Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Snežana Milosavljević Milić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.06.1966.
 • Mesto rođenja: Aleksinac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki
 • Odsek / Grupa / Smer: Grupa za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik
 • Godina diplomiranja: 1990.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1.  Теорија књижевности, „Енциклопедија српског народа“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, стр. 1125-1126.
  2. Лирика, „Енциклопедија српског народа“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, стр. 587.
  3. Градац, часопис, „Енциклопедија српског народа“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, стр. 244.
  4. Градина, часопис, „Енциклопедија српског народа“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, стр.245.
  5. Антологија нишких критичара и есејиста, приређивач, Ниш, 2005, 549 стр.
  6. „Предговор“, у антологији Нишки есејисти и критичари, Ниш, 2005, стр. 5-14, ISBN 86-7455-672-8 
  7. Лаза Лазаревић, приредила Снежана Милосављевић Милић,  Јанко Веселиновић, приредио Мирко Ђукић, Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, књига 40, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2015, ISBN 978-86-87079-80—9, 527 стр.
  8. „Хармонија супротности – приповедна уметност Лазе Лазаревића“, предговор у: Лаза Лазаревић, приредила Снежана Милосављевић Милић,  Јанко Веселиновић, приредио Мирко Ђукић, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2015, ISBN 978-86-87079-80—9, стр. 9-26.
  9. Јаков Игњатовић, приредила Снежана Милосављевић Милић, Антологијска едиција „Десет векова српске књижевности“, Књига 31,  Матица српска, Нови Сад, 2016.  445 стр. ISBN 978-86-87079-92—2
  10. У мноштву Игњатовићевих светова, предговор у књизи: Јаков  Игњатовић, приредила Снежана Милосављевић Милић, Антологијска едиција „Десет векова српске књижевности“, Књига 31,  Матица српска, Нови Сад, 2016, стр. 7-18. ISBN 978-86-87079-92—2
  11. БРАНКО МИЉКОВИЋ. ЕСЕЈИ И КРИТИКЕ / Приредила Снежана Милосављевић Милић. – Ниш: Нишки културни центар, 2018. – 308 стр. – ISBN 978-86-6101-146-7
  12. OD NARATIVA DO NARATIVNOSTI / FROM NARRATIVE TO NARRATIVITY / Uredile Snežana Milosavljević Milić, Jelena Jovanović, Mirjana Bojanić Ćirković. – Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2018. – 277 str. – ISBN 978-86-7379-470-9

  13. МЕТОДИЧКИ УЗЛЕТИзбирка припрема за часове у основној и средњој школи - филологија, друштвено-хуманистичке науке / Снежана Божић, Снежана Милосаљевић Милић, Марина Јањић (прир). – Ниш: Филозофски факултет, 2020. – 172 стр. –ISBN 978-86-7379-534-8, COBISS.SR-ID 21006857

  14. ПОЕТИКА ЛИРСКЕ ПРОЗЕ ПЕТРА КОЧИЋА / Снежана Милосављевић Милић. – У: О Петру Кочићу. Зборник радова, Андрићград: Андрићев институт, 2017. – стр. 137-158. – ISBN 978-99976-21-22-1

  15. ТИПОВИ ОПИСА У ПРИПОВЕТКАМА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА / Снежана Милосављевић Милић. – У: Поетика Милована Глишића. Зборник радова (ур. Душан Иванић), Ваљево: Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, 2017. – стр. 96-113. – ISBN 978-86-84181-42-0

  16. БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЂИВАЧА / Снежана Милосављевић Милић. – У: Бранко Миљковић, Есеји и критике (прир. Снежана Милосављевић Милић), Ниш: Нишки културни центар, 2018. – стр. 277-291. ISBN 978-86-6101-146-7, COBISS.SR-ID 261850892

  17. NEGATIONS AS A WAY OF VIRTUALIZATION OF A STORY WORLD / Snežana Milosavljević Milić. – U: Snežana Milosavljević Milić, Jelena Jovanović, Mirjana Bojanić Ćirković (ured), Od narativa do narativnosti / From Narrative to Narrativity, Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2018. – str. 87-97. – ISBN 978-86-7379-470-9

  18. FROM THE EDITOR / Snežana Milosavljević Milić. – U: Snežana Milosavljević Milić, Jelena Jovanović, Mirjana Bojanić Ćirković (ured), Od narativa do narativnosti / From Narrative to Narrativity, Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2018. – str. 9-10. – ISBN 978-86-7379-470-9

  19. МЕТОНИМИЈСКИ КОД РЕАЛИСТИЧКОГ НАРАТИВА – ТИПОЛОШКИ ПРИСТУП ГРУПНОМ ЛИКУ. / Снежана Милосављевић Милић. – У: Поетика српског реализма, зборник радова (Ур. Душан Иванић, Драгана Вукићевић), Београд, 2018. – стр. 23–55. ISBN 978-86-6153-548-2 COBISS.SR-ID 272888076

  20. ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНИ КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ДИСКУРС. / Снежана Милосављевић Милић. – У: Политиката в културата на Българи и Сърби / Политика у култури Бугара и Срба, Сборник доклади от научната конференция „Политиката в културата на българи и сърби“, проведена през м. Май 2018. год. Във Великотърновския университет, Фабер, Велико Търново, 2019. – стр. 129-136. ISBN 978-619-00-1042-5

  21. ЛИНИЈА МАГЛЕ И ВОЛШЕБНИ САГОВОРНИК – РАДЕ ДРАИНАЦ У ЕСЕЈИМА СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА. / Снежана Милосављевић Милић. – У: Књижевно дело Рада Драинца: ново читање, зборник радова, (прир. Проф. Др Горан Максимовић), Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Народна библиотека „Раде Драинац“, Прокупље, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, Прокупље, 2020. – стр. 51-62. ISBN 978-86-7025-856-3 COBISS-ID 18568457

  22. САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКЕ ПАРАДИГМЕ И ЊИХОВИ РЕФЛЕКСИ У ПОЕТИЦИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. / Снежана Милосављевић Милић.– У: Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба. / ур. Злата Бојовић. Београд, САНУ, 2020. – стр. 171-183. ISBN 978-86-7025-873-0 COBISS.SR-ID 28534281 171-183.

