Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.02.2014.

Ljiljana Aleksov

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.08.1950.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: stomatologija
 • Godina diplomiranja: 1976
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ljiljana Aleksov. NEUTRALNA ZONA I TOTALNA ZUBNA PROTEZA,   SKC Niš, 1998.


   Saša Stanković, Ljiljana Aleksov, Zorica Ajduković, Nebojša Krunić i Dragan Petrović. DISFUNKCIJE TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA, Prosveta,  Niš 2004.

 • Knjige i udžbenici:

  Ljiljana Aleksov, Kitka Ristić. MORFOLOGIJA ZUBA, Studentski kulturni centar,  Niš 2000.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Igić M, Krunić N, Aleksov Lj, Kostić M., Igić A, Petrović MB, Dačić S, Igić S, Igić A. Determination of vertical dimension by using the phonetic vowels "O" and "E". Vojnosanit Pregl. In press

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Aleksov Lj. Nužne gre{ke kod laboratorijskog dela izrade jednodelnih livenih navlaka. Naučni podmladak. 1975; (1-2): 69-72.


  2. Aleksov Lj. Neke karakteristike normalne okluzije. Naučni podmladak. 1976; (1-2): 77-82.


  3. Aleksov Lj. Problem bolova, straha i strahovanja u stomatološkoj praksi i mere za njihovo suzbijanje. Acta medica et stomatologica studentorum Yugoslavica. 1976; (1): 11-14.


  4. Aleksov Lj. Đorđević S. Ristić K. Karanikolić R. Protetska rehabilitacija strmih zagrižaja. Zbornik radova XIV Stomat. ned. SR Srbije. Novi sad: 1979. p. 814-9.


  5. Ristić K. Đorđević S. Aleksov Lj. Karanikolić R. Zaštita brušenih zuba. Zbornik radova XIV Stomat. ned. SR Srbije. Novi sad: 1979. p. 695-8.


  6. Karanikolić R. Đorđević S. Ristić K. Aleksov Lj. Mandibula kao poluga. Zbornik sažetaka VII Kongresa stomatologa Jugoslavije. Zadar: 1980. p. 125-6.


  7. Aleksov Lj. Karanikolić R. Đukić Lj. Đorđević M. O bočno otvorenom zagrižaju. Zbornik radova XV Stomat. ned. SR Srbije. Beograd: 1981. p. 190-3.


  8. Ristić K. Šegvić M. Đorđević M. Aleksov Lj. Funkcionalno preopterećenje parodonta kod progenih zagrižaja. Zbornik radova XV Stomat. ned. SR Srbije. Beograd: 1981. p. 194-6.


  9. Radojković Lj. Cvijović I. Aleksov Lj. Ristić K. Đorđević Lj. Dento-gingivalna fasetirana krunica. Sojuz na zdravstveni rabotnici na SR Makedonija Sekcija na zabni tehničari. Zbornik na trudovi. Bitola: 1985. p. 141-3.


  10. Sokolović B. Aleksov Lj. Stanković D. Okluzalna analiza modela. Acta Stomatologica Naissi. 1986. (5): 109-121.


  11. Aleksov Lj. Stomatiti i totalna proteza. Acta Stomatologica Naissi. 1986. (6): 37-45.


  12. Mladenović D. Stanković D. Ristić K. Aleksov Lj. Enosalni implantati od staklenog karbona. Acta Stomatologica Naissi. 1987. (7): 77-83.


  13.Krunić N, Aleksov Lj, Kostić M, Pešić Z, Petrović D. Significance of neutral zone registration in the
  rehabilitation process of a patient with partial mandibulectomy: a case report. Stomatologiia (Mosk) 2011; 3:
  66-69.
  14. Cvetanović V, Kostić M, Krunić N, Aleksov Lj. Uloga stomatološke sestre u protetičkoj rehabilitaciji
  stomatoloških gerijatrijskih pacijenata. Acta Stomatol Naissi 2010; 26(62): 1017-1024.


