Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.03.2014.

Saša Živić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.maj 1960.godine
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: medicina
 • Godina diplomiranja: 1985.godina
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1.Živić S, B.Bojović. AKTUELNI TRENDOVI U LEČENjU INSULIN ZAVISNOG DUABETESA. U: DIABETES MELLITUS U DJECE, B.Bojović (ur). ITP Unireks Podgorica 1992:75-84.


  2.Živić S, Zdravković D, Golubović E, Kocić R, Pešić M. MOGUCNOST PREVENCIJE HRONIČNIH KOMPLIKACIJA DIABETES MELLITUSA. U: PROBLEMI U PEDIJATRIJI, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998:188-202.


  3.Živić S i sar. URGENTNA STANjA U NEONATALNOJ MEDICINI. U: URGENTNA STANjA U GINEKOLOGIJI I PERINATOLOGIJI, J.Milošević i V.Antić (ur.), Medicinski fakultet Niš, 2006. 


  4.Zdravković D, Vlaški J, Sajić S, Živić S i sar. NIZAK RAST U DETINjSTVU I ADOLESCENCIJI. Vodič za otkrivanje, dijagnostiku i lečenje dece i adolescenata niskog rasta Pedijatrijske i Endokrinološke sekcije SLD, Beograd 2005.


  5.Zdravković D, Vlaški J, Sajić S, Živić S i sar. NIZAK RAST U DETINjSTVU I ADOLESCENCIJI. VODIČ ZA OTKRIVANjE, DIJAGNOSTIKU I LEČENjE DECE I ADOLESCENATA NISKOG RASTA. Udruženje pedijatara Srbije, Beograd 2011.

 • Knjige i udžbenici:

  1.Živić S, Vlaški J. RAST. Prosveta, Niš 2000.


  2.Živić S, Stanković S, Ćirić V i sar. HIPERANDROGENIZAM U ADOLESCENCIJI. U: Problemi upedijatriji, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 2011:463-477.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Golubović E, Miljkovic P, Zivic S, Jovancic D, Kostic G. HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME ASSOCIATED WITH NOVEL INFLUENZA AH1N1 INFECTION. Pediatr Nephrol 2011;1:149-150.


  Kocic G, Pavlovic V, Saranac Lj, Kocic R, Zivic S et al. CIRCULATING NUCLEIC ACIDS IN TYPE 1 DIABETES MAY MODULATE THE THYMOCYTE TURNOVER RATE. Cell Immunol. 2010;266(1):76-82. Djurić S, Živić S, Katić V. CELIAC DISEASE WITH DIFFUSE CUTANEOUS VITAMIN K-DEFICIENCY BLEEDING. Advances in Therapy 2007;24(6):1286-289.


  Kocić G, Bjelaković G, Šaranac Lj, Živić S et al. POSSIBLE IMPACT OF PLASMA RNase ACTIVITY ON IMMUNE DYSFUNCTION IN JUVENILE DIABETES MELLITUS. Pediatric Diabetes 2005;6:155-160.


  Bjelakovic G, Beninati S, Bjelakovic B, Sokolovic D, Jevtovic T, Stojanovic I, Rossi S, Tabolacci C, Kocić G, Pavlovic D, Saranac Lj, Zivic S. DOES POLYAMINE OXIDASE ACTIVITY INFLUENCE THE OXIDATIVE METABOLISM OF CHILDREN WHO SUFFER OF DIABETES MELLITUS? Mol Cell Biochem. 2010 Aug;341(1-2):79-85.


  Bjelakovic G, Sokolovic D, Ljiljana S, Kocic G, Jevtovic T, Stojanovic I, Ilic M, Bjelakovic L, Zivic S et al. ARGINASE ACTIVITY AND MAGNESIUM LEVELS IN BLOOD OF CHILDREN WITH DIABETES MELLITUS. J Basic Clin Physiol Pharmacol 2009;20(4):319-34.


  Stanković S, Živić S et al. DETERMINANTS OF ATHEROSCLEROSIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIABETES TYPE 1. Endo Polska 2012;63(6):414-19.


  Živić S, Vlaški J, Kocić, G i sar. ZNAČAJ OKSIDATIVNOG STRESA U NASTANKU DIJABETESA TIPA 1 – ODREDJIVANJE AKTIVNOSTI KATALAZE U LIMFOCITIMA OBOLELIH. Medicinski pregled 2008; LXI(9-10): 458-463.


  Živić S, Stanković S, Cvetković V i sar. MEHANIZMI UTICAJA OKSIDATIVNOG STRESA NA RAZVOJ DIJABETESNE ATEROSKLEROZE U TIPU 1 DIJABETESA. Srp Arh Celok Lek 2013, u stampi.


  Pešić M, Burazor I, Živić S i sar. Kardiovaskularni faktori rizika kod bolesnika sa supklinčkom hipotireozom. Vojnosanitetski pregled 2007;64 (11): 749-52.


  Pešić M, Živić S i sar. POREDJENJE BAZALNOG INSULINA GLARGIN I NPH INSULINA KOD OBOLELIH OD DIJABETESA TIPA 1 NA KONVENCIONALNOJ INTENZIVIRANOJ INSULINSKOJ TERAPIJI. Vojnosanitetski pregled 2007;64 (4): 247-53.


  Golubović E, Stefanović V, Živić S. DIJAGNOZA RENALNE TUBULARNE DISFUNKCIJE U INSULIN ZAVISNOM DIJABETES MELITUSU. Srp Arh Celok Lek 1996;124 Suppl 1:43-44.


  Kocić R, Radenković S, Milenović M, Koraćević G, Živić S i sar. IMUNSKI KOMPLEKSI U DIABETES MELLITUSU. Srp Arh Celok Lek 1994;120:60-63.


  Živić S, Cvetković V, Stanković S et al. THE DIAGNOSIS OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME. Paediatria Croatica 2012;56:1-8. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Djurić Z, Nagorni A, Vučić M, Živić S et al. NEW PERSPECTIVES IN COELIAC DISEASE THERAPY. Arch Gastroenterohepatol 2004;23;3-4:104-109.


  Babić R, Govedarović N, Milatović S, Mitrović D, Petković Z, Živić S. kahlerova bolest. Radiološki arhiv Srbije 2001;11;1:51-54.


  Babić R, Govedarović N, Mitrović D, Živić S i sar. HEMOFILIJA - RENDGENSKA SLIKA KOSTNO-ZGLOBNE MANIFESTACIJE. Radiološki arhiv Srbije 2001;10,2:109-112.


  Živić S i sar. UZROCI, DIJAGNOZA I TERAPIJA HlRZUTIZMA U ADOLESCENCIJI. U: PEDUATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA, Acta Medica Pediatrica 1998;Vol 2(3):797-815.


  Go1ubović E, Stefanović V, Z1atković M, Živić S i sar. NOVIJA SAZNANJA O PATOGENEZI IDIOPATSKOG NEFROTSKOG SINDROMA. U: PEDIJATRIJSKA NEFROLOGIJA, Acta Medica Pediatrica 1998;Vol 2(4):941-961.


  Živić R, Bjelaković G, Nikolić J, Živić S. AKTIVNOST SLOBODNE ALKALNE RIBONUKLEAZE ERITROCITA U OBOLELE DECE OD NUTRITIVNIH ANEMIJA. Arhiv za zaštitu majke i deteta 1990;34:21-25.


  Živić R, Bjelaković G, Djordjević V, Pavlović D, Golubović E, Živić S. SADRŽAJ VIT.B6 U ERITROCITIMA OBOLELE DECE OD NUTRITIVNE ANEMIJE. Jugoslovenska pedijatrija 1989;32:68-70.


  Živić R, Bjelaković G, Djordjević V, Pavlović D, Milenović D, Stojančov A, Savić D, Živić S. AKTIVNOST ARGINAZE ERITROCITA U SIDEROPENIJSKIM ANEMIJAMA DEČJEG UZRASTA. Jugos1ovenska pedijatrija 1987;30:75-76.


  Živić S, Stanković S et al. INFLUENCE OF SIGNALING FACTORS AND CYTOKINES ON THE DEVELOPMENT OF ADIPOSE TISSUE, OBESITY AND DIABETES. Medicinski glasnik 2012;46:57-70.