  23. СЛИКА ВЛАДАРА ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈСКЕ И КЊИЖЕВНЕ НАРАЦИЈЕ У РОМАНУ „У ФРОНТ“ ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА. / Снежана Милосављевић Милић. – У: Владан Ђорђевић: поводом сто седамдесет шест година од рођења (уредници академик Владимир Коњух … и др.). Београд, САНУ, Београд: Службени гласник, 2020. – стр. 447-456. ISBN 978-86-7025-888-4 COBISS.SR-ID29133833

  24. ПОРОДИЧНИ ПОРТРЕТ У КЊИЖЕВНОМ РАМУ – ТЕМАТИЗАЦИЈА ПОРОДИЦЕ У НОВОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ / Снежана Милосављевић Милић. У: Philologia Serbica, Година I, 2021, број 1, Научни скупови Филолошког факултета, (Ур. Проф. Др Саша Шмуља), год. V, 2021, бр. 5, стр. 131-157, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, ISSN 2490-3736 E-ISSN 2566-3461

  25. МОДЕЛИ РЕЦЕПТИВНОГ ОДГОВОРА У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ / Снежана Милосављевић Милић. У: Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 50 /2 2021. – стр. 173-183, ISSN 0351-9066, ISBN 978-86-6153-672-4 ISSN 0351-9066 COBISS.SR-ID-42098697, 821.163.41.09-9 https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch17

  26. АСПЕКТИ НАРАТИВНЕ МЕДИЈАЦИЈЕ У ПРИПОВЕДАЊУ С УНУТРАШЊОМ ТАЧКОМ ГЛЕДИШТА КОД АНДРИЋА И СЕЛИМОВИЋА / Снежана Милосављевић Милић. У: Поетичка и тематска прожимања Андрићеве и Селимовићеве прозе, Зборник радова са научног скупа одржаног 17. јула 2020. у Андрићевом институту. Андрићев институт, Андрићград – Вишеград, 2021, стр. 41-55. ISBN 978-99976-21-80-1 COBISS.RS-ID134337281

  27. ЦЕНТАР ЗА НАРАТОЛОШКЕ СТУДИЈЕ – ПРВИХ ПЕТ ГОДИНА РАДА / Снежана Милосављевић Милић. У: Годишњак за српски језик, Ниш: Филозофски факултет, 19/2021, стр. 365-367. 061.62:82.01 (497.11 Ниш)

  28. БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА СНЕЖАНЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ / Снежана Милосављевић Милић. У: : К. Митић, А. Јанић, Ј. Младеновић (прир.), Библиографија чланова Департмана за србистику, Ниш: Филозофски факултет 2021, стр. 89–112.

 • Knjige i udžbenici:
  1. Оквирни облици у српском реалистичком роману, Београд, Чигоја штампа, 2001, 297 стр. ИД=90370316
  2. Модели коментара у српском роману XIX века, Филозофски факултет у Нишу. Просвета, Ниш, 2006, 416 стр, 20 цм ISBN 86-7455-679-5
  3. Прича и тумачење, Филип Вишњић, Београд, 2008, 285 стр, 20 цм ISBN 978-86-7363-604-7
  4. Фигуре читања, Београд, Службени гласник, 2013, 283 стр, ISBN 978-86-519-1724-3
  5. Отпори и прекорачења – поетика приповедања Боре Станковића, Ниш, Филозофски факултет, 2013, 161 стр, ISBN 978-86-7379-293-4
  6. Огледавања – Лаза Лазаревић и Симо Матавуљ, (у коауторству са Драганом Вукићевић),  Ниш, 2014, Филозофски факултет, 383 стр, ISBN 978-86-7379-336-8
  7. Virtuelni narativ – ogledi iz kognitivne naratologije, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci - Novi Sad, Filozofski fakultet, Niš, 2016, 280 str. ISBN 978-86-7379-420-4, ISBN 978-86-7543-325-5
  8. КРОЗ ФИКЦИОНАЛНЕ СВЕТОВЕ / Снежана Милосављевић Милић. – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020. – 226 стр. – ISBN 978-86-7379-549-2
  9. ПОХВАЛА: читанка за пети разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосаљевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић.– Београд: Герундијум, 2018. – 192 стр. – ISBN 978-86-87715-70-7

  10. ЧИТАНКА8: читанка за осми разред основне школе / Снежана Милосављевић Милић, Нина Говедар. – Источно Ново Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства 2018. – Бања Лука: Дневне независне новине. 213 стр. – ISBN 978-99955-1-371-9

  11. ЧИТАНКА 9: читанка за девети разред основне школе / Нина Говедар, Снежана Милосављевић Милић. – Источно Ново Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства 2018, – Бања Лука: Дневне независне новине. 212 стр. – ISBN 978-99955-1-371-9

  12. ИЗАЗОВ: читанка за шести разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосаљевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић. –Београд: Герундијум, 2019. – 213 стр. – ISBN 978-86-87715-81-3

  13. ОДСЈАЈ: читанка за седми разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосаљевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић. –Београд: Герундијум, 2019, – 205 стр. – ISBN 978-86—81698-05

  14. АПЛАУЗ: читанка за осми разред основне школе / Снежана Божић, Снежана Милосаљевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић. –Београд: Герундијум, 2021. – 247 стр. – ISBN 978-86-81698-24-2

  15. КРОЗ ФИКЦИОНАЛНЕ СВЕТОВЕ / Снежана Милосављевић Милић. – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020. – 226 стр. – ISBN 978-86-7379-549-2

  16. ХОРИЗОНТИ ПРИЧЕ АНДРИЋЕВА ПОЕТИЧКА ТЕЖИШТА / Снежана Милосављевић Милић Андрићград - Вишеград : Андрићев институт, 2021 (Београд: Белпак). - 212 стр. ; 20 cm. - (Андрићева библиотека ; књ. 5)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   1. Функционалност и структурална динамика оквирних облика у српском реалистичком роману, Књижевна историја, 1996.

