Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Lela Milošević Radulović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 5.12.1969.
 • Mesto rođenja: Knjaževac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1993.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2016) Свакодневица пограничја. Општина Књажевац као девастирано подручје. Нови Сад: Прометеј; Ниш: Универзитет у Нишу, Машински факултет и ЈУНИР (стр. 1-271).

  Марковић Крстић Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2016) Хуманистичка димензија образовања младих у контексту савремених друштвених промена, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу (стр. 1–327).

  Милошевић Радуловић Лела (2016) "Квалитет живота старијих људи у контексту интергенерацијских односа у градским и сеоским срединама југоисточне Србије". У: Становништво југоисточне Србије: социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне Србије, стр. 93–113. Ниш: Српска академија наука и уметности.

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2016) "Ђурђевданско празновање код заветног крста у Вртовцу". У: Пограничје, прир. Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић и Јасмина Петровић, стр. 287–302. Ниш: Машински факултет, ЈУНИР. 

  Petrović Jasmina, Milošević Radulović Lela, Anđelković Vesna, Matejević Marina (2015) „Zastupljenost relevantnih sadržaja za rad u oblasti socijalne politike, socijalnog rada i socijalne pedagogije u studijskim programima na fakultetima Univerziteta u Nišu“. U: Obrazovanje u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za XXI vek (ur. N. Žegarac i J. Todorović). Niš: Univerzitet u Nišu (str. 141-179). Monografija je realizovana u okviru projekta „Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery“ 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR.

  Zaharijevski Dragana, Gavrilović Danijela, Đorić Gorana, Milošević Radulović Lela (2015) „Studija o potrebama za znanjima i profesionalcima u oblasti pružanja socijalnih usluga“. U: Obrazovanje u oblasti socijalnog rada i socijalne politike za XXI vek (ur. N. Žegarac i J. Todorović). Niš: Univerzitet u Nišu (str. 31-60). Monografija je realizovana u okviru projekta „Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery“ 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR.

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2014) „Казивања Христифора Василијића из Белог Потока: заборав пада на прошла времена“. У: Људи из пограничја говоре, приредили М. Тасић, Д. Здравковић и Д. Крстић, стр. 225–261. Врање: Учитељски факултет у Врању.

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2014) „Васпитно-образовно деловање учитељице у пограничној општини Књажевац у функцији изградње хуманије и толерантније заједнице“. У: Учитељ у пограничју источне и југоисточне Србије, стр. 179-208, приредиле М. Јовановић, В. Трифуновић и Д. Здравковић. Ниш: Филозофски факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2014) „Вашар у Књажевцу: Свети Илија“. У: Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић, Д. Тодоровић и Д. Крстић, стр. 141–158. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2014) „Интарзија као занат, уметност и хоби: Славољуб Михајловић – Славче (општина Књажевац)“. У: Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије, стр. 145-171, приредили Д. Крстић, Д. Б. Ђорђевић и С. Марковић Крстић. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2014) „Социоекономска анализа породичног газдинства у Белом Потоку (Књажевац)“. У: Пољопривредно газдинство у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић и М. Вуковић, стр. 177–194. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2014) „Вуковим стопама: књижевник Љубиша Рајковић Кожељац (Књажевац)“. У: Узорник у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић, В. Трифуновић и Њ. Драговић, стр. 129-154. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу.

  Милошевић Радуловић Лела, Јасмина Петровић и Ивана Илић Крстић (2013), прир. Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу.

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2013) „Квалитет живота старијих људи: Миодраг Павловић из Штитарца (Књажевац)“. У: Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије, пр. Л. Милошевић Радуловић, Ј. Петровић и И. Илић Крстић, стр. 89–117. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу.

  Милошевић Радуловић Лела и Драгана Стјепановић Захаријевски (2012) “Бели Поток (Књажевац).” У: Село у пограничју источне и југоисточне Србије, пр. Д. Б. Ђорђевић, Ђ. Стевановић и Д. Тодоровић, стр. 181-213. Београд: Службени гласник и Завод за проучавање села.

  Марковић Крстић Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2012) „Депопулација села у пограничним општинама југоисточне Србије: социодемографска интерпретација првих резултата Пописа 2011.“ У: Становништво југоисточне Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност, пр. Љ. Митровић, стр. 143–158. Београд и Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Милошевић Радуловић Лела, Марковић Марија и Драгољуб Б. Ђорђевић (2014) „О пограничним општинама југоисточне Србије у Народним новинама“. У: Теме 38, бр. 4 (2014): 1701-1734. 

  Марковић Крстић Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2015) „Социјално порекло и образовне оријентације студентске омладине (компаративна анализа на примеру студентске популације у Србији, Македонији и Бугарској)“. У: Социолошки преглед, vol. XLIX,  no. 4, 2015:  469–512. 

