Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Dragoljub Živković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26. 03. 1955.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Termoenergetika
 • Godina diplomiranja: 1980.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Živković D., Matematičko modelovanje dinamičkog ponašanja parnih turbina pri nestacionarnim režimima rada, Monografija - TURBOMAŠINE, GREJANJE I KLIMATIZACIJA, Studović M., Grković V., ISBN 86-7083-211-9, s.245-256., Beograd, 1992.


  Živković D., Etički problemi kao ograničavajući faktor razvoja, Monografija - ETIKA INŽENJERA,  Đorđević D., Đurović B., Mašinski fakultet u Nišu, s. 83-88., Niš, 1995.


  Udžbenička literatura


  Živković D., Milenković D., Bajmak Š., TOPLOTNE TURBOMAŠINE, Univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Prištini, 1997.god., str. 300.


  Živković D., Spasić Ž., Mitrović D., TOPLOTNE TURBOMAŠINE - Zbirka rešenih zadataka, Mašinski fakultet u Nišu, 1998.god., str. 354.


  Živković D., HIDROMEHANIKA MEŠAVINA, Univerzitetski udžbenik, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2003.god., s. 206.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Mitrovic D., Živkovic D., Lakovic M., ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF A   348.5 MW STEAM POWER PLANT, Energy Sources, Part A – Recovery, Utilization   and Environmental Effects (USA), Vol. 32, p. 1016-1027, 2010.


  Mitrovic D., Živkovic D., COMPUTATION OF WORKING LIFE CONSUMPTION OF A STEAM TURBINE ROTOR, Journal of Pressure Vessel Technology – Transactions of the ASME (USA), Vol. 132, p. 021202/1-021202/6.,  2010.


  Živkovic D., Milcic D., BANIC M., Milosavljevic P., THERMOMECHANICAL FINITE ELEMENT ANALYSIS OF HOT WATER BOILER STRUCTURE,  THERMAL SCIENCE,  2012, Vol. 16, Suppl. 2, ISSN 0354-9836, p. 443-456.


  Grkovic V., Živkovic D., Guteša M., A NEW APPROACH IN CHP STEAM TURBINES THERMODYNAMIC CYCLES COMPUTATIONS, THERMAL SCIENCE, Year 2012, Vol. 16, Suppl. 2, Society of Thermal Engineers of Serbia, ISSN 0354-9836, p. 457-466.


  Jovanovic G., Zivkovic D., Mancic M.,  Stankovic V., Stankovic D. et al., A MODEL OF A SERBIAN ENERGY EFFICIENT HOUSE FOR DECENTRALIZED ELECTRICITY PRODUCTION, Journal of Renewable and Sustainable Energy (jrse.aip.org), American Institute of Physics,Citation: J. Renewable Sustainable Energy 5, 041810 (2013); doi: 10.1063/1.4812997


  Todorovic M., Živkovic D., Mancic M., Ilic G., APPLICATION OF ENERGY AND EXERGY ANALYSIS TO INCRESE EFFICIENCY OF A HOT WATER GAS FIRED BOILER, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, CI&CEQ, 2013.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Živković D, Stajčić Z., Stefanović V., Laković M., THE INFLUENCE  OF THE CONDENSATION PRESSURE CHANGE ON STEAM TURBINE POWER IN THE POWER PLANT „KOLUBARA“ – A, Journal Termotehnika, No 2-3, Page: 215-224, Belgrade, 2010.


  Laković M., Laković S., Stojiljković M., Stefanović V.,  Živković D., STEAM POWER PLANT CONDENSING PRESSURE DAILY VARIATION DUE TO ATMOSPHERIC AIR PARAMETERS VARIATION DURING SUMMER PERIOD, Journal Termotehnika, No 1, Page 76 – 81, Belgrade, 2010.


  Živković S. Dragoljub, Review of book Toplotne turbomašine 1 – Teorijski osnovi, ELEKTROPRIVREDA, GODINA LXIII, BROJ 2, 2010, 192-193.


  Živković S. Dragoljub, Review of book Toplotne turbomašine 2 – Teorijski osnovi, ELEKTROPRIVREDA, GODINA LXIII, BROJ 3, 2010, 293–294.


  Mitrović D., Živković D., Rašković P., PROGRAMSKI SISTEM ZA SIMULACIJU I OPTIMIZACIJU RADA TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA,  Procesna tehnika 2-3, Beograd 2004, s.188-191.


  Živković D., Mitrović D., Živković P., PRORACUN TERMODINAMICKIH VELICINA STANJA VODENE PARE PRIMENOM METODE IAPWS-IF97, Procesna tehnika 2-3, Beograd 2004., s.195-198.


  Mitrović D., Živković D., ESTIMATED CONSUMPTION OF WORKING LIFE OF HIGH PRESSURE STEAM TURBINE ROTOR IN STATIONARY WORK, Facta Universitatis, series Mechanical engineering, Vol.1, No 8, 2001., p. 1083-1090.


  Živković D., Rašković P., SIMULACIJA I ANALIZA DINAMICKOG PONAŠANJA PARNIH TURBINA KORIŠCENJEM PROGRAMSKOG PAKETA MATLAB, PROCESING 2000., Casopis "Procesna tehnika" br.2-3/2000., str.195-198.


  Laković M., Živković D., Branković G., Rašković P., MASENO, ENERGETSKO I EKSERGETSKO BILANSIRANJE PROIZVODNOG SISTEMA PIVARE KAO PUT KA RACIONALNOJ POTROŠNJI ENERGIJE,Časopis "Procesna tehnika" br.4/2000.,


  Živković D., NONLINEAR MATHEMATICAL MODEL OF THE CONDENSING STEAM TURBINE, Facta Universitatis, series Mechanical engineering, Vol.1, No 7, 2000., p.871-878.


  Živković D., Rašković P., EKSPERIMENTALNO ODREÐIVANJE GLAVNIH TERMODINAMIČKIH PARAMETARA PARNOG TURBOPOSTROJENJA PRI PROMENLJIVIM REŽIMIMA RADA, Procesna tehnika br.3-4/1998.


  Rašković P., Milojević M., Laković S., Živković D., ENERGETSKA ANALIZA FABRIKE ZA PROIZVODNJU NATRIJUMTRIPOLIFOSFATA (STPP) IHP - PRAHOVO, Procesna tehnika br.3-4/1998.


