Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 20.02.2014.

Miodrag Zdravković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26. 01. 1966.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 1990.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:  Аутор у једном поглављу и коаутор у два поглавља уџбеника "Судска медицина", друго допуњено издање, Медицински факултет Ниш, Галаксија, 2011.


  1. М. Здравковић, Г. Илић: СУДСКО-МЕДИЦИНСКА АНТРОПОЛОГИЈА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА. 385-388.


  2. В. Оташевић, М. Здравковић, М. Вујовић: АЛКОХОЛ, 277-295.


  3. Г. Илић, М. Здравковић: ИДЕНТИФИКАЦИЈА, 355-383.


 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  1. Kostov M, Stankovi} Z, Tati} V, Spasi} P, Zdravković M. Ohronoza-autopsijski prikaz slu~aja. Vojnosanitetski Pregled 1999; 56 (1): 89-92.

  2. Zdravković M. Ultrastrukturne promene epitelnih }elija proksimalnih tubula bubrega u postmortnoj autolizi -eksperimentalni rad. Med Pregl 2010; LXIII (1-2): 15-20.

  3. Stojanović M, Stanojević G, Radojković M, Zlatić A, Jeremić L, Branković B, Jovanović M, Kostov M, Zdravković M, Milić D. Safety of simultaneous colon and liver resection for colorectal liver metastases Vojnosanit Pregl. 2008 Feb;65(2):153-7.

  4. Zdravković M, Milić M, Stojanović M, Kostov M. Three cases of death caused by shots from blank cartridge Am J Forensic Med Pathol. 2009 Dec;30(4):403-6.

  5. M. Kostov, Z. Mijovi}, M. Vi{nji}, D. Mihailovi}, M. Stojanovi}, M. Zdravkovi}. Malignant peripheral nerve sheat tumor in a dog presenting as a pseudo aneurysm of the left jugular vein: a case report. Veterinarni Medicina, 53, 2008 (12): 685-689. 

  6. Ljiljana Vasovi} Milane Trandafilovi}, Ivan Jovaniovi}, Al;eksandra Antovi}, Jovan Stojanovi}, Miodrag Zdravkovi}m, Miroslav Mili}. An excess vessel in the posterior part of the human cerebral arterial circle (CAC): a case series. BMC Neurology, 2010. Volume 10. 10:53.


   


 • Radovi u ostalim časopisima:


  1.      Ota{evi} V, Petrovi} S, Kati} V, Kosti}-Banovi} L, Zdravkovi} M, Jovanovi} M. Neke morfolo{ke promene na CNS-u kod smrtnih trovanja metanolom. Medicina forensis 1998; 2: 1-8.


  2.      Ota{evi} V, Petrovi} S, Bo{kovi} Lj, Kosti}-Banovi} L, Ili} G, Zdravkovi} M, Petrovi} A. Histomorfolo{ke promene na mozgu kod narkomana. Medicina forensis 2000; 7: 1-7.


  3.      Popovi} A, Popovi} V, Zdravkovi} M. Sudsko-medicinski zna~aj hroni~nog opstruktivnog bronhitisa, emfizema plu}a i astme, kao i primene bronhodilatatora iz grupe beta-dva-agonista (fenoterol) kod obolelih od ovih bolesti; Medicina forensis 1998; 2 : 35-43.


  4.      Ota{evi} V, Spalevi} M, Karad`i} R, Zdravkovi} M, Kosti}-Banovi} L. Prikaz obdukcija smrtnih povreda uzrokovanih NATO bombardovanjem Ni{a kasetnim bombama. Acta Fac. Med. Naiss. 1999; 16 (1): 48-50. 


  5.      Kosti}-Banovi} L, Karad`i} R, Stojiljkovi} M, Stoiljkovi} S, Zdravkovi} M. Postmortna enzimska aktivnost u sr~anom mi{i}nom tkivu pacova-eksperimentalni rad. Medicina forensis, 2000; 7: 25-30.


  6.      Zdravkovi} M, Antovi} A, Karad`i} R. Utvr|ivanje vremena nastupanja smrti na osnovu temperature le{a kori{}enjem Henssgeovog nomograma. Expertus forensis 2004; 3(II): 245-255.


  7.      Karad`i} R, Antovi} A, Zdravkovi} M, Kosti}-Banovi} L. Morfometrijska analiza sinusoida jetre u funkciji postmortnog intervala-eksperimentalni rad. Expertus forensis 2004. 3(II): 231-238.


  8.      Kosti}-Banovi} L, Zdravkovi} M, Ili} G, Stojanovi} J. Ultrastrukturne promene u }eliji sr~anog mi{i}a pacova u procesu postmortalne autolize. Expertus forensis 2004;. 3(II): 221-224.


