Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 28.01.2014.

milorad.zlatanovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.02.1952.
 • Mesto rođenja: Srpski Miletić
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: saobraćajno-konstruktorski
 • Godina diplomiranja: 1978
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:  1.                         Grupa autora: Monograph “ International Symposium Construction Technology – Construction Management ‘97”, Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima, poglavlje: Contribution to mechanical production unit cost determination, str. 227-236, Faculty of Civil Engineering, Subotica, Yugoslavija, 1997. Str. 416, Literatura uz svako poglavlje       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  2.                             Grupa autora: Monograph “ International Symposium Construction Technology – Construction Management ‘97”, Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad, poglavlje: Contribution to Building Technology Enhancement, str.11-18, Faculty of Civil Engineering, Subotica, Yugoslavija, 1997. Str. 416, Literatura uz svako poglavlje,9 97.     


   


     3.                         Grupa autora: Monografija “Studija i Upravljanje procesima gra|enja”, Zlatanovi} Milorad, poglavlje: Nestandardni transportni problemi u funkciji optimizacije procesa kod izgradnje saobra}ajnica, str. 7-16, Fakultet tehni~kih nauka, Institut za industrijsku gradnju, Novi Sad, 1996. Str. 182, Literatura uz svako poglavlje.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  4.                         Grupa autora: Monografija “Stanovanje u vi{eporodi~nim spratnim zgradama u novim tr`i{nim uslovima-STANOVANJE 1”, Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad, poglavlje: Prilog prou~avanju faktora koji uti~u na cenu gra|enja stambenih zgrada u uslovima tr`i{ta i razli~itih vlasni~kih odnosa, str.131-142, Gra|evinski fakultet,Ni{, 1996. Str. 168, Literatura uz svako poglavlje.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  5                          Grupa autora: Monografija “Stanovi i zgrade za tr`i{te-STANOVANJE 2”, Zdravkovi} Slavko, Igi} Tomislav, Zlatanovi} Milorad, poglavlje: Specifi~nost upravljanja projektom pri gradnji stambenih objekata za tr`i{te, str.139-146, Gra|evinsko-arhitektonski fakultet, Ni{, 1998. Str. 229, Literatura uz svako poglavlje.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  6                          Zlatanovi} Milorad: Monografija - Upravljanje transportnim procesima izgradnje saobra}ajnica, Gra|evinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Ni{u, Ni{ 1999.       1999.                                                                                                                                                                                                                                        


          


   

 • Knjige i udžbenici:  1.           1994         уџбеник                Златанови} Милорад        Основи саобра}ајница Гра|евински факултет, Ни{, 1994. Срт. 159, Литература 157-159.


              саобраћајнице


  2.           1998         Збирка решених задатака                Стефанови} Александар, Трајкови} Дима, Златанови} Милорад       Организација гра|ења - Збирка ре{ених задатака, Гра|евинско-архитектонски факултет, Ни{, 1998. Стр. 249, Литература 249.Организација и технологија грађења


  3.           2005         Збирка решених задатака                Златановић С .Милорад, Матејевић Биљана


              Основи саобраћајница, Збирка решених задатака са изводима из теорије, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2005. Страна 230, Литература 226-227.                               Саобраћајнице


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  1.                         Zlatanovi} Milorad: The optimal way of transporting ground with the construction of the lines of communication, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 1995. Vol. 1, No 2 (1995), str. 265-273, References 273.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  2.                         Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Method of Complex Evaluation and its Application for the Construction Machine Efficiency increase at the Road Building, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 1996. Vol. 1, No 3 (1996), str. 441-450, References 450.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  3.                         Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Methods for maximum individual time of transport duration minimization, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 1996. Vol. 1, No 3 (1996), str. 451-456, References 456.         1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  4.                         Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Autotransport costs optimization on traffic ways building, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 1997. Vol. 1, No 4 (1997), str. 553-559, References 559.       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  5.                         Zlatanovi} Milorad: Management in civil engineering and its developing tends, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 1998. Vol. 1, No 5 (1998), str. 637-644 , References 643       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  6.                         Zlatanovi} Milorad, Trajkovic Dima: Decision Models in Traffic, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 2000. Vol. 2, No 2 (2000), str. 149-157, References 157.       2000.                                                                                                                                                                                                                                        


  7.                         Zlatanovi} Milorad: Road quality management, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 2000. Vol. 2, No 2 (2000), str. 139-148, References 148.       2000.  


