Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Jelena V. Jovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10. 5. 1974.
 • Mesto rođenja: Priština
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: 2000.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Вуловић, Јелена. 2000. Лице и наличје Петријине приче. Библиотека семинарских и дипломских радова, коло III, књига 11, Студијска група за српски језик и књижевност,Ниш:  Просвета, ISBN 86-7379-068-9

  2. Јовановић, Јелена. 2003. (приређивач): Димитријевић, Јелена. Писма из Ниша о харемима, Ђул-Марикина прикажња. Ниш: Просвета, ISBN 86-7455-597-7

  3. Јовановић, Јелена. 2003. Ниш и Нишлијке у прози Јелене Димитријевић. Предговор у: Димитријевић, Јелена. Писма из Ниша о харемима, Ђул-Марикина прикажња. Ниш: Просвета, стр. 5 - 15, ISBN 86-7455-597-7

  4. Јовановић, Јелена (2018), Спољашња фокализација као доминанта у роману Пауци Ива Ћипика.  У: Поетика српског реализма, (Ур. Душан Иванић, Драгана Вукићевић), Београд: Филолошки факултет, стр. 23–55. ISBN 978-86-6153-548-2  COBISS.SR-ID 272888076, https//doi.org/10.18485/poet_srp_real.2018.ch8 

  5. Јовановић, Јелена (2019), Вештина приповедања – наратори прозног света Драгослава Михаиловића, Филозофски факултет у Нишу, 187 стр, (одлука бр. 283/1-8-4-01) ISBN 978-86-7379-519-5, COBISS.SR-ID 281337100

  6.  Јовановић, Јелена (2020), О једној Ускоковићевој „грешци“: гранична уоквиравања у роману Дошљаци, у: Милутин Ускоковић, Десет векова српске књижевности, књ. 134, прир. Горан Максимовић, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, стр. 343 – 352. –ISBN 978-86-80730-27-1

 • Knjige i udžbenici:

  Јовановић, Јелена. 2018. Похвала, Читанка за пети разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосаљевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић, Београд: Герундијум, ISBN 978-86-87715-70-7

  Јовановић, Јелена (2019), Изазов: читанка за шести разред основне школе /  Божић, Снежана; Милосаљевић Милић, Снежана, ЈовановићЈелена, Бојанић Ћирковић, Мирјана. Београд: Герундијум, 213 стр. – ISBN 978-86-87715-81-3

   Јовановић, Јелена (2020). Одсјај: Читанка за седми разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић. Београд: Герундијум, 208 стр. ISBN 9788681698051

  Јовановић, Јелена (2021). Апалуз: Читанка за осми разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић  Ћирковић. Београд: Герундијум, 248 стр. ISBN 978-86-81698-24-2

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Јовановић, Јелена В. 2017. Наратор и јунаци његове приче у роману Јарани Светозара Ћоровића,Књижевна историја, Часопис за науку о књижевности, стр. 31 - 49, ISSN 0350-6428

  Вуловић, Јелена. 2015. После Женета: фокализација у очима посткласичне наратологије, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ.63, св.2, 2015: стр. 533 – 552, ISBN 0543-1220

  Вуловић, Јелена. 2015. Опис као приповедана перцепција у роману За крухом Ива Ћипика), Књижевна историја, Часопис за науку о књижевности, XLVII, 156, 2015, стр. 9 – 32, ISSN 0350-6428

  Јовановић, Јелена.2013. Приповедач-лик: Љуба Шампион у роману Кад су цветале тикве. Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ.61, св.1: стр. 193 – 209, ISSN 0543-1220

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Јовановић, Јелена (2019), Интелигентно писана књига о распадању (Образложење жирија за доделу награде Стеван Сремац). У: Градина, Часопис за књижевност, уметност и културу, нова серија, LIV, бр. 88/2019, стр. 7-8, -ISSN 0436-2616=Градина, COBISS.SR-ID 4021250

