Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.11.2013.

Nikola Cekić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.12.1949.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Arhitektonki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Arhitektura
 • Godina diplomiranja: 1973.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1.    N. Cekić: "O VISINSKOJ KOMPOZICIJI GRADA"; Časopis:"Čovek i životna sredina", br. 2, str. 16. Beograd, 1980. godine. Tekst sa tradicionalne manifestacije "SINTEZE" - IV. simpozijum u Vrnjačkoj Banji. Objavljeno u III. knjizi o sintezi: "SINTEZA U TUMAČENJU HUMANOG PROSTORA I SAMOUPRAVNOG GRADA", str. 65. Izdavač: "Zamak kulture", Vrnjačka Banja, 1981. godine. Održano: 11-12.01.1980. godine.


  2.    N. Cekić: OBLICI STUDENTSKOG STANOVANJA, Specijalistički rad, odbranjen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, 13.06.1980. godine. Obim knjige: 227 stranica. (Deset tematskih celina sa 71. grafičkim prilogom).


  3.    N. Cekić: "KUD PLOVI OVAJ GRAD?"; Naučno-politička rasprava o marksističkom tumačenju grada. Održano u “Sava centru”, u Beogradu, 19.03.1982. godine, na temu:"Gradovi i proces odlučivanja". Organizator: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu i Marksistički centar Organizacije SK u Beogradu. Objavljeno u knjizi: "Gradovi i proces odlučivanja", str. 282. U Beogradu, juna meseca, 1982. godine.


  4.    N. Cekić: "IMA LI SMISLA CRTATI GRADOVE?"; Tradicionalno savetovanje "Komunikacije 1983", na temu: "Planiranje bez uzora". Paviljon"Cvijeta Zuzorić" u Beogradu. Objavljeno u knjizi Saopštenja sa savetovanja, str. 209/II. Organizator:"Beograd-projekt", Centar za planiranje urbanog razvoja, CEP BEOGRAD. Održano: 26-28.05.1983. godine.


  5.    N. Cekić: "PERIFERIJA GRADA I RAZUMEVANJE PROSTORA"; Tekst sa tradicionalne manifestacije - V. simpozijum: 'SINTEZE". Objavljeno u IV knjizi o sintezi: "HUMANI PROSTOR I UDRUŽENI RAD"; Izdavač: "Zamak kulture", Vrnjačka Banja, 1985. god., str. 64. U Vrnjačkoj Banji, 29-30.09.1983. godine.


  6.    STUDENTSKO STANOVANJE, Magistarski rad, odbranjen na Arhitektonskom fakuletu u Beogradu, 13.01.1984. godine. Obim knjige: 229. stranica, sa 128 grafičkih priloga.


  7.    N. Cekić: ANALIZA I VREDNOVANJE STAMBENIH ETAŽA STUDENTSKIH DOMOVA U JUGOSLAVIJI, Doktorska disertacija odbranjena na Građevinskom fakultetu u Nišu, 30.06.1989. godine. Obim knjige: 213+98. stranica.


  8.    N. Cekić, M. Anđelković:”OBÇESTVENNÎE ZDANIÂ V CENTRALÎNOÜ ČASTI g. NIŠ V ÏKOLOGIČESKOM RAZVITII” - ("DRUŠTVENI OBJEKTI CENTRALNE ZONE GRADA NIŠA U FUNKCIJI EKOLOŠKOG RAZVOJA"); Treća međunarodna naučna konferencija:"Ekologija grada", na temu: "Ekologija grada, menadžment i marketing", održana u Rostovu na Donu - Rusija, od 19-21.10.1994. godine. Organizator: International Association for urban ecology "Ekoman", sa sedištem u Rostovu na Donu i Moskvi. Rad je objavljen u knjizi:"ÏKOLOGIÂ GORODA"; Rostov na Donu, 1995. str. 29-31.


  9.    M. Anđelković, N.Cekić:”OBÇESTVENNOE SODERŽANIE KAK KONVERSIÂ V PROCESSE DISLOKACII PROMÎSLENNOSTI” - ("DRUŠTVENI SADRŽAJI KAO KONVERZIJA U PROCESU DISLOKACIJE INDUSTRIJE"); Treća međunarodna naučna konferencija:"Ekologija grada", na temu:" Ekologija grada, menadžment i marketing ", održana u Rostovu na Donu - Rusija, od 19-21.10.1994. godine. Organizator: International Association for urban ecology "Ekoman", sa sedištem u Rostovu na Donu i Moskvi. Rad je objavljen u knjizi:"ÏKOLOGIÂ GORODA"; Rostov na Donu, 1995. str. 73-75.


  10.    N. Cekić: "MORAL, ČETVRTA DIMENZIJA U URBARHITEKTURI"; Internacionalni okrugli sto: "Etika inženjera", održan, 02-06.1995. godine u Nišu, u sklopu XXI Jugoslovenskog kongresa teorijske i primenjene mehanike, održanog, 29.05-03.6.1995. godine. Organizator: Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet - Katedra za društvene nauke i Jugoslovensko društvo za teorijski i primenjenu mehaniku. Rad je objavljen u Zborniku abstrakta, str. 26. i knjizi: "Etika inženjera", str. 108-114. Izdavač: Mašinski fakultet, "Gradina" i "Junir" iz Niša.


  11.    G. Jovanović, N. Cekić: "PRINCIP ZONIRANJA, FUNKCIONALIZAM MODERNE ARHITEKTURE I ORGANIZACIJA ŽIVOTA I RADA LJUDI"; Jugoslovenski naučni skup:"RAD KAO SUDBINA". Održano, 26-27.09.1995. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, u organizaciji Univerziteta u Nišu i Mašinskog fakulteta - Katedra za društvene nauke. Rad je objavljen u knjizi:"Rad kao sudbina", str. 363-367. Izdavač: Mašinski fakultet i "Junir" iz Niša, 1995. godine.


  12.   N. Cekić, M. Marković: "ARHITEKTONSKA ANALIZA RAZVOJA STAMBENIH JEDINICA U STUDENTSKIM DOMOVIMA SRBIJE NA KRAJU DEVEDESETIH GODINA SA PREPORUKAMA ZA BUDUĆNOST"; Poglavlje objavljeno u monografiji nacionalnog značaja: "Studentski domovi u Srbiji"; Str. 5-19; Izdavač: "Univerzitet u Nišu - Građevinski fakultet", Niš, septembra, 1996.


  13.    N. Cekić: "INTENZIVNA URBANIZACIJA KAO EKODESTRUKCIJA U PROSTORU"; EKO-Konferencija '97. sa međunarodnim učešćem na temu: "Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja" ("ENVIRONMENTAL PROTECTION OF URBAN AND SUBURBAN SETTLEMENTS") u organizaciji "Ekološkog pokreta Grada Novog Sada"; Rad je objavljen u Monografiji radova, str. 83-89; Novi Sad, 24-26.09.1997. godine.


  14.    N. Cekić: "URBANI KONTEKST OBALA"; XXIII Savetovanje:" KOMUNIKACIJE '98", na temu: "IZMEĐU OBALA" u organizaciji Centra za planiranje urbanog razvoja - CEP iz Beograda ; Kotor, 18-20.09.1998. Rad je objavljen u monografiji:"Komunikacije '98. - IZMEĐU OBALA"; str. 11-13. Beograd, novembra, 1998. godine.


  15.    N. Cekić: ”UNAPREĐENJE KOLEKTIVNOG STANOVANJA STUDENTSKE POPULACIJE NA KOSOVU I METOHIJI”; Drugi naučni skup: "Unapređenje stanovanja ’98.” u organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Beograd, 17-18.12.1998. godine. Rad je objavljen u Monografiji radova ’98. YU ISBN 86-80095-32-X, str. 391-401. Beograd, 1998. god.


  16.    N. Cekić:"EKODESTRUKCIJA U PEŠAČKOJ ZONI NIŠA"; EKO - Konferencija '99., sa međunarodnim učešćem na temu:"Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja" ("ENVIRONMENTAL PROTECTION OF URBAN AND SUBURBAN SETTLEMENTS"), u organizaciji "Ekološkog pokreta Grada Novog Sada". Rad je objavljen u Monografiji radova, II tom - ISBN: 86-83177-02-5, str. 55-59. Novi Sad, 22-25.09.1999. godine.


  17.    N. Cekić: " NOVE PROSTORNE STRUKTURE U ISTORIJSKI VREDNIM AMBIJENTIMA"; XXIV Međunarodno savetovanje:" Komunikacije '99.", na temu: “Urbano i arhitektonsko nasleđe u III milenijumu”, u organizaciji Centra za planiranje urbanog razvoja - CEP, iz Beograda. Perast, 23-25.09.1999. god. Rad je objavljen u monografiji: "Urbano i arhitektonsko nasleđe u III milenijumu - Komunikacije '99”, str. 153-155. Beograd, novembra, 1999. godine.


  18.    STUDENTSKI DOMOVI U SRBIJI, Priređivač monografije: prof. dr Nikola Cekić, dipl. ing. arh. ispred grupe autora sa Građevinskog i Filozofskog fakulteta iz Niša. ISBN 86-80295-30-2; Obim knjige: 184 stranice. Objavljeno u Nišu, septembra 1996. godine. Priznanje je dodeljeno na Izložbi:”Arhitektura - NIŠ 2000.” u kategoriji radova:”Publikacije i publicistika”(Niš 05-15.12.2000. god. - DABilten br. 2/2000, str. 3. Monografija „The Triennial Architecture of Nis - first decade“. S. 25. ISBN 978-86-909095-1-3. Društvo arhitekata Niša, 2010.).


  19.    RAZVOJ STAMBENE JEDINICE KOD STUDENTSKIH DOMOVA Monografija. Izdavač: Građevinsko-arhitektonski fakultetu Nišu. ISBN 86-80295-30-2. Obim knjige: 138 stranica. Objavljeno u Nišu, januara 2000. godine. Prikaz knjige u “Narodnim novinama”, br. 11382, od 18/19.03.2000. god. str. 11, u tekstu Marike Radovanović:”Istraživanja studentskog stanovanja”. Priznanje je dodeljeno na Izložbi:”Arhitektura - NIŠ 2000.” u kategoriji radova:”Publikacije i publicistika”, (Niš 05-15.12.2000. god. - DABilten br. 2/2000, str. 3. Monografija „The Triennial Architecture of Nis - first decade“. S. 25. ISBN 978-86-909095-1-3. Društvo arhitekata Niša, 2010.).


  20.    N. Cekić: "IZGRADNJA STUDENTSKIH DOMOVA JUGOSLAVIJE U DRUGOM MILENIJUMU". Arhitektonski fakultet u Beogradu; III monografija radova: "Stanovanje ka III milenijumu"- Arhitektonika; str. 53-69. Beograd, septembra, 2001. godine.
  21.    LEAP - Lokalni ekološki akcioni plan NIŠ 2001. Poglavlja: Predgovor, Razvoj artefaktnih struktura u centralnom području Niša prema prostornom planu; str. 7-12; Izdavač: Opština Niš. Niš, 2001. god.


  22.    ZNAKOVITO-TRILOGIJA: “Alfabeti”, “Piktogrami”, “Logotipi”., objavljena 4 rada za vizuelne grafičke strukture, totalni dizajn: “A-1567” (“Ruma guma” Industrija gumenih proizvoda - Ruma), “A-1597” (“Sodaso” Hemijski kombinat - Tuzla), “P-2177” (“Oikos” - Centar za proučavanje stanovanja, Bolonja), “P-2335” (“Filmski susreti – Niš”), “Gras”&”Kvadart”, Beograd, 2002.


  23.    Nikola Cekić: “URBARHITEKTONSKO - GRADOGRADITELJSKO STVARALAŠTVO”. Poglavlje u knjizi: ”Prilozi za definisanje strategije kulturnog razvoja Grada Niša od 2004-2010. godine”. Savet za kulturu Grada Niša. str. 129-140. Izdavać: ”Izvršni odbor Skupštine Grada Niša”. Septembra, 2004. god.


  24.    PRAVCI ODRŽIVOG RAZVOJA SELA na administrativnom području Grada Niša. Stanje snimljeno na terenu 2004. god. Naučni projekat. Izdavač: Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet. Niš, 2004. god.


  25.    TRADICIONALNA ARHITEKTURA CRNE GORE - Poglavlje u monografiji na temu:”Mit o urbarhitekturi grada”. s. 53-61. Podgorica, 2005.


  26.    N. Cekić, “ESTETSKA DIMENZIJA KUĆE U JUGOISTOČNOJ SRBIJI IZMEĐU IDEJE I OBLIKA”, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu - Odsek za proučavanje naroda. Prvi okrugli sto na temu:” Tradicionalna estetska kultura u jugoistočnoj Srbiji” - ESTETSKA DIMENZIJA KUĆE. Niš, 02.12.2005. god. Rad je objavljen u monografiji, 2006. Str. 57-67.


  27.    Radomir Vuković, ZNAKOVITO 2 - Pedeset godina grafičkih komunikacija u Srbiji 1960 / 2010., Muzej Primenjenih umetnosti, ISBN 978-86-7415-150-1, Cekic Nikola - strana 19. Vizuelni identitet "RUMA GUMA". 1979. Beograd, 2011.


  28.    PROFESIJA INŽENJER, Poglavlje u praktikumu Mašinskog fakulteta u Nišu, ISBN 978-86-6055-041-7,Nikola Cekić, Svetlana Vrećić, Igor Bjelić,"Stanje i perspektiva inženjera u Srbiji početkom 21. veka", str. 7-14. Priredili, prof. dr Dragoljub Đorđević i prof. dr Bogdan Đurović. Odluka NNV Mašinskog fakulteta u Nišu, br. 612-561-7/2013. Niš, 2013.


  29.  Nikola Cekić, Marija Pavličić, Nebojša Gadžić, "STUDENT HOSTELS IN KOSOVO AND METOHIA IN THE SECOND HALF OF 20th CENTURY". Tematski zbornik od vodećeg nacionalnog značaja. ISBN: 978-86-6349-015-4 (FFUP), COBISS.SR-ID 202173196. s. 459-475. Međunarodni naučni skup „Kulturno nasleđe Kosova i Metohije. Istorijske tekovine Srbije na Kosovu i Metohiji i izazovi budućnosti“. Univerzitet u Prištini u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. 07-08. oktobra 2013. godine. "Palata Srbija", u Novom Beogradu.


  30. Nebojša Gadžić, Marija Pavličić, Nikola Cekić,"DVE STARE PRIZRENSKE KUĆE I NJIHOVA ARHITEKTURA". Tematski zbornik od vodećeg nacionalnog značaja. ISBN: 978-86-6349-015-4 (FFUP), COBISS.SR-ID 202173196. Međunarodni naučni skup „Kulturno nasleđe Kosova i Metohije. Istorijske tekovine Srbije na Kosovu i Metohiji i izazovi budućnosti“. Univerzitet u Prištini u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. 07-08. oktobra 2013. godine. "Palata Srbija", u Novom Beogradu. s. 499-509.


  31. N. Cekić, "IZGRADNJA STUDENTSKIH DOMOVA JUGOSLAVIJE U DRUGOM MILENIJUMU". Arhitektonski fakultet u Beogradu; III monografija radova: "Stanovanje ka III milenijumu"- Arhitektonika; str. 53-69. Beograd, septembra, 2001. godine.33.  N. Cekic, IMPACT OF CONTEMPORARY MATERIALS ON FORMATION OF FACADES IN ARCHITECTURE, Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska, Scientific Conferences, Book XXXI. Department of Natural-Mathematical and Tehnical Sciences, Book 24. ISBN 978-99938-21-65-6, COBISS.RS-ID 4921112. Banja Luka, 2015. s. 503-525.


  32. N. Cekić, "IZGRADNJA STUDENTSKIH DOMOVA JUGOSLAVIJE U DRUGOM MILENIJUMU". Arhitektonski fakultet u Beogradu; III monografija radova: "Stanovanje ka III milenijumu"- Arhitektonika; str. 53-69. Beograd, septembra, 2001. godine.


  33. N. Cekic, IMPACT OF CONTEMPORARY MATERIALS ON FORMATION OF FACADES IN ARCHITECTURE, Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska, Scientific Conferences, Book XXXI. Department of Natural-Mathematical and Tehnical Sciences, Book 24. ISBN 978-99938-21-65-6, COBISS.RS-ID 4921112. Banja Luka, 2015. s. 503-525.


  34. Nikola Cekic, SCHEME OF THE ARCHITECTONIC-FUNCTIONAL ORGANIZATION OF HOUSING UNITS IN STUDENT HOSTELS, The International Academy of Architecture, XIV WORLD TRIENNIAL OF ARCHITECTURE “INTERARCH 2015”, Sofia, May 17-20, 2015. Sofia, 19.05.2015.


  35. Danica Stankovic, Milan Tanic, Nikola Cekic, Alekandra Kostic, Aleksandar Kekovic, Vojislav Nikolic, Svetlana Vrecic (2014). PRESCHOOL BUILDING IN THE CONTEXT OF INTERIOR ENVIRONMENT REVITALIZATION, in Revitalization оf Preschool Facilities in Serbia, Danica Stankovic, Milan Tanic et al., Faculty оf Civil Engineering аnd Architecture University оf Nis, ISBN 978-86-88601-15-3, pp. 23-42. Reviewers: Prof. arch. Andrea Boeri, Department of Architecture, University of Bologna, Italy, Dr. Sci., prof. Nikolai Ivanovich Vatin, Director of Civil Engineering Institute, Saint-Petersburg State Polytechnical University, Russia, Dr. Sc. Arh., prof. Vasiliy Goryunov, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia, Prof. dr Nikola Cekic, University of Nis, Prof. dr Petar Mitkovic, University of Nis.


  36. Nikola Cekic, Miomir Vasov, IZGRADNJA STUDENTSKIH DOMOVA U SRBIJI POČETKOM 21. VEKA, monografija, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Štamparija, “Galeb-Niš”, ISBN 978-86-88601-24-5, COBISS.SR-ID 238682380, Prvo izdanje, Juni 2017, Nis 2017, s. 341-363


  37. Nikola Cekic, O ARHITEKTURI STUDENTSKIH DOMOVA, monografija, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Štamparija “Galeb-Niš”, ISBN 987-86-88601-25-2, COBISS.SR-ID 238686220, Prvo izdanje, Juni 2017, Nis 2017, s. 111-122


  38. Nikola Cekic, ON ECOURBARCHITECTURE STUDENTS HOMES, Monograph, Faculty оf Civil Engineering аnd Architecture University оf Nis, Printing “Galeb-Nis”, ISBN 978-86-88601-26-9, COBISS.SR-ID 238684684, First Edition, June 2017, Nis 2017, s. 124-1298.19.

 • Knjige i udžbenici:

  1. PROJEKTOVANJE DRUŠTVENIH ZGRADA - BIBLIOTEKE, Udžbenik namenjen studentima IV godine Građevinskog fakulteta - Odsek: visokogradnja. ISBN 86-80295-20-5; Izdavač: Građevinski fakultet u Nišu, juna 1994. godine. Obim knjige: 148 stranica. (Časopis: DANS br. 13-14/1995. str. 53. Prve beogradske novine za arhitekturu i urbanizam: "Grad", br. 2/1995. str. 16. ). Objavljeno u Nišu, maja 1994. godine. Priznanje je dodeljeno na izložbi: ”Arhitektura - NIŠ 2000.” u kategoriji radova:”Publikacije i publicistika”(Niš 05-15.12.2000. god. - DABilten br. 2/2000, str. 3. Monografija „The Triennial Architecture of Nis - first decade“. S. 25. ISBN 978-86-909095-1-3. Društvo arhitekata Niša, 2010.).

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.    N. Cekić: "ORGANIZACIONI FAKTORI URBANE SREDINE"; Časopis: "Naučni podmladak", br. 2-3, str. 47. Stručni časopis studenata Univerziteta u Nišu - sveska za tehničke nauke. Niš, 1971. godine.


  2.    N. Cekić: "NIŠ KROZ VEKOVE - O NIŠKOJ TVRĐAVI"; Časopis: "Gradina", br. 3, str. 108. Niš, 1976. godine.


  3.    N. Cekić: "TRENUTAK ZA JEDNO NIŠKO EKISTIČKO RAZMIŠLJANJE"; Časopis:"Gradina", br. 11-12, str. 165. Niš, 1976. godine.


  4.    N. Cekić: "DIO PJESME VREMENA - STVARANJE ARHITEKTURE KAO UMJETNIČKI AKT"; Časopis:"Odjek", br. 7, str. 18. Sarajevo; 01-15. aprila, 1976. godine.


  5.    N. Cekić: "MITOPEIKA URBS LOGOSA"; Časopis:"Gradina", br. 2 str. 147. Niš, 1977. godine.


  6.    N. Cekić: "O PERIFERIJI GRADSKOJ"; (autorizovana diskusija), Naučno politička rasprava o marksističkom tumačenju grada. Tema: "Društvo i razvoj gradova"; Organizator: Centar za marksizam u Beogradu i Marksistički centar Organizacije SK u Beogradu. Održano u Beogradu 08.04.1980. godine.


  7.    N. Cekić: "O DUHOVNIM DIMENZIJAMA U DIZAJNU"; Savetovanje u organizaciji ULUPUDS-a iz Beograda i EI iz Niša. Maja meseca 1981. godine. Objavljeno u časopisu "INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE" br. 61, str. 33. Beograd, 1981. godine.


  8.    N. Cekić: "KORISNIK STANA, BIĆE BEZ KORENA NEZADOVOLJNO I OTUĐENO"; Objavljeno u časopisu "Izgradnja", br. 2, str. 38. Beograd, 1982. godine.