  2. Да ли је Лаза Лазаревић био први српски постмодернистички писац?, Књижевна историја, 32, 2000, 110

  3. Приповедачке функције у приповеци «Први пут с оцем на јутрење» Лазе Лазаревића, Књижевна историја, 30,2001.

  4. Прозирна маска субјективности – особености коментара у романима у првом лицу, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 52, свеска 2, 2004.

  5. „Информативни коментар као вид објективизације стварности у српском реалистичком роману“, Књижевна историја XLI, 2009, 139, стр. 745-752 ISSN 0350-6428

  6. Од импресије до методе – читање поезије у критици Бранка Лазаревића, зборник радова „Развојни токови српске поезије“, Научни састанак слависта у вукове дане, МСЦ, 42/2, Београд, 2013, стр.453-465. ISSN 0351-9066

  7.  Швабица или реторика одгоде, Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр.2/2011, стр. 307-321.

  8. Виртуелни наратив као знак модернизације српск епрозе на почетку 20 века, зборник радова „Иво Андрић у српској и европској књижевности“, Научни састанак слависта у вукове дане, МСЦ, Београд, 2012, стр.817-827. ISBN 978-86-6153-085-2

  8. „Виртуелни светови поређења и савремене књижевне теорије“ , Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 63, св. 2, 2015, ISSN 0543-1220, стр.483-505.

  9."Kognitivna naratologija", Književna istorija XLVII 2015. br. 155, str. 11-23. UDK 82.0 ISSN 0350-6428 ERICH

  10."Negativni svetovi priče",  Književna istorija XLVII 2015. br. 155, str. 57-82. UDK 82.0 ISSN 0350-6428 ERICH

  11. Описна нарација и њени трансмедијални аспекти у роману „Крила“ Станислава Кракова, Филолог, Часопис за језик, књижевност и културу, VII, 2016, бр. 13, Универзитет у Бањој Луци, 2016, стр. 239-254. ISSN 1986-5864

  12. Српска реалистичка књижевност из перспективе посткласичне наратологије – могућности новог читања, Научни састанак Слависта у Вукове дане, МСЦ, 45/2, Београд, 2016, стр.409-418.. ISSN 0351

  13. 

  • ЖАНРОВСКА ПРЕПЛИТАЊА У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ – КОГНИТИВНОНАРАТОЛОШКИ УГАО / Снежана Милосављевић Милић. – У: Међународни научни састанак Слависта у Вукове дане, 46/2, МСЦ, Београд: Филолошки факултет, 2017. – стр. 303-312. – ISSN 0351-9066

  • 14. У ПОТРАЗИ ЗА АРХИПРИЧОМ / Снежана Милосављевић Милић. – У: Књижевна историја, XLIX, 161, 2017. – стр. 155-168. – ISSN 0350-6428
  • 15. 
  • КАРНЕВАЛСКИ СВЕТ СА ДРУГЕ СТРАНЕ И ТРАНСФИКЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ КНЈИЖЕВНОГ ЛИКА / Снежана Милосављевић Милић. – У: Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 47/2 2018. – стр. 215-224, ISSN 0351-9066, ISBN 978-86-6153-507-9 https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch19, COBISS.SR-ID 267550732

  • 16. 
  • О РЕАЛИЗМУ С ОНЕ СТРАНЕ РЕАЛНОГ / (Драган Бошковић, Нулти степен реализма, ФИЛУМ, Крагујевац, 2017, 129. стр) / Снежана Милосављевић Милић. – У: Наслеђе, год. XV, број 41, 2018. – стр. 311 –315. – ISSN 1820-1768 COBISS.SR-ID 115085068

  • 17. 
  • NOTIONS ON ATMOSPHERE – TOWARD THE LIMITS OF NARRATIVE UNDERSTANDING. / Snežana Milosavljević Milić. – U: EGO in FABULA, 34. Mednarodni literarni festival / 34th International Literary Festival, Programski katalog / Programme Catalogue. Vilenica 10-15. 9. 2019. Ur. Matea Bassin, Nana Vogrin. Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, 2019. – str. 54. ISBN 978-962-6995-56-6 COBISS.SI-ID 301397504

  • 18. NOTIONS ON ATMOSPHERE – TOWARD THE LIMITS OF NARRATIVE UNDERSTANDING. / Snežana Milosavljević Milić. – Primerjalna književnost (Ljubljana) 43.1 2020. – str. 31–50, ISSN 0351-1189, ISSN 2591-1805, https://orcid.org/0000-0002-0313-6849, UDK 82.0-3
   19. ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ ДИЈАЛОГ С ТОМАСОМ МАНОМ (Лидија Делић, Чаробник перфекта. Дијалог Томаса Мана с митom и дијалози с Маном , Источно Ново Сарајево, Завод за уџбенике и наставна средства, 2019) / Снежана Милосављевић Милић, Књижевна историја, LIII 2021 174, 435–439.
 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Нове димензије књижевне баштине, Градина, 1-2, 1997.
  2. Поетика српске реалистичке критике, приказ књиге Драгане Вукићевић Поетика читања – критика прозе, Повеља, бр. 3, 1998.
  3. „Трећи број зборника „Исидоријана“, Градина, 1998, бр. 12
  4. „ Снег, белина, ништавило“, приказ романа Давида Албахарија Снежни човек, Градина, 1996.