  Živković D., Mirić S., Stojiljković M., Ilić G., EKSPERIMENTALNO ODREÐIVANJE HIDRODINAMIČKIH PARAMETARA PNEUMATSKOG TRANSPORTA REZANOG DUVANA, Jugoslovenski naucno - strucni časopis “Procesna tehnika”, Br. 3-4, Septembar-decembar 1997., s.150.-152.


  Živković D., MATEMATIČKO MODELIRANJE NESTACIONARNIH GASODINAMIČKIH PROCESA KORIŠĆENJEM METODE KARAKTERISTIKA, KIBERNETIKA, Br.9, Beograd, 1985.god., s.22-28.


  M.Obradović, D.Živković, D.Saleta, PRIMENA NEOKSIDNIH MATERIJALA PRI IZRADI MEHANIČKIH ZAPTIVAČA ZA TEŠKE USLOVE ZAPTIVANJA PUMPI I ROTACIONIH REAKTORA U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI, Jug. Naučno-stručni časopis PROCESNA TEHNIKA, Br.3-4/1996, str.140-144.


  Mitrović D., Živković D., Laković S., PRIMENA KONTINUIRANOG PRORAČUNA UTROŠENOG RADNOG VEKA DELOVA TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA ZA POTREBE PLANSKOG ODRŽAVANJA, Jug. naucno-strucni casopis PROCESNA TEHNIKA, Br.3-4, 1996., str.254-258.


  Živković D., Popović B., PRORAČUN TEMPERATURSKOG I NAPONSKOG POLJA ROTORA PARNE TURBINE NAKON DEJSTVA SISTEMA ZAŠTITE, Jug. naučno-stručni časopis PROCESNA TEHNIKA, Br.3-4, 1996., str.135-138. 


  Laković S., Živkovic D., Ðordević J., Milošević M., NUMERIČKA SIMULACIJA DVOFAZNOG STRUJANJA U ISPARIVAČKIM CEVIMA, , Jug. naučno-stručni časopis PROCESNA TEHNIKA, Br.3-4, 1996., str.231-235.


  Živković D., Živković D., PNEUMATSKI SISTEM ZA TRANSPORT BRAŠNA U D.P. "ŽITOPEK" U NIŠU - POGONSKA ISKUSTVA I MERE ZA POBOLJŠANJE, PROCESING '95., Tivat, 1995., Jug. Naučno-stručni časopis PROCESNA TEHNIKA, Broj 4/1995., s.33-37.


  Živković D., DINAMIČKO PONAŠANJE PARNE TURBINE PRI NESTACIONARNIM REŽIMIMA RADA, TERMOTEHNIKA, No. 1-2, Beograd, 1994.god., s.95-104.


  Živković D., DINAMIČKO PONAŠANJE PARNE TURBINE I ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BROJA OBRTAJA, ELEKTROPRIVREDA, Br.11-12, Beograd, 1986., s.492-498.


  Živković D., MATEMATIČKI MODEL ZA ISPITIVANJE DINAMIČKOG PONAŠANJA PARNE TURBINE PRI DEJSTVU ZAŠTITNIH UREÐAJA, TEHNIKA - Mašinstvo, Br.4-5, Beograd, 1986.god., s.475-480


  Živković D., PRORAČUN TERMODINAMIČKIH VELIČINA STANJA VODENE PARE, Zbornik radova - 35 godina nastave mašinstva na Mašinskom fakultetu u Nišu, Niš, 1995., s.85-90.


  Nikolić V., Živković D., Ćojbašic Ž., PROJEKTOVANJE SISTEMA AUTOMATSKE REGULACIJE BROJA OBRTAJA JEDNE PARNE TURBINE, Zbornik radova - 35 godina nastave mašinstva na Mašinskom fakultetu u Nišu, Niš, 1995., s.13-18.


  Laković S., Živković D., Cakić Z., OPŠTE KARAKTERISTIKE PROCESA PUŠTANJA U RAD PARNIH KOTLOVA, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac, 1995., s.125-134.


  Ðordević J., Laković S., Živković D., ANALIZA DVOFAZNOG TOKA FLUIDA U PAROGENERIŠUCIM ELEMENTIMA, Zbornik radova - 35 godina nastave mašinstva na Mašinskom fakultetu u Nišu, Niš, 1995., s.103-108.


  Milošević M., Laković S., Živković D., RAD PAROGENERIRAJUCIH   ELEMENATA U NESTACIONARNIM REŽIMIMA RADA - PRIKAZ EKSPERIMENTALNIH ISTRAŽIVANJA, Zbornik radova - 35 godina nastave mašinstva na Mašinskom fakultetu u Nišu,  Niš, 1995., s.91-98.


  Mitrović D., Laković S., Živković D., ANALIZA UTICAJA RADNIH PARAMETARA NA UTROŠAK RADNOG VEKA DELOVA PARNE TURBINE, Zbornik radova - 35 godina nastave mašinstva na Mašinskom fakultetu u Nišu, Niš, 1995., s. 97-102.


  Nikolić B., Laković S., Živković D., ANALIZA RADA SISTEMA RASHLADNE VODE KONDENZATORA I PREDLOG NJEGOVE OPTIMIZACIJE, Zbornik radova - 35 godina nastave mašinstva na Mašinskom fakultetu u Nišu, Niš, 1995., s.109-114.


  Živković D., PRIMENA METODE KARAKTERISTIKA ZA IZUCAVANJE STRUJANJA VLAŽNE VODENE PARE, 30 godina nastave mašinstva na Mašinskom fakultetu u Nišu, Zbornik radova, Niš, 1990.god., s.275-280.


  Milcić D., Živković D., ANALIZA UTICAJA RELAKSACIJE NA VIJČANU VEZU PRIRUBNICA OKLOPA PARNIH TURBINA, 30 godina nastave mašinstva na Mašinskom fakultetu u Nišu, Zbornik radova, Niš. 1990.god., s.85-90.


  Živković D., PROSTIRANJE SLABIH POREMEĆAJA U DVOFAZNIM SREDINAMA, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Br.3-4, Leskovac, 1987.god., s.165-175.


  Živković D., KLJUČNI PARAMETRI U PROCESU PUŠTANJA PARNE TURBINE U RAD, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Br.1-2, Leskovac, 1983./84.god., s. 223-230.


