Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.01.2014.

Miloš Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1982
 • Mesto rođenja: Priština
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 16.09.2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Đorđević Мiloš, Pavlović Slobodan (2017) The idea of “Europe” and socio-economic changes in the Western Balkans in the age of Enlightenment. In: Rethinking the European Union? I. Sikova, K. Siomeonov, G. Radoikova (ur.). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, pp. 171 - 180, ISBN 978-954-07-4333-2.

   

 • Knjige i udžbenici:

  Ђорђевић Милош (2018), Краљевство Србија 1718-1739. Ниш : Филозофски факултет, 231. ISBN 978-86-7379-478-5. УДК 94(497.11)"1718/1739"

  Ђорђевић Mилош (2023), Немачки поглед на Србију у 18. веку, Ниш, Филозофски факултет, 216. ISBN 978-86-7379-623-9  https://doi.org/10.46630/nps.2023

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  Đorđević Miloš (2012), Die Einrichtung moderner Institutionen im Königreich Serbien in der Zeit der österreichischen Verwaltung (1718-1739). Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and the Ortodox World in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. The Eighteenth Century And the Habsburg Monarchy, International Series, Bochum, Vol. 5, 13 – 24. ISSN 1015-406X. 
   
   
  Đorđević Miloš (2011), Administration of Belgrade (1720-1738), Forschungswerkstatt: Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18, Innsbruck, 26, 185–194. ISBN 978-3-89911-185-9  (ISSN 1015-406X)
   
 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ђорђевић Милош (2023), Патријарх Никон у немачкој литератури 18. века, Црквене студије 20, Ниш: Центар за црквене студије, 399-409. https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2023.20.20.25    ISSN 1820-2446   

  Đorđević Miloš, Popović Aleksa (2023), Landscaping of the Habsburg-Ottoman Border in the Kingdom of Serbia (1718 –1739), Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe. Landscape Design in South Eastern Europe in the Long 18th Century, Vol. 5, Graz, 11-21. DOI: 10.25364/22.5:2022.3  ISSN 2707-6091  https://unipub.uni-graz.at/sog18/periodical/titleinfo/8487046  

  Славиша Д. Недељковић, Ђорђевић З. Милош, Алекса М. Поповић (2022), Источно питање и фактори интеграције српског народа у периоду од 1774. до 1807. године, Лесковачки зборник LXII, 73-90. ИССН 0459-1070, УДК 323.1(=163.41)(560)”1774/1807”94:327(497.11:560)”18/19”  https://doi.org/10.46793/LZ-LXII.073N 

  Ђорђевић Милош, Поповић Алекса (2022), Потврда привилегијалних права митрополита Мојсија Петровића  из 1717. године, Балканске синтезе IX/2, Ниш, Филозофски факултет, 29-37. УДК 94(497.11)"1727" https://doi.org/10.46630/bs.2.2022 

  Недељковић Славиша, Ђорђевић Милош, Поповић Алекса (2021), Прилике у централним областима Старе Србије крајем 18. и почетком 19. века, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 51/4, 219-233. ISSN 0354-3293, DOI: 10.5937/ZRFFP51-30745

  Đorđević Miloš (2019), The Construction of the Great Well in Belgrade during the Austrian Rule in the 18th Century, The 18th Century as Period of Innovation, Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe 2, Graz, 80–89. ISSN 2707-6091, DOI: 10.25364/22.2:2019.7  

   

  Đorđević Miloš, Slaviša Nedeljković (2018), Commerce and Customs Service at Ottoman-Habsbrug Border in the First Half of 18th Century, Facta Universitatis,  Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History Vol. 17, No 2, pp. 127 – 135. ISSN 1820-8495, https://doi.org/10.22190/FUPSPH1802127D 

  Ђорђевић Милош (2018), Ecclestia et Religiosa. Српски митрополити и аустријска власт у Србији 1718-1739, Црквене студије 15, 519-527. ISSN 1820-2446. УДК 94(497.11)”1719/1739” 94(497.11):271.2”1719/1739”.

   Ђорђевић Милош, Поповић Aлекса (2018) Српски митрополити и царски службеници као локална елита у Хабзбуршкој монархији 18. века, Балканске синтезе 4/2, Филозофски факултет у Нишу, 47- 59. ISSN 2406 – 1190. УДК 94(497.11)”17”.  

