Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.01.2014.

Danijela Kostadinović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29. 04. 1973.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   Kostadinović, Danijela. 1999. Psihološko u romanima Abadžieva i Georgievskog: ekstrovertni i introvertni psihološki tipovi u romanu Pustinja Djordji Abadžieva i tetralogiji Crno seme Taška Georgievskog, Biblioteka seminarskih i diplomskih radova, Kolo II, Knjiga 6, Filozofski fakultet u Nišu, Niš

  .Костадиновић, Данијела. 2005. Од нејасне мисли до песме, у: Снежана Милосављевић Милић, Нишки есејисти и критичари (антологија), Ниш: Просвета, 495-503.

  Костадиновић, Данијела. 2007.  Биобиблиографија Мирољуба М. Стојановића, у: Мирољуб Стојановић, Људско лице историје у књижевности, Славистичко друштво Србије, Београд, стр. 213–233. 

   Костадиновић, Д., С. Божић, А. Костадиновић. 2008. Научни пројекат Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у 19. и 20. веку. У: 20 година књиге: прилози и прикази. Приредиле Милунка Митић и Јордана Марковић. Ниш: Огранак Вукове задужбине у Нишу, 57-87.

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  Костадиновић, Данијела. 2000. Добра мисла оро игра:пословице, изреке и друге кратке говорне форме лесковачког краја, (приређивач), Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу/Филозофски факултет/СГ за српски језик и књижевност, Ниш, 2000, 220 стр. 

  Костадиновић, Данијела. 2010. Одблесци,одјеци: српске теме македонске књижевности, Алтера, Београд.

  Мојсова Чепишевска, Весна, Антоновски, Иван, Костадиновић, Данијела. 2014. Од чежње до ероса (антологија македонске љубавне лирике)библ. Градинарник, књ. 5,  Ниш: НКЦ.

  Петрески Христо, Лифт (ни)је за двоје : трејлер, превела Данијела Костадиновић. 2016. Ниш: НКЦ.

  Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на с`рби и б`лгари, приредила Данијела Костадиновић. 2016. Ниш: Филозофски факултет.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Костадиновић, Данијела. 2017. Алетички обдарена натприродна бића у прози Слободана Џунића. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Књ. 65 (2017), св. 2, 681-693.

 • Radovi u ostalim časopisima:

   Kostadinović, Danijela. 1998. Sacrifice and self-sacrifice in literature: Literature and History, III; (Proceedings); Joint Research Center of the Serbian Academy of Arts and Sciences, University of Niš&Department of Serbian Language and Literature of the Faculty of Philosophy, Niš, number of pages: 243, Facta Univesitatis, Vol. 1, N° 5, Niš,  pp. 335–336. 

  Костадиновић, Данијела. 1999. Роман о граници (Мирољуб Стојановић „Родослов“, Просвета, Ниш, 1999),  Савременик, бр. 67–68–69, Београд, стр. 94–99. 

  Костадиновић, Данијела. 1999. Научни скуп `Књижевно дело Радоја Домановића ново читање`, Славистика III, Славистичко друштво Србије, Београд, стр. 355–358. 

  Костадиновић, Данијела. 2000. Књижевно дело Радоја Домановића – ново читање (о зборнику `Књижевно дело Радоја Домановића – ново читање, уредио Мирољуб Стојановић, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу – Студијска група за српски језик и књижевност, Ниш, 306 стр.),Славистика IV, Славистичко друштво Србије, Београд, стр. 301–302. 

  Костадиновић, Данијела. 2001. Симпозијум о животу и делу Велимира Живојиновића Масуке, Славистика V, Славистичко друштво Србије, Београд, стр. 523–524. 

  Костадиновић, Данијела. 2002. Мајсторско писмо, Стиг, бр. 87, Мало Црниће, стр. 63–67.  

  Стојановић Лаиновић, Надежда, Костадиновић, Данијела. 2002. Окупљање југословенских слависта у Нишу, Славистика VI, Славистичко друштво Србије, Београд, стр. 354–359. 

  Костадиновић, Данијела. 2002. Повратак поезији Велимира Рајића, Славистика VI, Славистичко друштво Србије, Београд, стр. 336–337. 

