Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 29.12.2013.

Dušan Todorović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: februar 1984
 • Mesto rođenja: Grad Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za psihologiju
 • Godina diplomiranja: 2009
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Tošić M., Todorović Dušan (2011). Podela rada, kvalitet braka i rodna ideologija, Sociološki pregled, Vol. 45., No 3, 393-419, UDK: 316.356.2:305; ISSN 0085-6320,  COBISS.SR-ID 932111 (M24)

  Stojiljković S., Todorović J., Dosković Z., Todorović Dušan (2011). Razlike u perfekcionizmu srpskih i makedonskih studenata, Zbornik Instituta za pedagoška istražvanja, Vol. 43, No 2, UDK 159.923.2.072-057.87 (497.11+497.7)ISSN 0579-6431, DOI: 10.2298/ZIPI1102312S (M24)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ranđelović, K., Todorović Dušan (2015). Relations between certain types of motivation and self-orientation, Interantional Journal on New Trends in Education and Their Implications, Vol. 6, Issue 3, pp. 87-94, ISSN 1309-6249 (M51)

  Stefanović, J., Vidanović, S., Todorović, D. (2013). Polne uloge i stavovi o rodnim ulogam osoba sa visokim obrazovanjem, Temida, br. 4, godina 15, str. 179-196, ISSN 1450-6637, DOI 10.2296/TEMI1204179S (M51)

  Zubić I., Ranđelović D., Todorović Dušan (2014). Povezanost dimenzija partnerskog afektivnog vezivanja i globalnog samopoštovanja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, No. 44 (1), 335-352. ISSN 0354-3293; DOI 10.5937/ZRFFP44-5856 (M51)

  Zubić, I., Todorović Dušan, Mitić, P. (2013). Emotional competence and agression within students of sport and physical education and students od electronic engineering, Resaarch in Kinesiology - International Jorunal of Kinesiology and Other Related Sciences, Vol. 41, No.1, pp. 69 -75UDC: 796, ISSN: 1857-7679, (M52)

  Mitrović, M., Todorović Dušan, Marković, Z. (2012). Anxiety and self-esteem in students of sport and physical education, Resaarch in Kinesiology - International Jorunal of Kinesiology and Other Related Sciences, Vol. 40, No. 2, pp. 133-139, UDC: 796:159.942.5, ISSN 1857-7679, (M52)

  Stojiljković S., Todorović J., Todorović Dušan, Dosković Z. (2010). Perfectionism, self-esteem and symptoms of depression in Serbian and Macedonian students, Bulgarian Journal of Psychology, Issue 1-4, pp. 883-890, ISSN 0861–7813, (M52)

  Todorović, D., Zlatanović, Lj., Stojiljković, S., Todorović, J. (2009). Povezanost perfekcionizma sa samopoštovanjem i depresivnošću kod studenata različitih profesionalnih orijentacija, Godišnjak za psihologiju, Filozofski fakultet u Nišu, vol. 6, No 8, pp. 173-184, ISSN 1451-5407 (M53)

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Todorović, D., Zubić, I., Marković, Z. (2013). Samozapošljavanje i omladinsko preduzetništvoNauka i tradicija” – Zbornik radova sa Naučnog skupa, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, 18.-19. maj, knjiga 7, tom 2/2, str. 683.-694., DOI 10.7251/NSFF1301811T; ISBN 978-99938-47-47-2; COBISS.BH-ID 3643160 (M14)

  Marković, Z., Todorović, D., Pavlović, S. (2012). Novi identitet organizacija i zadovoljstvo poslomNauka i identitet” – Zbornik radova sa Naučnog skupa, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, 21.-22. maj, knjiga 6, tom 2, str. 683.-694., ISBN 978-99938-47-39-7, ISSN 18402402, COBISS.BH-ID 2728472 (M14)

