Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.10.2013.

Nadežda Jović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28. 3. 1970.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: SG srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti
 • Godina diplomiranja: 1992.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Надежда Д. Јовић, Језик Хиландарског медицинског кодекса. Ниш, Филозофски факултет, 2011.

  Надежда Д. Јовић, О језику путописа Поклоњеније гробу Господњу (1734) Андреја Петковића. Ниш: Центар за црквене студије, 2017.

  Јовић, Надежда. Домаће и страно у сточарској лексици југоисточне Србије. Нeдељко Богдановић (ур.). Пастирска лексика југоисточне Србије, колективна монографија. Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу : Ниш, 2020, 133–152.

   

 • Knjige i udžbenici:

   Дијалектолошка истраживања II, Зборник радова, приредила Надежда Јовић, Ниш, 2007, 27–71.

  Стварност и фикција у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи, Зборник радова. Приредила Надежда Јовић. Ниш: Филозофски факултет (Библиотека Сусрети; књ. 10), 2014, 264 стр.

  Јордана Марковић, Надежда Јовић, Старословенски језик (граматика, вежбања, текстови). Ниш: Филозофски факултет, 2014.

  Годишњак за српски језик, Година XXVII, број 14. Приредила Надежда Јовић. Ниш: Филозофски факултет, 2016. 

  Јордана Марковић, Надежда Јовић (прир.), Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, Зборник радова, Ниш: Филозофска факултет, 2019, 467 стр.

  Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.), На темељима народних говора, Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Ниш: Филозофски факултет 2020, 742 стр.

  https://doi.org/10.46630/tng.2020

  Татјана Г. Трајковић, Надежда Д. Јовић, Библиографија Годишњака за српски језик [Електронски извор] : (1990–2021) / Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2022.

  https://doi.org/10.46630/bgs.2022

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Nadežda Jović, The Toponyms of Zoonymic Origin, Vilotije Vukadinović, FACTA UNIVERSITATIS, Series Linguistics and Literature, Vol.1, N0 5, Niš, 1998, 339–340.

  Надежда Јовић, Називи извора према квалитету воде, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIII, Нови Сад, 2000, 279–287.

  Nadežda Jović, The Disease Terminology in the Medical Codex of Hilandar N0 517, FACTA UNIVERSITATIS, Series Linguistics and Literature, Vol.2, N0 8, Niš, 2001, 231–242.

  Nadežda Jović, Viticultural Lexicon of the Župa Region, Prof. Nedeljko Bogdanović, PhD, Dragana Veljković, FACTA UNIVERSITATIS, Series Linguistics and Literature, Vol.2, N0 8, Niš, 2001, 267–268;

  Надежда Јовић, Називи за делове тела, унутрашње органе, друге потребе, појаве и психичка стања у Хиландарском медицинском кодексу, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVIII/1-2, Нови Сад, 2005, 53–75.

  Надежда Јовић, Називи животиња у Хиландарском медицинском кодексу, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIX/2, Нови Сад, 2006, 57–72.

  Надежда Јовић, Партиципи, глаголски прилози и придеви у Хиландарском медицинском кодексу, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIV/1, Нови Сад, 2011, 79–86. 

  Јовић, Надежда. Особине банатских говора у путопису Андреја Петковића из 1734. године. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/2 (2016):  37–47.

  Јовић, Надежда. Нови часопис као нов облик сарадње. ТЕМЕ, часопис за друштвене науке, г. XL, бр. 1, Ниш, јануар–март 2016, 455–457.

  Јовић, Надежда. Српскословенске одлике језика путописа Андреја Петковића из 1734. године. Драгиша Бојовић (ур.). Црквене студије/Church Studies 14  (2017): 579–590.

  Nadežda D. Jović. Kinship Terminology in the Lužnica Region, in: Facta universistatis, series Linguistics and Literature, (ed.Violeta Stojicic), Vol. 18, No 1, In Memoriam: Maja Vukić, 2020, 19–26.

   Лончар Раичевић, Александра Р, Надежда Д. Јовић, Прилог акценатским особеностима говора Свинице у Румунији, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини LIII (4) / 2023, 91–110.

  https://doi.org/10.5937/zrffp53-43617

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Надежда Петровић, Романизми у пиротском говору, У светлу царских градова, приредио Н. Богдановић, Филозофски факултет у Нишу, Народни музеј у Нишу, Ниш, 1994, 63–72.

  Надежда Петровић, Надимци старих Нишлија, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, серија Српски језик и књижевност, свеска 4–5, Ниш, 1996, 239–240.

