Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 08.02.2014.

Branislava Stojković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13.04.1978.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: stomatologija
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.  Apostolović M, Kaličanin B, Igić M, Tričković Janjić O, Kostadinović Lj, Šurdilović D, Stojković B, Velimirović D. Migration of fluoride ions from the permanent teeth into saliva in children with glass-ionomer cement restorations /an in vitro study/. Vojnosanitetski pregled 2013; 70(3):279-283. IF5:0,258.


  2. Stojković B, Igić M, Stoimenov TJ, Janjić OT, Ignjatović A, Kostić M, Petrović M, Stojanović S.  Can Salivary Biomarkers Be Used as Predictors of Dental Caries in Young Adolescents? Med Sci Monitor 2020; 26:e923471-1. (IF5=1,984)


  3. Vuković A, Marković D, Petrović B, Apostolović M, Golijanin R, Kanjevac T, Stojković B, Perić T, Blagojević D. Epidemiološke odlike povreda zuba kod dece u Srbiji. Srp Arh Celok Lek 2013;141(11-12):744-749. IF: 0.228


  4. Igić M, Kesić Lj, Obradović R, Filipović G, Stojković B, Todorović K. Comparative clinical evaluation of the therapeutic effects of low-level laser and hyaluronic acid on gingivitis catarrhalis in children. Vojnosanit pregl 2020; 77(7): 736-739. (IF5=0,383)


  5. Mandinić Z, Prokić A, Mandić J, Blagojević D, Kanjevac T, Stojković B, Stevanović M, Jovičić O. Evaluation of dentists’knowledge in serbia towards radiology in pediatric dentistry. Vojnosanit pregl (2021). Online First 00:147       DOI:https://doi.org/10.2298/VSP191122147M (IF5=0,383)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Стојковић Б, Игић M, Тричковић Јањић  O, Петровић M,  Јаношевић П, Јовановић M, Игић A. Каријес ризик профил деце предшколског узраста Града Ниша. Acta Stomatologica Naissi 2020; 36(81): 2002-2012.


   2.Јаношевић П, Јаношевић M, Перовић T, Стојковић Б, Стојановић С. Процена естетике осмеха и различитих типова профила лица. Acta Stomatologica Naissi 2020; 36(81): 2013-2021.


  3. Игић А, Стојковић Б, Митић А, Ацовић А, Тодоровић К, Тодоровић А, Соколовић Д, Игић М. Повреде млечних зуба и меких ткива код деце у Нишу, Србија. Acta Medica Medianae 2021; 60(1):xx-xx. DOI: https://doi.org/10.05633/amm.2021.0107.


  4. Јовановић М, Стојановић С, Тодоровић К, Обрадовић Р, Игић М, Стојковић Б, Глигоријевић Н, Спасић М, Јовановић Г. Рана примена парцијалне акрилатне оптуратор протезе у постоперативном третману коштаних дефеката након марсупијелизације великих виличних цисти. Acta Stomatologica Naissi 2019; 35(80):1970-1976.


  5. Петровић М, Цветановић А, Обрадовић Р, Бојовић М, Стојковић Б, Бурић Н, Живковић Н, Јовановић Р. Утицај радиотерапије и хемотерапије на орална ткива. Acta Stomatologica Naissi 2019; 35(80):1977-1989.


  6. Стојковић Б, Игић М, Тричковић Јањић О, Стојановић С, Топаловић М. Значај и могућности процене ризика за настанак каријеса код деце. Acta Stomatologica Naissi 2018; 34(77):1832-1841.


  7. Игњатовић А, Стојановић М, Милошевић З, Анђелковић-Апостоловић М, Стојковић Б, Топаловић М, Отешевић С. Тренд инциденције и морталитета од карцинома усне у Централној Србији у периоду од 1999. до 2014. Acta Stomatologica Naissi 2017; 33(76):1741-1753.


  8. Игић М, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О, Стојковић Б, Обрадовић Р. Стоматолошка заштита деце са поремећајима аутистичног спектра. Acta Stomatologica Naissi 2017; 33(76):1786-1792.


  9. Тричковић-Јањић О, Цветковић Т, Игић М, Стојковић Б, Јањић М, Филиповић Г. Анализа вредности параметара оксидативног стреса у пљувачки деце са гингивитисом. Acta Medica Medianae 2016; 55(2):12-18.


  10. Игић М, Михаиловић Д, Кесић Љ, Апостоловић М, Костадиновић Љ,  Шурдиловић Д, Тричковић Јањић О, Стојковић Б. Цитоморфометријско и клиничко испитивање гингиве пре и после терапије хроничног катаралног гингивита код деце. Acta Stomatologica Naissi 2010; 26(61):945-952.