  9.    N. Cekić: "MI SMO STANOVNICI URBANOG SELA"; Savetovanje na temu:"Planiranje kvaliteta čovekove sredine", u organizaciji Marksističkog centra organizacije SK u Beogradu i Jugoslovenskog komiteta za zaštitu čovekove sredine. U Beogradu, 1984. godine. Objavljeno u časopisu:"Čovek i životna sredina", br. 1, str. 29. Beograd, 1984. godine.


  10.    N. Cekić: "URBANA DRAMA NIŠA JE POČELA"; Časopis: NISSA, br. 1-2/91. str. 201-207.


  11.    N. Cekić: "DESET TEZA ZA POBOLJŠANJE STANJA U URBARHITEKTURI GRADA"; Časopis: “Ekonomika”, br. 2/1991. str. 27. Objavljeno na Radnom savetovanju: "PERSPEKTIVE RAZVOJA NIŠA U SUSRET XXI. VEKU". U Nišu, 01.04.1991. godine. Organizator: Zavod za prostorno i urbanističko planiranje SO Niš i Opštinski zavod za društveno planiranje iz Niša.


  12.    N.Cekić: "UMETNOST I SMISAO JAVNIH OBJEKATA U PARTERU GRADA"; Prvi naučni skup na temu:"Umetnost i smisao". Organizator: Filozofski fakultet iz Niša, SO Sokobanja i Centar za kulturu Sokobanje. Sokobanja, 14-16.06.1993. godine. Rad je objavljen u listu za književnost i društvena pitanja: “Književne novine” iz Beograda, br. 869/1993, od 01.9.1993.godine, str. 10.


  13.    G. Jovanović, N. Cekić: "KORISNIK I IZGRADNJA STANOVA ZA TRŽIŠTE"; "Dani arhitekture 1995." godine, u Novom Sadu, sa temom "Stanovanje". Održano, 19-28.05.1995. godine. Organizator: Društvo arhitekata Novog Sada i J. P."Urbanizam" iz Novog Sada. Rad je objavljen u jugoslovenskom časopisu:"DANS", br. 13-14/95, str. 18-19.


  14.    N. Cekić, G. Jovanović: "STUDENTSKI STAMBENI KAPACITETI U SR JUGOSLAVIJI SA OSVRTOM NA VOJVODINU, POČETKOM DEVEDESETIH GODINA"; Jugoslovenski naučni skup:"Šta posle rata - jugoslovensko društvo krajem devedesetih: stanje i izgledi". Održano u Beogradu, u velikoj sali "Poslovne Čukarice", 29-30.09.1995. godine, u organizaciji Sociološkog društva Srbije i Jugoslovenskog udruženja za sociologiju. Rad je objavljen u časopisu:"Sociologija", br. .... str. ....


  15.    N. Cekić: "PRED NOVIM URBARHITEKTONSKOM DOGAĐANJIMA"; Pregledni članak u časopisu DANS - Društvo arhitekata Novog Sada, 16/96, str. 40-41. Novi Sad, 1996. godine.


  16.    N. Cekić: "KONTINUITET I PROMENE"; “Dani arhitekture '96.” - Okrugli sto: "Arhitektura oko nas"; DANS - Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, 17-24.05.1996. godine. Rad je objavljen u časopisu DANS - Društvo arhitekata Novog Sada, X/Y, str. ... Novi Sad, 1996. godine.


  17.    N. Cekić: "CENTRALNA ZONA GRADA"; Rad je objavljen u časopisu:"Republika" br. 143/144; 01-31.07.96; Tematski broj: 20; str. 6-7; Beograd, 1996. godine.


  18.    N. Cekić, Lj. Vasilevska: "THE STUDENTS OF NIŠ RESIDENTIAL CAPACITIES ANALYSIS FROM THE POINTS OF VIEWS OF URBANISM AND ARCHITECTURE"; Facta Universitatis - Series: "Architecture and Civil Engineering"; Vol. 1, N0 3/1996. s. 411-419; YU ISSN 0354-4605. U Nišu, jula meseca, 1997. godine.


  19.    D. Stanković, N. Cekić: "THE ANALYSIS OF SOME ACTIVITIES AND THE APPROPRIATE FUNCTIONAL DEMANDS IN THE SPACE ORGANIZATION FOR LIVING IN CHILDRENS' PRESCHOOL INSTITUTIONS"; Facta Universitatis - Series: "Architecture and Civil Engineering"; Vol. 1, N0 3/1996. s. 431-441; YU ISSN 0354-4605. U Nišu, jula meseca, 1997. godine.


  20.    N. Cekić: "KVALITET IZGRAĐENOG PROSTORA U NOVIJOJ URBARHITEKTURI NIŠA"; Naučni skup: "Celina i detalj", održan 05-12.05.1997.god. povodom manifestacije:"DANI ARHITEKTURE '97", u organizaciji Društva arhitekata Novog Sada. Rad je objavljen u časopisu:"DANS" br. 20-21/97. str. 26-29; Novi Sad, 1997. godine.


  21.    N. Cekić: "AMBIJENTALNA OBNOVA GRADOVA SRBIJE"; Šesti salon urbanizma: "Aktuelna urbanistička teorija i praksa”; Stručni skup:"OBNOVA IDENTITETA GRADOVA SRBIJE", Niš, 08-15.11.1997. godine u organizaciji: Udruženja urbanista Srbije i Društva urbanista Niša. U Nišu, 1997. god. Rad je objavljen u Zborniku radova sa naučno-stručnog skupa i časopisu DANS, br. 28/99, str. 53-54., Novi Sad, 1999.


  22.    N. Cekić, M. Anđelković, P. Mitković:" UTICAJ REGALSKE OPREME NA VELIČINU POVRŠINE I IZBOR KONSTRUKTIVNOG MODULA KOD BIBLIOTEČKIH ZGRADA" ("THE INFLUENCE OF SHELF EQUIPEMENT ON THE SIZE OF SURFACE AND SELECTION OF CONSTRUCTIVE MODULE IN LIBRARY BUILDINGS"); Sedmi jugoslovenski i Prvi međunarodni naučni skup (u saradnji sa CIB W-63): "Industrijalizacija građevinarstva - planiranje, projektovanje, građenje". U organizaciji: Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka i Instituta za industrijsku izgradnju. Rad je objavljen u Zborniku radova - prva knjiga, str. 149-157; Editori: R. Folić, S. Vuković - ISSN 0354-5806; Novi Sad, 12-14.11.1997. godine. Rad je takođe objavljen u časopisu Jugoslovenske zajednice za paletizaciju, iz Beograda: ”Racionalizacija transporta i manipulisanja - Logistika”, br. 2-3, str. 17-22. 1998. god.


  23.    N. Cekić: "OBRAZOVANJE INŽENJERA JUGOSLAVIJE NA PRAGU XXI VEKA"; Rad je objavljen u nacionalnom časopisu "Tehnika" - poglavlje: "Obrazovanje tehničkog kadra Jugoslavije na pragu 21. veka", br. 9-10/97, str. 5-10; Osmi kongres inženjera i tehničara Jugoslavije u organizaciji Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije; Beograd, Centar "Sava", 29-30.09.1997. godine.


  24.    N. Cekić: "ISKUSTVOTO I SVOBODATA V ARHITEKTURATA NA GRADA"; Nacionalni časopis:"Arhitektura", 1/97, str. 51-53. Sofija, 1997. godine.


  25.    N. Cekić: "BEZSILIETO NA ISKUSTVOTO V URBARHITEKTURATA"; Nacionalni časopis:"Arhitektura", 3/97, str. 30-32. Sofija, 1997. godine.


  26.    N. Cekić: "ANALIZA KARAKTERISTIČNE STAMBENE ETAŽE STUDENTSKOG DOMA KOD TEHNIČKIH FAKULTETA U NIŠU"; Časopis: "Nauka i praksa" br. 3, str. 71-75. Izdavač: "Institut za građevinarstvo i arhitekturu"; Niš, maja, 1996-97. godine.


  27.    N. Cekić: "URBARHITEKTONSKI SLOM ILI BOLEST PROSTORA"; "Glasnik za pitanja likovne i primenjene umetnosti", br. 1/97; str. 8-13. Izdavač: Udruženje istoričara umetnosti - Niš, ul. Svetozara Markovića br. 14a. Deo teksta snimljen je za emisiju Rado Niša: ”Radio veruje”, 20.01.1998. god. Niš, novembra, 1997. godine. ”Unus mundus”, N0 8, s.102-107, “Gradina”, Niš, IX.2001.


  28.    N. Cekić: Prikaz knjige - jubilarno 34. prošireno izdanje, ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE - "NOJFERT". Izdavač: "Građevinska knjiga" iz Beograda - 1996. Rad je objavljen u časopisu:"DANS" br. 22/98. str. 62-63; Novi Sad, 1998. godine, i časopisu za istoriju nauke:"Flogiston", br. 8/98. str. 290-294. Beograd, 1999. godine.


  29.    N. Cekić: Prikaz knjige ARHITEKTURA GRADA, autora Alda Rosija, italijanskog arhitekte. Izdavač: "Građevinska knjiga" iz Beograda - 1996. Rad je objavljen u časopisu:"DANS" br. 22/98. str. 63; Novi Sad, 1998. godine.


  30.    N. Cekić: Prikaz knjige ARCHITECTURA POLITICA ULTRA, autora dr Aleksandra Milenkovića, dipl. ing. arh. iz Beograda. Izdavač: Savez arhitekata Srbije i Autor - 1996. godine. Objavljeno pod naslovom “Arhitektura i ekologija”, u “Glasniku udruženja istoričara umetnosti Niša”; br. 2/98, str. 33-35. U Nišu, 1998. godine.


  31.    N. Cekić, P. Mitković:"NADOGRADNJA GRADOVA ILI ULTRAUTOPIJSKA REPRESIJA U PROSTORU; Naučni skup: "Nadogradnja gradova", održan 07-14.05.1998. god. povodom manifestacije:"Dani arhitekture '98", u organizaciji Društva arhitekata Novog Sada. Rad je objavljen u časopisu:"DANS" br. 23/98. str. 10-11; Novi Sad, 1998. godine.


  32.    N. Cekić:"ECOLOGICAL SENSE OF THE CITY GROUND FLOOR"; Facta Universitatis - Series: "Working and Living Environmental Protection"; Vol. 1, N0 1/1997. s. 27-33; YU ISSN 0354-804. U Nišu, marta meseca, 1999. godine.


  33.    D. Stanković, N. Cekić: ”THE SPACES FOR THE PHYSICAL ACTIVITIES IN CHILDERN’S PRESCHOOL INSTITUTIONS”; Facta Universitatis - Series: "Architecture and Civil Engineering"; Vol. 1, N0 5/1998. s. 605-611; YU ISSN 0354-4605. U Nišu, septembra meseca, 2000. godine.


  34.    N.Cekić: ”URBARHITEKTONSKA DRAMA PEŠAČKE ZONE NIŠA”, Časopis:”Arhitektura-urbanizam”, 8/2001., str. 13-17, UDK: 712.25: 96.51. IAUS - Beograd, 2001.


  35.    N. Cekić, “BALKAN ENVIRONMENTAL ATLAS”, UDC: 711.42:504(045)-20. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering Vol.4, No1, 2006. pp. 19-23


  36.    N. Cekić,“COLOR IN ALL DIRECTIONS”, September 24-27, 2008. Varna, Bulgaria. Facta Universitatis, Nis, Vol. 6, No 2, 2008. pp. 243-248; UDC 711.42+72.01(045)=111


  37.    N. Cekić, M. Dačić, A. Jovanović, ENVIRONMENTAL FORMATION OF FACADES, časopis: "Facta Universitatis", Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 9, No 3, 2011, pp. 463 - 472, DOI: 10.2298 / FUACE1103463C, UDC 72.012.6:502/504=111


  38.    N. Cekić, M. Dačić, Aleksandra Kostić, LED FACADES IN URBARCHITECTURE, časopis "Facta Universitatis", Series: Architecture and Civil Engineering, Vol.10, No 1, 2012 pp. 33 - 42 UDC 711.4.01:72.012.6=111 DOI: 10.2298/FUACE1201033C.


  39.    Nikola Cekić, "O UMETNOSTI I UMETNICIMA", promocija knjige prof. Dragiše Obradovića. ISSN 0350-9966. "Vrnjačke novine", br. 66/2013. s. 12-14. Vrnjačka Banja, 2013.


  40.    Nikola Cekić, Miomir Vasov, Igor Bjelić, "STUDENT HOUSING UNIT IN A FLOOR AREA WITHOUT CORRIDORS", "Facta Universitatis", Series: Architecture and Civil Engineering, Vol.11, No 1, 2013 pp. 27 - 33 UDC 711.4.01:72.012.6=11, DOI: 10.2298/FUACE1301027C


  41. Marija Ilić, Nikola Cekić, CONTEMPORARY PROBLEMS OF PLANNING AND DEVELOPMENT OF ELDERLY CARE FACILITIES, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 12, No 1, 2014, pp. 69 - 79 DOI: 10.2298/FUACE1401069I. UDC 725.56=111. University of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Serbia. http://casopisi.junis.ni.ac.rs


  42. Jovanović Aleksandar, Nikola Cekić, GEOTERMALNA ENERGIJA U PRILOG URAVNOTEŽENOM URBANO-RURALNOM RAZVOJU JUGOISTOČNE SRBIJE NA PRIMERU NIŠAVSKOG REGIONA”, časopis „Arhitektura i urbanizam”, br. 45, decembra 2017. godine (ISSN 0354-6055), u izdanju Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), u kategoriji M51 (vrhunski časopis nacionalnog značaja). Beograd, 29.08.2017.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.    N. Cekić: "O KROVOVIMA GRADSKIM"; VI Internacionalni simpozijum u Beogradu - SAVA CENTAR, od 09 - 11.06.1982. godine, sa temom: "TIPOVI FASADNIH ZIDOVA I KROVOVA ZGRADA RAZNIH KONSTRUKTIVNIH SISTEMA". Organizator: Međunarodni savet za graditeljstvo, istraživanja, studije i dokumentaciju, - C.I.B. S41, iz Pariza, Arhitektonski fakultet iz Beograda, Građevinski fakultet iz Beograda i Biro za projektovanje "Naš stan" iz Beograda.


  2.    N. Cekić: "NA PUTU KA EKOURBARHITEKTURI"; Prvi međunarodni naučni skup, na temu:"Urbana ekologija-metabolizam gradova". Organizator: Univerzitet u Nišu i Fakultet zaštite na radu - Katedra za zaštitu životne i radne sredine, u saradnji sa Ruskim institutom za urbanizam iz Moskve i Fakultet za građevinarstvo i arhitekturu iz Prištine. Abstracts, str. 57-58. Izdavač: "Agencija 018", iz Niša, 1992. godine. Hotel "Radon", Niška Banja, 05-07.11.1992. godine.


  3.    N. Cekić: "O SVETU EKOLOŠKIH OPSENA"; Druga međunarodna naučna konferencija, na temu:"Urbana ekologija-menadžment i marketing", u organizaciji Saveznog ministarstva za životnu sredinu, SO Niš i Ruskog centralnog naučno-istraživačkog i projektnog instituta za urbanizam iz Moskve. Niš, 04-05. 06.1993. godine. Održano u Domu kulture Fabrike duvana u Nišu.


  4.    M. Anđelković, N. Cekić: "MOGUĆNOST REŠAVANJA PROBLEMA ZVUČNE ZAŠTITE KOD ŠKOLA KROZ PROCES ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA"; XIV. Jugoslovenska / II. međunarodna konferencija "Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini". Organizator: Univerzitet u Nišu i Fakultet zaštite na radu. Niška Banja, 30.09-01.10.1993. godine. Zbornik radova, str. 209-215.


  5.    N. Cekić, M. Anđelković:”OBÇESTVENNÎE ZDANIÂ V CENTRALÎNOÜ ČASTI g. NIŠ V ÏKOLOGIČESKOM RAZVITII” - ("DRUŠTVENI OBJEKTI CENTRALNE ZONE GRADA NIŠA U FUNKCIJI EKOLOŠKOG RAZVOJA"); Treća međunarodna naučna konferencija:"Ekologija grada", na temu: "Ekologija grada, menadžment i marketing", održana u Rostovu na Donu - Rusija, od 19-21.10.1994. godine. Organizator: International Association for urban ecology "Ekoman", sa sedištem u Rostovu na Donu i Moskvi. Rad je objavljen u knjizi:"ÏKOLOGIÂ GORODA"; Rostov na Donu, 1995. str. 29-31.


  6.    M. Anđelković, N.Cekić:”OBÇESTVENNOE SODERŽANIE KAK KONVERSIÂ V PROCESSE DISLOKACII PROMÎSLENNOSTI” - ("DRUŠTVENI SADRŽAJI KAO KONVERZIJA U PROCESU DISLOKACIJE INDUSTRIJE"); Treća međunarodna naučna konferencija:"Ekologija grada", na temu:" Ekologija grada, menadžment i marketing ", održana u Rostovu na Donu - Rusija, od 19-21.10.1994. godine. Organizator: International Association for urban ecology "Ekoman", sa sedištem u Rostovu na Donu i Moskvi. Rad je objavljen u knjizi:"ÏKOLOGIÂ GORODA"; Rostov na Donu, 1995. str. 73-75.


  7.    N. Cekić, M. Anđelkovć: "MIT I STVARNOST U PROSTORIMA GRADA"; 3. međunarodni intermedijalni simpozijum na temu:"MIT", povodom 40. godišnjice Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Filozofski fakultet u Novom Sadu, 27-29.10.1994. godine. Rad je objavljen u knjizi rezimea, str. 33, i Zborniku radova, str. 197-203. Novi Sad, 1996. god.


  8.    N. Cekić, M. Anđelković: "PRILOG ISTRAŽIVANJU ZAŠTITI OD BUKE KOD RADNIH SALA ADMINISTRATIVNO - POSLOVNIH ZGRADA"; 10. naučni skup:"ČOVEK I RADNA SREDINA" - Međunarodna konferencija na temu:"Preventivni inženjering i informacione tehnologije", održan u Nišu - Fakultet zaštite na radu, 08-10.12.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 58-1 do 59-1.


  9.    N. Cekić, P. Mitković, M. Vasov: "PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA KOD BIBLIOTEČKIH ZGRADA"; 10. naučni skup:"ČOVEK I RADNA SREDINA" - Međunarodna konferencija na temu: "Preventivni inženjering i informacione tehnologije", održan u Nišu - Fakultet zaštite na radu, 08-10.12.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 57-1 do 58-1.


  10.    P. Mitković, N. Cekić, M. Vasov: "URBANISTIČKI PRINCIPI ZAŠTITE STAMBENOG KOMPLEKSA OD SAOBRAĆAJNE BUKE"; 10. naučni skup: "ČOVEK I RADNA SREDINA" - Međunarodna konferencija na temu:"Preventivni inženjering i informacione tehnologije", održan u Nišu - Fakultet zaštite na radu, 08-10.12.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 55-1 do 55-3.


  11.    M. Vasov N. Cekić, P. Mitković: "ZAŠTITA OD BUKE KAO PREVENTIVNI INŽENJERING"; 10. naučni skup:"ČOVEK I RADNA SREDINA"- Međunarodna konferencija na temu:"Preventivni inženjering i informacione tehnologije", održan u Nišu - Fakultet zaštite na radu, 08-10.12.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 56-1 do 57-1.


  12.    N. Cekić: "MORAL, ČETVRTA DIMENZIJA U URBARHITEKTURI"; Internacionalni okrugli sto: "Etika inženjera", održan, 02-06.1995. godine u Nišu, u sklopu XXI Jugoslovenskog kongresa teorijske i primenjene mehanike, održanog, 29.05-03.6.1995. godine. Organizator: Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet - Katedra za društvene nauke i Jugoslovensko društvo za teorijski i primenjenu mehaniku. Rad je objavljen u Zborniku abstrakta, str. 26. i knjizi: "Etika inženjera", str. 108-114. Izdavač: Mašinski fakultet, "Gradina" i "Junir" iz Niša.


  13.    P. Mitković, N. Cekić: "ULOGA I ZNAČAJ ZELENILA U PROSTORNOM I URBANISTIČKOM PLANIRANJU KOD ZAŠTITE OD SAOBRAĆAJNE BUKE"; 15. jugoslovenska i 3. međunarodna konferencija: "Buka i vibracije u životnoj i radnoj sredini". Održano u Nišu, 11-13.10.1995. godine, u organizaciji Univerziteta u Nišu i Fakulteta zaštite na radu, u sali Doma kulture Fabrike duvana u Nišu. Rad je objavljen u Zborniku rezimea, str. 26 i Zborniku radova, str. 59-63.


  14.    Cekić, M. Anđelković, P. Mitković, G. Jovanović: "URBARHITEKTURA ŽIVOTNE SREDINE SA ASPEKTA INFORMATIČKO - DIGITALNE REVOLUCIJE"; Naučni skup - međunarodna konferencija: "Preventivni inženjering i životna sredina", održana na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, 23-24.11.1995. godine, u organizaciji Fakulteta zaštite na radu iz Niša, Ekološko - politikološkog univerziteta iz Moskve i Automatika - Instituta "Mihajlo Pupin" iz Beograda. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. B4-B5.


