Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 04.07.2023.

Dragana Milić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19. 2. 1993.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2018.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Драгана Милић, Манастир Морача, Никшић : Институт за српску културу 2021, 119 стр. ISBN 978-9940-720-64-3, UDK 27-72(497.16), COBISS.SR-ID 16913924, COBISS.CG-ID 16913924 (М42)

  https://www.academia.edu/83463700/Манастир_Морача

   

  Драгана Милић, „Стефан Немања, Свети Симеон Мироточиви“, у: Енциклопедија: Знамените личности Ниша (друго допуњено издање), Ниш: Удружење стваралаца Ниша "Цар Константин" 2022, 46-47. ISBN 978-86-89089-20-2 УДК 929(497.11)(031) COBISS.SR-ID 82427913 (М47)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Vladimir Aleksić, Dragana Milić, Vojislav Živković, Grand Knez Stephen Vukanović and the Monastery of Morača, Istraživanja – Јournal of Historical Researches, No 33, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of History, Novi Sad 2022, 24-39. ISSN: 0350-2112, eISSN: 2406-1131, UDC: 929 Vukanović S. : 27-72(497.16), DOI: 10.19090/i.2022.33.24-39  https://istrazivanja.ff.uns.ac.rs/index.php/istr/article/view/2191 (M23)

  Ђорђе Н. Ђекић, Драгана М. Милић, Мотив једноглавог и двоглавог орла у Рашкој у XIII веку, Баштина, Св. 56, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић 2022, 319-334. ISSN 0353-9008, UDK 75.052.045:929.624.2(497.11)"12", 726.7:271.2-526.62(497.11)"12", DOI: https://doi.org/10.5937/bastina32-36210 (M24)

  https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0353-90082256319Q

   Vladimir Aleksić, Dragana Milić, The Cult of Saint Elijah in Serbia and the System of the Royal Ideology of the State of Nemanjić (12th–14th Centuries), Journal of Eastern Christian Studies 75 (2023) 19–39. E-ISSN: 1783-1520. Print ISSN: 1873-1555. doi: https://doi.org/10.1163/17831520-20230024 (М23)

  https://brill.com/view/journals/jecs/75/1-2/article-p19_2.xml  

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Владимир Алексић, Драгана Милић, Хрисовуља деспота Јована Угљеше Великој Лаври : 1371, април, Стари српски архив, бр. 18, Филозофски факултет, Београд, Филозофски факултет, Бања Лука, Филозофски факултет, источно Сарајево, Архив Србије, Београд, Међуопштински историјски архив, Чачак 2019, 51-65. ISSN 1451-3072, UDK 930.2:003.074(497.11) ''1371'' 091=163.41''1371'' (М52)

  https://www.academia.edu/88990535 

  Драгана Милић, Портрети Вукана Немањића на српским фрескама XIII века, Пешчаник – Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Година XVIII, Број 19, Историјски архив града Ниша, Ниш 2020, 45-53. ISSN 1451-6373, UDK 75.052.041.5:726.71(497.11)„12”]:929.52НЕМАЊИЋ (М53)

  https://www.arhivnis.rs/Izdavacka%20delatnost/Pescanik/Pescanik%2019.html

  Драгана Милић, Манастир Суково – Између историје и предања, Гласник Друштва конзерватора Србије, Бр. 44, Друштво конзерватора Србије, Београд 2020, 137-143. ISSN 0350-9656, UDK 726.71(497.11)(091) (М53)

  https://www.academia.edu/62060537/Манастир_Суково_између_историје_и_предања_Гласник_Друштва_конзерватора_Србије_44_2020_137_143

  Ђорђе Ђекић, Драгана Милић, Представе великог кнеза Вукана Немањића у задужбинама Немањића из XIII века, Баштина, Vol. 30, Св. 52, Институт за српску културу, Приштина – Лепосавић 2020, 263-282. ISSN 0353-9008; UDK 929.731:929 Вукан Немањић, 75.052.044(497.11)"04/14" 271.222(497.11)-523.6-526.62"04/14", DOI: 10.5937/bastina30-29143 COBISS.SR-ID 3404300  (М51)

  https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2615382&page=18&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d15382

