Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.02.2014.

Zoran O. Marjanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.02.1959
 • Mesto rođenja: S. Merovac, Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicnski
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 1983
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Koautor u Monografiji:  Kile prednjeg bočnog trbušnog zida kod dece, dijagnostika i lečenje. Urednik Zlatan N. Elek, Kosovska Mitrovica 2006.

 • Knjige i udžbenici:

  Koautor u udžbeniku: Višnjić Hirurgija drugo prerađeno i dopunjeno izdanje, Niš: Medicinski fakultet 2011: 405-25.


  Koautor u knjizi: Atlas dečje operativne hirurgije – I deo - Urednik Zlatan N. Elek, Kosovska Mitrovica 2014.


  Koautor u udžbeniku: Osnovi dečje abdominalne hirurgije, autora Doc dr Zlatan Elek i prof. dr Andjelke Slavković, Kosovska Mitrovica 2019.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Bubanj T, PerovićS, Milićević R, Jovčić S, Marjanović Z, Đorđević M.  Sexual behavior and sexual function of adulc after hvpospadias surgerv: a comparative study.  The Journal of Urology.  2004;171:1-4.


  2. Marjanovic Z, Slavković A, Krstic M, Đorđevic I, Dimov D.  Surgical treatment of gastrointestinal autonomic nerve tumors (gant) in children- 2 case reports.  Central European Journal of Medicine 2011;6(4):395-9.


  3. Marjanovic Z, Perovic S, Slavkovic A, Zivanovic D, Đorđevic I.  Transverse testicular ectopia with and without persistent mullerian duct syndrome.  International Urology and Nephrology 2007;39(4):1167-71.


  4. Stojanovic M, Slavkovic A, Stojanović M, Marjanovic Z, Bojanovic M.  A rare case of intestinal obstruction due to ascariasis in nis, south serbia.  Central European Journal of Medicine 2011;6(4):390-4.


  5. Slavkovic A, Marjanovic Z, Đorđevic I, Jovanovic Z, Budic I.  Congenital herniation through the foramen morgagni – clinical presentation, diagnosis and treatment in pediatric population.  Central European Journal of Medicine 2011;6(1):131-5.


  6. Stojanovic M, Slavkovic A.  Marjanovic Z, Stojanovic M, Zivanovic D.  Rapunzel syndrome-a case report.  Central European Journal of Medicine 2010;5(3):354-7.


  7. Kostic A, Slavkovic A, Marjanovic Z, Madic J, Krstic M, Zivanovic D, Đeric D.  Ocena primene alvarado score-a i c-reaktivnog proteina u dijagnozi akutnog apendicitisa kod dece.  Vojnosanit pregl 2010;67(8):644-8.


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Marjanović Z, Spasić Ž, Živanović D, Kostić A, Đorđević I, Zdravković D.  Akutni apendicitis u prve tri godin žvota.  Srpski arhiv 2006; 5-6: 203-207.


  2. Marjanović Z, Đorđević I.  Epidermoidne ciste slezine kod dece i adolescenata.  Acta Chirurg Iugoslav 2008;55:63-7.


  3. Jovčić S, Nikolić P, Marjanović Z, Milićević R, Budić Z.  Urođeno krivo stopalo (pevc)- congenital clubfoot.  Naučni podmladak , Sveska za medicinske nauke, vol XXVI, 55-70, Niš, 1995.


  4. Marjanović Z, Milićević R, Jovčić S, Živić S.  Sindrom labijalne fuzije.  Acta medica Medianae, 4:63-7, Niš, 1999.


  5. Marjanović Z, Nikolić P, Đorđević-Marušić N, Milićević N.  Procena vrednosti skeletne ekstenzije primenjene u lečenju dislociranih suprakondilarnih prelom humerusa u dece.  Acta orthopedica Iugoslavica, 2: 127-131, Beograd, 1999.


  6. Marjanović Z, Milićević R, Đorđević N, Elek Z: Parametri za procenu rezultata operativno lečene dece od urođenog krivog stopala.  Acta medica Mediane, 1:49-51, Niš, 2003.


  7. Marjanović Z, Milićević R, Krstić M, Jovčić S, Kostić A.  Traetment of blunt liver injuries in children.  Acta medica Mediane, 2:23-26, Niš, 2003.