   


     8.                         Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Models for the choice of the most favorable contractor for construction of the thermal insulation systems, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 2005. Vol. 2, No 5 (2005), str. 339-348, References 348.         2005.                                                                                                                                                                                                                                        


  9.                         Zlatanović S .Milorad, Stefanović Z. Bogdan (2002): Optimization of Earth Mass Distribution in Forest Road Construction, an original scientific work published in a scientific journal of national significance “A Collection of Works of the Institute of Forestry” 46-47, publisher: Institute of Forestry, PE “Serbia forests”, Belgrade, Yugoslavia: 117-129.       2002.  


   


     10.                       Milorad Zlatanović, Biljana Matejević: USAGE OF DYNAMIC PLANS IN CIVIL ENGINEERING OF SERBIA, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 2011. Vol. 9, No 1 (2011), str. 57-75, References 75.       2011.                                                                                                                                                                                                                                        


  11.                       Milorad Zlatanović, Biljana Matejević, Dragan Perić: Cost related comparison of optimum construction time via network planning methods, Technics Technologies Education Management (TTEM), JOURNAL OF SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF TEACHING AND BUSINESS PROCESSES IN NEW NET ENVIRONMENT IN B&H, Volume 6, Number 2, 2011 TTEM, str. 344 – 354, References354, 2011.       2011.                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                                       


   


                                                                                                                                                                                                                                       


   

 • Radovi u ostalim časopisima:  1.                         Milorad Zlatanovi}: Postupak planiranja, organizacije snimanja i obrade podataka metodom trenutnih opa`anja, Ekologija, No 3, Beograd, 1983. Str. 39-46, Vol 10, Literatura srt.46.       1983.                                                                                                                                                                                                                                        


  2.                         Milorad Zlatanovi}: Primena metode trenutnih opa`anja u gra|evinarstvu, Zbornik radova GF, Ni{, No 5, 1984.       1984.                                                                                                                                                                                                                                        


  3                          Milorad Zlatanovi}: Gubici u transportnom sistemu usled neostvarene sinhronizacije transportnih vozila i utovarne ma{ine, Zbornik Radova GF, Ni{, No 6, 1985.       1985.                                                                                                                                                                                                                                        


  4                          Milorad Zlatanovi}: Odre|ivanje optimalne du`ine deonice kod etapnog transporta zemlje buldozerom, Zbornik radova GF, Ni{, No 6 1985. Str.               1985.                                                                                                                                                                                                                                        


  5                          Zlatanovi} Milorad: Automobilski transport u gra|evinarstvu, Zbornik radova GF, Niš, No 7, 1986.       1986.        6                          Zlatanovi} Milorad: Tehno-ekonomski prora~un transporta u gra|evinarstvu, Zbornik radova GF, Ni{, No 8, 1988. Str. 169-176, Literatura str.176.       1988.                                                                                                                                                                                                                                        


  7                          Zlatanovi} Milorad: Optimalan polo`aj izlazne rampe kod izvr{enja zemljanih radova, Zbornik radova GF, Ni{, No 9, 1989.srt.161-165, Literatura str.165.       1989.                                                                                                                                                                                                                                        


  8                          Zlatanovi} Milorad: Odre|ivanje optimalnog broja utovarnih ma{ina, Zbornik radova GF, Ni{, 1990. Str.151-157. Literatura str. 157.              1990.                                                                                                                                                                                                                          