  15.    M. Anđelković, N. Cekić, P. Mitković: "O NEKIM ASPEKTIMA BIOKLIMATSKOG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA URBANIH PROSTORA"; Naučni skup - međunarodna konferencija: "Preventivni inženjering i životna sredina", održana na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, 23-24.11.1995. godine, u organizaciji Fakulteta zaštite na radu iz Niša, Ekološko - politikološkog univerziteta iz Moskve i Automatika - Instituta"Mihajlo Pupin" iz Beograda. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. B14-B15.


  16.    P. Mitković, N. Cekić, M. Anđelković, G. Jovanović:"PRIMENA KONCEPTA GRADSKE ULIČNE MREŽE KOD PREVENCIJE OD SAOBRAĆAJNE BUKE"; Naučni skup - međunarodna konferencija: "Preventivni inženjering i životna sredina", održana na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, 23-24.11.1995. godine, u organizaciji Fakulteta zaštite na radu iz Niša, Ekološko - politikološkog univerziteta iz Moskve i Automatika - Instituta"Mihajlo Pupin" iz Beograda. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. B17-B18.


  17.    N. Cekić, M. Anđelković, P. Mitković: "KRIZA IDENTITETA GRADA ILI NESTANAK JAVNOG, URBANOG ČOVEKA"; Prvi međunarodni simpozijum: "Spektakl, grad, identitet", održan u Beogradu - "Atelje 212", 29.02-03.03.1996. godine, u organizaciji Jugoslovenskog društva za umetnost i tehnologiju spektakla - YUSTAT iz Beograda - Dositejeva br. 20 i Ministarstva za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinu Republike Srbije. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 118-121. Beograd, 1997. godine.


  18.    N. Cekić, M. Anđelković, P. Mitković:" UTICAJ REGALSKE OPREME NA VELIČINU POVRŠINE I IZBOR KONSTRUKTIVNOG MODULA KOD BIBLIOTEČKIH ZGRADA" ("THE INFLUENCE OF SHELF EQUIPEMENT ON THE SIZE OF SURFACE AND SELECTION OF CONSTRUCTIVE MODULE IN LIBRARY BUILDINGS"); Sedmi jugoslovenski i Prvi međunarodni naučni skup (u saradnji sa CIB W-63): "Industrijalizacija građevinarstva - planiranje, projektovanje, građenje". U organizaciji: Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka i Instituta za industrijsku izgradnju. Rad je objavljen u Zborniku radova - prva knjiga, str. 149-157; Editori: R. Folić, S. Vuković - ISSN 0354-5806; Novi Sad, 12-14.11.1997. godine. Rad je takođe objavljen u časopisu Jugoslovenske zajednice za paletizaciju, iz Beograda: ”Racionalizacija transporta i manipulisanja - Logistika”, br. 2-3, str. 17-22. 1998. god.


  19.    P. Mitković, N. Cekić: "NEKI URBANISTIČKI PRINCIPI OD ZNAČAJA ZA PLANIRANJE GRADSKE SAOBRAĆAJNE MREŽE U SAVREMENIM USLOVIMA" ("SOME URBANISTIC PRINCIPLES IMPORTANT FOR THE PLANNING OF CITY TRANSPORTATION NETWORK IN CONTEMPORARY CONDITIONS"); Sedmi jugoslovenski i Prvi međunarodni naučni skup (u saradnji sa CIB W-63): "Industrijalizacija građevinarstva - planiranje, projektovanje, građenje". U organizaciji: Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka i Instituta za industrijsku izgradnju. Rad je objavljen u Zborniku radova - prva knjiga, str. 79-85; Editori: R. Folić, S. Vuković - ISSN 0354-5806; Novi Sad, 12-14.11.1997. godine.


  20.    M. Anđelković, H. Anđelković, N. Cekić: "ANALIZA ŠKOLSKIH KOMPLEKSA U NIŠU" ("THE ANALYZE OF SCHOOL COMPLEXES IN NIŠ"); Sedmi jugoslovenski i Prvi međunarodni naučni skup (u saradnji sa CIB W-63): "Industrijalizacija građevinarstva - planiranje, projektovanje, građenje". U organizaciji: Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka i Instituta za industrijsku izgradnju. Rad je objavljen u Zborniku radova - prva knjiga, str. 133-141; Editori: R. Folić, S. Vuković, ISSN 0354-5806; Novi Sad, 12-14.11.1997. godine.


  21.    P. Mitković, N. Cekić: "URBANISTIČKI ASPEKT MANIFESTACIJE LESKOVAČKE ROŠTILJIJADE"; Drugi međunarodni multidisciplinarni simpozijum: "ULICE I TRGOVI - PROSTORI SPEKTAKLA" - BEOGRAD, 23-25.10.1997. godine. U organizaciji Jugoslovenskog društva za umetnost i tehnologiju spektakala - "YUSTAT"; Rad je objavljen u knjizi rezimea, str. 42-43 i Zborniku radova, str .....; Beograd, 1997. god.


  22.    N. Cekić, P. Mitković: "BUDUĆNOST UREĐENJA OBJEKATA U KULTURI NA SELU"; Treći međunarodni naučni skup: "VLASINSKI SUSRETI '97." - "MLADI I SELO" u organizaciji Zavoda za sociologiju razvoja sela i Jugoslovenskog udruženja za sociologiju sela i poljoprivrede iz Beograda; Rad je objavljen u knjizi rezimea referata, str. 115. i Zborniku radova, str .....; Hotel "Novi Zemun" - Vlasotince, 03 - 06.09.1997. godine.


  23.    P. Mitković, N. Cekić: "UTICAJ URBANIZACIJE NA USLOVE STANOVANJA MLADIH U SEOSKIM NASELJIMA JABLANIČKOG OKRUGA"; Treći međunarodni naučni skup: "VLASINSKI SUSRETI '97." - "MLADI I SELO" u organizaciji Zavoda za sociologiju razvoja sela i Jugoslovenskog udruženja za sociologiju sela i poljoprivrede iz Beograda; Rad je objavljen u knjizi rezimea referata, str. 105-106. i Zborniku radova, str ... ; Hotel "Novi Zemun" - Vlasotince, 03 - 06.09.1997. godine.


  24.    N. Cekić, M. Anđelković, P. Mitković: "URBANISTIC AND ARCHITECTURAL CRISIS AND ETHICS" ("URBARHITEKTONSKA KRIZA I ETIKA"); XII Naučni skup - III međunarodna konferencija: "Rizik tehnoloških sistema i životna sredina"; Organizatori: Fakultet zaštite na radu - Niš, Jugoslovenski savez društava inženjera i tehničara zaštite - Niš i Međunarodno društvo za automatiku i informatiku iz Sofije, u saradnji sa Ministarstvom za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije. Rad je objavljen u Knjizi radova:"RISK IN TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND THE ENVIRONMENT", str. 207-213; Editori: Miomir Stanković, Žarko Janković, Branislav Anđelković i Miroljub Grozdanović. ISBN 86-80261-15-7. Niš, 30-31.10.1997. godine.


  25.    P. Mitković, N. Cekić: "THE CITY PLANNING STRUCTURE OF THE SYSTEM OF THE CITY TRAFFIC NETWORK AND ITS INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT" ("URBANISTI^KA STRUKTURA SISTEMA GRADSKE SAOBRAĆAJNE MREŽE I NJEN UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU"); XII Naučni skup - III međunarodna konferencija: "Rizik tehnoloških sistema i životna sredina"; Organizatori: Fakultet zaštite na radu - Niš, Jugoslovenski savez društava inženjera i tehničara zaštite - Niš i Međunarodno društvo za automatiku i informatiku iz Sofije, u saradnji sa Ministarstvom za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije. Rad je objavljen u Knjizi radova:"RISK IN TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND THE ENVIRONMENT", str. 29-35; Editori: Miomir Stanković, Žarko Janković, Branislav Anđelković i Miroljub Grozdanović. ISBN 86-80261-15-7. Niš, 30-31.10.1997. godine.


  26.    N. Cekić: "U NOVOJ EKOURBARHITEKTONSKOJ RETORICI"; Međunarodni simpozijum u organizaciji asocijacije:"ECOFORUM FOR PEACE", na temu:" "DETETO, SEMEYSTVOTO I PRIRODATA" - Međunarodni forum:"Kambana za život na zemjata"; Bugarska - Pleven, 23-24.10.1997. godine.


  27.    N. Cekić, P. Mitković: ”OBJEKTI KULTURE GLOBALNOG SELA”; Četvrti međunarodni naučni skup: “Vlasinski susreti ’98.” , na temu:“INTELIGENCIJA I SELO”. Organizator naučnog skupa: Zavod za sociologiju razvoja sela i Jugoslovensko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede iz Beograda. Vlasinsko jezero - Hotel “Narcis”, 03-05.09.1998. god.


  28.    P. Mitković, N. Cekić: ”POTREBE I ZNAČAJ UTICAJA INTELIGENCIJE URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKE STRUKE NA RAZVOJ SELA”; Četvrti međunarodni naučni skup:“Vlasinski susreti ’98.”, na temu:“INTELIGENCIJA I SELO”. Organizator naučnog skupa: Zavod za sociologiju razvoja sela i Jugoslovensko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede iz Beograda. Vlasinsko jezero - Hotel “Narcis”, 03-05.09.1998. god.


  29.    N. Cekić: " NOVE PROSTORNE STRUKTURE U ISTORIJSKI VREDNIM AMBIJENTIMA"; XXIV Međunarodno savetovanje:" Komunikacije '99.", na temu: “Urbano i arhitektonsko nasleđe u III milenijumu”, u organizaciji Centra za planiranje urbanog razvoja - CEP, iz Beograda. Perast, 23-25.09.1999. god. Rad je objavljen u monografiji: "Urbano i arhitektonsko nasleđe u III milenijumu - Komunikacije '99”, str. 153-155. Beograd, novembra, 1999. godine.


  30.    N. Cekić:"URBAN ARCHITECTURE OF SEVEN ROMA ISLANDS IN THE TOWN OF NISH"; Međunarodna letnja škola arhitekture u Ohridu - Hotel “Metropol” i Manastir Sv. Joakim Osogovski - Kriva Palanka, u Makedoniji, 04-16.07.2000. god., na temu:”Arhitektura na masovni dviženja”. Organizator: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij i Ministarstvo za nauku i obrazovanje Makedonije, iz Skoplja. Rad je objavljen u Zborniku radova IX Letnje škole arhitekture, str. 45-47; Skoplje, decembra, 2001. godine.


  31.    N. Cekić:”KA NOVOJ URBARHITEKTONSKOJ DESTRUKCIJI”; Treći međunarodni multidisciplinarni simpozijum na temu:”Balkanski gradovi - pozornice kraja XX veka”; Beograd 14-16.09.2000. g. Rad je objavljen u Zborniku radova - YUSTAT 2000, str. xx; Beograd, 2000. godine.


  32.    N. Cekić, M. Anđelković: "FUNKCIONALNI UTICAJ SAVREMENOG TRANSPORTA DOKUMENATA U BIBLIOTEČKIM ZGRADAMA"; 8. jugoslovenski i 2. međunarodni naučni skup: ”Industrijsko građenje: planiranje, projektovanje, građenje - INDIS 2000.”; Dvorana “Spens”, Novi Sad, 22-24.11.2000. Rad je objavljen u Zborniku radova - knjiga II, str. 203-211.


  33.    M. Anđelković, N. Cekić, H. Anđelković: "TEXTILE ARCHITECTURE - PLATNO KAO KONSTRUKTIVNO - ESTETSKI MATERIJAL U ARHITEKTONSKOM OBLIKOVANJU PROSTORA"; 8. jugoslovenski i 2. međunarodni naučni skup: ”Industrijsko građenje: planiranje, projektovanje, građenje - INDIS 2000.”; Dvorana “Spens”, Novi Sad, 22-24.11.2000. Rad je objavljen u Zborniku radova - knjiga I, str. 141-147.


  34.    N. Cekić: "ARHITEKTURA - NEVIDLJIVE DIMENZIJE PROCESA"; 10. međunarodna letnja škola arhitekture u Manastiru Sv. Joakim Osogovski - Kriva Palanka, u Makedoniji od 10-22.07.2001. god., na temu: ”Arhitektura kao proces”. Organizator: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Arhitektonski fakultet i Ministarstvo za nauku i obrazovanje Makedonije, iz Skoplja. Rad je objavljen u Zborniku radova 10. međunarodne letnje škole arhitekture, str. xx; Skoplje, xx - xx.xx. 2001. godine.


  35.    N. Cekić, M. Anđelković: ”NIŠKI HIPODROM KAO SPORTSKO - REKREATIVNI POTENCIJAL”; Osmi međunarodni naučni skup: ”FIS Komunikacije 2001. Fakultet fizičke kulture u Nišu. Niš, 13-14.11.2001. god. Rad je objavljen u Zborniku rezimea - str. 25 i Zborniku radova - knjiga x, str. xx - xx.


  36.    M. Anđelković, N. Cekić, H. Anđelković: ”TEKSTILNA ARHITEKTURA U PROJEKTIMA SAVREMENIH STADIONA”; Osmi međunarodni naučni skup: ”FIS Komunikacije 2001. Fakultet fizičke kulture u Nišu. Niš, 13-14.11.2001. god. Rad je objavljen u Zborniku rezimea - str. 27 i Zborniku radova - knjiga x, str. xx - xx.


  37.    N. Cekić: "DUHOVNE DIMENZIJE U ARHITEKTURI"; 11. međunarodna letnja škola arhitekture u Manastiru Sv. Joakim Osogovski - Kriva Palanka, u Makedoniji od 08-22.07.2002. god., na temu: ”Mera u arhitekturi”. Organizator: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Arhitektonski fakultet i Ministarstvo za nauku i obrazovanje Makedonije, iz Skoplja. Rad je objavljen u Zborniku radova 11. međunarodne letnje škole arhitekture, str. xx; Skoplje, xx - xx.xx. 2002. godine.


  38.    N. Cekić: ”NEW DILLEMAS IN URBARCHITECTONIC CHAOS”, (“NOVE DILEME O URBARHITEKTONSKOM HAOSU”); University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, Jubilee Scientific Conference on the occasion of the 60th Anniversary of the University, Sofia, Proceedings, Vol. 1, ARCHITECTURE and SOCIAL SCIENCES, s. 13-19, 20-23.11. 2002., Sofia.


  39.    N. Cekić, “BALKANSKI EKOLOŠKI ATLAS” - REGIONAL ROUNDTABLE MEETING. Academic Cooperation for Sustainable Urban and Housing Development in SEE. University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia-UACG, 24 and 25 March 2006.


  40.    N. Cekić, “STIHIJNOST GLOBALNOG SELA. Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"- Skopje; Prirodno-matematički fakultet - INSTITUT ZA GEOGRAFIJA. SIMPOZIJUM "RURALNIOT PROSTOR VO NOVITE RAZVOJNI USLOVI". Scientific Symposium with international participation. Proceedings - Zbornik na trudovi, Knjiga 1, str. 163-171. Ohrid, 30.03 - 01.04.2006. godina.


  41.    N. Cekić, M. Vasov, “TOWARDS A THIRD ARCHITECTURE”. University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, Jubilee Scientific Conference on the occasion of the 65th Anniversary of the University, Sofia, Proceedings, Vol. 1, ARCHITECTURE and SOCIAL SCIENCES, s. 104, 17-18.05. 2007., Sofia.


  42.    M. Vasov, N. Cekić, “ORTHODOX CHURCHES ACOUSTICS - CONTRIBUTION TO THE ARCHITECTONIC FORM INFLUENCE ANALYSIS”. University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, Jubilee Scientific Conference on the occasion of the 65th Anniversary of the University, Sofia, Proceedings, Vol. 1, ARCHITECTURE and SOCIAL SCIENCES, s. 102, 17-18.05. 2007., Sofia.


  43.    N. Cekić, “NOVI GLOBALNI EKOURBARHITEKTONSKI PROCES-PRISTUP U PLANIRANJU”, REGIONAL CONFERENCE:”SHIFTING PLANNING CULTURE IN SEE: DEVELOPMENT OF STRATEGIC APPROACHES IN URBAN PLANNING”. 18th - 20th April 2008, Ohrid.


  44.    N. Cekić,”TOWARDS A NEW URBARCHITECTONIC COLORATION”. Second International Color Conference for the Southeast European countries open to participants from all other countries. “COLOR IN ALL DIRECTIONS”, ISSN: 1313-4884, September 24-27, 2008. Varna, Bulgaria.


  45.    N. Cekić, KA NOVIM ZAŠTITNIM STRATEGIJAMA ŽIVOTNE SREDINE INDUSTRIJSKIH PODRUČJA."The second International Symposium - Environment Protection in Industrial Areas". Zbornik radova, s. 471-476. University in Priština - Faculty of Technical Sciences, MGGU Moskva, Faculta BERG TU v Košiciah, Slovensko. Kosovska Mitrovica, 28-29. April, 2009.


  46.    N. Cekić, A. Jovanović, FUNCTIONAL INNOVATIONS IN STUDENT HOUSING. International Conference „PROSTRANSTVOTO V EVROPEISKATA ARHITEKTURA - TRADICIA I NOVATORSTVO”. Sbornik, s. 37-43. Varna, 3-5. Juni, 2009. Balčik, Bulgaria.


  47.    A. Jovanović, N. Cekić, TENDENCIES IN DESIGNING HOUSES IN THE SUBURBS. International Conference „PROSTRANSTVOTO V EVROPEISKATA ARHITEKTURA - TRADICIA I NOVATORSTVO”. Sbornik, s. 43-48. Varna, 3-5. Juni, 2009. Balčik, Bulgaria.


  48.    N. Cekić, A. Jovanović, DIGITAL SCREENS - ELECTROPOLIS. International Conference UACEG 2009. Science and Practice to be held at University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, Bulgaria, on 29-31. October, 2009.


  49.    Jovanović, N. Cekić, EVOLUTION OF SKYSCRAPER FORM DESIGN. International Conference UACEG 2009. Science and Practice to be held at University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, Bulgaria, on 29-31. October, 2009.


  50.    N. Cekić, A. Jovanović, NIGHT COLOUR OF CITIES. International Scientific and Technical Conference Colour, Coloristics, Textile, Clothing. “Sbornik dokladi”, ISBN 978-954-92092-3-5. Sofia, Bulgaria, 5-6. November, 2009.


  51.    A. Jovanović, N. Cekić, COLOR IN TRADITIONAL SERBIAN ARCHITECTURE. International Scientific and Technical Conference Colour, Coloristics, Textile, Clothing. “Sbornik dokladi”, ISBN 978-954-92092-3-5. Sofia, 5-6. November, 2009.


  52.    N. Cekić, A. Jovanović, O. Ilić: FACADE ILLUMINATION IN ARCHITECTURE. XIV National Conference with International Participation “BulLight 2010”. Procedeedings ISSN 1314-0787, Topic VI - Architectural, Decorative and Advertising Lighting, VI-9. 10-12 June 2010, Varna, Bulgaria.


  53.    A. Jovanović, N. Cekić, O. Ilić: STUDENT HOUSING DESIGN IN RESPECT TO LIGHTING REQUIREMENTS OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE. XIV National Conference with International Participation “BulLight 2010”. Procedeedings ISSN 1314-0787, Topic V - Day Lighting and Mixed Lighting, V-7. 10-12 June 2010, Varna, Bulgaria.


  54.    O. Ilić, N. Cekić, A. Jovanović: ENERGY EFFICIENT LIGHTING IN SHOPPING MALL INTERIOR DESIGN. XIV National Conference with International Participation “BulLight 2010”. Procedeedings ISSN 1314-0787, Topic I - Indoor Lighting, I-15. 10-12 June 2010, Varna, Bulgaria.


  55.    N. Cekić, COLOUR IN CHILDREN’S SPACE. National Science Conference with International participation “Color and Children”, Organized  by Association “Group Color Bulgaria”, Department of “Design for Children’s Environment” and National Academy of Art. ISBN 978-954-92092-4-2. 29 June 2010, Sofia, Bulgaria.


  56.    N. Cekić, O. Ilić, A. Jovanović, CONSTRUCTION OF STUDENT HOSTELS AT THE BEGINNING OF 21ST CENTURY. International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, BCCCE, ISBN 978-9928-4044-7-3, s. 111, 19-21 May 2011, Tirana.


  57.    O. Ilić, A. Jovanović, N. Cekić, PUBLIC BUILDING’S FORMS AND STRUCTURES AS MODELS FOR RE-ESTABLISHMENT OF BUILDING’S CONNECTION WITH THE ENVIRONMENT. International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, BCCCE, ISBN 978-9928-4044-7-3, s. 112, 19-21 May 2011, Tirana.


  58.    A. Jovanović, N. Cekić, O. Ilić, GENERAL ASPECTS OF SUSTAINABLE RE-USE OF BUILDINGS. International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, BCCCE, ISBN 978-9928-4044-7-3, s. 113, 19-21 May 2011, Tirana.


  59.    N. Cekić, O. Ilić, A. Jovanović, ARCHITECTONIC TENDENCIES IN FORMATION OF CHARACTERISTIC FLOOR PLANS OF STUDENT HOSTELS. Faculty of Architecture at Varna free University “Chernorizets Hrabar” - THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ARCHITECTURE, BUILDING – MODERN TIMES”. ISSN 1314-3816, s. 90-97. 8-10 June, 2011. Varna, Bulgaria.


  60.    O. Ilić, A. Jovanović, N. Cekić, PASSIVE COOLINING METHODS FOR STUDENT CAMPUS DESIGN IN NIS. Faculty of Architecture at Varna free University “Chernorizets Hrabar” - THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ARCHITECTURE, BUILDING – MODERN TIMES”. ISSN 1314-3816, s. 209-215. 8-10 June, 2011. Varna, Bulgaria.