  11. Стојковић Б, Апостоловић М, Игић М, Тричковић Јањић О, Костадиновић Лј, Шурдиловић Д, Игић М, Маринковић В. Упоредна анализа преваленције каријеса првих сталних молара код деце млађег и старијег школског узраста. Acta Stomatologica Naissi 2012; 28(66):1180-1190.


  12. Стојановић С, Тијанић М, Јовановић Г, Спасић М, Стојковић Б, Петровић МБ, Денчић Т. Улога фактора раста у зарастању екстракционе ране. Acta Stomatologica Naissi 2015; 31(72):1524-1537.


  13. Стојковић Б, Костадиновић Љ, Игић М, Тричковић-Јањић О, Стојановић С, Јаношевић П. Моларно инцизивна хипоминерализација: терапијски изазов у педонтолошкој пракси. Acta Stomatologica Naissi 2017; 33(75):1718-1729.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Стојковић Б, Игић М, Тричковић Јањић О, Стојановић С. Преваленција и степен неопходног третмана каријеса код деце предшколског узраста у Нишу. Изводи саоштења 55. Конгреса Антрополошког друштва Србије 2018; Међународни Конгрес. Златибор, Србија:110-111.


  2. Игић М, Обрадовић Р, Стојковић Б, Филиповић Г, Миловановић М, Тодоровић К. Орално хигијенске навике код деце млађег школског узраста. Изводи саоштења 55. Конгреса Антрополошког друштва Србије 2018; Међународни Конгрес. Златибор, Србија:79.


  3. Стојковић Б, Игић М, Тричковић Јањић О, Чемерикић Љ, Стојановић С. Утицај каријеса раног детињства на квалитет живота предшколске деце и њихових родитеља у Нишу. Зборник сажетака II Конгреса Превентивне стоматологије 2018; Национални Конгрес са међународним учешћем. Београд, Србија:40.


  4. Чемерикић Љ, Стојковић Б. Општа анестезија и рад са децом са децом са посебним потребама у стоматологији. Зборник сажетака II Конгреса Превентивне стоматологије 2018; Национални Конгрес са међународним учешћем. Београд, Србија:42.


  5. Ivanovic M, Mandinic Z, Nedeljkovic D, Stojkovic B, Stevanović M. Knowledge and attitude of dentists working in primary health care institutions in Serbia towards radiology in pediatric dentistry. European Academy of Paediatric dentistry 11th  Internim Seminar and Guidelines Workshop. Conventional and modern dental imaging tools in paediatric dentistry. From intraolar radiographs to 3D technologies 2019; Chiana, Crete, Greece:23.


  6. Apostolović M, Šurdilović D, Stojković B, Igić M, Tričković Janjić O, Kostadinović Lj. Orthodontic anomalies in children with mild mental retardation. Abstract book. 1st Intercontinental Symposium on Contemporary Dentistry Houston@Niš 2010;27-28.


  7. Stojković B, Kostadinović Lj, Apostolović M, Igić M, Tričković Janjić O, Šurdilović D. The prevelence of caries in mildly mentally retarded children. Abstract book. 1st Intercontinental Symposium on Contemporary Dentistry Houston@Niš 2010;60.


  8. Апостоловић М,  Игић М, Тричковић Јањић О, Стојковић Б. Испитивање миграције јона флуора из младих сталних зуба са рестаурацијом од глас јономер цемента (in vitro студија). Клиника за дечју и превентивну стоматологију и пријатељи. Програм и зборник сажетака. Београд, Србија, 2011: 47-48.


  9. Апостоловић М, Костадиновић Љ, Игић М, Тричковић Јањић О, Шурдиловић Д, Стојковић Б. Миграција јона флуора из узорака глас јономер цемената у медијум вештачке пљувачке (in vitro студија). Зборник сажетака Симпозијума стоматолога и сарадника са међународним учешћем 2011; Нови Сад, Србија:17


  10. Јаћимовић И, Костадиновић Љ, Остојић М, Стојковић Б. Преваленција каријеса првог сталног молара код деветогодишњака општине Бујановац. Зборник сажетака II Конгреса Дечје и превентивне стоматологије 2015; Београд, Србија:33.


  11. Игић М, Кесић Љ, Обрадовић Р, Тодоровић К, Тодоровић А, Стојковић Б. Компаративна анализа дејства хијалуронске киселине и базичне терапије на gingivitis catarrhalis код адолесцената. Зборник сажетака 15. Конгреса стоматолога Србије са међународним учешћем 2016; Београд, Србија:21.


  12. Чемерикић Љ, Стојковић Б. Реплантација авулзираног сталног зуба са незавршеним растом корена-терапијски исход три године касније. Зборник сажетака 15. Конгреса стоматолога Србије са међународним учешћем 2016; Београд, Србија:55-56.