  Stanković S, Živić S et al. OVERWEIGHT, OBESITY AND METABOLIC SINDROM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS. Medicinski glasnik 2012;46:81-92.


  Živić S, Ćirić V, Stanković S. EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE I ETIOPATOGENEZA GOJAZNOSTI DECE I ADOLESCENATA. Medicinski glasnik 2011;39:40-50.


  Živić S, Ćirić V, Stanković S. POSEBNOSTI STRUKTURNIH PROMENA ŠTITASTE ŽLEZDE U DEČJEM UZRASTU. Medicinski glasnik 2010;36:49-62.


  Živić S, Ćirić V, Stanković S. GOJAZNOST I UDRUŽENE BOLESTI U DETINJSTVU. Medicinski glasnik 2010;34:47-59.


  Stankovic S, Zivic S, Pesic M et al. IMPORTANCE OF GOOD GLUCOREGULATION IN PREVENTION OF ATHEROSCLEROSIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIABETS MELLITUS TYPE 1. Acta Medica Medianae 2008;47(2):5-9.


  Babić R, Stanković-Babić G, Krstić M, Marković N, Živić S i Dinić Z. HIRURŠKA STANJA ABDOMENA NA NATIVNOM RENDGENOGRAMU ABDOMENA U STOJEĆEM STAVU. Acta Medica Medianae 2007;44(2):68-71.


  Golubović E, Miljković P, Živić S i sar. PRENATALNA SUMNJA, POSTNATALNA DIJAGNOZA URINARNIH ANOMALIJA. Acta Medica Medianae 2005;44,1:55-58.


  Bjelaković G, Živić S, Jeftović T i sar. PTERIDINI – METABOLIČKA FUNKCIJE I KLINIČKI POREMEĆAJI. Acta Medica Medianae 2004;42,4:59-64.


  Golubović E, Miljković P, Živić S. POREMEĆAJI MIKCIJE KOD DECE SA VEZIKOURETERALNIM REFLUKSOM. Acta Medica Medianae 2003;43,2:55-59.


  Pešić M, Dimić D, Antić S, Živić S, Radenković S. EFEKTI KRATKOTRAJNE INSULINOTERAPIJE NA SEKRETORNU FUNKCIJU TIP 2 DIABETESNIH PACIJENATA. Acta Medica Medianae 2002;6:101-111.


  Pešić M, Dimić D, Antić S, Živić S, Jovanović O. TRETMAN TIP 2 DIJABETESNIH PACIJENATA SA SEKUNDARNIM NEUSPEHOM ORALNE TERAPIJE KOMPARACIJA REŽIMA INSULIN-SULFONILUREJA I INSULIN-METFORMIN. Acta Medica Medianae 2002;5:39-50.


  Živić S. INSULINSKA TERAPIJA DANAS. Acta Medica Medianae 2002;3:45-55.


  Babić R, Govedarović N, Milatović S, Mitrović D, Živić S. BOLESTI KRVI PREPOZNATLJIVE RENDGENSKIM PREGLEDOM KOSTNO-ZGLOBNOG SISTEMA. Acta Medica Mediane 2002;1:53-61.


  Golubović E, Miljković P, Slavković A, Živić S. CISTINURIJA - DESETOGODIŠNJE PRAĆENJE BOLESNIKA. Acta Medica Medianae 2001;5:65-72.


  Stanković-Babić G, Babić R, Govedarović N, Živić S i sar. MORBUS STURGE-WEBER-KRABBE. Acta Medica Medianae 2000;4:63-70.


  Mi1jković P, Go1ubović E, Živić S i sar. ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE BUBREŽNOG KORTEKSA KOD ZDRAVE NOVORODJENČADI. Acta Medica Mediane 2000;1:11-18.


  Živić S, Go1ubović E. STRUKTURA ISHRANE STANOVNIŠTVA SRBlJE U MINULOM PERIODU. Acta Medica Medianae 2000;3:29-37.


  Bje1aković G, Mi1enović D, Živić S i sar. INDlREKTNA HIPERBILIRUBlNEMIJA DEČJEG UZRASTA KAO POSLEDICA SFEROCITOZE. Acta Medica Medianae 1999;3:39-46.


  Živić S, Go1ubović E, Kocić Gi sar. AKTIVNOST ADENOZIN DEZAMINAZE KAO AKTIVACIONOG MARKERA LIMFOCITA U RANOM TOKU JUVENILNOG INSULIN ZAVISNOG DIABETES MELLITUS-A. Acta Medica Mediane 1999;5:5-20.


  Go1ubović E, Miljković P, Manić T, Živić S. TERAPIJSKE ALTERNATIVE I REZULTATI LEČENJA DECE SA IDIOPATSKIM NEFROTSKIM SINDROM. Acta Medica Mediane 1999;5:21-29.


  Marjanović Z, Milićević R, Jović S, Živić S. SINDROM LABIJALNE FUZlJE. Acta Medica Mediane 1999;4:63-67.


  Golubović E, Stefanović E, Živić S i sar. MEMBRANSKI FENOTIP LIMFOCITA KOD DECE SA IDIOPATSKIM NEFROTSKIM SINDROMOM. Acta Medica Medianae 1999;4:5-13.


  Babić R, BabićV RM, Živić S i sar. WILMS-OV TUMOR, RENDGENOLOŠKO-KLINIČKI ASPEKTI. Acta Medica Medianae 1999;4:37-47.


  Golubović E, Živić S, V.Stefanović. URINARNI MARKERI BUBREŽNOG OŠTEĆENJA U DIJABETESU RANOG UZRASTA. Acta Medica Medianae 1999;3:5-12.


  Babić R, Babić RM, Petković V, Živić S, Mitrović D. PRILOG POZNAVANJU ASEPTIČNIH OSTEONEKROZA. Acta Medica Medianae 1999;3:61-75.


  Babić R, Živić S. NEŽELJENE POJAVE OD KONTRASTNIH SREDSTAVA PRI UROGRAFIJI KOD DECE. Acta Medica Medianae 1999;2:79-86.


  Bjelaković G, Pavlović D, Stojanović I, Stojkovic-Eferica I, Bjelaković B, Živić S, Bjelaković G. POLIAMINI MOŽDANOG TKIVA PACOVA I AKTIVNOST DIAMINO OKSIDAZE PRI DELOVANJU ETIONINA. Acta Medica Medianae 1999;1:5-12.


  Bjelaković G, Nikolić J, Živić Si sar. ADRENALIN MODIFIKUJE AKTIVNOST RIBONUKLEAZA SRČANOG MIŠIĆA PACOVA. Acta Medica Medianae 1998;6:5-11.


  Živić S, Kocić r, Pešić M, Golubović E, Bjelaković B. PROBLEM NISKOG RASTA U SINDROMU TURNER. Acta Medicae Medianae 1998;1:55-65.


  Živić R, Golubović E, Živić S. ISHRANA STANOVNIŠTVA SRBlJE. Acta Medicae Medianae 1998;2:27-35.


  Kocić G, Živić S, Kocić R, M.Milenović, S.Andrejević, M.Vučić, Bjelaković G, Pavlović D. ENZIMI METABOLIZMA PURINA - "AHILOVA PETA" IMUNOKOMPETENTNIH ĆELIJA I ZNAČAJ U IMUNODEFICDENTNIM STANJIMA I LEUKEMIJAMA. Acta medica Medianae 1997;1:69-81.


  Živić S, Kocić R, Kocić G i sar. PROBLEM JUVENILNOG HIRZUTIZMA. Acat Medicae Medianae 1997;6:21-41.


  Kocić G, Bjelaković G, Pavlović D, Stojanović I, Koraćević S i Živić S. UTICAJ METOTREKSATA NA AKTIVNOST ADENOZIN DEZAMINAZE REGENERIŠUĆE JETRE PACOVA. Acta medica Medianae 1997;2:5-11.


  Bjelaković G, Živić i sar. AKTIVNOST DIAMINO OKSIDAZE I POLIAMINO OKSIDAZE SRČANOG MIŠIĆA PACOVA TRETIRANIH ADRENALINOM. Acta medica Medianae 1997;5:5-10.


  Jović M, Štukalov P, Živić S. PARAMETRI SREDNJE I DUGOROČNE KONTROLE DIJABETA. Acta medica Medianae 1997;3:77-83.


