Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Lela Milošević Radulović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 5.12.1969.
 • Mesto rođenja: Knjaževac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1993.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана (2016) Свакодневица пограничја. Општина Књажевац као девастирано подручје. Нови Сад: Прометеј; Ниш: Универзитет у Нишу, Машински факултет и ЈУНИР (стр. 1–271).

  Марковић Крстић, Сузана и Милошевић Радуловић, Лела (2016) Хуманистичка димензија образовања младих у контексту савремених друштвених промена, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу (стр. 1–327).

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/monografije/2016/humanisticka-dimenzija-obrazovanja-mladih-u-kontekstu-savremenih-drustvenih-promena-suzana-lela

  Милошевић Радуловић, Лела (2016) Квалитет живота старијих људи у контексту интергенерацијских односа у градским и сеоским срединама југоисточне Србије. Становништво југоисточне Србије: социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне Србије, стр. 93–113. Ниш: Српска академија наука и уметности.

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана (2016) Ђурђевданско празновање код заветног крста у Вртовцу. Пограничје, прир. Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић и Јасмина Петровић, стр. 287–302. Ниш: Машински факултет, ЈУНИР. 

  Petrović, Jasmina, Milošević Radulović, Lela, Anđelković, Vesna и Matejević, Marina (2015) Zastupljenost relevantnih sadržaja za rad u oblasti socijalne politike, socijalnog rada i socijalne pedagogije u studijskim programima na fakultetima Univerziteta u Nišu.Obrazovanje u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za XXI vek (ur. N. Žegarac i J. Todorović). Niš: Univerzitet u Nišu (str. 141–179). Monografija je realizovana u okviru projekta „Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery“ 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR.

  Stjepanović Zaharijevski, Dragana, Gavrilović, Danijela, Đorić, Gorana, Milošević Radulović, Lela (2015) Studija o potrebama za znanjima i profesionalcima u oblasti pružanja socijalnih usluga. Obrazovanje u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za XXI vek (ur. N. Žegarac i J. Todorović). Niš: Univerzitet u Nišu (str. 31–60). Monografija je realizovana u okviru projekta „Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery“ 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR.

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана (2014) Казивања Христифора Василијића из Белог Потока: заборав пада на прошла времена. Људи из пограничја говоре, приредили М. Тасић, Д. Здравковић и Д. Крстић, стр. 225–261. Врање: Учитељски факултет у Врању.

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана  (2014) Васпитно-образовно деловање учитељице у пограничној општини Књажевац у функцији изградње хуманије и толерантније заједнице. Учитељ у пограничју источне и југоисточне Србије, стр. 179–208, приредиле М. Јовановић, В. Трифуновић и Д. Здравковић. Ниш: Филозофски факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана (2014) Вашар у Књажевцу: Свети Илија. Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић, Д. Тодоровић и Д. Крстић, стр. 141–158. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана (2014) Интарзија као занат, уметност и хоби: Славољуб Михајловић – Славче (општина Књажевац). Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије, стр. 145–171, приредили Д. Крстић, Д. Б. Ђорђевић и С. Марковић Крстић. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана (2014) Социоекономска анализа породичног газдинства у Белом Потоку (Књажевац). Пољопривредно газдинство у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић и М. Вуковић, стр. 177–194. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана (2014) Вуковим стопама: књижевник Љубиша Рајковић Кожељац (Књажевац). Узорник у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић, В. Трифуновић и Њ. Драговић, стр. 129–154. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић, Лела, Петровић, Јасмина и Илић Крстић, Ивана (2013), прир. Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу.

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана (2013) Квалитет живота старијих људи: Миодраг Павловић из Штитарца (Књажевац). Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије, пр. Л. Милошевић Радуловић, Ј. Петровић и И. Илић Крстић, стр. 89–117. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу.

  Милошевић Радуловић, Лела и Стјепановић Захаријевски, Драгана (2012) Бели Поток (Књажевац). Село у пограничју источне и југоисточне Србије, пр. Д. Б. Ђорђевић, Ђ. Стевановић и Д. Тодоровић, стр. 181–213. Београд: Службени гласник и Завод за проучавање села.