  8. Marjanović Z, Krstić M, Jovčić S, Kostić A, Zdravković D.  Invaginacija kao problem crevne okluzije u dečjem uzrastu.  Acta medica Medianae, 4:49-53, Niš, 2003.


  9. Živanović D, Đorđević N, Marjanović Z, Mitković M.  The management of pediatric femur fractures-current treatment options and our expiriences.  Acta Fac.  Med.  Naiss.  21(3): 143-151, Niš, 2004.


  10. Budić I, Novaković D, Marjanović V, Marjanović Z, Milićević R, Jovčić S, Đerić D.  Anesthesia for a neonate with pyloric atresia- junctional epidermolysis bullosa syndrome: a case report.  Acta Fac Med Naiss 2005;22(3):157-60.


  11. Đorđević I, Marjanović Z.  Clinical symptoms and signs of invagination in childrens population.  Acta Fac Med Naiss 2005;22(2):107-11.


  12. Đerić D, Milićević R, Krstić M, Marjanović Z, Bojanović M, Budić I.  Adherentni prepucijum kod dece.  Acta Medica Medianae 2005;44(4):75-9.


  13. Đorđević I, Marjanović Z.  Karakteristike kliničke slike invaginacije kod dece.  Acta Medica Medianae 2005;44(2):87-90.


  14. Mladenović M, Slavković A, Marjanović Z, Stanković J.  Perinatal testicular torsions treated at the pediatric syrgery clinics.  Acta Fac Med Naiss 2007;24(4):209-12.


  15. Đorđevic I, Slavkovic A, Savkovic-Jovanovic M, Marjanovic Z.  Uticaj faktora rizika na učestalost i prognozu neonatalnog pneumotoraksa, naše petogodišnje iskustvo.  Acta Medica Medianae 2010;49(2):5-8.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Marjanović Z, Slavković A, Krstić M, Živanović D, Kostić A, Bojović N. Acute abdomen in children as a result of liver hydatid cyst rupture. Abstrakt book, VII Congress of the Mediterranean association of Paediatric Surgery; 2008 oktobar 9-11; Tunis. Tunis: XII annual meeting of the Tunisian association of Paediatric Surgery 2008:89.


  2.  Marjanović Z, Slavković A, Krstić M, Đorđević I.  Cistična duplikacija rektuma- prikaz slučaja.  Zbornik radova, 42.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 24-26; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2009:63.


  3.  Marjanović Z, Slavković A, Madić J, Krstić M, Vacić N.  Parcijlna resekcija slezine u lečenju kongenitalnih epitelnih cisti.  Knjiga sažetaka.  Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem; 2010 april 22-24; Beograd. Beograd:139.


  4. Marjanović Z, Slavković A, Spasić Ž, Vacić N.  Bilijarna fistula kao komplikacija konzervativne operacije hidatidne bolesti jetre.  Zbornik radova, 43.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2011 septembar 29-01; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2011:78.


  5. Marjanović Z, Slavković A, Đorđević I.  Mogući način lečenja povreda slezine nastalih kao posladica tupe abdominalne traume.  Zbornik rezimea, Prvi kongres traumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 23-26; Subotica: 151.


  6. Kostić A, Slavković A, Madić J, Marjanović Z, Krstić M, Đerić D.  Porođajna trauma - šta je novo.  Zbornik radova, 41.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 septembar 25-27; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2008:37.


  7. Đorđević I, Slavković A, Marjanović Z, Kostić A.  Neonatalni pneumotoraks.  Zbornik radova, 41.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 septembar 25-27; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2008:37.


  8. Krstić M, Marjanović Z, Kostić A, Đorđević I, Petrović Z, Jovanović D.  Transanalni endorektalni pull-through (tept) u lečenju hiršprungove bolseti- video prezentacija.  Zbornik radova, 41.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 septembar 25-27; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2008:38.


  9. Stojanović M, Slavković A, Marjanović Z, Spasić Ž, Stojanović MM.  Cista duktusa holedohusa- prikaz slučaja.  Zbornik radova, 41.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 septembar 25-27; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2008:39.