  Živković D., AUTOMATSKO PUŠTANJE U RAD PARNOG TURBOPOSTROJENJA, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Br.1-2, Leskovac, 1983./84.god., s. 231-239.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Milena Todorovic, Dragoljub Živkovic, Marko Mancic, Dragan Milcic,, Analysis of Dynamic Behaviour of Hot Water Boilers During Start Up, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, , Society of Thermal Engineers of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013., p.86-94.


  Andrijana Stojanovic , Vladimir Stevanovic, Dragoljub Živkovic, Milada Pezo, Ivan Tomanovic, Review of Critical Heat Flux Predictions, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Society of Thermal Engineers of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013., p.293-304.


  Marko Mancic, Dragoljub Živkovic, Jelena Manojlovic, Milena Todorovic, Mathematical models for evaluating evaporation rates from free water surface of indoor swimming pools, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Society of Thermal Engineers of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013., p.343-354


  Dragoljub Živkovica, Marko Mancic, Peda Milosavljevic, Milena Todorovic Dobrica Pejovic, Bojan Stankovic, Energy efficiency increasing of indoor swimming pools using solar technology, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Society of Thermal Engineers of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013., p.518-528.


  Marko MANCIC, Dragoljub ŽIVKOVIC, Vladana STANKOVIC, Goran JOVANOVIC, Analysis of Dynamical Smulation of Energy Consumption of Zero Energy Efficient Home Designed for the Area of Niš, THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY, UNIVERSITY OF NIŠ - FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING20-21. June 2013, Niš, Serbia, p.179-182.


  Milena TODOROVIC, Dragoljub ŽIVKOVIC, Marko MANCIC, Gradimir ILIC, Energy And Exergy Analysis of a Hot Water Gas Fired Boiler, THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY, UNIVERSITY OF NIŠ - FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING20-21. June 2013, Niš, Serbia, p.193-198.


  Marko Mancic, Dragoljub Živkovic , Milan Ðordevic, Milena Todorovic, Saša Pavlovic, COMPARISON OF PERFORMANCES OF MICRO HYBRID TRIGENERATION SYSTEMS FOR ENERGY DEMANDS OF A SMALL RESIDENTIAL BUILDING, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013), Zrenjanin, 30th October 2013., p.388-393.


  Milena Todorovic, Dragoljub Živkovic, Marko Mancic, Pedja Milosavljevic, Dragan Pavlovic, ENERGY AND EXERGY METHOD APPLIED ON SYSTEM OF HOT WATER BOILER, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013), Zrenjanin, 30th October 2013., p.58-63.


  Milena Todorovic, Dragoljub Živkovic, Pedja Milosavljevic, Dragan Pavlovic, INTELLIGENT SYSTEMS FOR CONTROL AND MONITORING OF HEATING DEVICES IN INDIVIDUAL BUILDINGS,  3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2013), December 6 – 7th, Sofia, Bulgaria, 2013.


  Milena Todorovic, Dragan Pavlovic, Dragoljub Živkovic, Pedja Milosavljevic, NUOFFICE MUNICH – A ROLE MODEL FOR SUSTAINABLE BUILDINGS,  3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2013),  December 6 – 7th, Sofia, Bulgaria, 2013.


  Marko Mancic, Dragoljub Živkovic, Velimir Stefanovic, Vladana Stankovic, Goran Jovanovic, DYNAMICAL SIMULATION OF A SOLAR-HEAT PUMP SYSTEM FOR ON-SITE ELECTRICITY PRODUCTION, PROCEEDINGS, 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOMPLISHMENTS IN ELECTRICAL MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY, Banja Luka, May 2013., p.625-630.


  Dragoljub ŽIVKOVIC, Marko MANCIC, Milena TODOROVIC, APPLICATION OF ENERGY BALANCE METHOD FOR ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT OF THE PUBLIC HEALTH CENTER, IV Regional Conference INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPE, June 26 – 29. Divcibare, 2013.


  Marko MANCIC, Dragoljub ŽIVKOVIC, Velimir STEFANOVIC, Milena TODOROVIC, DYNAMICAL SIMULATION OF A SMALL SCALE TRIGENERATION PLANT BASED RENEWABLE ENERGY SOURCES, IV Regional Conference INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPE, June 26 – 29. Divcibare, 2013.


  Dragoljub S. Živkovic, Marko V. Mancic, Dragan S. Milcic, Dynamical simulation of the energy system of indoor swimming pools using TRNSYS software, INFOTEH-JAHORINA Vol. 12, March 2013., p.130-135.


  Dragan Milcic, Branislav Popovic, Biljana Markovic, Dragoljub Živkovic, Miodrag Milcic, DEVELOPMENT OF ENGINE COOLING FAN FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY PURPOSE FROM THE ASPECT OF REALIABILITY, INFOTEH-JAHORINA Vol. 12, March 2013., p.484-489.


  Marko Mancic, Dragoljub  Živkovic,  Velimir Stefanovic,  Saša Pavlovic, FEASIBILITY OF SMALL TRIGENERATION FOR DECENTRALIZED ENERGY IN COMERCIAL BUILDINGS, The Proceedings of the 7th International Symposium about Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2012), Balaton, Hungary, Faculty of technical sciences Novi Sad,ISBN 978-86-7892-399-9, 2012, p.271-277.


  Dragoljub Živkovic, Marko Mancic, Dragan Milcic, SYMULATION OF A HYBRID TRIGENERATION SYSTEM DESIGNED FOR DEMANDS OF A RESIDENTIAL BUILDING, The Proceedings of the COMETa 2012, 1st International Scientific Conference on Mechanical Engineering, Technologies and Applications, East Sarajevo, 2012, University of East Sarajevo - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 978-99938-655-5-1, 2012., p.457-465.


  Dragan Milcic, Miroslav Mijajlovic, Dragoljub Živkovic, Slobodan Miladinovic, CALCULATION OF LOAD CAPACITY OF AXLES AND SHAFTS ACCORDING TO DIN 743, The Proceedings of the COMETa 2012, 1st International Scientific Conference on Mechanical Engineering, Technologies and Applications, East Sarajevo, 2012, University of East Sarajevo - Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 978-99938-655-5-1, 2012.,  p.277-285.


  Dragan Milcic, Miroslav Mijajlovic, Miodrag Milcic, Dragoljub Živkovic,PROGRAM SYSTEM FOR CALCULATION OF MACHINE PARTS - PTD, The Proceedings of the INFOTEH - JAHORINA, University of East Sarajevo, ISBN 978-99938-624-8-2, 2012., p. 503-508.


