Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Danijela Popović Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04. 11. 1968.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Grupa za srpski jezik i jugoslovenske književnosti
 • Godina diplomiranja: 1992.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Други свет:  студије о демонолошким предањима и тужбалицама. Ниш : Филозофски факултет, 2016. ISBN 978-86-7379-412-9

  2. "За сад стои у неизвесности: службовања и жртвовања Тодора Влајића“, у: Српски венац, сакупио Тодор Влајић, приредили Данијела Поповић Николић и Александар Костадиновић. Књажевац: Народна библиотека „Његош“,2017,  283-309. ISBN 978-86-87537-80-4

  3. „Биље као тема теренских разговора о традицијској култури у Заплању“, Гора божурова: биљни свет у традиционалној култури Словена, уредник З. Карановић. Београд: Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Удружење Фолклориста Србије, 2017, 279–293. ISBN 978-86-7301-095-3

  4. „Бор оборен“, Гора љиљанова: биљни свет у традиционалној култури Срба. Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“: Београд, 2016. ISBN 978-86-7301-080-9. „Fallen Pine– on researching the functions of plants and herbs in dirges“, Plants and herbs in traditional Serbian culture, ed. Z. Karanovic, Belgrad: Serbian Folklorist Association: University library „Svetozar Markovic“. 85–94. ISBN 978-86-7301-080-9

  5. „Plants and herbs in demonological legends“, Plants and herbs in traditional serbian culture: handbook of folk botany, ed. Z. Karanovic. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 19-31/ „Растиње и биље у демонолошким предањима”, Биље у традиционалној култури Срба, ур. Зоја Карановић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 19-34. ISBN 978-86-6065-281-4

  6. „Народне приповетке и предања у часопису Караџић”, у: Промишљања традиције: фолклорна и литерарна истраживања. Уредили Б. Сувајџић, Б. Златковић. Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014, 233-245. ISBN 978-86-7095-207-2

  7. „Спољашњи хронотоп демонолошких предања, у: Време, вакат, земан: зборник радова, ур. Лидија Делић. Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013, 197-224. ISBN 978-86-7095-200-3

  8. „Неки хагиографски мотиви легенде о Владимиру и Косари у народним епским песмама”, у: Нишки есејисти и критичари: антологија, приредила Снежана Милосављевић Милић, Ниш, 2005, стр. 463-469.

  9. „Ђурбабић (Добросав) Светомир“, са Д. Петковић, у: Енциклопедија Ниша: култура, редактор Мирољуб Стојановић. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу: Нишки културни центар, 2011, 133-134. ISBN 978-86-7025-484-8

  10. „Здравковић (Арсеније) Јездимир“, у: Енциклопедија Ниша: култура, редактор Мирољуб Стојановић. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу: Нишки културни центар, 154, ISBN 978-86-7025-484-8

  11. „Недовић (Десимир) Мирољуб“, у: Енциклопедија Ниша: култура, редактор Мирољуб Стојановић. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу: Нишки културни центар, 298, ISBN 978-86-7025-484-8

  12. „Ристић (Добросав) Стојан“, у: Енциклопедија Ниша: култура, редактор Мирољуб Стојановић. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу: Нишки културни центар, 384, ISBN 978-86-7025-484-8

  13. „Сваке приче се не причају код свакога: избор из усмених розних облика Дебелице”. У: Тимок: фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015-2017. Ур. Светлана Ћирковић. Књажевац: Народна библиотека Његош, Београд:Удружење фолклориста Србије, 2018, 119-125. ISBN 978-86-87537-88-0

  14. „Часопис Караџић Тихомира Р. Ђорђевића: отварање видика и постављање темеља“. У: Караџић: лист за српски народни живот, обичаје и предање. Алексинац, Ниш. Центар за културу и уметност, Огранак САНУ у Нишу,  907–943. ISBN 978-86-89801-32-3

 • Knjige i udžbenici:


  1. Реч по народу. Београд: Алтера. 2010.

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

  1. Man Versus Demon: Interconnections between Incantations and Belief Narratives. Acta Ethnographica Hungarica, 64, 2, 2019, 435-449, ISSN 1216-9803  https://doi.org/10.1556/022.2019.64.2.13.

  2. Джорджевич Белич С., Попович Николич Д. "Тодорова суббота (Тодоров день) в Малом Крчимире: традиция и возрождение", Традиционная культура. 2021. Т. 22. No 1. С. 107–119.

  DOI: https://doi.org/10.26158/TK.2021.22.1.009

   3. „Элементы устных причитаний и погребальных обрядовых действий в партизанских песнях“, Славяноведение, 6. Москва: Росийская академия наук: Институт славяноведения РАН, 2016,14–26. ISSN 0869-544

  4. „Опускается тьма на горы: заметки о внутреннем хронотопе сербских биличек“, Русский фольклор, ур. Елена Якубовская, Санкт Петерсбург: Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, 2016,457–472. ISSN 0136–7447

  5. Жизнь поезии на грани: творчество Дамяна Крстича“. У: Русский фольклор. Т. XXXVII: Фольклоризм в литературе и культуре: Границы понятия и сущность явления. Отв. ред. М. В. Рейли. — Санкт-Петербург: Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 2018, 210-225. ISBN 978-5-4469-1384-8

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. "Наивни стваралац у постфолклору", Књижевна историја, 2018, у штампи. ISSN 0350-6428

  2. "Тихомир Ђорђевић као приређивач збирке Циганске народне приповетке, Књижевна историја, XXXIX, 131-132, Београд, 2007, стр. 227-244. 

