Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.01.2014.

Dejan Antić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Mesto rođenja: Врање, Србија
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет Универзитета у Нишу
 • Odsek / Grupa / Smer: Историја
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  М 23 Рад у међународном часопису: 

  Antić Dејаn, An overview of relations between Serbia and Bulgaria in 1914-1915 // with: M. Kocić // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. – Т. 2, № 3 (9), Белгород 2016, С. 4-12; DOI: 10.18413/2408-932X-2016-2-3-4-12;  ISSN 2408-932X 

   

  М 24 Рад у часопису међународног значаја: 

  Dejan Antić, Ivan Becić, BSK in the Central European (Mitropa) cup, Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 15, No 1, Niš 2017, pp. 153 – 173.  UDC 796.332.01; DOI: 10.22190/FUPES1701153A; ISSN 1451-740X (Print) ISSN 2406 – 0496 (Online).

  Дејан Антић, Узроци слабљења демографске позиције Срба у Старој Србији на прагу XX века, Теме, г. XXXIX, бр. 4 (2015), Ниш 2016, 1463-1482. UDK 31 (497.11); Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804.

  Dejan Antić, More than a game – football matches between Yugoslavia and Bulgaria 1937-1939/ with: Ivan Becić / Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 13, No 1, Niš 2015, pp. 149 – 160.  UDC: 79.332(497.1) (497.2)  ISSN 1451-740X (Print) ISSN 2406 – 0496 (Online)  COBIS.SR-ID 113549324

  Dejan Antić, Sports in borderlands: Bogosav Đurđanović on sport and educational work (Kladovo), /with: Danijela Zdravković, Marko Jezdimirović, Miodrag Kocić/ Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 12, No 3, Niš 2014, pp. 275 – 287.  UDC: 796:01.316  ISSN 1451-740X (Print) ISSN 2406 – 0496 (Online)  COBIS.SR-ID 113549324 

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  М 51 Рад у водећем часопису националног значаја:

   

  Антић Дејан, Арбанашки покрет у Старој Србији и Младотурска револуција 1908. године у мемоарима Стојана Зафировића, Philologia Mediana, година VIII, број 8 (2016), Ниш 2016, 619 - 632; УДК 94:327(497.11:560)»1908» 94(497.11)»1908» 930.85(497.11)»18/19» 821.163.41.09-94:929 Зафировић С; ISSN 1821-3332  COBISS.SR-ID 171242508

  Антић Дејан, Сећања Лесковачког гласника на страдање Срба под бугарском окупацијом (1915-1918), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLV (4) 2015, Косовска Митровица 2015, 165 - 180; УДК: 94(497.11 ЛЕСКОВАЦ)"1915/1918" 355.48(497.11)"1915/1918" 070.48ЛЕСКОВАЧКИ ГЛАСНИК"1921/1928" DOI: DOI:10.5937/ZRFFP45-9613FIRST ONLINE, ISSN: 2217-8082.

  Антић Дејан, Ослобођење Врања 1878. године у сећањима Алексе Ђорђевића, Philologia Mediana, година VII број 7 (2015), Ниш 2015, 353-366.  УДК 325.83(497.11 Врање)’’1878’’:929 Ђорђевић А ISSN 1821-3332  COBISS.SR-ID 171242508

  Антић ДејанНемачко-усташка офанзива против војно-четничких одреда Југословенске војске у Источној Босни (15-23. 1. 1942),/са А. Динчић/  УДК 94(497.6)“1942“ DOI 10.7251/RAD1715009A, стр. 9-24, Радови Филозофског факултета, Универзитет у Источном Сарајеву, бр. 17, књ. 2, Пале 2015. ISSN 1512-5858 COBISS.BH-ID 7948294

  Антић ДејанИзвештавање дневног листа Правда о положају Срба у Старој Србији 1905. године, УДК:  94(=163.41)''1905'':070 070 ПРАВДА ''1905'', стр. 187- 196, Радови Филозофског факултета, Универзитет у Источном Сарајеву, бр. 16, књ. 2, Пале 2014. ISSN 1512-5858 COBISS.BH-ID 7948294