  Otašević M, Miljković B, Dinić M, Nagomi A, Katić V, Randjelović G, Otasević L, Živić S, Tiodorović B. EPIDEMIOLOGIJA HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE. Acta Medicae Medianae 1997;6:53-58.


  Bjelaković G, Kocić G, J.Nikolić, Pavlović D, Bjelaković G, Živić S. UTICAJ METOTREKSATA NA AKTIVNOST KISELE RIBONUKLEAZE REGENERIŠUĆE JETRE PACOVA. Acta medica Medianae 1996;5:13-21.


  Antić S, Živić S i sar. PREVENClJA DIJABETESNE NEFROPATIJE PRIMENOM ACE INHIBITORA U NORMOTENZIVNIH INSULIN ZAVISNIH BOLESNIKA SA MIKROALBUMlNURIJOM. Acta medica Medianae 1996;3:101-106.


  Stanišić V, Jović S, Živić S. TEORETSKE OSNOVE SCREENING TESTA. Acta medica Medianae 1995;6:53-70.


  Kocić R, Milenović M, Velojić M, Minić D, Jovanović M, Radenković S, Vukadinović S, Živić S. SAVREMENI PRISTUP U TERAPIJI DIJABETESNE KETOACIDOZE. Acta medica Medianae 1995;5:87-92.


  Golubović E, Kamenov B, Živić S. NEFROTSKI SINDROM I HRONIČNA GRANULOMATOZNA BOLEST. Acta medica Medianae 1995;2:35-41.


  Živić R, Bjelaković G, Milenović D, Stojanović I, Nikolić J, Živić S. AKTIVNOST ALDOLAZE U HEMOLIZATU ERITROCITA OBOLELE DECE OD NUTRITIVNIH ANEMIJA. Acta medica Medianae 1994;1:11-15.


  Živić R, Bjelaković G, Milenović D, Stojanović I, Nikolić J, Živić S. AKTIVNOST KREATIN KINAZE U HEMOLIZATU ERITROCITA OBOLELE DECE OD NUTRITIVNIH ANEMIJA. Acta medica Medianae 1994;2:15-19.


  Golubović E, Manić T, Živić S, Miljković P. REFLUKSNA NEFROPATIJA U DEČJEM DOBU. Acta medica Medianae 1994;7-8:53-59.


  Kostić V, Mitić V, Govedarović N, Tasić I, Naumović J, Živić S. MESTO TIREOIDNE ŽLEZDE U ADAPTACIONO-STRESNOM MEHANIZMU TOKOM AKUTNOG VIRUSNOG HEPATITISA. Acta medica Medianae 1994;5:11-17.


  Živić S. UČESTALOST NISKOG RASTA U JEDNOJ SERIJI ŠKOLSKE DECE. Acta medica Medianae 1993;2:27-39.


  Živić S, Golubović E, Milenović D, Kamenov B. ZNACAJ POSTIZANJA OPTIMALNE METABOLIČKE KONTROLE U INDUKCIJI I ODR.ŽAVANJU REMISIJE INSULIN ZAVISNOG DIJABETESA DECE. Acta medica Medianae 1993;5:15-21.


  Živić S. OSNOVNI ANTROPOMETRIJSKI PARAMETRI KOD DECE PRILIKOM UPISA U OSNOVNU ŠKOLU (POSEBAN OSVRT NA NISKI RAST). Acta medica Medianae 1992;7-8:49-53.


  Živić S. KRITIČKI OSVRT NA PROBLEM STREPTOKOKNE ANGlNE U DETINJSTVU. Acta medica Medianae 1992;6:73-81.


  Živić S. PROBLEM NISKOG RASTA I LEČENJE HORMONOM RASTA. Acta medica Medianae 1992;3:57-69.


  Živić R, Bjelaković G, Milenović D, Živić S. KONCENTRACIJA HEMOGLOBINA U SEOSKE I GRADSKE DECE. Acta medica Medianae 1992;4:53-60.


  Živić R, Živković G, Marsenić I, Živić S. DEBLJINA KOŽNOG NABORA KOD ŠKOLSKE DECE. Acta medica Medianae 1992;1:43-49.


  Živić R, Živković G, Manić T, Milenović D, Živić S. NAVIKE U ISHRANI ŠKOLSKE DECE. Acta medica Medianae 1992;2:33-40.


  Živić R, Milenović D, Bjelaković G, Živić S, Golubović E. KRETANJE KONCENTRAClJE HEMOGLOBINA I BROJA ERITROCITA KOD ŠKOLSKE DECE U ODNOSU NA UNOS NEKIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA. Acta medica Medianae 1991;2:15-23.


   Živić S, Dimitrijević H, Vojinović J, Kamenov B. KORELACIJA METABOLIČKO-IMUNOLOŠKIH PARAMETARA U PRACENJU IDDM. Acta medica Medianae 1991;5:15-23.


  Živić S. KARAKTERISTIKE MORTALITETA ODOJČADI U REPUBLICI SRBIJI. Acta medica Medianae 1991;6:81-87.


  Živić R, Bjelaković G, Milenović D, Živić S. VREDNOSTI ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA I KONCENTRACIJE LIPIDA U SERUMU ŠKOLSKE DECE. Acta medica Medianae 1991;7-8:43-52.


  Djurić V, Savić D, Živić S. OSVRT NA NAJČEŠĆE INTERVALE MAKSIMALNIH TEMPERATURA U DONEŠENE NOVORODJENE DECE LEČENE U DEČJOJ KLINICI NIŠ. Acta medica Medianae 1991;6:71-79.


  Djurić V, Savić D, Novak D, Perović Lj, Živić S. TEŠKOĆE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU GNOJNIH MENINGITISA NOVORODJENČADI. Acta medica Medianae 1991;5:129-137.


  Živić R, Bjelaković G, Milenović D, Golubović E, Živić S. UTICAJ FOLNE KISELINA NA AKTIVNOST ALKALNE RIBONUKLEAZE U PLAZMI I ERITROCITIMA OBOLELE DECE OD SIDEROPENIJSKIH ANEMIJA. Acta medica Medianae 1991;4:25-31.


  Djurić V, Kocić D, Ćirić V, Lazović V, Bošković D, Vučković R, Lalić J, Pejčić Lj, Stanojević J, Petković G, Golubović E, Živić S. LIPIDNI STATUS U DECE RODITELJA OBOLELIH OD KORONARNE BOLESTI. Acta medica Medianae 1991;4:59-70.


  Živić R, Milenović D, Bjelaković G, Golubović E, Živić S. NEKI HEMATOLOSKI PARAMETRI U JEDNOJ SERIJI ZDRAVE SKOLSKE DECE. Acta medica Medianae 1991;3:15-23.


  Živić R, Milenović D, Živić S. SIMPTOMI NUTRITIVNE PRIRODE NA KOŽI I ADNEKSIMA KOŽE. Acta medica Medianae 1990;7-8:37-44.


  Vukanović Ž, Popović S, Živić S. SPECIFIČNOSTI I POSEBNOSTI BEGLINORA U LECENJU ŠEĆERNE BOLESTI. Acta medica Medianae 1990;6:117-21.


  Živić R, Bjelaković G, Živić S. NAVIKE U ISHRANI ŠKOLSKE DECE I NEKI BIOHEMIJSKI PARAMETRI. Acta medica Medianae 1990;5:85-90.


  Novak D, Tasić S, Pejčić Lj, Živić S. PROBLEM GNOJNOG MENINGITISA U BOLESNIKA DEČJE KLINIKE MF NIŠ ZA PERIOD OD 1980. DO 1989.GODINE. Acta medica Medianae 1990;4:13-19.


  Živić R, Živić S, Golubović E, Manić T, Milenović D. UNOS NEKIH ŽIVOTNIH NAMERNICA I NASTANAK STOMATITIS ANGULARISA. Acta medica Medianae 1990;3:49-55.


  Živić R, Milenović D, Bjelaković G, Igić B, Manić T, Golubović E, Živić S. NEKI HEMATOLOŠKI PARAMETRI U 1000 SEOSKE ŠKOLSKE DECE. Acta medica Medianae 1990;1:35-46.


  Živić R, Bjelaković G, V.Djordjević, Milenović D, Pavlović D, Živić S. UTVRDJIVANJE STEPENA PIRIDOKSAL FOSFATA U SERUMU OBOLELE DECE OD NUTRITIVNIH ANEMIJA. Acta medica Medianae 1989;6:5-17.


