Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Suzana Marković Krstić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02. 01. 1969.
 • Mesto rođenja: Grkinja, Gadžin Han
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za sociologiju
 • Godina diplomiranja: 1992.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Марковић Крстић, Сузана (2016). Црнотравско пограничје у социодемографском контексту. Ниш: Машински факултет Универзитета у Нишу, Југословенско удружење за научно истраживање религије и Нови Сад: Прометеј. 1–296.

  Марковић Крстић, Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2016). „Хуманистичка димензија образовања младих у контексту савремених друштвених промена“, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 1–327. 

  Голубовић, Петар и Сузана Марковић-Крстић (2008). Демографске структуре неких балканских земаља. 1-142. Ниш: Филозофски факултет у Нишу. 

  Марковић Крстић, Сузана (2018). „Старење становништва Србије и могућности пронаталитетне популационе политике“. Зборник радова Демографски проблеми југоисточне Србије и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије и политике. Прир. Љ. Митровић. Ниш: Српска Академија наука и уметности – огранак у Нишу и Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, стр. 179–201.

  Марковић Крстић, Сузана (2017). „Социјална диференцираност аспирација студентске омладине у Србији за променом места становања и одласком у иностранство“. У: Становништво југоисточне Србије: Глобални и регионални аспекти мигрантске кризе и друштвене последице одлива мозгова по развој Србије и Балкана). Приредио Љубиша Митровић, стр. 155–172. Ниш: Српска Академија наука и уметности – огранак у Нишу и Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. 

  Марковић Крстић, Сузана (2016). „Социодемографска перспектива промена старосне структуре, просечне старости и очекиваног (средњег) трајања живота становништва југоисточне Србије – с посебним освртом на положај остарелих“. У Становништво југоисточне Србије: социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне Србије, пр. Љ. Митровић, стр. 51–76. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу.

  Марковић Крстић, Сузана (2014). „Социолошка перспектива резултата једног истраживања студентске омладине у Србији“. У Бити социолог села: споменица Ђуре Стевановића, прир. Драгољуб Ђорђевић, 139–164,   Нови Сад: Прометеј, Ниш: Машински факултет и Београд: Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде. 

  Марковић Крстић, Сузана (2014). „Социодемографска перспектива старења становништва Србије“. У Зборник радова са Деветог међународног геронтолошког конгреса, Култура старења и старости између традиционалног и савременог модела, ур. Милош Немањић, 16–30. Београд: Геронтолошко друштво Србије. 

  Марковић Крстић, Сузана (2014). „Регионални аспект промена у образовној структури становништва Србије у друштвено-економском контексту“.  У Становништво југоисточне Србије: регионалне диспропорције у развоју Србије, миграције и демографска репродукција, приредио Љубиша Митровић, 7292. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу.

  Марковић Крстић, Сузана, Милошевић Радуловић, Лела и Наталија Јовановић (2014). „Универзитетска настава на Балкану – између традиционалног и модерног“. Културне оријентације студената и култура мира на Балкану. Пр. Драгана Захаријевски, Горана Ђорић и Гордана Стојић, 183–202. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу и центар за социолошка истраживања.

  Марковић Крстић, Сузана и Александра Костић (2014). „Талентом преко граница: сликар Добри Стојановић (Црна Трава)“. У Узорник у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Весна Трифуновић и Његош Драговић, 225256. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу. 

  Марковић Крстић, Сузана и Александра Костић (2014). „Прокопље: вашар и традиционални сабор печалбара и неимара у Црној Трави“. У Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић и Дејан Крстић, 251–278. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу. 

  Марковић Крстић, Сузана и Александра Костић (2014). „Између ведре пошлости и неизвесне будућности: породично газдинство из Преслапа (Црна Трава)“. У Пољопривредно газдинство у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и Милован Вуковић, 87–110. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу. 

  Марковић Крстић, Сузана и Александра Костић (2014). „Измиче живот из нашег села: казивања Преслапчанина Звонка Михајловића“. У Људи из пограничја говоре, приредили Милан Тасић, Данијела Здравковић и Дејан Крстић, 83–111. Врање: Учитељски факултет у Врању. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу. 