  Антић Дејан, Македонско питање на размеђи векова као предмет раздора Краљевине Србије и Кнежевине Бугарске, УДК: 327.5(497.1:497.2)DOI 10.7251/RFFP1513317A, стр. 317-330, Радови Филозофског факултета, Универзитет у Источном Сарајеву, бр. 15, књ. 2, Пале 2013. ISSN 1512-5858  COBISS. BH-ID 7948294

   

  М 52 Рад у часопису националног значаја:

  Антић Дејан, Организација војних формација Југословенске војске у отаџбини у Македонији (1941-1942), / са Александар Динчић/ Баштина, св. 41, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, Лепосавић 2016. стр. 211-230; УДК 355.48(497.7)"1941/1942" 94(497.7)"1941/1942" ; ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID 3404300

  Антић Дејан, Поглед на српско бугарске односе с краја XIX и почетка XX века, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VII (2016), Врање 2016, стр. 47-60. УДК 327(497.11: 497.2)  ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844

  Антић Дејан, Утицај Дејтонског мировног споразума на покрет косовских Албанаца, /са Срђан Ж. Словић/ Баштина, св. 38, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, Лепосавић 2015. стр. 251-263. COBISS.SR-ID: 215718924, УДК: 323.1(=18)(497.115)"199" 327.7/.8(497.115)"199" 341.382(497.1)"1995"

  Антић Дејан, Митрополија у Серу под окриљем српске државе од 1345. до 1371. године, Баштина, св. 39, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, Лепосавић 2015. стр. 111-129.  УДК 271.222(497.11)“1345/1371“ 321.17:929 Душан, цар српски  ISSN 0353-9008

  Антић Дејан, Теолошка концепција историје блаженог Августина, Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига VI (2015), Врање 2015, стр. 19-26. УДК 1(091)"11/24" 21/29  ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844

  Антић Дејан, Безбедносне прилике и страдање Срба у Косовском и Битољском вилајету 1905. године кроз призму дневног листа Политика, УДК: 94(=163.41)(497.7+497.115)"1905"(093.2) 070ПОЛИТИКА"1905", стр: 157-169, Баштина, св. 36, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, Лепосавић 2014. COBISS.SR-ID: 209325836, ISSN: 0353-9008

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  М 14 Рад у тематском зборнику међународног значаја:

  Антић Дејан, Избијање Првог светског рата у огледалу листа Политика, Велики рат 1914 - 1918: узроци, последице, тумачења. Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934-2016), Ниш 2016, 493-508; УДК 94:355.01(4)”1914/1918”070 ПОЛИТИКА327(436:497.11)”1914”; ISBN 978-86-7379-406-8.

  Антић Дејан, Извештавање листа Политика о приликама у предвечерју Првог балканског рата, у Међународном тематском зборнику: Први балкански рат 1912/1913 године: Друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912), Књига I, Ниш 2013, 485-500.  ISBN 978-86-7379-289-7  COBISS.SR-ID 199512332   

  Антић Дејан, О појединим облицима српско – бугарске сарадње у првој половини XIX века, у Међународном тематском зборнику: Along clio`s ways. Topical problems of modern historical science, edited by: Mihovil Vojnović end Saša Kožuh, Koper, Slovenia 2013, 167-182.  ISBN 978-961-6917-03-2  

  Антић Дејан, Српска штампа о Сарајевском атентату и приликама пред почетак Великог рата 1914. године / са  Т. Вулић/. Комунікаційні технології,  Науковий журнал,  Том 3, наук. редактор: О. М. Холод, (Матеріали  4-го Міжнародного симпозіуму "Світ соціальних комунікацій" 4-5 квітня 2014 року), Київський національний університет культури і мистецтв , Київ 2014, 170-178.  UDC: 007:304:070  ISSN 2311-4371

   

  M 45 Рад у тематском зборнику националног значаја:

  Антић Дејан, Краљевина Бугарска и планови за окупацију Србије у појединим документима Централних сила 1915. године, Зборник радова: Бугарска окупација југа Србије у Првом светском рату 1915-1918, Лесковац 2016, 95-106; УДК 94(497.11)"1915"(0.93.2) 327(497.2:497.11)"1915" 930.85(497.11)"1915"  ISBN 978-86-81865-27-9    COBISS.SR-ID 227045644

  M 49 Уредник тематског зборника од националног значаја

  Бугарска окупација југа Србије у Првом светском рату, Народни музеј Лесковац, Лесковац, 2016, 393 стр, UDK 341.322.5(=163.41)(497.11)"1915/1918"(082) 94(497.11)"1914/1918"(082) 355.48(497.11) "1915/1918"(082). COBISS SR.ID 227045644. ISBN 978-86-81865-27-9.