  9                          Damnjanovi} Dragorad, Mili}evi} Aca, Zlatanovi} Milorad, Ili} ^edomir: Izvodi iz studija analize elemenata puta sa gledi{ta bezbednosti saobra}aja kod projektovanja radova za eliminisanja “crnih ta~aka”, Zbornik radova Instituta GF, Ni{, 1992. Srt. 25-33, Literatura str. 33.       1992.                                                                                                                                                                                                                                        


  10                        Zlatanovi} Milorad: Optimizacija transporta u gra|evinarstvu, Zbornik radova GF, NI{, 1993. Str. 83-88, Literatura str. 88.       1993.                                                                                                                                                                                                                                        


  11                        \in|i} Miodrag, Zlatanovi} Milorad: Sanacija klizi{ta primenom gabiona, Zbornik radova GF, Ni{, 1995. Str.155-158, Literatura 158.  1995.                                                                                                                                                                                                                          


  12                        \in|i}| Miodrag, Zlatanovi} Milorad: Sanacija tunela broj 5 na putu Sukovo-Zvonce u kanjonu reke Jerme, Zbornik radova GF, Ni{, 1995. Str. 159-164, Literatura str. 164.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  13                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Minimizacija maksimalnog pojedina~nbog vremena trajanja transporta, Zbornik radova GF, Ni{, 1995. Str. 165-173, Literatura 173.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  14                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Nasu~no prognoziranje pove}anja u~inka gra|evinskih ma{ina pri gra|enju puteva, Put i saobra}aj, Beograd, No 3-5/1995. Str. 141-144, Literatura str. 144.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  15                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Neki pokazatelji rada ma{ina u transportnom sistemu gra|enja puteva, Put i saobra}aj, Beograd, No 3-5/1995. Str. 137-140, Literatura 140       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  16                        Zlatanovi} Milorad: Prilog optimizaciji autotransportnog sistema, Izgradanja, Berograd, No 3/1995. Str. 139-141, Literatura str. 141.              1995.                                                                                                                                                                                                                          


  17                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Optimalna alokacija gra|evinskih ma{ina kod izgradnje saobra}ajnica, Zbornik radova GF, Ni{, 1996. Str. 161-168, Literatura 168.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  18                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad, Ba{~arevi} Milivoje: Prilog upravljanju investicijama u gra|evinarstvu, Zbornik radova GF, Ni{, 1996. Str. 169-177, Literatura 177.         1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  19                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Bikriterijalni transportni problemi u funkciji optimizacije procesa kod izgradnje saobra}ajnica, Zbornik radova GF, Ni{, 1996. Str. 189-195, Literatura 195.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  20                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Metode za prognoziranje tro{kova projekta u gra|evinarstvu, Izgradanja, Berograd, No 2/1997. Str. 81-85, Literatura str. 85.       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  21                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad, Milivoje Ba{~arevi}: Rad, graditeljstvo, organizacija, Nauka + praksa, Gra|evinski fakultet Univerziteta u Ni{u, Ni{, No 3 1996/97. Str. 75-78, Literatura str. 78       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  22                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Razvoj menad`menta u gra|evinarstvu i dalje tendencije, Zbornik radova GAF, Ni{, 1997. Str. 49-56, Literatura 56.       1997.             


     23                        Zlatanović Milorad, Stefanović Bogdan: Optimizacija rasporeda zemljanih masa pri gradnji  {umskih puteva, Zbornik radova Instituta za {umarstvo Beograd, tom 46-47,   2002. str. 117-129, Beograd 2002. Literatura 129.       2002.                                                                                                                                                                                                                                        


  24                        Zlatanović S .Milorad, Stefanović Z. Bogdan: Modeli izbora izvođača radova investicionih objekata šumskog inženjeringa, Šumarstvo – Forestry, Udruženje šumarskih inženjera Srbije, № 1-2, 2005 (LVII), Beograd, Strana 11-20,       2005.                                                                                                                                                                                                                                        


  25                        Stefanović Bogdan, Zlatanović Milorad, Ranković Nenad: Primedba na objavljen rad u IV broju Glasnika Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Broj 5, 2006, Banja Luka, strana 77 do 82. ISSN 1512-956X         2006-                                                                                                                                                                                                                          