  Надежда Јовић, Писање фитонима – правописна решења, Годишњак за српски језик и књижевност, Година XIV, број 7, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2003, 135–141.

  Надежда Јовић, Неке лексичке појединости из Хиландарског медицинског кодекса N0 517, Славистика, Књ. VII, Београд, 2003, 389–393.

  Надежда Јовић, Етно-културолошке теме, Недељко Богдановић, приказ, Годишњак за српски језик и књижевност, Година XIV, број 7, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2003, 264–267.

  Надежда Јовић, Црепуљарска лексика, у Дијалектолошка истраживања I, Зборник радова, приредио др Љубисав Ћирић, Ниш, 2004, 65–90.

  Надежда Јовић, Деклинација именица страног порекла у Хиландарском медицинском кодексу N0 517, Браничево, Година L, број 1, јануар-март 2004. године, Пожаревац, 155–160.

  Надежда Јовић, О досадашњим проучавањима Хиландарског медицинског кодекса N0 517, Србистички прилози, Зборник у част професора Славка Вукомановића, Филолшки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2005, 123–131.

  Надежда Јовић, О језику Хиландарског медицинског кодекса N0 517, У духу традиције, Зборник радова, Огранак Вукове задужбине у Нишу, Ниш, 2005, 93–98.

  Надежда Јовић, О балканизмима у Хиландарском медицинском кодексу N0 517 као одлици народног језика, Годишњак за српски језик и књижевност, Година XX, број 8, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2006, 165–183.  

  Надежда Јовић, Сточарска терминологија у Речнику тимочког говора, у Дијалектолошка истраживања II, Зборник радова, приредила Надежда Јовић, Ниш, 2007, 27–71.  

  Надежда Јовић, Сарадња Универзитета и Огранка у Нишу, „Двадесет година књиге, Прилози и прикази“, приредиле Милунка Митић и Јордана Марковић, Огранак Вукове задужбине у Нишу, Ниш, 2008, 134 стр., приказ, Задужбина, Лист Вукове задужбине, година XX, број 84, септембар 2008, стр. 15.

  Надежда Јовић, Писање графије E у вредности е у Хиландарском медицинском кодексу, Годишњак за српски језик и књижевност, Година XXII, број 9, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, 169–177.  

  Надежда Јовић, Писање сугласника љ и њ, ћ и ђ у Хиландарском медицинском кодексу, Зборник радова: Филозофског факултета [Универзитета у Приштини]: Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2010, 189–200.      

  Надежда Јовић, Неки називи биљака у Хиландарском медицинском кодексу, Проф. д-р Върбан Вътов, 70 години Юбилеен сборник, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Т рново, 2011, 431–438.

  Надежда Јовић,  Лексички слојеви у Нишком трговинском гласнику (8.10.189525.12.1895), Годишњак за српски језик и књижевност, Година XXIV, број 11, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2011, 81–89.

  Надежда Јовић, О неким синтаксичким одликама језика нишких и београдских новина с краја XIX века, Годишњак за српски језик, Година XXV, број 12, Филозофски факултет, Ниш, 2012, 8998.

  Јовић, Надежда. Фонетске одлике путописа Андреја Петковића из 1734. године. Годишњак за српски језик, Година XXVI, број 13 (2013): 253264. 

  Јордана Марковић, Надежда Јовић, Историја србистике на Филозофском факултету у Нишу кроз историју њених публикација, Балканске синтезе, Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Година I, број 1, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2014, 197–203.

  Јовић, Надежда. Графијске и језичке разлике трију поновљених преписа текста о бухачу (Tanacetum pirethrum) у Хиландарском медицинском кодексу. Јасмина Грковић-Мејџор, Владислава Ружић (ур.). Српски језик и његове норме (дијахроно-синхрони аспекти): [тематски зборник]. Лингвистичке свеске 10. Нови Сад: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, 2015, 83–95. 

  http://digitalna.ff.uns.ac.rs/

  Јовић, Надежда. О графији и правопису путописа Андреја Петковића из 1734. године. Годишњак за српски језик, Година XXVII, број 14 (2016): 137–155. 

  Јовић, Надежда. О језику НушићевеДеветстопетнаесте“. Philologia Mediana 8 (2016): 175–192.

  Јовић, Надежда. О језику Зборника закона и уредба из 1867. и 1868. године, Годишњак за српски језик, Година XXX, број 17, Ниш: Филозофски факултет, 2019, 41–61.

  Jović, Nadežda D. Kinship Terminology in the Lužnica Region, Facta universitatis, series Linguistics and Literature (ed.Violeta Stojicic), Vol. 18. No 1, In Memoriam: Maja Vukić, 2020, 19–26. 