  9.      Kosti}-Banovi} L, Karad`i} R, Antovi} A, Zdravkovi} M. Zna~aj postmortalne aktivnosti alanintransaminaze (ALT) u jetri i sr~anom mi{i}nom tkivu pacova u proceni postmortalnog vremena. Expertus forensis 2004; 3(II): 197-200.


  10.  Antovi} A, Karad`i} R, Kosti}-Banovi} L, Zdravkovi} M. Karakteristike saobra}ajnih nezgoda sa smrtnim ishodom na autopsijskom materijalu zavoda za sudsku medicinu u Ni{u za period od 1997. do 2001. godine. Expertus forensis 2004;. 3(II): 189-196.


  11.  Zdravkovic M, Kostov M, Stojanovi} M. Identification of postmortem aytolytic changes on the kidney tissue using PAS stained method. Facta Universitatis 2006; 13(3):181-184.


  12.  Stojanovi} M, Jeremi} M, Stojiljkovi} M, Gmijovi} D, Stanojevi} G, Jovanovi} M, Zdravkovi} M. Zakasnela revolucija-istorijat hirurgije jetre-povodom pola veka anatomskih operativnih zahvata na jetri. Acta Med. Medianae 2002; 7, 167-175.


  13.  Jovanovi} I, Stefanovi} N, Ugrenovi} S, Anti} S, ^ukuranovi} R, Stojanovi} V, Stojanovi} J, Ili} G, Karad`i} R, Kosti} L, Zdravkovi} M, Antovi} A. Morfometrijske i pojedine histohemijske karakteristike corpora amylacea humanog entorinalnog polja tokom procesa starenja. Act amedica medianae (2004); 3: 17-26.


  14.  Ota{evi} V, Stojanovi} J, Karad`i} R, Ili} G, Zdravkovi} M. Stanje i mesto sudsko-medicinskog ve{ta~enja u na{oj stvarnosti. Pravo i medicina (dodirne ta~ke, sporna pitanja); 1997. Mart 27-30; Kopaonik, 1997. p. 59-61.


  15.  Stojanovi} J, Spalevi} M, Zdravkovi} M, \or|evi} T. Povrede ru~nim vatrenim oru`jem na teritoriji jugoisto~ne Srbije prema materijalu Zavoda za sudsku medicinu za period od 1987. do 1996. godine. Zbornik radova, V Kongres sudske medicine Jugoslavije sa me|unarodnim u~e{}em; 1997 Oktobar 14-18; Herceg Novi, 1997. p. 55-58.


  16.  Ota{evi} V, Stojanovi} J, Zdravkovi} M, Ili} G, \or|evi} T. Problemi pri sudsko-medicinskom utvr|ivanju neposrednog uzroka smrti. Zbornik radova, V Kongres sudske medicine Jugoslavije sa me|unarodnim u~e{}em; 1997 Oktobar 14-18; Herceg Novi, 1997. p. 225-227.


  17.  Denovi} B, Kosti}-Banovi} L, Ili} G, Karad`i} R, Zdravkovi} M. Specifi~nosti preloma humerusa zna~ajni za sudsko-medicinsku praksu. Zbornik radova, V Kongres sudske medicine Jugoslavije sa me|unarodnim u~e{}em; 1997 Oktobar 14-18; Herceg Novi, 1997. p. 301-305.


  18.  Bo{kovi} Lj, Kosti}-Banovi} L, Mili}evi}-Mi{i} S, Ota{evi} V, Milenovi} M, Zdravkovi} M. Uticaj hiperglikemije na koncentraciju alkohola u krvi prema metodi Mc Nelly. Zbornik radova, V Kongres sudske medicine Jugoslavije sa me|unarodnim u~e{}em; 1997 Oktobar 14-18; Herceg Novi, 1997. p. 307-310.


  19.  Marinkovi} N, Stankovi} Z, Kova~evi} V, Milosavljevi} I, Zdravkovi} M. DNK tipizacija u sudskoj medicinu. Zbornik radova, V Kongres sudske medicine Jugoslavije sa me|unarodnim u~e{}em; 1997 Oktobar 14-18; Herceg Novi, 1997. p. 335-339.


  20.  Zdravkovi} M, Ota{evi} V, Ili} G, \or|evi} T. Medicinska i druga dokumentacija kao osnov sudsko-medicinskog ve{ta~enja neimovinske {tete. Zbornik radova, V Kongres sudske medicine Jugoslavije sa me|unarodnim u~e{}em; 1997 Oktobar 14-18; Herceg Novi, 1997. p. 361-365.


  21.  \or|evi} T, Kosti}-Banovi} L, Zdravkovi} M. Prekvalifikacija telesnih povreda u krivi~nom postupku. Zbornik radova, V Kongres sudske medicine Jugoslavije sa me|unarodnim u~e{}em; 1997 Oktobar 14-18; Herceg Novi, 1997. p. 367-370.