  Драгана Милић, Владимир Алексић, Натписи цркве Свете Тројице у Габровцу (Ниш), Натписи и записи, Бр. 6, Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Народни музеј Пожаревац, Београд/Пожаревац 2020, 57-70. ISSN 2406-2766, UDK 726:27-523.42(497.11) 75.052 726.82(497.11) (М53)

  https://www.academia.edu/52178967/Натписи_и_записи_VI_2020

  Ђорђе Ђекић, Драгана Милић, Суђење и судски систем у Скадру у средњем веку, Српска баштина : часопис Института за српску културу, Год. 6, бр. 2, Институт за српску културу, Никшић 2021, 144-155, ISSN 2337-0939, УДК 930.85(=163.41)(05) (М51)

  https://www.academia.edu/83464295/Суђење_и_судски_систем_у_Скадру_у_средњем_веку

  Драгана Милић, Цркве у Заплању – недовољно познати споменици културе Југоисточне Србије, Гласник Друштва конзерватора Србије, Бр. 45, Друштво конзерватора Србије, Београд 2021, 56-63. ISSN 0350-9656, UDK 904:726.54(497.11) 908(497.11) (М53)

  https://www.academia.edu/75224368/Цркве_у_Заплању_недовољно_познати_споменици_културе_Југоисточне_Србије

  Никола Миловановић, Драгана Милић, Црква Светог Николе у Биљегу и надгробници у порти, Гласник Друштва конзерватора Србије, Бр. 45, Друштво конзерватора Србије, Београд 2021, 113-119. ISSN 0350-9656, UDK 726.54(497.11) (М53)

  https://www.academia.edu/71082604/Никола_Миловановић_Драгана_Милић_Црква_Светог_Николе_у_Биљегу_и_надгробни_споменици_Гласник_ДКС_45_113_119

  Dragana Milić, Đorđe Đekić, Methods of written communication in Medieval Serbia based on the Life of Saint Sava written by Domentian, Media Studies and Applied Ethics, Vol. III, No 2, Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš 2022, 75-85. ISSN 2683-5355, UDK 316.77, DOI: https://doi.org/10.46630/msae.2.2022.06 (М54)

  https://msae.rs/index.php/home/article/view/49

   Драгана Милић, Прилог проучавању положаја радника у средњовековном Скадру, Балканске синтезе, Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Година IX, број 2, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2022, 39-47. ISSN 2406-1190, UDK 94(497.11 Скадар)“11/13“, DOI: https://doi.org/10.46630/bs.2.2022.03  (М53)

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2022/balkanske-sinteze-2-2022

  Драгана Милић, Скадарски статут као извор за проучавање социјалне структуре становништва средњовековног Скадра, Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Година XI, број 1, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2024, 71-80.. ISSN 2406-1190, UDK 94(497.11)"13", DOI: https://doi.org/10.46630/bs.1.2024.06  (М53)

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2024/balkanske-sinteze-1-2024

  Dragana Milić, The Ottoman siege and conquest of Shkodra in the 15th century according to the journal Glas Crnogorca (Voice of Montenegro), Media Studies and Applied Ethics, Vol. V, No 1, Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš 2024, 85-96. ISSN 2683-5355 COBISS.SR-ID 283297804 UDK 070.48 GLAS CRNOGORACA ; 94(497.16)“14 v.“ DOI: https://doi.org/ 10.46630/msae.1.2024.06 (М52)

  https://msae.rs/index.php/home/article/view/111

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Dragana Milić, The tradition of Saint Sava in The Monastery Baziaş, Књига резимеа са  Међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима,  Ниш, 20–21. октобар 2023, (ур. Александра Лончар Раичевић, Мирјана Бојанић Ћирковић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу (Департман за србистику), Западни универзитет у Темишвару (Филолошки, Историјски и Теолошки факултет), Савез Срба у Румунији, Темишвар (Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији), Ниш 2023, 21. DOI https://doi.org/10.46630/krr.2023 ISBN 978-86-7379-632-1 COBISS.SR-ID 127568137 UDK 930.85(=163.41)(498)(048)(0.034.2) 811.163.41’28(048)(0.034.2)  (M34)

   https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2023/materijalna-i-duhovna-kultura-srba-u-multietnickim-sredinama-i--ili-perifernim-oblastima-knjiga-rezimea-2023

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 16 jul 2024 18:54