  13. Стoјковић Б, Игић М, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О. Каријес ризик профил деце предшколског узраста у Нишу. Зборник сажетака I Конгреса Превентивне стоматологије 2016; Београд, Србија:37.


  14. Игић М, Стојковић Б, Обрадовић Р, Стојковић Дикић А, Николић Н. Знање петнаестогодишњака о утицaју оралне хигијене на орално здравље. Зборник сажетака I Конгреса Превентивне стоматологије 2016; Београд, Србија:36-37


  15. Игић М, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О, Стојковић Б, Обрадовић Р, Тодоровић А, Тодоровић К. Преваленција каријеса код дванаестогодишњака у Нишу. Изводи саоштења 54. Конгреса Антрополошког друштва Србије 2016; Сремски Карловци, Србија:58.


  16. Тричковић Јањић О, Јањић М, Николић Б, Стојковић Б. Преваленција каријеса на другим млечним моларима као фактор ризика за настанак малоклузија. Изводи саоштења 54. Конгреса Антрополошког друштва Србије 2016; Сремски Карловци, Србија: 97.


  17. Čemerikić Lj, Tijanić M, Stojković B. Procedures for working with children who suffer from haemophilia. Abstract book 22nd Bass Congress 2017; Thessaloniki, Greece: OP136.


  18. Tričković Janjić O, Nikolić M, Janjić M, Stojković B. Significance of sealant retention related to caries prevention. Abstract book 22nd Bass Congress 2017; Thessaloniki, Greece: PP 375.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Стојковић Б, Игић М, Тричковић Јањић О, Стојановић С, Петровић М, Јовановић М, Игић А. Фреквентност извођења оралне хигијене и примена флуорида код деце у Нишу. XXXVI Симпозијум здравственог васпитања у стоматологији-Национални симпозијум; Интернет презентација 18. септембар 2020. in press


  2. Стојковић Б, Шурдиловић Д, Стојиљковић А, остадиновић Љ. Ерупција сталних зуба код првака у Нишу. Зборник реферата радова XXIII, XXIV i радова XXV Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Stom Glas S; 2009 Suppl 1:118


  3. Стојиљковић А, Апостоловић М, Стојковић Б, Тричковић Јањић О. Присуство Kарабелијеве квржице на првим сталним моларима код првака. Зборник реферата радова XXIII, XXIV i радова XXV Сипозијума здравственог васпитања у стоматологији. Stom Glas S 2009; Suppl 1:125.


  4. Стојковић Б, Тричковић Јањић О, Костадиновић Љ, Стојиљковић А. Стање здравља првог сталног молара деце са лаком менталном ретардацијом.  Зборник реферата и радова XXVI Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Stom Glas S 2011: 69.


  5. Апостоловић М, Игић М, Шурдиловић Д, Стојковић Б. Стање здравља гингиве деце са лаком менталном ретардацијом. Зборник реферата и радова XXVI Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Stom Glas S 2011: 69.


  6. Стојковић Б, Апостоловић М, Шурдиловић Д, Стаменковић С. Информисаност родитеља лако ментално ретардиране деце о значају оралног здравља. Зборник реферата и радова XXVII Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Stom Glas S 2011: 122.


  7. Апостоловић М, Стојковић Б, Тричковић Јањић О, Стаменковић С. Учесталост и етиологија повреда пародонталних ткива код деце Ниша у периоду 2006-2010.  Зборник реферата и радова XXVII Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Stom Glas S 2011: 120.


  8. Стаменковић С, Апостоловић М, Тричковић Јањић О, Стојковић Б. Учесталост и етиологија фрактура код деце Ниша у периоду 2006-2010. Зборник реферата и радова XXVII Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Stom Glas S 2011: 122.


  9. Чемерикић  Љ, Стојковић Б, Вучковић Ј, Апостоловић М. Учесталост тескобе код деце школског узраста у Нишу. Зборник резимеа реферата и стручних радова XXVIII Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Acta Stom Naissi 2012; 28(Suplement 1):55-56.


  10. Игић М, Апостоловић М, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О, Шурдиловић Д, Стојковић Б. Заступљеност моларно-инцизивне хипоминерализације код деце у Нишу. Зборник резимеа реферата и стручних радова XXVIII Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):57.


  11. Тричковић Јањић О, Апостоловић М, Игић М, Стојковић Б. Преваленција обољења меких ткива уста код деце. Зборник резимеа реферата и стручних радова симпозијума „Превенција оралног здравља“, Ниш 2012. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):76.


  12. Игић М, Апостоловић М, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О,  Шурдиловић Д, Стојковић Б. Утицај навика у одржавању оралне хигијене на појаву катралног гингивита код деце. Зборник резимеа реферата и стручних радова симпозијума „ Превенција оралног здравља“, Ниш  2012. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):89.