  22.  Ili} G, Spalevi} M, Zdravkovi} M, \or|evi} T. Retrospektivni osvrt na problem seksualnog delikta. Me|unarodni simpozijum-Seksualnost, agresivnost, delikventnost. 1999. Novi Sad 10. Nov. Matica Srpska, 1999, p. 227-231.


  23.  Zdravkovi} M, Ota{evi} V, \or|evi} T, Kosti}-Banovi} L. Medicinsko ve{ta~enje u parni~nom postupku, Zbornik radova sa recenzijom, Prvi nau~no-stru~ni skup Nauka u slu`bi pravosu|a sa me|unarodnim u~e{}em; 2001 Maj 23-26; Be~i}i-Budva, 2001, p. 65-67.


  24.  \or|evi} T, Ota{evi} V, Zdravkovi} M, Kosti}-Banovi} L, Ili} G. Seksualni delikti na metrijalu zavoda za sudsku medicinu u Ni{u od 1985-1999. Zbornik radova sa recenzijom, Prvi nau~no-stru~ni skup Nauka u slu`bi pravosu|a sa me|unarodnim u~e{}em; 2001 Maj 23-26; Be~i}i-Budva, 2001, p. 85-90.


  25.  Spalevi} M, \or|evi} T, Zdravkovi} M. Uticaj zamora, alkohola i droge na masovne nesre}e. Zbornik radova sa recenzijom, Prvi nau~no-stru~ni skup Nauka u slu`bi pravosu|a sa me|unarodnim u~e{}em; 2001 Maj 23-26; Be~i}i-Budva, 2001, p. 129-136.


    • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  1.      Zdravkovi} M, Kova~evi} V, Stankovi} Z, Milosavljevi} I, Marinkovi} N, Ili} G. Lethal injury by blank cartridge. 14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences (IAFS); 1996 Avg 26-30; Tokyo, Japan. 1996 Abstracts 169.


  2.      Kova~evi} V, Krsti} D, Jovi} M, Stankovi} Z, Zdravkovi} M. A simple histochemical technique for the identification of gunshot residue. 14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences (IAFS); 1996 Avg 26-30; Tokyo, Japan. 1996 Abstracts 168.


  3.      Karad`i} R, Zdravkovi} M, Kosti}-Banovi} L, Tasi} N. Changes on skin within the necrotising fasciitis caused by beta-haemolytic streptococci. Second European Academy of Forensic Science Meeting; 2000 Sep 12-16; Cracow, Poland. 2000. Abstract 120.


  4.      Zdravkovi} M, Ota{evi} V, Kostov M, Karad`i} R. Postmortem changes of the renal glomeruli. 79. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Rechtmedizin; 2000 Sep. 27-30; Essen, Deutschland, 2000. Rechtsmedizin, Sup. 1, Abstracts 176.


  5.      Kosti}-Banovi} L, Kati} V, Karad`i} R, Stojanovi} J, Ili} G, Zdravkovi} M, Antovi} A. Study on postmortal autolytic changes of the myocardial blood vessels. Experimental study; Virchows Archiv, September 2003; Vol 443, Number 3: 462.


  6.      Kostov M, Milosavljevi} I, Strbac M, \eni} N, Pe}anac R, Kovini} M, Zdravkovi} M, Ili} G, Stojanovi} M. The coexistence invasive carcinoma and sarcoidosis of the breast and axillary lymph nodes. A case report. The Breast Journal September/October 2001; Vol 7, Number 5; 370.


  7.      Kostov M, Milosavljević I, Zdravković M, Stojanović M. Telecytology in department of pathoanatomy military hospital of nis. analysis of 103 hematological cases. Abstract book of 11 th international science conference: Contemporary problems of solar-terestrial influences, 2005 Nov; Sofia, Bulgaria,  p. 24-25.


   


  Stojanovic M, Stanojevic G, Radojkovic M, Zlatic A, Jeremic Lj, Mihajlovic D, Brankovic B, Gmijovic D, Zdravkovic M, Kostov M. safety of simultaneous colon and liver resection for colorectal liver metastases. HPB 2006. 8 suppl 2; Abstracts of the 7 World congress of the IHPBA. 3-7 september 2006 Edinburgh: P24.77.


 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:  1. Milosavljevi} I, Stankovi} Z, Kova~evi} V, Marinkovi} N, Zdravkovi} M. Strelne povrede ki~mene mo`dine sa smrtnim ishodom. XXIII Simpozijum-Stremljenja i novine u medicini. 1994. Beograd, Dec. 06.-09. 1994.