  Марковић Крстић, Сузана (2014). „Породична газдинства у социодемографском контексту српског села“. У Бити социолог села: споменица Ђуре Стевановића, прир. Драгољуб Ђорђевић, 314–322, Нови Сад: Прометеј, Ниш: Машински факултет и Београд: Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде.Нови Сад: Прометеј, Ниш: Машински факултет. 

  Марковић Крстић, Сузана и Александра Костић (2014). „Васпитно-образовно и друштвено деловање учитеља у црнотравском пограничју“. У Учитељ у пограничју источне и југоисточне Србије, прир. Марија Јовановић, Весна Трифуновић и Данијела Здравковић, 91–117, Ниш: Филозофски факултет у Нишу.  

  Марковић Крстић, Сузана и Александра Костић (2014). „Црнотравско градитељство: Стојадин Аризановићзидар фабричких димњака између земље и неба (Црна Трава)“. У Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије, прир. Дејан Крстић, Драгољуб Б. Ђорђевић и Сузана Марковић Крстић, 275–319, Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу.

  Марковић Крстић, Сузана (2013). „Демографски и социокултурни чиниоци опадања наталитета у југоисточној Србији“. У Становништво југоисточне Србије: култура, наталитетска политика и демографска репродукција у југоисточној Србији, књига 3. стр. 41-66. прир. Љ. Митровић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за социолошка истраживања и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу. 

  Марковић Крстић, Сузана и Александра Костић (2013). „Од усамљеничког живота до бекства од људи: Савета Маринковић из Калне Црнотравске“. У Старији људи у пограничју, приредиле Л. Милошевић Радуловић, Ј. Петровић и И. Илић Крстић, стр. 141-159, Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу. 

  Марковић Крстић, Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2012). „Депопулација села у пограничним општинама југоисточне Србије: социодемографска интерпретација првих резултата Пописа 2011.“ У Становништво југоисточне Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност, приредио Љ. Митровић, 143–158. Београд и Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу.

  Јовановић, Наталија, Марковић Крстић, Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2012). „Традиционално и модерно у систему образовања у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграција“. У Традиција,модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција, приредили Љ. Митровић и Г. Стојић, 149-163. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Департман за социологију, Центар за социолошка истраживања.

  Марковић Крстић Сузана и Милош Јовановић (2012). „Преслап (Црна Трава)“. У Село у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић, Ђ. Стевановић и Д. Тодоровић, 289-314. Београд: Службени гласник и Завод за проучавање села.

  Марковић Крстић, Сузана (2011). „Демографска кретања у пограничним општинама и насељима југоисточне Србије.“ У Становништво југоисточне Србије: демографска репродукција и социо-културна динамика, приредио Љ. Митровић, 167–188. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу

  Марковић Крстић, Сузана (2011). „Депопулација и сенилизација села у Србији“, Зборник стручних саопштења и постера са осмог националног геронтолошког конгреса За европске стандарде социјалне сигурности и квалитета живота у старости, стр. 22–41. Београд: Геронтолошко друштво Србије.

  Марковић-Крстић, Сузана (2010). "Сеоска омладина образовном путањом до аутостраде". У Од путање до аутостраде. Споменица Јована Ћирића, приредили Д. Б. Ђорђевић, А. Г. Костадиновић и Љ. Р. Митровић, стр. 103-117. Ниш: ЈУНИР и Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у Нишу. 

  Марковић-Крстић, Сузана (2010). „Живот на граници и врелу“. У Од путање до аутостраде. Споменица Јована Ћирића, приредили Д. Б. Ђорђевић, А. Г. Костадиновић и Љ. Р. Митровић, стр. 219-233. Ниш: ЈУНИР и Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у Нишу. 

  Милошевић, Лела и Сузана Марковић-Крстић (2009). "Проблем насиља у школама у неким земљама Балкана". У Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира, приредили Љ. Милосављевић, Н. Јовановић и Д. Захаријевски, 359-373. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. 

