Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.02.2014.

Miloš Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.07.1949.
 • Mesto rođenja: Zarevo, Brus
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: fizicko vaspitanje
 • Godina diplomiranja: 1976.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Nikolić M. Uticaj intenzivirane sportsko-rekreativne aktivnosti na psihosomatski status studenata : monografija. Niš: Medicinski fakultet, 2008.

 • Radovi u ostalim časopisima:


   1. Nikolić M, Đurašković R. Antropometriske karakteristike  učenika i sportista razlićitih sportskih grana 16-godišnjeg uzrasta.Acta Facultatis Madicae Naissensis 1985;1: 87-92. (M52)


   1. Kozarov G, Najman S, Nikolić M, Jovanović I . Antropometriski pokazatelji rasta i razvoja u školske dece prota i bele palanke  Acta medica Medianae 1986; 25(1): 55-65. (M52)


   1. Nikolić M, Kozarov G.  Neke karakteristike fizičkog razvoja dece osmogodišnjih škola Babušnice. Acta Facultatis Madicae Naissensis 1986; 1:19-23. (M52)


   1. Đurašković R, Milić R, Nikolić M, Lukić R. Telesna visina kao prilog metodologiji selekcije za sportske igre. Acta Fakultatis Madicae Naissensis 1986;1: 125-130. (M52)


   1. Nikolić M, Antić M, Đurašković R. Socijalni status i morfološke karakteristike studenata medicinskog fakulteta u Nišu. Acta Fakultatis Medicae Naissensis 1987;1: 181-185. (M52)


   1. Kozarov G, Najman S, Nikolić M. Neke  karakteristike fizičkog razvoja školske dece niškog regiona. Glasnik ADJ 1987; 24: 27-34. (M52)


   1. Kozarov G, Najman S, Nikolić M. Nastupanje menarhe u devojčica jugoistočne Srbije u toku poslednje decenije. Acta Medica Medianae 1987; 26(5): 73-79. (M52)


   1. Jotić-Kozarov J, Kozarov G, Nikolić M, Najman S. O nekim kraniofacijalnim merama školske dece niškog regiona. Glasnik ADJ 1987; 24: 35-39. (M52)


   1. Kozarov G, Najman S, Nikolić M. Karakteristike glave i trupa u dece školskog uzrasta Pirota i Bele Palanke. Acta Facultatis Medicae Naissesis 1989; 1: 72-82. (M52)

   2.  Nikolić M.  Efekt različitih sadržaja izborno-rekreativne aktivnosti na pokazatelje morfološkog razvoja. Acta medica Medianae 2005; 2: 51-56. (M52)

   3. Stojanović T, Nikolić M, Đurašković R, Milkić D.  Uporedna analiza nekih antropometrijskih mera i motričkih sposobnosti mlađih odbojkaša  i odbojkašica. Glasnik ADJ 2005; 40: 249-254. (M52)

   4. Živković J, Nikolić M. Izborno-rekreativna kao faktor različitih stvova o fizičkom vaspitanju. Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje 2005; 6-7/III: 418-424.

   5.  Nikolić M, Živković J. Uticaj rekreativne aktivnosti na promene vrednosti nekih antropometrijskih mera. Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje 2005; 6-7/III: 200-207.

   6. Nikolić M, Stojanović T. Nivo intenziteta bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima u funkciji poboljšanja motoričkih sposobnosti. Glasnik ADJ 2006; 41: 303-309. (M52)

   7. Stojanović T, Nikolić M, Milenkovski J. The efeects of recreational activities with volleyball and swiming contents the antropometric characteristics and funcional abilities of  students. Acta universitatis palackianae olomucensis gymnica 2006; 36 : 3:43-52. (M52)

   8. Stojanović T, Nikolić M, Nešić G. Uticaj antropometrijskih karakteristika na manifestaciju eksplozivne snage kod odbojkaša uzrasta 13 godina. Acta Medica Medianae 2006; 45(2) : 48-52.