  Dragoljub Živkovic, Dragan Milcic, Velimir Stefanovic, Marko Mancic, Saša Pavlovic,ENERGY EFFICIENCY ANALYSIS OF INDOOR SWIMMING POOLS USING ENERGY BALANCE METHOD, The Proceedings of the 43th congress on HVAC&R, Belgrade, 2012., ISBN 978-86-81505-64-9, p.289-298.


  Marko Mancic, Dragoljub Živkovic, Mica Vukic,  Velimir Stefanovic, Saša Pavlovic, SINTHESYS AND SYMULATION OF A HYBRID TRIGENERATION SYSTEM USING TRNSYS SOFTWARE, The Proceedings of the 43th congress on HVAC&R, Belgrade, 2012., ISBN 978-86-81505-64-9, p.171-182.


  Velimir Stefanovic, Saša Pavlovic, Dragoljub Živkovic, Marko Mancic, MATHEMATICAL MODELLING OF THE COMPOUND PARABOLIC CONCENTRATOR CPC-2V WITH SMALL CONCENTRATION RATIO, The Proceedings of the 43th congress on HVAC&R, Belgrade, 2012., ISBN 978-86-81505-64-9, p.183-192.


  Marko Mancic, Dragoljub Živkovic, Velimir Stefanovic, Saša Pavlovic, POSSIBILITIES FOR SMALL AND MICRO TRIGENERATION FOR DECENTRALIZED ENERGY PRODUCTION, The Proceedings of the INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRICT ENERGY, Portorož, 2012., ISBN 978-961-92367-4-1, p.27-40.


  Velimir Stefanovic, Saša Pavlovic, Nenad Apostolovic, Dragoljub Živkovic, Marko Mancic, MATHEMATICAL MODEL AND NUMERICAL SIMULATION OF P2CC CONCENTRATING SOLAR COLLECTOR, The Proceedings of the INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRICT ENERGY,  Portorož, 2012, ISBN 978-961-92367-4-1, p.41-52.


  Velimir Stefanovic, Saša pavlovic, Nenad Apostolovic, Dragoljub Živkovic, Marko Mancic, Matematicki model i numericki proracun koncentrišuceg solarnog prijemnika P2CC, Zbornik radova, Energetika 2012, Energija (Energija, ekonomija, ekologija), List saveza energeticara, Broj 3-4, Godina XIV, Mart 2012, ISSN 0354-8651, p.25-32.


  Dragoljub Živkovic, Marko Mancic, Velimir Stefanovic, Saša Pavlovic, Biomass In Serbia – Resources, Barriers And Possible Solutions, Proceedings of the II International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2012 (IEEP 2012), Oktober 31th, 2012, Zrenjanin, Serbia,University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-86-7672-184-9, p.27-34.


  Milena Todorovic, Dragoljub Zivkovic, Pedja Milosavljevic, Dragan Pavlovic, IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE HEATING PLANT “TECHNICAL FACULTIES”: A CASE STUDY, Proceedings of the 5th International Symposium on Industrial Engineering - SIE2012, ISBN: 978-86-7083-758-4, 2012., p.187-192.


  Dragoljub Živkovic, APPLICATION OF MODEL ANALYSIS FOR STUDING ACCIDENT CONDITIONS IN POWER PLANTS, The International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Proceedings, Page: 63 – 66, Niš, 2010.


  Dragoljub S. Živkovic, Dragan S. Milcic, Milan S. Banic, Miroslav M. Mijajlovic, NUMERICAL METHOD APPLICATION FOR THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF HOT WATER BOILERS CONSTRUCTION, ECOS 2011 - 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ISBN 978-86-6055-016-5, Page: 1351-1362,  Novi Sad, 2011.


  Dragoljub Živkovic, Dragan Milcic, Marko Mancic, MODERN TECHNOLOGY  FOR SMALL AND MICRO TRIGENERATION SISTEMS, Proceedings of the Forty-second International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, SMEITS and Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning (KGH),  ISBN 978-86-81505-61-8 (SMEITS), Page: 346 – 354, Belgrade, 2011.


  Dragoljub S. Živkovic, Dragan S. Milcic, Dejan M. Mitrovic, Marko V. Mancic, MODERN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE EXPLOITATION OF GEOTHERMAL ENERGY, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia „Energy – Ecology –Efficiency” - SIMTERM 2011, ISBN 978-86-6055-018-9, Page: 251-260, Soko banja, Serbia, 2011.


  Dejan Mitrovic, Dragoljub Živkovic, Velimir Stefanovic, Mirjana Lakovic-Paunovic, COMBINED HEAT AND POWER TECHNOLOGIES – AN OVERVIEW, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia „Energy – Ecology –Efficiency” - SIMTERM 2011, ISBN 978-86-6055-018-9, Page: 834-845, Soko banja, Serbia, 2011.


  Dragoljub Živkovic, Velimir Stefanovic, Marko Mancic, Saša Pavlovic, ENERGY POTENTIAL OF BIOMASS AND THE BARRIERS OF ITS CONSUMPTION IN SERBIA, IEEP ’11,Proceedings of 3th. Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeastern Europe, Society of Thermal Engineers of Serbia, Kopaonik 2011.


  Dragoljub ŽIVKOVIC, Peda MILOSAVLJEVIC, Dragan MILCIC, ASPECTS OF ENERGY MANAGEMENT WITHIN CAR TYRE INDUSTRY, IEEP ’11,Proceedings of 3th. Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeastern Europe, Society of Thermal Engineers of Serbia, Kopaonik 2011.  


  Dragoljub ŽIVKOVIC, Dragan ŽIVKOVIC, Tatjana PANIC – ŽIVKOVIC, ACTION PLAN FOR THE DEVELOPMENT OF ENERGY EFFICIENCY AND INTELLIGNT ENERGY USE IN THE JABLANICA AND PCINJA DISTRICT OF SOUTHERN SERBIA, IEEP ’11,Proceedings of 3th. Regional Conference on Industrial Energy and Environmental Protection in Southeastern Europe, Society of Thermal Engineers of Serbia, Kopaonik 2011.