  61.    A. Jovanović, N. Cekić, O. Ilic, INTEGRATION OF CULTURAL HERITAGE INTO THE PROCESS OF DESIGNING ARCHITECTURE FOR STUDENTS. Faculty of Architecture at Varna free University “Chernorizets Hrabar” - THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ARCHITECTURE, BUILDING – MODERN TIMES”. ISSN 1314-3816, s. 86-90. 8-10 June, 2011. Varna, Bulgaria.


  62.    N. Cekić, ARCHITECTURE IN SPORT, Association of sports centers in Serbia. Technical equipment of the International Seminar sports centers in the implementation of the Strategy for development of sport in the Republic of Serbia for the period since 2009. to 2013. year. Hotel "Đerdap", Kladovo, 22-25.05.2011, Kladovo.


  63.    O. Ilić, N. Cekić, A. Jovanović, VERNACULAR ARCHITECTURE OF HOUSE IN MORAVA REGION AS A MODEL OF RE-ESTABLISHMENT ECOLOGICAL BUILDING CONDITIONS IN NIŠ REGION. The 4th International Conference on Hazards and Modern Heritage. Conference theme: „The Importance of Place“. Organized "CICOP ITALY" and "BH CICOP" in cooperation with Faculty of Architecture and Faculty of Civil Engeneering - University Sarajevo. Published CICOPBH - Sarajevo, ISSN 2232-965X., s.407-416. 13-16 June, 2011., Sarajevo.


  64.    O. Ilić, N. Cekić, Aleksandar Jovanović,. METHODS FOR SUSTAINING URB-ARCHITECTURE OF THE CITY. The 4th International Conference on Hazards and Modern Heritage. Conference theme: „The Importance of Place“. Organized "CICOP ITALY" and "BH CICOP" in cooperation with Faculty of Architecture and Faculty of Civil Engeneering - University Sarajevo. Published CICOPBH - Sarajevo, ISSN 2232-965X., s.591-602. 13-16 June, 2011., Sarajevo.


  65.    N. Cekić, A. Jovanović, O. Ilić, LANGUAGE OF VEGETATION COLORS IN URBARCHITECTURE. National Science Conference with International participation “Color and Language”, Organized by Association “Group Color Bulgaria”, Department of “Design for Children’s Environment” and National Academy of Art. ISSN 1314-3883. 23-24 June 2011, Sofia, Bulgaria.


  66.    A. Jovanović, N. Cekić, O. Ilić, THE LANGUAGE OF ARCHITECTURE IN RESPECT TO COLOR. National Science Conference with International participation “Color and Language”, Organized  by Association “Group Color Bulgaria”, Department of “Design for Children’s Environment” and National Academy of Art. ISSN 1314-3883. 23-24 June 2011, Sofia, Bulgaria.


  67.    O. Ilić, A. Jovanović, N. Cekić, THE LANGUAGE OF COLOR IN GREEN ARCHITECTURE. National Science Conference with International participation “Color and Language”, Organized by Association “Group Color Bulgaria”, Department of “Design for Children’s Environment” and National Academy of Art. ISSN 1314-3883. 23-24 June 2011, Sofia, Bulgaria.


  68.    N. Cekić, M. Dačić, S. Stevanović, VEGETATIVE MATERIALS IN DESIGN OF FACADE PLANES. Academy of Science and Arts of the Republic Srpska, IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011 – Banja Luka, 1 and 2 July 2011. http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=105&savremenimaterijali=Radovi, No 90.


  69.    S. Stevanović, N. Cekić, M. Dačić, BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS: A REVIEW. Academy of Science and Arts of the Republic Srpska. IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011 - Banja Luka, 1 and 2 July 2011. http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=105&savremenimaterijali=Radovi, No 84.


  70.    M. Dačić, N. Cekić, S. Stevanović, Recycling and the problem of waste in architectural design. Academy of Science and Arts of the Republic Srpska. IV International Scientific Conference Contemporary Materials 2011 - Banja Luka, 1 and 2 July 2011. http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=105&savremenimaterijali=Radovi, No 85


  71.    N. Cekić, O. Ilić, M. Dačić, NEW DESIGN OF ARCHITECTONIC STRUCTURES, Scientific conference with International Participation in the Second Biennial of Bulgarian Design. ISBN 978-954-92092-6-6, Sofia, 12th – 13th October 2011. s.106-118


  72.    M. Dačić, N. Cekić, O. Ilić, DESIGNING FACADES OF STUDENT DORMITORIES, Scientific conference with International Participation in the Second Biennial of Bulgarian Design. ISBN 978-954-92092-6-6, Sofia, 12th – 13th October 2011. s.118-127


  73.    M. Dačić, N. Cekić, A. Jovanović, ENVIRONMENTAL ASPECTS OF STUDENT HOUSING, International Scientific Conference Technical University of Gabrovo, Bulgaria, Gabrovo, 18-19 November 2011. PROCEEDINGS Volume III, s. 415-425, ISSN1313-230X


  74.    N. Cekić, M. Stanković, M. Dačić, FUNCTIONAL INNOVATIONS IN URBARCHITECTURE STUDENT HOUSING, International conference "Innovation as a Function of Engineering Development". Organizer: Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis. ISBN 978-86-80295-98-5, COBISS.SR-ID 187462412, s.43-49. November 25-26, 2011, Niš, Hotel "Tamy", Serbia.


  75.    M. Dačić, N. Cekić, M. Stanković, INNOVATING ARCHITECTURAL DESIGN WITH PARAMETERIZATION AND COLLABORATION, International conference "Innovation as a Function of Engineering Development". Organizer: Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis. ISBN 978-86-80295-98-5, COBISS.SR-ID 187462412, s. 73-79. November 25-26, 2011, Niš, Hotel "Tamy", Serbia.


  76.    N. Cekić, M. Dačić, Aleksandra Kostić, LED FACADES IN URBARCHITECTURE, Međunarodni naučno-stručni skup: "Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra". Univerzitet u Banjoj Luci i Arhitektonsko-građevinski fakultet. ISBN 978-99955-667-6-0, COBISS.BH-ID 2389784 s. 34/AU1.16. Banja Luka, Banski dvor, 15.12.2011. http://www.agfbl.org/sajt/doc/file/fajl_novosti/1/0f/03714_20111207_SatnicaProgram-final.pdf; časopis "Facta Universitatis", Series: Architecture and Civil Engineering, Vol.10, No 1, 2012 pp. 33 - 42 UDC 711.4.01:72.012.6=111 DOI: 10.2298/FUACE1201033C.


  77.    M. Dačić, N. Cekić, A. Kostić, TRENDS IN ARCHITECTURAL DESIGN OF STUDENT DORMITORIES, Međunarodni naučno-stručni skup: "Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra". Univerzitet u Banjoj Luci i Arhitektonsko-građevinski fakultet. ISBN 978-99955-667-6-0, COBISS.BH-ID 2389784 s. 32/AU1.14. Zbornik radova: ISBN 978-99955-667-7-7, s. 153-161. Banja Luka, Banski dvor, 15.12.2011.


  78.    A. Kostić, M. Dačić, N. Cekić, NATURAL AND ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTAL IMPACTS-CASE OF FOREST PARK HISAR IN SERBIA, Međunarodni naučno-stručni skup: "Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra". Univerzitet u Banjoj Luci i Arhitektonsko-građevinski fakultet. ISBN 978-99955-667-6-0, COBISS.BH-ID 2389784 s. 57/AU2.13. Zbornik radova: ISBN 978-99955-667-7-7, s. 375-385. Banja Luka, Banski dvor, 15.12.2011.


  79.    N. Cekić, I. Bjelić, M. Pavličić, COLORFUL CONFLICTS IN URBARCHITECTURE, National seminar with International participation "Color and Education" in cooperation with specialists from the New Bulgarian University. National seminar with International participation "Color and Education". ISSN 1314-5142, s. 151-159. Sofia, 16 December 2011.


  80.    I. Bjelić, N. Cekić, M. Pavličić, CONTEMPORARY TRENDS OF USE MEDIA-FACADE, National seminar with International participation "Color and Education" in cooperation with specialists from the New Bulgarian University. National seminar with International participation "Color and Education". ISSN 1314-5142, s. 160-168. Sofia, 16 December 2011.


  81.    M. Pavličić, N. Cekić, I. Bjelić, THE PRINCIPLES OF USING COLOURS IN THE DESIGN OF EDUCATIVE MATERIALS, National seminar with International participation "Color and Education" in cooperation with specialists from the New Bulgarian University. National seminar with International participation "Color and Education". ISSN 1314-5142, s. 147-156. Sofia, 16 December 2011.


  82.    Aleksandra Kostić, Miloš Dačić, Nikola Cekić, ARHITECTONIC SPATIAL ORGANIZATION OF STUDENT DORMITORIES - COMPARATIVE ANALYSIS OF LIVING UNITS, ICAR 2012: (Re)writing history, International Conference on Architectural Research, 120 years of Architecture School in Romania. "Ion Mincu" Publishing House Bucharest. ISBN 978‐606‐638‐023‐2. ISBN 978‐606‐638‐022‐5. pp 204. University of Architecture and Urbanism Anniversary, Bucharest, 18-20 May 2012.


  83.    Miloš Dačić, Nikola Cekić, Aleksandra Kostić,"FORM THEORY IN ARCHITECTURE OF STUDENT DORMITORIES", ICAR 2012: (Re)writing history, International Conference on Architectural Research, 120 years of Architecture School in Romania. "Ion Mincu" Publishing House Bucharest. ISBN 978‐606‐638‐023‐2. ISBN 978‐606‐638‐022‐5. pp 608. University of Architecture and Urbanism Anniversary, Bucharest, 18-20th May 2012.


  84.    Nikola Cekić, Igor Bjelić, Milica Stojanović, ARCHITECTURE AS A CULTURAL FACTOR IN CREATION OF URBAN IDENTITY, Second international scientific conference "TRADITION, MODERNIZATION AND IDENTITIES", with the topic:"Traditional and modern in the culture of Serbian and other Balkan peoples". University of Niš, The Faculty of Philosophy - Center for sociological research, ISBN 978-86-7379-244-6, UDK 316.7:72, s. 411-417, Niš, 25-26th May 2012.


  85.    Igor Bjelić, Nikola Cekić, Milica Stojanović, "SERBIAN ATTITUDE AND BALKAN PEOPLES BY TRADITION AND IDENTITY IN VIEW OF ARCHITECTURE", Second international scientific conference "TRADITION, MODERNIZATION AND IDENTITIES", with the topic:"Traditional and modern in the culture of Serbian and other Balkan peoples". University of Niš, The Faculty of Philosophy - Center for sociological research, Niš, 25-26th May 2012.


  86.    Milica Stojanović, Nikola Cekić, Igor Bjelić,"THE ROLE OF CULTURE IN THE URBAN REGENERATION", Second international scientific conference "TRADITION, MODERNIZATION AND IDENTITIES", with the topic:"Traditional and modern in the culture of Serbian and other Balkan peoples". University of Niš, The Faculty of Philosophy - Center for sociological research, Niš, 25-26th May 2012.


  87.    Nikola Cekić, Miloš Dačić, Aleksandra Kostić, "FUNCTIONAL ORGANIZATION OF A CHARACTERISTIC FLOOR PLAN OF STUDENT HOSTELS", XII International Conference VSU '2012. ISSN:1314-071X, s. IV 222-227. High School building of Architecture, Sofia, 07-08th June 2012.


  88.    Nikola Cekić, Igor Bjelić, Marija Pavličić, "FUNCTION OF VEGETATIVE STRUCTURES IN CONTEMPORARY URBARCHITECTURE", XII International Conference VSU '2012. ISSN:1314-071X, s. IV 216-221. High School building of Architecture, Sofia, 07-08th June 2012.


  89.    Igor Bjelić, Nikola Cekić, Marija Pavličić,"DESIGNING PUBLIC AND SETTLEMENT PLACE AFTER DISASTERS", XII International Conference VSU '2012. ISSN:1314-071X, s. IV 34-39. High School building of Architecture, Sofia, 07-08th June 2012.


  90.    Marija Pavličić, Igor Bjelić, Nikola Cekić, "PERCEPTION AND EXPERIENCE OF URBARCHITECTURAL SPACE", XII International Conference VSU '2012. ISSN:1314-071X, s. IV 210-215. High School building of Architecture, Sofia, 07-08th June 2012.


  91.    Nikola Cekić, Miomir Vasov, Igor Bjelić, "NIGHT COLORATION OF FAÇADE PLANES IN URBARCHITECTURE", National Science Conference with International participation: "Color and Light in Architecture - III”. Organized by Association “Group Color Bulgaria”, Department of “Design and Architecture” -  New Bulgarian University and University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, ISSN 1314-6564, s. 75-81. Sofia 22 June 2012, Sofia, Bulgaria.


  92.    Miomir Vasov, Nikola Cekić, Igor Bjelić, "LIGHT AND COLOR AS A PERCEPTIVE PHENOMENON OF THE CHURCH STRUCTURES FORMS", National Science Conference with International participation: "Color and Light in Architecture - III”. Organized by Association “Group Color Bulgaria”, Department of “Design and Architecture” - New Bulgarian University and University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, ISSN 1314-6564, Sofia 22 June 2012, Sofia, Bulgaria.


  93.    Igor Bjelić, Miomir Vasov, Nikola Cekić,"IMPLEMENTATION OF MEDIA-FACAD NIGHT COLORATION OF FAÇADE PLANES IN URBARCHITECTURE", National Science Conference with International participation: "Color and Light in Architecture - III”. Organized by Association “Group Color Bulgaria”, Department of “Design and Architecture” - New Bulgarian University and University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, ISSN 1314-6564, Sofia 22 June 2012, Sofia, Bulgaria.


  94.    Miomir Vasov, Nikola Cekić, Igor Bjelić, "IMPLEMENTATION OF PROPORTION MODELS IN CHURCH ACOUSTIC QUALITY ANALYSIS", International Jubilee Conference UACEG 2012: Science & Practice - 70th anniversary University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. ISBN 978-954-724-049-0, Volume I, s. 99-105. 15-17 November 2012, Sofia, Bulgaria.


  95.    Igor Bjelić, Miomir Vasov, Nikola Cekić, "VAULTS AND DOME FORMS IN XXI CENTURY ARCHITECTURE", International Jubilee Conference UACEG 2012: Science & Practice - 70th anniversary University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. ISBN 978-954-724-049-0, Volume I, s.111-117. 15-17 November 2012, Sofia, Bulgaria.


  96.    Nikola Cekić, Igor Bjelić, Aleksandra Kostić,"SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U PROJEKTOVANJU STUDENTSKIH DOMOVA". 9 International Scientific Technical Conference: "CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN BUILDING DEVELOPMENT". ISBN 978-99955-630-8-0. COBISS.BH-ID3623704. s.153-161. "Banski Dvor". Publisher: Institut for Construction, Banja Luka, 11. i 12. aprila 2013.


  97.    Igor Bjelić, Svetlana Vrećić, Nikola Cekić,"Basic algorithms in Rhino for determining urban relation-ships of objects", Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering. The 7th International Scientific and Technical Conference for undergraduate and postgraduate students, and young scientists. Sbornik, s. 55-59. ISBN 978-5-98276-565-9. Volgograd, Russia, May 14-16, 2013.


  98.    Nikola Cekić, Miomir Vasov, Igor Bjelić, Miloš Dačić, Aleksandra Kostić, "FUNCTIONAL IMPACT OF WATER ON AN URBACHITECTONIC WORK OF ART", ISSN: 1314-071X. 13th International Scientific Conference VSU' 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia, Bulgaria. Volume III-06, s. 28-35.


  99.    Nikola Cekić, Miomir Vasov, Igor Bjelić, Miloš Dačić, Aleksandra Kostić, "INNOVATIVE CONCEPT OF THE STUDENT HOSTELS FLOOR PLANS", ISSN: 1314-071X. 13th International Scientific Conference VSU' 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia, Bulgaria. Volume III-07, s. 36-41.


  100.    Miloš Dačić, Nikola Cekić, Miomir Vasov, Aleksandra Kostić, Igor Bjelić, "ANALYSIS OF TYPICAL FLOOR PLANS OF STUDENT DORMITORIES IN NIS - SERBIA", ISSN: 1314-071X. 13th International Scientific Conference VSU' 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia, Bulgaria. III-04, s. 16-21.


  101.    Miloš Dačić, Nikola Cekić, Miomir Vasov, Aleksandra Kostić, Igor Bjelić, "COMPARISON BETWEEN STUDENT DORMITORIES IN NIS - SERBIA AND EUROPE", ISSN: 1314-071X. 13th International Scientific Conference VSU' 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia, Bulgaria. III-05, s. 22-27.


  102.    Aleksandra Kostić, Miomir Vasov, Igor Bjelić, Miloš Dačić, Nikola Cekić, "REVITALIZATION OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE PRESCHOOL FACILITIES", ISSN: 1314-071X. 13th International Scientific Conference VSU' 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia, Bulgaria. III-26, s. 141-146.


  103.    Miomir Vasov, Igor Bjelić Miloš Dačić Nikola Cekić Aleksandra Kostić,"AN EXAMPLE OF REHABILITATION AIMED AT IMPROVEMENT OF ENERGY PERFORMANCE OF THE STUDENT HOSTELS BUILDINGS", ISSN: 1314-071X. 13th International Scientific Conference VSU' 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia, Bulgaria. III-42, s. 329-334.


  104.    Miomir Vasov, Igor Bjelić, Miloš Dačić Nikola Cekić, Aleksandra Kostić, "DOUBLE SKIN FACADES – ARCHITECTONIC TREND IN APPLICATION OF CONTEMPORARY FAÇADE SYSTEMS", ISSN: 1314-071X. 13th International Scientific Conference VSU' 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia, Bulgaria. III-43, s. 335-340.


  105.    Igor Bjelić, Miloš Dačić, Nikola Cekić, Aleksandra Kostić, Miomir Vasov, "ECOLOGICAL DESIGNED FACADES AND ROOF PLANES FOR CONTEMPORARY MUSEUMS AND LIBRARIES", ISSN: 1314-071X. 13th International Scientific Conference VSU' 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia, Bulgaria. III-46, s. 212-217.


  106.    Igor Bjelić, Miloš Dačić, Nikola Cekić, Aleksandra Kostić, Miomir Vasov, "PARAMETRIC DESIGN OF ASSEMBLY OF DOMICAL AND SUBDOMICAL STRUCTURES", ISSN: 1314-071X. 13th International Scientific Conference VSU' 2013, dedicated to the 75 Anniversary of VSU, which will be held on June 6-7, 2013, at the Higher School of Civil Engineering (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia, Bulgaria. III-47, s. 218-223.


  107.    Nikola Cekić, Miomir Vasov, Igor Bjelić, Aleksandra Kostić, Petar Pejić, "Urbarhitectonic color of old cities". Third International Color Conference for the Southeast European countries, open to participants from all other countries "Color in all Directions". Veliko Tarnovo, June 18-20.2013.


  108.    Petar Pejić, Nikola Cekić, Miomir Vasov, Igor Bjelić, Aleksandra Kostić,"Importance of color in building conservation". Third International Color Conference for the Southeast European countries, open to participants from all other countries "Color in all Directions". Veliko Tarnovo, June 18-20.2013.


  109.    Igor Bjelić, Aleksandra Kostić, Petar Pejić, Nikola Cekić, Miomir Vasov, "QR-code in architecture". Third International Color Conference for the Southeast European countries, open to participants from all other countries "Color in all Directions". Veliko Tarnovo, June 18-20.2013.


  110.    Miomir Vasov, Igor Bjelić, Aleksandra Kostić, Petar Pejić, Nikola Cekić, "Colors of old houses on Stara Planina (old mountain)". Third International Color Conference for the Southeast European countries, open to participants from all other countries "Color in all Directions". Veliko Tarnovo, June 18-20.2013.


  111.    Nikola Cekić, Svetlana Vrećić, Igor Bjelić,"Status and Perspective of Engineers in Serbia at the Turn of 21st Century". Faculty of Mechanical Engineering - University of Niš. The second international conference “Mechanical Engineering in the 21ST Century”. COBISS.SR-ID 199124236, ISBN 978-86-6055-039-4, str. 361-365 Niš, 20-21, June 2013.


  112.    Cekić Nikola, Vasov Miomir, Igić Milica, Ranđelović Dušan, Krstić Hristina, "PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF URBAN AGGLOMERATIONS IN HILLY AND MOUNTAINOUS REGIONS", MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM "PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS", Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013.


  113.    Vasov Miomir, Igić Milica, Ranđelović Dušan, Krstić Hristina, Cekić Nikola, "ARCHITECTURE OF THE NATURE PARK STARA PLANINA MT. AS A TOURISM POTENTIAL", MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM "PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS", Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013.


  114.    Igić Milica, Ranđelović Dušan, Krstić Hristina, Cekić Nikola, Vasov Miomir, „URBAN PROBLEMS AND PROTECTION OF HILLY MOUNTAIN AREAS IN INDIA“, MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM "PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS", Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013.


  115.    Ranđelović Dušan, Krstić Hristina, Cekić Nikola, Vasov Miomir, Igić Milica, "LIMITATIONS AND ADVANTAGES OF DESIGNING INDIVIDUAL HOUSES OF HILLY MOUNTAIN AREAS", MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM "PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS", Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013.


