Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 19.12.2018.

Olivera Nikolic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.10.1980.
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinsko-arhitektonski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: arhitektura
 • Godina diplomiranja: 2008
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Николић В., Радовић Љ., Николић О., Марковић Б., Митковић П., Митковић М., Ђурић Ј.: Proportional ratios and geometrical setups for achieving the hovering effect of architectonic structures, Tehnički vjesnik 23, 2(2016), стр. 579-588


  Николић В., Николић О., Тамбурић Ј., Спасић-Ђорђевић С., Јанковић С.:Higher-order ruled surfaces and their possible use in architectural design, Nexus Network Jurnal, Vol. 20 (2018), стр. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Николић В., Николић О., Марковић Б.: Formal – estetic characteristics of contemporary student hostels, The Scientific Journal FАCTА UNIVERSITАTIS, Series: Аrchitecture and Civil Engineering, 2013., Vol. 11, No 2, University of Niš, стр.189-197, ISSN: 0354-4605, UDC: 728.4:371.87=111


  Николић В., Красић С., Николић О.: Cone whose directrix is a cylindrical helix and the vertex of the directrix is – a cochleoid cone, The Scientific Journal FАCTА UNIVERSITАTIS, Series: Аrchitecture and Civil Engineering, 2011, Vol. 9 No 3, стр.501 – 509


  Николић О., Танић М., Кековић А., Јовановић Г., Николић В.: Пројектантски приступ у редукцији стреса код пацијената и запослених у савремним болницама, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2017, бр. 31, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.   (рад је прихваћен за објављивање)


  Муминовић Е., Суљевић Ј., Кучевић А., Николић О., Николић В.: Адаптибилност станова у функције рационализације стамбене изградње, Наука + Пракса, 2018., бр. 18/2015, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр. 75-80


  Петровић Н., Николић О., Николић В., Лукић П.: Утицај историјског наслеђа на формирање зеленог појаса у централној зони града, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2015, бр. 30, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  201-210


  Николић О., Николић В., Марковић Б., Петровић Н., Лукић П.:  Франц (Фрања) Бартош –српски инжењер у 19. веку, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2015, бр. 30, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  229-234


  Лукић П., Јовановић В., Стојић Н., Николић В., Николић О.: Упоредна анализа различитих начина армирања греде у софтверском пакету Ansyѕ, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2015, бр. 30, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр. 123-136


  Николић В., Митковић П., Стојић Д., Николић О., Тамбурић Ј.: Приказ адаптације ентеријера института за грађевинарство и архитектуру ГАФ-а у Нишу, Наука + Пракса, 2014, бр. 17/2014, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  95-99


  Николић О.,  Николић В., Јовановић Г.: Параметри и методе рационализације у пројектовању и реконструкцији болница, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, 2012, бр. 27, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр. 95-106


  Николић О., Николић В.: Мобилност, флексибилност и експерименталност конструкције и форме - најзначајније карактеристике савремених павиљона, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета, Ниш, 2011, бр. 26, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  69-79


  Николић О., Николић В., Красић С.: Стамбени  и  пословни објекти железнице у Нишу из друге половине 19.  века, Наука + Пракса, 2011, бр. 14/2011, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр. 55-62


  Николић В., Милосављевић О.: Приказ рада на тему LIVING BOX – Prefabricated living unit, Наука + Пракса, 2007, бр.10/2007, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  63-66


  Николић В., Милосављевић О., Приказ ИНФОцентра у Књажевцу, Наука + Пракса, 2007.,  бр. 10/2007, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  51-55


  Николић В., Милосављевић О.: Приказ адаптације и унутрашњег уређења пословног простора МОСС-а у Прокупљу, Наука + Пракса, 2017., бр. 10/2007, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  67-71

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Момчиловић Петронијевић А., Николић О., Мирић А.: Vulnerability of the traditional house and its immediate yard area in the city center, 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, 2018, 14 – 17 Новембар 2018, Ниш, Србија, Proceedings, ISBN 978-86-88601-36-8, pp. 197-204


  Николић О., Кековић А., Николић В., Момчиловић Петронијевић А.: Modern hospitals in their natural еnvironment, 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, 2018, 14 – 17 Новембар 2018, Ниш, Србија, Proceedings, ISBN 978-86-88601-36-8, pp. 299-306


  Николић О., Момчиловић Петронијевић А., Кековић А.: First hospital buildings in Serbia and their present purpose and function, XVIII Anniversary International scientific conference „Construction and Architecture“ - VSU'2018, 2018, 18-20 октобар, Софија, Бугарска,  Зборник радова на диску, ИССН: 1314-071Х, Volume 1, I. Architecture and Urbanism, pp. 1-4.


