Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Sofija Miloradović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.12.1963.
 • Mesto rođenja: Ćuprija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • Odsek / Grupa / Smer: Južnoslovenski jezici
 • Godina diplomiranja: 1987.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Софија Ракић-Милојковић, Пастирска терминологија Кривовирског Тимока. – Српски дијалектолошки зборник, књ. XXXIX, Београд, 1993, 11–148.

  2. Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект. ­− Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 50, Београд, 2003, 1–365 (+ карта).  

  3. Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед. ­− Етнографски институт САНУ /суиздавач: Институт за српски језик САНУ/, Посебна издања, књ. 76, Београд, 2012, 1­308.   

  Поглавља у монографијама

  1. Sofija Miloradović, U naučnoj kritici. – Lingvistika Milke Ivić (ur. Predrag Piper/Milorad Radovanović), Biblioteka ХХ vek, 172, Beograd, 2008, 255–282. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Научни радови

  1. Софија Ракић-Милојковић, Дијалекатски текстови из околине Параћина. ­− Прилози проучавању језика, 21, Нови Сад, 1985, 165–170.  

  2. Софија Ракић-Милојковић, Основне фонетске особине говора Доње Мутнице. ­ − Прилози проучавању језика, 23, Нови Сад, 1987, 29–51. 

  3. Софија Ракић-Милојковић, Речи у Вуковим речницима забележене у Србији. ­ − Прилози проучавању језика, 24­26, Нови Сад, 1988–1990, 5–28.   

  4. Софија Ракић-Милојковић, Основе морфолошког система говора Доње Мутнице. ­ − Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, Београд, 1990, 79–118.   

  5. Софија Ракић-Милојковић, Фонолошки опис говора села Сикирице (код Параћина). − ­  Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIV/2, Нови Сад, 1991, 171–180. 

  6. Софија Ракић-Милојковић, Синтаксички упитник за говоре косовско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске зоне. −­ Српски дијалектолошки зборник, XLI, Београд, 1995, 525–570.   

  7. Софија Ракић, Употреба генитива у језику два романа Драгослава Михаиловића (Петријин Венац и Гори Морава). ­− Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIX/2, Нови Сад, 1996, 199–208.  

  8. Sofija Rakić, Izveštaj o dijalektološkom istraživanju govora Batanje. ­− Studia Slavica Hungarica, 42, Budapest, 1997, 89–98. 

  9. Sofija Rakić, O govoru Deske. ­− Studia Slavica Hungarica, 43, Budapest, 1998, 23–38.   

  10. Софија Милорадовић, Почетак ­ од краја. ­−  Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLII, Нови Сад, 1999 (2001), 457–461.  

  11. Софија Милорадовић, Адноминални генитив у прелазним косовско-ресавским говорима Параћинског Поморавља. −­ Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLIII, Нови Сад, 2000, 499–503.   

  12. Софија Милорадовић, Цртице о говору Срба у Кнежеву и Брањини (Бели Манастир). − Јужнословенски филолог, LVI/1-2, Београд, 2000 (2001), 665–669.  

  13. Sofija Miloradovic and Robert D. Greenberg, The Border between South
  Slavic and Balkan Slavic: Key Morphological Features in Serbian
  Transitional Dialects. −­ Of All the Slavs My Favorites: Studies in South
  Slavic and Balkan Linguistics in Honor of Howard I. Aronson on the
  Occasion of His 66th Birthday, Victor A. Friedman and Donald L. Dyer
  (eds), IN: Indiana Slavic Studies, vol. 12, Bloomington, 2001, 309–322.   

  14. Софија Милорадовић, Значај изучавања синтаксичких система прелазних говора косовско-ресавске зоне. ­−  Славистика, књ. VI, Београд, 2002, 135–139.   

  15. Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у поморавском говору параћинског краја  (аутореферат о одбрањеној докторској дисертацији). −­ Studia linguistica Polono-Meridianoslavica, Tom 11, Poznań, 2003, 125–133.   