  Ђорђевић Милош (2016),  Србија у литератури немачког говорног подручја 18. века, Београдски историјски гласник 7, Филозофски факултет у Београду, 103-116.  ISSN 2217-4338 УДК94(497.11)"17"(093)316.722(497.11:430-89)"17". COBISS.SR-ID 227423244  

  Đorđević Miloš (2016),  Sanitary Policy of Habsburg Monarchy and organisation of Paraćin Quarantine in 18th Century, Acta hist. med. stom. pharm. med. vet., Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture 35, 32 – 42. ISSN 2466-2925. UDC: 614.3(497)”17” 

  Nedeljković Slaviša, Đorđević Miloš (2015), Political Circumstances in the Belgrade Pashaluk on the Eve of Serbian Revolution (1787-1804), Teme 39/3, Univerzitet u Nišu, 965 - 979, ISSN 0353-7919, 2015. UDK 94(497.11)”1787/1804”

  Nedeljković Slaviša, Đorđević Miloš (2015), The Habsburg Monarchy and Serbs in the Ottoman Empire 1739-1815, Limes plus, Hesperia Edu, 129, Vol. XII/3, 23-37. ISSN 1820-0869. UDC: 94(=163.41)(436-89)”1739/1815” 94(4)”18”1820-0869 

  Ђорђевић Милош, Милтојевић Mилутин (2014) Превенција хабзбуршких власти од ширења зеразних болести у Србији у првој половини XVIII века, Теме, Универзитет у Нишу, XXXVIII/4, 1611 – 1628. ISSN 0353-7919 UDK 616.981.45-036.22(436-89:497.11)”17”.

  Ђорђевић Милош, Васић Александра (2013), Патенти као законски акти хабзбуршких царева и њихов утицај у Краљевству Србији на примеру Привилеговане оријенталне компаније, Пешчаник 11, Историјски архив града Ниша, 269 – 274. ISSN 1451-6373.

  Ђорђевић Милош, Пешић Мирослав (2009), Прилози за библиографију боја на Чегру 1809. године, Пешчаник бр.7, Ниш 2009. 83-89, (ISSN 1451-6373). 

  Ђорђевић Милош (2009), Извештај апостолског визитатора Петра Мазарекија о Србији (1623-1624),  Браничевски гласник 6, 43-65. (ISSN 1451-2599). 

  Ђорђевић Милош, Пешић Мирослав, (2008), Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у новом веку (1492-1992), Браничевски гласник 5, 312-316. (ISSN 1451-2599). 


 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ђорђевић Милош (2023), Слика Србије кроз визуру путописаца Светог Римског царства 17. и 18. века, у: Врањски гласник. Поводом 110 година од Балканских ратова и ослобођења Старе Србије, Тематски зборник националног значаја, Народни музеј Врање, Врање, 75-83. ИСБН 987-86-80653-25-9, УДК 821.112.2 –992 ''16/17''

  Недељковић Славиша, Ђорђевић Милош (2022), Значај санитарног кордона у превенцији ширења епидемије куге у Србији у 18. и првој половини 19. века. Зборник радова са XIII Конгреса историчара медицине „ 800 година српске медицине“, Секција историчара медицине Српског лекарског друштва (Рад у штампи).

  Ђорђевић Милош, Поповић Алекса (2021), Глад као чинилац друштвене структуре на српском етничком простору у периоду раног новог века, у: Међународни тематски зборник „Психологија катастрофа, ванредно стање и њихов ефекат на здравље“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. 51-68.  ISBN 978-86-6349-160-1  DOI: 316:930 316.344:613.2]:94(497.11)"15/..."  

  Ђорђевић Милош (2021), Проток роба између османског царства и Хабзбуршке монархије почетком 18. века, Зборник радова са конференције са међународним учешћем „Транспорт и превоз робе као културно наслеђе“, Београд, Друштво конзерватора Србије 90-100. ИСБН 978-86-80200-05-7  (M33)

  Đorđević Miloš (2020), The Role of Provincial Authorities in the Habsburg Kingdom of Serbia. Political and Economic Aspects, Die Personalfrage in neuen Provinzen. Das Banat im regionalen Vergleich, Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Band 24, Stuttgart, 185-196. ISBN 978-3-515-12675-5 

  Ђорђевић З. Милош, Добросављевић М. Даница (2019), Земље неоаквистике под хабзбуршком влашћу у 18. веку, у: Наука без граница II: [међународни тематски зборник] 2, Одјеци, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 157-174. ISBN 978-86-6349-122-9, УДК 94(436-89)''17.  

