Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 20.01.2014.

Branimir Stanković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.10.1977.
 • Mesto rođenja: Skopje, Makedonija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik
 • Godina diplomiranja: 2007
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. „Arguments for a DP Analysis of Serbo-Croatian Nominal Expressions“, in: (eds.) Veselovská Ludmila and Markéta Janebová, „Nominal Structures: All in Complex DPs”, Olomouc Modern Language Monographs Vol. 2, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2014, 29-48. http://olinco.upol.cz/assets/olinco-2013-monograph.pdf (М14) 

  2. "DP u srpskom, jeziku bez člana", u (eds. Boban Arsenijević, Sabina Halupka Rešetar) "Srpski jezik u savremenoj lingvističkoj teoriji", 2015 (u štampi)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. „Члан у македонском језику и категорија придевског вида у српском језику“, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, година XXIII, бр. 10, Филозофски факултет, Ниш, 2010, 487-496 (ISSN 1451-5415) (M52)

  2. „Хијерархија маркираности придевских категорија у српском језику“, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, година XXVI, бр. 13/2, Филозофски факултет, Ниш, 2014 (у штампи) (M52)

  3. „Одређеност, партитивна специфичност, ад хок класе и придевски вид у српском језику“, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, година XXIV, бр. 11, Филозофски факултет, Ниш, 2011, 185-202 (УДК 811.163.41`367.623, 811.163.81’367.623) (M52)

  4. „Адноминални и предикативни тип какав питања и који питања у српском језику“, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, година XXV, бр. 12, Филозофски факултет, Ниш, 2012, 129-148 (УДК 811.163.41’37, 811.163.41’367.626.5) (M52)

  5. „Македонски јазик, југоисточните српски говори и DP/NP параметарот“, Македонски јазик LXIV, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2013, 137-147

  6. „Изделен DP-модел за македонскиот и за српскиот јазик и за југоисточните српски говори“, Македонски јазик LXV, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2014, 145-165

  7. „Веза Хумболта и неохумболтоваца (перцепција у литератури на српско-хрватском језику)“, Лингвистичке актуелности, година XXII, број 19, Београд, 2011 (М53)

  8. „О семантичко-прагматичким аспектима шале“, Filologia Mediana, година II, бр. 2, Филозофски факултет, Ниш, 2010, 309-318 (ISSN 1821-3332) (M52)

  9. „Све било је зикаму... (приказ монографије Софије Милорадовић Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг / компаративни поглед, Етнографски институт САНУ, Београд, 2012), Philologia Mediana 5, Филозофски факултет у Нишу, 2013, 679-684, УДК 811.163.41`276.4(049.32), 811.161.1`276.4(049.32) (M52)

  10. „Стратегије убеђивања у дискурсу мултилевел компанија“, (са Соњом Милетић),  Philologia Mediana, година III, бр. 3, Филозофски факултет, Ниш, 2011, 322-328 (ISSN 1821-3332) (UDK 81’42:659) (M52)

  11. „Метод ERP (евоцираног потенцијала) у неуролингвистици“, „Наслеђе“, год. VII, бр. 15/2, ФИЛУМ, Крагујевац, 2010, стр. 21-30 (ISBN 1820-1768) (UDK 81:612.821) (М51)

  12. „Сврзниците како/да во српскиот и как/что во рускиот јазик како евиденцијални маркери во еден тип декларативни реченици и евиденцијалноста во македонскиот јазик”,  Македонски јазик LXI, Институт за македонски јазик, Скопје, 2010, 196-211   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. „A Third Type of Adjective Modification? Evidence for DP in Serbo-Croatian“, Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure. Edited by Ludmila Veselovská and Markéta Janebová. Olomouc: Palacký University, 2014, 417-439.  ISBN 978-80-244-4384-3 (M33)

  2. "On the Dialect(s) and/or Language(s) Paradoxes in South Slavic Area", КУЛЬТУРА. ПОЛИТИКА. ПОНИМАНИЕ, Материалы III Международной научной конференции, Белгород, Россия, 2015, 182-183. ISBN 978-5-9571-1089-7 (М33)

  3. „Serbo-Croatian short adjectives in definite contexts – Focus inside DP“, SinFonIJA 7 Procedings, GrazAustria, 2015 (in print)

  4. “DP or NP? The Case of Serbian Southeastern Dialects and Macedonian Language”, paper presented at SinFonIJA 6, Niš, Serbia, 2013 (to appear)

  5. „Adjectives at the left periphery as a proof of a DP in Serbo-Croatian“, paper presented at XXIII ConSOLE, University Paris Diderot-Paris 7, 2015.

