Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Jelena Lepojevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08. 10. 1982.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Ruski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: BA 2006, MA 2009, PhD 2015.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.   „Специфичности творбе двокомпонентних глагола у руском и српском језику”, Ра­дови, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факул­тет Пале, XIII/1, Пале, 2011. [587–600].
  2. „Творба основних бројева у руском и српском језику”, Philologia Мediana, Универ­зи­тет у Нишу, Филозофски факултет, IV, Ниш, 2012. [203–212]. 
  3.  „Суфиксација сложеница и других двокомпонентних речи (на материјалу руског и српског језика)”, Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, Универзитет у Ба­њој Луци, Филолошки факултет, VII, Бања Лука, 2013. [77–90].
  4. „Творбено-семантичке паралеле и проблеми превођења двотематских твореница (на материјалу руског и српског језика)”, Речи – часопис за лингвистику, лите­рату­ро­логију и културологију, АЛФА Универзитет, Факултет за стране језике, V/2012, Бео­град, из штампе изашло октобра 2013. [79–106].
  5. „Испитивање принципа економије у језику на примерима супстантивата”, Радови, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Па­ле, XV/1, Пале, 2013. [357–368].
  6. „Супстантивизација у оквиру властитих име­на према супстантивизацији у оквиру апелатива (на материјалу руског и срп­ског језика)”, Филолог – часопис за је­зик, књижевност и културу, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, X, Бања Лука, 2014. [61–70].
  7.  „Супстантивати као структурни елементи фразема”, Ра­до­ви, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факул­тет Па­ле XVI/2, Пале, 2014. [699–714].
  8.  „Нулти суфикс као творбени формант код двотематских именица”, Филолог – часопис за је­зик, књижевност и културу, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, XII, Бања Лука, 2015. [223–232].
  9. „Нулти суфикс као творбени формант код двотематских придева”, Филолог – часопис за је­зик, књижевност и културу, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, VII, Бања Лука, 2016. [76–87].
  10. „Супстантивизација као начин творбе и њени варијетети: пуна и контекстуална”, Српски језик, Филолошки факултет, XXIII, Београд, 2018. [601–625].  https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.35
  11. „Нулта морфема у руском и српском језику (нулти суфикс и нулта флексија)”, Ра­до­ви, XX, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факул­тет Па­ле, 2019 [39–55]. DOI: 10.7251/FNR1920039L
  12. „Деноминативные глаголы, мотивированные именами собственными”, Проблемы языкознания и педагогики, 4, Пермь: Вестник ПНИПУ, 2020 [79–89].
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1.  Лепојевић, Јелена, „Префиксално-суфиксална творба на материјалу руског и српског језика”, тематски зборник радова Наука и савремени универзитет 4, том I, Филозофски факултет у Нишу, 2015.  [43–56].
  2. Лепојевић, Јелена, Игић Даница, „Падежне форме са значењем места и правца у српском, руском и немачком језику“, научна конференција Језик, књижевност, значење, Филозофски факултет у Нишу, 2016. [333–344].
  3. Лепојевић, Јелена, „Однос супстантивата именичке промене према супстантиватима неименичких деклинација (на материјалу руског и српског језика)“, тематски зборник радова Наука и савремени универзитет 5, том 2, Филозофски факултет у Нишу,  2016. [231–246].
  4.  Лепојевић, Јелена, „Синонимија супстантивата са дериватима и придевско-именичким синтагмама (на материјалу руског и српског језика)“, тематски зборник радова Наука и савремени универзитет 8, том 2, Филозофски факултет у Нишу, 2019. [231–246].
  5. Лепојевић, Јелена, „Супстантивати у оквирима програма за средњу школу Републике Србије“, тематски зборник радова Наука и савремени универзитет 9, том 2, Филозофски факултет у Нишу, 2020. [565–576].
Poslednji put izmenjeno sreda, 28 april 2021 13:14