Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 13.02.2014.

Stefan Dačić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.05.1978
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: Stomatologija
 • Godina diplomiranja: 2004
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Janković Veličković Lj, Dimov I, Petrović D, Stojnev S, Dačić S, Veličković S, Stefanović V. Stromal reaction and prognosis in acinic cell carcinoma of salivary gland. Vojnosanitetski pregled. 2013; 12(70)1155-1158.


  Veselinović A, Bojić A, Purenović M, Nikolić G, Anđelković T, Dačić S, Bojić D. Ispitivanje utivaja parametara UV/H2O2 procesa na degradaciju huminskih kiselina. Hemijska industrija. 2010; 64(4): 265-273.


  Mitić A, Mitić N, Živković S, Tošić G, Savić V, Dačić S, Stojanović M. Efikasnost sredstava za završnu irigaciju kanala korena zuba u uklanjanju razmaznog sloja. Srp Arh Celok Lek.  2009; 137(9-10):482-489.


  Dačić S, Dačić-Simonović D, Živković S, Radičević G, Mitić A, Stanojević I, Veselinović A. SEM analiza kvaliteta ivičnog pripoja kompozitnih ispuna za gleđ posle primene totalno nagrizajućeg i samonagrizajućeg adhezivnog sistema. Srp Arh Celok Lek. 2009; 137(9-10):475-481.


  Đelić N, Spremo-Potparević B, Živković L, Marković B, Dačić S. In vitro analysis of clastogenic effects of adrenaline on human lymphocytes. Arch Biol Sci. 2008; 60(3):15-16.


  Dačić S, Dačić-Simonović D, Radičević G. Otpornost kondicionirane gleđi na dejstvo kariogenih rastvora. Srp Arh Celok Lek. 2008; 136(7-8):361-366. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Dačić-Simonović D, Velicković-Janković Lj, Dačić S, Ristić Petrovic A, Veličković  S, Petrović A, Rakonjac M. Influence of inflammation to lymphangiogenesis in human dental pulp. Acta-Facultatis Medicae Naissensis. 2013; 1(30):15/19.


  Dačić S, Dačić Simonović D, Radičević G, Mitić A, Tošić G, Ristić I, Veličković S. Marginal Gap and Alteration of Enamel Around Adhesive Restorations of Teeth (in vitro SEM investigation). Acta Facultatis Medicae Naissensis. 2011; 28(2):109-118.


  Dačić S, Radičević G, Dačić-Simonović D, Mitić A, Nikolić M. Ispitivanje demineralizacije oko kompozitnih ispuna zuba. Acta Stom Naissi. 2009;59(25):859-868.


  Popović J, Gašić J, Stojilković G, Dačić S. Ispitivanje efikasnosti različitih metoda dekontaminacije endodontskih instrumenata. Stom Glas S. 2008; 55:88-98.


  Stojanovska V, Popovska L, Muratovska J, Mitić A, Dačić S, Nikolić M, Tošić G. SEM evaluation and shear bond strength of the interface of adhesive system and glass ionomer cement- sandwich restoration. Acta Stom Naissi. 2008; 58(24):813-819.


  Dačić S. Pulparni kočići. Acta Stom Naissi. 2005; 52(21):555-562.


  Dačić-Simonović D, Kocić B, Stanković-Nedeljoković N, Gašić J, Dačić S, Jovanović N. Microbiological status of different areas of tooth. Facta Universitatis. 2002; 3(9): 236-239.


  Dačić-Simonović D, Kocić B, Stanković-Nedeljkovć N, Jovanović N, Gašić J, Dačić S. Microbiological findings of root channal flora in acute and chronic periapical parodontitis. Makedonski stomatološki pregled. 2002; 1-4:63-70.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ristić I, Paravina R, Aničić-Ristić B, Stanković S, Poštić S, Dačić S. Influence of the skin color and light source on the shade matching ability. 52. Kongres antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Novi Sad, 05-08. jun 2013. Abstract book 127.


  Nikolić M, Mitić N, Mitić A, Mitić V, Gašić J, Popović J, Dačić S. Dental caries treatment through history. 52. Kongres antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Novi Sad, 5-8 jun 2013. Abstract book 53.


  Dačić Simonović D, Dačić S,  Ristić Petrović A, Stojnev S, Veličković S, Jordačević J, Veličković Janković Lj. Presence of lymph vessels in pulpitis. III Kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Medicinski fakultet u Nišu, septembar 6-8, 2012. Abstract book 128-129.


  Veličković Janković Lj, Dačić Simonović D, Dačić S, Stojnev S, Ristić Petrović A, Veličković S. Expression of vascular endothelial growth factor receptor-1 in inflamed human dental pulp. III Kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Medicinski fakultet u Nišu, septembar 6-8, 2012. Abstract book 130-131.


  Vasić A, Dačić S. Adhesivness of dental materials. 42. Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Lepenski Vir, 17-21. aprila 2001.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Dačić-Simonović D, Dačić S, Radičević G, Gašić J. Različite mogućnosti uklanjanja karijesa. Stomatolog 2008; 77:7-11. ISSN 0354-9089. Sekcija Bolesti usta i zuba u organizaciji SLD „Različite mogućnosti uklanjanja karijesa“. Edukativni seminar “Endoparodontalni problemi u praksi”. Banja Vrdnik. 20. april 2007.

Poslednji put izmenjeno petak, 14 februar 2014 17:26