  10. Stojanović M, Slavković A, Marjanović Z, Bojanović M, Stojanović MM.  Kongenitalna eventracija leve hemidijafragme- prikaz slučaja.  Zbornik radova, 41.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 septembar 25-27; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2008:40.


  11. Spasić Ž, Slavković A, Nadić J, Marjanović Z, Bojović N.  Testikularne proteze i njihov značaj u primarnoj i sekundarnoj anorhiji.  Zbornik radova, 41.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2008 septembar 25-27; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2008:42.


  12. Krstić M, Marjanović Z, Kostić A, Bojanović M, Spasić Ž, Đorđević I, Vacić N.  Postoperativne invaginacije.  Zbornik radova, 42.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 24-26; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2009:64.


  13. Stojanović M, Slavković A, Stojanović MM; Marjanović Z, Kostić A.  Volvulus tankog creva uzrokovan mezenteričnom cistom- prikaz slučaja.  Zbornik radova, 42.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 24-26; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2009:65.


  14. Bojanović M, Slavković A, Marjanović Z, Kostić A, Vacić N.  Neonatalne ovarijalne ciste.  Zbornik radova, 42.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 24-26; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2009:66.


  15. Krstić M, Marjanović Z, Kostić A, Đorđević I, Mihajlović M.  Sakrokokcigealni teratom - prikaz slučaja.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 24-26; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2009:66.


  16. Živanović D, Đorđević N, Marjanović Z, Slavković A, Marinković A, Bojović N. Elastična stabilna intramedularna fiksacija preloma kod dece titanijumskim klinovima - rani rezultati.  Zbornik rezimea, Prvi kongres traumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 23-26; Subotica: 121.


  17. Živanović D, Đorđević N, Marjanović Z, Slavković A, Bojanović M, Mitković M. Spoljašnja fiksacija preloma kod dece.  Zbornik rezimea, Prvi kongres traumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 23-26; Subotica: 122.


  18. Đorđević N, Živanović D, Slavković A, Marjanović Z, Bojović N, Mitković M.  Stabilizacija preloma femura dece i adolescenata jeodinamizirajućim unutrašnjim fiksatorom po mitkoviću, Zbornik rezimea, Zbornik rezimea, Prvi kongres traumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 23-26; Subotica: 128.


  19. Kostić A, Krstić M, Slavković A, Madić J, Marjanović Z, Đerić D, Đorđević I.  Prognostički faktori mortaliteta kod novorođenčadi operisane zbog nekrotičnog enterokolitisa.  Knjiga sažetaka.  Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem; 2010 april 22-24; Beograd. Beograd:77.


  20. Živanović D, Slavković A, Marjanović Z, Đorđević N, Petrović Z, Novaković D. Lečenje otvorenih preloma potkolenice kod dece.  Knjiga sažetaka.  Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem; 2010 april 22-24; Beograd. Beograd:93


  21. Slavković A, Marjanović Z, Madić J, Živanović D, Spasić Ž, Jovanović Z, Đorđević I, Mladenović M.  Kasni postoperativni rezultati lečenja testikularne torzije u dečaka i adolesceneta operisanih u detinjstvu.  Knjiga sažetaka.  Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem; 2010 april 22-24; Beograd. Beograd:109.


  22. Đorđević N, Bojović N, Jovanović I, Živanović D, Marjanović Z.  Kasno dijagnostikovana displazija odojačkog kuka lečena frejkinim jastučetom- digotrajno praćenje.  Knjiga sažetaka.  Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem; 2010 april 22-24; Beograd. Beograd:150.


  23. Đorđević I, Marjanović Z, Krstić M, Slavković A, Madić J, Kostić A.  Cistična duplikacija rektuma- prikaz slučaja.  Knjiga sažetaka.  Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem; 2010 april 22-24; Beograd. Beograd:181.


  24. Bojanović M, Slavković A, Marjanović Z, Kostić A, Vacić N.  Neonatalne ovarijalne ciste.  Knjiga sažetaka.  Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem; 2010 april 22-24; Beograd. Beograd:186.


  25. Spasić Ž, Krstić M, Slavković A, Marjanović Z.  Povrede penisa u dece- naša iskustva.   Knjiga sažetaka.  Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem; 2010 april 22-24; Beograd. Beograd:217.