  Јовић, Надежда. Лексика у вези са производњом и употребом алкохолних пића у Речнику села Каменице код Ниша. Т. Трајковић, Н. Јовић (ур.), На темељима народних говора, Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију. Ниш: Филозофски факултет, 2020, 297–312. 

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Надежда Петровић, Лексички паралели во сточарската терминологија во некои македонски и српски говори, Втор научен собир на млади македонисти, Скопје, 1995, 371-382.

  Надежда Петровић, Превођење македонског одрађеног члана на српски на примерима из поезије Блажа Конеског, XXII научна дискусија на XXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1996, 153–168.

  Надежда Јовић, Македонскиот определен член во српските преводи на прозата на Блаже Конески, Трет научен собир на млади македонисти, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Филолошки фаултет „Блаже Конески“ – Катедра за македонски јазик и јужнословенските јазици, Скопје 1997, 129–141.

  Надежда Јовић, О лексици Зборника закона и уредба и 1867. године, у Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Књига 1, ФИЛУМ, Крагујевац, 2011, 387–397.

  Надежда Јовић,  Елементи косовско-ресавског и призренско-тимочког дијалекта у Хиландарском медицинском кодексу, Филологија и универзитет: тематски зборник радова,  Филозофски факултет, Ниш, 2012, 3454.

  Надежда Јовић,  Неке фонетске карактеристике друге књиге Хроника Ђорђа Бранковића, у: Државотворна идеја тројице српских великана: Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, Зборник радова са међународног научног скупа, Темишвар, 11–12. 11. 2011, Приредили: Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Темишвар, 2012, 77–85.

  Надежда Јовић,  О језику нишких и београдских новина с краја XIX века, у: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесети национални славистични четения 1922 април 2012, Том I Езикознание, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2012, 287–293.    

  Јовић, Надежда. О концепцији тематског речника Хиландарског медицинског кодекса. Јордана Марковић (прир.). Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Зборник радова са истоименог међународног научног скупа. Ниш : Филозофски факултет (Библиотека Научни скупови), 2013, 149–159.

  Јовић, Надежда. Именице на -ост, -ота, -ство у песничким делима Петра II Петровића Његоша. Научни састанак слависта у Вукове дане 43/2, Његош у свом времену и данас. Београд: Међународни салавистички центар, 2014, 565–577.  

  Јовић, Надежда. О бележењу акцента у Хиландарском медицинском кодексу (XVI век). Радмило Маројевић (ур.). IWoBA VIII (2012), Реферати VIII међународног скупа о балтословенској акцентологији (Нови Сад 2012). Славистички зборник, Нова серија, књига I. Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 149–160.

  Јовић, Надежда. О неким народним медицинским терминима страног порекла у народним говорима југоисточне Србије. Михај (Миља) Н. Радан (ур.). Исходишта 1. Радови са I међународног научног скупа: Материјална и духовна култура Срба у мултиетичким срединама и/или периферним областима, одржаног на Филолошком, историјском и теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару, 17–19. октобар 2014. Темишвар/Ниш: Савез Срба у Румунији/Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, 157–167.

  Јовић, Надежда. Речи страног порекла у сточарској терминологији југоисточне Србије. Маргарита Младенова, Мая Радичева и др. (ур.). Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения София 910 май 2014, Том първи Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, 215–222. 

  Јовић, Надежда.  О језику Дневника једног Нишлије из  1915. године. Бојана Димитријевић (ур.). Језик и књижевност у контакту и дисконтакту: тематски зборник радова са четвртог међународног научног скупа НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 4 (2014). Ниш: Филозофски факултет Универзитета, 2015, 97–111.  

  Јовић, Надежда.  О језику нишких новина издатих током Првог светског рата (Новости, Нова зора, Нова победа). Научни састанак слависта у Вукове дане (44/1; 2014; Београд), Први светски рат и периодизација развоја српског књижевног језика; Два века од Вукове писменице српског језика, 1/44. Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд,11–14. IX  2014. Београд: Међународни салавистички центар, 2015, 169–182.

  Јовић, Надежда. О неким народним медицинским терминима у говорима југоисточне Србије. Радмила Жугић (ур.). Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1. Зборник радова са међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу. Лесковац – Врање: Лесковачки Културни центар – Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу, 2016, 423–435. 

  Јовић, Надежда. Морфолошке одлике рукописа Поклоњеније гробу Господњу (1734) Андреја Петковића. Михај Н. Радан (ур.). Исходишта/Originations 2. Радови са II међународног научног скупа: Материјална и духовна култура Срба у мултиетичким срединама и/или периферним областима, одржаног на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, 16–18. октобра 2015. године. Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2016, 47–67.