  6. "Adjectival Aspect in Serbian - Epistemic, Partitive Specificity or Definiteness?", paper presented at the "Language. Literature. Meaning" conference, Faculty of Philosophy, Niš, 2015.

  7. „French Definite Article in Serbian and Albanian L2 Learners“ (са Иваном Митић), paper presented at “Teaching Languages and Cultures” conference, Faculty of Philosophy, Niš, Serbia, 2014.

  8. „Proper treatment of long Vs. short form of adjectives in Serbo-Croatian“, paper presented at SinFonIJA 2, Сарајево, Босна и Херцеговина, 2009. (са др Бобаном Арсенијевићем)

  9. „Падежни синкретизам придевских речи према структурним и инхерентним падежима у српском језику“, реферат презентован на научном скупу Наука и савремени универзитет 3, Филозофски факултет у Нишу, 2013

  10. „Diskursna i deskriptivna interpretacija prideva izvesni/certain i pomenuti/mentioned/mentionné u srpskom, engleskom i francuskom jeziku“, referat sa kongresa „Jezik, književnost, diskurs“, Departman za engleski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu, Filozofski fakultet, 2014

  11. „Неодређени придевски вид у одређеним окружењима“, (са др Бобаном Арсенијевићем), Зборник радова са конгреса Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1, Српски језик у употреби, Крагујевац, 2009, 241-252

  12. „О одређености као категорији именица у српском језику“, Зборник радова са 1. Научног скупа младих филолога, одржаног у Крагујевцу 2009. године, ФИЛУМ, Крагујевац, 2010, стр. 139-147

  13. „Фонетско-фонолошке карактеристике изговора српског код прве и друге генерације емиграната из Кине“, Језик, књижевност, промене, Зборник радова са 4. конференције у организацији Филозофског факултета у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2010, 430-444

  14. „Евиденцијалноста како критериум за класификација на сврзниците како/да во српскиот и како граматичка категорија на глаголите во македонскиот јазик“, Зборник од XXXVIII Научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, одржана на 15 и 16 јули 2010 година во Охрид, Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2011, 143-159

  15. „Придевски вид у српском језику и позиција придева у номиналној фрази у романским и германским језицима“, Зборник радова са 2. Научног скупа младих филолога, одржаног у Крагујевцу 2010. године, ФИЛУМ, Крагујевац, 2011, стр. 247-258

  16. „Топикот/фокусот, определителноста, специфичноста и членот во македонскиот јазик“, Зборник од XXXVIII Научна конференција на XLIV Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, јули 2011 година, Охрид, Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2012, 77-89

  17. „Придевски вид у српском језику – наука, норма и језичка реалност“, Зборник радова са конференције „Наука и савремени универзитет 2“ Наука и свет 3, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2013, 207-218

  18. „Хиперкорекција код студентске популације“, реферат презентован на конгресу „Наука и савремени универзитет“, Филозофски факултет у Нишу, 2011

  19. „Несвршениот глаголски вид со телично значење во македонскиот и српскиот јазик“, реферат са конференције „7-ми Научен собир на млади македонисти“, Скопје, Македонија, 2010

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. „Интерсективно значење придева градски у сленгу српских и бугарских урбаних говора“, Сборник от конференцията „Селото и градът в културата на българи и сърби“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2011, 45-54

  2. „Множински облици антропонима у српском језику“, Зборник радова са конференције „Име у култури Срба и Бугара“, Филозофски факултет, Ниш, 2012, 89-96

  3. „Прекардинални и посткардинални временски и просторни придеви у српском и бугарском језику“, Зборник радова са конференције „Време и простор у култури Срба и Бугара“, Издателство „Славена“, Варна, 2013, 185-205

  4. "Одређени члан у говору Пирота", реферат са конгреса "Александар Белић - 110 година од појаве СРПСКОГ ДИЈАЛЕКТОЛОШКОГ ЗБОРНИКА", Филозофски факултет, Ниш, 2015.

  5. „Realis и irrealis употреба аориста и перфекта у српском и бугарском језику“, реферат презентован на научном скупу Стварност и фикција, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2013. 

Poslednji put izmenjeno sreda, 20 maj 2015 00:03