  Živić R, Milenović D, Živić S. POČETNI SIMPTOMI AKUTNE LEUKEMIJE U 49 BOLESNIKA DEČJE KLINIKE MF U NIŠU. Acta medica Medianae 1989;4:55-64.


  Milenović D, Živić S. PRIMARNA FIBRINOGENOLIZA I INTRAKRANIJALNO KRVARENJE U NOVORODJENČETA. Acta medica Medianae 1989;3:43-47.


  Živić R, Bjelaković G, Igić B, Manić T, Živković G, Živadinović R, Marsenić I, Golubović E, Živić S. OSVRT NA NEKE KLINIČKE SIMPTOME NUTRITIVNE PRIRODE U ŠKOLSKE DECE NEKIH NASELJA U OKOLINI ALEKSINCA. Acta medica Medianae 1989;2:29-37.


  Živić R, Igić B, Manić T, Živković G, Marsenić I, Živić S. UDEO MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA U STRUKTURI ISHRANE ŠKOLSKE DECE I OMLADINE. Acta medica Medianae 1989;1:65-70.


  Živić S. SEKUNDARNI ODNOS POLOVA U OPŠTINI NIŠ ZA POSLEDNJIH 30 GODINA. Acta medica Medianae 1988;5:31-34.


  Živić R, Manić T, Igić B, Živković G, Marsenić I, Živić S. NEKE KARAKTERSITIKE SISTOLNOG KRVNOG PRITISKA U ZDRAVE ŠKOLSKE DECE. Acta medica Medianae 1988;7-8:63-69.


  Ilić V, Ilić K, Antić S, Ilić G, Živić S. BILIRUBINEMIJA U OMLADINACA OPŠTINE PRIŠTINA. Acta medica Medianae 1988;6:59-62.


  Ilić V, Antić S, Ilić G, Živić S. REZULTATI ISPITIVANJA KREATININA, UREJE, MOKRAĆNE KISELINE, UKUPNIH PROTEINA I GVOŽDJA U KRVNOM SERUMU, KAO INDIKATORA STANJA BUBREŽNE FUNKCIJE OMLADINACA OPŠTINE PRIŠTINA. Acta medica Medianae 1988;5:35-38.


  Ilić V, Ilić K, Antić S, Ilić G, Živić S. REZULTATI ISPITIVANJA ALKALNE FOSFATAZE U SERUMU KAO INDIKATORA RASTA I VREDNOSTI FOSFORA I KALCIJMA U SERUMU OMLADINACA OPŠTINE PRIŠTINA. Acta medica Medianae 1988;4:11-14.


  Živić R, Manić T, Ignjatović M, Igić B, Stojančov A, Petković G, Pejčić Lj, Golubović E, Živić S. NORMALNE VREDNOSTI KRVNOG PRITISKA U SEOSKE ŠKOLSKE DECE. Acta medica Medianae 1988;3:13-21.


  Živić R, Ignjatović M, Manić T, Golubović E, Igić B, Stojančov A, Milenović D, Petković G, Pejčić Lj, Marsenić I, Savić D, Živić S. KLINIČKI SIMPTOMI NUTRITIVNE PRIRODE U KORELACIJI SA HEMATOLOŠKIM STATUSOM U JEDNOJ SERIJI ISPITIVANE DECE. Acta medica Medianae 1987;5:45-53.


  Živić S. UČESTALOST SIMPTOMA NUTRITIVNE PRIRODE U ŠKOLSKE DECE NEKIH SEOSKIH I GRADSKIH NASELJA U OKOLINI NIŠA. Acta medica Medianae 1986;5:31-34.


  Bjelaković G, Živić S. ENZIMATSKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA VIRUSNOG HEPATITISA. Acta medica Medianae 1986;2:77-81.


  Živić S, Pejčić Lj. KONCENTRACIJE IMUNOGLOBULINA (A, G, M) U SERUMU OBOLELE DECE OD RECIDIVNOG BRONHITISA. Acta medica Medianae 1985;5:41-44.


  Živić R, Tončić S, Petković G, Pejčić Lj, Stojančov A, Milenović D, Živić S. NEKI LABORATORIJSKI PARAMETRI U JEDNOJ SERJII ISPITIVANE DECE NA TERENU. Acta medica Medianae 1985;7-8:33-44.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Pešić M, Radenković S, Živić S i sar. Comparison   between NPH and insulin glargine in intensive insulin therapy in type 1 diabetes mellitus. Diabetologia 2006, 46:s78.


  Ćirić v, Šaranac Lj, Živić S et al. BODY STANDARD MEASUREMENETS IN DIFFERENT AGE AND SEX GROUPS AMONG CHILDREN WITH NEWLY DIAGNOSED TYPE 1 DIABETES MALLITUS. Hormone Research 2005;64:265.


  Pešić M, Jovanović O,  Živić S, Dimić D, Radenković S, M.Veličković. DIFFERENT INSULIN REGIMENS IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH SECONDARY SULFONYLUREA FAILURE. Abstract book of V European Congress of endocrinology, Turin, Italy 2001:229.


  Golubović E, Stefanović V, Zlatković M, Miljković P, Živić S. URINARY ENZYMES EXCRETION IN IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME-MARKER OF TUBULAR DYSFUNCTION. 35th Annual Meeting of European Society for Pediatric Nephrology, in Pediatr nephrol 2000;


  Živić S, Go1ubović E, Kocić G, Kocić R, Pešić M. ABOUT ACTIVITY OF AUTOIMMUNE RESPONSE IN THE EARLY PHASE OF INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS (IDDM). Slovenska Pedijatrija, 2000,7,108.Abstracts The;2th Pediatric Endocrinology Mediteranean Study group meeting, Portorož, Slovenska Pedijatrija, 2000,7,108.


   Živić S, Golubović E, Kocić G, Kocić R, Pešić M, Jovančić D, Kamenov B. ZNAČAJ OPTIMALNE GLIKOREGULAClJE U RANOM TOKU JUVENILNOG DIJABETESA (IDDM) ZA UKUPNU PROGNOZU BOLESTI. Zbornik Četvrtih pedijatrijskih dana Crne Gore, Podgorica 2000:23-25.


  Golubović E, Miljković P, Stefanović V, Zlatković M, Živić S, Vlahović P. THI CYTOKINES, IL12 AND INFγ IN CHILDHOOD IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME. Pediatric Nephrology 1999;7(13):C63.


  Živić S, Kocić R, Pešić M, Bjelaković B, Stanković T. THE INFLUENCE OF AGE ON THE FINAL HEIGHT OF THE PATIENTES WITH TURNER'S SYNDROME. Zbornik IV Balkanskog kongresa endokrinologa, Beograd 1999:49.


  Kocić R, Kocić G, Radenković S, Mikić D, Živić S. THE IMPORTANCE OF ALCOHOL INTAKE FOR DEVELOPMENT OF HYPOGLICEMIA AND LIVER INJURY IN DIABETES. Abstracts The 5th Interantional Symposium on Guanidino Compounds in Biology and Medicine, Yokohama Japan,1998:66.


  Živić S, Kocić R, Pešić M, Bjelaković B, Zdravković D. THE INFLUENCE OF AGE ON THE FINAL HEIGHT OF THE PATIENTS WITH THE TURNER'S SYNDROME. Abstracts Second Macedonian Pediatric Congress with International participation, Ohrid,1998:39.


  Kocić G, Kocić R, Vlahović P, Pavlović D, Jevtović T, Živić S, Cvetković T. IN VITRO EFFECT OF GLUCAGON ON ENZYMES OF ADENOSINE METABOLISM IN ISOLATED RAT HEPATOCYTES. Abstracts IV European congress of Endocrinology, Sevilla,Spain 1998:P3-42.


  Kocić R, Pavlović D, Kocić G, Jevtović T, Radenković S, Mikić D, Živić S. METFORMIN EFFECT ON OXIDATIVE STRES AND INSULINE SENSITIVITY IN OBESE NIDDM - A POSSIBLE COORDINATE REGULATION. Abstracts IV European congress of Endocrinology, Sevilla, Spain 1998:P3-44.


