква Светог Николе у Биљегу и надгробници у порти, Гласник Друштва конзерватора Србије, Бр. 45, Друштво конзерватора Србије, Београд 2021, 113-119. ISSN 0350-9656, UDK 726.54(497.11) (М53)

  Vladimir Aleksić, Dragana Milić, Vojislav Živković, Grand Knez Stephen Vukanović and the Monastery of Morača, Istraživanja – Јournal of Historical Researches, No 33 University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of History, Novi Sad 2022, 24-39. ISSN: 0350-2112, eISSN: 2406-1131, UDC: 929 Vukanović S. : 27-72(497.16), DOI: 10.19090/i.2022.33.24-39  https://istrazivanja.ff.uns.ac.rs/index.php/istr/article/view/2191 (M23)

  Ђорђе Н. Ђекић, Драгана М. Милић, Мотив једноглавог и двоглавог орла у Рашкој у XIII веку, Баштина, Св. 56, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић 2022, 319-334. ISSN 0353-9008, UDK 75.052.045:929.624.2(497.11)"12", 726.7:271.2-526.62(497.11)"12", DOI: https://doi.org/10.5937/bastina32-36210 (M24)

  Dragana Milić, Đorđe Đekić, Methods of written communication in Medieval Serbia based on the Life of Saint Sava written by Domentian, Media Studies and Applied Ethics, Vol. III, No 2, Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš 2022, 75-85. ISSN 2683-5355, UDK 316.77, DOI: https://doi.org/10.46630/msae.2.2022.06 (М54)

   Драгана Милић, Прилог проучавању положаја радника у средњовековном Скадру, Балканске синтезе, Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Година IX, број 2, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2022, 39-47. ISSN 2406-1190, UDK 94(497.11 Скадар)“11/13“, DOI: https://doi.org/10.46630/bs.2.2022.03  (М53)

  Vladimir Aleksić, Dragana Milić, The Cult of Saint Elijah in Serbia and the System of the Royal Ideology of the State of Nemanjić (12th–14th Centuries), Journal of Eastern Christian Studies 75 (2023) 1–21. E-ISSN: 1783-1520. Print ISSN: 1873-1555. doi: https://doi.org/10.1163/17831520-20230024 https://brill.com/view/journals/jecs/75/1-2/article-p19_2.xml

Poslednji put izmenjeno nedelja, 30 jul 2023 16:54