  5. Путник кроз укрштене светове“, приказ романа Александра Гаталице Наличја, Градина, 1996.

  6. Колажи виртуелних стварности“, Књижевне новине, бр. 955, 1. јули, 1997.

  7. Пут и Л.и још неке чаролије“, Свеске, бр. 36-37, септембар, 1997.

  8. У простору поетике, Годишњак за српски језик и књижевност, год.14, бр.7, Ниш, 2003.
  9. Марфи, или о усуду оштећења“, Свеске, 68, јун, 2003.

  10. Оквирни облици у српском роману до реализма, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, свеска 6, 1998.
  11. Реторички потенцијал приповедачевог говора у роману «Бакоња фра Брне» Симе Матавуља, Књижевност и језик, 4, 2003.
  12. Наративна трансмисија фолклорне грађе у раним приповеткама Боре Станковића, Књижевност и језик, 1-2, 2004.
  13. Етнографски коментар у српском реалистичком роману, Браничево, 1, 2004.
  14. Модели коментара у делу Доситеја Обрадовића, Mons Aureus, 1, 2004.
  15. Приповедни модели у епистоларно-путописној прози Јелене Димитријевић, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. ХХII, број 9, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 297-304. ISSN 1451-5415
  16. Чудан свет Јакова Игњатовића – жанровске одлике и наративни поступци“, Philologia Mediana, год. I, број 1, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 57-69, ISSN 1821-3332
  17. Апелативне форме приповедања у приповеткама Боре Станковића, Годишњак за српски језик и књижевност, Год. XXIV, бр.11, Филозофски факултет у Нишу, 2011, стр.303-313.ISSN 1451-5415
  18. Фигура антитезе у путопису „Писма из Италије“ Љубомира Ненадовића, Philologia Mediana, год. V, бр. 5, Ниш, 2013, стр. 113-125.  ISSN1821-3332 
  19. Реторика почетка – прилог проучавању композиције Домановићевих сатира, Пиротски зборник, годишњак радова, 34, XLI, Пирот, 2009, стр. 373-378. ISSN 0554-1956"
  20. Реторички жанрови у Златном руну“, Повеља, 1, 2003.
  21. „Реалистичка приповетка и фолклорна традиција“, приказ књиге Драгане Вукићевић „Писмо и  прича“, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. III, Београд, 2007, стр. 415-420. ISSN 1820-5305
  22. „Кроз оптику херменеутичког калеидоскопа“, приказ књиге Слободана Грубачића „Александријски светионик, тумачења књижевности од александријске школе до постмодерне “, Зенит, бр. 7, фебруар, 2008, стр. 87-90.
  23. „Књижевни часописи данас у Србији“, Градина, бр. 28/2009, Ниш, 2009, стр. 183-187. ISSN 0436-2616
  24. Више од љубави, „Прича, часопис за причу и приче о причама“ – Српска прича XX века“,  Београд, март, 2013, год. VII, бр. 22, стр. 43-49. .  ISSN 1820-5909
  25. Књижевни прилози у листу Ђаче за 1888/89. годину, Philologia Mediana, год. III, бр. 3, Ниш, 2011, ISSN1821-3332, стр.455-465
  26. .Апелативне форме приповедања у приповеткама Боре Станковића, Годишњак за српски језик и књижевност, Год. XXIV, бр.11, Филозофски факултет у Нишу, 2011, стр.303-313.ISSN 1451-5415
  27. "Одлике фокализованог приповедања у приповеци „У ноћи“ Боре Станковића", Philologia Mediana, год. II, бр. 2, Niš, 2010, ISSN1821-3332, стр.95-102.
  28. „Приповедни модели у епистоларно-путописној прози Јелене Димитријевић“, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. ХХII, број 9, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 297-304. ISSN 1451-541
  29. Чудан свет Јакова Игњатовића – жанровске одлике и наративни поступци“, Philologia Mediana, год. I, број 1, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 57-69, ISSN 1821-3332
  30. „Реторика почетка – прилог проучавању композиције Домановићевих сатира“, Пиротски зборник, годишњак радова, 34, XLI, Пирот, 2009, стр. 373-378. ISSN 0554-1956
  31. Наративна трансмисија фолклорне грађе у раним приповеткама Боре Станковића, Књижевност и језик, 1-2, 2004.
  32. Етнографски коментар у српском реалистичком роману, Браничево, 1, 2004.
  33. Модели коментара у делу Доситеја Обрадовића, Mons Aureus, 1, 2004.
  34. Реторички потенцијал приповедачевог говора у роману «Бакоња фра Брне» Симе Матавуља, Књижевност и језик, 4, 2003.
  35. Оквирни облици у српском роману до реализма, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, свеска 6, 1998.
  36. Виртуелна претприповест и феномен урањања,  „Philologia Mediana“, год. VI, бр.6, Филозофски факултет, Ниш, 2014, ISSN 1821-3332, стр. 17-39.
  37. „Јелена Димитријевић, биобиблиографска одредница“, „Philologia Mediana“, год. VII, бр.7, Филозофски факултет, Ниш, 2015, ISSN 1821-3332, стр. 485-492.
  38. „Иновативна реинтерпретација српске књижевне традиције“, „Philologia Mediana“, год. VII, бр.7, Филозофски факултет, Ниш, 2015, ISSN 1821-3332, стр. 561-566.
  39. Оквир књижевног текста – од морфолошког приступа до когнитивног метаконцепта, „Philologia Mediana“, год. VIII, бр.8, Филозофски факултет, Ниш, 2016, ISSN 1821-3332, стр. 705-737.
  40. Od impresije do metode; Čitanje poezije u kritici Branka Lazarevića, претампано у: ECKERMANN, web časopis za književnost, br. 9, maj/jun, 2017, str. 97-105. ISSN 2466-3220 (Online)
   • РЕЦЕНЗИЈА КАТАЛОГА / Снежана Милосављевић Милић. – У: Са писцем кроз време: Бора Станковић поново у Нишу, Каталог изложбе, аутор Јелена Глишић, Ниш: Универзитетска библиотека „Никола Тесла“, 2016. – стр. 65-66. – ISBN 978-86-7500-005-1