  116.    Krstić Hristina, Cekić Nikola, Vasov Miomir, Igić Milica, Ranđelović Dušan, "MODERN APPROACHES IN ARCHITECTURAL DESIGN OF HOUSES IN HILLY-MOUNTAIN AREAS", MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM "PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS", Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013.


  117.    Cekic Nikola, Krstic Hristina, Maksic Milica, Randjelovic Dušan, Vasov Miomir, "WATER IN DEFINING ECOURBARCHITECTURAL SPACE", International Scientific Conference of ISS-2013-013."Architecture, Building, Design: design, materials, equipment, technologies of XXI century". International Center for Scientific Research Projects, Internet-project "Science and Education on-line". Editorial peer reviewed scientific journal "Modern s control technology", Editorial peer reviewed scientific journal "Social & economic innovations", Moscow, September 27nd -28rd, 2013.


  118.    Krstic Hristina, Maksic Milica, Randjelovic Dušan, Vasov Miomir, Cekic Nikola,"FORMS OF ARCHITECTURAL STRUCTURES INSPIRED BY NATURE", International Scientific Conference of ISS-2013-013."Architecture, Building, Design: design, materials, equipment, technologies of XXI century". International Center for Scientific Research Projects, Internet-project "Science and Education on-line". Editorial peer reviewed scientific journal "Modern s control technology", Editorial peer reviewed scientific journal "Social & economic innovations", Moscow, September 27nd -28rd, 2013.


  119.    Maksic Milica, Randjelovic Dušan, Vasov Miomir, Cekic Nikola, Krstic Hristina,"THE ROLE OF LOCAL LEVEL IN ACTIVATING BROWNFIELD SITES – THE CASE OF ELECTRONICS INDUSTRY IN THE CITY OF NIŠ IN SERBIA", International Scientific Conference of ISS-2013-013."Architecture, Building, Design: design, materials, equipment, technologies of XXI century". International Center for Scientific Research Projects, Internet-project "Science and Education on-line". Editorial peer reviewed scientific journal "Modern s control technology", Editorial peer reviewed scientific journal "Social & economic innovations", Moscow, September 27nd -28rd, 2013.


  120.    Randjelovic Dušan, Vasov Miomir, Cekic Nikola, Krstic Hristina, Maksic Milica,"ENERGY IN THE WORKSPACE", International Scientific Conference of ISS-2013-013."Architecture, Building, Design: design, materials, equipment, technologies of XXI century". International Center for Scientific Research Projects, Internet-project "Science and Education on-line". Editorial peer reviewed scientific journal "Modern s control technology", Editorial peer reviewed scientific journal "Social & economic innovations", Moscow, September 27nd -28rd, 2013.


  121.    Vasov Miomir, Cekic Nikola, Krstic Hristina, Maksic Milica, Randjelovic Dušan, "TOWARD THE ANALYSIS OF THE FORM OF ORTHODOX CHURCHES INTERIOR SPACE", International Scientific Conference of ISS-2013-013."Architecture, Building, Design: design, materials, equipment, technologies of XXI century". International Center for Scientific Research Projects, Internet-project "Science and Education on-line". Editorial peer reviewed scientific journal "Modern s control technology", Editorial peer reviewed scientific journal "Social & economic innovations", Moscow, September 27nd -28rd, 2013.


  122.    Nikola Cekić, Miomir Vasov, Igor Bjelić, "STUDENT HOUSING UNIT IN A FLOOR AREA WITHOUT CORRIDORS", "Facta Universitatis", Series: Architecture and Civil Engineering, Vol.11, No 1, 2013 pp. 27 - 33 UDC 711.4.01:72.012.6=11, DOI: 10.2298/FUACE1301027C


  123.    Cekić Nikola, Maksić Milica,"VIA DIAGONALIS, VIA MILITARIS, VIA UNIVERSITATIS, CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES", South - West University “Neofit Rilsky” - Blagoevgrad, Faculty of Economics - Tourism Department and Faculty of Geography at the University of Belgrade. The International Scientific Conference:“CULTURAL CORRIDOR VIA DIAGONALIS - CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”. ISBN 978-954-300-128-6. s. 112-116. 03-06.10.2013. "Grand Hotel Sofia", Sofia - Bulgaria and Belgrade - Serbia.


  124.    Maksić Milica, Cekić Nikola, "SPATIAL PLANNING AS AN INSTRUMENT FOR PROMOTING CULTURAL TOURISM ON THE VIA DIAGONALIS CORRIDOR", South - West University “Neofit Rilsky” - Blagoevgrad, Faculty of Economics - Tourism Department and Faculty of Geography at the University of Belgrade. The International Scientific Conference:“CULTURAL CORRIDOR VIA DIAGONALIS - CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”. ISBN 978-954-300-128-6. s. 379-382.  03-06.10.2013. "Grand Hotel Sofia", Sofia - Bulgaria and Belgrade - Serbia.


  125.    Nikola Cekic, Milica Igic, ECOURBARCHITECTURE OF SPORTS FACILITIES, Faculty of Sport and Physical Education of University of Niš, The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. Traditional XVI International Scientific Conference FIS COMMUNICATIONS 2013 - “Communications in physical education, sport and recreation and I International Scientific Conference”. ISBN 978-86-87249-53-0, COBIS.SR-ID 201698828. Book of Proceedings, s. 490-498. Niš, October 18-19th, 2013.


  126.    Milica Igic, Nikola Cekic, ТХЕ ROLE OF SPORT FACILITIES ARCHITECTURE ON NORMAL FUNCTIONING OF SPORT ACTIVITIES, Faculty of Sport and Physical Education of University of Niš, The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. Traditional XVI International Scientific Conference FIS COMMUNICATIONS 2013 - “Communications in physical education, sport and recreation and I International Scientific Conference”. ISBN 978-86-87249-53-0, COBIS.SR-ID 201698828. Book of Proceedings, s. 478-490. Niš, October 18-19th, 2013.


  127.    Nikola Cekic, Miomir Vasov, Hristina Krstic, Dusan Randjelovic, Milica Maksic, NEW TECHNOLOGY OF FORMATION OF STRUCTURES IN ECOURBARCHITECTURE, International Conference on Technics, Technologies and Education 2013. Trakia University Proceedings, ISSN 1314-9474, s. 365-374. 30-31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria.


  128.    Miomir Vasov, Hristina Krstic, Dusan Randjelovic, Milica Maksic, Nikola Cekic, ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS USING OF REHABILITATION OF THERMAL INSULATION, International Conference on Technics, Technologies and Education 2013. Trakia University Proceedings, ISSN 1314-9474, s. 389-397. 30-31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria.


  129.    Hristina Krstic, Dusan Randjelovic, Milica Maksic, Nikola Cekic, Miomir Vasov, IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS BY ADEQUATE GREENERY DESIGN, International Conference on Technics, Technologies and Education 2013. Trakia University Proceedings, ISSN 1314-9474, s. 374-381. 30-31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria.


  130.    Dusan Randjelovic, Milica Maksic, Nikola Cekic, Miomir Vasov, Hristina Krstic, THE IMPORTANCE OF THE WINDOWS FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION IN ARCHITECTURAL DESIGN, International Conference on Technics, Technologies and Education 2013. Trakia University Proceedings, ISSN 1314-9474, s. 381-389. 30-31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria.


  131.    Milica Maksic, Nikola Cekic, Miomir Vasov, Hristina Krstic, Dusan Randjelovic, TRANSPORT AND LARGE-SCALE RETAIL POLICY INTEGRATION - GUIDELINES FROM THE EUROPEAN EXPERIENCE FOR SERBIA, International Conference on Technics, Technologies and Education 2013. Trakia University Proceedings, ISSN 1314-9474, s. 82-88. 30-31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria.


  132.  Cekić Nikola, Vasov Miomir, Igić Milica, Ranđelović Dušan, Krstić Hristina, “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF URBAN AGGLOMERATIONS IN HILLY AND MOUNTAINOUS REGIONS”, ISBN:9-786086-515522. MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS”, Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013. Special edition. Publisher: Macedonian Geographical Society. www.igeografija.mk. s. 229-237.


  133.  Vasov Miomir, Igić Milica, Ranđelović Dušan, Krstić Hristina, Cekić Nikola, “ARCHITECTURE OF THE NATURE PARK STARA PLANINA MT. AS A TOURISM POTENTIAL”, ISBN:9-786086-515522. MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS”, Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013. Special edition. Publisher: Macedonian Geographical Society. www.igeografija.mk. s. 503-511.


  134. Igić Milica, Ranđelović Dušan, Krstić Hristina, Cekić Nikola, Vasov Miomir, „URBAN PROBLEMS AND PROTECTION OF HILLY MOUNTAIN AREAS IN INDIA”, ISBN:9-786086-515522. MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS”, Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013. Special edition. Publisher: Macedonian Geographical Society. www.igeografija.mk. s. 185-195.


  135.  Ranđelović Dušan, Krstić Hristina, Cekić Nikola, Vasov Miomir, Igić Milica, “LIMITATIONS AND ADVANTAGES OF DESIGNING INDIVIDUAL HOUSES OF HILLY MOUNTAIN AREAS”, ISBN:9-786086-515522. MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS”, Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013. Special edition. Publisher: Macedonian Geographical Society. www.igeografija.mk. s. 141-149.


  136. Krstić Hristina, Cekić Nikola, Vasov Miomir, Igić Milica, Ranđelović Dušan, “MODERN APPROACHES IN ARCHITECTURAL DESIGN OF HOUSES IN HILLY-MOUNTAIN AREAS”, ISBN:9-786086-515522. MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF HILLY MOUNTAIN AREAS”, Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2013. Special edition. Publisher: Macedonian Geographical Society. www.igeografija.mk. s. 283-291.


  137. Cekic N., Bjelic I., Igic M., Vrećić S., Maksic M., CONTRASTING INTERPOLATION OF STRUCTURES IN CONTEMPORARY ECOURBARCHITECTURE, ISBN 978-5-906223-81-4, UDK 72.012, BBK 85, D44. International Scientific Conference of MKS-2013-014, “DESIGN, ARCHITECTURE, BUILDING AND REPAIR: CLASSIC AND MODERNITY”, Kirov - Russia, State registration number of the collection: 0321400220. December 24nd - 25rd, 2013. http://eee-science.ru/es/course/view.php?id=43, State registration number of the collection: 0321400220. http://books.eee-science.ru/downloads/dizajn-arhitektura-stroitelstvo-re/, s. 15-28.


  138. Bjelic I., Cekic N., Igic M., Vrećić S., Maksic M., “THE RELATION OF SERBIAN AND THE BALKAN NATIONS TO TRADITION AND IDENTITY IN THE ASPECT OF ARCHITECTURE”, ISBN 978-5-906223-81-4, UDK 72.012, BBK 85, D44. International Scientific Conference of MKS-2013-014, “DESIGN, ARCHITECTURE, BUILDING AND REPAIR: CLASSIC AND MODERNITY”, Kirov - Russia, State registration number of the collection: 0321400220. December 24nd - 25rd, 2013. http://eee-science.ru/es/course/view.php?id=43, s. 4-14.


  139. Igic M., Vrećić S., Cekic N., Bjelic I., Maksic M., “DESIGNING AND PLANNING OF STUDENT DORMITORIES IN XXI CENTURY IN EUROPE”, ISBN 978-5-906223-81-4, UDK 72.012, BBK 85, D44. International Scientific Conference of MKS-2013-014, “DESIGN, ARCHITECTURE, BUILDING AND REPAIR: CLASSIC AND MODERNITY”, Kirov - Russia, State registration number of the collection: 0321400220. December 24nd - 25rd, 2013. http://eee-science.ru/es/course/view.php?id=43, http://books.eee-science.ru/downloads/dizajn-arhitektura-stroitelstvo-re/, s. 29-41.


  140. Maksic M., Bjelic I., Igic M., Vrećić S., Cekic N., “SPECIFIC PROBLEMS OF URBAN PLANNING IN TRANSITION PERIOD - EXAMPLE OF FORMULATION OF GENERAL REGULATION PLANS IN THE CITY OF NIŠ IN SERBIA”, ISBN 978-5-906223-81-4, UDK 72.012, BBK 85, D44. International Scientific Conference of MKS-2013-014, “DESIGN, ARCHITECTURE, BUILDING AND REPAIR: CLASSIC AND MODERNITY”, Kirov - Russia, State registration number of the collection: 0321400220. December 24nd - 25rd, 2013. http://eee-science.ru/es/course/view.php?id=43, http://books.eee-science.ru/downloads/dizajn-arhitektura-stroitelstvo-re/, s. 42-49.


  141. Stojanović M., Cekić N., Bjelić I., “THE ROLE OF CULTURE IN THE URBAN REGENERATION”, ISBN 978-5-906223-81-4, UDK 72.012, BBK 85, D44. International Scientific Conference of MKS-2013-014, “DESIGN, ARCHITECTURE, BUILDING AND REPAIR: CLASSIC AND MODERNITY”, Kirov - Russia, December 24nd - 25rd, 2013. State registration number of the collection: 0321400220. http://eee-science.ru/es/course/view.php?id=43, http://books.eee-science.ru/downloads/dizajn-arhitektura-stroitelstvo-re/, s. 50-63.


  142. Cekic Nikola, “IMPACT OF CONTEMPORARY MATERIALS ON FORMATION OF FACADES IN ARCHITECTURE”, International Scientific Conference:”Engineering: Integrating Science and Practice”, Moscow. Proceedings materials of the international scientific conference, s. 64-89. UDK 62, BBK 30, Т382, ISBN 978-5-00090-045-1, Kirov: MCNIP, Russia, 26-28 November 2014. http://eee-science.ru/course/view.php?id=63


  143. Kostić A., Stanković D., Cekić N. “SPATIAL ORGANIZATION OF STUDENT DORMITORIES - ANALYSIS OF RESIDENTIAL UNITS”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:”ENGINEERING: INTEGRATING SCIENCE AND PRACTICE”, Moscow. Proceedings materials of the international scientific conference, s. 102-114. UDK 62, BBK 30, Т382, ISBN 978-5-00090-045-1, Kirov: MCNIP, Russia, 26-28 November 2014. http://eee-science.ru/course/view.php?id=63


  144. Cekic Nikola, Igic Milica, Vasov Miomir, Kostic Dragan, Milosevic Vuk, “ЕCOURBARCHITECTURE OF SPORTS FACILITIES”, International Scientific Conference:”Engineering: Integrating Science and Practice”, Moscow. Proceedings materials of the international scientific conference, s. 89-96. UDK 62, BBK 30, Т382, ISBN 978-5-00090-045-1, Kirov: MCNIP, Russia, 26-28 November 2014. http://eee-science.ru/course/view.php?id=63


  145. Milosevic Vuk, Cekic Nikola, Igic Milica, Vasov Miomir Kostic Dragan, “STADIUMS - THE PRESENT AND THE FUTURE”, International Scientific Conference: ”Engineering: Integrating Science and Practice”, Moscow. Proceedings materials of the international scientific conference, s. 120-128. UDK 62, BBK 30, Т382, ISBN 978-5-00090-045-1, Kirov: MCNIP, Russia, 26-28 November 2014. http://eee-science.ru/course/view.php?id=63


  146. Igic Milica, Vasov Miomir, Kostic Dragan, Milosevic Vuk, Cekic Nikola, “SPORTS FACILITIES SUSTAINABLE DESIGN”, International Scientific Conference: ”Engineering: Integrating Science and Practice”, Moscow. Proceedings materials of the international scientific conference, s. 96-101. UDK 62, BBK 30, Т382, ISBN 978-5-00090-045-1, Russia, 26-28 November 2014. http://eee-science.ru/course/view.php?id=63, http://books.eee-science.ru/downloads/tehnicheskie-nauki-integracija-nauki-i/


  147. Kostic Dragan, Milosevic Vuk, Cekic Nikola, Igic Milica, Vasov Miomir, “CONTEMPORARY APPROACH TO THE STRUCTURAL DESIGN OF COVERING THE “CAIR” CITY STADIUM IN NIS”, International Scientific Conference: ”Engineering: Integrating Science and Practice”, Moscow. Proceedings materials of the international scientific conference, s. 114-120. UDK 62, BBK 30, Т382, ISBN 978-5-00090-045-1, Kirov: MCNIP, Russia, 26-28 November 2014. http://eee-science.ru/course/view.php?id=63


  148. Vasov Miomir, Kostic Dragan, Milosevic Vuk, Cekic Nikola, Igic Milica, “CONTRIBUTION TO ANALYSIS OF ENERGY EFFICIENCY OF SMALL SPORTS FACILITIES”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: ”ENGINEERING: INTEGRATING SCIENCE AND PRACTICE”, Moscow. Proceedings materials of the international scientific conference, s. 128-133. UDK 62, BBK 30, Т382, ISBN 978-5-00090-045-1, Kirov: MCNIP, Russia, 26-28 November 2014. http://eee-science.ru/course/view.php?id=63


  149. Cekic Nikola, Igic Milica, Vasov Miomir, Kostic Dragan, Milosevic Vuk, “ЕCOURBARCHITECTURE OF SPORTS FACILITIES”, Ministry of education of the Republic of Belarus - Belarusian National Technical University, STATE AND PROSPECTS TECHNICAL SUPPORT SPORTS ACTIVITIES. Collection of articles (materials of III International scientific and technical conference), Minsk BNTU, UDK 796 02:001.895(06), BBK 75.48я43, C66. ISBN 978-985-550-447-5. Section 3. “World experience in design and construction of sports”. Minsk 2014. s. 82-87


  150. Milosevic Vuk, Cekic Nikola, Igic Milica, Vasov Miomir Kostic Dragan, “STADIUMS - THE PRESENT AND THE FUTURE”, Ministry of education of the Republic of Belarus - Belarusian National Technical University, STATE AND PROSPECTS TECHNICAL SUPPORT SPORTS ACTIVITIES. Collection of articles (materials of III International scientific and technical conference), Minsk BNTU, UDK 796 02:001.895(06), BBK 75.48я43, C66. ISBN 978-985-550-447-5. Section 3. “World experience in design and construction of sports”. Minsk 2014. s. 87-92


  151. Igic Milica, Vasov Miomir, Kostic Dragan, Milosevic Vuk, Cekic Nikola, “SPORTS FACILITIES SUSTAINABLE DESIGN”, Ministry of education of the Republic of Belarus - Belarusian National Technical University, STATE AND PROSPECTS TECHNICAL SUPPORT SPORTS ACTIVITIES. Collection of articles (materials of III International scientific and technical conference), Minsk BNTU, UDK 796 02:001.895(06), BBK 75.48я43, C66. ISBN 978-985-550-447-5. Section 3. “World experience in design and construction of sports”. Minsk 2014. s. 92-97


  152. Kostic Dragan, Milosevic Vuk, Cekic Nikola, Igic Milica, Vasov Miomir, “CONTEMPORARY APPROACH TO THE STRUCTURAL DESIGN OF COVERING THE “CAIR” CITY STADIUM IN NIS”, Ministry of education of the Republic of Belarus - Belarusian National Technical University, STATE AND PROSPECTS TECHNICAL SUPPORT SPORTS ACTIVITIES. Collection of articles (materials of III International scientific and technical conference), Minsk BNTU, UDK 796 02:001.895(06), BBK 75.48я43, C66. ISBN 978-985-550-447-5. Section 3. “World experience in design and construction of sports”. Minsk 2014. s. 97-102


  153. Vasov Miomir, Kostic Dragan, Milosevic Vuk, Cekic Nikola, Igic Milica, “CONTRIBUTION TO ANALYSIS OF ENERGY EFFICIENCY OF SMALL SPORTS FACILITIES”, Ministry of education of the Republic of Belarus - Belarusian National Technical University, STATE AND PROSPECTS TECHNICAL SUPPORT SPORTS ACTIVITIES. Collection of articles (materials of III International scientific and technical conference), Minsk BNTU, UDK 796 02:001.895(06), BBK 75.48я43, C66. ISBN 978-985-550-447-5. Section 3. “World experience in design and construction of sports”. Minsk 2014. s. 102-108


  154. Svetlana Vrecic, Nikola Cekic, Milica Maksic, Igor Bjelic, Milica Igic, “ANALYSIS OF UNIVERSITY CAMPUS THROUGH THE PRISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENERGY EFFICIENCY”, ISBN 978-5-00090-005-5.  Collection includes materials of the International scientific conference “Topical issues of Technical Sciences”, held in Moscow, 27-29 March 2014, Rossia, Moscow, 27-29 March 2014. UDK 62, BBK 30, A 437. s. 36-44. http://books.eee-science.ru/downloads/aktualnye-voprosy-tehnicheskih-nauk/


  155. Cekic Nikola, Vasov Miomir, Maksic Milica, Krstic Hristina, Randjelovic Dušan, “NEW ECOURBARCHITECTURAL SPACE”, International scientific and practical conference “Architecture, Building, Education”, dedicated to the 80th anniversary of VPO “Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosov”. Magnitogorsk, April 23 nd - 24 nd, 2014. “ARCHITECTURE. CONSTRUCTION. EDUCATION”, No2 (4), 2014, ISSN 2309-7434, UDK 745/749, BBK S10, A 437. RINC - UDK 72.01, Izdatelski centr FGBOU VPO “MGTU”, Rossia, Magnitogorsk, s. 44-55.