  Марковић-Крстић, Сузана (2007). "Социјализација омладине у времену друштвених промена". У Омладина Балкана између насиља и културе мира, приредили Н. Јовановић и Љ. Митровић, 203-224. Ниш: Филозофски факултет, Департман за педагогију и ЦСИ. 

   

 • Knjige i udžbenici:

   Марковић Крстић, Сузана (2021). Становништво у социолошком контексту. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 1–331. ISBN 978-86-7379-556-0, COBISS.SR-ID 39779593. 

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

  Marković Krstić, Suzana & Milošević Radulović, Lela (2021). Evaluating distance education in Serbia during the Covid-19 pandemic. Problems of Education in the 21st Century, 79 (3), 467-484. ISSN 1822-7864, E-ISSN 2538-7111.

  Pešić Jenaćković, Dragana & Marković Krstić, Suzana (2021). Traditional family values as a determinant of the marital and reproductive behaviour of young people: the case of Southeast Serbia. Stanovništvo, 59(2), 23-41. ISSN 0038-982X, E-ISSN 2217-3986. (М24)

  Marković Krstić, Suzana i Lela Milošević Radulović (2020). The social origin of the students and their choice of study programs at the faculties of the University of Niš. Teme. Vol. XLIV, No. 4 (2020): 1137−1162.

  Марковић Крстић, Сузана (2016). „Црна Трава и Црнотравци у светлу истраживања одрживости идентитета Срба и националних мањина у пограничју источне и југоисточне Србије“, Теме XL, бр. 2 (2016): 543–562. 

  Марковић Крстић, Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2015). „Социјално порекло и образовне оријентације студентске омладине (компаративна анализа на примеру студентске популације у Србији, Македонији и Бугарској)“, Социолошки преглед. Vol. XLIX, no. 4, 2015: 469–512. 

  Marković Krstić, Suzana, Kostić, Aleksandra i Danijela Zdravković (2013). „Etnička panorama pograničnih opština: Crna Trava i Trgovište“, Teme. Vol. 37, br. 3 (2013): 1179-1198. 

  Марковић Крстић, Сузана (2011).„Природност живота у селу“. Теме 35, бр. 1 (2011):323-329.

  Марковић Крстић, Сузана (2011). „Животни пут и прича професора Бошка С. Прокића“. Теме 35, бр. 2 (2011): 687-693. 

  Марковић Крстић, Сузана (2010). „Улога наставника у теорији и пракси“. Теме 34, бр. 2 (2010):731-740.

  Голубовић, Петар и Сузана Марковић-Крстић (2006). "Кретање становништва Војводине током XX и почетком XXI века", Зборник Матице српске за друштвене науке. 121 свеска, 39-49. Нови Сад: Матица српска – Одељење за друштвене науке.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Марковић Крстић, Сузана (2020). Демографске промене у неким балканским земљама у транзиционом контексту. Балканске синтезе. Година VII, Број 1 (2020): 25−39.

  Suzana Marković Krstić i Lela Milošević Radulović (2020). The social role and competencies of teachers in higher education between theory and teaching practice, Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History Vol. 19, No. 1 (2020): 45−59. 

  Милошевић Радуловић, Лела и Сузана Марковић Крстић (2019). Изазови информационо-комуникационих технологија и улога образовања и превенцији дигиталног насиља, Годишњак за социологију. XV/22 (2019): 57–75. 

  Lela Milošević Radulović, Suzana Marković Krstić (2017). Social inequality in education analyzed within various theoretical frameworks, Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History. Vol. 16, No 1, 2017, pp. 25–36. 

  Lela Milošević Radulović, Suzana Marković Krstić (2017). The role of teachers and school professional teams in prevention of digital violence, Facta Universitatis. Series: Teaching, Learning and Teacher Education. Vol. 1, No 2, 2017, pp. 161–172.

  Марковић Крстић, Сузана (2014). „Образовне аспирације студентске омладине у Србији“. Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд, бр. 143 (2014): 251–272. 