  Марковић Крстић, Сузана и Милошевић Радуловић, Лела (2012) Депопулација села у пограничним општинама југоисточне Србије: социодемографска интерпретација првих резултата Пописа 2011. Становништво југоисточне Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност, пр. Љ. Митровић, стр. 143–158. Београд и Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Milošević Radulović, L. & Marković Krstić, S. (2022) The state, accessibility, and significance of education in Serbia. Problems of Education in the 21st Century, 80(4), 565–587.  

  https://doi.org/10.33225/pec/22.80.565

  Marković Krstić, S. & Milošević Radulović, L. (2021) Evaluating distance education in Serbia during the Covid-19 pandemic. Problems of Education in the 21st Century, 79(3), 467–484. https://doi.org/10.33225/pec/21.79.467

  Marković Krstić, Suzana i Milošević Radulović, Lela (2020) The social origin of the students and their choice of study programs at the faculties of the University of Niš. Teme, XLIV(4), 1137–1162.

  https://doi.org/10.22190/TEME200207071M

  Милошевић Радуловић, Лела, Марковић, Марија и Ђорђевић, Б. Драгољуб (2014) О пограничним општинама југоисточне Србије у Народним новинамаТеме, 38(4), 1701–1734. 

  http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme4-2014/teme%204-2014-19.pdf

  Марковић Крстић, Сузана и Милошевић Радуловић, Лела (2015) Социјално порекло и образовне оријентације студентске омладине (компаративна анализа на примеру студентске популације у Србији, Македонији и Бугарској). Социолошки преглед, XLIX(4), 469–512. 

  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0085-6320/2015/0085-63201504469M.pdf

  Ђорђевић, Б. Драгољуб и Милошевић Радуловић, Лела (2012) Пограничне општине југоисточне Србије у штампаним медијима – пример Народних новина. Tеме 36(4), 1583–1611. 

  Милошевић Радуловић, Лела (2011) Старији људи и проблем старења становништва у медијима у Србији: анализа садржаја штампаних медија. Tеме, 35(4), 1389–1406.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Milošević Radulović, Lela i Cekić, Mario (2022) The elderly during the Covid-19 pandemic: between solidarity and discrimination, Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 21(2), 073–085.

  https://doi.org/10.22190/FUPSPH2202073M

  Marković Krstić, Suzana i Milošević Radulović, Lela (2020) The social role and competencies of teachers in higher education between theory and teaching practice, Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 19(1), 45–59.

  https://doi.org/10.22190/FUPSPH2001045M

  Милошевић Радуловић, Лела и Марковић Крстић, Сузана (2019) Изазови информационо-комуникационих технологија и улога образовања у превенцији дигиталног насиља, Годишњак за социологију, XV(22), 57–75. (рад саопштен на скупу Научна конференција Традиција, модернизација и идентитети IX: Улога универзитетске заједнице у унапређењу регионалног развоја и афирмацији културе мира на Балкану; 25. мај, 2018. године, Филозофски факултет у Нишу)

  Milošević Radulović, Lela i Marković Krstić, Suzana (2017) Social inequality in education analyzed within various theoretical frameworks, Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 16(1), 25–36. 

  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/article/view/2323/1595

  Milošević Radulović, Lela i Marković Krstić, Suzana (2017) The role of teachers and school professional teams in prevention of digital violence, Facta Universitatis. Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 1(2), 161–172.

  Милошевић Радуловић, Лела (2014) Ставови младих о старости и старијим људима као детерминанта квалитета живота у старости и улога образовања у њиховом формирању. Геронтологија, бр. 1, 75–103. Београд: Геронтолошко друштво Србије.

  Милошевић Радуловић, Лела (2013) Улога школе у стицању знања о специфичностима старости и старења. Геронтологија, бр. 2, 29–48. Београд: Геронтолошко друштво Србије.

  Милошевић, Лела (2010) Полазне основе образовања за живот у друштву за све генерације. Годишњак за педагогију, бр. 1, 153–165. Ниш: Филозофски факултет.

  Милошевић, Лела (2009) Образовање за треће доба у функцији очувања и унапређивања квалитета живота у старости. Годишњак за социологију, бр. 5, стр. 207-217. Ниш: Филозофски факултет.

  Стјепановић Захаријевски, Драгана и Милошевић, Лела  (2007) Унапређивање интеграције старијих људи кроз волонтерски рад. Годишњак за социологију, бр. 3, 29–41. Ниш: Филозофски факултет.

  Милошевић, Лела (2006) Квалитет односа са старим људима у породици у савременом друштву. Годишњак за социологију, бр. 2, 153–172. Ниш: Филозофски факултет.

  Милошевић, Лела (2005) Стари људи у примитивним друштвима. Годишњак за социологију, бр. 1, 173–185. Ниш: Филозофски факултет, 

  Milošević, Lela i Stojić Gordana (2003) Predstavljanje nacionalnih manjina: analiza sadržaja tiskanih medija u Srbiji. Međunarodne studije. Časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, br. 3, 60–78. Zagreb: Centar za međunarodne studije Hrvatske udruge za međunarodne studije / Politička kultura.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Milošević Radulović, Lela (2019) Sociology of ageing in Serbia – challenges and perspectives. Sociology in XXI centuty: challenges and perspectives, p. 233–246.  Niš: Faculty of Philosophy, Serbian Sociological Association.  