                              Zlatanović Milorad, Matejević Biljana: Kriterijumi kvaliteta dinamičkih planova, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 2010. No 25, 2010. Srt. 255-263, Literatura str. 263:       2010.                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                            


   


                                                                                                                                                                                                                                       


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  1.                         Zlatanovi} Milorad: Model optimizacije transporta kod izgradnje puteva, Publikacija XIII Kongresa Saveza dru{tva za puteve Jugoslavije, Neum, 1990.       1990.                                                                                                                                                                                                                                        


  2.                         Zlatanovi} Milorad: Optimalna iskori{}enost ma{ina u transportnom sistrmu, Zbornik radova II me|unarodnog simpozijuma “SYM-ORG ‘91”, Kopaonik, 1991. Str.626-628, Literatura str 628.       1991.                                                                                                                                                                                                                                        


  3                          Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Miroljub: Application of theory of massive attendance for defining optimum number of vehicles in building production, Zbornik radova “XXI YU-SYM-OP-IS-a ‘94”, Kotor, 1994. Str.736-738, Literatura 738.       1994.                                                                                                                                                                                                                                        


  4                          Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Saobra}ajna buka i urbana sredina, III Me|unarodna Konferencija Buka i vibracije, Ni{, 1995. Str. 39-42, Literatura str. 42.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  5                          Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Prilog istra`ivanju buke i vibracija izazvanih radom gra|evinskih i drugih ma{ina i ure|aja, III Me|unarodna Konferencija Buka i vibracije, Ni{, 1995. Str. 85-88, Literatura str. 88.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  6                          Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima, Zdravkovi} Slavko: Prilog pove}anju efikasnosti transportnog sistema, Zbornik radova IV ma|unarodnog simpozijuma “SYM-ORG ‘95”, Zlatibor, 1995. Str. 695-701, Literatura 701.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  7                          Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Marketing i menad`ment u gra|evinarstvu, Zbornik radova IV ma|unarodnog simpozijuma “SYM-ORG ‘95”, Zlatibor, 1995. Str. 622-628, Literatura str. 62.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  8                          Zdravkovi} Slavko, Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima, Brankovi} Dragan: Menad`ment   i matemati~ko programiranje, Zbornik radova IV ma|unarodnog simpozijuma “SYM-ORG ‘95”, Zlatibor, 1995. Str. 418.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  9                          Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Aerozaga|enje i gradski saobra}aj, III Me|unarodna konferencija Preventive Engineering and Living environment, Ni{, 1995. Str. od F15-1 do F15-4, Literatura str. F15-4.         1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  10                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Proizvodni sistemi u gra|evinasrstvu i za{tita `ivotne sredine, III Me|unarodna konferencija Preventive Engineering and Living environment, Ni{, 1995. Str. od B10-1 do B10-4, Literatura B10-4.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  11                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Proizvodni sistemi i procesi u gra|evinarstvu, Prvi me|unarodni simpozijum “Industrijsko in`enjerstvo ‘96”, Beograd, 1996. Str. 149-152, Literatura str. 152.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  12                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Multimomentna metoda i njena primena na izgradnji saobra}ajnica, Prvi me|unarodni simpozijum “Industrijsko in`enjerstvo ‘96”, Beograd, 1996. Str. 414-417, Literatura 417.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  13                        Zlatanovi} Milorad: Prilog upravljanju transportnim sistemom na izgradnji saobra}ajnica, V Me|unaroni simpozijum Menad`ment i razvoj preduze}a – SymOrg ’96, Vrnja~ka banja, 1996. Str. 452-456, Literatura str.456.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  14                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Production Sistems and Processes in Building Industry, The Frist Symposium of Industrial Engeneering, Faculty of Mechanical Engeneering, University of Belgrade pg. 149-152, november, Belgrade, 1996.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  15                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Doprinos planiranju realizacije gra|evinskih projekata, Zbornik radova, I Internacionalni simpozijum iz project managementa “Project management u Jugoslaviji – stanje i perspektive” – YUPMA ’97, Zlatibor, 1997. Str. 249-254, Literatura str. 254       1997. 