  Јовић, Надежда. Страни елементи у лексици прераде примарних сточарских производа у говорима југоисточне Србије. Михај Н. Радан (ур.). Исходишта/Originations 4. Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет, 2018, 141–158.

  Јовић, Надежда. Турцизми у сточарској терминологији југоисточне Србије. Михај Н. Радан (ур.). Исходишта/Originations 5. Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет, 2019, 221–236. 

  Јовић, Надежда. Аналитизам у деклинацији у српским и македонским средњовековним споменицима. Лидија Тантуровска (ур.), Јазикот и културата – состојби и предизвици, Меѓународна научна конференција „Јазикот и културата – состојби и предизвици“ (6 и 7 ноември 2018 године). Скопје : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2019, 119–127. 

  Јовић, Надежда. Стереотипи у српским средњовековним медицинским списима.Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г., Том първи: Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, 437–446. 

  Јовић, Надежда. Лексички слојеви двају приморских тестамената из XVIII века. Михај Н. Радан (ур.). Исходишта/Originations 6. Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет, 2020, 151–162. 

  Јовић, Надежда. Лексички слојеви у Хиландарском медицинском кодексу (препис XVI век). Лидија Тантуровска (главен ур.). Македонскиот јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања [зборник на трудови] / Меѓународна научна конференција "Македонскиот јазик - извор на филолошки и на културолошки истражувања" (13 и 14 ноември 2019 година). Скопје : Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", 2020, 167–176.

  ЈОВИЋ, Надежда. Језик као средство карактеризације ликова у комедији Зла жена Ј. С. Поповића. Михај Н. Радан (ур.). Исходишта/Originations 8. Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет, 2022, 69–85.

  https://doi.org/10.46630/ish.8.2022.6

  Јовић, Надежда. Романизми у сточарској терминологији југоисточне Србије, Михај Н. Радан (ур.). Исходишта/Originations 9. Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет, 2023, 77–91.

  https://doi.org/10.46630/ish.7.2021.1

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Надежда Петровић, Страни елементи у лексици украсног биља, III симпозијум „Флора југоисточне Србије“, Зборник радова фитолингвистика, Лесковац – Пирот, 1993, 17–33;

  и у: Прилози из фитолингвистике I, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 1996, 5–25.

  Надежда Петровић, Славенизми у Сремчевим делима, Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, Зборник радова са научне конференције одржане у Нишу 15. и 16. новембра 1996, Ниш, 1997, 145–159.

  Надежда Јовић, Лексика дрвета у тимочком говору, Прилози из фитолингвистике II, Приредила др Јордана Марковић, Ниш, 1998, 19–31.

  Надежда Јовић, Творба лексике дрвета у тимочком говору, Прилози из фитолингвистике III, Приредила др Јордана Марковић, Ниш, 2000, 83–93.

  Надежда Јовић, Називи за одећу у Речнику црквенословенскога језика Саве Петковића, Зборник радова са научног скупа „Тело и одело у култури Срба и Бугара“, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2010, 79–97. 

  Надежда Јовић, Називи села и градова у Старим српским записима и натписима, у: Селото и градът в културата на Българи и Сърби/ Село и град у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2011, 22–34.

  Надежда Јовић,  Лична имена у шестој књизи Старих српских записа и натписа Љ. Стојановића, у: Зборник радова, Име у култури Срба и Бугара, Името в културата на Сърби и Българи, Приредила проф. др Дубравка Поповић Срдановић, Филозофски факултет, Ниш, 2011, 11–28.

  Надежда Јовић, Метеоролошка лексика у Хиландарском медицинском кодексу (XVI век), у: Време и пространство в културата на българи и сърби, Сборник доклади /Време и простор у култури Бугара и Срба, Велико Трново 2012, Варна 2013, 6883.

  Јовић, Надежда. О грађењу глаголских начина у неким рукописима српске редакције из XVI века и у говорима југоисточне Србије. Надежда Јовић (прир.). Стварност и фикција у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи, Зборник радова. Ниш: Филозофски факултет,  Библиотека Сусрети 10, 2014, 119–131.

  Јовић, Надежда. Глаголи са значењем ’удари’ у говору села Каменице код Ниша. Ценка Иванова (ур.). Слово и жест в културата на българи и сърби/Реч и гест у култури Бугара и Срба, Зборник радова. Велико Трново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 41–56.

  Јовић, Надежда. Глаголски придеви у Трагичним сонетима Бранка Миљковића. Данијела Поповић Николић (прир.) Научни скуп Бранко Миљковић, ново читање: зборник радова. Ниш: Филозофски факултет Универзитета (Библиотека Научни скупови), 2015, 67–76.