  Марковић Крстић, Сузана и Милошевић Радуловић, Лела (2019) Социјалне импликације старења становништва у неким постсоцијалистичким земљама на Балкану. Књига резимеа са научног скупа Транзиција, модернизација, идентитети Х: Биланс транзиције у Србији и на Балкану, 24. мај 2019, Филозофски факултет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, стр. 30–31.   

  Stjepanović Zaharijevski, Dragana i Milošević Radulović, Lela  (2018) Older people in rural areas through the lens of the right to a dignified old age. Ageing and human rights, International Congress Proseedings (Ed. Dragana Dinić), 275–290. Beograd: Gerontološko društvo Srbije.

  Милошевић Радуловић, Лела и Милошевић, Данијела (2018) Образовање у функцији заштите животне средине у руралним подручјима. Зборник резимеа са ΧXIV Међународног научног скупа „Власински сусрети 2018“, Заштита животне средине, обнова и развој сеоских подручја, 14.  и 15. септембар 2018. године. Београд: Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољопривреде, Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде.

  Милошевић Радуловић, Лела и Марковић Крстић, Сузана (2018) Унапређивање социјалне инклузије старијих људи у источној и југоисточној Србији: потребе и могућности. Зборник резимеа са научног скупа „Наука и савремени универзитет – НИСУН 8“, 10. новембар 2018. године, стр. 134–136. Ниш: Филозофски факултет.

  Милошевић Радуловић, Лела (2015) Квалитет живота старијих људи у контексту интергенерацијских односа у градским и сеоским срединама југоисточне Србије, електронска верзија књиге резимеа, стр. 4–5 (V међународна научна конференција Социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне Србије – с посебним освртом на положај остарелих; пр. Љ. Митровић). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за социолошка истраживања и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 15. мај 2015.

  Milošević Radulović, Lela (2015) Funeral Customs in Beli Potok near Knjaževac. Cemeteries and burial customs on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Gavrilović, p. 195–206. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. 

  Марковић Крстић, Сузана и Милошевић Радуловић, Лела (2014) Васпитање и образовање у функцији безбедног коришћења нових технологија у процесу глобализације. Савремене парадигме у науци и научној фантастици, ур. Бојана Димитријевић, том III, стр. 525–546. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

  Milošević Radulović, Lela i Stjepanović Zaharijevski, Dragana (2014) The Celebration of Saint George’s Day at the Votive Cross in Vrtovac (Knjaževac). Cult Places on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Krstić, p. 241–255. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš.

  Марковић Крстић, Сузана и Милошевић Радуловић, Лела  (2014) Хуманистичка димензија образовања у контексту савремених друштвених промена на Балкану. Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, ур. Б. Јовановић и М. Вилотијевић. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српска академија образовања (стр. 511–542).

  Милошевић Радуловић, Лела и Марковић Крстић, Сузана (2014) Образовне аспирације ученика између хуманистичке перспективе васпитања и образовања и социјалне стварности, Књига сажетака Наука и савремени универзитет 4, пр. Бојана Димитријевић, стр. 124–126. Филозофски факултет Ниш, 14–15. новембар 2014. 

  Милошевић Радуловић, Лела (2014) Допринос образовања превазилажењу предрасуда и стереотипа о старијим људима и развијању културе мира. Образовање и балканска друштва на путу културе мира и евроинтеграција, пр. Јовановић Н., Марковић Крстић С. и Л. Милошевић Радуловић, стр. 219–233. Ниш: Филозофски факултет.

  Milošević Radulović, Lela and Stjepanović Zaharijevski, Dragana (2013) The Priest in the Border area: Spasa Pavlović from Knjaževac. A Priest on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and M. Jovanović, p. 85–102. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. 

  Milošević Radulović, Lela and Stjepanović Zaharijevski, Dragana (2012) Olalija – A Customary Celebration of Beli Potok. Religion, Religious and Folk Customs on the Border, edited by Dragoljub B. Đorđević, Danijela Gavrilović and Dragan Todorović, p. 185–192. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion. 

  Маркович-Крстич, Сюзана и Милошевич, Лела (2007) Роль образования в процессах социальной мобильности и формировании жизненных стратегий (ориентиров) молодежи. Социальные процессы в современной России: традиции и инновации. Том 3, 352–355. Москва: Московский государственный университет имени Ломоносова, Социологический факультет, Российская социологическая ассоциация (РоСА).  

  Milošević, Lela (2006) Učestalost porodičnih kontakata, vrste i smer socijalne podrške kao indikatori kvaliteta odnosa sa starim ljudima, str. 79–81. Bioetika i nova epoha. Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Mali Lošinj.

