Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.01.2014.

olivera.potic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.12.1949
 • Mesto rođenja: Niš, Srbija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Građevinarstvo/ Hidrotehničko-konstruktorski
 • Godina diplomiranja: 1974.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  С. Петковић и група аутора О. Потић, аутор поглавља 3 и 9, Монографија "Генеза и транспорт наноса у сливу Јужне Мораве и услови његовог коришћења",  Шумарски факултет Београд, Београд, ст. 216. 1995,  М45


  С. Петковић и група аутора, О. Потић, аутор поглавља 3:  Монографија: "Генеза и транспорт наноса у сливу Западне Мораве” Шумарски факултет Београд, ст. 158, Београд, 1996,  М45

 • Knjige i udžbenici:

  О.Потић и  Д. РадивојевићОснови хидротехнике - Збирка решених задатака,  Грађевински факултет Ниш, 1995

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  O.Potić, Determination of Storage in Multipurpose Reservoirs for Flood Control, University of Nis “Facta Universitatis”; Series ARCHITECTURRE AND CIVIL ENGINEERING, Vol.1, No 3, p.p. 359-371.1996, M24


  Blagojević B., Milićević, D. and Potić O. Agent based assessment of stormwater re-use potential of LID control facilities at the site of Vlasina Lake, Serbia, Water Science and Technology, (In press) DOI: 10.2166/wst.2013.273.2013. M22


  Dragan Milićević, Slobodan Milenković, Olivera Potić, Улога моделирања квалитета воде у имплементацији оквирне директиве о водама,  University of Nis “Facta Universitatis”; Series ARCHITECTURRE AND CIVIL ENGINEERING,  2010, M24


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  О. Потић, С. Симоновић, М. Миливојевић, Примена Оптимизационо - симулационих модела за планирање рада комплексних водопривредних система. Зборник радова Грађевинског факултета Ниш, бр.6, Ниш, .стр. 307-316. 1985, М53


  О. Потић, Б. Стокић, Конструкција рачунског хидрограма великих вода, Зборник радова Грађевинског факултета бр. 10-11,  стр. 198-206, Ниш.1990,  М53


  О. Потић, Анализа утицаја положаја акумулација у сливу за потребе заштите од поплава. Зборник радова Грађевинског факултета Ниш, бр. 13-14, страна 129 – 135 Ниш.1992, М53


  Д. Живковић, О. Потић, Регулација реке Сврљишки Тимок у зони водозахвата Сињи Вир. Часопис Института за грађевинарство и архитектују ГАФ у Нишу, Наука и пракса, бр. 1, п.п. 49 - 53. 1993, М53


  О. Потић, Д. Радивојевић, Оптимизација укључивања изворишта Сокобање методом динамичког програмирања, Часопис Института за грађевинарство и архитектују ГАФ у Нишу, Наука и пракса, Nо3, п.п. 21-26, 1996, М53


  Д.Авакумовић, О. Потић, С.Трајковић, Анализа могућности наводњавања Лесковачког поља из акумулације “Барје”, Часопис Водопривреда 32 / 2000, Nо 183 -185 ст. 39-47, 2000. М53


  Б. Благојевић, С. Трајковић., О. Потић, С. Прохаска, Хидролошке анализе и прорачуни за депонију смећа Ниш у светлу ЕУ директиве о депонијама отпада, Часопис Института за грађевинарство и архитектују ГАФ у Нишу, ISSN 1451-8341, Наука и пракса бр. 8, стр. 117-124, Ниш, 2005. М53


  Б. Благојевић, О. Потић, Д. Радивојевић, Поузданост прорачуна великих вода при одредјивању ефективних киша методом SCS-ТР5 за водоток Бистрица у сливу реке Власине, Часопис Института за грађевинарство и архитектују ГАФ у Нишу, Наука и пракса бр. 9, Ниш, 2006, ISSN 1451-8341, 2006, М53


  Б. Благојевић, О. Потић, Д. Радивојевић, Водни режим реке Височице у профилу Височка Ржана, Зборник радова ГАФ у Нишу бр. 22, 2007 ISSN 0350-8587, 2007,  М53


  Б. Благојевић, О. Потић, Г. Миловановић, Физичко географске карактеристике слива реке Височице, Зборник радова ГАФ у Нишу бр. 22, 2007 ISSN 0350-8587, 2007,  М53


  Б. Благојевић, Ј. Плавшић, О. Потић, Рачунске велике воде Топлодолске реке у профилу Топли До, Зборник радова ГАФ у Нишу бр. 23, пп. 159-172, 2008 ISSN 0350-8587, 2008,  M52


  Б. Благојевић, О. Потић, Д. Радивојевић, Коришћење хидролошких метода за неизучене сливове на примеру прорачуна великих вода Туловске реке, Часопис Института за грађевинарство и архитектују ГАФ у Нишу, Наука и пракса бр. 11, пп. 75-82, Ниш, 2008 ISSN 1451-8341, 2008, M52


  Благојевић Б., Потић О., Радивојевић Д. (2010), Хидролошке подлоге за потребе израде пројекта санације објеката на регионалном систему водоснабдевања Љуберађа-Ниш, Часопис Института за грађевинарство и архитектуру ГАФ у Нишу, Наука и пракса, бр. 13, стр. 5-8,  ISSN 1451-8341, 2010,  M52