  13. Маринковић В, Игић М, Ристић М, Стојковић Б, Стаменковић С. Преваленција обољења усана код деце млађег школског узраста у Нишу. Зборник резимеа реферата и стручних радова симпозијума „ Превенција оралног здравља“, Ниш 2012. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):91.


  14. Стојковић Б,  Апостоловић М, Станојевић Н, Вучић С, Стошић Н. Структура  КЕП-а деце старијег школског узраста у Нишу. Зборник резимеа реферата и стручних радова симпозијума „ Превенција оралног здравља“, Ниш 2012. Acta Stom Naissi 2012; 28(Suplement 1):93.


  15. Стаменковић С, Глигоријевић Н, Апостоловић М, Стојковић Б, Маринковић В. Преваленција каријеса код деце старијег школског узраста у Нишу. Зборник резимеа реферата и стручних радова симпозијума „ Превенција оралног здравља“, Ниш 2012. Acta Stom Naissi 2012; 28 (Suplement 1):94.


  16. Стојковић Б, Станковић И, Милосављевић З, Ранђеловић Л, Илић М, Пешић М. Примена флуорида код деце са лаком менталном ретардацијом. Зборник резимеа реферата и стручних  радова XXVIII Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији Стом Глас С 2014; Suppl :148.


  17. Стојковић Б, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О, Шурдиловић Д. Оклузални односи и преваленција каријеса првог сталног молара. Зборник резимеа реферата и стручних  радова XXVIII Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Стом Глас С 2014;  Suppl :149.


  18. Стојковић Б, Апостоловић М, Шурдиловић Д, Игњатовић А. Каријес млечних зуба као фактор ризика за настанак каријеса првог сталног молара. Зборник сажетака I Конгреса дечје и превентивне стоматологије Србије  2013; 32.


  19. Игић М, Апостоловић М, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О, Шурдиловић Д, Стојковић Б. Компаративна анализа терапијских ефеката ласера мале снаге и хијалуронске киселине на гингивитис код адолесцената. Зборник сажетака I Конгреса дечје и превентивне стоматологије Србије 2013; 31.


  20. Чемерикић Љ, Апостоловић М, Игић М, Стојковић Б. Заступљеност тескобе доњих секутића код седмогодишњака. Зборник сажетака I Конгреса дечје и превентивне стоматологије Србије 2013; 31.


  21. Апостоловић М, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О, Игић М, Шурдиловић Д, Стојковић Б. Ефекти рационализације стоматолошке здравствене заштите у Србији- пет година после промена. Зборник сажетака и Конгреса дечје и превентивне стоматологије Србије 2013; 16.


  22. Стојковић Б, Костадиновић Љ, Игић М, Тричковић Јањић О, Стојановић С. Значај превенције гингиво-пародонталних обољења код деце са Дауновим синдромом. Зборник реферата и радова XXXIII Симпозијумa  здравственог васпитања у стоматологији 2015; Зрењанин, Србија: 239.


  23. Стојковић Б, Стојановић С, Костадиновић Љ, Петровић М. Збрињавање компликација авулзије  сталних зуба. Зборник реферата и радова XXXII Симпозијумa  здравственог васпитања у стоматологији 2015; Зрењанин, Србија: 161.


  24. Стојковић Б, Костадиновић Љ, Игић М, Тричковић Јањић О. Могућности  протетског збрињавања сталних зуба у деце  - приказ случаја. Зборник реферата и радова XXXII Симпозијумa  здравственог васпитања у стоматологији 2015; Зрењанин, Србија: 162.


  25. Стојковић Б, Стојановић Д, Костадиновић Љ, Игић М, Станковић И. Мултидисциплинарни приступ у збрињавању олигодонције сталних зуба-приказ случаја. Зборник реферата и радова XXXI  Симпозијумa  здравственог васпитања у стоматологији 2015; Зрењанин, Србија: 41.


  26. Стојковић Б, Костадиновић Љ, Игић М, Тричковић Јањић О, Шурдиловић Д. Информисаност родитеља о пружању прве помоћи код авулзија сталних зуба. Зборник реферата и радова XXXI Симпозијумa  здравственог васпитања у стоматологији 2015; Зрењанин, Србија: 42.


  27. Апостоловић М, Игић М, Костадиновић Љ, Тричковић Јањић О, Шурдиловић Д, Стојковић Б. Чување здравља сталних зуба школске деце је инвестиција за будућност. Зборник резимеа реферата и стручних  радова XXVIII Симпозијума здравственог васпитања у стоматологији. Стом Глас С 2014; Suppl :5-7

Poslednji put izmenjeno sreda, 05 maj 2021 12:25