  15. Zorica Ajduković, Aleksandar Dimić, Saša Stanković, Nebojša Krunić, Ljiljan Aleksov, Nenad Ignjatović.
  Mineralne materije u koštanom tkivu i krvi pacijentkinja sa osteroporozom. Med Pregl 2009; LXII (9-10):
  402-406.
  16. Aleksov L, Stanković S, Ajduković Z. The neutral zone and vertical dimension of occlusion. Med Pregl 2009; LXII (3-4):120-123.
  17. Aleksov Lj. Stanković S, Ajduković Z. Primena ireverzibilnog hidrokoloida (alginata) u cilju poboljšanja retencije totalnih proteza. Med Pregl 2008; LXI (3-4): 131-134.
  18. Stanković S, Bošković M, Ajduković Z, Kesić Lj, Aleksov Lj, Radosavljević R. Neurofiziološka koncepcija bola u kraniomandibularnim disfunkcijama. Med Pregl 2008; LXI (9-10): 478-482.
  19. Radosavljević R, Stanković S, Aleksov Lj.Nemetalni fiber-glas kočići u stomatološkoj protetici. Acta Stom Naissi 2006; 23 (55): 744-751.
  20. Stanković S, Aleksov Lj, Krunić N. Primena kompozitnih faseta u stomatološkoj protetici. Acta Stom Naissi 2006; 22 (54): 653-661.
  21. Ajduković Z, Najman S, Savić V, Aleksov Lј, Stanković S, Krunić N, Ristić K. Primena biomaterijala kod eksperimentalno indukovane osteoporoze alveolarne kosti. Serbian Dental J 2003; 50: 13-17.
  22. Stanković S, Krunić N, Ajduković Z, Aleksov Lj. Anamneza i klinička ispitivanja pacijenata sa disfunkcijom mastikatornog sistema. Acta Stom Naissi 2003; 41: 33-36.
  23. Ajduković Z, Aleksov Lj, Najman S, Savić V, Nikolić R. Promeni na alveolarnite koski kaj pacientite bez zabi, so utvrdena dijagnoza osteoporoza. Maked Stomatol Pregl 2002; 1-4: 39-47.
  24. Stanković S, Ajduković Z, Krunić N, Aleksov Lj. Efekat okluzalnog splinta na pojedine simptome algodisfunkcionalnog sindroma. Acta Stom Naissi 2002; 39-40: 30-33.
  25. Ajduković Z, Nikolić R, Aleksov Lj, Stanković S, Najman S, Mihailović D. Mineralne materije u koštanom tkivu i krvi ispitanica sa dijagnostikovanom osteporozom. Acta Stom Naissi 2002; 39-40: 26-30.
  26. Stanković S, Aleksov Lj, Krasć D. Primena ultrazvuka u terapiji koštano-mišićnih poremećaja stomatognatog sistema. Acta Stom Naissi 2002; 37-38: 43-48.
  27. Krunić N, Aleksov Lj, Stanković S. Analiza na nekoi karakteristiki na brusenite zabi značajno za retencijata na veštačkite koronki. Maked Stomatol Pregl 2002; 1-4: 48-54.


  28. Paravina R, Steas A, Stanković D, Aleksov Lj. Poređenje boje kompozitnih uzoraka sa uzorcima iz Vita ključa za određivanje boje zuba. Acta Medica Medianae 1999; 2: 39-47.
  29. Paravina R, Steas A, Stanković D, Aleksov Lj, Mladenović D. Uticaj osnovne boje, svetline i zasićenosti na razliku u boji kod veštačkih zuba. Acta Medica Medianae 1999; 1: 23-33.
  30. Steas A, Paravina R, Stanković D, Aleksov Lj. Ispitivanje pouzdanosti metoda spektrofotometrijske analize boje kompozitnog materijala. Acta Medica Medianae 1999; 2: 5-13.