  26. Kostić A, Krstić M, Slavković A, Marjanović Z, Đerić D, Jovanović Z.  Postnatalni tretman antenatalno detektovanih abdominalnih cističnih formacija.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 24-26; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2009:77.


  27. Stojanović M, Slavković A, Marjanović Z, Živanović D, Bojanović M.  Trihobezoari u dečjem uzrastu- prikaz slučaja.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 24-26; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2009:79.


  28. Spasić Ž, Slavković A, Marjanović Z, Bojanović M, Mihajlović M.  Tretman povreda parenhimatoznih organa trbuha kod dece tupom traumom uz korišćenje cell saver-a- naša iskustva.  Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; 2009 septembar 24-26; Niš. Niš: Udruženje Pedijatara Srbije Pedijatrijska sekcija SLD 2009:79.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Marjanovic Z, Zivanovic D, Jankovic G.  Savremeni tretman tupih povreda pankereasa kod dece.  Zbornik predavanja.  Savremeni principi u lečenju tupih povreda parenhimskih organa trbuha dece i odraslih, 87, Nis, 2011.


  2. Slavković A, Marjanović Z, Živanović D, Janković R, Radovanović Z, Milojković V, Ilić V, Spasić Ž, Budić I, Novaković D.  Tupe povrede parenhimskih organa trbuha u dece.  Zbornik predavnja Savremeni principi u lečenju tupih povreda parenhimskih organa trbuha dece i odraslih, 9, Nis, 2011.


  3. Živanović D, Slavković A, Marjanović Z.  Principi zbrinjavanja koštane traume udružene sa povredama parenhimskih organa kod dece.  Zbornik predavnja Savremeni principi u lečenju tupih povreda parenhimskih organa trbuha dece i odraslih, 117, Nis, 2011.


  4.  Marjanović Z, Jovčić S, Slavković A.  Anomalije stopala sa posebnim osvrtom na urođeno krivo stopalo u dečjem uzrastu.  Zbornik radova.  Jugoslovenski Pedijatrijski dani;  1992; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1992: 268-269.  


  5. Marjanović Z, Milićević R, Jovčić S, Petrović T, Budić Z, Slavković A.  Naša iskustva u tretmanu akutnih intestinalnih invaginacija u detinjstvu.  Zbornik radova.  Archives of gastroenterohepatology; 1992; Beograd.  Beograd: vol.  11: 194-195.


  6. Marjanović Z, Jovčić S, Milićević R.  Sindrom 5-og dana - Syndrome de cinquieme jour.  Zbornik sažetaka.  Drugi kongres perijatara Jugoslavije; 1998.  Novi Sad.  Novi Sad: Udruženje pedijatara Novi Sad, 1998: 320.


  7. Marjanović Z, Milićević R, Krstić M.  Tumori testisa u dece.  Bilten za Hematologiju.  Beograd;  Beograd, 1999: 53.


  8. Marjanović Z, Milićević R, Krstić M, Jovčić S.  Retroperitonealni teratom u odojčeta- prikaz slučaja.  Bilten za Hematologiju.  Beograd;  Beograd, 1999: 53.


  9. Marjanović Z, Milićević R, Krstić M, Jovčić S.  Tupe povrede jetre u dece.  Zbornik radova.  Jugoslovenski Pedijatrijski dani; 1999; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1999: 42.


  10. Marjanović Z, Milićević R, Krstić M.  Trichobezoar.  Zbornik radova.  Jugoslovenski Pedijatrijski dani; 1999; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1999: 42.


  11. Marjanović Z, Milićević R, Krstić M, Jovčić S.  Bolesti žučne kese u dece.  Zbornik radova.  Jugoslovenski Pedijatrijski dani; 1999; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1999: 45.


  12. Slavković A, Vlajković M, Milićević R, Jovčić S, Budić Z, Marjanović Z, Arsenijević G.  Trofazni sken koštanog sistema u dijagnozi osteomijelitisa kod dece-prikaz bolesnika.  Zbornik radova.  Jugoslovenski Pedijatrijski dani; 1992; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1992: 313-4.