  Marković-Krstić, Suzana (2012). The student-age population in the socio-demographic context of the Republic of Serbia. Facta Universitatis. Series Philosophy, Sociology, Psychology and History. Vol. 11, No 2, pp. 165-175.

  Марковић-Крстић, Сузана (2010). Структура становништва Србије према активности, делатности и занимању, Годишњак за социологију. Ниш: Филозофски факултет 6 (6):39–56.

  Марковић Крстић, Сузана (2010). Две теорије о неједнакостимa у образовању, Годишњак за педагогију. Ниш: Филозофски факултет, 1 (1):167-185.

  Марковић-Крстић, Сузана (2009). Теоријски приступи и оријентације у проучавању омладине. Годишњак за социологију. Ниш: Филозофски факултет, V (5):185-205. 

  Марковић-Крстић, Сузана (2008). Феномен омладине у друштвено-историјском контексту. Годишњак за социологију. Ниш: Филозофски факултет, IV (4):83-92. 

  Марковић-Крстић, Сузана (2007). Конституисање и развој социологије омладине у СССР-у и Русији. Годишњак за социологију. Ниш: Филозофски факултет, III (3):91-108. 

  Марковић-Крстић, Сузана (2006). Елементи друштвеног угледа наставника. Годишњак за социологију. Ниш: Филозофски факултет, II (2):191-213.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Marković Krstić, Suzana (2019). Sociological research of youth in former Yugoslavia and Serbia – development and perspectives of sociology of youth. In Sociology in XXI century: challenges and perspectives,  J. Petrović, V. Miltojević, I. Trotsuk (ed), 217–231. Belgrade: Serbian Sociological Association;  Niš: Faculty of Philosophy.

  Marković Krstić, Suzana (2018). Aging of the population of Serbia and the rights of older people living in rural environments in the field of healthcare and social protection. International Congress Proseedings Ageing and human rights, 246–261. Editor-in-Chief: D. Dinić. Beograd: Gerontološko društvo Srbije.

  Марковић Крстић, Сузана (2018). „Школовање омладине у друштвеном контексту: образовање као канал друштвене покретљивости“. Зборник са научног скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 7, Том 2, Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, прир. Бојан Благојевић, стр. 265–286. Ниш: Филозофски факултет.

  Марковић Крстић, Сузана (2018). „Социодемографске промене и развојне могућности општине Црна Трава“. Зборник са ΧXII Међународног научног скупа „Власински сусрети 2016“, Узроци и последице друштвених промена у руралном простору. Шта да се ради на локалном и државном нивоу?, Прир. Ђуро Стевановић, 229–250.  Београд: Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољопривреде, Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде.

  Марковић Крстић, Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2014). „Хуманистичка димензија образовања у контексту савремених друштвених промена на Балкану“. У Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, ур. Б. Јовановић и М. Вилотијевић, 513–543. Зборник радова, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. 

  Марковић Крстић, Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2014). „Васпитање и образовање у функцији безбедног коришћења нових технологија у процесу глобализације“. Савремене парадигме у науци и научној фантастици, Наука и савремени универзитет 3, ур. Б. Димитријевић, стр. 525–546. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. 

  Марковић Крстић, Сузана (2014). „Допринос образовања развијању културе мира на Балкану из перспективе студентске омладине“. У Образовање и балканска друштва на путу културе мира и евроинтеграција, пр. Јовановић, Наталија, Марковић Крстић, Сузана и Лела Милошевић Радуловић, 175–192. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања.  

  Марковић Крстић, Сузана (2014). „Допринос Љ. Митровића социодемографском проучавању југоисточне Србије“, у: Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића, приредиле Драгана Захаријевски и Гордана Стојић, 213–228, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.   

  Милошевић Радуловић, Лела и Сузана Марковић Крстић (2013). „Квалитет универзитетске наставе у контексту имплементације Болоњског процеса“. Традиција, модернизација, идентитети. Дијалог култура и партнерство цивилизацијa на Балкану, пр. Љубиша Митровић, Данијела Гавриловић и Мирјана Кристовић, 662–694. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања.