   


     16                        Zdravkovi} Slavko, Igi} Tomislav, Zlatanovi} Milorad: Specifi~nost i rizik upravljanja projektom pri izradi objekata za tr`i{te, Zbornik radova, I Internacionalni simpozijum iz project managementa “Project management u Jugoslaviji – stanje i perspektive” – YUPMA ’97, Zlatibor, 1997. Str. 171-176, Literatura str. 176       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  17                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Upravljanje projektima odr`avanja putne mre`e, Zbornik radova, II Internacionalni simpozijum iz project managementa “Projekt management – nove metode i tehnike” – YUPMA ’98, Zlatibor, 1998. Str.  289-293, Literatura str. 293.                    1998.                                                                                                                                                                                                                          


  18                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Procena tro{kova realizacije projekta, Zbornik radova, II Internacionalni simpozijum iz project managementa “Projekt management – nove metode i tehnike” – YUPMA    ’98, Zlatibor, 1998. Str. 119-123, Literatura str. 123       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  19                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Mogu}nost smanjenja buke putnog saobra}aja, IV Me|unarodna Konferencija Buka i vibracije, Ni{, 1998.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  20                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Tro{kovi transportnog sistema na izgradnji linijskih gra|evinskih objekata, VI Me|unaroni simpozijum Okru`enje, menad`ment, konkurentnost – SymOrg ’98, Zlatibor, 1998. Str. 263-267, Literatura str. 267.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  21                        Zlatanovi} Milorad: Upravljanje kvalitetom izgradnje saobra}ajnica, Zbornik radova, III Internacionalni simpozijum iz project managementa - YUPMA ’99, Zlatibor, 1999. Str.169-173, Literatura str. 173.          1999.                                                                                                                                                                                                                                        


  22                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Upravljanje projektima odr`avanja kolovoza, III Internacionalni simpozijum iz project managementa - YUPMA ’99, Zlatibor, 1999. Str. 237-241, Literatura str. 241.          1999.                                                                                                                                                                                                                                        


  23                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Organizacija za upravljanje projektom centralno spravljenog betona, III Internacionalni simpozijum iz project managementa - YUPMA ’99, Zlatibor, 1999. Str. 101 - 105, Literatura str. 105.          1999.                                                                                                                                                                                                                                        


  24                        Zlatanovi} Milorad, Stefanovi} Bogdan: Numerical Iterative Method for Optimizing the Disposition of Soil Masses during Forest Road Construction, paper published as an abstract at the 21st IUFRO World Congress 2000 “Forests and Society: The Role of Research”, Division 3: Forest operations under mountainous conditions, Kuala Lumpur, Malaysia, August 7-12, 2000. Poster abstract: pp. 103.                    2000.                                                                                                                                                                                                                          


  25                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: In`enjersko prognoziranje i nau~no tehni~ki progres u gra|evinarstvu, Zbornik radova XXV YU-SIM-OP-IS-a '98, Herceg Novi, 1998. Str. 365-368, Literatura str. 368.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  26                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: The management of quality traffic roads, Zbornik radova, III Internacionalna konferencija EPITOIPAR-EPITESI MENEDZSMENT 2000, Budimpe{ta, jul 2000. Str. N0-N9, Literatura str. N9.         2000. 


   


     27                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Vladimir: The application of engineering forecast to the choice of optimal construction straregy, Zbornik radova, III Internacionalna konferencija EPITOIPAR-EPITESI MENEDZSMENT 2000, Budimpe{ta, jul 2000. Str. M10-N14, Literatura str. N14.       2000,                                                                                                                                                                                                                                        


  28                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Decision models in road management systems, Zbornik radova, V Internacionalni simpozijum iz project managementa "Upravljanje projektima nove tendencije" – Yugoslav Project Managment Association 2001, Zlatibor, 2001. Str. 216-220, Literatura str. 220.       2001-                                                                                                                                                                                                                                       