  Јовић, Надежда. Именовање емоција у Речнику села Каменице код Ниша. Данијела Костадиновић (ур.). Емоције у култури Срба и Бугара/ Емоциите в културата на сърби и българи, Зборник радова. Ниш: Филозофски факултет (Библиотека Сусрети 12), 2016, 35–48.

  Јовић, Надежда. Белићеви Дијалекти источне и јужне Србије у светлу српске језичке дијахроније. Јордана Марковић (прир.). Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Зборник радова са истоименог научног скупа. Ниш : Филозофски факултет, 2016, 71–82. 

  Надежда Јовић, Лична имена код Срба од основа са значењем леп и ружан. Ценка Иванова (ур.). Красотата в културата на българи и сърби/ Лепота у култури Бугара и СрбаЗборник радова. Велико Трново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 64–76.

  Надежда Д. Јовић, Именовање опсцених појмова у српској средњовековној медицинској терминологији. Јордана Марковић (ур.). Опсцена лексика у српском језику, Зборник радова са истоименог научног скупа. Ниш: Филозофски факултет, 2017, 145-163. 

  Јовић, Надежда. Музичка терминологија у Речнику села Каменице код Ниша. Маја Вукић (прир.). Музика у култури Срба и Бугара/ Музиката в културата на сърби и българи, Зборник радова. Ниш : Филозофски факултет, 2018, 43–56.

  Јовић, Надежда. Српскословенске одлике језика сарајевских писама из XVII и XVIII века. Зорица Никитовић (ур.). Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума, Зборник радова. Бања  Лука : Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет : Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет ; Источно Сарајево : Филозофски факултет, 2018, 195–213.

  Јовић, Надежда. Политичка терминологија у списима Светозара Марковића. Ценка Иванова (ур.). Политиката в културата на българи и сърби/ Политика у култури Бугара и Срба, Зборник радова. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2019, 99–113.

  Јовић, Надежда. Називи за жену и човека лаког морала у Црнотравском речнику Р. Стојановића. Јордана Марковић, Надежда Јовић (ур.). Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, Зборник радова. Ниш: Филозофски факултет,  2019, 177–197.

  Јовић, Надежда. Дијалекатски речник као слика народних обичаја (на примеру Речника говора Лужнице Љ. Ћирића), у: Јелена Јовановић (прир.), Обичаји у култури Срба и Бугара / Обичаите в културата на на сърби и българи, Зборник радова, Библиотека Сусрети 16, Ниш: Филозофски факултет, 2021, 57–70.  

  https://doi.org/10.46630/osb.2021

  Јовић, Надежда. Медицински списи као извор за историјски речник српског језика, Историјска лексикографија српског језика / уредницик Јасмина Грковић-Мејџор, Исидора Бјелаковић, Марина Курешевић, Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак : Матица српска, 2021 (Нови Сад : Сајнос), 2021, 185–197.

  ЈОВИЋ, Надежда. О језику тестамента Хаџи Јова Дукиног Витковића из 1707. године. У: НИКИТОВИЋ, Зорица (ур.). Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне, Хума и Травуније. Бања Лука: Филолошки факултет: Филозофски факултет; Источно Сарајево: Филозофски факултет, 2021. стр. 399-416.

  Јовић, Надежда. Стереотипи у језику путописа Андреја Петковића из 1734. године, у: Пътят в културата на българи и сърби/ Пут у култури Бугара и Срба. Ценка Иванова, Даниела Константинова, Валентина Седефчева, Сава Стаменковић (ур.). Велико Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2022, 117–129.

  Јовић, Надежда. Лекови анималног порекла у Хиландарском медицинском кодексу, у: 800 ГОДИНА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ, Зборник радова Једанаестог конгреса историчара медицине „800 година српске медицине“ одржаног у Београду од 15. до 19. септембра 2020. године у Београду, Књ. 1, ур. Зоран Вацић, Београд : Српско лекарско друштво, 2023, 167–182.

  Јовић, Надежда. Лексика животног циклуса у Речнику црквенословенскога језика Саве Петковића и њени одјеци у савременом српском језику, у: Снежана Божић (прир.), Прошло и будуће у култури Срба и Бугара/ Минало и бъдеще в културата на сърби и българи, Тематски двојезични зборник радова, Библиотека Сусрети 19, Ниш: Филозофски факултет, 2024, 11–26.  

  https://doi.org/10.46630/pbk.2024

Poslednji put izmenjeno subota, 20 april 2024 11:17