  13. Slavković A, Petrović T, Milićević R, Budić Z, Petrović Z, Jovčić S, Marjanović Z. Echinococcus multiplex u osmogodišnjeg dečaka - prikaz slučaja. Zbornik radova.  Archives of gastroenterohepatology; 1992; Beograd.  Beograd: vol. 11: 187.


  14. Milićević R, Slavković A, Jovčić S, Budić Z, Marjanović Z.  Rektalno krvarenje u pedijatrijskoj hirurgiji. Zbornik radova. Archives of gastroenterohepatology; 1992; Beograd. Beograd: vol. 11: 196.


  15. Krstić M, Jovčić S, Slavković A, Madić J, Marjanović Z.  Resekcija ileo-coekalnog ugla kod perforacije terminalnog ileuma u novorođenčeta.  Zbornik sažetaka, Acta chirurgica Iugoslavica; 1994.  Beograd;  Beograd: 87.


  16. Madić J, Marjanović Z, Jovčić S, Krstić M.  Povrede trbuha kod dece.  Zbornik sažetaka, Acta chirurgica Iugoslavica; 1994.  Beograd;  Beograd: 88.


  17. Jovčić S, Milićević R, Budić Z, Nikolić P, Marjanović Z.  Lečenje rektalnog prolapsa u dečjem uzrastu.  Zbornik sažetaka, Acta chirurgica Iugoslavica; 1994.  Beograd;  Beograd: 88.


  18. Đorđević- Marušić N, Nikolić P, Milićević R, Marjanović Z, Živanović D.  Mesto 90o-90o transkondilarne trakcije u lečenju i ranoj rehabilitaciji preloma dijafize femura kod dece.  Zbornik sažetaka.  Jugoslovenski fizijatrijski dani; 1996; Kopaonik.   Kopaonik: 1996: 109.


  19. Đorđević-Marušić N, Mitković M, Marjanović Z, Živanović D.  Naša iskustva u lečenju zatvorenih preloma potkolenice adolescenata spoljašnjom fiksacijom.  Zbornik sažetaka, Acta chirurgica Iugoslavica.  1998; Zlatibor.  Zlatibor: 1998; 361.


   


  20. Krstić M, Milićević R, Marjanović Z, Jovčić S, Mihajlović M.  Limfonodularna hiperplazija - castelmanov tumor.  Bilten za Hematologiju, 1999; Beograd.  Beograd: vol.  27: 35.


  21. Krstić M, Milićević R, Marjanović Z, Jovčić S, Mihajlović M, Madić J.  Abdominalna lokalizacija limfoma non hodgkin.  Bilten za Hematologiju, 1999; Beograd.  Beograd: vol.  27: 35.


  22. Mihajlović M, Krstić M, Đorđević V, Marjanović Z.  Deficit vitamina K kao uzrok krvarenja kod novorođenčadi i odojčadi.  Bilten za Hematologiju, 1999; Beograd.  Beograd: vol.  27: 59.


  23. Jovčić S, Nikolić P, Marjanović Z, Budić I.  Mogućnosti fetalne hirurgije.  Pedijatrijski dani; 1999; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1999: 25-6.


  24. Krstić M, Milićević R, Marjanović Z, Jovčić S, Stojanović M, Petrović Z.  Hirurško lečenje kronove bolesti kod dece.  Pedijatrijski dani; 1999; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1999: 31.


  25. Milićević R, Marajović Z, Krstić M, Stojanović M, Spasić Ž, Tasić S, Bojanović A.  Ehinokok jetre kod dece.  Pedijatrijski dani; 1999; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1999: 37.


  26. Đorđević V, Budić Z, Mihajlović M, Milićević R, Marjanović Z, Petrović Z, Madić J.  Kongenitalna stenoza pilorusa na našem materijalu.  Pedijatrijski dani; 1999; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1999: 38.


  27. Krstić M, Milićević R, Marjanović Z, Jovčić S, Madić J, Mihajlović M.  Tupe povrede slezine u dece.  Pedijatrijski dani; 1999; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1999: 44.


  28. Krstić M, Jovčić S, Marjanović Z, Mihajlović M.  Tupe povrede želuca kod dece.  Pedijatrijski dani; 1999; Niš.  Niš: Udruženje pedijatara Jugooslavije Niš, 1999: 45.