   

  М 33 Рад са научног скупа са међународним учешћем штампан у целини:

  Антић Дејан, Балкански ратови 1912/1913. године кроз призму српско - бугарских односа, Зборник радова: Историографија и савремено друштво, Наука и савремени Универзитет 3, Ниш 2014, стр. 20-35.  УДК 94(497.11:497.2)"1912/1913"  ISBN 978-86-7379-346-7  COBISS.SR-ID 211223564

   

  М63 Рад са националног научног скупа штампан у целини: 

  Антић Дејан, Настава из предмета Историја Југославије на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу/са М. Коцић, Зборник радова: Настава и наука у времену и простору, Лепосавић 2015, 1048-1054. УДК: 378; ISBN 978-86-84143-46-6.

   

  М 34 Саопштење са научног скупа са међународним учешћем штампано у изводу:

  Антић Дејан, Револуционарни комитети БМОРО/ТМОРО и ВМК у борби за Маћедонију (1893-1902), Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект - књига сажетака, Врање 2017, стр. 17-18; ISBN 978-86- 80653-10- 5; COBISS.SR-ID 251819788

  Антић Дејан, Савремена српска историографија о националном питању у штампи, Међународни научни скуп: Наука и глобализација, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет  Пале, књига резимеа, Пале 2013, 153-154.  COBISS.BH-ID 3695384   ISBN 978-99938-47-49-6 

  Антић ДејанМитрополија у Серу под окриљем српске државе од 1345. до 1371. године, Научни скуп са међународним учешћем: Наука и савремени Универзитет 4, књига сажетака, Ниш 2014, 27-28. ISBN 978-86-7379-350-4

  Антић ДејанБалкански ратови 1912/1913. године кроз призму српско – бугарских односа, Научни скуп са међународним учешћем: Наука и савремени Универзитет 3, књига сажетака, Ниш 2013, 183–184. ISBN 978-86-7379-303-0

  Антић ДејанКонкордатска криза 1937. године кроз призму листа „Политика“, Међународни научни скуп „1700 година Миланског едикта“, зборник сажетака, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2013, 30; УДК: 322(497.1):070POLITIKA"1937" 271.222(497.1):070POLITIKA"1937"
  272(497.1):070POLITIKA"1937" 070POLITIKA"1937" ; COBISS.SR-ID 1026138785

   

  М 64 Саопштење са националног научног скупа штампано у изводу:

   

  Антић Дејан, Настава из предмета Историја Југославије на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу/са М. Коцић/, Научни скуп са међународним учешћем: Настава и наука у времену и простору, Зборник сажетака, Лепосавић 2015, 89. ISBN 978-86-84143-34-3

  Антић ДејанЈедан прилог историјском разматрању страдања и отпора Срба у Старој Србији уочи Балканских ратова (1912 – 1913), Научни скуп са међународним учешћем: Традиција, модернизација, идентитети – Дијалог култура и партнерство цивилизација на Балкану“, књига резимеа, Ниш 2013, 40-42. ISBN 978-86-7379-310-8

  Антић ДејанСрпско – бугарска сарадња од ропства до Сан Стефанског мира, V научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ са међународним учешћем, књига сажетака, Бања Лука 2012, 164-165. ISBN 978-99955-710-2-3   COBISS.BH-ID 3367704 

  Антић ДејанСерска митрополија у време српске власти, III научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ са међународним учешћем, књига сажетака, Бања Лука 2010, 166-167. ISBN 978-99938-806-6-0  COBISS.BH-ID 1802520 

Poslednji put izmenjeno subota, 16 decembar 2017 22:01