  2. "Убиство у лову, на води, у старијој српској књижевној традицији", Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LV, св. 3, Нови Сад, 2007, 469-476. 

  3.Груша в сербской традиционной культуре и устной прозе. Традиционная культура: научный алманах, 3/2013. Государственный республиканский центр русского фолклора: Москва.128-134. ISBN/ISSN 5-86132-034-9

  4."Тихомир Р. Ђорђевић о Вуку Врчевићу", Philologia Mediana, Годишњак за српску и копмаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. I, број 1, Ниш (Филозофски факултет), 2009, стр. 225–234.

  5. "Загонетке из пиротског краја", Годишњак департмана за српску и компаративну књижевност, Ниш, 2010, 335–340.       

  6. "Рад Тихомира Р. Ђорђевића на покретању часописа Караџић", Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. I, број 2, Ниш (Филозофски факултет), 2010.    

  7. "Библиографија радова о Тихомиру Р. Ђорђевићу", Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. III, бр. 3, Ниш, 2011, стр. 529–541. 

  8. "Запретана баштина ( Зоја Карановић Јасмина Јокић, Смеховно и еротско у српској народној култури и поезији, Филозофски факултет, Нови Сад, 2009)", Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. III, бр. 3, Ниш, 2011, 560–563.     

  9. "Карактеристике и рецепција научног рада Тихомира Р. Ђорђевића", Годишњак за српски језик и књижевност, XXIV/ 11, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2011, 231-241.

  10. „Допринос Тихомира Р. Ђорђевића изучавању усмене књижевности” Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Год. VI, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011.

  11. „Ти се мани крајевима као сунце небесима: мотив пута и путовања у тужбалицама“, Лицеум, 16, Крагујевац: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2016, 89–101.

  12. „Кандило у руци убогих“ (Соња Петровић, Сиромаштво у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX века: прилог проучавању народне културе, Албатрос плус, Београд, 2014, стр. 429), Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2016.

  13. "Прочитати слику у дрвету" (Немања Радуловић, Слике, формуле, једноставни облици, Чигоја штамоа, Београд, 2015), Фолклористика, 1/2, 2016.

  14. „Анатомија и физиологија постфолклорне епске хронике“ (Смиљана Ђорђевић Белић  Постфолклорна епска хроника: жанр на граници и границе жанра, Институт за књижевност и уметност, Чигоја штампа, Београд, 2016, стр. 258), Филолошке студије, XV, 1, 265-268,  2017. 

  15.  „Прилози биографији и библиографији Тихомира Р. Ђорђевића”, FilologiaMediana, IX, 9, 2017, 625–643. ISSN 1821-3332 

  16. Динамична природа усменог стваралаштва ( Валентина Питулић: Семантика божура: усмено Косово, Београд, Косовска Митровица, 2007), Књижевни лист, бр. 67, 1. марта, год. VII, Beograd, 2008, стр. 6.

  17."Тихомир Ђорђевић о ромским народним приповеткама", Етно-културолошки зборник, књ. XII, Сврљиг, 2008, стр. 71-76.

  18. "Атрибути невесте и младожење у свадбеним песмама сврљишког краја", Етно-културолошки зборник, књ. XI, Сврљиг, 2006-2007, стр. 91-94.

  19. "О војној граници из пера заборављених писаца (Спиридон Јовић: Етнографска слика Славонске војне границе/ превео Страхиња К. Костић, приредила Славица Гароња Радованац, Београд, 2004)", Књижевни лист, бр. 40, 1. децембар, година IV, Београд, 2005, стр. 9

  20. "Легенда о Владимиру и Косари и прозна усмена традиција", Браничево, година L, бр. 2, април-јун, Пожаревац, 2004, стр. 72-82.

  21. "Поетска и научна мисао студената у оквиру издавачке делатности Филозофског факултета и Студијске групе за српски језик и књижевност", Годишњак за српски језик и књижевност, год. XIV, бр. 7, Ниш, 2003.

  22. "Говорне форме лесковачког краја (Добра мисла оро игра: пословице, изреке и друге кратке говорне форме лесковачког краја, приредила Данијела Костадиновић, Ниш, 2000)", Књижевна историја, XXXIII, 113-115, Београд, 2001, стр. 177-181.

  23. "Legends and Tradition", Facta Universitatis, Lingvistics and Literature, Vol. 2, Niš, 2002, стр. 359-360.

  24. "Постанак и развој усмене епске песме (Светозар Кољевић: Постање епа, Нови Сад, 1998)", Годишњак за српски језик и књижевност, год. XIV, бр. 7, Ниш, 2003.