  29                        Zlatanovi} Milorad: The contribution to traffic noise reduction in city area, Zbornik radova Me|unarodna Eko-konferencija - za{tita `ivotne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, 2001. Str. 55-60, Literatura str. 60.       2001.                                                                                                                                                                                                                                        


  30                        Zlatanovi} Milorad, Stefanovi} Bogdan: Management of Forest Roads in Serbia, XXII IUFRO World Congress 2002, Tokio, Japan, 2002.   September 29 - October 5, 2002.       2002.                                                                                                                                                                                                                                        


  31                        Zlatanović Milorad, Trajkovi} Dima: The Choice of the Most Favourable Investment Object Contractor, (Proceedings Vol. 4 Bridges and Construction Management), Jubilee Scientific Conference devoted to the 60th anniversary of the foundation of the UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, Sofila, 2002. Strana 101-110, Literatura 110.       2002.                                                                                                                                                                                                                                        


  32                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: The influence of technology and innovations on the building economy, (Proceedings Vol. 5), Jubilee Scientific Conference devoted to the 60th anniversary of the foundation of the UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, Sofila, 2002.       2002.                                                                                                                                                                                                                                        


  33                        Stefanovi} Bogdan, Zlatanovi} Milorad: Laying out of Serpentines on Forest Roads by the Interior Circular Curve Method, (Proceedings Vol. 8 Geodesy, Transportation Engineering and Geotechnics)  Jubilee Scientific Conference devoted to the 60th anniversary of the foundation of the University of Architecture, Civil Engineering and  Geodesy, Sofila, Bugarska, 22-23 nov 2002. Strana 237-248, Literatura 248.       2002.      34                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Modern Technologies and Innovations in Civil Engineering, VIII Me|unaroni simpozijum Menad`ment u novom okru`enju – SymOrg ’02, Zlatibor, 02-05. jun 2002.       2002.                                                                                                                                                                                                                                        


  35                        Dima Trajkovi}, Zlatanovi} Milorad: OPTIMIZATION OF THE PROCESSES AND SYSTEMS IN CIVIL ENGINEERING APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS, 6th International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT – 6. Me|unarodna konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANO[]U, Beograd, Serbia, june 2003.       2003.                                                                                                                                                                                                                                        


  36                        Stefanović Bogdan, Zlatanović Milorad: Tehničko-tehnoločke osnove strateškog planiranja šumskih puteva u Srbiji, Zbornik radova, VIII Internacionalni simpozijum iz project managementa “Upravljanje projektima i preduzetništvom” – YUPMA 2004, Zlatibor, 2004. Str. 310 – 314, Literatura str. 314.       2004.                                                                                                                                                                                                                                        


  37                        Milorad Zlatanovic: Management of Machine Production Costs on the Bridges, 65 years University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, – Sofia, Jubilee Scientific Conference, Sofia, May 2007.        2007.                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                                         


   


                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                        


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:  1.                         Dragorad Damnjanovi}, Aca Mili}evi}, Zlatanovi} Milorad: Primena metode za ocenjivanje elemenata puta sa stanovi{ta bezbednosti saobra}aja kod projektovanja radova za eliminisanje “crnih ta~aka” u PZP Ni{, Zbornik radova sa savetovanja o odr`avanju i rekonstrukciji puteva, Kopaonik, 1991. Str.135-143, Literatura str.143.       1991.                                                                                                                                                                                                                                        


  2.                         Zlatanovi} Milorad, Trajkobvi} Dima: Methods of minimization of maximum individual time of transport duration, Zbornik radova “XXI YU-SYM-OP-IS-a ‘94”, Kotor, 1994. Str. 720.       1994.                                                                                                                                                                                                                                        