  16. Sofija Miloradović, Analytismus in serbischen Dialekten. −­ Sammelband „Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp” (=Eurolinguistische Arbeiten 1), Uwe Hinrichs und Uwe Buettner (Hrsg.), Der Verlag Harrassowitz, Wiesbaden – Institut für Slavistik an der Universität Leipzig, 2004, 303–317.   

  17. Софија Милорадовић, Српска етнолингвистичка популација у Мађарској ­ нека запажања. −­ Теме (часопис за друштвене науке), 4, Ниш, 2004, 859–864. 

  18. Софија Милорадовић, Истраженост српских народних говора Косова и Метохије у оквиру пројеката лингвистичке географије. – Јужнословенски филолог, LX, Београд, 2004, 125–134.

  19. Софија Милорадовић, Скица за етнодијалектолошка истраживања подјухорских поморавских села. −­ Зборник радова „Бањаши на Балкану”, Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 88, Београд, 2005, 107–120. 

  20. Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у говору Радимње и Параћинског Поморавља – једно поређење. – Проблеми словенске филологије, XIV, Timişoara, 2006, 89–98.  

  21. Софија Милорадовић, Осврт на удвајање предлога у једном косовско-ресавском говору. – Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Година XX, број 8, Ниш, 2006, 261–266.  

  22. Sofija Miloradović, Iskazivanje posesivnosti predlogom od u srpskim narodnim govorima. – Slavia Meridionalis. Studia Linguistica. Slavica at Balkanica (Red. Stanisław Karolak), No 6,  Instytutu Slawistyky Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2006, 57–64.   

  23. Софија Милорадовић,  Дијахрони и синхрони аспект аналитичких појава у српским народним говорима. – Зборник Матице српске за славистику, 71­72, Нови Сад, 2007, 357–375. 

  24. Софија Милорадовић, О прагматичко-семантичким карактеристикама етичког датива (с посебним освртом на говоре Великог Поморавља). – Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, L, Нови Сад, 2007, 555–562.  

  25. Софија Милорадовић, Лексема *korljь и континуанти групе *tort на словенској језичкој територији. – Јужнословенски филолог, LXIII, Београд, 2007, 83–96.  

  26. Софија Милорадовић, И ракију пијем сас медом. Дијалекатска скица Белобрешке (Румунија). – Проблеми словенске филологије, XV, Timişoara, 2007, 573–580. 

  27. Софија Милорадовић, Једно могуће читање Петријиног венца: књижевно дело као етнодијалекатски текст. –  Зборник 24: „Слике културе ­ некад и сад”, (60 година Етнографског института САНУ), Београд, 2008, 223–236. 

  28. Софија Милорадовић, „Вроде развернутой в пространстве диахронии”. – Јужнословенски филолог, LXIV, Београд, 2008, 227–238. 

  29.  Софија Милорадовић, Незапажена минијатура дијалекатске лексикографије. – Зборник Института за српски језик САНУ I (посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота), Београд, 2008, 299–328.    

  30. Софија Милорадовић, Статус објекатске редупликације у српским народним говорима. – Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Година XXII, број 9, Ниш, 2009, 287–295.   

  31. Софија Милорадовић [у коауторству са Јованком Радић], Српски језик у контексту националних идентитета. – Јужнословенски филолог, LXV, Београд, 2009, 153–179.    

  32. Софија Милорадовић, Музички жаргон младих (I). ’Ледило свирка’ у Београду и ’гнать веселуху’  у Москви. – Гласник Етнографског института САНУ, 57 (1), Београд, 2009, 27–50.   

  33. Софија Милорадовић, Крсте носим, Бога молим... (Етнолингвистички транскрипти из Mетохије са уводним напоменама). – Зборник радова са пројекта „Истраживања српског језика на Косову и Метохији”, Књига 1 (2008), Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 43–67. 

  34. Софија Милорадовић, Етнолингвистичка истраживања Метохије: теме и правци. – Зборник радова са пројекта „Истраживања српског језика на Косову и Метохији”, Књига 2 (2009), Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 89–120. 

  35. Софија Милорадовић [у коауторству са Станиславом Станковићем], О исказивању припадничко-поседничког односа у српским народним говорима на Косову и Метохији. – Међународни тематски зборник „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима”, Књ. 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица – Београд, 2010, 159–174.