  Todorović, D., Marković, Z., Mitić, P., Mitrović, M. (2013). The connection between the manifestation of emotional intelligence and different sport types, Book of proceedingsXVI Scientific Conference „FIS Communications 2013“ in psycical education, sport and recreation and I International Scientific Conference, Faculty of sport and physical education, University of Niš, Niš, October 18.-19., pp. 433- 441, ISBN 978-86-87249-53-0; COBISS.SR-ID 201698828 (M14)

   

  Marković Z., Todorović D. (2013). The psychological identity of Serbs as seen by young people, Thematic proceedings from Intrnational Conference National and European identity in the process of European integration, Institute of International Politics and Economics, 28-29 june, pp. 645-657, UDC 316.37 (497.11); ISBN 978-86-7067-180-5 (M33)

  Marković Z., Todorović D. (2012). Perfectionism and student satisfaction with technical and social sciences studies, Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije ''Nauka, biznis, obrazovanje'', str.216-220, Uljanovsk, Gasudarstveni univerzitet (M33)

  Marković, Z., Dušan Todorović, D. (2013). Preferirani stilovi sledbeništva srpskih menadžera, Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Nauka i savremeni Univerzitet 3“, 15.-16. novembar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, knjiga sažetaka, str. 256- 257, ISBN 978-86-7379-303-0 (M34)

  Todorović, D., Čabarkapa, M., Bojanović-Đurišić, M. (2013). Međukulturalna senzitivnost u komunikaciji, nacionalni i evropski identitet kod studenata iz Niša i Novog Pazara, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Mladi i društvene promene - između nacionalnog identiteta i evrointegracija“, Scientific conference with international participation „Youth and social changes - between national identity and European integration“, 13.-14. decembar, knjiga rezimea, str. 19.- 20., ISBN 978-86-6349-016-1 COBISS.SR-ID 203407372 (M34)

  Zubić, I., Todorović, D., Marković, Z. (2012). Evaluacija psiholoških simptoma kod studenata različitih profesionalnih orijentacija, Naučno stručni skup međunarodnog značaja  „Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji”, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini, saopštenje sa štampanim rezimeom, knjiga rezimea, ISBN 978-86-80273-81-5, (M34)

  Todorović, D., Marković, Z., Mitić, P., Mitrović, M. (2011). Odnos izraženosti emocionalne inteligencije i vrste sporta, Međunarodni naučni skup FIS komunikacije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, 20.-21. oktobar, zbornik sažetaka, str. 98, (M34)

  Marković Z., Pavlović S., Todorović D. (2011). Novi identitet organizacija i zadovoljstvo poslom, Naučni skup “Nauka i identitet”, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, 21.-22. maj, štampani program skupa, str. 26 (M34)

  Stojiljković S., Todorović J., Todorović D., Dosković Z. (2011). The relationships between perfectionism, depression and academic achievement in university students, 7th Biennial Conference on Procrastination, July 22-23, 2011, Amsterdam, NL, abstract book, page 46  (M34)

  Mitrović M., Todorović D. i Marković Z. (2011). Anksioznost i samopoštovanje studenata sporta i fizičkog vaspitanja. Simpozijum za sport i fizičko obrazovanje mladih, Ohrid 2011, Septembar 16-17, 2011., knjiga rezimea (M34)

  Stojiljković S., Todorović J., Todorović D., Dosković Z. (2009). Perfectionism, self-esteem and symptoms of depression in Serbian and Macedonian students, The South-east Regional Conference of Psychology, Sofia, Bulgaria, abstract book, (M34)

  Stojiljković S., Todorović D., Todorović J., Dosković Z. (2008). Moral judgement and empathy of university students, 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology: Personality, Cognition and Emotion, Warsaw School of Social Psychology, September 18.- 20., Warsaw, Poland, abstract book, page 96, (M34)

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Todorović, D., Marković, Z., Mitić, P. (2013). Zadovoljstvo životom, nada i zadovoljstvo studijama kod studenata tehničkih i društvenih nauka, Tematski Zbornik radova Komunikacija i ljudsko iskustvo, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, str. 205-218, UDK 159.942.53:159.923.3-057.875; ISBN 978-86-7379-294-1; COBISS.SR-ID 201334796 (M45)

