Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 01.11.2013.

Snežana Vidanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.1.1954.
 • Mesto rođenja: Aleksinac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1977.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Vidanović, S. ( 2005). Odbrambeni stil likovno obdarenih adolescenata. Niš: Filozofski fakultet – Prosveta.

  Vidanović, S., Todorovi, J., Hedrih, V. (2006). Porodica i posao – izazovi i mogućnosti. Niš: Filozofski fakultet u Nišu.

  Kondić, K., Vidanović, S. (2011). O deci i roditeljima. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN 978-86-7379-235-4

  Anđelković, V., Stefanović-Stanojević, T., Vidanović, S.,Todorović, J. (2009). Internet - moj imaginarni prijatelj. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN 978-86-7379-184-5 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Stefanović-Stanojević, T., Vidanović, S., Anđelković, V. (2010). Privrženost, agresivnost i potreba za traženjem uzbuđenja u adolescenciji. LJetopis socijalnog rada, 17, 1, 71-92.

  Anđelković, V., Vidanović, S., Hedrih, V. (2012). Povezanost percepcija potreba djece, kvalitete života te poslovnih uloga.  LJetopis socijalnog rada, 19, 2, 297-316. 

  Vidanović, S. (2008). Koncept androginosti i porodične uloge. Teme, 32, 3, 585-593.

  Anđelković, V., Vidanović, S., Grbeša, G., Nedeljković, J. (2009). „Telesna geografija“ i androginost nadarenih adolescenata. Teme, 33, 4, 1261 – 1279.

  Anđelković, V., Stefanović-Stanojević, T., Vidanović, S. (2011). Groing up in the Period of Transition: Affective Attachment and Sensation Seeking in Adolescents. Nastava i vaspitanje, 3, 378-392.

  Vidanović, S. (1989). Moć i nemoć reči u psihoterapiji. Psihoterapija, XIX, 1, 115-121

  Vidanović, S., Biserčić, B., Anđelković, V.  (2013). Anksioznost, agresivnost i androginost sportskih strelaca. Teme, 37, 2, 971-992.

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Vidanović, S., Anđelković, V. (2009). Agresivnost, sklonost ka rizičnom ponašanju i struktura porodice adolescenata. Nastava i vaspitanje, 3, 386-398.

  Stefanović, J., Vidanović., Todorović, D. (2012). Polne uloge i stavovi o rodnim ulogama osoba  sa visokim obrazovanjem. Temida, 4, 179-196. 

  Vidanović, S., Anđelković, V. (2006). Ego development and the anxiety of gifted  adolescents, Facta Universitatis, 5, 1,  87-102.

  Vidanović, S., Anđelković, V., Đorić, M. (2012). Tamo me neko čeka” - doživljaj usamljenosti i samopoštovanje kod adolescenata korisnika Facebook-а, Godišnjak za sociologiju, 8, 57- 72.

  Jeremić, V., Todorović, J., Vidanović, S. (2006). Depresivnost i predstava o sebi adolescenata bez roditeljskog staranja, Godišnjak za psihologiju, 4(4-5), 173-188.

  Anđelković, V., Zlatanović, M., Vidanović, S.  Stojiljković, S. (2009). Opšta adaptacija dece iz jednoroditeljskoh porodica. Godišnjak za psihologiju,  6,  8,  81-94. 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Vidanović, S. (2006). Usvojena polna uloga i odbrambeni stilovi likovno nadarenih adolescenata i likovnih umetnika. U: D. Branković (ur) Tematski zbornik radova sa naučnog skupa Kultura i obrazovanje, , Banjaluka: Filozofski fakultet, 207-224.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Todorov, M., Hadži-Pešić, M., Vidanović, S., Todorović, J. (2007). Emocije i mehanizmi odbrane kod pacijenata obolelih od paranoidne shizofrenije. U: V. Nešić (ur.) Primenjena psihologija – društvo, porodica i ponašanje (131-139), Niš: Filozofski fakultet. 

   

  Pejčić, M., Vidanović, S. (2008). Odbrambeni stilovi, nivo anksioznosti i socijalna  distanca Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. U: S. Stojiljković, V. Nešić, Z. Marković (ur.) Ličnost, profesija i obrazovanje (37-56), Niš: Filozofski fakultet. 

   

  Vidanović, S. (2008). Virtuelna realnost i formiranje identiteta adolescenata. U: J. Todorović, S. Vidanović, VAnđelković (ur.) Mladi i porodica (183-193), Niš:  Filozofski fakultet.

  Vidanović, S., Anđelković, V. (2009). Sindrom mladalačke besmrtnosti: sklonost ka traženju stimulusa i originalnost. U: T. Stefanović-Stanojević (ur.) Studenti, seks i droga: Rizično seksualno ponašanje studenata Univerziteta u Nišu i njihova iskustva sa narkoticima (115-132)Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu.

  Anđelković, V., Vidanović, S., Nedeljković, J. (2009). Agresivnost i sklonost ka traženju stimulusa adolescenata iz potpunih i nepotpunih porodica. U: LJ. Milosavljević, N. Jovanović, D. Stjepanović-Zaharijevski (ur.) Protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazo­vanja u afirmaciji vrednosti kulture mira (321-329), Niš: Filozofski fakultet u Nišu.

   

  Božilović, S., Vidanović, S., Kostić, A., Anđelković, V. (2009). Stavovi mladih prema osobama sa telesnim invaliditetom. U: T. Stefanović-Stanojević, S. Vidanović, V.  Anđelković (ur.) Obrazovanje i razvoj (125-147), Niš: Filozofski fakultet u Nišu.

   

  Vidanović, S. (2011).  Internet romansa: zamak od peska. U: T. Stefanović-Stanojević (ur.) Studenti, seks i droga: Rizično seksualno ponašanje studenata Univerziteta u Nišu i njihova iskustva sa narkoticima (51-58)Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu.

   

  Anđelković, V., Vidanović, S. (2011). The adaptation of elderly people to homes for the aged relative to socio-demographic parameters. U: V. Nešić, A. Kostić, V. Hedrih (ur.) Zbornik radova Ličnost i socijalne situacije – 100 godina od rođenja Nikole Rota (175-186), Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu.

   

  Vidanović, S. (2006). Psiholog u kreativnom procesu: učesnik iliposmatrač. U: V. Nešić (ur) Tematski zbornik radova Primenjena psihologija,  Niš: Filozofski fakultet, 149-155.

   

  Mitić-Anđelković, M., Vidanović, S. (2006). Odbrambeni stilovi osoba obolelih od multiple skleroze. U: V. Nešić (ur) Tematski zbornik radova Primenjena psihologija, Niš: Filozofski fakultet, 219-225.

Poslednji put izmenjeno petak, 08 novembar 2013 10:16