  Костадиновић, Данијела. 2003. Стихови из тишине (Небојша Ђокић: Недосањани круг, Књижевна заједница „Вељко Видаковић“, Ниш, 2002), Стиг, Година XXXIII, Број 89, Мало Црниће,  стр. 94–97. 

   Костадиновић, Данијела. 2003. Од нејасне мисли до песме, Савременик, бр. 103–104, Београд, стр. 65–71. ISSN 0354-3021, COBISS.SR-ID 70961666 Исто под насловом Од нејасни мисли до песни (превеле Јасмина Мојсиева - Гушева и Маја Јакимоска - Тошиќ), Спектар, бр. 41–42, Институт за македонску књижевност, Скопје, стр. 324–331. 

  Костадиновић, Данијела. 2003. Нови поглед на живот и дело Јаше Продановића, Славистика VII, Славистичко друштво Србије, Београд, стр. 332–334. 

  Костадиновић, Данијела. 2004. Могући приступ приповеци `Духови у кући` Живка Чинга, Браничево, Година L, бр. 1, Пожаревац, стр. 104–112. 

  Костадиновић, Данијела. 2002. Сећање на професора Саву Пенчића, Славистика IX, Славистичко друштво Србије, Београд,  стр. 441–443. 

  Стојановић, Мирољуб, Костадиновић, Данијела. 2003. Биобиблиографија проф. др Миљка Јовановића, Годишњак за српски језик и књижевност, Година XIV, Број 7, уредио Мирољуб Стојановић, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, стр. 5–12. 

  Костадиновић, Данијела. 2005. Шта је по вама нормално понашање? (Дејан Вукићевић: Алеја бизарних кипова, Рад, Београд, 2002), Градина, бр. 7, Ниш, стр. 250–253.

  Костадиновић, Данијела. 2006. Језичке тајне неизрецивог, Градина, бр. 16, Ниш, 2006, стр. 165–167. 

  Костадиновић, Данијела. 2006. Македонски роман у транзицији, Think Tank, бр. 11–12, Лесковац, стр. 60–62. 

  Костадиновић, Данијела. 2010. Историја појма магични реализам, Philologia Mediana, Година II, број 2, уредила Ирена Арсић, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, стр. 116–126. 

  Костадиновић, Данијела. 2011. Приповедач Пасквелије Живка Чинга, Годишњак за српски језик и књижевност, књ. 24, бр. 11, Филозофски факултет у Нишу, стр. 277–291. 

  Костадиновић, Данијела. 2009. Утемељивачи теорије митологије, Philologia Mediana, Год. I, бр. 1, уредила Ирена Арсић, Филозофски факултет, Ниш, стр. 294–301. 

  Костадиновић, Данијела. 2013. Народна поређења из лесковачког краја. Philologia Mediana, Година V, број 5, уредила Ирена Арсић, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, стр. 541–559. 

  Костадиновић, Данијела. 2014. Апокалипса и знакови `последњих времена` у прози Живка Чинга, Књижевна академија/Literary Academy: international scientific magazine, бр. 1–2, уредио Христо Петрески, Скопје, стр. 7–22.

  Костадиновић, Данијела. 2016. Митски модел временске и просторне организације у роману `Ветрови Старе планине` Слободана Џунића, Philologia Mediana 8, 253-264.

  Костадиновић, Данијела. 2016. Научни, књижевни, педагошки и културни рад Мирољуба Стојановића, Градина (Ниш), бр.72-73, 309-314.

  Костадиновић, Данијела. 2016. In memoriam: Мирољуб М. Стојановић (1941-2016), Славистика XX, 780-782.

  Костадиновић, Данијела. 2017. Модална ограничења фикционалних индивидуа у прози Слободана Џунића. STUDIA PHILOLOGICA, Tom 36, Br. 1, 287-298.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Костадиновић, Данијела. 2005. Фантастика у `Равној земљи` Ташка Георгиевског, XXXI научна конференција на XXXVII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, (Охрид, 16–17 август 2004), уредио Максим Каранфиловски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Скопје, стр. 268–285.