  Marko M. Mancic, Dragoljub S. Živkovic, Velimir P. Stefanovic, Milan Lj. Ðordevic, Saša R.Pavlovic, REVIEW OF SOFTWARE FOR SIMULATION AND OPTIMIZATION OF ENERGY SYSTEMS, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia „Energy – Ecology –Efficiency” - SIMTERM 2011, ISBN 978-86-6055-018-9, Page: 113-126, Soko banja, Serbia, 2011.


  Marko M. Mancic, Dragoljub S. Živkovic, Velimir.P. Stefanovic, Saša R. Pavlovic, MODELING OF SMALL SCALE POLYGENERATION SYSTEMS, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia „Energy – Ecology –Efficiency” - SIMTERM 2011, ISBN 978-86-6055-018-9, Page: 127-139, Soko banja, Serbia, 2011.


  Peda Milosavljevic, Dragoljub Živkovic, Dragan Milcic, POSSIBILITY OF IMPROVING MAINTENANCE PROCESS IN HEATING PLANTS, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia „Energy – Ecology –Efficiency” - SIMTERM 2011, ISBN 978-86-6055-018-9, Page: 519-528, Soko banja, Serbia, 2011.


  Dejan Mitrovic, Dragoljub Živkovic, Velimir Stefanovic, Mirjana Lakovic-Paunovic, COMBINED HEAT AND POWER TECHNOLOGIES - AN OVERVIEW, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia „Energy – Ecology –Efficiency” - SIMTERM 2011, ISBN 978-86-6055-018-9, Page: 834-845, Soko banja, Serbia, 2011.


  Milena Todorovic, Dragoljub Živkovic, SYSTEM MODERNIZATION OF THE STEAM BLOCK AUTOMATIC CONTROL USING DCS AND SCADA SYSTEMS AND PLC CONTROLLERS, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia „Energy – Ecology –Efficiency” - SIMTERM 2011, ISBN 978-86-6055-018-9, Page: 875-883, Soko banja, Serbia, 2011.


  Dragan Milcic, Dragan Kalaba, Dragoljub Živkovic, Miroslav Mijajlovic, EXPLOITATION RESEARCHES OF THE THERMO-ENERGETIC SYSTEM’S AVAILABILITY, Proceedings of 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia „Energy – Ecology –Efficiency” - SIMTERM 2011, ISBN 978-86-6055-018-9, Page: 905-917, Soko banja, Serbia, 2011.
  P. Milosavljevic, D. Živkovic, P. Jankovic, S. Mladenovic, The Possibilities for Improvement of the Maintenance Processes in the Companies, Proceedings of 34th International Conference on Production Engineering-ICPE 2011, Niš, 2011. Page 159-162.


  Babic M., Živkovic D., Tasic S., THERMO-MINERAL POTENTIALS OF THE SIJARINE SPA, 2nd Spa Congress, May 18th - 20th 2010.,  Zbornik radova, Vrnjacka Banja 2010., p.171-181.


  Živkovic D., Raškovic P., NUMERICAL SIMULATION OF THE TRANSIENT WORK REGIMES OF STEAM TURBINES, 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, 27-31 August 2000., Praha, Czech Republic.


  Živkovic D., Lakovic S., Raškovic P., Lakovic M., MASS, ENERGY AND EXERGY BALANCE OF THE BREWING PROCESS, ENERGY FORUM 2000, September 17-19., Varna, Bulgaria, 2000.


  Lakovic S., Živkovic D., Raškovic P., Stevanic I., HEAT RECOVERY OF BATCH PROCESSES - CASE STUDY BREWING PROCESS IN D.D. "PIVARA" - NIŠ, ENERGY FORUM 2000, September 17-19., Varna, Bulgaria, 2000.


  Raškovic P., Živkovic D., Milojevic M., Lakovic M., Mitrovic D., SOFTWARE TOOL FOR ENERGY PROCES SIMULATION OF SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE PRODUCING FACTORY, ENERGY FORUM 2000, September 17-19., Varna, Bulgaria, 2000.


  Živkovic D., Lakovic S., THE ANALYSIS OF THE CAPABILITY OF THE STEAM TURBINES FOR THE SECONDARY REGULATION OF THE POWER OF THE ELECTRIC POWER SYSTEM, “Energy Forum 97.”, Varna, Bulgaria, Jun 11-13, 1997.god., Zbornik radova, s. 45-48.


  Lakovic S., Živkovic D., Raškovic P., EXERGY ANALYZE OF HEAT EXCHANGERS NETWORK DESIGNED BY USING PINCH METHOD, “Energy Forum 97.”, Varna, Bulgaria, Jun 11-13, 1997.god., Zbornik radova, 115-119.
   
  Živkovic D., Mitrovic D., Lakovic S., ACCUMULATION OF DAMAGE THEORY APPROACH TOWARD RESIDUAL LIFE EVALUATION OF STEAM TURBINE ROTORS, 12th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 96.), Praha, Czech Republic, 25-30. August, 1996.


  Živkovic D., Popovic B., THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF THE THERMAL STRESSES IN ROTORS ON DYNAMIC BEHAVIOUR OF THE STEAM TURBINES, 12th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 96.), Praha, Czech Republic, 25-30. August, 1996.


  Lakovic S., Živkovic D., Ðordevic J., Miloševic M, DYNAMICAL BEHAVIOUR OF BUBBLE TWO-PHASES FLOW AT UNSTEADY FLOW REGIME OF STEAM GENERATING ELEMENTS WORK , 12th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 96.), Praha, Czech Republic, 25-30. August, 1996.


  Živkovic D., Lakovic S.,  Nikolic B., OPTIMIZATION OF CONDENSER COOLONG-WATER SYSTEM, 12th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 96.), Praha, Czech Republic, 25-30. August, 1996.


  Živkovic D., Lakovic S., Stefanovic V., THE ANALYSIS OF  THE  EFFECTS  OF  ACCUMULATIVE CAPABILITY OF STEAM ROOMS ON THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF WET STEAM TURBINES, The 11-th  International Congress  of  Chemical  Engineering,  Chemical  Equipment Design and Automation - CHISA '93., Prague, Czech Republic, August 1993.god.
   
  Živkovic D., Milcic D., THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THERMAL AND RADIATION CREEPING OF REACTOR SCREWS ON THE PWR AND BWR NUCLEAR REACTOR SAFETY, The 11-th International Congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment Design and Automation - CHISA '93., Prague, Czech Republic, August 1993.god.