   • 42. КОНСТРУКЦИЈА НАРАТИВНОГ ИДЕНТИТЕТА У РОМАНУ „МАМАЦ“ ДАВИДА АЛБАХАРИЈА / Снежана Милосављевић Милић. – У: Philologia Mediana, год. IX, бр. 9, Ниш: Филозофски факултет, 2017. – стр. 15-20. – ISSN 1821-3332
   • 43.
   • Виртуальный нарратив как повествовательная альтернатива ( Снежана Милосавлевич Милич, Ниш, Сербия, предисловие и перевод Миряны Боянич Чиркович) / Снежана Милосављевић Милић. – У: Narratorium. 2017. – № 1 (10). Российский государственный гуманитарный университет, Институт филологии и истории

   • 44. НАГРАДА „СТЕВАН СРЕМАЦ“, (образложење Жирија) / Снежана Милосављевић Милић. – У: Градина, 82 – 83, 2018. стр. 11-15. – ISSN 0436-2616
   • 45. ИЗАЗОВИ ИНФОРМАТИЗАЦИЈЕ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ. / Снежана Милосављевић Милић. – У: Philologia Mediana, год. XI, бр. 11, Ниш: Филозофски факултет, 2019. – стр. 621-626. – ISSN 1821-3332
   • 46. НОВА ЧИТАЊА ДИСОВЕ ПОЕЗИЈЕ / [Снежана Милосављевић Милић]. – У: Дисово пролеће, бр. 50, 2019. – Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, ISSN 0351-0417, COBISS.SR-ID 16230402, стр. 39.
   • 47. СУСРЕТАЊЕ ПОЕЗИЈЕ И ТУМАЧЕЊА ДИСОВОГ ПЕСНИШТВА / [Снежана Милосављевић Милић]. – У: Дисово пролеће, бр. 51, 2020. – Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, ISSN 0351-0417, COBISS.SR-ID 16230402, стр. 27.
   • 48. FANTASTIC STORYWORLDS AND TRANSFICTIONALITY OF LITERARY CHARACTERS. / Snežana Milosavljević Milić. – Facta Universitates, SERIES: LINGUISTICS AND LITERATURE, Vol. 18, No 1, 2020. – 9-18, ISSN 0354-4702 (Print), ISSN 2406-0518 (Online) COBISS
   • 49. POETA VATES ИЛИ POETA FABER – ТЕОРИЈСКО-ПОЕТИЧКЕ ОСНОВЕ АНДРИЋЕВИХ ЈУНАКА ПРИПОВЕДАЧА / Снежана Милосављевић Милић. У: Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Тезе и резимеи, 15-20. IX 2021, стр. 62-63. ISBN 978-86-6153-677-9 COBISS 45463561
   • 50. ОД ТЕОРИЈЕ ЧИТАЊА ДО ПОЕТИКЕ ЧИТАЛАЦА (Мирјана Бојанић Ћирковић, Читалац у науци о књижевности – од антике до савремених теорија читања, Ниш: Филозофски факултет, 2020) / Снежана Милосављевић Милић. У: Philologia Mediana, 13 (2021), стр. 1051-1054. ISSN 1821-3332, COBISS.SR-ID, 171242508, DOI, https://doi.org/10.46630/phm.13.2021 УДК 82.01(049.32).https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.63
   • 51. НОВА ЧИТАЊА КЛАСИКА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (Јеленa В. Јовановић, Вештина приповедања – наратори прозног света Драгослава Михаиловића, Ниш: Филозофски факултет, 2019) / Снежана Милосављевић Милић. У: Philologia Mediana, 13 (2021), стр. 1047-1049. ISSN 1821-3332, COBISS.SR-ID, 171242508, DOI, https://doi.org/10.46630/phm.13.2021 УДК 821.163.41.09 Михаиловић Д.(049.32) https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.62

   • 52. ВЕЛИКА ПРИЧА О МАЛИМ ЉУДИМА (Енес Халиловић, Људи без гробова, Лагуна, Београд, 2020). / Снежана Милосављевић Милић. У: Књижевни магазин, број 226 / година XXI /јун–децембар 2021. године, стр.71-73.