  30. Marjanović Z, Jovčić S, Krstić M, Mihaljović M.  Hirurško lečenje poplitealnih cista u dece.  Zbornik sažetaka, XIV kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore; 2000; Beograd.  Beograd: 2000: 178.


  31. Marjanović Z, Đorđević N, Živanović D, Nikolić P, Elek Z.  Procena rezultata operativno lečenog urođenog krivog stopala kod dece.  Zbornik sažetaka, XII kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije.  P-84: 194, Kladovo, 2001.


  32. Marjanović Z, Đorđević N, Živanović D, Nikolić P.  Promene nosećeg ugla posle preloma lakta kod dece.  Zbornik sažetaka, XII kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije.  L-18: 29, Kladovo, 2001.


  33. Marjanović Z, Đorđević N, Nikolić P, Elek Z.  Karakteristike skeletne ekstenzije primenjene u lečenju suprakondilarnih fraktura humerusa kod dece.  Zbornik sažetaka, XII kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije.  P-13: 160, Kladovo, 2001.


  34. Marjanović Z, Jovčić S, Krstić M, Mihaljović M.  Način lečenja Bekerove ciste u dece kao i uzroci recidiva.  Zbornik sažetaka, 21 kongres hirurga Jugoslavije.  P-63: 301, Beograd, 2001.


  35. Marjanović Z, Jovčić S, Krstić M, Mihaljović M.  Povrede rektuma u dece.  Zbornik sažetaka, 21 kongres hirurga Jugoslavije.  O-204: 115, Beograd, 2001.


  36. Marjanović Z, Milićević R, Krstić M, Kostić A, Karadžić D.  Akutni skrotum u dece.  Zbornik radova, pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  305, Niš, 2003.


  37. Marjanović Z, Milićević R, Krstić M, Kostić A, Karadžić D.  Tumori želuca u dece.   Zbornik radova, pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  309, Niš, 2003.


   


  38. Krstić M, Marjanović Z, Mihajlović M.  Fibroadenom dojke kod devojčica.  Zbornik sažetaka, XIV kongres lekara srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore, 177, Beograd, 2000.


  39. Jovčić S,Krstić M, Marjanović Z.  Meckel-ov divertikulum i operacije na crevima.  Zbornik sažetaka, XIV kongres lekara srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore, 118, Beograd, 2000.


  40. Krstić M, Petrović Z, Marjanović Z.  Bolesti žučne kese u dece.  Zbornik radova IV Jugoslovenska gastroenterološka nedelja, XVIII gastroenterološki dani srpskog lekarskog društva i V hepatološki simpozijum srpskog lekarskog društva.  50, Beograd, 2001.


  41. Živanović D, Đorđević N, Marjanović Z.  Prelom kapituluma humerusa – redak prelom u dečjem uzrastu.  Zbornik sažetaka, XII kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije.  L-19: 30, Kladovo, 2001.


  42. Živanović D, Đorđević N, Nikolić P, Marjanović Z.  Prelom lateralnog kondila humerusa kod dece.  Zbornik sažetaka, XII kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije.  L-20: 30, Kladovo, 2001.


  43. Đorđević N, Nikolić P, Marjanović Z, Živanović D.  Prelomi vrata radijusa u dečjem uzrastu.  Zbornik sažetaka, XII kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije.  L-16: 28, Kladovo, 2001.


  44. Đorđević N, Nikolić P, Živanović D, Marjanović Z, Bojanović M.  Prelomi medijalnog epikondila dečjeg humerusa.  Zbornik sažetaka, XII kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije.  L-17: 29, Kladovo, 2001.


  45. Spasić Ž, Milićević R, Marjanović Z, Madić J. Avulziona laceracija slezine – atipična prezentacija krvarenja u dva vremena – prikaz slučaja.  Zbornik sažetaka, 21 kongres hirurga Jugoslavije.  P-68: 303, Beograd, 2001.


  46. Krstić M,Jovčić S, Marjanović Z, MihajlovićM. Mezenterijalna cista – uzrok volvulusa kod odojčeta.   Zbornik sažetaka, 21 kongres hirurga Jugoslavije.  P-65: 302, Beograd, 2001.