  Živkovic D., Lakovic S., Raškovic P., Mitrovic D., RATIONALIZATION OF ENERGY CONSUMPTION IN TUNNEL OVENS FOR BREAD BAKING, “Energy Forum 98.”, Varna, Bulgaria, Jun 10-12, 1998.god., Zbornik radova, s. 119-122.


  Mitrovic D., Živkovic D., Lakovic S., CONSUMPTION OF WORKING LIFE OF STEAM TURBINE PARTS MAN-339 MW IN THE POWER PLANT “KOSOVO” - B, “Energy Forum 98.”, Varna, Bulgaria, Jun 10-12, 1998.god., Zbornik radova, s. 97-100.


  Lakovic S., Živkovic D., Blagojevic B., Milojevic M., Raškovic P., ENERGY MODEL OF DETERGENT PRODUCING FACTORY, “Energy Forum 98.”, Varna, Bulgaria, Jun 10-12, 1998.god., Zbornik radova, s. 93-96.


  Živkovic D., Milcic D., ANALIZA UTICAJA PUZANJA NA PRIRUBNICKE SPOJEVE OKLOPA TOPLOTNIH TURBINA, PROCESING 2009 - 22. Medunarodni kongres o procesnoj industriji, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Beograd, 2009. s.47.


  Milcic D., Živkovic D., Stefanovic V., Banic M., Mijajlovic M., PRORACUN NAPONA I DEFORMACIJA STRUKTURE VRELOVODNIH KOTLOVA PRIMENOM MKE, PROCESING 2009 - 22. Medunarodni kongres o procesnoj industriji, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Beograd, 2009. s.46.


  Mitrovic D., Živkovic D., PRORACUN KARAKTERISTIKA PRODUKATA SAGOREVANJA KOD GASNIH TURBINA, PROCESING 2009 - 22. Medunarodni kongres o procesnoj industriji, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Beograd, 2009. s.64.


  Milosavljevic P., Živkovic D., ENERGETSKI MENADŽMENT U PROIZVODNJI AUTO-GUMA, SIMTERM – 2009, 14. Simpozijum termicara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., s.23.


  Živkovic D., Stajcic Z., Stefanovic V., Lakovic M., PROMENLJIVI REŽIMI RADA KONDENZATORA PARNOG BLOKA A5-110 MW U TE „KOLUBARA“-A, SIMTERM – 2009, 14. Simpozijum termicara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., s.24.


  Živkovic D., Stajcic Z., Stefanovic V., Lakovic M., UTICAJ PROMENE PRITISKA KONDENZACIJE NA SNAGU PARNE TURBINE A5-110 MW U TE „KOLUBARA“-A, SIMTERM – 2009, 14. Simpozijum termicara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., s.25.


  Stefanovic V., Živkovic D., Milcic D., IDEJNI PROJEKAT GASNE DISTRIBUTIVNE MREŽE PIROTA, SIMTERM – 2009, 14. Simpozijum termicara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., s.31.


  Lakovic M., Lakovic S., Stojiljkovic M., Stefanovic V., Živkovic D., DNEVNA PROMENA  PRITISKA U KONDENZATORU POVRATNO HLAÐENOG PARNOG BLOKA ZA PROSECAN LETNJI DAN, SIMTERM – 2009, 14. Simpozijum termicara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., s.34.


  Stefanovic V., Živkovic D., Lakovic M., Pavlovic S., ZATVORENI GRADSKI BAZEN U PIROTU – IZVOD IZ STUDIJE OPRAVDANOSTI PRIMENE ENERGETSKI VISOKOEFIKASNOG POLIGENERACIJSKOG POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE, SIMTERM – 2009, 14. Simpozijum termicara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., s.47.


  Milcic D., Živkovic D., Stefanovic V., Banic M., Mijajlovic M., TERMICKA ANALIZA STRUKTURE VRELOVODNIH KOTLOVA METODOM KONACNIH ELEMENATA, SIMTERM – 2009, 14. Simpozijum termicara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., s.87.


  Stefanovic V., Lakovic M., Lakovic S., Živkovic D., ANALIZA PARAMETARA RASHLADNOG TORNJA BLOKA A5 - 110 MW TE „KOLUBARA“-A PRIMENOM 1-D NUMERICKOG MODELA,  SIMTERM – 2009, 14. Simpozijum termicara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., s.96.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Milosavljević P., Živković D., ENERGETSKO UPRAVLJANJE U PROIZVODNJI, Druga regionalna konferencija – Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistocne Evrope, 22-26. jun 2010. god., Zbornik rezimea radova, s.32., Radovi u celini na CD-u, Zlatibor, Srbija, 2010.


  Živković D., SOFTVER ZA SIMULACIJU PROCESA U CHP POSTROJENJIMA, 13. Simpozijum termicara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2007.


  Živković D., SIMULACIJA KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA “AVERDOREVERKET ”-BLOK 1 POMOĆU PROGRAMA DNA, GATE CYCLE I UNITED CYCLE, 13. Simpozijum termičara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2007. 


  Živković D., Savić B., ACCEPTANCE TESTS FOR STEAM TURBINE SPEED GOVERNING SYSTEMS, 12th Symposium of Thermal Science and Engineering of Serbia and Montenegro, SIMTERM 2005, Sokobanja, 2005.


  Milcić D., Živković D., KONSTRUISANJE KAO VIRTUELNI PROCES, Zbornik radova - IRMES 2004. – Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, Kragujevac, Septembar  16-17, s.123-128,


  Mitrović D., Živković D., Laković S., Laković – Paunović M., Genov I., KARAKTERISTIKE RADA TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA U FUNKCIJI PRITISKA KONDENZACIJE, Zbornik – Simpozijum – Industrijskia energetika 2004., Donji Milanovac, 28. septembar – 1. oktobar 2004.


  Mitrović D., Živković D., Laković S., Laković M., PROGRAM ZA PRORAČUN TERMODINAMIČKIH PARAMETARA TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA, Zbornik radova -   Simpozijum – Elektrane 2004., Vrnjacka Banja, Novembar  2-5., 2004.


  Živković D., Mitrović D., Laković S., Laković M., ANALIZA UTICAJA PROMENE PRITISKA KONDENZACIJE NA SPECIFIČNU POTROŠNJU TOPLOTE TURBOPOSTROJENJA, Zbornik radova – Simpozijum  - Elektrane 2004., Vrnjačka Banja, Novembar 2.-5., 2004.