  Todorović, Dragan and Milošević, Lela (2004) Serbs about Roma – Roma about Serbs (Social Distance in Southeast Serbia). Second International Congress of Conflictologists Contemporary Conflictology: Ways and Means of the Assistance to the Development of Democracy, Peace-Culture and Accordance, p. 397-400. St. Petersburg Scientific Center of the Russian Academy of Sciences and Sociology Institute of the Russian Academy of Sciences.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Milošević Radulović, Lela (2021) Izazovi informaciono-komunikacionih tehnologija i stariji ljudi u kontekstu pandemije Covid-19. Knjiga proširenih rezimea sa regionalnog naučnog skupa COVID-19: Sociodemografski procesi, izazovi i posledice pandemije (25. mart, 2021). Beograd: Institut društvenih nauka i Društvo demografa Srbije.

  Милошевић Радуловић, Лела (2020) Образовање о старости и старењу као детерминанта међугенерацијске толеранције и солидарности. Унапређивање квалитета образовног процеса о старости и старијима (ур. А. Стојадиновић, Д. Здравковић). Врање: Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, стр. 37–50.

  Милошевић Радуловић, Лела (2016) Допринос Љубише Митровића истраживању социјалних проблема старијих људи на селу. Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића, Споменица. Приредиле Д. Захаријевски и Г. Стојић, стр. 153–164, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

  Марковић Крстић, Сузана, Милошевић Радуловић, Лела и Јовановић, Наталија (2015) Социјално порекло и образовне оријентације студентске омладине (компаративна анализа на примеру студентске популације у Србији, Македонији и Бугарској), електронска верзија књиге резимеа (пр. Љ. Митровић). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за социолошка истраживања, 29. мај 2015.

  Марковић Крстић, Сузана, Милошевић Радуловић, Лела и Јовановић, Наталија (2014) Универзитетска настава на Балкану – између традиционалног и модерног, Културне оријентације студената и култура мира, стр. 183–202, прир. Захаријевски Д., Ђорић Г. и Г. Стојић. Ниш: Филозофски факултет.

  Милошевић Радуловић, Лела и Марковић Крстић, Сузана (2013) Kвалитет универзитетске наставе у Србији у контексту имплементације Болоњског процеса. Tрадиција, модернизација, идентитети, стр. 662–694. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања.

  Милошевић Радуловић, Лела (2012) Дискриминација старијих људи као последица стереотипа и предрасуда о старости и старењу. Модернизација, културни идентитети и приказивање разноликости, пр. Н. Божиловић и Ј. Петковић, стр. 161–174.  Ниш: Филозофски факултет у Нишу.

  Јовановић, Наталија, Марковић Крстић, Сузана и Милошевић Радуловић, Лела (2012) Традиционално и модерно у систему образовања у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграција. Традиција,модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција, пр. Љ. Митровић и Г. Стојић, стр. 149–163. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Департман за социологију, Центар за социолошка истраживања.

  Милошевић, Лела и Марковић Крстић, Сузана (2009) Проблем насиља у школама у неким земљама Балкана. Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира, пр. Љ. Милосављевић, Н. Јовановић и Д. Захаријевски, стр. 359–373. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. 

  Марковић Крстић, Сузана и Милошевић, Лела (2009) Образовање у контексту културе мира и сарадње на Балкану. Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, пр. Љ. Митровић, Д. Захаријевски и Д. Гавриловић, стр. 281–323. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. 

  Марковић Крстић, Сузана и Милошевић, Лела (2008) Васпитно-образовни процес и морални развој ученика. Етичка димензија образовања, приредили Р. Петровић и други, стр. 241–252. Јагодина: Педагошки факутет. 

  Јовановић, Наталија, Милошевић, Лела и Марковић Крстић, Сузана (2008) Улога образовања у развијању толеранције и сарадње на Балкану. Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану, приредили Д. Ђорђевић и Д. Тодоровић, стр. 211–218. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. 

  Милошевић, Лела (2007) Солидарност омладине са старијим људима у контексту транзицијских промена у нашем друштву. Омладина Балкана између насиља и културе мира, стр. 225–246. Ниш: Филозофски факултет, Департман за педагогију, Центар за социолошка истраживања.

  Јовановић, Наталија, Крстић Марковић, Сузана и Милошевић, Лела (2006) Полазне основе истраживања модела дисциплинског деловања наставника. Геокултура развоја и култура мира на Балкану, пр. Љ. Митровић, Д. Б. Ђорђевић и Д. Тодоровић, стр. 105–120. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Институт за социологију.

  Јовановић, Наталија, Крстић Марковић, Сузана и Милошевић, Лела (2006) Образовање и етика мира на Балкану. Култура мира и геокултура развоја Балкана, пр. Љ. Митровић, Д. Б. Ђорђевић и Д. Тодоровић, стр. 103–115. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Институт за социологију.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 23 januar 2023 14:57