  Добросављевић Даница, Ђорђевић Милош (2018), Политичке активности Аранђела Станојевића-Трнског у време одржавања Берлинског конгреса, У: Наука без граница, 5. Будућност без граница, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 263-274.  ISBN 978-86-6349-098-7. УДК 327(497.11)"1878".  

   

  Ђорђевић Милош, Добросављевић Даница (2018), Неоаквистика и модерне институције у 18. веку, књига сажетака, Међународни научни скуп, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини 67-68. ISBN 978-86-6349-108-3. УДК94(497.11)(048) 

  Ђорђевић Милош (2017), Европске институције у Србији у 18. веку, Тематски зборник радова: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, научни скуп са међународним учешћем „Наука и савремени универзитет 7“ Ниш: Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 235 - 245, ISBN 978-86-7379-462-4.  УДК 316.72:37(082)(0.034.2)303/304(082)(0.034.2)  COBISS.SR-ID 251938828. 

  Пешић Мирослав,  Ђорђевић Милош (2017), Политичка делатност Николе Пашића у оквиру социјалистичког учења Светозара Марковића., књига сажетака, научни скуп са међународним учешћем „Наука и савремени Универзитет 7“ Ниш: Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 57-58. ISBN 978-86-7379-465-5. 

  Ђорђевић Милош (2016), Колонизација Немаца на Балкану у 18. веку у историографији, Друштвене науке и савремени свет I, Филозофски факултет, Ниш, 237 – 246. ISBN 978-86-7379-429-7 УДК 323.15(=112.2)(497.11)”17” 314.722(497.11) 94(=112.2)(497.11):930.

  Ђорђевић Милош (2015), Србија као провинција Хабзбуршке монархије у првој половини 18. века, У: Тематски зборник радова са четвртог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет „Државност, демократизација и култура мира“, 4/2, 131 - 144, ISBN 978-86-7379-391-7. УДК
  94:327(497.11)"17" COBISS.SR-ID 1545208575.

  Миљковић Ема, Ђорђевић Милош, (2013), Краљевство Србија у историографији, Зборник радова са научног скупа „Наука и савремени Универзитет“, Филозофски факултет у Нишу,  343 – 354.  ISBN 978-86-7379-297-2. УДК 94(497.11)”1718-1739”

  Đorđević Miloš (2010), A Background to Serbian Culture and Education in the First Half of the 18th Century according to Serbian Historiographical Sources. In: Empires and Peninsulas, Southeastern Europe between Carlowitz and the Peace of Adrianople, Berlin, 125 – 131. ISBN 978-3-643-10611-7.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Đorđević Miloš (2023), Izolacija habzburških provincija i posledice restriktivnih mera usled epidemije kuge u 18. veku, u: Postepidemiološki stres: istorijske i medicinske dileme, Beograd: Filozofski fakultet (u štampi)

  Ђорђевић Милош (2020), Инфраструктурне иновације у Србији у 18. веку, у: Наука и савремени универзитет 9. Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама, Ниш, Филозофски факултет, 49-58. ISBN 978-86-7379-553-9, УДК 94(497.11)“17“, https://doi.org/10.46630/nisun.9.2020

  Ђекић Ђорђе, Ђорђевић Милош (2020), Да ли је било колеганције у Босни?, у: Срби на простору Босне и Херцеговине од XV до XX века, Филозофски факултет, Нови Сад, 93-106. ISBN 978-86-6065-610-2, UDK 94(=163.41)(497.6)"14/19"  

  Ђорђевић Милош, Пешић Мирослав (2017), Српска народна милиција на Аустро-Турској граници (1718-1739), књига резимеа, научни скуп: Јужни српски крајеви у XIX и XX веку. Друштвено-економски и политички аспект. Народни музеј у Врању, 44 - 45, ISBN 978-86-80653-10-5 (НМВ) COBISS.SR-ID 251819788.

  Ђорђевић Милош (2014), Становништво „Краљевства Србије“: демографска кретања, Тематски зборник радова „Српски народ на Балканском полуострву од 6. до 20. века“, Ниш: Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 137-148.  ISBN 978-86-7379-343-6  УДК 94(497)"05/19"(082)

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 30 novembar 2023 12:50