  Laković S., Laković M., Živković D., Mitrović D., UTICAJ DIMENZIJA I USLOVA RADA KONDENZATORA NA ENERGETSKU EFIKASNOST PARNOG MONOBLOKA,  Zbornik radova – Simpozijum  - Elektrane 2004., Vrnjačka Banja, Novembar 2.-5., 2004.


  Mitrović D., Živković D., PRORAČUN UTROŠENOG RADNOG VEKA DELOVA PARNE TURBINE, 11. Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Energije, energetska efikasnost i ekološke osobine procesa u termičkom, hemijskom i procesnom inženjerstvu, 1-4. oktobar, Zlatibor, 2003.godine.


  Mitrović D., Živković D., NAPONSKO STANJE ROTORA TURBINE VISOKOG PRITISKA PRI STACIONARNOM RADU, IRMES 2002 - Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema, Jahorina, 19-20 sept., 2002., Zbornik radova, s. 811-816.


  Laković S., Živković D., Rašković P., Stevanić I., ENERGETSKA INTEGRACIJA OTPADNE TOPLOTE DIMNIH GASOVA PUTEM PINCH METODE, 11. Savetovanje toplana Jugoslavije, Zbornik radova: TOP-YU 2000, str. 101-108.


  Boričić P., Živković D., Rašković P., LakovićS., TENDENCIJE RAZVOJA PRIMENE PRIRODNOG GASA ZA ŠIROKU POTROŠNJU, 11. Savetovanje toplana Jugoslavije, Zbornik radova: TOP-YU 2000, str. 199-206.


  Živković D., Rašković P., SIMULACIJA I ANALIZA DINAMIČKOG PONAŠANJA PARNIH TURBINA KORIŠCENJEM PROGRAMSKOG PAKETA MATLAB, PROCESING 2000., PROCESING ’2000.., Beograd 2000.


  Laković M., Živković D., Branković G., Rašković P., MASENO, ENERGETSKO I EKSERGETSKO BILANSIRANJE PROIZVODNOG SISTEMA PIVARE KAO PUT KA RACIONALNOJ POTROŠNJI ENERGIJE, PROCESING 2000., PROCESING ’2000., Beograd 2000.


  Živković D., NELINEARNI MATEMATIČKI MODEL KONDENZACIONE  PARNE TURBINE, Simpozijum: NELINEARNA MEHANIKA 2000., Niš, Oktobar 2000.


  Rašković P., Laković S., Radojković N., Živković D., PREGLED METODA ZA OPTIMIZACIJU ENERGETSKOG SISTEMA U CILJU RACIONALNOG GAZDOVANJA ENERGIJOM, Zbornik radova: ENYU-99, Zlatibor  9-13 mart, 1999., str.388-390.


  Živković D., Laković S., Rašković P., ANALIZA MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE U PEKARSKOJ INDUSTRIJI, Zbornik radova: ENYU-99, Zlatibor 9-13 mart, 1999., str.390-392.


  Laković S., Živković D., Stojiljković M., Rašković P., ENERGETSKA INTEGRACIJA TOPLOTNIH MAŠINA POMOĆU PINCH METODE, Zbornik radova: ENYU-99, Zlatibor 9-13 mart, 1999., str.393-395.


  Živković D., Rašković P., EKSPERIMENTALNO ODREÐIVANJE GLAVNIH TERMODINAMIČKIH PARAMETARA PARNOG TURBOPOSTROJENJA PRI PROMENLJIVIM REŽIMIMA RADA, PROCESING ’98., Becici 98.


  Rašković P., Milojević M., Laković S., Živković D., ENERGETSKA ANALIZA FABRIKE ZA PROIZVODNJU NATRIJUMTRIPOLIFOSFATA (STPP) IHP - PRAHOVO, PROCESING ’98., Bečići 98.


  Živković D., Rašković P., EKSPERIMENTALNO ODREÐIVANJE GLAVNIH TERMODINAMIČKIH PARAMETARA PARNOG TURBOPOSTROJENJA PRI PROMENLJIVIM REŽIMIMA RADA, PROCESING ’98., Becici 98.


  Rašković P., Milojević M., Laković S., Živković D., ENERGETSKA ANALIZA FABRIKE ZA PROIZVODNJU NATRIJUMTRIPOLIFOSFATA (STPP) IHP - PRAHOVO, PROCESING ’98., Bečići 98.


  Živković D., Popović B., PRIMENA METODE KONAČNIH ELEMENATA PRI ANALIZI UTICAJA TERMIČKIH NAPONA U ROTORIMA NA DINAMIČKO PONAŠANJE PARNIH TURBINA, XXII Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, JUMEH 97., Vrnjačka banja, Jun 2.-7., 1997.god., Zbornik radova - Sekcija C, Mehanika deformabilnih tela, s. 190-195.


  Živković D., Laković S., ANALIZA UTICAJA AKUMULACIONE SPOSOBNOSTI PARNIH PROSTORA NA DINAMIČKE KARAKTERISTIKE PARNIH TURBINA NA VLAŽNU PARU, XXII Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, JUMEH 97., Vrnjačka banja, Jun 2.-7., 1997.god., Zbornik radova - Sekcija B, Mehanika fluida, s. 209-214.


  Živković D., Laković S., ZAŠTITA PARNE TURBINE OD PREKORAČENJA BROJA OBRTAJA, XII Naucni skup - Rizik tehnoloških sistema i životna sredina, RISK 97., Niš, Oktobar 30-31., 1997.god., Zbornik radova, s.91-94.


  Živković D., MirićS., Stojiljković M., Ilić G., EKSPERIMENTALNO ODREÐIVANJE HIDRODINAMIČKIH PARAMETARA PNEUMATSKOG TRANSPORTA REZANOG DUVANA, PROCESING '97., Tivat, 1997.


  Živković D., PRORAČUN PROMENE ENTROPIJE VLAŽNE VODENE PARE USLED KOSOG UDARNOG TALASA, 10. Simpozijum jugoslovenskog društva termičara YU-TERM 97., Zlatibor, Jun 24.-28., 1997.god., Zbornik izvoda, s.66-67.


  Ðordević J., Milošević M., Živković D., ANALIZA DVOFAZNOG TOKA U ISPARIVAČKOJ CEVI, 10. Simpozijum jugoslovenskog društva termičara YU-TERM 97., Zlatibor, Jun 24.-28., 1997.god., Zbornik izvoda, s.68-69.