  Kocić R, Kocić G, Pavlović D, Radenković S, Mikić D, Živić S. CIRCULATING XANTIDNE OXIDASE - A POTENTIAL MARKER OF LIVER INJURY DURING SULFONYLUREA TREATMENT IN DIABETES. Journal of Hepatology1997;Supp.1/vol 26:160.


  Kocić G, Pavlović D, Kocić R, Cvetković T, Milenović M, Živić S, Radenković S. ALTERED ANTIOXIDANTI PROOXIDANT HOMEOSTASIS AND INSULIN SECRETORY RESPONSE IN DEVELOPMENT OF DIABETES FROM OBESITY. Diabetologia1997;vol 40/supp.1:A99.


  Kocić R, Pavlović D, Kocić G, Milenović M, Jevtović T, Radenković S, Mikić D, Živić S. DECREASED PLASMA LIPID PEROXIDATION DURING METFORMIN TREATMENT OF NIDDM PATIENTS: A NEW CHANCE IN ANTIOXIDATIVE THERAPY. Third International Symposium "Free Radicals in biology and medicine", Sofia, Bulgaria 1997:38-39.


  Kocić R, Kocić G, Milenović D, Milenović M, Radenković S, Mikić D, Živić S. DIFERENT RESPONSE OF PLASMA ADENOSINE DEAMINASE ACTIVlTIY TO GLUCAGON STIMUALTION IN OBESE NIDDM AND OBESE HEALTHY SUBJECTS. Ninth Balkan Congress of Endocrynology and Panhellenic Congress of Endocrynology and Metabolism, Absrtact Book, Thessaloniki Greece,1977:6.


  Kocić R, Milenović M, Radenković S, Mikić D, Kocić G, Živić S. ALCHOCOL AND SULFONUYLUREAS: COMMON FACTORS FOR LIVER INJURY AND HYPOGLICEMIA IN DIABETES. Journal of Hepatology 1997;Supp.1/vol 26:271.


  Živić S, Kocić R, Pešić M, Milenović D. GROWTH OF CHILDREN WITH IDDM - IMPLICATION FOR EVERYDAY PRACTICE. First Congress of Mediteranic pediatric endocrinologyst, Turkey Antalya, 1996:63.


  Pešić M, Jovanović O, Antić S, Živić S, Milenović M. DOPPLER SONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF PERIFER VASCULAR DISEASE IN DIABETES MELLITUS. 9th Balcan Congress of Endocrinology, Thessaloniki Greece, 1997; Abstract Book:35.


  Kocić R, Milenović M, Živić S, Radenković S, Mikić D, Dimić D, Jovanović O, Pešić M. HYPERURICEMIA AND LDL CHOLESTEROL  AS COMMON RISK FACTOR FOR CORONARY DISEASE IN OBESE NIDDM. 9th Balcan Congress of Endocrinology, Thessaloniki Greece, 1997; Abstract Book:35


  Kocić G, Pavlović D, Nagorni A, Stamenković I, Cvetković T, Kocić R, Živić S. DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC EVALUATION OF ADENOSINE DEAMINASE ACTIVITY IN HUMAN COLORECTAL TUMORS. GUT (5th KEGW) 1996;39/Supp.1:A-21O.


  Kocić G, Pavlović D, Kocić R, Cvetković T, Milenović M, Radenković S, Mikić D, Živić S. OXIDATIVE STRESS AS A RISK FOR DEVELOPMENT OF DIABETES DURING OBESITY. Diabetologia 1996;39/Supp.1:A-141.


  Živić S, Kocić R, Pešić M, Golubović E. INFLUENCE OF RESIDUAL BETA CELL FUNCTION AND AGE ON LINEAR GROWTH CHILDREN WITH IDDM. First international Syposium of Schneider childrens medical center of Israel (Previously Beilinson syposium), Israel Tel Aviv 1996:A-9.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Živić S. ENDOKRINA KONTROLA APETITA I GOJAZNOSTI. Uvodno predavanje, Zbornik predavanja XV seminara Pedijatrijske škole Srbije na Zlatiboru, Udruženje pedijatara Srbije 2012: 291-95.


  Živić S. ŠTA SMO NAUČILI IZ POZNAVANJA MEHANIZAMA NEUROENDOKRINE KONTROLE APETITA I GOJAZNOSTI. Zbornik Trećeg kongresa endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd 2012:32-3.


  Živić S, Cvetković V, Stanković S, Vučić J. NOVE FORME DIJABETESA MLADIH – Pozivno predavanje. Zbornik 7.srpskog ongresa o šećernoj bolesti sa međunarodnim učešćem, Beograd 2011:83-4.


  Živić S. ADOLESCENTNI POLICISTIČNI OVARIJALNI SINDROM. Uvodno predavanje, Zbornik predavanja XIV seminara Pedijatrijske škole Srbije na Zlatiboru, Udruženje pedijatara Srbije 2011: 238-43.


  Živić S, Cvetković V, Stanković S. ADOLESCENTNI POLICISTIČNI OVARIJALNI SINDROM – POZIVNO PREDAVANJE. Zbornik Drugog kongresa endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd 2010:9-10.


  Živić S, Ćirić V, Stanković S. SAVREMENE MOGUĆNOSTI TERAPIJE NISKOG RASTA – Uvodno predavanje. Zbornik prvog kongresa pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd 2010:101.


  Živić S. ENDOKRINI UZROCI HIPERTENZIJE. Uvodno predavanje, Zbornik predavanja XIII seminara Pedijatrijske škole Srbije na Zlatiboru, Udruženje pedijatara Srbije 2010:211-6.


  Živić S, Cvetković V, Stanković S. PATOGENEZA TIPA 1 DIJABETESA U DECE, ULOGA OKSIDATIVNOG STRESA – Pozivno predavanje. Zbornik 6.srpskog ongresa o šećernoj bolesti sa međunarodnim učešćem, Beograd 2009:71-2.


  Živić S. KONGENITALNI UZROCI INSUFICIJENCIJE NADBUBREŽNIH ŽLEZDI. Uvodno predavanje, Zbornik predavanja XII seminara Pedijatrijske škole Srbije na Zlatiboru, Udruženje pedijatara Srbije 2009: 174-9.


  Živić S. HIPERTIROIDIZAM. Uvodno predavanje, Zbornik predavanja XII seminara Pedijatrijske škole Srbije na Zlatiboru, Udruženje pedijatara Srbije 2008: 189-95. Živić S. ENDOKRINI POREMEĆAJI I TERAPIJA KOD KRITIČNO OBOLELE DECE. Zbornik predavanja Pedijatrijske škole Srbije, Zlatibor 2007: 255-261.


  Živić S. Hipertiroidizam. Zbornik predavanja Pedijatrijske škole Srbije i Crne Gore, Herceg Novi 2006: 130-135.


  Živić S. SAVREMENE MOGUĆNOSTI TERAPIJE NISKOG RASTA. Uvodno predavanje, Zbornik predavanja Pedijatrijske škole Srbije i Crne Gore, Herceg Novi 2005: 264-271.


  Zdravković D, Vlaški J, Sajić S, Živić S i sar. VODIČ ZA OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU I LEČENJE DECE I ADOLESCENATA NISKOG RASTA – PREZENTACIJA VODIČA I KLINIČKI ČAS. Uvodno predavanje, Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije i Crne Gora, Niš 2005:171-176.


  Živić S, Golubović E, Miljković P, Vučić J. OPTIMALNA METABOLIČKA KONTROLA – SAN ILI JAVA? Uvodno predavanje, Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije i Crne Gora, Uvodno predavanje, Niš 2004:128-134.


  Živić S. ETIOLOGIJA DIABETES MELLITUSA TIPA 1. Uvodno predavanje, Zbornik predavanja Pedijatrijske škole Srbije i Crne Gore, Herceg Novi 2004:265-269.


  Živić S, Golubović E, Miljković P i sar. NEKE UZRASNE SPECIFIČNOSTI JUVENILNOG DIJABETESA. Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije i Crne Gora, Uvodno predavanje, Niš 2003:164-169.


  Živić S. DIFERENCIJACIJA POLA. Uvodno predavanje, Zbornik predavanja Pedijatrijske škole Srbije i Crne Gore, Herceg Novi 2003:219-225.


   Živić S. ETIOLOGIJA TIPA 1 DIJABETESA. Zbornik radova Akademije medicinskih nauka srpskog lekrskog društva "DIJABETES U DEČJEM UZRASTU", Beograd 2003:3-11.