  Јовановић, Јелена. 2017. Савремени читалац о Григорију Божовићу (зборник радова Поетика Григорија Божовића, ур. Даница Андрејевић и Александра Костић Тмушић, Косовска Митровица, 2016), Philologia Mediana, Часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу, год. IX, бр. 9, стр. 719 - 724,  ISSN 1821-3332

  Вуловић, Јелена. 2016. Нове Јелене Димитријевић – један почетак и три краја (примена наратолошке теорије оквира). Philologia Mediana, Часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу, год. VIII, бр. 8, стр. 213 - 223,  ISSN 1821-3332

  Вуловић, Јелена. 2016. О инципиту и експлициту као граничном уоквиравању (преглед теорија). Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, год. VII, бр. 13, стр. 384 - 401, ISSN 1986-5864

  Вуловић, Јелена. 2015. Гранична уоквиравања у роману „Мајчина султанија“ Светозара Ћоровића, Philologia Mediana, Часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 2015, стр. 193 – 208, ISSN 1821-3332

  Јовановић, Јелена. 2014. Фигуре читања – модели тумачења (Снежана Милосављевић Милић, Фигуре читања, Службени гласник, Београд, 2013.), Књижевност и језик, год. LXI, бр. 1 – 2, 2014, стр. 163 – 169, ISSN 0454-0689

  Јовановић, Јелена. 2014. Улазак у фантастични свет Лазара Комарчића - о роману Једна угашена звездаPhilologia Mediana, Часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу: стр. 199 - 2011, ISSN 1821-3332

  Јовановић, Јелена. 2013. О полицијској књижевности – прилози из часописа Полицијски гласник (1901 – 1904). Philologia Mediana, Часопис за филолошке науке
  Филозофског факултета Универзитета у Нишу: стр. 561 – 577,  ISSN 1821-3332

  Jовановић, Јелена. 2012. Прилог наратологији (Џералд Принс, Наратолошки речник, Службени гласник, 2011). Philologia Mediana, Часопис за филолошке науке
  Филозофског факултета Универзитета у Нишу: стр.  329-330, ISSN: 1821-3332

  Јовановић, Јелена. 2011. Приповедач као заточеник (особине казивача у роману Петријин венац Драгослава Михаиловића). Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета Универзитета у Нишу, година III, број 3: стр. 181-191, ISSN 1821-3332

  Јовановић, Јелена. 2010. Предности и ограничења сказа на примеру Чизмаша Драгослава Михаиловића. Годишњак за српски језик и  књижевност Филозофског факултета у Нишу, година XXIII, број 10: стр. 177 – 186, ISSN 1821-3332

  Јовановић, Јелена. 2009. Песник у путопису. Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, година II, број 2: стр. 380 – 385, ISSN 1821-3332

  Јовановић, Јелена. 2009. Кроз поезију исповести и молитве. Школски час српског језика и књижевности, година XXVII, број 5: стр. 106-108, ISSN 1450-6521

  Јовановић, Јелена. 2009. Ново рухо старих српских песника. Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, година I, број 1: стр. 269-276, ISSN 1821-3332

  Јовановић, Јелена. 2009. Подразумевани писац у сказу Драгослава Михаиловића. Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, година I, број 1: стр. 119-144, ISSN 1821-3332

  Јовановић, Јелена. 2009. Сказ у делима Драгослава Михаиловића (Једна могућност обједињавања Ејхенбаумове теорије сказа и женетовски схваћених наративних модела). Градина, часопис за књижевност, науку и културу, НКЦ, Ниш,година XLV, број 29-30: стр.333-340, ISSN 0436-2616

  Jовановић, Јелена. 2008. Од приповетке ка роману. Поетика прозе Драгослава Михаиловића. Наше стварање,часопис за књижевност, уметност и културу, Лесковац, година LV, број 3-4: стр. 21-30, ISSN 0465-9503