  25. "Лоза гроздовита (Бела лоза: свадбене песме сврљишког краја / приредио Недељко Богдановић, Ниш, 2000)", Годишњак за српски језик и књижевност, год. XIV, бр. 7, Ниш, 2003.

  26. „Пословице, изреке, клетве: о неким записима Тихомира Ђорђевића у часопису Караџић”, Наше стварање,  Лесковац, 2010, 149–156. 

  27. „Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању“. Фолклористика, 3/1, 2018. 173-183. ISSN 2560-4414.

  28. "Да гледајући видимо и слушајући чујемо и разумемо", Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. I, број 1, Ниш (Филозофски факултет), 2009, стр. 255-261.

  29. Народни певачи проте Драгутина М. Ђорђевића: партизанске теме у постфолклорној епској хроници, Фолклористика, 4/2, 2019. 9-23.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.  Прилеже мрак на планине: прилог проучавању времена у демонолошким предањима, у: Belief narrative genres: Жанрови предања: Жанры преданий, уредници Зоја Карановић, Willem de Blecourt, Нови Сад, Филозофски факултет: International society for folk narrative research, 2012, 101-110. ISBN 978-86-6065-146-6 

  2. Српске народне приповетке и предања са Косова и Метохије у часопису Цариградски гласник, међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица, 2010, стр. 136–149.        

  3. Ликови жена у „Огледалу српском“ Петра Петровића Његоша. Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813-2013), Филозофски факултет: Косовска Митровица, 2014.

  4. „Ал' ово није бајка него истинито: дискурс верности у демонолошким предањима“, у: Савремена српска фолклористика II, Институт за књижевност и уметност, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Удружење фолклориста Србије.

  5. „Путем славе Јована Mаговчевића на граници између усмене и писане књижевности”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 44/2, Међународни славистички центар, Београд:  2015, 191-202. ISBN 978-86-6153-292-4

  6.„Усмено стваралаштво у путописним белешкама Кроз наше Румуне и Поред ТоплицеНаучни састанак слависта у Вукове дане, 45/2, Међународни славистички центар, Београд, 2016, 37–47. ISBN 978-86-6153-316-7

  7. „Српске народне приповетке и предања са Косова и Метохије у часопису Цариградски гласник”, међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица, 2010, стр. 136–149.

  8. Фантастични елементи у обликовању лика Светог Томе у српским басмама и апокрифима. Савремена српска фолклористика VIII. Београд: Удружење фолклориста Србије, Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта, Београд -Тршић, 2020. 115-134. ISBN 978-86-7301-149-3

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. „Олујаци“ Иве Андрића – о традиционалном доживљају оностраног и неким елементима фолклорног модела удаје на далеко. У: Дело Иве Андрића. Ур. Миро Вуксановић. Београд: САНУ, 2018. 191–205. ISBN 978-86-7025-773-3

  2. "Народне песме о краљу Владимиру", у: Књижевност и историја: зборник радова, Ниш, 2006,  стр. 165-190.  

  2. "Приповетке нишких Рома у збирци Циганске народне приповетке Тихомира Ђорђевића", у:  Писци у Нишу и о Нишу: зборник реферата са научног скупа из пројекта Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у XIX и XX веку, Ниш, 2008, стр. 139-144. 

  3. Трансформисање модела опсаде и пада града, у: Књижевност и историја: зборник реферата са научног скупа Идеализација и митологизација историје у књижевности, IX, Ниш, 2009, стр. 51-58.         

   4.  Ратне песмарице‒ певање „на народну“, у: Србија у књижевности о Првом светском рату, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2014:29-38. 

  5. "Елементи усмених тужбалица и погребних обредних манифестација у партизанским песмама", Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, Врање, 2016, 197-209, ISBN 978-86-82031-35-2

  6. (коауторски са Зојом Карановић) „Маринко Станојевић као сакупљач фолклорне грађе Тимочке Крајине“, ССФ 4 Београд, Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Удружење Фолклориста Србије, 2017, 41–70. ISBN 978-86-7301-105-9 

  7. „Псовке у демонолошким предањима“, у: Опсцена лексика у српском језику, Зборник радова са истоименог научног скупа, Приредила Јордана Марковић, Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 123-144. УДК 821.163.41.09-3:398.47      ISBN 978-86-73-79-441-9 COBISS.SR-ID 230558476

  8. Улога часописа Караџић у текућој часописној продукцији крајем 19. и почетком 20. века, у: У духу традиције: зборник радова, Ниш, 2005, стр. 41-45.

  9. „Биље у средњовековној медицини“, Трећи симпозијум о флори југоисточне Србије. Зборник радова. Фитолонгвистика. Ниш: Лесковац: Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, Лесковац: Пирот, 1993, 7–16.

  "Прилози Тихомира Р. Ђорђевића учасопису Anthropophyteia Фридриха С. Крауса",  Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, Ниш: Филозофски факултет, 2019, 291-312

   

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 18 maj 2021 11:58