   Živić S. INSULINSKI ANALOZI. Zbornik radova Akademije medicinskih nauka srpskog lekrskog društva "PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA U NOVOM MILENIJUMU", Beograd 2002:15-21.


  Živić S, Kocić R, Pešić M, Golubović E. HIPERPROLAKTINEMIJSKI HIRZUTIZAM – DIFERENClJALNA DIJAGNOZA PCOs. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1996:445-48.


  Golubović E, Kamenov B, Manić T, Miljković P, Živić S, H.Dimitrijević. NEKE lMUNOLOŠKE IZMENE U OBOLELIH OD NEFROTSKOG SINDROMA. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1996:487-88.


  Manić T, Kamenov B, Golubović E, Miljković P, Živić S, Milošević L. PREVENCIJA RECIDIVNIH URINARNIH INFEKCIJA U DEČJEM UZRASTU. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1996:391-92.


  Živić R, Živić S, Milenović D, Golubović E, Bjelaković G. MOGUCNOST VEZE IZMEDJU KULTURNOG SLOJA I MALOKRVNOSTI NUTRITIVNOG TIP A. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1996:415-16.


  Miljković P, Golubović E, Manić T, Živić S i sar. IZLUČIVANJE PROTEINA U URINU NOVORODJENE DECE. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1996:494-95.


  Antić S, Pešić M, Dimić D, Jovanović O, Živić S. PRIKAZ BOLESNIKA SA KASNO OTKRIVENIM HIPOGONADIZMOM. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1996:43-44.


  Živić S, Pešić M, Kocić R i sar. DlFERENCIJALNA DIJAGNOZA I TERAPIJA ADOLESCENTNOG HIRZUTIZMA. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1995:166-67.


  Novak D, Šaranac Lj, Živić S. RAHITOGENA TETANIJA. Zbornik radova Prvog kongresa pedijatara SR Jugoslavije sa medjunarodnim ucescem, Niš 1994:529-30.


  Golubović E, Živić S, Miljković P, Manić T. RENALNA HIPERFILTRACIJA U INSULIN ZAVISNOM DIJABETESU. Zbornik radova Prvog kongresa pedijatara SR Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Niš 1994:451-52.


  Živić S. TERAPIJA POREMEĆAJA RASTA. Zbornik radova Prvog kongresa pedijatara SR Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Niš 1994:151-55.


  Živić S, Golubović E, Kocić R, Pešić M. MESTO KOMPLEMENTA U PATOGENEZI INSULIN ZAVISNOG DIJABETESA DECE. Zbornik radova Prvog kongresa pedijatara SR Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Niš 1994:464-65.


  Živić R, Živić S, Golubović E i sar. MEDICINSKI ASPEKTI TRAUMATIZMA U DECE. Zbornik radova VII strucnog sastanka lekara UNICEF-a Jugoslavije, Ćuprija 1993:17:26.


   Golubović E, Manić T, Milenović D, Živić S. SEKUNDARNI PIJELONEFRITIS - PROBLEM DIJAGNOZE. Zbornik radova Aktuelnosti u jugoslovenskoj pedijatriji, Niš 1991:1-4.


   Novak D, Djurić V, Živić S. ZNAČAJ C REAKTIVNOG PROTEINA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI IZMEDJU BAKTERIJSKOG I VIRUSNOG MENINGITISA. Zbornik radova Aktuelnosti u jugoslovenskoj pedijatriji, Niš 1991:1-4.


   Živić R, Živić S. ZNAČAJ MLEKA ZA ISHRANU DECE. Zbornik radova V stručnog sastanka lekara UNICEF-a Jugoslavije, Ćuprija 1991:40-44.


   Živić S, Stojanović V. SAVREMENI PRISTUP LEČENJU INSULIN ZAVISNOG DIJABETESA. Zbornik radova jugolsovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1990:289-92.


   Živić S. MERENJE KOŽNOG NABORA KAO POKAZATELJA STANJA ISHRANJENOSTI DECE. Zbornik radova jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1990:
  100-104.


   Novak D, Živić S. KONCENTRACIJA FENOBARBITONA U KRVI, USLOV ZA USPESNU PROFILAKSU FEBRILNIH KONVULZIJA. Zbornik radova jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1990:273-76.


   Manić T, Živić R, Budić Z, Stamenković M, Golubović E, Živić S. URlNARNE INFEKClJE U DECE OBOLELE OD DIABETES MELLITUS-A. Zbornik radova jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1990:273-76.


   Manić T, Živić R, Igić B, Budić Z, Djokić S, Golubović E, Živić S. MESTO NALIDIKSNE KISELINE U TERAPIJI URINARNIH INFEKCIJA. Zbornik radova XXVIII pedijatrijskih dana, Niš 1989:143-145.


   Živić R, Bjelaković G, Živić S, Golubović E, Stojančov A. NEKA HEMATOLOSKA ISTRAŽIVANJA U ŠKOLSKE DECE NA TERENU. Zbornik radova XXVIII pedijatrijskih dana, Niš 1989:213-218.


   Miljković P, Kamenov B, Pavlović N, Kostić S, Mitić S, Kamenov S, Ranković J, Pejčić Lj, Petković G, Mihajlović G, Živić S. PREVENCIJA VIRUSNOG HEPATITISA B U DECE I ADOLESCENATA NA HRONIČNOM PROGRAMU DIJALIZE. Zbornik radova XXVIII pedijatrijskih dana, Niš 1989:213-218.


   Živić R, Manić T, Igić B, Živković G, Golubović E, Živić S. NAVIKE U ISHRANI I NUTRITIVNI POREMECAJI U 1000 SEOSKE ŠKOLSKE DECE. Zbornik radova XXVIII pedijatrijskih dana, Niš 1989:233-38.


   Novak D, Živić S. SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA, PORODIČNI OBLIK OBOLJENJA. Zbornik radova XXVIII pedijatrijskih dana, Niš 1989:113-15.


   Kamenov B, Mihajlović G, Dimitrijević H, Pejčić Lj, Miljković P, Živić S. DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA VREDNOST ODREDTIVANJA CIRKULIŠUĆIH IMUNIH KOMPLEKSA U SERUMU NEKE OBOLELE DECE. Zbornik radova XXVIII pedijatrijskih dana, Niš 1989:162-67.


   Kamenov B, Filipović S, Filipović B, Mihajlović G, Dimitrijević H, Pejčić Lj, Živić S. ZNAČAJ ODREDJIVANJA SPECIFIČNOG IgE U NAJČEŠĆIM OBOLJENJIMA DEČJEG UZRASTA. Zbornik radova XXVIII pedijatrijskih dana, Niš 1989:158-62.


  Živić R, Živić S. NEKE KARAKTERISTIKE SMRTNOSTI ODOJČADI U JUGOISTOČNOM DELU SRBlJE. Zbornik radova X kongresa lekara Srbije, Beograd 1988;111:259-63.


   Živić S, Manić T, Igić B, Golubović E, Marsenić I. UTVRDJIVANJE  HEMATOLOŠKOG STATUSA DECE SA SIMPTOMIMA NUTRITIVNE PRIRODE (PO JELLIFFEU). Zbornik radova XXVII pedijatrijskih dana, Niš 1988:249-57.


   Živić S. NEKE KARAKTERISTIKE ŽIVORODJENE DECE OPŠTINE NIŠ U MINULOM PERIODU. Zbornik radova XXVII pedijatrijskih dana, Niš 1988:269-73.


   Živić S, Golubović E, Aleksić Z, Terzić D. OSVRT NA NEKE ČINIOCE ISHRANE U SRBIJI. Zbornik radova jugoslovenskog simpozijuma o prob1emu ishrane u dečjem uzrastu, Aleksinac 1988:109-17.


   Kamenov B, Živković G, Nikolić O, Nikolić B, Dimitrijević H, Živić S. NASA PRVA ISKUSTVA SA SPECIFIČNOM HIPOSENZIBILIZACIJOM NAJČEŠĆIH ALERGIJSKIH OBOLJENJA DEČJEG UZRASTA. Zbornik radova XXVII pedijatrijskih dana, Niš 1988:87-91.


   Živić R, Milenović D, Golubović E, Živić S. ISHRANA I MALIGNE BOLESTI. Zbornik radova jugoslovenskog simpozijuma o prob1emu ishrane u dečjem uzrastu, Aleksinac 1988:121-129.