  36. Софија Милорадовић [у коауторству са Станиславом Станковићем], Из семантике конструкција с предлогом од у говорима Скопске Црне Горе и Горње Мораве. – Македонски јазик, Година LXI, Скопје, 2010, 25–36.

  37. София Милорадович, Способы  выражения  притяжательности в сербских народных  говорах на фоне аналитизации. – „The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Synchronic and Diachronic Perspectives”, Slavic Eurasian Studies, No. 24,  Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2011, 13–33. 

  38. Софија Милорадовић, Лингвистички атласи – „централни инструмент“ савремене дијалектологије. – „Теренска истраживања – поетика сусрета“, Етнографски институт САНУ, Зборник 27, Београд, 2012, 141–151.  

  39. София Милорадович, Современное состояние сербского и русского музыкального сленга. Сходства и различия. ­ Сборник научных статей „Славянская филология: исследовательский и методический аспекты”, ГОУ ВПО „Кемеровский государственный университет”, Факультет филологии и журналистики, Кемерово, 2012, 69­78. 

  40. Sofija Miloradović, Jezik „u kondiciji” – omladinski muzički žargon. – „Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja”, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2012, 348­358. 

  41. Софија Милорадовић [у коауторству са Селеном Станковић], Српски културни идентитет у контексту балканскословенског културног мозаика. – Тематски зборник радова „Филологија и универзитет”, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, 952–968. 

  42. Софија Милорадовић, ’Музички’ глаголи или просвирај да би се усвирао, Наш језик, XLIII/3–4, Београд, 2012, 27–34.  

  43. Софија Милорадовић, Општесловенски лингвистички атлас“ и учешће српских дијалектолога – ентузијазам не мањи од знања, Јужнословенски филолог LXIX, Београд, 2013, 367–390.

  44. Софија Милорадовић, Вода и понешто од воде у српским дијалекатским речницима, Зборник радова „Aquatica: књижевност, култура“, (ур. Мирјана Детелић и Лидија Делић), Београд: Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, бр. 124, 11–32

  Лингвистичке карте

  1. С. Ракич [у коауторству са М. Маркович], Карта 12. F 1361 Npl  *b/rъ/vi . – Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, 2003, 48–49. 

  2. София Милорадович, Kарта № 17, FP 1003 *st/o/lъ. − Пятой выпуск фонетико-грамматической серии „Рефлексы *о” Общеславянского лингвистического атласа.  Москва, 2008, 58–59.   

  3. Софија Милорадовић [у коауторству са J. Siatkowski], Kарта № 8a: L1345 зрачок. –  Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 9: „Человек”, Kraków, 2009, 44–45. 

  4. София Милорадович [у коауторству са М. Пижурица], Kарта № 8: FP 312 *p/e/rъko // -ьce. − Шестой выпуск фонетико-грамматической серии „Рефлексы *e” Общеславянского лингвистического атласа.  Москва, 2011, 41­42.   

   

  Радови објављени у изводу

  1. Sofija Miloradović, Grammaticalisation of Prepositions in Serbian Vernaculars and its Balkanisation Aspect. −­  Obdobja 26 – Metode in zvrsti, Mednarodni znanstveni simpozij „Slovenska narečja med sistemom in rabo” (Summaries), Filozofska fakulteta, Ljubljana, 15­17. november 2007, 24. 

  2. Софија Милорадовић [у коауторству са Јованком Радић], Еквиваленти лексеме разбој у дијалектима српског језика. – Међународна научна конференција „Теренска истраживања: изазови – резултати – примена” (Књига резимеа), Београд : Етнографски институт САНУ, 2009, 42–43.

  3. Софија Милорадовић, Прилог терминологији обичајног живота у Банатској Клисури,  Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару,  (Програм, Књига резимеа), Темишвар, 2012, 22. 