   Костадиновић, Данијела. 2005. Историја и гротеска у приповеткама Живка Чинга, Књижевност и историја VI: Транспозиција историјских догађаја и личности у приповеци код Словена, Зборник излагања са Међународног научног скупа одржаног у Нишу 21. и 22. новембра 2003, уредио Мирољуб Стојановић, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу/Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Ниш, стр. 177-185. 

  Костадиновић, Данијела. 2006. Транспозиција историјских догађаја и личности у спевовима Робје и Србијини поколења Томе Смиљанића Брадине, Књижевност и историја VIII, Зборник реферата са научног скупа одржаног у Нишу 28. септембра 2006., уредио Мирољуб Стојановић, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу/Одсек за књижевност, Ниш,  стр. 265–280. 

  Костадиновић, Данијела. 2008. Македонска књижевност у лесковачком издаваштву (1945–2000), Српско-македонске књижевне и културне везе, Зборник реферата са међународне научне конференције одржане у Нишу од 15. до 17. новембра 2007, Библиотека Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у XIX и XX веку, Књига 11, уредио Мирољуб Стојановић, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу/Одсек за књижевност/Учитељски факултет Врање, Ниш, стр. 279–291. 

  Костадиновић, Данијела. 2009. Митски свет Чингових прича, Књижевност и историја IX: Идеализација и митологизација историје у књижевности, Зборник реферата са научног скупа одржаног у Нишу 19. и 20. Октобра 2007, уредио Мирољуб Стојановић,Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу/Одсек за књижевност, Ниш,  стр. 271–287. 

  Костадиновић, Данијела. 2010. Појава књижевности на српском језику на тлу Македоније између два светска рата, Меѓународен македонистички собир, реферати од научниот собир одржан 29–31. август во Охрид, уредили Максим Каранфиловски, Илија Велев и Лилјана Макариоска, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, стр. 517–527. 

  Костадиновић, Данијела. 2010. Тело у кратким говорним формама лесковачког краја, Тело и одело у култури Срба и Бугара/Тяло и дрехи в културата на Сърби и Българи, уредио Владимир Јовановић, Филозофски факултет, Ниш, стр. 99–113. 

  Костадиновић, Данијела. 2011. Семантика личних имена у роману `Ветрови Старе планине` Слободана Џунића,  Име у култури Срба и Бугара/Името в културата на Сърби и Българи, приредила Дубравка Поповић Срдановић Филозофски факултет у Нишу, Ниш,  стр. 283–294. 

  Костадиновић, Данијела. 2011. Идеализација и демистификација историје у роману `Пустиња` Ђорђи Абаџиева, XXXVII Научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 15–16. јули 2010), уредио Иван Доровски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, стр. 167–177.  

   Костадиновић, Данијела. 2014. Слика Србије у роману Пирика Петрета М. Андреевског, Књижевност и историја X, Србија у књижевности о Првом светском рату: зборник реферата са научног скупа одржаног у Нишу 29. и 30. маја 2009. године, стр. 185-194.

  Костадиновић, Данијела. 2016. Фељтони Ђорђа Поповића о љубавима српских писаца. Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на с`рби и б`лгари: зборник радова, приредила Данијела Костадиновић. Ниш: 2016.

  Костадиновић, Данијела. 2016. Компаративно виђење Слободана Џунића и Живка Чинга у контексту појаве магичног реализма у европским књижевностима. XLII Мегународна научна конференција на XLVIII Мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје: Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 335-352.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Костадиновић, Данијела. 2000. Рефлекси револуције у поезији Вељка Видаковић, Разапета реч, зборник реферата са првог округлогстола о књижевном делу Вељка Видаковића, 24. фебруар, Ниш, приредио Славољуб Обрадовић, Књижевна заједница `Вељко Видаковић`, Ниш, 2001, стр. 105–115.

  Костадиновић, Данијела. 2009. Мајсторско писмо Радета Јовића, Дијалекат – дијалкатска књижевност, Зборник радова са научног скупа одржаног у Лесковачком културном центру 25. и 26. септембра 2008, уредила Радмила Жугић, Лесковачки културни центар, Лесковац, стр. 279–286.  

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 30 jul 2018 08:52