   Stojančov A, Milenović D, Petković G, Živić S. UDEO ANTIFIBRINOLITIKA U SPREČAVANJU KRVARENJA NAKON EKSTRAKCIJE ZUBA U BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM. Zbornik radova o hemofiliji danas, Niš 1988:81-84.


   Živić R, Igić B, Manić T, Živić S. SIMPTOMI NUTRITIVNE PRIRODE NA NEKIM VIDLJIVIM SLUZOKOŽAMA. Zbornik radova jugoslovenskog simpozijuma o prob1emu ishrane u dečjem uzrastu, Aleksinac 1988:3-9.


   Manić T, Živić R, Stojančov A, Milenović D, Igić B, Živković G, Kamenov B, Golubović E, Pavlović T, Živić S. HEMATURIJA KAO PROPRATNA POJAVA U DECE OBOLELE OD HEMOFILIJE. Zbornik radova o hemofiliji danas, Niš 1988:52-57.


   Kamenov B, Milenović D, Golubović E, Petković G, Pejčić Lj, Marsenić I, Živić S. IMUNOLOšKI ASPEKTI HEMOFILIJE. Zbornik radova o hemofiliji danas, Niš 1988:17-23.


   Milenović D, Stojančov A, Golubović E, Živić S. PRIKAZ LEČENJA BOLESNIKA SA INTRAKRANIJALNIM KRVARENJEM I HEMOFILIJOM. Zbornik radova o hemofiliji danas, Niš 1988:39-43.


   Živić R, Bjelaković G, Igić B, Manić T, Živković G, Marsenić I, Golubović E, Živić S. STANJE ISHRANJENOSTI NAŠE DECE U ŠKOLSKOJ SREDINI. Zbornik radova jugoslovenskog simpozijuma o prob1emu ishrane u dečjem uzrastu, Aleksinac 1988:1-9.


   Živić R, Golubović E, Živić S. STANJE ISHRANE U JUGOSLAVIJI. Zbornik radova jugoslovenskog simpozijuma o problemu ishrane u dečjem uzrastu, Aleksinac 1988:103-109.


   Živić M, Živić S. SPECIFIČNOST ISHRANE NAKON TONZILEKTOMIJE. Zbornik radova jugoslovenskog simpozijuma o problemu ishrane u dečjem uzrastu, Aleksinac 1988:147-48.


   Živković G, Kamenov B, Živić S. ZNAČAJ ODREDJIVANJA IMUNOLOŠKOG STATUSA U DECE SA OPSTRUKTIVNIM BRONHITOM. Zbornik radova XXVII pedijatrijskih dana, Niš 1988:243-49.


   Stojančov A, Milenović D, Golubović E, Trajkovski S, Marinković G, Živić S. DOPRINOS CITOMORFOLOGIJE U DIJAGNOZI NEKIH NUTRITIVNIH ANEMIJA. Zbornik radova XXVII pedijatrijskih dana, Niš 1988:243-49.


   Golubović E, Bjelaković G, Živić S. NAVIKE U ISHRANI ŠKOLSKE DECE I HEMATOLOŠKI NALAZ. Zbornik radova XXVII pedijatrijskih dana, Niš 1988:283-91.


   Manić T, Živić R, Igić B, Kamenov B, Budić Z, Golubović E, Pavlović T, Živić S. ANEMIJA U DECE OBOLELE OD URlNARNIH INFEKCIJA. Zbornik radova XXVII pedijatrijskih dana, Niš 1988:265-69.


   Manić T, Živić R, JovanovićL, Stojančov A, Budić Z, Golubović E, Živić S. RENALNA INSUFICIJENCIJA NASTALA USLED SUBOKLUZIJE CREVA. Zbornik radova XXVI pedijatrijskih dana, Niš 1987:179-84.


   Manić T, Živić R, Djurić V, Igić B, Budić Z, Nikolić B, Golubović E, Živić S. NAŠA ISKUSTVA U LECENJU URlNARNIH INFEKCIJA U DECE CEFOTAKSIMOM. Zbornik radova XXVI pedijatrijskih dana, Niš 1987:191-95.


   Živić R, Stojanović V, Jović R, Golubović E, Živić S. DOPRINOS BIOHEMIJSKOM IZUČAVANJU JUVENILNOG DIABETES MELLITUSA. Zbornik radova XXVI pedijatrijskih dana, Niš 1987:241-242.


  Živić S, Stanković S, Cvetković V i sar.  GOJAZNOST I SINDROM POLICISTIČNIH JAJNIKA. Zbornik radova 44.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2012:34-5.  


  Stanković S, Živić S i sar PREKOMERNA TEŽINA, GOJAZNOST I METABOLIČKI SINDROM KOD DECE I ADOLESCENATA SA DIJABETESOM MELITUSOM TIPA 1. Zbornik radova 44.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2012:29. a.


  Miljković P, Živanović S, Ratković M, Živić S i sar. URINARNA EKSKRECIJA KALCIJUMA KOD DECE NAKON TERAPIJE CEFTRIAKSONOM I CEFOTAKSIMOM. Zbornik radova 44.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2012:117.


  Vučić J, Đorđević D, Vasić K, i Živić S. UTICAJ PRIRODNE ISHRANE NA PREVENCIJI OBEZITETA DECE. Zbornik radova Prvog srpskog kongresa o gojaznosti, Zlatibor,2012:127. R


  Zdravković D, Živić S. DIJABETES MELITUS U DETINJSTVU I ADOLESCENCIJI. Zbornik radova 43.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2011:25.


  Zdravković D, Živić S. DIJABETES MELITUS U DETINJSTVU I ADOLESCENCIJI. Zbornik radova 43.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2011:25-26.


  Stanković S, Živić S i sar. HIPOGLIKEMIJE KOD TERMINSKE NOVOROĐENČADI ROĐENE MALE ZA DATUM. Zbornik radova 43.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2011:29.


  Cvetković V, Šaranac Lj, Živić S i sar. ŠTA SVE KRIJU DAVNO ZNANI SINDROMI. Zbornik radova 43.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2011:39.


  Živić S, Ćirić V i Stanković S. PRINCIPI DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE DIJABETESNE KETOACIDOZE. Zbornik radova 42.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2009:108-09.


  Ćirić V, Živić S i sar. IDIOPATSKI NIZAK RAST. Zbornik radova 42.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2009:113-14.


  Stanković S, Stanković M, Živić S i sar. INDIVIDUALNI I PORIDIČNI FAKTORI U PSIHOSOCIJALNOM FUNKCIONISANJU I METABOLIČKOJ KONTROLI PUBERTETSKE DECE I ADOLESCENATA OBOLELIH OD DIJABETESA TIPA 1. Zbornik radova 42.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2009:118.


  Miljković P, Lazarević D, Nikolić I, Milojević D, Vučić J, Milođević Ž, Đorđević D, Stanković S, Stanković T, Živić S i sar. AKUTNO BUBREŽNO OŠTEĆENJE KOD DECE U JEDINICI INTENZIVNE NEGE. Zbornik radova 42.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2009:139-40.


  Živić S, Ćirić V. IZLEČITI PCOS – FIKCIJA ILI STVARNOST. Zbornik radova 41.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2008:145-46.


  Miljković P, Jovančić D, Ratković M, Živić S i sar. AKUTNA LOBARNA NEFRONIJA. Zbornik radova 41.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2008:97-8. a.


  Ćirić V, Živić S i sar. EFEKTI SUPSTITUCIJE REKOMBINANTNIM HUMANIM HORMONOM RASTA U TERAPIJI NISKOG RASTA DECE I ADOLESCENATA. Zbornik radova 41.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2008:146-47.


  Milojević V, Živić S i sar. NOONANOV SINDROM –PRIKAZ SLUČAJA. Zbornik radova 41.Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2008:151-52.


  Živić S, Šaranac Lj, Ćirić V. TERAPIJA INSULINSKIM ANALOZIMA KAO OPTIMALAN NAČIN POSTIZANJA KVALITETNE METABOLIČKE KONTROLE. Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2007:137-8.


  Golubović E, Miljković P, Slavković A, Živić S. ALTERNATIVE U DIJAGNOSTICI REFLUKSA I REFLUKSNE NEFROPATIJE. Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije, Niš, 2007:155.