  Ђорђевић Б. Драгољуб и Лела Милошевић Радуловић (2012) „Пограничне општине југоисточне Србије у штампаним медијима – пример Народних новина“.“ У: Теме 36, бр. 4 (2012): 1583-1611. 

  Милошевић Радуловић Лела (2011) “Старији људи и проблем старења становништва у медијима у Србији: анализа садржаја штампаних медија.” У: Теме 35, бр. 4 (2011):1389–1406.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Милошевић Радуловић Лела (2014) „Ставови младих о старости и старијим људима као детерминанта квалитета живота у старости и улога образовања у њиховом формирању“. У: Геронтологија, бр. 1, стр. 75-103. Београд: Геронтолошко друштво Србије.

  Милошевић Радуловић Лела (2013) "Улога школе у стицању знања о специфичностима старости и старења". У: Геронтологија, бр. 2, стр. 29-48. Београд: Геронтолошко друштво Србије.

  Милошевић Лела (2010) „Полазне основе образовања за живот у друштву за све генерације“. У: Годишњак за педагогију, бр. 1, стр. 153-165. Ниш: Филозофски факултет.

  Милошевић Лела (2009) „Образовање за треће доба у функцији очувања и унапређивања квалитета живота у старости“. У: Годишњак за социологију, бр. 5, стр. 207-217. Ниш: Филозофски факултет.

  Стјепановић Захаријевски Драгана и Лела Милошевић (2007) „Унапређивање интеграције старијих људи кроз волонтерски рад“. У: Годишњак за социологију, бр. 3, стр. 29-41. Ниш: Филозофски факултет.

  Милошевић Лела (2006) „Квалитет односа са старим људима у породици у савременом друштву“. У: Годишњак за социологију, бр. 2, стр. 153-172. Ниш: Филозофски факултет.

  Милошевић Лела (2005) „Стари људи у примитивним друштвима“. У: Годишњак за социологију, бр. 1, стр. 173-185. Ниш: Филозофски факултет, 

  Milošević Lela i Gordana Stojić (2003) „Predstavljanje nacionalnih manjina: analiza sadržaja tiskanih medija u Srbiji“. U: Međunarodne studije. Časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, br. 3, str. 60-78. Zagreb: Centar za međunarodne studije Hrvatske udruge za međunarodne studije / Politička kultura.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Milošević Radulović Lela (2015) „Funeral Customs in Beli Potok near Knjaževac”. In: Cemeteries and burial customs on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Gavrilović, p. 195–206. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. 

  Milošević Radulović Lela i Dragana Stjepanović Zaharijevski (2014) The Celebration of Saint George’s Day at the Votive Cross in Vrtovac (Knjaževac)“. In: Cult Places on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Krstić, p. 241–255. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš.

  Марковић Крстић Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2014) „Хуманистичка димензија образовања у контексту савремених друштвених промена на Балкану“. У: Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, ур. Б. Јовановић и М. Вилотијевић. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српска академија образовања (стр. 511-542).

  Milošević Radulović Lela and Dragana Stjepanović Zaharijevski (2013) „The Priest in the Border area: Spasa Pavlović from Knjaževac“ A Priest on the Border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and M. Jovanović, p. 85–102. Niš: YSSSR and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. 

  Milošević Radulović Lela and Dragana Stjepanović Zaharijevski (2012) “Olalija – A Customary Celebration of Beli Potok.” Religion, Religious and Folk Customs on the Border, edited by Dragoljub B. Đorđević, Danijela Gavrilović and Dragan Todorović, p. 185–192. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion. 

  Маркович-Крстич Сюзана, Милошевич Лела (2007) „Роль образования в процессах социальной мобильности и формировании жизненных стратегий (ориентиров) молодежи“. Социальные процессы в современной России: традиции и инновации. Том 3, 352-355. Москва: Московский государственный университет имени Ломоносова, Социологический факультет, Российская социологическая ассоциация (РоСА).  

  Milošević Lela (2006) „Učestalost porodičnih kontakata, vrste i smer socijalne podrške kao indikatori kvaliteta odnosa sa starim ljudima“, str. 79-81. U: Bioetika i nova epoha. Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Mali Lošinj.

  Todorović Dragan and Lela Milošević (2004) „Serbs about Roma – Roma about Serbs (Social Distance in Southeast Serbia)“. Second International Congress of Conflictologists Contemporary Conflictology: Ways and Means of the Assistance to the Development of Democracy, Peace-Culture and Accordance, p. 397-400. St. Petersburg Scientific Center of the Russian Academy of Sciences and Sociology Institute of the Russian Academy of Sciences.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Милошевић Радуловић Лела (2016) „Допринос Љубише Митровића истраживању социјалних проблема старијих људи на селу“. У: Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића, Споменица. Приредиле Д. Захаријевски и Г. Стојић, стр. 153–164, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

  Милошевић Радуловић Лела (2015) „Квалитет живота старијих људи у контексту интергенерацијских односа у градским и сеоским срединама југоисточне Србије“, електронска верзија књиге резимеа, стр. 4-5 (V међународна научна конференција Социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне Србије – с посебним освртом на положај остарелих; пр. Љ. Митровић). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за социолошка истраживања и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 15. мај 2015.