   •  

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Слатки укус конвенција – неколика запажања о кулинарској тематици у српској књижевности, зборник радова Трапезата в културата на блгари и срби / Трпеза у култури Бугара и Срба, Велико Трново, 2004.
  2. Интерпретацијски кодови семантичке опозиције «наше и страно» у књижевности, Своје и чуждо в културата на Българи и Сърби/Своје и туђе у култури Бугара и Срба, Зборник радова, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново (Бугарска), 2006, стр. 11-25. ISBN 10: 954-524-519-0 ISBN 13: 978-954-524-519-0
  3. Метафора границе као модел читања Станковићеве поетике еротског, Еротско у култури Срба и Бугара / Еротичното в културата на Сърби и Българи, зборник радова, Ниш,  2007, стр. 107-121. ISBN 978-86-7379-132-6
  4. Изазови књижевног отпора – рецепција стварности у савременом српском роману, Књижевност, друштво, политика, зборник радова, Крагујевац, 2008, стр. 45-56. ISBN 978-86-85991-10-3 (ФФ)
  5. Лудички субјект у наративној игри – о једном типу „second person“ нарације, Играта в културата на Българи и Сърби / Игра у култури Бугара и Срба, зборник радова, Велико Търново, 2008, стр. 118-127. ISBN 978-954-524-690-6
  6. „Изазови књижевног отпора – рецепија стварности у савременом српском роману“, Књижевност, друштво, политика, зборник радова, Крагујевац, 2008, стр. 45-56. ISBN 978-86-85991-10-3 (ФФ)
  7. Име у књижевнотеоријском дискурсу, зборник радова «Име у култури Срба и Бугара», Ниш, 2011, стр.181-189. ISBN 978-96-7379-242-2
  8. Статус тела у савременој феминистичкој теорији", Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тло и дрехи в културата на  Сърби и Българи , Ниш, Филозофски факултет, 2010, стр. 149-157, ISBN 978-86-7379-192-0
  9. Прича, њени казивачи и слушаоци у приповеткама Милована Глишића, Глишић и Домановић 1908-2008, Зборник радова, САНУ, Научни скупови, Књига CХХIII, Одељење језика и књижевности, Књига 19, Београд, 2009, стр. 181-201.. ISBN 978-86-7025-492-3
  10. Хронотоп града у роману српске модерне, Време и пространство в културата на  Българи и Сърби, Време и простор у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2013, стр. 291-308, ISBN 978-954-579-975-4
  11. Виртуелни наратив -. парадигма немогућих прича, зборник радова са VII међународног научног скупа «Српски језик, књижевност, уметност», одржаног у Крагујевцу, 26-27.10. 2012, књига II, Немогуће: Завет човека и књижевности, Крагујевац, 2013, стр.87-101, ISBN 978-86-85991-53-0
  12. Border(less) Narrative - Liminal Space of Narratology- „Emerging Vectors of Narratology: Toward Consolidation or Diversification?“, The 3rd Conference of the European Narratology Network , Centre de recherches sur les arts et le language),  Paris, March 29 and 30, 2013. стр. 95.
  13. Паралелни наративи у Чеховљевим кратким причама, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, "ЕВРОПА ЧЕТЕ ЧЕХОВ", Велико Търново, (7-9 октомври 2010), ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ, Велико Търново, 2012, стр. 124-135.
  14. Патнички триптих - јунакиње српског реалистичког романа, зборник радова са V  међународног научног скупа «Српски језик, књижевност, уметност», одржаног у Крагујевцу, 29-30.10. 2010, књига II, Жене: род, идентитет, књижевност, Крагујевац, 2011, стр.461-475. ISBN
  15. Јерес читања – рецепција Станковићевих „Божјих људи“ у књижевној критици, зборник радова са VI  међународног научног скупа «Српски језик, књижевност, уметност», одржаног у Крагујевцу, 28-29.10. 2011, књига II, Бог, Крагујевац, 2012, стр.213-225. ISBN 978-86-85991-43-1SBN 978-86-6153-085-2
  16. Историјско време и наративни темпо у роману српске модерне , Софија, стр. 359-365, ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012, Том IІ - ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. ФОЛКЛОР, СЪСТАВИТЕЛИ Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова,Цветанка Аврамова © 2012, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-3458-3
  17. Грех и грешни људи у приповеткама Симе Матавуља, зборник радова „Симо Матавуљ, Дело у времену“, Филолошки факултет, Београд, 2011, стр.329-355. ISBN 978-86-6153-008-1
  18. Наративни алтеритети и дестабилизација реалистичке мимезе у српској модернистичкој прози, Наука и традиција, зборник радова, том 1, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале,  2013, стр. 359-371, ISBN 978-99938-47-51-9
  19. Трансфикционални идентитети њижевних ликова, научни скуп „Наука и глобализација“, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2014, ISBN 978-99938-47-58-8, стр. 783-795.
  20. Нестварне биографије књижевних ликова, „Стварност и фикција у култури Срба и Бугара“, зборник радова, Филозофски факултет, Ниш, 2014, ISBN 978-86-7379-329-0, стр. 179-189.
  21. Редефинисање наратива у посткласичној наратологији, „Наука и савремени универзитет“,  научни скуп са међународним учешћем, 2014. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, стр. 332-346.
  22. Virtuelni narativ kao pripovedna alternativa.  „Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Rijeci, 2014, str. 241 – 249.
  23. Виртуелни наратив у „Травничкој хроници Иве Андрића“, у: „Andrićeva hronika/Andrićs Chronik“, u“, Andrić Initiative 7, ur. Branko Tošović, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjige, nmlibris, 2014, str. 351-365. ISBN 978-99938-30-73-3, ISBN 978-3-9503561-6-8
  24. „У мрежи испреплетених времена – Хофман, Фројд и Лаза Лазаревић“, Наука и слобода, зборник радова са научног скупа, том ½, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2015, ISBN 978-99938-47-70-0, стр. 777-793.
  25. „Виртуелни светови Проклете авлије“, Андрићева авлија, ур. Бранко Тошовић, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Graz – Beograd – Banjaluka, 2015. ISBN 978-86-7396-531-4, стр. 391-403.
  26. Крв је опет крвава – повратак емоцијама у когнитивној наратологији, зборник радова „Емоције у култури Срба и Бугара“, Филозофски факултет, Ниш, 2016. Стр. 11-19. ISBN 978-86-7379-411-2
  27. Психоделична моћ књижевности – савремени књижевнотеоријски контекст, Зборник радова са X Mеђународног научног скупа „Српски језик, књижевност, уметност“, одржаног у Крагујевцу, 23-25.10. 2015, књига II, ROCK ‘N’ ROLL, Крагујевац,  2016, стр. 95-101. ISBN 978-86-85991-95-0
  28. Методолошка упоришта у Иванићевом проучавању поетике приповедања српског реализма,  ДУШАН  ИВАНИЋ, Зборник радова са међународног научног округлог стола одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (19. март 2016) (ур. Д. Вукићевић, Д. Бошковић), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2016, стр. 49-55. ISBN 978-86-85991-97-4
   • ВРЕМЕНСКО ИСКУСТВО ПРИЧЕ – КА РЕВИЗИЈИ АТЕМПОРАЛНИХ АСПЕКАТА ТЕКСТА / Снежана Милосављевић Милић. – У: Jezik, književnost, vreme, Književna istraživanja, Zbornik radova (ur. V. Lopičić, B. Mišić Ilić), Niš: Filozofski fakultet, 2017. – стр. 33-45. – УДК 82.0, ISBN 978-86-7379-445-73