  Јовановић, Јелена. 2004. Без извесности (Зоран Пешић, Добровољно губљење времена, Народна књига, алфа, Београд, 2003). Књижевни лист, година III, број 19

  Јовановић, Јелена. 2002. У лавиринту греха (Драгослав Михаиловић, Треће пролеће, ДМБ, Београд, 2002). Слава,година I, број 1: стр. 144-147, ISSN 1451-348X

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Јовановић, Јелена (2020), Запажања Владете Јеротића о питањима из области науке о књижевности, Владета Јеротић - књижевник, научник и религиозни мислилац, Врање: Педагошки факултет, стр. 97 - 106 - ISBN 978-86-6301-038-3

  Jovanović, Jelena (2019), Мотив смрти у романима српске модерне: Дошљаци Милутина Ускоковића. У: WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH 13, Tanatos 2, SLAVICA WRATISLAVIENSIA CLXVIII (Red. Elžbieta Tyszkowska-Kasprzak, WspȎlpraca Gordana Đurđev-Malkiewicz, Mateusz Šwietlicki, Dorota Žygadło-Czopnik), Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, 2019, str. 461-473. DOI: 10.19195/0137-1150.168.389 ISSN 0239-6661 (AUWr) ISSN 0137-1150 (SW)

  Jovanović, Jelena (2019), Iz svetlosti u tamu – Gospođica Ive Andrića. U: ANDRIĆEVA SUNČANA STRANA / ANDRIĆS SONNENSEITE (Hg./ur. Branko Tošović), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci, Svet knjige Beograd, nmlibris Beograd, 2019. – 865 s./S.  [Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić uevropskom kontekstu, knj. 12] str. 367-377. ISBN 978-3-9504299-5-4 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) ISBN 978-99976-27-35-3 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) ISBN 978-86-7396-717-2 (Svet knjige)

  Јовановић, Јелена (2019), Поезија Коче Рацина из угла савремених књижевнотеоријских приступа. У: XLV меѓународна научна конференција на LI ЛЕТНА ШКОЛА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Универзитет „Св Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2019. стр. 267-278. УДК 821.163.3-1.09  ISBN 978-9989-43-426-6 COBISS.MK-ID 110538250

  Јовановић, Јелена (2018), Венеција као метонимија карневалске метаморфозе у делу Владимира Пиштала.У:  Научни састанак слависта у Вукове дане, Филолошки факултет, Међународни славистички центар, 47/2 (2018):  стр. 205–214, ISSN 0351-9066, ISBN 978-86-6153-507-9, COBISS.SR-ID 267550732

  https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch18

  Jovanović, Jelena V. 2018. From an Individual to Collective and Back ( Focalization in the Novel Impure  Blood by Borisav Stankovic). Od narativa do narativnosti / From Narrative to Narrativity, Niš: Filozofski fakultet,  str. 123 -140, ISBN 978-86-7379-470-9

  Вуловић, Јелена В. 2017. "Сунца" Лазара Комарчића - Транссветовни идентитети у Једној угашеној звезди, Il SoleLuna presso gli slavi meridionali II, Alesandria: Edizioni dell'Orso, 59 - 73, ISBN 978-88-6274-768-4

   

  Јовановић, Јелена. 2017. Три "химне" и три песника - Бојић према Дису и Црњанском. Поетика Милутина Бојића, зборник радова. Београд-Требиње: Институт за књижевност и уметност, Библиотека Милутин Бојић, Дучићеве вечери поезије, стр. 437 - 454, ISBN 978-86-7095-235-5(ИКУ)

  Јовановић, Јелена.2017. „Савремени приступи проучавању прозе у настави – могућности иновације у задатим програмским оквирима“. XLIII мегународна научна конференција на XLIX мегународен семинар за македонски јазик, литература, култура (зборник радова)/ Јелена Јовановић, Снежана Божић/ Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, стр. 392 – 404. – ISBN 978-9989-43-391-7