  31. Aleksov Lj, Ristić K, Radojković S. Uloga i značaj fonacije u piezografiji. Aktualna Stomatologija 1997; 1:16-18.
  32. Paravina R, Stanković D, Aleksov Lj, Mladenović D, Ristić K. Problems in standard shade matching and reproduction procedure in dentistry: A review of the state of the art. Facta Universitatis 1997; 4: 12-16.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.Đorđević S. Aleksov Lj. Ristić K. Doprinos rešenju defekta procesusa alveolarisa fiksnom zubnom protezom, contribution of the solution of some defects of procesus alveolaris by the fixed prosthesis. 73 rd Annual World Dental Congress of the FDI. Beograd: 1985.


  2.Aleksov Lj. Sokolovi} B. Occlusion traumatogene et prothese conjointe. VI internacionalni Kongres Poljske. Lodz: 1986.


   3. Sokolović B. Aleksov Lj. Analyse critique du quint articulaire. VI internacionalni Kongres Poljske. Lodz: 1986.


  4. Aleksov Lj. A contribution to the construction of posterolingual edge of the lower totale denture. VI internacionalni Kongres Mađarske. Sijafok: 1987.


  5. Sokolović B. Aleksov Lj. Adaptation of the temporomandibular joint to occlusion - illusion or reality. VI internacionalni Kongres Mađarske. Sijafok: 1987.


  6. Aleksov Lj, Ristić K, Stanković D, Mladenovi} D, Paravina R: Registracija neutralne zone i okluzione ravni. II Kongres stomatologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Budva 1996; Zbornik plenarnih radova i sažetaka: 88.


  7. Aleksov Lj, Ristić K, Stanković D, Mladenović D, Paravina R: Preparation of irreversible hydrocoloides (alginate) aimed at improvement of complete dentures retention. 3rd Balkan Dental Congress, Sofia, 1998; Abstracts: 126.


  8. Aleksov Lj, Ristić K, Krunić N: Interalarna širina kao pakazatelj u izboru veštačkih zuba za totalnu zubnu protezu. XXXV kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Bar 1996. Zbornik rezimea: 60


   9. Ristić K, Aleksov Lj, Igić Lj, Igić S, Igić A: Telerentgen analiza međuviličnog ugla kod pacijenata sa malokuzijom III klase. XXXIII/1 kongres antropologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad 1994.


   10.Ristić K, Aleksov Lj, Igić A, Igić S: Telerentgen analiza pozicije i inklinacije gornje i donje vilice kod pacijenata sa malokuzijom III klase. XXXIII/1 kongres antropologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad 1994.


  11. Ristić K, Aleksov Lj, Igić A, Igić S: Telerentgen analiza pozicije i inklinacije gornje i donje vilice kod pacijenata sa malokuzijom III klase. XXXIII/1 kongres antropologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad 1994.


  12. Paravina R, Miljković M, Igić Lj, Aleksov Lj, Stanković D: Application of 25187 spectrphotometer-comuter color differences system in aesthetic and restorative dentistry. Part I: The color analysis of composite materials. 2nd Congrss of the Balkan Stomatological Society, Belgrade 1997; Book of Abstracts: 27.


  13. Paravina R, Miljković M, Igić Lj, Aleksov Lj, Stanković D: Application of 25187 spectrphotometer-comuter color differences system in aesthetic and restorative dentistry. Part I: Color analysis of composite mixtures in relation to to the colors of the basic samples. 2nd Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade 1997; Book of Abstracts: 27.


  14 .Paravina R, Stanković D, Aleksov Lj: Examination of color coordinate ranges of dental shade guides. 3rd Balkan Dental Congress, Sofia, 1998; Abstracts: 37.


  15. Aleksov Lj, Ristić K, Spajić G: Određivanje vertikalne dimenzije okluzije. 35 Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Bar 1996; Zbornik rezimea 50.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   


  1. Đorđević S. Aleksov Lj. Karanikolić R. Ristić K.: Abrazija zuba-protetska restauracija i rehabilitacija. III Stomatološka nedelja Makedonije. Ohrid: 1978.