  47. Đorđević N, Nikolić P, Živanović D, Marjanović Z.  Mesto spoljašne fiksacije u lečenju zatvorenih preloma potkolenice adolescenata.   Zbornik sažetaka, 21 kongres hirurga Jugoslavije.  P-62: 300, Beograd, 2001.


  48. Krstić M, Marjanović Z, MihajlovićM, Madić J.  Fibroadenom dojke kod devojčica.   Zbornik sažetaka, 21 kongres hirurga Jugoslavije.  P-64: 301, Beograd, 2001.


  49. Krstić M, Đerić D, Milićević R, Marjanović Z, Karadžić D, Mihajlović M, Petrović Z.  Savremeni terapijski pristup u praksi dečje hirurhija – jednodnevna hirurgija.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  307, Niš, 2003.


  50. Kostić A, Milićević R, Jovčić S, Krstić M, Madić J, Stojanović M, Marjanović Z, Elek Z.  Akutni apendicitis u prve tri godine života.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  307, Niš, 2003.


  51. Karadžić D, Krstić M, Jovčić S, Marjanović Z, Stojanović M, Đerić D.  Strana tela u digestivnom traktu dece i moguće komplikacije.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  308, Niš, 2003.


  52. Karadžić D, Krstić M, Milićević R, Marjanović Z, Kostić A, Bojanović M, Matanović-Petrović S.  Intestinalna invaginacija i Peutz-Jeghers-sindrom.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  317, Niš, 2003.


  53. Kostić A, Milićević R, Jovčić S, Krstić M, Madić J, Stojanović M, Marjanović Z, Karadžić D.  Prognostički značaj kliničkih, laboratorijskih i radioloških parametara u neonatalnom peritonitisu.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  267, Niš, 2003.


  54. Marjanović Z,   Kostić G,  Jovančić  D,   Krstić  M,  Đerić  D.   Indikacije za parcijalnu splenektomiju.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  107, Niš, 2004.


  55. Marjanović   Z,    Krstić   M,   Gojković   G,    Kostić   A,   Đerić   D.    Atipična lokalizacija evving sarkoma u dece.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  110, Niš, 2004.


  56. Krstić M, Marjanović Z, Živanović D, Kostić A, Spasić Ž, Matanović-Petrović S.  Perzistentni urahus-prikaz slučaja.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  104, Niš, 2004.


  57. Krstić M, Marjanović Z, Kostić A, Marinković A, Spasić Ž, Đerić D.  Sakrokocigelni teratom u novorođenčeta-prikaz slučaja.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  105, Niš, 2004.


  58. Marjanović Z, Stojanović M. Dijagnostika l lečenje infantilne hipertrofične stenoze pilorusa-naša iskustva.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  106, Niš, 2004.


  59. Spasić Ž, Stojanović M, Milićević R, Jovčić S, Krstić M, Marjanović Z.  Konzervativni tretman penetrantne povrede bubrega-prikaz slučaja.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  108, Niš, 2004.


  60. Spasić Ž, Kostić A, Marjanović Z, Krstić M, Živanović D.  Modifikovana cirkumcizija kao prinudna metoda tretmana povrede penisa-prikaz slučaja.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  112, Niš, 2004.


  61. Đerić D, Milićević R, Krstić M, Marjanović Z, Budić L: uloga pravovremene lokalne obrade u sprečavanju sekvela nakon opekotina kod dece.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  112, Niš, 2004.


  62. Marjanović V, Novaković D, Budić l, Marjanović Z, Živanović D.  Parametri tkivnog oštećenja strujom niskog napona-prikaz slučaja.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  115, Niš, 2004.


  63. Đorđević L, Milićević R, Marjanović Z.  Invaginacija u dece-dijagnostičko terapijski problem.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  115, Niš, 2004.


  64. Kostić G, Jovančić D, Marjanović Z, Peičić l, Stojanović-Milojković Lj.  Metastatski tumor nepoznatog primarnog ishodišta u školskog deteta.  Zbornik radova, Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore.  327, Niš, 2004.

Poslednji put izmenjeno utorak, 03 decembar 2019 09:46