  Марковић Крстић, Сузана (2012). „Васпитање за демократију, толеранцију и мултикултурализам – изазови Грађанског васпитања“. Модернизација, културни идентитети и приказивање разноликости, ур.  Никола Божиловић и Јелена Петковић, 211–230. Ниш: Филозофски факултет. 

  Јовановић, Наталија, Марковић Крстић, Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2012). „Традиционално и модерно у систему образовања у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграција“. У Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција, приредили Љубиша Митровић и Гордана Стојић, стр. 149163. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Департман за социологију, Центар за социолошка истраживања. 

  Марковић Крстић, Сузана (2012). "Омладина као предмет научног проучавања: настанак и развој социологије омладине". У Образовање и савремени универзитет, том 3, уредник Б. Димитријевић, 392-409. Ниш: Филозофски факултет у Нишу.

  Jovanović, Miloš and Suzana Marković Krstić (2012). “Identities as Necessary Fictions”. In: Jorde Jakimovski et al. (eds) Proceedings from the International scientific conference IDENTITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND EUROPEANIZATION, 419-430. Skopje: Institute for sociological, political and juridical research and Institute of sociology, Faculty of philosophy, Ss. Cyril and Methodius University.

  Маркович-Крстич, В. Сюзана, Милошевич, Р. Лела (2007). "Роль образования в процессах социальной мобильности и формировании жизненных стратегий (ориентиров) молодежи". Социальные процессы в современной России: традиции и инновации. Том 3, стр. 352-355. Москва: Московский государственный университет имени Ломоносова, Социологический факультет, Российская социологическая ассоциация (РоСА).  

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Marković Krstić, Suzana. 2015. „On the Border between Life and Death – Cemetery in the Kalna (Crna Trava) “. In Cemeteries and burial customs on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Gavrilović, 195–206. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. 

  Marković Krstić, Suzana and Aleksandra Kostić. 2014. „Zapis (The Cross) in the Border Area of Crna Trava: A Symbiosis of the Religious and Social Lives of the Village of Mlačište“. In Cult Places on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Krstić, 365–283. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. 

  Marković Krstić, Suzana and Aleksandra Kostić 2013. „The Activities of the Clergy in the Border Area of Crna Trava”. In A priest on the border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and M. Jovanović, 165-181, Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. 

  Marković Krstić, Suzana and Aleksandra Kostić. 2012. “The Great Day (Easter) in Preslap”. In Religion, Religious and Folk Customs on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Gavrilović and D. Todorović, 155–164. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš.

  Марковић Крстић, Сузана. 2011. „Живот у селу на граници – Ћирићеви трагови“. У Социологија насеља траговима Јована Ћирића, приредила Д. Стјепановић Захаријевски, 61-70. Ниш: Филозофски факултет.

  Марковић-Крстић, Сузана и Лела Милошевић. 2009. "Образовање у контексту културе мира и сарадње на Балкану". У Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, уредили Љ. Митровић, Д. Захаријевски и Д. Гавриловић, 281-323. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. 

  Милошевић, Лела и Сузана Марковић-Крстић. 2009. "Проблем насиља у школама у неким земљама Балкана". У Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира, приредили Љ. Милосављевић, Н. Јовановић и Д. Захаријевски, 359-373. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања.

  Марковић-Крстић, Сузана и Лела Милошевић. 2008. "Васпитно-образовни процес и морални развој ученика". У: Етичка димензија образовања, приредили Р. Петровић и други, 241-252. Јагодина: Педагошки факутет. 

  Јовановић, Наталија, Милошевић, Лела и Сузана Марковић-Крстић. 2008. "Улога образовања у развијању толеранције и сарадње на Балкану". У Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану, приредили Д. Ђорђевић и Д. Тодоровић, 211-218. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. 

  Голубовић, Петар и Сузана Марковић-Крстић. 2006. "Демографске карактеристике и тенденције у кретању становништва балканских земаља". У: Структуралне промене и демографска кретања земаља јужне Европе, приредио З. Аранђеловић,  473-487. Ниш: Економски факултет.

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 04 april 2022 20:01