  2. Đorđević S. Karanikolić R. Ristić K. Aleksov Lj. Protetski tretman kod unilateralne facijalne paralize. III Stomatološka nedelja Makedonije. Ohrid: 1978.


  3. Đorđević S. Ristić K. Aleksov Lj. Karanikolić R. Protetska restauracija pacijenata sa progenim zagrižajem. III Stomatološka nedelja Makedonije. Ohrid: 1978.


  4. Đorđević S. Aleksov Lj. Ristić K. Karanikolić R. Neka novija shvatanja bruksizma i bruksomanije. XIII Stomatološka nedelja Srbije. Soko banja 1978.


  5. Đorđević S. Ristić K. Aleksov Lj. Karanikolić R. Protetska rehabilitacija progenog odnosa bezubih vilica. XIII Stomatološka nedelja Srbije. Soko banja 1978.


  6. Đorđević S. Karanikolić R. Aleksov Lj. Ristić K. Temporomandibularna funkcija zgloba i njen uticaj na pojmove okluzije. XIII Stomatološka nedelja Srbije. Soko banja 1978.


  7. Đorđević S. Daskalović S. Karanikolić R. Aleksov Lj. Zubno-protetska rehabilitacija pokretnim mostovima. XIII Stomatološka nedelja Srbije. Soko banja 1978.


  8. Karanikolić R. Đorđević S. Aleksov Lj. Temporomandibularna funkcija zgloba i njen uticaj na pojmove okluzije (II deo). Zbornik radova XIV Stomat. ned. SR Srbije. Novi sad: 1979. p. 814-9.


  9. Aleksov Lj. Đorđević S. Ristić K. Đukić Lj. Aleksić M. Mogućnosti primene nagriznih intermedijalnih proteza. IV Stomatološka nedelja SR Makedonije. Struga: 1982. 


  10. Đorđević S. Aleksov Lj. Đukić Lj. Radenković N. Nagrizna intermedijalna proteza. IV Stomatološka nedelja SR Makedonije. Struga: 1982.


  11.Ristić K. Đorđević S. Aleksov Lj .Đorđević M. Privremena zaštita brušenih zuba. IV Stomatološka nedelja SR Makedonije. Struga: 1982.


  12. Đorđević S. Aleksov Lj. Ristić K. Problem adaptacije u stomatološkoj fiksnoj protetici. Zbornik izvoda XVI Stomat. ned. SR Srbije. Niš 1982. p. 93-4.


  13. Ristić K. Đorđević S. Aleksov Lj. Aleksić M. Osobenosti protetske terapije progenih zagrižaja. Knjiga sažetaka. Stomatološki dani Hrvatske 83. Zagreb: 1983. p. 29-30


  14. Aleksov Lj. Đorđević S. Ristić K. Nagrizna, Intermedijalna proteza - desetogodišnje iskustvo i primena. Knjiga sažetaka. Stomatološki dani Hrvatske 83. Zagreb: 1983. p. 30-1.


  15. Đorđević S. Ristić K. Aleksov Lj. Karanikolić R. Prilog zubnoprotetskog zbrinjavanja malpozicije i destrukcije zuba fasetiranom čaurastom krunicom sa gingivalnom nadoknadom. Knjiga sažetaka. Stomatološki dani Hrvatske 83. Zagreb: 1983. p. 31-2.


  16 .Đorđević S. Ristić K. Aleksov Lj. Gadža A. Estetska transformacija anomalnog položaja zuba fasetiranom krunicom (jedna krunica - dve fasete) Zbornik kratkih sadržaja VII Kongresa stomatologa Jugoslavije. Vrnjačka banja 1984. p. 301-2. 


   17. Aleksov Lj. Mladenović D. Ristić K. Stanković D. Neki aspekti retencije donje totalne proteze. V Stomatološki sobir na lekarite od Makedonija. Dojran: 1987. p. 179.