   9. Nikolić M, Stojanović T. Uticaj intenzivirane izborno-rekrativne nastave iz odbojke na funkcionalne sposobnosti studenata.  Glasnik ADJ 2007; 42: 401-409. (M52)

   10. Nikolić M, Madić D. Kontinuirana izborno- rekrativna nastava iz plivanja kao faktor poboljšanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti studenata.  Glasnik ADJ 2007; 42: 389-400. (M52)

   11. Trajković S, Nikolić M. Komparativna analiza antropometrijskih mera i posturalnih poremećaja školske dece generacija 1987. i 2002.godine. Glasnik ADS 2008; 43: 379-385. (M52)

   12. Trajković S, Nikolić M. Kanoničke relacije  antropometrijskih mera posturalnih poremećaja školske dece. Glasnik ADS 2008; 43: 386-391. (M52) 

   13. Saša Pantelić, Miloš Nikolić, Ratomir Đurašković. Razvojne karakteristike sedmogodišnjih dečaka iz različitih vremenskih perioda. Glasnik ADS 2010; 45: 319-326. (M52)

   14. Miloš Nikolić, Ratomir Đurašković, Saša Pantelić, Goran Nikovski. Poređenje pokazatelja rasta i razvoja sedmogodišnjih devojčica . Glasnik ADS 2010; 45: 327-334. (M52)

   15. Ratomir Đurašković, Miloš Nikolić, Saša Pantelić, Saša Veličković, Ivana Bojić. Težinsko visinski odnosi vrhunskih sportista. Glasnik ADS 2011; 46: 25-32. ( M52)

   16. Ratomir Đurašković, Saša Pantelić, Miloš Nikolić, Tatjana Popović-Ilić. Razlike u težinsko visinskim odnosima i uhranjenosti učenika starih 7 godine merenih 1988. i 2008. godine. Glasnik ADS 2012; 47:181-191. ( M52)

   17.  Milena Cvetković, Stevo Najman, Miloš Nikolić, Jelena Živanov-Čurlis. Antropološke karakteristike premenarhalnih i postmenarhalnih devojčica Niša iz različitih vremenskih perioda. Glasnik ADS 2012; 47:269-275.( M52)


 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Nikolić M, Đurašković R. Aktivnost problema oslobađanja  studenta medicine od nastave fizičkog vaspitanja. III simpozijum Fizička kultura studenske omladine Jugoslavije: zbornik radova. Novi Sad: 1984:228-234. (M63)


  1. Đurašković R, Mihajlović T, Nikolić M.  Neke somatometrijske i fiziološko-funkcionalne karakteristike studenta univerziteta u Nišu . III simpozijum Fizička kultura studenske omladine Jugoslavije: zbornik radova. Novi Sad: 1984: 213-220. (M63)


  1. Đurašković R, Cvetanović S, Nikolić M. Uporedna analiza nekih parametara morfološkog razvoja  i fizičkih sposobnosti učenica srednjeg usmerenog obrazovanja. IV  dani sportske medicine : zbornik radova. Leskovac: 1985:78-80. (M63)


  1. Nikolić M, Đurašković R, Madić B. Neki pokazatelji morfoloških i fizičkih karakteristika učenika koji govore o neophodnosti homogenizacija grupa u nastavi fizičkog vaspitanja. IV dani sportske medicine: zbornik radova. Leskovac: 1985: 182-184. (M63)


  1. Kostić O, Ranković G, Nikolić M. Statički i funkcionalni deformiteti kod učenika. IV dani sportske medicine: zbornik radova. Leskovac: 1985: 105-107. (M63)


  1. Đurašković R, Nikolić M. Somatometrikal characteriistics and physical capabilities of sttidents-active sportswomen and non sportswomen.Proceedihgs of FISU-CESU Conference Universiade;Zagreb: 1987: 250-253. (M33)


  1. Nikolić M, Đurašković R, Madić B.  Još jednom o argumentima za homogenizaciju grupa u nastavi fizičkog vaspitanja. III kongresa Pedagoga fizičke kulture Jugoslavije: zbornik radova. Novi Sad: 1987; 184-189. (M63)


  1. Đurašković R, Nikolić M, Trifunović C, Trifunović D. Biometriske karakteristike i fizičke sposobnosti žena sportista Niša. III kongresa Pedagoga fizičke kulture Jugoslavije: zbornik radova. Novi Sad: 1987; 274-277. (M63)


   1. Nikolić M. Primena savremenih organiozacionih oblika rada u funkciji racionalizacije vremena i motivacije učenika na času fizičkog vaspitanja. X letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Neum, 1991. (M34)


   1. Stojanović T, Nikolić M. Uticaj morfoloških karakteristika na preciznost šuta za tri poena košarkaša kadetskog uzrasta. Evaluacija dometa istraživanja u sportu: Naučni skup sa međunarodnim učešćem: zbornik sažetaka. Novi Sad: 1996;112. (M34)


   1. Živanov-Čurlis J, Nikolić M, Đurašković R. Menarha kod devojčica u Nišu. XXXV kongres Antropološkog društva Jugoslavije, Bar, 1996. (M34)