  156. Maksic Milica, Krsic Hristina, Randjelovic Dusan, Cekic Nikola, Vasov Miomir, “GERMAN MODEL ОF LARGE-SCALE RETAIL PLANNING AS ROLE MODEL FOR SERBIA”, International scientific and practical conference “Architecture, Building, Education”, dedicated to the 80th anniversary of VPO “Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosov”. Magnitogorsk, April 23 nd - 24 nd, 2014. “ARCHITECTURE. CONSTRUCTION. EDUCATION”, No2 (4), 2014, ISSN 2309-7434, UDK 745/749, BBK S10, A 437. RINC - UDK 72.01, Izdatelski centr FGBOU VPO “MGTU”, Rossia, Magnitogorsk, s. 55-61.


  157. Randjelovic Dusan, Cekic Nikola, Vasov Miomir, Maksic Milica, Krstic Hristina, “VERTICAL CITIES AS BUILDINGS OF THE FUTURE”, International scientific and practical conference “Architecture, Building, Education”, dedicated to the 80th anniversary of VPO “Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosov”. Magnitogorsk, April 23 nd - 24 nd, 2014. “ARCHITECTURE. CONSTRUCTION. EDUCATION”, No2 (4), 2014, ISSN 2309-7434, UDK 745/749, BBK S10, A 437. RINC - UDK 72.01, Izdatelski centr FGBOU VPO “MGTU”, Rossia, Magnitogorsk, s. 132-142.


  158. Krstic Hristina, Randjelovic Dusan, Cekic Nikola, Vasov Miomir, Maksic Milica, “HUMAN BODY AS A SOURCE OF INSPIRATION IN ARCHITECTURE”, International scientific and practical conference “Architecture, Building, Education”, dedicated to the 80th anniversary of VPO “Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosov”. Magnitogorsk, April 23 nd - 24 nd, 2014. “ARCHITECTURE. CONSTRUCTION. EDUCATION”, No2 (4), 2014, ISSN 2309-7434, UDK 745/749, BBK S10, A 437. RINC - UDK 72.01, Izdatelski centr FGBOU VPO “MGTU”, Rossia, Magnitogorsk, s. 13-22.


  159. Vasov Miomir, Maksic Milica, Krstic Hristina, Randjelovic Dušan, Cekic Nikola, “ENERGY RESTORATION OF MASONRY BUILDINGS APPLYING INTERNAL THERMAL INSULATION”, International scientific and practical conference “Architecture, Building, Education”, dedicated to the 80th anniversary of VPO “Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosov”. Magnitogorsk, April 23 nd - 24 nd, 2014. “ARCHITECTURE. CONSTRUCTION. EDUCATION”, No2 (4), 2014, ISSN 2309-7434, UDK 745/749, BBK S10, A 437. RINC - UDK 72.01, Izdatelski centr FGBOU VPO “MGTU”, Rossia, Magnitogorsk, s. 154-167.


  160. Nikola Cekic, Miomir Vasov, Vuk Milosevic, Milos Dacic, “ARCHISCULPTURAL STRUCTURES OF THE ARCHITECT ZAHA HADID”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 146-152.


  161. Nikola Cekic, Miomir Vasov, Vuk Milosevic, Milos Dacic, “ESTHETIC INFLUENCE OF THE FAÇADE COLOR ON THE STUDENT HOSTELS ARCHITECURE”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 83-90.


  162. Miomir Vasov, Milos Dacic, Vuk Milosevic, Nikola Cekic, “INFLUENCE OF THE FACADE THERMAL ENVELOPE ON THE STUDENT HOSTELS ARCHITECURE”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 77-83.


  163. Miomir Vasov, Milos Dacic, Vuk Milosevic, Nikola Cekic, “ACOUSTIC ASPECT OF INNER PARTITION WALLS MATERIALIZATION IN STUDENT HOSTELS ARCHITECTURE”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 102-108.


  164. Milos Dacic, Vuk Milosevic, Nikola Cekic, Miomir Vasov, “ESSENTIAL CONTEMPORARY MATERIALS IN STUDENT HOUSING ARCHITECTURE”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 90-96.


  165. Milos Dacic, Vuk Milosevic, Nikola Cekic, Miomir Vasov, “ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING OF ECO FRIENDLY STUDENT HOUSING”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 96-102.


  166. Vuk Milosevic, Nikola Cekic, Miomir Vasov, Milos Dacic, “MEMBRANE STRUCTURES: CULTURAL AND EDUCATIONAL FACILITIES”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 120-126.


  167. Vuk Milosevic, Nikola Cekic, Miomir Vasov, Milos Dacic, “MEMBRANE STRUCTURES: SPORT AND TRANSPORTATION FACILITIES”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 126-132.


  168. Aleksandra Kostic, Danica Stankovic, Miomir Vasov, Igor Bjelic, Nikola Cekic, Milos Dacic,”COLOR PARAMETER IN PRE-SCHOOL FACILITIES”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 108-114.


  169. Aleksandra Kostic, Miomir Vasov, Igor Bjelic, Milos Dacic, Nikola Cekic, “IMPACT OF THE MODERN AGE ON THE ARCHITECTURAL COMPOSITION OF DORMITORIES”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s.114-120.


  170. Marija Pavlicic, Nikola Cekic, Nebojsa Gadzic,”A VIEW ON SPATIAL CHANGES IN KOSOVSKA MITROVICA DURING THE LAST DECADE”, ISSN: 1314-071X. 14th International Scientific Conference VSU' 2014. June 5-6, 2014, University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia, Bulgaria. Volume I, s. 39-45.


  171. Cekic Nikola, INNOVATIONS IN SUSTAINABILITY OF ECOURBARCHITECTURAL STRUCTURES, 1st International Conference ENTREPRENEURSHIP, INNOVATIVE BEHAVIOR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. June 28-29, Sofia - Bulgaria, Hosted by the Bulgarian Academy of Sciences and Arts in collaboration with The Serbian Royal Academy of Sciences and Arts - Belgrad & The European Center for Business, Education and Science. ISBN 978-954-621-247-4. s. 523-535. Sofia, 2014.


  172. Cekic Nikola, WEB CONFERENCE 1- INDUSTRIAL DESIGN WEBINAR 1, TEACHING, “Industrial design as study module an University”. Exchange of experiences between Serbian and Bulgarian universities. Bulgaria-Serbia, IPA Cross-border Programme CCI No 2007CB16IPO006-2011-2-169. TABLE furniture claster CBC Project is co-funded by EU trough the Bulgaria-Serbia. Građevinsko-arhitektonski fakultet - Niš, 27-29.08.2014.


  173. Cekic Nikola, Vasov Miomir, Igic Milica, Krstic Hristina, Randjelovic Dusan, “CONTRAST FORMS IN EKOURBARCHITECTURAL HERITAGE”, TECHNICAL UNIVERSITY SOFIA - RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT, FACULTY OF MECHANICAL ENGENEERING. INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECT “ART & ENVIRONMENT”. II nd INTERNATIONAL CONFERENCE „MODERN TECHNOLOGIES IN CULTURAL HERITAGE”. 08-11 October 2014, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/meetings/MF-conf-2014-engl.pdf).


  174. Igic Milica, Krstic Hristina, Randjelovic Dusan, Cekic Nikola, Vasov Miomir, “LEGISLATION AND ISSUES OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION IN NIŠ”. TECHNICAL UNIVERSITY SOFIA - RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT, FACULTY OF MECHANICAL ENGENEERING. INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECT “ART & ENVIRONMENT”. II nd INTERNATIONAL CONFERENCE „MODERN TECHNOLOGIES IN CULTURAL HERITAGE”. 08-11 October 2014, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/meetings/MF-conf-2014-engl.pdf). ISSN:2367-6523, s. 9-17


  175. Vasov Miomir, Igic Milica, Krstic Hristina, Randjelovic Dusan, Cekic Nikola, “IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS IN ARCHITECTONIC HERITAGE”. TECHNICAL UNIVERSITY SOFIA - RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT, FACULTY OF MECHANICAL ENGENEERING. INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECT “ART & ENVIRONMENT”. II nd INTERNATIONAL CONFERENCE „MODERN TECHNOLOGIES IN CULTURAL HERITAGE”. 08-11 October 2014, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/meetings/MF-conf-2014-engl.pdf). ISSN:2367-6523, s.17-25


  176. Krstic Hristina, Randjelovic Dusan, Cekic Nikola, Vasov Miomir, Igic Milica, “THE PROBLEM OF ILLEGAL CONSTRUCTION ON THE SURROUNDING TERRITORY OF THE PROTECTED CULTURAL HERITAGE ON THE EXAMPLE OF FORTRESS OF NIS”, TECHNICAL UNIVERSITY SOFIA - RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT, FACULTY OF MECHANICAL ENGENEERING. INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECT “ART & ENVIRONMENT”. II nd INTERNATIONAL CONFERENCE „MODERN TECHNOLOGIES IN CULTURAL HERITAGE”. 08-11 October 2014, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/meetings/MF-conf-2014-engl.pdf).


  177. Randjelovic Dusan, Cekic Nikola, Vasov Miomir, Igic Milica, Krstic Hristina, “WAYS OF ANIMATING PEOPLE IN ORDER TO RAISE AWARENESS ON CULTURAL HERITAGE”. TECHNICAL UNIVERSITY SOFIA - RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT, FACULTY OF MECHANICAL ENGENEERING. INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECT “ART & ENVIRONMENT”. II nd INTERNATIONAL CONFERENCE „MODERN TECHNOLOGIES IN CULTURAL HERITAGE”. 08-11 October 2014, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/meetings/MF-conf-2014-engl.pdf).


  178. Cekic Nikola, NEW ARTISTIC-ICONOLOGICAL INTERPRETATIONS IN ECOURBARCHITECTURE, 2nd International scientific meeting “Balkan Art Forum 2014” - ART AND CULTURE TODAY: SPIRIT OF THE TIME AND PROBLEMS OF INTERPRETATION, UDK 728.1(1-21):711.04.01. ISBN 978-86-85239-25-0. COBISS.SR-ID 217972748. CIP Catalog: 781.68(082), 37.036.78(082), 78.01(082). s. 531-543. The Faculty of Art of the University of Nis, Nis, 10th and 11th October, 2014


  179. Cekic Nikola, INTERCULTURAL AND INTEGRATIVE COMMUNICATION IN SPACE: DEPRESSED URBANIZATION, The Third International Scientific Conference “Employment, Education and Entrepreneurship - EEE 2014”, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship - Belgrade. ISBN 978-86-6069-105-9, COBISS.SR-ID 210422028. s. 287-298. Belgrade, Serbia, 2014 October 15-17


  180. Cekic Nikola, Vasov Miomir, Maksic Milica, Igic Milica, NEW FORMATIVE TECHNOLOGY OF CONTAINER ARCHITECTURE, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2014, dedicated to 50th Anniversary of Higher Education in Yambol. Yambol, Bulgaria, October 30-31 2014. Trakia University Proceedings at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria. ISSN 1314-9474, s. 528-536. https://www.dropbox.com/sh/4ojlx9fb6i7k0h4/AAAjwo2pQwO-n0jO9u6LGxBwa?dl=0


  181. Vasov Miomir, Maksic Milica, Igic Milica, Cekic Nikola, TOWARDS the reconstruction of thermal performances of FLAT roofs, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2014, dedicated to 50th Anniversary of Higher Education in Yambol. Yambol, Bulgaria, October 30-31 2014. Trakia University Proceedings at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria. ISSN 1314-9474, s. 536-544. https://www.dropbox.com/sh/4ojlx9fb6i7k0h4/AAAjwo2pQwO-n0jO9u6LGxBwa?dl=0


  182. Maksic Milica, Igic Milica, Cekic Nikola, Vasov Miomir, INSTRUMENTS of PLANNING of TRANSPORT NETWORK IN THE CITY OF NIŠ IN SERBIA, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2014, dedicated to 50th Anniversary of Higher Education in Yambol. Yambol, Bulgaria, October 30-31 2014. Trakia University Proceedings at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria. ISSN 1314-9474, s. 28-33. https://www.dropbox.com/sh/4ojlx9fb6i7k0h4/AAAjwo2pQwO-n0jO9u6LGxBwa?dl=0


  183. Igic Milica, Cekic Nikola, Vasov Miomir, Maksic Milica, SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION PLANS, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2014, dedicated to 50th Anniversary of Higher Education in Yambol. Yambol, Bulgaria, October 30-31 2014. Trakia University Proceedings at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria. ISSN 1314-9474, s. 20-28. https://www.dropbox.com/sh/4ojlx9fb6i7k0h4/AAAjwo2pQwO-n0jO9u6LGxBwa?dl=0


  184. Cekić Nikola, UTICAJ SAVREMENIH MATERIJALA NA OBLIKOVANJE FASADA U ARHITEKTURI, Međunarodna naučna konferencija “Savremeni materijali 2014. “Kondenzovane materije, biomaterijali, nanomaterijali, voda, nanomedicina”. Poster sesija Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske - ANURS. N0 36. Banja Luka, 21-22.12.2014. god. Objavljeno na stručnom skupu „Sinteza stvaralaštva” održanom, u leto 2014. god., u “Zamku kulture”, koji je organizovao Atelje „Basara Obradović” u saradnji sa Kulturnim centrom, JP „Borjak”, JP Direkcijom za planiranje i urbanizam i Turističkom organizacijom Vrnjačka Banja uz finansijsku podršku Opštine Vrnjačka Banja. “Vrnjačke novine”, Vrnjačka Banja br. 2/2015, str. 10-15.


  185. N. Cekic, IMPACT OF CONTEMPORARY MATERIALS ON FORMATION OF FACADES IN ARCHITECTURE, Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska, Scientific Conferences, Book XXXI. Department of Natural-Mathematical and Tehnical Sciences, Book 24. ISBN 978-99938-21-65-6, COBISS.RS-ID 4921112. Banja Luka, 2015. s. 503-525.


  186. Vojislav Nikolic, Milan Tanic, Nikola Cekic, Danica Stankovic, Slavisa Kondic, Aleksandra Kostic, PARAMETRIC MODELING AS NEW APPROACH TO ARCHITECTURAL DESIGN, “Architecture, Contstruction, Education”, No1 (5), 2015. ISSN 2309-7434, UDK 745/749, BBK S10, A 437. RINC - UDK 721, Izdatelski centr FGBOU VPO “MGTU”, Rossia, Magnitogorsk 2015., s. 53-58.


  187. Nikola Cekic, SCHEME OF THE ARCHITECTONIC-FUNCTIONAL ORGANIZATION OF HOUSING UNITS IN STUDENT HOSTELS, The International Academy of Architecture, XIV WORLD TRIENNIAL OF ARCHITECTURE “INTERARCH 2015”, SOFIA, MAY 17-20, 2015. Sofia, 19.05.2015.


  188. N. Cekic, D. Milosavljevic, T. Pavlovic, D. Mirjanic, APPLICATION OF SOLAR CELLS IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE, Journal of the Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska 2015 and The Eight International Scientific Conference „Contemporary Materials” is under the organization of Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, on September 6 and 7, 2015 in Banja Luka. Bana Lazarevica 1, 78 00 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. The papers  published in this issue are the scientific results of the project „The influenceof Renewable energy sources to the Protection of the Environment in West Balkan Countries” financed by UNESCO - Participation Programme 2014-2015. ISSN 1986-8669, UDK 5(05). Vol. VI, Issue 2 (2015), s. 105-114.


  189. Никола Цекич, НЕРАВНОМЕРНОСТЬ В АРХИТЕКТУРНОЙ ОЦЕНКЕ ФАСАДОВ, Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ). Российская академия архитектуры и строительных наук - РААСН. Научная конференция “Современная архитектура мира: основные процессы и направления развития”. Россия, г. Москва, 5 - 6 октября 2015 года в РААСН. http://archi.ru/events/12837/sovremennaya-arkhitektura-mira-osnovnye-processy-i-napravleniya-razvitiya


  190. Nikola Cekic, Miomir Vasov, Milica Igic, Hristina Krstic, Dusan Randjelovic, CONTRASTING FORMS IN ECOURBARCHITECTONIC HERITAGE, Technical University Sofia - Research&Development Department, Faculty of mechanical engeneering. III-rd Conference on “Modern Тechnologies in Cultural Heritage”. Within the framework of “Days of Science” and the 70th anniversary of the Technical University-Sofia, Scientific and Research Sector, Faculty of Mechanical Engineering and International Educational Project “Art & Environmental” will host the third edition of the Conference on “Modern technologies in cultural heritage” October 22-24, 2015, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/kcfinder/upload/files/MF-KIN-pokana-eng.pdf, https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=2tfgq4tq0jepj, http://www.tu-sofia.bg/conferences/173, http://conference-design.tu-sofia.bg/, ISSN 2367-6523. Sofia 2015. Tom III, s. 234-241


  191. Nikola Cekic, Miomir Vasov, Milica Igic, Milica Maksic, ART IN ECOURBARCHITECTONIC HERITAGE, Technical University Sofia - Research&Development Department, Faculty of mechanical engeneering. III-rd Conference on “Modern Тechnologies in Cultural Heritage”. Within the framework of “Days of Science” and the 70th anniversary of the Technical University-Sofia, Scientific and Research Sector, Faculty of Mechanical Engineering and International Educational Project “Art & Environmental” will host the third edition of the Conference on “Modern technologies in cultural heritage” October 22-24, 2015, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/kcfinder/upload/files/MF-KIN-pokana-eng.pdf, https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=2tfgq4tq0jepj, http://www.tu-sofia.bg/conferences/173, http://conference-design.tu-sofia.bg/, ISSN 2367-6523. Sofia 2015. Tom III, s. 28-36


  192. Miomir Vasov, Milica Igic, Milica Maksic, Nikola Cekic, POTENTIAL OF NEW CONSTRUCTION MATERIALS IN THE CULTURAL  HERITAGE, Technical University Sofia - Research&Development Department, Faculty of mechanical engeneering. III-rd Conference on “Modern Тechnologies in Cultural Heritage”. Within the framework of “Days of Science” and the 70th anniversary of the Technical University-Sofia, Scientific and Research Sector, Faculty of Mechanical Engineering and International Educational Project “Art & Environmental” will host the third edition of the Conference on “ Modern technologies in cultural heritage” October 22-24, 2015, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/kcfinder/upload/files/MF-KIN-pokana-eng.pdf, https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=2tfgq4tq0jepj, http://www.tu-sofia.bg/conferences/173, http://conference-design.tu-sofia.bg/http://conference-design.tu-sofia.bg/, ISSN 2367-6523. Sofia 2015. Tom III, s. 44-52


  193. Milica Igic, Milica Maksic, Miomir Vasov, Nikola Cekic, PROBLEMS OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION IN RURAL AREAS IN SERBIA, Technical University Sofia - Research&Development Department, Faculty of mechanical engeneering. III-rd Conference on “Modern Тechnologies in Cultural Heritage”. Within the framework of “Days of Science” and the 70th anniversary of the Technical University-Sofia, Scientific and Research Sector, Faculty of Mechanical Engineering and International Educational Project “Art & Environmental” will host the third edition of the Conference on “ Modern technologies in cultural heritage” October 22-24, 2015, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/kcfinder/upload/files/MF-KIN-pokana-eng.pdf, https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=2tfgq4tq0jepj, http://www.tu-sofia.bg/conferences/173, http://conference-design.tu-sofia.bg/http://conference-design.tu-sofia.bg/, ISSN 2367-6523. Sofia 2015. Tom III, s. 36-44


  194. Milica Maksic, Miomir Vasov, Nikola Cekic, Milica Igic, PROBLEMS OF ARCHAEOLOGICAL SITE OF FELIX ROMULIANA IN SERBIA, Technical University Sofia - Research&Development Department, Faculty of mechanical engeneering. III-rd Conference on “Modern Тechnologies in Cultural Heritage”. Within the framework of “Days of Science” and the 70th anniversary of the Technical University-Sofia, Scientific and Research Sector, Faculty of Mechanical Engineering and International Educational Project “Art & Environmental” will host the third edition of the Conference on “ Modern technologies in cultural heritage” October 22-24, 2015, Sofia, Bulgaria (http://www.tu-sofia.bg/kcfinder/upload/files/MF-KIN-pokana-eng.pdf, https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=2tfgq4tq0jepj, http://www.tu-sofia.bg/conferences/173, http://conference-design.tu-sofia.bg/http://conference-design.tu-sofia.bg/, ISSN 2367-6523. Sofia 2015. Tom III, s. 22-28


  195. Cekic N., Stankovic D., Nikolic V., Kostic A., “ART AND HISTORICAL DESTRUCTION IN ECOURBARCHITECTURE”, ISBN: 978-5-00090-074-1, UDK 62, BBK 30. s. 103-114. Engineering: THEORY AND PRACTICE, International Scientific e-Symposium of ES-Т-2015-012. Moscow, Russia, June 29nd - 30rd, 2015. http://elibrary.ru/item.asp?id=24088416. Publisher: International Centre for research projects, Kirov. ISBN 978-5-00090-074-1. http://books.eee-science.ru/downloads/engineering-theory-and-practice/


  196. Цекич Никола, КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ, Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ). Российская академия архитектуры и строительных наук. Научная конференция “Современная архитектура мира: основные процессы и направления развития”. Россия, г. Москва, 5 - 6 октября 2015 года в РААСН.


  197. Цекич Никола, НЕРАВНОМЕРНОСТЬ В АРХИТЕКТУРНОЙ ОЦЕНКЕ ФАСАДОВ, Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ). Российская академия архитектуры и строительных наук. Научная конференция “Современная архитектура мира: основные процессы и направления развития”. Россия, г. Москва, 5 - 6 октября 2015 года в РААСН.