  Научна критика

  1. Sofija Miloradović, Grundfragen eines Südosteuropasprachatlas. −­ Studien zum Südosteuropasprachatlas, Herausgegeben von Helmut Schaller und Andrej Sobolev, Redaktion Stefan Baumgarth, Band 1, Biblion Verlag . Marburg an der Lahn, 2001. ­ Јужнословенски филолог, књ. LVIII, Београд, 2002, 79–86.

  2. Софија Милорадовић, Научни скуп „Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији”, Косовска Митровица, 15-16. новембар 2002. године. − ­ Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLV, Нови Сад, 2002, 336–341 (прилог 341–345).   

  3. Софија Милорадовић, Невенка Миловановић, Доња Мутница. Варош међу селима, Параћин 2003. – Гласник Етнографског института САНУ, LII, Београд, 2004,  357–358. 

  4. Софија Милорадовић, [у коауторству са Ненадом Милорадовићем] Сугестије за израду Web сајта Института за српски језик САНУ. – Наш језик, XXXV/1­4, Београд, 2004, 175–181. 

  5. Софија Милорадовић, Уз један важан славистички јубилеј у Србији: Славистикa, Kњига X. – Наш језик, XXXVII/1­4, Београд,  2006, 93–96.  

  6. Софија Милорадовић, Па такој сновемо на едну по једну: Радмила Жугић, Речник говора јабланичког краја. ­− Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LI/1­2, Нови Сад, 2008, 254–256.   

  7. Софија Милорадовић, Горе високо а доле тврдо (Милета Букумирић, Живот Срба у Гораждевцу, Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 61, Београд, 2007, 1–426). – Зборник радова Филозофског факултета, XXXVII/2007, Косовска Митровица, 2008, 269–273.    

  8. Софија Милорадовић, Милина Ивановић-Баришић, Календарски празници и обичаји у подавалским селима. – Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 11, Крагујевац, 2008, 167–168. 

  9. Sofija Miloradović, Karmen Kenda-Jež, Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v kanalski dolini, Ukve – Ljubljana, 2007. – Гласник Етнографског института САНУ, 57 (1), Београд, 2009, 320–323.   

  10. Софија Милорадовић, Милетa Букумирић, Терминологија куће и покућства у северној Метохији, Српски дијалектолошки зборник  LIII, Београд, 2006, 375–548. – Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LII/1, Нови Сад, 2009, 272–276.

  11. Софија Милорадовић, Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање словенских језика, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, Књига 4, Београд : Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, 2010. – Јужнословенски филолог, LXVII, Београд, 2011, 279–288.

  12. Sofija Miloradović, „Pušti niz vodu, čekaj uz vodu” (Првослав Радић, Копаонички говор – етногеографски и културолошки приступ, Посебна издања, Књига 70, Београд : САНУ, Етнографски институт, 2010, 365 стр.). – Jezikoslovni zapiski, 2011/1 (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU), Ljubljana, 2011, 147–150.

  13. Софија Милорадовић, Граматика и лексика у словенским језицима, Зборник радова с међународног симпозијума, Нови Сад – Београд : Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011. – Зборник Матице српске за славистику, 82, Нови Сад, 2012, 183−185.

   

  Уређивање

  1. Софија Милорадовић [у коуредништву са Валентином Питулић] Зборник радова Филозофског факултета, XXXVIII/2008, Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2009.

  2. Софија Милорадовић, Међународни тематски зборник Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Књ. 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Београд: Завод за уџбенике, 2010.

  3. Софија Милорадовић, Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект, Нови Сад: Матица српска, 2011.

   

  Остало

  1. Софија Ракић, Извештај о дијалектолошком истраживању говора Батање. − ­ Етнографија Срба у Мађарској, 3, Будимпешта, 2001, 43–51 (прештампано из Studia Slavica Hungarica 42, 1997).

  2. Софија Ракић, О говору Деске. −­ Етнографија Срба у Мађарској, 3, Будимпешта, 2001, 52–67 (прештампано из Studia Slavica Hungarica 43, 1998).

  3. Софија Милорадовић, Језичке недоумице (6 наставака). ­− „14 дана” (Параћин), фебруар­децембар 2001.