  Jovanović, Jelena. 2014. Na granici književnog teksta (Primena teorije parateksta Žerara Ženeta).  Zbornik radova sa Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014, str. 271 – 281, ISBN 978-953-7975-04-3

  Јовановић, Јелена. 2013. Функционисање Четменовог семиотичког модела комуникације у Андрићевој Травничкој хроници. Међународна научна конференција Иво Андрић – Травничка хроника, Грац, 4 – 6. октобар 2013.  (саопштење)

  Јовановић, Јелена. Четменов модел комуникације у прози Светозара Ћоровића, Научни скуп Наука и глобализација, Пале, 17- 19. мај 2013. (Књига резимеа, стр.91, ISBN 978-99938-47-49-6)

  Jovanović, Jelena. 2013. Paratext – The Meeting Place of the Story and Its Interpretation. Emerging Vectors of Narratology: Towards Consolidation or Diversifiction, Paris, March 29-30 2013.

  Јовановић, Јелена.2013. Однос центра и маргине у књижевном тексту – ергон и парергон. Научна конференција са међународним учешћем Језик књижевност, маргинализација. Ниш, 26, 27. април 2013. године (саопштење)

  Јовановић, Јелена. 2013. Расветљавање традиције – Ново читање романа Новац Пере С. Талетова. Зборник радова Наука и традиција, том 1, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале: стр. 537-548, ISBN 978-99938-47-51-9

  Јовановић, Јелена. 2013. Двострука темпоралност приповедног текста – „игра“ времена приче и времена приповедања“, Зборник радова Време и простор у култури Срба и Бугара, Славена, Варна: стр. 278-290, 978-954-579-975-4

   

  Јовановић, Јелена. 2012. Они и ми у свету других Јелене Димитријевић. Зборник радова Срби о другима - други о Србима, Филозофски факултет Ниш: стр. 263 - 272, ISBN 978-86-7973-237-8

  Јовановић, Јелена. 2012. На граници књижевног текста. Међунарони научни скуп Ријечки филолошки дани, 2012. (Međunarodni znanstveni skup RIJEČKI FILOLOŠKI DANI Knjiga sažetaka, Rijeka, 22. studenoga - 24. studenoga, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, Rijeka 2012, str. 28)

  Вуловић, Јелена. 2011. Име као оквир разумевања књижевног текста (Властито Име у роману Газда Младен Борисава Станковића). Зборник радова Име у култури Срба и Бугара, Филозофски факултет Ниш: стр. 227 – 236, ISBN 978-86-7973-242-2

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јовановић, Јелена (2019), Рефлекси булатовићевских удвајања у савременој српској прози. У: Савремена српска проза, зборник, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“,  бр. 31, стр. 221-240 –ISBN 978-86-83191-78-9

  Јовановић, Јелена. 2014.Од свезнања до незнања – проблем фокализације у роману  Један разорен ум Лазара Комарчића, Зборник радова Свет у књижевности – књижевност у свету, Филозофски факултет у Нишу, 2014, стр. 158 – 170, ISBN 978-86-7379-347-4

  Јовановић, Јелена. 2013. Проблем фокализације: (не)могућност укидања приповедачеве слободе. Зборник радова Наука и свет(НИСУН2), Филозофски факултет у Нишу: стр. 47 – 59, ISBN 978-86-7379-298-9

  Јовановић, Јелена. 2012. Одјеци приватног живота у романима српаке Модерне (Старинско и модерно Милутина Ускоковића). Зборник радова Филологија и универзитет (НИСУН 1), Филозофски факултет у Нишу: стр.295 - 307 , ISBN 978-86-7973-263-7

  Јовановић, Јелена. 2010. Лицем у лице с Петријом - наратор и наратери у  Петријином венцу Драгослава Михаиловића. Вељкови дани 2009, зборник саопштења, Сомбор: стр. 77 - 92, ISBN 978-86-81749-24-1

   

   

Poslednji put izmenjeno petak, 21 maj 2021 09:53