  Николић О., Момчиловић Петронијевић А., Николић В.: Тhe role of the architect in the spatial and functional organization of the museum exhibition, XVIII Anniversary International scientific conference „Construction and Architecture“ - VSU'2018, 2018, 18-20 октобар, Софија, Бугарска,  Зборник радова на диску, ИССН: 1314-071Х, Volume 1, I. Architecture and Urbanism, pp. 1-8.


  Николић В., Николић О., Тамбурић Ј., Спасић Ђорђевић С., Јанковић С.: Higher-order ruled surfaces and possibilities of their usage in architectural design, 6th International Conference Mongeometrija 2018, 2018, 7-9 Јун 2018, Нови Сад, Србија (рад је  изложен на конференцији, апстракт рада објављен је у књизи апстраката,потврђено је објављивање у часопису Nexus Network Journal: Architecture and Mathematics (Birkhäuser & Springer-Nature, Switzerland))


  Николић В., Николић О., Марковић Б., Радовић Љ.: Basic Principles and Techniques in Post Production of the Raster Images in Architectural Presentation, Proceedings of 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2014, June 20- 22, 2014, Vlasina, Serbia, Vol. 1, стр. 354-362


  Николић О., Николић В., Гоцић М., Младеновић М., Марковић Б.: Виртуелна реконструкција виле са перистилом на археолошком локалитету Медијана у Нишу, Међународна конференција Савремена достигнућа у грађевинарству, Зборник радова Грађевинског факултета (2014), Палић 24-25. априла 2014, стр. 807-812.


  Марковић Б.,  Николић В., Стојановић М., Николић О., Милошевић В., Марковић С.: Determining important factors for improving the energy efficiency, optimal economic and ecological characteristics of a building, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Proceedings of conference, 22-25. октобра, 2013, Сокобања, стр. 472-484.


  Николић В., Николић О., Марковић Б.: Possibilities of Application of Transcendent Cones in the Form of Architectural Structures, International Conference on Engineering Graphics and Design, 13-15. јуна, 2013, Темишвар, Румунија, Buletinul Ştiinţific al Universităţii „POLITEHNICA“ din Timişoara, Seria HIDROTEHNICA TRANSACTIONS on HYDROTECHNICS, Tom 58(72), Fascicola 1, 2013, стр. 83-86


  Николић О.,  Пејић П., Красић С., Николић В.: Application modern methods of photogrammetry and software packages in teaching, 10th International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2012, Proceedings of conference, 07-09. новембра 2012. Леднице, Чешка, стр. 799-804.


  Николић О.,  Николић В.: Тhe application of color in the hospital interior, Proceedings of IV international symposium for students of doctoral studies in the fields of civil engineering, architecture and environmental protection, 27-28. септембра 2012, Ниш, Србија стр. 199-205


  Николић О., Николић В., Пејић П.: The triangular forms of the modern architecture buildings facades, Proceeding of 3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, Нови Сад, стр. 637-648


  Николић В., Николић О., Марковић Б.: Human figure in contemporary architectonic presentation, Proceeding of 3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, 2012, Нови Сад, стр. 459-470


  Пејић П., Красић С., Николић О.: Creation of architectonic 3D models by contemporary photogrammetry methods, Proceeding of 3rd International Conference on Geometry and Graphics, MoNGeometrija 2012, 2012, Нови Сад, стр. 289-296


  Николић В., Николић О.: Architecture free from support - architectonic structures illusion of floating, 25th National and 2nd Internationale Scientific Conference MoNGeometrija 2010, 2010, Conference proceedings, Београд, стр. 405-421


  Поповић С., Павличић М., Николић О.: Sign and symbol expressed on the Berlin wall, Сборник с материали от Национална научна конференция “Цвят и светлина в архитектурата”, 22. јун 2012, Софија, Бугарска (зборник радова на ЦДу, не може се отворити код свих учесника)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Николић О.,  Николић В.: Еколошки и психолошки аспекти примене зелених кровова и фасада код објеката болница, Зборник радова са 1. Студенског симпозијума „Рециклажне технологије и о држиви развој", СРТОР, 05-07. септембра 2012, Соко Бања, Србија, стр. 165-170


  Николић О., Николић В.: Принципи видеоекологије и њихова примена у пракси, 1. конференција Синергија архитектуре и грађевинарства СИНАРГ 2010, Наука + Пракса, 2010., бр.13/2010, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш,  Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, стр. 93-96


  Милосављевић O.: Динамика архитектонског простора и форме које га одређују, I симпозијума студената докторских студија из области грађевинарства и архитектуре (PhIDAC 09), Наука + Пракса 12.1/2009, 2009, Институт за грађевинарство и архитектуру Ниш, Ниш, стр.  127-130

Poslednji put izmenjeno sreda, 19 decembar 2018 13:16