  198. Danica Stankovic, Milan Tanic, Alekandra Kostic, Svetlana Vrecic, Aleksandar Kekovic, Nikola Cekic, Vojislav Nikolic, Svetlana Vrecic, RESURGENCE OF INDOOR ENVIRONMENT OF PRESCHOOL BUILDING, Procedia Engineering, Volume 117, 2015, Pages 742-755. International Scientific Conference Urban Civil Engineering and Municipal Facilities (SPbUCEMF-2015). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815018573. Edited By Nikolai Ivanovich Vatin and Vera Murgul


  199. Nikola Cekic, FLUID-ICONOLOGIC FORMS IN ECOURBARCHITECTURE, BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, Institute of Art Studies - SOFIA, Krakra Str. 21. ART READINGS 2016 - “New Art” Module: Authors, Movements, Interactions. Sofia, 14 - 16.04.2016.


  200. Nikola Cekic, Miomir Vasov, COLOR FACADES OF STUDENT HOSTELS, SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF CLASSICAL AND MODERN PHILOLOGY & COLOR GROUP BULGARIA. II INTERNATIONAL CONFERENCE - COLOUR AND LANGUAGE SOFIA, BULGARIA, June 1, 2016


  201. Miomir Vasov, Nikola Cekic, COLOUR AS A LANGUAGE OF ARCHITECTURE, SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF CLASSICAL AND MODERN PHILOLOGY & COLOR GROUP BULGARIA. II INTERNATIONAL CONFERENCE - COLOUR AND LANGUAGE SOFIA, BULGARIA, June 1, 2016


  202. N. Cekic, DETOX TECHNOLOGY IN NEW BUILDINGS ARCHITECTURE,  Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska 2016 and The Ninth International Scientific Conference „Contemporary Materials 2016” is under the organization of Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, on September 5 September, 2016 in Banja Luka. Poster No 47. Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. DETOX TECHNOLOGY IN NEW ARCHITECTURE BUILDINGS, Journal of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska „Contemporary Materials“, Volume VIII-1, Issue 2 (2017). p. 59-66, UDK 502.131.1:72, doi: 10.7251/COMEN1701059C


  203. Н. Цекич, И. Белич, А. Костич, СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ПРОЕКТИРОВКЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ, Дизайн, Искусство, Промышленность: Международный сборник научных трудов. Выпуск 3 / Design. Art. Industry. The International collection of scientific papers. Issue 3 // отв. ред. д.-р. иск. Н. М. Шабалина. - Челябинск: Издательский Дом Технэ, 2016. - С. 32-38. http://elibrary.ru, Design Department, National Research South-Ural State University Chelyabinsk, Russia, 2016.


  204. N. Cekic, ECOURBARCHITECTURAL AND HISTORICAL CONTEXT, Technical University of Sofia, Faculty of Mechanical Enginereeng, UNIVERSITY of ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING and GEODESY - Faculty of Architecture - SCIENTIFIC&RESEARCH SECTOR. International Educational Project: “Art&Environment” in frame of “Days of Science - 2016”. 13 -15 October 2016, Sofia.


  205.  Nikola Cekic, Miomir Vasov, ECOURBARCHITECTONIC BRUTALISM IN CITY, Bulgarian Academy of Sciences and Arts, Scientific Center for Architecture, Construction, Urban Planning and Design, Scientific Institute for Architecture, Construction and Urban Planning - International Scientific Conference “Preservation of Cultural Heritage”. FIRST SCIENTIFIC CONFERENCE BASA 2016, 23-25 November, 2016, BASA, s. 39-47, ISBN 978-954-8931-50-2. SOFIA, Bulgaria.


  206. Miomir Vasov, Nikola Cekic, THERMAL INSULATION AND AUTHENTICITY OF ARCHITECTURE, Bulgarian Academy of Sciences and Arts, Scientific Center for Architecture, Construction, Urban Planning and Design, Scientific Institute for Architecture, Construction and Urban Planning - International Scientific Conference “Preservation of Cultural Heritage”. SCIENTIFIC CONFERENCE BASA 2016, 23-25 November, 2016, BASA, s. 193-201, ISBN 978-954-8931-50-2. SOFIA, Bulgaria.


  207. Никола Цекић, НЕРАВНОМЕРНОСТЬ В АРХИТЕКТУРНОЙ ОЦЕНКЕ ФАСАДОВ, Академия наук Республики Казахстан, “Вестник НАН РК”, № 4 (июль-август) 2017 г. http://nauka-nanrk.kz/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.html, http://www.bulletin-science.kz/index.php/en/arhive


  208. Никола Цекић, КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ, Академия наук Республики Казахстан, Журнал “Доклады НАН РК”, № 4 (июль-август) 2017 г. http://nauka-nanrk.kz/ru/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html, http://reports-science.kz/index.php/en/archive


  209. N. Cekić, M. Vasov, NEW EPOCH OF ARCHISCULPTURAL TIMBER STRUCTURES, International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG”, UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, Sofia, 1-3  November 2017


  210.  M. Vasov, N. Cekić, ON BALKAN VERNACULAR ARCHITECTURE - SIMILARITY OF DIVERSITY, International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG”, UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, Sofia, 1-3  November 2017.


  211. N. Cekic, M. Vasov, CONTRASTING INTERPOLATIONS OF NEW ARCHITECTONIC FORMS, Bulgarian Academy of Sciences and Arts, Scientific Center for Architecture, Construction, Urban Planning and Design, Scientific Institute for Architecture, Construction and Urban Planning. International Scientific Conference “Preservation of Cultural Heritage” - II SCIENTIFIC CONFERENCE BASA' 2017. ISBN 978-954-8931-52-6, s.67-75, 23-25 November 2017, BASA, Sofia, Bulgaria.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.    N. Cekić: "KA PRAVOJ ARHITEKTURI"; Tekst sa Savetovanja "TEORIJA I PRAKSA SAMOUPRAVNOG PRISTUPA ARHITEKTURI" - Svetozarevo, Dom kulture, 08-09.12.1978. godine. Organizator: Savez društava arhitekata Srbije, Društvo arhitekata i arhitektonskih tehničara srednjeg Pomoravlja i Republička zajednica nauke SR Srbije iz Beograda. Časopis: "Gradina", br. 4, str. 111. Niš, 1979. godine.


  2.    N. Cekić: "O PERIFERIJI GRADSKOJ"; (autorizovana diskusija), Naučno politička rasprava o marksističkom tumačenju grada. Tema: "Društvo i razvoj gradova"; Organizator: Centar za marksizam u Beogradu i Marksistički centar Organizacije SK u Beogradu. Održano u Beogradu 08.04.1980. godine.


  3.    N. Cekić: "O DUHOVNIM DIMENZIJAMA U DIZAJNU"; Savetovanje u organizaciji ULUPUDS-a iz Beograda i EI iz Niša. Maja meseca 1981. godine. Objavljeno u časopisu "INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE" br. 61, str. 33. Beograd, 1981. godine.


  4.    N. Cekić: "KORISNIK STANA BIĆE OTUĐENO"; Tradicionalna manifestacija: "Dani jugoslovenske arhitekture 1981.", na temu: "Korisnik u procesu stambene izgradnje". SAVA CENTAR - Beograd, 22-23.05.1981. godine.
  5.    N. Cekić: "O FASADNOM FRONTU KUĆE U NIZU"; Savetovanje u organizaciji: “RO Iskraprojekt” iz Novog Beograda, Saveza arhitekata Jugoslavije - SAJ i Revije "Naš dom", iz Maribora. Sala SITJ-a. Beograd, 04.06.1981. godine.


  6.    N. Cekić: "PEŠAČKA ZONA GRADA - TEZE ZA RASPRAVU"; Tradicionalno savetovanje:"KOMUNIKACIJE 1982.". Organizator: "Beograd-projekt", Centar za planiranje urbanog razvoja, CEP BEOGRAD. Održano u Paviljonu "Cvijeta Zuzorić", u Beogradu, maja meseca, 1982. godine.


  7.    N. Cekić: "JUGOSLOVENSKI STAN I OKO NJEGA - TEZE ZA RASPRAVU"; (autorizovana diskusija). Tradicionalna manifestacija o industrijskoj izgradnji stanova u Jugoslaviji - INDIS '83. U Novom Sadu, 09-11.02.1983. godine.


  8.    N. Cekić: "ARHITEKTONSKA FORMA U FUNKCIJI GRADSKE SREDINE"; II naučni skup sa temom: "Čovek i radna sredina". Organizator: Fakultet zaštite na radu iz Niša. Sekcija: "Tehničko - tehnološki aspekti odnosa čoveka i radne sredine".(Dopis br: 01/01 od 03.03.1983. godine.). Održano: 26-28.05.1983. godine u Nišu, amfiteatar A1 - FZNR.


  9.    N. Cekić: "IMA LI SMISLA CRTATI GRADOVE ?"; Tradicionalno savetovanje "Komunikacije 1983", na temu: "Planiranje bez uzora". Paviljon"Cvijeta Zuzorić" u Beogradu. Objavljeno u knjizi Saopštenja sa savetovanja, str. 209/II. Organizator:"Beograd-projekt", Centar za planiranje urbanog razvoja, CEP BEOGRAD. Održano: 26-28.05.1983. godine.


  10.    N. Cekić: "PLANIRANJE TRGOVINE ZA NEPLANIRANE GRADOVE"; Tradicionalna manifestacija "DANI JUGOSLOVENSKE ARHITEKTURE 1983." Tema: "Planiranje, projektovanje i gradjenje trgovinskih centara". Organizacija: SAJ, DAN i Direkcija za urbanizam iz Niša. Objavljeno u knjizi saopštenja sa skupa. Izdavač: Savez arhitekata Jugoslavije. Beograd 1984.godine, str. 63. Hotel "Radon", Niška Banja, 10-11.06.1983. godine.


  11.    N. Cekić: "IZLAZ NIJE U RUŠENJU"; Tradicionalna manifestacija: "Dani jugoslovenske arhitekture 1984.". Novi Sad, 21-22.06.1984. godine. Sala Gradskog sportskog centra "Vojvodina". Organizator: SAJ iz Beograda, SAV i DANS iz Novog Sada.


  12.    N. Cekić: "URBANI RAZVOJ NIŠA, STVARNOST I MOGUĆNOSTI"; Savetovanje: "Nauka u službi regiona". Organizator: SIZ za nauku i obrazovanje, Privredna komora grada i Univerzitet u Nišu. Niš, oktobra meseca, 1984. godine.


  13.    N. Cekić: "IZGRADNJA STANOVA, AKTUELNI PROBLEMI TEORIJE I PRAKSE"; Tradicionalno savetovanje, jugoslovenski skup o industrijskoj izgradnji stanova u Jugoslaviji - INDIS 1986. godine. Organizator: SANU iz Beograda - (Odeljenje tehničkih nauka), VANU iz Novog sada i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Objavljeno u Zborniku radova I. Novi Sad, 12-14.02.1986. godine, str. 143-155.


  14.    N. Cekić: "STANOVANJE KAO FAKTOR SOCIJALIZACIJE I KULTURNOG RAZVOJA STUDENATA"; Savetovanje na temu: "Uloga kulture u razvoju Univerziteta".Organizator: Univerzitet u Nišu. Sala Univerziteta, 06.11.1986. godine.


  15.    N. Cekić: "KROV ZA STUDENTE BESKUĆNIKE"; Tradicionalno savetovanje: "Komunikacije 1987.", na temu: "Krov za beskućnike".Održano u Paviljonu "Cvijeta Zuzorić" u Beogradu 28-30.5.1987. godine. Organizator: "Beograd-projekt", Centar za planiranje urbanog razvoja - CEP BEOGRAD. Objavljeno u Zborniku radova, str. 51-57.


  16.    N. Cekić: "IZGRADNJA STUDENTSKIH DOMOVA U JUGOSLAVIJI KAO FAKTOR EFIKASNOSTI ZA STUDIRANJE"; Materijal sa jugoslovenskog savetovanja Udruženja univerzitetskih i drugih nastavnika SAP Vojvodine u Novom Sadu, na temu: "Efikasnost univerzitetskih studija". 04-05.06.1987. godine.


  17.    N. Cekić: "DA LI SMO POTROŠILI BUDUĆNOST?"; Eko dani jugoslovenske arhitekture u Zenci - BIH, na temu:"Prostorno i urbanističko planiranje, projektovanje, gradjenje i održavanje objekata i cjelina u ekološki složenim uslovima". Zenica, 11-13.06.1987. godine.


  18.    N. Cekić: "URBANI DIZAJN NAŠA STVARNOST I MOGUĆNOSTI"; 7. kongres Saveza udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Jugoslavije, na temu: "Od ideje do artefekta". U Puli, 18-21.05.1988. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova - 7. kongres SPID-YU, str.51-57. Deo materijala objavljen je u emisiji Radio Niša "Kultura, umetnost, nauka", 09.06.1988. godine.


  19.    N. Cekić: "NEEFI(KASNOSTI) URBANISTIČKOG PLANIRANJA"; Jugoslovensko tradicionalno savetovanje: "Komunikacije 1988." na temu: "(NE)EFIKASNOST URBANISTIŠKOG PLANIRANJA". Beograd, 26-27.05.1988. godine. Organizator: Centar za planiranje urbanog razvoja - CEP BEOGRAD. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 43-50.


  20.    N. Cekić: "KROVOVI I POTKROVLJA STUDENTSKIH DOMOVA U JUGOSLAVIJI"; Jugoslovensko savetovanje na temu: "Krovovi i potkrovlja"u organizaciji Poslovne zajednice "ZAVRAJ", iz Beograda. U Dubrovniku, 13-15.10.1988. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova - Časopis: "Završni radovi u građevinarstvu" - ZGR - XVII; Broj: 2-3, str. 91-94. 1988. godine.


  21.    N. Cekić: "FUNKCIONALNI RAZVOJ STAMBENE ETAŽE STUDENTSKIH DOMOVA U SR SLOVENIJI"; Studija je urađena u toku studijskog boravka na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani, na Katedri za arhitekturu, pri Seminaru za društvene zgrade. Decembra meseca, 1988. godine i januara 1989. godine.


  22.    N. Cekić: "PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE STUDENTSKIH DOMOVA U JUGOSLAVIJI"; Referat za Peti jugoslovenski naučni skup "INDIS 89." u Novom Sadu. Organizator: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i Institut za industrijsku gradnju odeljenja tehničkih nauka SANU-a iz Beograda. Novi Sad, 08-10.02.1989. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova, knjiga I, str. 103-116.


  23.    N. Cekić: "ZA URAVNOTEŽENI GRAD"; Jugoslovensko, tradicionalno, savetovanje:"Komunikacije 1990." Tema:"Ekologija i planiranje gradova". Beograd, 30-31.05 i 01.06.1990. godine. Centar za planiranje urbanog razvoja - CEP BEOGRAD. Rad je objavljen u prvoj knjizi Zbornika radova, str. 79-84.


  24.    N. Cekić: "ARHITEKTURA OBJEKATA ZA KULTURNU DELATNOST U NIŠU"; Sabor o kulturi. Organizator: Kulturno-prosvetna zajednica opštine Niš. Održano 01.06.1990. godine u sali Narodnog pozorišta u Nišu.


  25.    N. Cekić: Uslovi za izradu DUP-a "VOŽDOVO" U NIŠU"; Urađeno za potrebe Sekretarijata za urbanizam i stambeno komunalnu deltnost SO Niš. Februara meseca, 1991. godine.


  26.    N. Cekić: "SAVREMENA ARHITEKTURA ODVIJALA SE PROTIV GRADA"; 16. tradicionalno, savetovanje:"Komunikacije 91." u organizaciji "Centra za planiranje urbanog razvoja" - CEP BEOGRAD. Studentski kulturni centar - Beograd, 30-31.05 i 01.06.1991. godine.


  27.    N. Cekić: "SLOŽENOSTI I PROTIVREČNOSTI JAVNIH OBJEKATA U PARTERU GRADA"; Jugoslovenski simpozijum povodom 40 godina postojanja ULUPUDS-a. Održano u Konaku manastira “Prohor Pčinjski”, 23-27.09.1993. godine, na temu: "Umetnost kao činilac savremenog života".


  28.    N. Cekić, M. Anđelković:"PRILOG ISTRAŽIVANJU KOMUNIKACIJSKIH TOKOVA KOD SPORTSKIH SALA"; Simpozijum sa međunarodnim učešćem: FIS KOMUNIKACIJE '93. Organizator: Filozofski fakultet iz Niša. Niš, 11-12.06.1993. godine. Zbornik radova, str. 38-47.


  29.    N. Cekić: "ANALIZA REKREACIONIH POVRŠINA U SLOBODNOM PROSTORU KOD DEČJIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA"; Simpozijum sa međunarodnim učešćem: “FIS Komunikacije '93”. Organizator: Filozofski fakultet iz Niša. Niš, 11-12.06.1993. godine. Zbornik radova, str. 47-54.


  30.    M. Anđelković, N. Cekić: "SOCIJALNE KOMUNIKACIJE KAO KOMPONENTA FUNKCIJE REKREACIONIH PROSTORA"; Simpozijum sa međunarodnim učešćem: “FIS Komunikacije '93”. Organizator: Filozofski fakultet iz Niša. Niš, 11-12.06.1993. godine. Zbornik radova, str. 55-61.


  31.    M. Anđelković, N. Cekić: "O DILEMI: SPORT U HALI - SPORT U PRIRODNOM AMBIJENTU"; Simpozijum sa međunarodnim učešćem: FIS Komunikacije '94”. Organizator: Filozofski fakultet iz Niša. Niš, 03-04.06.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova "FIS Komunikacije '95"- knjiga 5., serija "Fizička kultura"; str. 77-82, Niš, 1996.


  32.    N. Cekić, M. Anđelković: "PRIMENA POKRETNIH UREĐAJA KOD SPORTSKIH DVORANA"; Simpozijum sa međunarodnim učešćem: FIS Komunikacije '94”. Oganizator: Filozofski fakultet iz Niša. Niš, 03-04.06.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova "FIS Komunikacije '95" - knjiga 5., serija "Fizička kultura"; str. 82-84, Niš, 1996. godine.


  33.    N. Cekić: "UMETNOST I SLOBODA U URBARHITEKTURI"; Drugi naučni skup na temu:"Umetnost i sloboda". Organizator: Filozofski fakultet iz Niša, SO Sokobanja i Centar za kulturu iz Sokobanje. Sokobanja, 28-30.06.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 10. Niš, 1996. godine.


  34.    N. Cekić: "DRUŠTVENI SADRŽAJI U PROSTORIMA NIŠKE TVRĐAVE KAO FAKTOR URBANOG RAZVOJA GRADA"; Okrugli sto na temu:"Rimski carski gradovi" - Antičko nasleđe i savremeni grad: problemi revitalizacije i prezentovanja otkrivenih objekata. Organizator: Centar za naučna istraživanja Srpske akadamije nauka i umetnosti iz Beograda i Univerzitet u Nišu. Održano u Velikoj sali Univerziteta u Nišu, 30.09.1994. godine. Rad je objavljen u zborniku radova.


  35.    N.Cekić: "DVANEST EKOLOŠKIH ZAPOVESTI"; Jugoslovenski javni konkurs za tekst kodeksa ekologa. Prema konkursu Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Majstorske radionice za kreativnu komunikaciju "Čeh" iz Beograda, objavljenom u "Politici" 03.11.1994. godine.


  36.    N. Cekić, D. Stanković: "ANALIZA FASADNE ŠIRINE TIPSKE JEDINICE ADMINISTRATIVNO - POSLOVNIH ZGRADA"; 6. naučni skup:"Industrijska izgradnja" - INDIS '94. održan u Novom Sadu, u Dvorani "Spens", 23-24.11.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova - knjiga 1, str. 63-69.


  37.    D. Stanković, N. Cekić: "TIPIZACIJA U PROJEKTOVANJU I REALIZACIJI DEČIJIH PRETŠKOLSKIH USTANOVA"; 6. naučni skup:"Industrijska izgradnja" - INDIS '94. održan u Novom Sadu, u Dvorani "Spens", 23-24.11.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova - knjiga 1, str. 51-57.


  38.    N. Cekić, M. Stanković: "PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE - PRILOG UNAPREĐENJU PLANIRANJA UNIVERZITETA U SRBIJI"; Naučni skup: "Perspektive planiranja i uređenja prostora u Srbiji". Održano u Beogradu - “Sava Centar”, 15-16.12.1994. godine.


  39.    N. Cekić: "PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE - PRILOG UNAPREĐENJU UREĐENJA PROSTORA U SRBIJI"; Naučni skup: "Perspektive planiranja i uređenja prostora u Srbiji". Održano u Beogradu - “Sava Centar”, 15-16.12.1994. godine.


  40.    N. Cekić, D. Stanković: "VREDNOST IDEJE KOLEKTIVNOG STANOVANJA U REALIZOVANOM PROJEKTU ZA STUDENTSKI DOM U PRAGU"; Prvi naučni skup: "Unapređenje stanovanja", održan na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 22-23.12.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 229-235.


  41.    N. Cekić, M. Anđelković: "MOGUĆI PRAVCI RAZVOJA STAMBENIH JEDINICA U STUDENTSKIM DOMOVIMA JUGOSLAVIJE"; Prvi naučni skup:"Unapređenje stanovanja", održan na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, 22-23.12.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 235-242.


  42.    M. Anđelković, N. Cekić: "PRILOG ISTRAŽIVANJU DRUŠTVENIH SADRŽAJA U BLIŽOJ OKOLINI STANA"; Prvi naučni skup: "Unapređenje stanovanja", održan na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, 22-23.12.1994. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 211-221.