  Благојевић Б., Вујисић М., Потић О., Изложеност сушама, поплавама и ерозији на подручју Нишавског, Пиротског и Топличког Управног округа, Часопис Института за грађевинарство и архитектуру ГАФ у Нишу, Наука и пракса, бр. 14, стр.1-8,  ISSN 1451-8341. 2011. M52


  Благојевић Б., Милићевић Д., Потић О., Хидролошки приступ анализама за потребе просторног планирања, Зборник радова ГАФ у Нишу ISSN 1452-2845, бр. 26, стр. 1-8, Ниш, 2011. M52


  Благојевић Б., Вујисић М., Потић О., Хидролошка анализа подручја за потребе регионалног просторног плана, Зборник радова ГАФ у Нишу ISSN 1452-2845, бр. 26, стр. 9-16, Ниш, 2011. M52

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  О.Потић, Решавање проблема заштите од поплава у оквиру интегралног коришћења, уређења и заштите вода у сливу, Међународни научни скуп Урбана екологија, Нишка Бања, новембар 1992.год. страна  48-56.1992, M33


  O.Potić, Primena simulaciono optimizacionog modela za određivanje zapremine akumulacije,International Conference, “Preventive Engineering and Living environment”, 23- 24. новембар, 1995.год. Ниш,  Факултет заштите на раду - Ниш, Meždunarodni ekologo - politologičeski universitet - Moskva, Аутоматика-Институт “Михајло Пупин” Београд, п.п. А-25 (10 страна).1995, M33


  O. Potić, D. Radivojević, Lj. Milošević, Hydrodinamic Models in Groundwater Pollution Spreading Analyses, Međunarodna konferencija “Odveduvanje i prečistuvanje otpadni vodi, opasen i čvrst otpad i zaštita na životnata sredina”, Ohrid, p.p. 237-244. 1998, M33


  Dragan Aranđelović, Olivera Potić, Dragan Radivojević, Water Surface Profile Calculations Methods in Open Channels.  6-th Symposium on Theoretical and Applied Mechanics, Društvo za mehanika na Republika Makedonija, Struga, p.p. 133-140.1998, M33


  Potić Olivera and Trajković Slaviša, The Analysis of the Possibility of Irrigation from Barje Reservoir, The 3rd International Workshop Research on Irigation and Dranage, Skopje, Macedonia, March  2003. p.p. 107-116.2003, M33


  O.Potić, Determination of the Optimum Consevation Storage of the Multipurpose Reservoirs. XXX IAHR CONGRESS , Theme B, Urban and Rural Water Systems for Sustainable Development, Thessaloniki, pp 24-29, 2003, M33


  B. Blagojević, O. Potić, D. Radivojević, Zaštita Vlasinskog jezera od štetnog dejstva atmosferskih voda i nanosa u priobalju, Zbornik radova sa internacionalnog naučno-stručnog skupa GNP 2008, Vol. 2, ISВN 978-86-82707-15-8, pp. 1357-1362, Podgorica, 2008, M33


  O.Potić, B.Blagojević, D.Radivojević, Low Flow Analyses for selected basins in the Region of East and South-east Serbia, Proceedings of the international conference BALWOIS 2008, Ohrid, M33


  B. Blagojevic, O. Potic, D. Radivojevic, Detention basins as key elements for protection of Vlasina lake from the storm Waste water and sediment Threat, Vol. II, Proceedings of the 8th International scientific conference SGEM 2008 -Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, pp. 241-248, ISВN 954918181-2, Bulgaria, 2008. M33


  Ilić, A. Komarnicki-Ćirlić, O. Potić,  Determination of Optimal Water Allocation of Arilje Reservoir on the Veliki Rzav River by Applying Simulation Model HEC5, International Science Conference Reporting for Sustainbility, 7th-10th May, Bečići, Montenegro, 2013. M33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  О. Потић, С. Симоновић, М. Миливојевић,: Примена симулационог модела  HEC - 5 у планирању  рада водопривредних система. Зборник радова, XI Симпозијума о  операционим истраживањима, Херцег Нови, страна 79-88. 1984. M63


  Б. Благојевић, О. Потић, Н. Марјановић, Ч. Стипсић, Анализа прорачуна великих вода методама које узимају у обзир облик поплавних таласа, Зборник радова са 11. саветовања ЈДХИ и редовног годишњег саветовања ЈДХ; стр. 455—460, Београд; 1994.  M63


  О.Потић,С.Трајковић, Вишенаменско коришћење воде из акумулације Барје. Зборник радова, XIII Саветовање Југословенског друштва за хидрауличка истраживања, Организатори: Југословенско друштво за хидрауличка истраживања и Грађевинско - архитектонски факултет Ниш, 09-11. Сокобања, ст. I - 65 (10 страна). 2002.  M63


  Благојевић Б., Богдановић, Н. и Потић, О. (2012) Анализа кривих трајања протицаја на одабраним хидролошким станицама у Србији, 16. научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ) (22. - 23. октобар 2012., Доњи Милановац), Зборник радова у дигиталном формату, стр. 560-569.2012. M63