  3                          Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima, Pe{i} Milivoje: Optimalna iskori{}enost ma{ina kod izgradnje saobra}ajnica, Zbornik radova XXII YU-SYM-OP-IS-a ’95, Donji Milanovac, 1995. Str.777. (saop{tenje)       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  4                          Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad, Pe{i} Milivoje: Prilog prognoziranju u~inka gra|evinske mehanizacije, Zbornik radova XXII YU-SYM-OP-IS-a ’95, Donji Milanovac, 1995. Str. 493-496, Literaturqa str. 496.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  5                          Pe{i} Milivoje, Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Utvr|ivanje ekonomi~nosti poslovanja preduze}a kao problem razlomljenog linearnog programiranja, Zbornik radova XXII YU-SYM-OP-IS-a ’95, Donji Milanovac, 1995. Str. 793-796, Literatura str. 796.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  6                          Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Razvoj tehnologije i organizacije rada u gra|evinarstvu, Zbornik radova sa simpozijuma “Rad kao sudbina”, Ma{inski fakuktet, Ni{, 1995. Str. 358-362, Literatura str. 362.       1995. 


   


     7                          Zlatanovi} Milorad: Mogu}nost primene metode trenutnih opa`anja, Zbornik radova sa  XIX Me|ukatedarskog savetovanja gra|evinskih fakulteta jugoslavije iz podru~ja organizacije, tehnologije i ekonomike gra|enja, Pri{tina, 1995. Str. 66-72, Literatura str. 72.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  8                          Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Menad`ment i informativni sistem, Zbornik radova sa simpozijuma “Kompjuterski podr`ani menad`ment u gra|evinarstvu”, Aran|elovac, 1995. Str. 22-30, Literatuta str. 30.       1995.                                                                                                                                                                                                                                        


  9                          Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima, Pe{i} Milivoje: Prilog analizi jedini~ne cene autotransporta u gra|evinarstvu, Zbornik radova XXIII Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istra`ivanja – SYM-OP-IS ‘96, Zlatibor, 1996. Str. 872-875, Literatura str. 875.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  10                        Pe{i} Milivoje, Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Primena razlomljenog linearnog programiranja u re{avanju transportnog problema, Zbornik radova XXIII Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istra`ivanja - SYM-OP-IS ‘96, Zlatibor, 1996. Str. 457.                    1996.                                                                                                                                                                                                                          


  11                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad, Pe{i} Milivoje: Metode prognoziranja u gra|evinarstvu, Zbornik radova XXIII Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istra`ivanja - SYM-OP-IS ‘96, Zlatibor, 1996. Str. 620-623, Literatura str. 623.       1996.                                                                                                                                                                                                                                        


  12                        Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima: Tro{kovi autotransportnih sistema na izgradnji saobra}ajnica, Zbornik radova XXIV Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istra`ivanja - SYM-OP-IS ‘97, Kotor, 1997.       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  13                        Zdravkovi} Slavko, Igi} Tomislav, Zlatanovi} Milorad: Specifi~nost i rizik upravljanja projektom pri izradi stambenih objekata za tr`i{te, Zbornik radova sa Nau~nog skupa Spratne zgrade sa stanovima za tr`i{te – STANOVANJE 2/97, Gra|evinski fakultet, Ni{, 1997. Str. 187 – 194, Literatura str. 194       1997.                                                                                                                                                                                                                                        


  14                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Prilog unapre|enju gra|enja u stanovanju, Zbornik radova sa Nau~nog skupa Unapre|enje stanovanja '98, Arhitektonski fakultet, Beograd, 1998. Str. 329 – 337, Literatura str. 337.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  15                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: In`enjersko prognoziranje i nau~no tehni~ki progres u gra|evinarstvu, Zbornik radova XXV YU-SIM-OP-IS-a '98, Herceg Novi, 1998. Str. 365-368, Literatura str. 368.       1998.                                                                                                                                                                                                                                        


  16                        Trajkovi} Dima, Zlatanovi} Milorad: Struktura tro{kova i procena vrednosti stambenih zgrada, Procedure, regulativa i menad`ment u gra|evinarstvu, Arandjelovac, maj 2002. Str. 230-239, Literatura str. 239.          2002.                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                           


                                                                                                                                                                                                                                        


   


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 28 januar 2014 11:29