  Zubić, I., Dimitrijević, B., Todorović, D. (2012). Psihopatološka ispoljavanja kod studenata različitih fakulteta Univerziteta u Nišu, Zbornik radova Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad, Filozofski fakultet u Nišu, ISBN 978-86-7379-258-3 (M45)

  Dimitrijević, N., Tošić, M., Todorović, D. (2008). Činioci značajni za samopoštovanje adolescenata, Mladi i porodica (Zbornik radova), Filozofski fakultet, Niš, str. 195-212, ISBN 978-86-7379-170-8 (M45)

  Marković, Z., Todorović, D. (2013). Zadovoljstvo poslom u privatnim i državnim organizacijama, IX konferencija sa međunarodnim učešem „Dani primenjene psihologije“, tema: Darovitost, talenat, kreativnost, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 27-28 septembar, knjiga rezimea, str. 86, ISBN 978-86-7379-259-8; COBISS.SR-ID 201332492, (M64)

  Marković, Z., Todorović, D., Mitić, P. (2011). Zadovoljstvo studijama studenata tehničkih i društvenih nauka, Skup psihologa Srbije, Sokobanja, 1.-4. jun, saopštenje sa štampanim rezimeom, knjiga rezimea, str. 35, (M64)

  Zajić M., Stanković J., Todorović D. (2011). Taktike manipulacije i pojedine sociodemografske varijable kod mladih, Naučno stručni skup „Dani primenjene psihologije“- sedma konferencija sa međunarodnim učešćem, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, 23.-24. septembar., saopštenje sa štampanim rezimeom, knjiga rezimea, str. 50 (M64)

  Todorović D., Marković Z., Mitić P. (2011). Zadovoljstvo životom, nada i zadovoljstvo studijama studenata tehničkih i društvenih nauka, Naučno stručni skup „Dani primenjene psihologije“- sedma konferencija sa međunarodnim učešćem, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, 23.-24. septembar., saopštenje sa štampanim rezimeom, knjiga rezimea, str. 22, (M64)

  Zajić M., Stanković J., Todorović D. (2011). Obrasci partnerske afektivne vezanosti i pojedine demografske i socioekonomske varijable, Naučno stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 14., 15. i 16. oktobar, knjiga rezimea,  ISBN 978-86-6065-080 (M64)

  Mitić P., Marković Z., Todorović D. (2011). Emocionalna kompetencija i samopoštovanje studenata sporta i fizičkog vaspitanja, Naučno stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 14., 15. i 16. oktobar, knjiga rezimea, ISBN 978-86-6065-080 (M64)

  Zubić I., Todorović D., Dimitrijević B. (2010). Psihopatološka ispoljavanja kod studenata različitih fakulteta Univerziteta u Nišu, Naučno stručni skup „Dani primenjene psihologije“- šesta konferencija sa međunarodnim učešćem, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, 24.-25. septembar., saopštenje sa štampanim rezimeom, knjiga rezimea, str. 28.-29., (M64)

  Stojiljković S., Todorović D., Todorović J. (2009). Razlike u izraženosti perfekcionizma kod srpskih i makedonskih studenata, Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, štampani program skupa, (M64)

  Todorović J., Todorović D., Dimitrijević N. (2008). Porodična kohezija i doživljaj odnosa sa roditeljima, Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, knjiga rezimea, str. 79, (M64)

  Tošić M., Todorović D., Dimitrijević N. (2008). Stavovi prema društveno važnim pitanjima kod studenata različitih profesionalnih usmerenja, Saopštenje sa štampanim rezimeom, Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, knjiga rezimea, str. 45-46, (M64)

  Tošić M., Todorović D., Dimitrijević N., Todorović J. (2007). Činioci značajni za samopoštovanje adolescenata, Saopštenje sa štampanim rezimeom, Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, knjiga rezimea, str. 75-76. (M64)

Poslednji put izmenjeno sreda, 07 oktobar 2015 13:40