   • 30. БУКА У ЛАКУНАМА – МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ ОДНОСА ТЕКСТА И ТИШИНЕ / Снежана Милосављевић Милић. – У: Д. Бошковић, Ч. Николић (уред.),  Српски језик, књижевност, уметност: Тишина, књ. II, Зборник радова са XI међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност: Тишина, Крагујевац: ФИЛУМ, 2017. – стр. 15-24. – UDK 82.0 / 801.82:2-444.6,  ISBN 978-86-80796-08-6)

   • 31. 
   • СЛИКА УМЕТНИКА У РОМАНУ ОМЕРПАША ЛАТАС ИВЕ АНДРИЋА. / Снежана Милосављевић Милић. – У: Andrićev Latas / Andrićs Latas (Hg./ur. Branko Tošović), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz , Departman za rusku i slovensku filologiju Fakulteta za strane jezike i književnosti Univerziteta u Bukureštu, Udruženje Srba u Rumuniji, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci: Svet knjige Beograd, nmlibris Beograd 2018. – str. 429-439. – ISBN 978-3-9504299-3-0 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz), ISBN ISBN 978-99976-27-26-1 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske), ISBN 978-86-7396-674-8 (Svet knjige), ISBN 978-86-89711-32–5 (nmlibris)

   • 32. 
   • OKRUGLI STO OMERPAŠA LATAS. / Snežana Milosavljević Milić (Niš, autorizovana diskusija). – U: Andrićev Latas / Andrićs Latas (Hg./ur. Branko Tošović), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz , Departman za rusku i slovensku filologiju Fakulteta za strane jezike i književnosti Univerziteta u Bukureštu, Udruženje Srba u Rumuniji, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci: Svet knjige Beograd, nmlibris Beograd 2018. – str. 815-816. – ISBN 978-3-9504299-3-0 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz), ISBN ISBN 978-99976-27-26-1 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske), ISBN 978-86-7396-674-8 (Svet knjige), ISBN 978-86-89711-32–5 (nmlibris)

   • 33. СТУДИЈЕ СЕЋАЊА – НОВА МЕТОДОЛОШКА ПАРАДИГМА ДВАДЕСЕТ И ПРВОГ ВЕКА. / Снежана Милосављевић Милић. – У: Србистика данас, зборник научних радова (Ур. Проф. Др Саша Шмуља), год. III, 2018. – бр. 3, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, стр. 9-21. ISSN 2490-3736
   • E-ISSN 2566-3461 Snezana M. Milosavljevic Milic https://doi.org/10.21618/srb1803009m

   • 34. ФЕНОМЕНОЛОГИЈА СВЕТЛОСТИ У АНДРИЋЕВОЈ ПРОЗИ. / Снежана Милосављевић Милић. – У: ANDRIĆEVA SUNČANA STRANA / ANDRIĆS SONNENSEITE (Hg./ur. Branko Tošović), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci, Svet knjige Beograd, nmlibris Beograd, 2019. – 865 s./S. [Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić uevropskom kontekstu, knj. 12] str. 505-525. ISBN 978-3-9504299-5-4 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) ISBN 978-99976-27-35-3 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske)
   • 35. 
   • MOTIV KATABAZE I NARATOLOŠKI KONCEPT SVETA PRIČE. / Snežana Milosavljević Milić.– U: WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH 13, Tanatos 2, SLAVICA WRATISLAVIENSIA CLXVIII (Red. Elžbieta Tyszkowska-Kasprzak, WspȎlpraca Gordana Đurđev-Malkiewicz, Mateusz Šwietlicki, Dorota Žygadło-Czopnik), Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, 2019. – str. 451-459. DOI: 10.19195/0137-1150.168.38 ISSN 0239-6661 (AUWr) ISSN 0137-1150 (SW)

   • 36. 
   • У ПОТРАЗИ ЗА НАЈМЛАЂИМ ЈУНАЦИМА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. / Снежана Милосављевић Милић, Радослав Ераковић. – У: Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ
    Зборник радова са XIII међународног научног скупа
    одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу
    (26–27. X 2018) Књига II, БЕБЕ. (ур. проф. др Драган Бошковић, проф. др Часлав Николић). Крагујевац, 2019. – стр. 499-512. ISBN 978-86-80796-42-0

   • 37. 
   • ЖАНРОВСКА ПОЛИМОРФНОСТ У ПОЕТСКОЈ ПРОЗИ БЛАЖА КОНЕСКОГ. / Снежана Милосављевић Милић. – У: XLV меѓународна научна конференција на LI ЛЕТНА ШКОЛА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Универзитет „Св Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2019. – стр. 157-164. УДК 821.163.3.09 ISBN 978-9989-43-426-6 COBISS.MK-ID 110538250