   1. Nikolić M,Veljković S, Radenković M, Đurašković R, Stojanović T. Analiza nekih antropometriskih parametara u petnaestogodišnjih devojčica različitih urbanih sredina. Zbornik rezimea. XXXVII kongres Antropolološkog društva Jugoslavije, Kotor, 1998. (M34)


   1. Radenković M,Veljković S, Nikolić M, Đurašković R. Neki antropometriski pokazatelji razvoja osmogodišnjih dečaka i devojčica iz Pirota .  Zbornik rezimea. XXXVII kongres Antropolološkog društva Jugoslavije, Kotor, 1998. (M34)


   1. Veljković S,Nikolić M, Đurašković R.Radenković M. Neki antropometriski pokazatelji razvoja osmogodišnjih devojčica iz Aleksinca i Pirota. Zbornik rezimea. XXXVII kongres Antropološkog društva Jugoslavije, Kotor: 1998. (M34)


   1. Stojanović T, Nikolić M. Uticaj motoričkih sposobnosti košarkaša kadetskog uzrasta na preciznost šuta za tri poena. XV kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem : zbornik rezimea. Niš: 2000. (M34)


   1. Nikolić M,Veljković S, Radenković M, Najman S, Čukuranović R, Stojanović T, Dragosavljević P.  Uporedna analiza nekih pokazatelja rasta i razvoja u jedanaestogodišnjih dečaka niškog regiona. XV kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem: zbornik rezimea. Niš: 2001; 97. (M34)


   1. Veljković S, Radenković M, Nikolić A, Čukuranović R, Nikolić M, Ćirić M. Efekat dvanaestogodišnje vremenske distance na neke pokazatelje razvoja jedanaestogodišnjih devojčica niškog regiona. XV kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem: zbornik rezimea. Niš: 2001; 94. (M34)


   1. Nikolić M. Stavovi studenata niškog univerziteta o fizičkom vaspitanju. IX međunarodni naučni skup : FIS komunikacije: zbornik rezimea. Niš : 2003; 94. (M34)


   1. Radovanović Đ, Madić D, Nikolić M. Istraživanje mišljenja učenika petih razreda prema nastavi fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole. X međunarodni naučni skup: FIS komunikacije : zbornik rezimea. Niš: 2003; 48. (M34)


   1. Nikolić M, Đurašković R, Stojanović T. Razlika morfoloških karakteristika i funkcionalnih sposobnosti studenta fakulteta fizičke kulture i studenata ostalih fakulteta. XLIII kongres ADJ sa međunarodnim učeščem : zbornik rezimea. Čačak: 2004; 71. (M34)


   1. Stojanović T, Nikolić M, Đurašković R, Milkić D.  Uporedna analiza nekih antropometriskih mera i motričkih sposobnosti mlađih odbojkaša  i odbojkašica. XLIII kongres ADJ sa međunarodnim učešćem: zbornik rezimea. Čačak: 2004; 70. (M34)


   1. Nikolić M,Veljković S, Veličković D, Radenković M. Upoređivanje nekih antropometrijskih parametara u 16godišnjih devojčica Pirota i Bele Palanke. XLIV kongres ADJ sa međunarodnim učešćem, Brus jun 2005 : zbornik rezimea. Brus: 2005: 67. (M34)


   1. Veličković D, Veljković S, Radenković M, Nikolić M, Nešić M. Upoređivanje nekih antropometrijskih parametara u 16godišnjih devojčica Pirota i Bele Palanke. XLIV kongres ADJ sa međunarodnim učešćem, Brus jun 2005 : zbornik rezimea. Brus: 2005: 101. (M34)


   1. Nikolić M, Najman S. Uticaj redovnih oblika sportsko-rekreativnih aktivnosti na funkcionalne sposobnosti studenata. XLIV kongres ADJ sa međunarodnim učešćem, Brus jun 2005 : zbornik rezimea. Brus: 2005: 69. (M34)


   1. Nikolić M, Stojanović T. Nivo intenziteta bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima u funkciji poboljšanja motoričkih sposobnosti. . XLIV kongres ADJ sa međunarodnim učešćem, Brus jun 2005 : zbornik rezimea. Brus: 2005: 68. (M34)


   1. Živković J, Nikolić M. Izborno-rekreativna kao faktor različitih stvova o fizičkom vaspitanju. 1. kongres Crnogorske sportske akademije sa međunarodnim učešćem Kotor: 2005. (M34)