  Laković S., Živković D., Nikolić B., ANALIZA RADA SISTEMA RASHLADNE VODE KONDENZATORA PARNIH TURBOPOSTROJENJA - PREDLOG OPTIMIZACIJE, 27.kongres o grejanju, hladenju i klimatizaciji (KGH), Beograd, 11-13 decembar, 1996., str.277-284.           


  M.Obradović, D.Živković, D.Saleta, PRIMENA NEOKSIDNIH MATERIJALA PRI IZRADI MEHANIČKIH ZAPTIVAČA ZA TEŠKE USLOVE ZAPTIVANJA PUMPI I ROTACIONIH REAKTORA U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI, PROCESING '96., Tivat, 1996.


  Mitrović D., Živković D., Laković S., PRIMENA KONTINUIRANOG PRORAČUNA UTROŠENOG RADNOG VEKA DELOVA TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA ZA POTREBE PLANSKOG ODRŽAVANJA, PROCESING '96., Tivat, 1996.


  Živković D., Popović B., PRORAČUN TEMPERATURSKOG I NAPONSKOG POLJA ROTORA PARNE TURBINE NAKON DEJSTVA SISTEMA ZAŠTITE, PROCESING '96., Tivat, 1996.


  Laković S., Živković D., Ðordević J., Milošević M., NUMERIČKA SIMULACIJA DVOFAZNOG STRUJANJA U ISPARIVAČKIM CEVIMA, PROCESING '96., Tivat, 1996.


  Laković S., Živković D., Ilić G., Živković D., Stefanović V., Rašković P., RACIONALIZACIJA POTROŠNJE ENERGIJE U TUNELSKIM PEĆIMA ZA PEČENJE HLEBA, Industrijska energetika 96., Herceg Novi, 9-12. Oktobar 1996., s.324-328.


  Rašković P., Laković S., Ilić G., Živković D., Stefanović V., OPTIMIZACIJA ENERGETSKOG SISTEMA TUNELSKE PEĆI ZA PEČENJE HLEBA KORIŠCENJEM PINCH METODE, Industrijska energetika 96., Herceg Novi, 9-12. Oktobar 1996., s.161-166.


  Živković D., PRORAČUN RELAKSACIONIH GUBITAKA PRI STRUJANJU VLAŽNE VODENE PARE KROZ REŠETKE PARNIH TURBINA, Zbornik radova XXI jugoslovenskog kongresa teorijske i primenjene mehanike - JUMEH '95., Sekcija B - Mehamika fluida, Niš, 1995.god., s.287-292.
      
  Živković D., ETIČKI PROBLEMI KAO OGRANICAVAJUCI FAKTOR RAZVOJA,  Okrugli sto - Etika inženjera, XXI jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike JUMEH - '95. Zbornik rezimea, Niš, 1995.god., s.20.  Stefanović A., Stamenković J., Veljković V., Lazić M., Živković D., ALTERNATIVNA DIZEL GORIVA NA BAZI BILJNIH ULJA - STANJE I PERSPEKTIVE, JUMV - '95., Beograd 1995.


  Živković D., Živković D., PNEUMATSKI SISTEM ZA TRANSPORT BRAŠNA U D.P. "ŽITOPEK" U NIŠU - POGONSKA ISKUSTVA I MERE ZA POBOLJŠANJE, PROCESING '95., Tivat, 1995.


  Stefanović A., Živković D., MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA TRAKTORSKIH DIZEL MOTORA ZA POGON MOBILNIH ELEKTROAGREGATA, VIII simpozijum Motorna Vozila Motori '94., Kragujevac, 1994.god., s.178-183.
       
  Živković D., NUMERIČKA SIMULACIJA RADA PARNE TURBINE NAKON NAGLOG RASTEREĆENJA I DEJSTVA SISTEMA ZAŠTITE, Simpozijum TERMOHIDRAULIKA '94., Beograd, Oktobar      1994.god., s.4.1-4.8.


  Živkovic D., DYNAMIC BEHAVIOUR OF STEAM TURBINES IN UNSTEADY OPERATION, IX Jugoslovenski simpozijum termicara - YUTERM '93., Beograd, 1993.god., s.149-150.


  Nikolić V., Živković D., Cojbašić Ž., ISPITIVANJE KARAKTERISTIKA JEDNE PARNE TURBINE KAO OBJEKTA UPRAVLJANJA NA OSNOVU LINEARIZOVANOG MATEMATIČKOG MODELA, HIPNEF 93., Beograd, 1993.god., s.143-148.


  Živković D., MATEMATIČKO MODELOVANJE DINAMIČKOG PONAŠANJA PARNIH TURBINA PRI NESTACIONARNIM REŽIMIMA RADA,  Simpozijum povodom 85. rodendana  dr h.c. Mladena Popovića - TURBOMAŠINE, GREJANJE I KLIMATIZACIJA, Beograd, Jun 1992. god., s.245-256.


  Stefanović V., Ilić G., Stojiljković M., Živković D, MODEL OSNOVE OBJEKTA KAO JEZGRO PROGRAMSKOG SISTEMA ZA PROJEKTOVANJE  INSTALACIJA  K.G.H., IX Jugoslovenski simpozijum termičara - YUTERM '93., Beograd, 1993.god., s.115-116.
   
  Živković D., Milčić D., RAZMATRANJE UTICAJA PUZANJA NA PRIRUBNIČKE SPOJEVE SUDOVA POD PRITISKOM IZLOŽENIH VISOKIM  TEMPERATURAMA,  Simpozijum: TEŠKA MAŠINOGRADNJA, Kruševac, 1993.god.


  Živkovic D., MATHEMATICAL MODEL OF DYNAMIC BEHAVIOR OF STEAM TURBINES SUBJECT TO EFFECTS OF PROTECTION UNITS, VIII jugoslovenski simpozijum termičara - YUTERM 90. Zbornik radova, Neum, Maj 1990.god., s.733-742.


  Živković D., Sretić S., MOGUCNOSTI ISKORIŠCENJA UKUPNIH ENERGETSKIH RESURSA, Simpozijum: Mogućnosti iskorišćenja sekundarnih sirovina, Leskovac, 1985.god.

Poslednji put izmenjeno subota, 04 januar 2014 22:37