  43.    N. Cekić:"PRILOG ZA ANALIZU PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE"; Stručni skup u Savezu inženjera i tehničara Srbije - SITS. Rad je prethodno saopšten na sednici Predsedništva SITON-a u Nišu, decembra meseca 1994. godine. U Beogradu 23.12.1994. godine.


  44.    N. Cekić, M. Anđelković, H. Anđelković, V. Bogdanović:"ANALIZA VELIČINE ŠKOLSKOG KOMPLEKSA NA PRIMERU NIŠA"; Naučni skup:"Zdravlje i bolesti školske dece", održan u Nišu, 26-27.01.1995. godine. Organizator: Filozofski fakultet u Nišu - Institut za sociološka istraživanja. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 147-153. Niš, 1998. godine.


  45.    V. Bogdanović, M. Anđelković, H. Anđelković, N. Cekić:"UTICAJ OMOTAČA UČIONICE NA UGODNOST BORAVKA I ZDRAVLJE DECE"; Naučni skup: "Zdravlje i bolesti školske dece", održan u Nišu, 26-27.01.1995. godine. Organizator: Filozofski fakulteta u Nišu - Institut za sociološka istraživanja. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 153-161. Niš, 1998. godine.


  46.    H. Anđelković, M. Anđelković, N. Cekić, V. Bogdanović:"ANALIZA ŠKOLSKOG NAMEŠTAJA - STOLICE I STOLA, sa aspekta očuvanja zdravlja učenika"; Naučni skup: "Zdravlje i bolesti školske dece", održan u Nišu, 26-27.01.1995. godine. Organizator: Filozofski fakultet u Nišu - Institut za sociološka istraživanja. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 161-173. Niš, 1998. godine.


  47.    M. Anđelković, H. Anđelković, N. Cekić, V. Bogdanović: "PRILOG ISTRAŽIVANJU MOGUĆIH INOVACIJA U PROJEKTOVANJU ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE"; Naučni skup: "Zdravlje i bolesti školske dece", održan u Nišu, 26-27. 01.1995. godine. Organizator: Filozofski fakultet u Nišu - Instutut za sociološka istraživanja. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 173-180. Niš, 1998. godine.


  48.    N. Cekić, P. Mitković:"ANALIZA STANJA STUDENTSKE POPULACIJE U SR JUGOSLAVIJI SA OSVRTOM NA STUDENTSKO STANOVANJE NA POČETKU DEVEDESETIH GODINA"; Jugoslovenski naučni skup: "Stanovništvo SR Jugoslavije na početku devedesetih sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju". Održano u Prištini, 30.03-01.04.1995. godine, u organizaciji Univerziteta u Prištini i Ekonomskog fakulteta. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 83-86.


  49.    P. Mitković, N. Cekić: "UTICAJ MIGRANATA NA URBANIZACIJU I NESTANDARDNU STAMBENU IZGRADNJU"; Jugoslovenski naučni skup: "Stanovništvo SR Jugoslavije na početku devedesetih sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju". Održano u Prištini, 30.03-01.04.1995. godine, u organizaciji Univerziteta u Prištini i Ekonomskog fakulteta. Rad je objavljen u Zborniku radova, str. 69-71.


  50.    N. Cekić: "NEMOĆ UMETNOSTI U URBARHITEKTURI"; Treći naučni skup:"Moć i nemoć umetnosti". Održano, 14-16.06.1995. godine u Sokobanji. Organizator: SO Sokobanja, Centar za kulturu, Gimnazija "Branislav Nušić"iz Sokobanje i Filozofski fakultet iz Niša. Rad je objavljen u ... str. Niš, 1996. godine.


  51.    N. Cekić, M. Anđelković: "PLANIRANJE OBJEKATA SPORTSKE REKREACIJE U TURIZMU"; Četvrti simpozijum sa međunarodnim učešćem: "FIS KOMUNIKACIJE '95.", održan na Filozofskom fakultetu u Nišu, 05-06.10.1995. godine, u organizaciji Univerziteta u Nišu i Filozofskog fakulteta - Studijska grupa za fizičku kulturu. Rad je objavljen u Zborniku rezimea, str. 14/62 i Zborniku radova - knjiga 5., serija: "Fizička kultura", str. 87-89, Niš, 1996.


  52.    M. Anđelković, N. Cekić: "ZABAVNO REKREACIONI I SPORTSKI CENTRI U URBANOJ SREDINI"; Četvrti simpozijum sa međunarodnim učešćem: "FIS KOMUNIKACIJE '95.", održan na Filozofskom fakultetu u Nišu, 05-06.10.1995. godine, u organizaciji Univerziteta u Nišu i Filozofskog fakulteta - Studijska grupa za fizičku kulturu. Rad je objavljen u Zborniku rezimea, str. 6/24 i Zborniku radova - knjiga 5., serija: "Fizička kultura", str. 72-77; Niš, 1996.


  53.    N. Cekić: "KIČ U URBARHITEKTURI GRADA"; Četvrti naučni skup: "UMETNOST, ŠUND, KIČ"; Organizator: SO Sokobanja, Centar za kulturu, Gimnazija "Branislav Nušić"iz Sokobanje i Filozofski fakultet iz Niša. Deo rada objavljen je u dnevnom listu "Politika" 22.07.1996. godine u članku:"Vašarska kultura" - "Na kraju sokobanjskih susreta", str. 19. Rad je objavljen u monografiji:"..."; str ... Sokobanja, 19-21.06.1996. godine.


  54.    N. Cekić, M. Anđelković: "SPORTSKO REKREATIVNI SADRŽAJI U STUDENTSKIM DOMOVIMA NIŠA"; Peti simpozijum sa međunarodnim učešćem:"FIS Komunikacije '96." održan na Filozofskom fakultetu u Nišu, 03-04.10.1996. godine, u organizaciji Univerziteta u Nišu i Filozofskog fakulteta - Studijska grupa za fizičku kulturu. Rad je objavljen u Zborniku rezimea, str. 103 i Zborniku radova, str. 194-202; Niš, 1997. godine.


  55.    D. Stanković, N. Cekić: "PROSTORI ZA FIZIČKE AKTIVNOSTI U DEČJIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA"; Peti simpozijum sa međunarodnim učešćem:"FIS Komunikacije '96." održan na Filozofskom fakultetu u Nišu, 03-04. 10.1996. godine, u organizaciji Univerziteta u Nišu i Filozofskog fakulteta - Studijska grupa za fizičku kulturu. Rad je objavljen u Zborniku rezimea, str. 104 i Zborniku radova, str.....


  56.    N. Cekić: "AKTIVIRANJE PROSTORA NIŠKE TVRĐAVE"; XXI Savetovanje: "Komunikacije '96", na temu:"URBO RECIKLAŽA - Transformacija i aktiviranje zapostavljenih, devastiranih i napuštenih, prostora i gradova"; Beograd - Moderna garaža, ul. Majke Jevrosime br. 30 i CEP, 19-21.09.1996. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova:"Komunikacije '96."; str. 32-35.


  57.    N. Cekić: "ODRŽIVI RAZVOJ U PARTERU GRADA"; Peti salon urbanizma: "Aktuelna urbanistička teorija i praksa i grad budućnosti"; Stručni skup: "ODRŽIVI RAZVOJ KAO PERSPEKTIVA URBANOG RAZVOJA U XXI VEKU", Niš, 08.11.1996. godine. Rad je objavljen u Zborniku radova sa naučno stručnog skupa; str. 47-51. Udruženje urbanista Srbije i Društvo urbanista Niša, Niš, 1996.


  58.    N. Cekić: "URBARHITEKTURA SEDAM ROMSKIH ENKLAVA U NIŠU"; Naučni skup: "CIGANI / ROMI U PROŠLOSTI I DANAS"; - Organizator: Srpska akademija nauka i umetnosti - komisija za proučavanje života i običaja Roma. Rad je objavljen u Knjizi rezimea, str. 37 i Zborniku radova, str. ... ; Beograd, 16-17.12.1996. godine.


  59.    N. Cekić: "O ESTETSKOJ DIMENZIJI RURBANIH AGLOMERACIJA"; Naučno-stručni skup:"45. Sabor psihologa Srbije '97."; Najava rada u "Psihološkim novinama" pod naslovom:"Raznovrstan program na Tari"; str. 1, br. 204; april 1997. god. Rezime je objavljen u Knjizi rezimea, str. 137; Izdavač: Društvo psihologa Srbije, Beograd, 1997. Tara - Hotel "Omorika", 21.05 - 24.05.1997. godine.


  60.    N. Cekić: "URBANI KONTEKST NIŠAVE"; XXII Savetovanje:"Komunikacije '97", na temu: "GRADOVI NA VODI" u organizaciji Centra za planiranje urbanog razvoja - CEP iz Beograda ; Beograd, 18-20.09.1997. Rad je objavljen u monografiji:"Komunikacije '97. - GRADOVI NA VODI"; str. 82-84. Beograd, novembra, 1997. godine.


  61.    N. Cekić, M. Anđelković: "NIŠAVA KAO SPORTSKO - REKREATIVNI POTENCIJAL"; Šesti simpozijum sa međunarodnim učešćem: "Fiskomunikacije '97. U fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji"; Rad je objavljen u Knjizi rezimea, str. 10 i Zborniku radova, str. 212-217.; Filozofski fakultet u Nišu, 02-03.10.1997. godine.


  62.    M. Anđelković, N. Cekić: "DVADESET ČETIRI VEKA ISTORIJE STADIONA"; Šesti simpozijum sa međunarodnim učešćem: "Fiskomunikacije '97. u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji"; Rad je objavljen u Knjizi rezimea, str. 25 i Zborniku radova, str 255-261.; Filozofski fakultet u Nišu, 02-03.10.1997. godine.


  63.    N. Cekić, P. Mitković: MODERNO BEZNAĐE U TRAGANJU ZA IDEALNIM GRADOM; Drugi susret urbanista Jugoslavije u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, Vojvođanskog udruženja urbanista iz Novog Sada u saradnji sa SO Novi Bečej. Tema susreta: “Oslobođenje od plašta gluposti”; Novi Bečej, 14. 15. i 16. maja, 1998. godine. Rad je objavljen u Svesci saopštenja, str. 13-14. Novi Bečej, 1998. god.


  64.    P. Mitković, N. Cekić: ”GRAD I AUTOMOBIL”; Drugi susret urbanista Jugoslavije u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, Vojvođanskog udruženja urbanista iz Novog Sada u saradnji sa SO Novi Bečej. Tema susreta: “Oslobođenje od plašta gluposti”; Novi Bečej, 14. 15. i 16. maja, 1998. godine. Rad je objavljen u Svesci saopštenja, str. 12-13. Novi Bečej, 1998. god.


  65.    N. Cekić, P. Mitković: "PARKOVI NIŠA KAO SPORTSKO - REKREATIVNI POTENCIJAL"; Sedmi simpozijum sa međunarodnim učešćem: "Fiskomunikacije '98. u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji"; Rad je objavljen u Knjizi rezimea, str. 97. i Zborniku radova, str. ......; Filozofski fakultet u Nišu, 04-05.06.1998. godine.


  66.    P. Mitković, N. Cekić: "ANALIZA NEKIH URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKIH KARAKTERISTIKA OBJEKTA SPORTSKE HALE U VLASOTINCU"; Sedmi simpozijum sa međunarodnim učešćem: "Fiskomunikacije '98. u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji"; Rad je objavljen u Knjizi rezimea, str. 98. i Zborniku radova, str. ...... Filozofski fakultet u Nišu, 04-05.10.1998. godine.


  67.    N. Cekić, P. Mitković:”SMANJENJE NIVOA BUKE U PEŠAČKOJ ZONI NIŠA”; XVI Jugoslovenska konferencija sa međunarodnim učešćem:”Buka i vibracije”. Fakultet zaštite na radu u Nišu. Niš, 14-16.10.2000. god. Rad je objavljen u Zborniku rezimea, str. 45-46. Niš, 1998. god.


  68.    P. Mitković, N. Cekić:”VREDNOSTI URBANISTIČKIH POKAZATELJA U USLOVIMA SAVREMENE MOTORIZACIJE I NJIHOV ZNAČAJ KOD SMANJENJA SAOBRAĆAJNE BUKE U GRADU”: XVI Jugoslovenska konferencija sa međunarodnim učešćem:”Buka i vibracije”. Fakultet zaštite na radu u Nišu. Niš, 14-16.10.2000. god. Rad je objavljen u Zborniku rezimea, str. 45. Niš, 1998. god.


  69.    N. Cekić: “SOCIJALNI RAZVOJ SRBIJE U FUNKCIJI BIPOLARNE REIDENTIFIKACIJE UREĐENJA PROSTORA”; Drugi naučni skup: "Urbani razvoj i procesi demokratizacije ’99. - Novi društveni okvir, novi principi stručnog delovanja.” U organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Beograd, 21-22.05.1999. god. Rad je objavljen u Zborniku radova .... str. ..... Beograd, 1999. god.


  70.    N. Cekić, P. Mitković:”TROŠNOST IDEJA U PROSTORIMA GRADA”; Treći susret urbanista Srbije u organizaciji Udruženje urbanista Srbije, Vojvođanskog udruženje urbanista i SO Novi Bečej. Tema susreta: “(Ne)podnošljiva lakoća udvaranja istoriji - u traganju za idealnim gradom” ; Novi Bečej 13, 14 i 15. maja 1999. godine. Rad je objavljen u Svesci saopštenja, str. ..- .. Novi Bečej, 1999. god.


  71.    P. Mitković, N. Cekić: ”UPOTREBNA DOZVOLA U INDIVIDUALNOJ STAMBENOJ IZGRADNJI”; Treći susret urbanista Srbije u organizaciji Udruženje urbanista Srbije, Vojvođanskog udruženje urbanista i SO Novi Bečej. Tema susreta: “(Ne)podnošljiva lakoća udvaranja istoriji - u traganju za idealnim gradom”; Novi Bečej 13, 14 i 15. maja 1999. godine. Rad je objavljen u svesci Saopštenja, str. ..- .. Novi Bečej, 1999. god.


  72.    N.Cekić:" OPREMA BIBLIOTEČKIH ZGRADA - NOVI TEHNOLOŠKI OSLONAC NJIHOVOG POUZDANOG FUNKCIONISANJA"; Savetovanje sa međunarodnim učešćem:"Preventivni inženjering i osiguranje javnih objekata". Beograd, SAVA CENTAR, 11-12.11.1999. godine. Objavljeno u Zborniku radova, str. 233-238. Beograd, novembra, 1999.


  73.    N. Cekić: Prikaz knjige ARHITEKTURA - Esej umetnosti, autora Etjen Lui Bulea, francuskog arhitekte. Izdavač: "Graževinska knjiga" iz Beograda - 1999. Rad je saopšten u okviru promocije, na Sajmu knjiga u Nišu, 10.12.1999. godine. Niš, 1999. godine.


  74.    N. Cekić: ”MIT O URBARHITEKTURI GRADA”; Savjetovanje sa međunarodnim učešćem:”TRADICIONALNA ARHITEKTURA CRNE GORE”, Iskustva, pouke, vidici. Petrovac, 08-09.06.2000. god. Rad je saopšten na Petom naučnom skupu: "Umetnost i mit", u organizaciji Univerziteta u Nišu, Filozofskog fakulteta iz Niša i Skupštine opštine Sokobanja. Sokobanja, 19-21.06.1997. godine. Objavljeno u Zborniku radova:”…”


  75.    N. Cekić: ”ZAŠTITA OD EFEKATA BUKE I VIBRACIJA KOD STAMBENE JEDINICE U STUDENTSKIM DOMOVIMA”; XVII Jugoslovenska konferencija sa međunarodnim učešćem:”Buka i vibracije”. Fakultet zaštite na radu u Nišu. Niš, 09-10.11.2000. god. Rad je objavljen u Zborniku rezimea - VI Plenarna sednica, str. 49 i na CD disku.


  76.    N. Cekić: ”LIKOVNOST U ARHITEKTURI XX VEKA”; Okrugli sto na temu: ”Umetnost na kraju veka - moderna ili postmoderna”, VIII Naučni skup -“SINTEZA”. Kulturni centar Vrnjačka Banja - “Zamak kulture” - Hotel “Breza”, 07-11.09.2000. god. Rad je objavljen u Zborniku radova - ATELJE BASARA-OBRADOVIĆ, str. 40-50. Vrnjačka Banja, januara, 2001.


  77.    N. Cekić: ”GIGABAJTSKA URBARHITEKTURA”; Centar za planiranje urbanog razvoja - CEP Beograd. XXV KOMUNIKACIJE - “NAVIGACIJE 2000”. Perast, 14-16.10.2000. god. Rad je objavljen u Zborniku radova - knjiga x, str. xx - xx.


  78.    N. Cekić: “PRILOG ANALIZI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA U JUGOSLAVIJI POČETKOM XXI VEKA”; Osmi naučni skup: ”TEHNOLOGIJA, KULTURA I RAZVOJ”, u organizaciji: Udruženja “Tehnologija i društvo”, Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, Centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije - Institut “Mihajlo Pupin” u Beogradu, Ekonomskog fakulteta u Subotici. Kotor, Hotel “Fjord”, 19-24.08.2001. god.


  79.    N. Cekić: ”RAZVOJ ARTEFAKTNIH STRUKTURA U CENTRALNOM PODRUČJU NIŠA PREMA PROSTORNOM PLANU”;”PREDLOG - STRATEGIJA I AKTIVNOST ZA HARMONIČNI RAZVOJ OPŠTINE NIŠ“ - Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana - LEAP za područje Opštine Niš, decembra 2001. god.
  80.    N. Cekić, M. Dinić:”TURISTIČKE MOGUĆNOSTI SELA NA PODRUČJU NIŠA”; Naučno-stručno savetovanje “Tradicionalnih seoskih susreta urbanista 2002. godine”.“SELO U NOVIM RAZVOJNIM USLOVIMA”, Kraljevo-Mataruška Banja, 23-25.10.2002.


  81.    N. Cekić, VRTNE FASADE U URBARHITEKTURI, Naučni simpozijum: "Tradicionalna estetska kultura - VII: VRT". Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu, Odsek društvenih nauka. Niš, Univerzitet u Nišu, 25.11.2011.


  82.    Nikola Cekić, Marija Pavličić, Nebojša Gadžić, "STUDENT HOSTELS IN KOSOVO AND METOHIA IN THE SECOND HALF OF 20th CENTURY". Međunarodni naučni skup „Kulturno nasleđe Kosova i Metohije. Istorijske tekovine Srbije na Kosovu i Metohiji i izazovi budućnosti“. Univerzitet u Prištini u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. 22. i 23. juna 2013. godine. "Palata Srbija" Novom u Beogradu.


  83. Nebojša Gadžić, Marija Pavličić, Nikola Cekić,"DVE STARE PRIZRENSKE KUĆE I NJIHOVA ARHITEKTURA". Međunarodni naučni skup „Kulturno nasleđe Kosova i Metohije. Istorijske tekovine Srbije na Kosovu i Metohiji i izazovi budućnosti“. Univerzitet u Prištini u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. 22. i 23. juna 2013. godine. "Palata Srbija" u Novom Beogradu.


  84.    Cekić Nikola, ZANATSKO U ARHITEKTURI STARIH GRADOVA, Naučni simpozijum: "Tradicionalna estetska kultura - VIII: ZANATI". Centar za naučna istraživanja SANU - Odsek društvenih nauka, Fakultet umetnosti i Univerzitet u Nišu. Niš, Univerzitet u Nišu, 29.11.2013.


  85. Nikola Cekić, Danica Stanković, Vojislav Nikolić, Aleksandra Kostić, UMETNIČKO-ISTORIJSKA DESTRUKCIJA U EKOURBARHITEKTURI, III nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem:”Balkan Art Forum 2015.” - BARTF 2015. Niš, 09-10. oktobar 2015. godine. UMETNOST I KULTURA DANAS: KRIZA U UMETNOSTI - UMETNOST U KRIZI. Zbornik radova sa naučnog skupa, Niš, 9 - 10. oktobar 2015. ISBN 978-86-85239-41-0, UDK 728.1(1-21):316.7, s. 149-158.


  86. Cekić Nikola, HAOSIZACIJA EKOURBARHITEKTONSKOG PROSTORA, Naučni simpozijum “Tradicionalna estetska kultura” IX: Prostor. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Centar za naučnoistraživački rad SANU Univerziteta u Nišu - Odsek društvenih nauka. Univerzitet u Nišu, 07.11.2014. godine. UDK 728.1(1-21):111.852 711.582+711.7; ISBN 978-86-7025-585-2 (SANU), COBISS.SR-ID 228628748, Zbornik radova, s. 221-231


  87. Cekić Nikola, UMETNOST ARHITEKTURE OBLIKA - PROSTOR I ARHITEKTURA. Naučni simpozijum:”SINTEZA STVARALAŠTVA - 5 tematskih razgovora i 5 tematskih radionica”, u organizaciji Ateljea „Basara-Obradović” - Vrnjačka Banja, Kulturnog centra iz Vrnjačke Banje, JKP „Borjak”, Direkcije za planiranje i izgradnju, Turističke organizacije iz Vrnjačke Banje i Opštine Vrnjačka Banja. 25 - 27. septembra 2014. u Vrnjačkoj Banji - Zamak kulture. „Vrnjačke novine”, jul 2014. s. 3-4, Vrnjačka Banja. Treći deo objavljen je u “Vrnjačkim novinama”, br. 03/2014, str. 12- 14.”Prostorne umetnosti - Uticaj savremenih materijala na sintezu u arhitekturi”.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 28 decembar 2017 12:17