  Марковић Крстић Сузана, Милошевић Радуловић Лела, Јовановић Наталија (2015) „Социјално порекло и образовне оријентације студентске омладине (компаративна анализа на примеру студентске популације у Србији, Македонији и Бугарској)“, електронска верзија књиге резимеа (пр. Љ. Митровић). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за социолошка истраживања, 29. мај 2015.

  Милошевић Радуловић Лела (2014) „Допринос образовања превазилажењу предрасуда и стереотипа о старијим људима и развијању културе мира“. У: Образовање и балканска друштва на путу културе мира и евроинтеграција, пр. Јовановић Н., Марковић Крстић С. и Л. Милошевић Радуловић, стр. 219-233. Ниш: Филозофски факултет.

  Марковић Крстић Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2014) „Васпитање и образовање у функцији безбедног коришћења нових технологија у процесу глобализације“. У: Савремене парадигме у науци и научној фантастици, ур. Бојана Димитријевић, том III, стр. 525-546. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

  Милошевић Радуловић Лела и Сузана Марковић Крстић (2014) „Образовне аспирације ученика између хуманистичке перспективе васпитања и образовања и социјалне стварности“, Књига сажетака Наука и савремени универзитет 4, пр. Бојана Димитријевић, стр. 124-126. Филозофски факултет Ниш, 14-15. новембар 2014.

  Марковић Крстић Сузана, Милошевић Радуловић Лела и Наталија Јовановић (2014) „Универзитетска настава на Балкану – између традиционалног и модерног“, У: Културне оријентације студената и култура мира, стр. 183-202, прир. Захаријевски Д., Ђорић Г. и Г. Стојић. Ниш: Филозофски факултет.

  Милошевић Радуловић Лела и Сузана Марковић Крстић (2013) „Kвалитет универзитетске наставе у Србији у контексту имплементације Болоњског процеса“. У: Tрадиција, модернизација, идентитети, стр. 662-694. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања.

  Милошевић Радуловић Лела (2012) „Дискриминација старијих људи као последица стереотипа и предрасуда о старости и старењу“. У: Модернизација, културни идентитети и приказивање разноликости, пр. Н. Божиловић и Ј. Петковић, стр. 161-174.  Ниш: Филозофски факултет у Нишу.

  Јовановић Наталија, Марковић Крстић, Сузана и Лела Милошевић Радуловић (2012) „Традиционално и модерно у систему образовања у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграција“. У: Традиција,модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција, пр. Љ. Митровић и Г. Стојић, стр. 149-163. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Департман за социологију, Центар за социолошка истраживања.

  Милошевић, Лела и Сузана Марковић Крстић (2009) "Проблем насиља у школама у неким земљама Балкана". У: Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира, пр. Љ. Милосављевић, Н. Јовановић и Д. Захаријевски, стр. 359-373. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. 

  Марковић Крстић Сузана и Лела Милошевић (2009) „Образовање у контексту културе мира и сарадње на Балкану“. У: Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, пр. Љ. Митровић, Д. Захаријевски и Д. Гавриловић, стр. 281-323. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. 

  Марковић Крстић Сузана и Лела Милошевић (2008) „Васпитно-образовни процес и морални развој ученика“. У: Етичка димензија образовања, приредили Р. Петровић и други, стр. 241-252. Јагодина: Педагошки факутет. 

  Јовановић Наталија, Милошевић Лела и Сузана Марковић Крстић (2008) „Улога образовања у развијању толеранције и сарадње на Балкану“. У: Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану, приредили Д. Ђорђевић и Д. Тодоровић, стр. 211-218. Ниш: Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања. 

  Милошевић Лела (2007) „Солидарност омладине са старијим људима у контексту транзицијских промена у нашем друштву“. У: Омладина Балкана између насиља и културе мира, стр. 225-246. Ниш: Филозофски факултет, Департман за педагогију, Центар за социолошка истраживања.

  Јовановић Наталија, Крстић Марковић Сузана и Лела Милошевић (2006) „Полазне основе истраживања модела дисциплинског деловања наставника“. У: Геокултура развоја и култура мира на Балкану, пр. Љ. Митровић, Д. Б. Ђорђевић и Д. Тодоровић, стр. 105-120. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Институт за социологију.

  Јовановић Наталија, Крстић Марковић Сузана и Лела Милошевић (2006) „Образовање и етика мира на Балкану“. У: Култура мира и геокултура развоја Балкана, пр. Љ. Митровић, Д. Б. Ђорђевић и Д. Тодоровић, стр. 103-115. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Институт за социологију.

Poslednji put izmenjeno utorak, 14 mart 2017 20:23