   1. Nikolić M, Živković J. Uticaj rekreativne aktivnosti na promene vrednosti nekih antropometriskih mera. 1. kongres Crnogorske sportske akademije sa međunarodnim učešćem , Kotor: 2005. (M34)


   1. Nikolić M, Stojanović T. Stanje pokazatelja motoričkih sposobnosti studenta posle primene kontinuiranog  sportsko-rekreativnog programa iz košarke .Prv međunaroden Simpozium za nastavata po fizičko obrazovanie sportot i sportiskite aktivnosti pa studentite –sostojbi i perspektivi. Skopje: 2005. (M34)


   1. Nikolić M, Madić D. Uticaj kontinuirane rekreativne nastave plivanja na poboljšanje motoričke sposobnosti studenata.    Prv međunaroden Simpozium za nastavata po fizičko obrazovanie sportot i sportiskite aktivnosti pa studentite –sostojbi i perspektivi. Skopje: 2005. (M34)


   1. Stojanović T, Klinčarov I, Nikolić M. Parametri uspešnosti u realizaciji određenih situaciono-motoričkih testova iz košarke . Prv međunaroden Simpozium za nastavata po fizičko obrazovanie sportot i sportiskite aktivnosti pa studentite –sostojbi i perspektivi. Skopje: 2005. (M34) 


   1. Stojanović T, Nikolić M. Selekcija šutera “trojki”kadetskog uzrasta pomoću nekih motoričkih sposobnosti. 1. international Simposium of new technologies in sports : zbornik radova. Sarajevo: 2005; 460-463. (M33)


   1. Stojanović T, Nikolić M. Selekcija šutera “trojki”kadetskog uzrasta pomoću morfoloških karakteristika. 1. international Simposium of newtechnologies in sports : zbornik radova. Sarajevo: 2005; 456-459. (M33)


   1. Nikolić M. Uticaj profesionalne orjentacije na stavove o sportu, rekreaciji i fizičkom vaspitanju. Vtor. međunaroden Simpozium za nastavata po fizičko obrazovanie sportot i sportiskite aktivnosti pa studentite –sostojbi i perspektivi : zbornik na trudovi. Skopje: 2006;  (M34)


   1. Nikolić M, Đurašković R, Živanov-Čurlis J. Telesna građa i funkcionalne sposobnosti studenata u zavisnosti od fizičke aktivnosti. XLVII kongres ADJ sa međunarodnim učešćem, zbornik rezimea, Kruševac, 2008. (M34)

   2.  Stevo Najman, Milena Cvetković, Miloš Nikolić, Jelena Živanov-Čurlis. Promena učestalosti pegavosti, boje očiju, kose i kovrdžavosti kose u školske dece Bele Palanke u period od 1984. do 2010. godine. 50. Kongres ADS sa međunarodnim učešćem, Jagodina 2011; 42. (M34)

   3.  Milena Cvetković, Stevo Najman, Miloš Nikolić, Jelena Živanov-Čurlis. Antropološke karakteristike premenarhalnih i postmenarhalnih devojčica Bele Palanke  iz različitih vremenskih perioda. 51. Kongres ADS sa međunarodnim učešćem, Niš 2012; 46. (M34)

   4.   Ratomir Đurašković, Saša Pantelić, Dragan Perić, Miloš Nikolić. Kardiorespiratorni imotorički fitness normalno uhranjenih i gojaznih dečaka 4. razreda osnovinih škola. 51. Kongres ADS sa međunarodnim učešćem, Niš 2012; 49. (M34)

   5.  Stevo Najman, Milena Cvetković, Miloš Nikolić, Jelena Živanov-Čurlis. Antropološke karakteristike dečaka Bele Palanke  iz različitih vremenskih perioda. 51. Kongres ADS sa međunarodnim učešćem, Niš 2012; 97. (M34)

   6. Miloš Nikolić, Marko Tanić, Ratomir Đurašković, Saša Pantelić, Milan Ćirić. Povezanost stepena uhranjenosti i kardiorespiratornih sposobnosti kod studenata selekcionisanih za različite sportske grane.  51. Kongres ADS sa međunarodnim učešćem, Niš 2012; 106. (M34)

   7.  Saša Pantelić Ratomir Đurašković, Miloš Nikolić, Marko Tanić, Andreja Todorović. Efekti programa vežbanja na stepen uhranjenosti, voluminoznost, potkožne masti I kardiovaskularni fitnes studenata. 51. Kongres ADS sa međunarodnim učešćem, Niš 2012; 114. (M34)


Poslednji put izmenjeno utorak, 18 februar 2014 20:32