   • 38. КОЛИКО СУ МАЛЕ МАЛЕ ПРИЧЕ. / Снежана Милосављевић Милић. – У: Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ Зборник радова са XIV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу
   • (25–27. X 2019), Књига II, ТАКО МАЛЕ СТВАРИ: Интимно у књижевности и култури, (ур. проф. др Драган Бошковић, проф. др Часлав Николић). ФИЛУМ, Крагујевац, 2020. – стр. 45-57. ISBN 978-86-80796-63-5

   • 39. ЗИМИ, КАД ПРИЧА УТИХНЕ. / Снежана Милосављевић Милић. – У: Kriopoetika Iva Andrića i ruskih nobelovaca / Die Kryopoetik von Ivo Andrić und russischen Nobelpreisträgern (Hg./ur. Branko Tošović), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci, Svet knjige Beograd, nmlibris Beograd, 2020. – [Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 13] str. 395-404. ISBN 978-3-9504299-5-4 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) ISBN 978-99976-27-35-3 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske)
   • 40. АУТОПОРТРЕТИ, ИЛИ О ДИЈАЛОГУ СА ТРАДИЦИЈОМ. / Снежана Милосављевић Милић. – У: XLVI меѓународна научна конференција на LII летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура Охрид, 23 – 24. 8. 2019. година. Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2020. – стр. 347-356. ISBN 978-9989-43-446-4 COBISS.MK-ID 51310085
   • 41. 
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.Оквирни приповедач у приповеткама Радоја Домановића, Зборник радова «Књижевно дело Радоја Домановића – нова читања», Ниш, 1999.

  2.Природа и функција коментара у историјским романима Лазара Комарчића, Зборник радова «Словенски историјски роман», Ниш, 2000.

  3.Стварност и фикција у дискурсу приповедача у романима «Хаџи Ђера» и «Хаџи Диша» Драгутина Илића, Зборник радова  «Породица Илић у српској књижевности»,  Београд, 2003.

  4. Текстуалност дискурса историје – о функцији епских песама у роману, Књижевност и историја VIII, Транспозиција историјских догађаја и личности у епској песми, спеву и епу,  зборник реферата, Ниш, 2006, стр. 113-125, ISBN 978-86-7025044101

  5. Типови наратера у српском реалистичком роману, Српска реалистичка прича, зборник радова, Крагујевац, 2007, стр. 21-34. ISBN 978-86-85991-06-6 (фф)

  6. Критика и идентитет,  Писци у Нишу и о Нишу. Зборник радова, Ниш, 2008, стр. 129-138. ISBN 978-86-7025-465-7

  7. Наративни поступци у роману "Нечиста крв" Боре Станковића, Нечиста крв Борисава Станковића - сто година после (1910-2010)“, тематски зборник, Учитељски факултет, Врање, 2011, стр. 183-198.

  8. Наративне стратегије у „Швабици“ Лазе Лазаревића у: „Приповедна уметност Лазе К. Лазаревића“, Ур.  М. Аћимовић Ивков, Библиотека шабачка, Шабац, 2011, стр. 81-97.

  9. Ликови болесника у приповеткама Лазе Лазаревића, зборник радова «Лаза К. Лазаревић, живот и дело», Београд, 2012, стр.77-90. ISBN 978-86-6061-048-7

  10. Цинцари у роману „Хаџи Диша“ Драгутина Илића, у: „Други о Србима, Срби о другима“, зборник радова, Филозофски факултет, Ниш, 2012, стр. 253-263. ISBN 978-86-7379-237-8

  11.  Виртуелна прича као изазов наратолошком проучавању темпоралности, зборник радова „Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2013, стр. 11-20. ISBN 978-86-7379-298-9

  12. Редефинисање наратива у посткласичној наратологији, „Наука и савремени универзитет“, научни скуп са међународним учешћем, Филозофски факултет, Ниш, књига резимеа, Ниш, 2013, стр. 64-65.

  13.Наративни поступци у роману "Нечиста крв" Боре Станковића, Нечиста крв Борисава Станковића - сто година после (1910-2010)“, тематски зборник, Учитељски факултет, Врањe, 2011, стр. 183-198.

  14.Простори приватности у роману српске модерне, Филологија и универзитет, тематски зборник радова, Наука и савремени универзитет 1, Ниш, Филозофски факултет, 2012, стр.280-295. ISBN978-86-7379-263-7

  15. Грех и грешни људи у приповеткама Симе Матавуља, зборник радова „Симо Матавуљ, Дело у времену“, Филолошки факултет, Београд, 2011, стр.329-355. ISBN 978-86-6153-008-1

  16.„Типови наратера у српском реалистичком роману“, Српска реалистичка прича, зборник радова, Крагујевац, 2007, стр. 21-34. ISBN 978-86-85991-06-6 (фф)

  17.„Критика и идентитет“,  Писци у Нишу и о Нишу. Зборник радова, Ниш, 2008, стр. 129-138. ISBN 978-86-7025-465-7

  18.Прича, њени казивачи и слушаоци у приповеткама Милована Глишића, Глишић и Домановић 1908-2008, Зборник радова, САНУ, Научни скупови, Књига CХХIII, Одељење језика и књижевности, Књига 19, Београд, 2009, стр. 181-201.. ISBN 978-86-7025-492-3

  19. Ликови болесника у приповеткама Лазе Лазаревића, зборник радова «Лаза К. Лазаревић, живот и дело», Београд, 2012, стр.77-90. ISBN 978-86-6061-048-7

  20. Стварност и фикција у дискурсу приповедача у романима «Хаџи Ђера» и «Хаџи Диша» Драгутина Илића, Зборник радова  «Породица Илић у српској књижевности»,  Београд, 2003.

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 06 mart 2022 14:13