  4. Софија Милорадовић, Павле Ивић: Балкански језички савез и лингвистичка географија. ­− Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, књ. XLV, Нови Сад, 2002, 7–12 (превод са немачког, напомена преводиоца, апстракт, кључне речи, резиме).

  5. Софија Милорадовић, НМ Карта 3. F  1360 Nsg  *b/rъ/vь. −­ Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, 2003, 133–134.

  6. Софија Милорадовић, Предговор у: Милка Ивић, Значења српскохрватског инструментала и њихов развој (синтаксичко-семантичка студија). – Београд (Српска академија наука и уметности, Београдска књига, Институт за српски језик САНУ), 2005 (фототипско издање).

  7. Софија Милорадовић, Поздравна реч на отварању Међународног научног симпозијума Словенска етимологија данас. – Научни скупови, књ. CXXI, Одељење језика и књижевности, књ. 18, Београд, 2007, XVII­XIX.

  8. Софија Милорадовић, Глотофагија и процеси језичке интеграције: српска мањина у Мађарској и Румунији. – Зборник радова Филозофског факултета, Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 277–283 (превод рада објављеног у зборнику „Славянская филология: исследовательский и методический аспекты”, Кемерово, 2009). 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Софија Ракић-Милојковић, Проблем генитива у прелазном говору Доње Мутнице (код Параћина). − „Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката” (Зборник реферата са научног скупа, Нишка Бања, 1992), Ниш, 1994, 215–224

  2. Софија Ракић, Палатална аспирација финалних велара у делу косовско-ресавских говора. −­ „О српским народним говорима” (Зборник реферата са међународног научног скупа Дани српскога духовног преображења IV), Деспотовац, 1997, 115–120. 

  3. Софија Милорадовић, Етнолингвистика – могућност интердисциплинарног истраживања језика. – Зборник радова са научног скупа „Јединство наука данас (интердисциплинарни приступ сазнању)”, Бања Лука, 2003, 115–122.

  4. Софија Милорадовић, Прилог дијалектолошким истраживањима Павла Ивића у српској дијаспори у Мађарској. ­−  Зборник радова са трећег међународног научног скупа „Живот и дело академика Павла Ивића” (17­19. септембар 2001), Суботица ­ Нови Сад – Београд, 2004, 681–692. 

  5. Софија Милорадовић, Дијалектолошка и етнолингвистичка истраживања српске мањине. – Зборник радова са међународног научног скупа „Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи” (Београд, 26­29. новембар 2003), Београд, 2005, 299–314.  

  6. София Милорадович, Степень исследованности народных говоров сербского меньшинства в балканских странах. ­− Зборник радова са међународне научне конференције „Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах”, Санкт-Петербург-Мюнхен : РАН,  2005, 41–51.  

  7. София Милорадович, Глоттофагия и процессы языковой интеграции: сербское меньшинство в венгрии и румынии. – Сборник научных статей „Славянская филология: исследовательский и методический аспекты”, ГОУ ВПО „Кемеровский государственный университет”, Факультет филологии и журналистики, Кемерово, 2009, 17–23.

  8. Софија Милорадовић, Прилог терминологији обичајног живота у Банатској Клисури, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Филолошком, историјском и теолошком факултету са Западног универзитета у Темишвару „Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната“, (ур. Михај Н. Радан), Посебна издања. Научна литература, књига 16, Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 127–138.

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Софија Ракић-Милојковић, Неке основне карактеристике именичког деклинационог система говора села Својнова. −­ Саборник (Зборник радова са књижевне колоније у Својнову – манастир Св. Никола), бр. 3­4, св. 3, Параћин, 1995, 21–26. 

  2. Софија Ракић-Милојковић, Основне карактеристике конјугационог система говора Параћинског Поморавља. − Саборник (Зборник радова са књижевне колоније у Својнову – манастир Св. Никола), бр. 7­8, Параћин, 1996, 15–16. 

  3. Софија Ракић, Темпорални генитив у говорима Параћинског Поморавља. – Саборник (Зборник радова са књижевне колоније у Својнову – манастир Св. Никола), бр. IV/15­16, Параћин, 1998, 17–20. 

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 30 decembar 2013 16:00