  2. Kova~evi} V, Stankovi} Z, Milosavljevi} I, Marinkovi} N, Zdravkovi} M. Histohemijsko dokazivanje rezidua inicijalne sme{e u ulaznom otvoru strelne rane. XXIII Simpozijum - Stremljenja i novine u medicini. 1994. Beograd, Dec. 06.-09. 1994.

  3. Stankovi} Z, Kova~evi} V, Milosavljevi} I, Marinkovi} N, Zdravkovi} M. Zna~aj sudsko medicinske obdukcije u dokazivanju ratnog zlo~ina.  XXIII Simpozijum - Stremljenja i novine u medicini. 1994. Beograd, Dec. 06.-09. 1994.

  4. Stankovi} Z, Kova~evi} V, Milosavljevi} I, Marinkovi} N, Zdravkovi} M. Oblici nasilja nad dvanaestoricom zarobljenih i ubijenih stanovnika iz okoline Br~kog. Zbornik sa`etaka II Kongresa ratne medicine; 1996. Apr. 24-27; Banja Luka. p 35.

  5. Stankovi} Z, Kova~evi} V, Milosavljevi} I, Marinkovi} N, Zdravkovi} M. Povrede mozga nanete strelnim i ekplozivnim sredstvima. Zbornik sa`etaka II Kongresa ratne medicine; 1996. Apr. 24-27; Banja Luka. p 35.

  6. Kostov M, Cerovi} S, Tati} V, Zdravkovi} M, Elakovi} D, Milovi} N. Morfolo{ke, histohemijske, imunohistohemijske i ultrastrukturne karakteristike onkocitoma bubrega. Acta medica medianae, supl 1, 89. Zbornik radova VII Kongresa patologa Jugoslavije sa me|unarodnim u~e{}em; Jun 13-15; Podgorica-Budva. 1996.

  7. Karad`i} R, Kosti}-Banovi} L, Zdravkovi} M, Milosavljevi} B, Simi} A. Dijagnostika smrtnih trovanja metanolom. XIV Kongres lekara Srbije i kongres lekara otad`bine i dijaspore, Zbornik sa`etaka; 2000 Maj 21-24; Beograd, p 197.

  8. Spalevi} M, Bo{kovi} Lj, Mikovi} M, Zdravkovi} M. Forensic expertise of mass miners accidens. Zbornik radova VII Kongres toksikologa Jugoslavije. 1998. Sep. 21-24; Igalo 1998. 707-708.

  9. Kostov M, Petkovi} A, Ili} S, Tomi} S, Zdravkovi} M, Stojanovi} M. Leiomyiomatosis peritonealis  disseminata. Clinico-pathohistological manifestations Archive of Oncology 2001; 9 (suppl 1): Abstract 36.

  10. Zdravkovi} M, Kostov M. PAS identification of renal lesions in postmortal autolysis, Archive of Oncology 2002; Suppl.1: Abstract 108

  11. Kostov M, Milosavljevi} I, Bokun R, Tatomirovi} Y, Zdravkovi} M, Miki} D, Zivkovi} S. Telecytology-quadrennial experience at the Department of pathoanatomy, Military Hospital of Nis, analysis of 6 hematologycal cases. Archive of Oncology 2002; Suppl.1: 91

  12. Kostov M, Zdravkovi} M, Karad`i} R. Smrtonosne povrede pripadnika VJ u toku ratnih dejstava na teritoriji SRJ u 1999. godini. Kongres ratne medicine sa me|unarodnim u~e{}em; 2001. Maj 23-27; Banja Luka 2001. p 360.

  13. Stojanović M, Nagorni A, Katić V, Mitrović D, Grozdanović V, Jovanović S, Jeremić Lj, Jovanović M, Stanojević G, Jeremić M, Janjić D, Kostov M, Zdravković M. Double duodenal villous adenoma: case report. Archive of Oncology 2004;12(Suppl 1): Abstract 27.

  14. Kostov M, Zdravković M, Milosavljević I, Dimov-Tasić D, Stojanović M, Živković S, Jovanović M. Metastastic tumors of unknown origin:clinico-pathological presentation. Archive of Oncology 2004;12(Suppl 1): Abstract 82.

  15. Zdravković M, Kostić-Banović L, Kostov M, Stojanović M. Ultrastructural changes of renal epithelial cells during postmortal autolysis. Archive of Oncology 2004;12(Suppl 1): Abstract 92.

  16. Mili} M, Kosti}-Banovi} L, Zdravkovi} M, Stojanovi} J. Sudden death aduls caused by rupture of intracranial aneurysms.XII cingres of association of Serbia and Montenegro pathologist with international participation. 2006. Maj-June 31-3;  Materia medica. Book of Articles. 2006. Vol. 22 broj 2 (supll 1). Abstract 31.