  18. Sokolović B. Aleksov Lj. Određivanje položaja gornjem centralnom sekutiću i gornjem prvom molaru u prostoru. Zbornik rezimea prvog kongresa protetičara Jugoslavije. Zagreb: 1986.


  19. Stanković D. Ognjanović Č. Mladenović D. Ristić K. Aleksov Lj. Postava zuba i neki antropometrijski pokazatelji tvrdog nepca. V Stomatološki sobir na lekarite od Makedonija. Dojran: 1987. p. 172.


  20 . Ristić K. Đorđević S. Aleksov Lj. Stanković D. Mladenović D. Telerendgenske analize progenih odnosa. V Stomatološki sobir na lekarite od Makedonija. Dojran: 1987. p. to.


  21. Aleksov Lj. Verifikacija vertikalne dimenzije centralne okluzije. XVIII Stomat. ned. SR Srbije. knjiga sadržaj referata, postera i videofilmova. Novi Sad: 1989. br. 2.


  22. Aleksov Lj. Funkcionalna registracija neutralnog prostora. 4. Stom. nedelja Crne Gore. Ulcinj: 1989.


  23. Aleksov Lj. Resorptivne promene donje vilice i totalna bezubost. 9. Kongres USJ. Zbornik kratkih sadržaja. Ljubljana: 1988.


  24. Aleksov Lj. Ristić K. Mladenović D. Stanković D. Funkcionalno ispitivanje okluzalnih kontakata. III Stomatološka nedelja SR Bosne i Hercegovine. Neum: 1986.


  25. Mirković B. Aleksov Lj. Sokolović B. Koncepcija pokretne parcijalne proteze u funkciji parodonta. III Stomatološka nedelja SR Bosne i Hercegovine. Neum: 1986.


  26. Šurdilović S. Aleksov Lj. Todorović M. Petrović D. Cherubismus - Ishod četrnaestogodišnjeg praćenja pacijenta. XVIII Stomat. ned. SR Srbije. knjiga sadržaj referata, postera i videofilmova. Novi sad: 1989. br. 235


  26. Radojković Lj, Aleksov Lj. Okluzija veštačkih zuba prema Earl Pound-u. Zbornik rezimea referata postera i videofilmova XIX stomatološke nedelje Srbije, Kopaonik 18.-22. septembar 1991.


  27 . Aleksov Lj, Radojković Lj. Primena piezografije u terapiji ravne mandibule. Zbornik rezimea referata postera i videofilmova XIX stomatološke nedelje Srbije, Kopaonik 18.-22. septembar 1991.


  28. Aleksov Lj, Radojković Lj. Upotreba piezografije u terapiji gerijatrijskih bezubih pacijenata. Savremeni aspekti preventive u stomatologiji-Simpozijum-SLD-Podružnica lekara Prištine 8-9 maj 1992. Priština.


  29. K. Ristić, Lj. Igić, Lj. Aleksov, Lj. Đorđević. Telerendgen analiza veličine gornje i donje vilice kod odraslih pacijenata sa malokluzijom III klase. XXXII/1 Kongres antropološkog društva Jugoslavije. 27-29.5. 1993. Niška Banja.


  30. K. Ristić, Lj. Igić, Lj. Aleksov, Lj. Đorđević. Telerendgen analiza sagitalnog odnosa gornje i donje vilice kod pacijenata sa malokluzijom III klase. XXXII/1 Kongres antropološkog društva Jugoslavije. 27-29.5. 1993. Niška Banja.


   31. Aleksov Lj, Ristić K, Stanković D, Paravina R, Radojković Lj: Functional registration of the neutral zone in upper edentulousness. II Kongres na stomatolozite od Makedonija, Ohrid, 1998. Abstrakti: 196.


   


   

Poslednji put izmenjeno petak, 14 februar 2014 08:45