  Miljković P, Golubović E, živić S. UDRUŽENOST KONGENITALNE AKROGERIJE (GOTRON TIP) I VUR-a. Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije i Crne Gora, Niš 2005:220-221.


  Golubović E, Miljković P, Vlajković M, Živić S. ALTERNATIVE U DIJAGNOZI VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA. Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije i Crne Gora, Niš 2004:46-47.


  Miljković P, Golubović E, Vojinović J, Kostić G, savić D, živanović S, jovančić D, živić S. SISTEMSKA INFLAMACIJA IZAZVANA INICIJALNOM TERAPIJOM LEVAMISOLOM U NEFROTSKOM SINDROMU. Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije i Crne Gora, Niš 2004:59-60.


  Bjelaković G, Kocić G, Živić S i sar. AKTIVNOST ALKALNE RIBONUKLEAZE I NJENOG PRIRODNOG INHIBITORA U KRVI DECE OBOLELE OD DIABETES MELLITUSA. Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije i Crne Gora, Niš 2003:180-181.


  Golubović E, Miljković P, Živić S. MODIFIKACIJA BEŠIČNE FUNKCIJE KAO DEO TERAPIJSKOG PROTOKOLA RECIDIVNIH URINARNIH INFEKCIJA U DECE. Predavanja i sažeci VII Jugoslovenskog kongresa za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Niš 2002: 33.


  Golubović E, Miljković P, Živić S. ENZIMSKA AKTIVNOST LIMFOCITA U IDIOPATSKOM NEFROTSKOM SINDROMU. Zbornik radova Trećeg kongresa pedijatara Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Herceg Novi 2002:171.


  Vlaški J, Živić S. predvidjanje zavrŠne visine. Zbornik radova i rezimea Simpozijuma školske medicine sa medjunarodnim učešćem, Sombor 2001:69-72.


  Pešić M, Jovanović O , Živić S i sar. EFEKTI KRATKOTRAJNE INSULINOTERAPIJE NA GLIKOREGULACIJU I INSULINOSEKRETORNU FUNKCIJU NIDDM PACIJENTA. Zbornik sažetaka Petog srpskog konresa o šećernoj bolesti, Beograd 2001:10.


  Miljković P, Stojanović D, Stojanović M, Golubović E, Živić S. IZLUČIVANJE NIKLA URINOM KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA. Zbornik radova Jugoslovenski pedijatrijski dana Niša 2001:140.


  Golubović E, Miljković P, Živić S i sar. ISHRANA DECE SA NEFROLITIJAZOM. Zbornik radova Jugoslovenski pedijatrijski dana Niša 2001:29-30.


  Miljković P, Vučić J, Živić S. EHOSONOGRAFSKE KARAKTERISTIKE NEFROKLACINOZE. Zbornik radova Jugoslovenski pedijatrijski dana Niša 2001:138.


  Golubović E, Miljković P, Živić S. PROTEINURIJA - FAKTOR PROGRESIJE BUBREŽNOG OŠTEĆENJA. Zbornik radova Jugoslovenski pedijatrijski dana Niša, 2001:136.


  Bjelaković B, Miljković P, Novak M, Živić S i sar. ZNAČAJ ELEKTROKARDIOGRAMA U DIJAGNOSTICI AKUTNIH POREMEĆAJA CNS-a. Zbornik radova Jugoslovenski pedijatrijski dana Niša 2001:40.


  Živić S, Golubović E, Miljković P, Jovančić D. OSNOVNE POSTAVKE LEČENJA I PRAĆENJA DECE I ADOLESCENATA SA DIJABETES MELLITUSOM TIPA 1. Zbornik radova Jugoslovenski pedijatrijski dana Niša 2001:29-30.


  Živić S. PREPORUKE ZA VOĐENJE DIJABETESA TIPA 1 U DEČJEM UZRASTU. Zbornik radova Jugolsovenskih pedijatrijskih dana 2001:28-29.


  Babić R, S.Milatović, M.Božić, D.Mitrović, D.Babić, B.Branković, Živić S, R.Milićević. RENDGENOLOŠKI ASPEKTI VARIJETETA ANOMALIJA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA. Archives of gastroenterohepatol 2001;20; Suppl.9:43.


  Pešić M, Jovanović O, Živić S i sar. Efekti kratkotrajne insulinoterapije na glikoregulaciju i insulinosekretornu funkciju NIDDM pacijenata. Zbornik sažetaka Petog srpskog kongresa o šećernoj bolesti, Beograd 2001,10.


  Pešić M, Jovanović O, Antić S, Kocić R, Dimić D, Golubović M, Radenkvić S, Živić S, Mikić D. Efekti insulinske terapije na krvni pritisak NIDDM pacijenata sa sekundarnim neuspehom oralne terapije. Zbornik sažetaka Šestog Kongresa endokrinologa Jugoslavije, Beograd 2000:18.


  Živić S. SPECIFIČNOSTI ENDOKRINIH AUTOIMUNIH OBOLJENJA U DECE. Predavanje po pozivu, Zbornik uvodnih predavanja Šestog kongresa endokrinologa Jugoslavije, Beograd 1999:31-34.


  Živić S, Kocić G, Kocić R, Kamenov B, Stamenković H, Bjelaković B. AKTIVNOST KATALAZE U LIMFOCITIMA KAO RANI MARKER JUVENILNOG INSULIN ZAVISNOG DIJABETESA. Zbornik Šestog kongresa endokrinologa Jugoslavije, Beograd 1999:18.


  Živić S, Golubović E, Miljković P, LŠaranac Lj, Pešić M. FAKTORI OD ZNAČAJA ZA POSTIZANJE ŽELJENE FINALNE VISINE U LEČENE DECE SA DEFIClJENCIJOM HORMONA RASTA. Zbornik Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1999:117.


  Živić S, Kocić G, Kocić R, Kamenov B, Stamenković H, Bjelaković B, D.Zdravković. PREDIKTIVNI ZNAČAJ ODREDJIVANJA AKTIVNOSTI KATALAZE U LIMFOCITIMA U JUVENILNOM INSULIN ZAVISNOM DIJABETESU. Zbornik Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1999:116.


  Golubović E, Miljković P, Stefanović V, Mlatković M, Živić S. IL-2 RECEPTOR I Thl CITOKINI, IL-12 I IFN-GAMA U IDIOPATSKOM NEFROTSKOM SINDROMU. Zbornik Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1999:59.


  Pešić M, Jovanović O, Antić S, Kocić R, Dimić D, Golubović M, Radenković S, Živić S i sar. EFEKTI INSULINSKE TERAPIJE NA KRVNI PRITISAK NIDDM PACIJENATA SA SEKUNDARNIM NEUSPEHOM ORALNE TERAPIJE. Zbornik Šestog kongresa endokrinologa Jugoslavije, Beograd 1999:18.


  Živić S, Golubović E, Kocić R, Pešić M, Šaranac Lj. FAKTORI OD ZNAČAJA ZA INDUKCIJU REMISIJE JUVENILNOG IDDM. Zbornik sažetaka Četvrtog srpskog kongresa o šećernoj bolesti, Beograd 1998:17.


  Ristić R, Kocić R, Antić S, Živić S. EVALUACIJA GOJAZNOSTI I PROMENE LIPIDNOG STATUSA U ODNOSU NA TIP TERAPIJE NIDDM. Zbornik sažetaka Četvrtog srpskog kongresa o šećernoj bolesti,  Beograd 1998:23.


  Pešić M, Antić S, Jovanović O, Dimić D, Velojić M, Živić S. ZNAČAJ PREPOZNAVANJA PRAVOG SEKUNDARNOG NEUSPEHA ORALNE TERAPIJE U NIDDM. Zbornik sažetaka Četvrtog srpskog kongresa o šećernoj bolesti, Beograd 1998:26.


  Stojanović S, Kocić R, Antić S, Živić S. ODNOS ANTROPOMETRIJSKIH PARAMETARA GOJAZNOSTI I LIPIDNOG STATUSA. Zbornik sažetaka Četvrtog srpskog kongresa o šećernoj bolesti, Beograd 1998:100.


  Živić S, Golubović E, Mihajlović G, Vlaški J, Kocić R, Pešić M. PREPORUKE ZA VODJENJE SUPSTITUCIONE TERAPIJE U SINDROMU TURNER. Zbornik sažetaka II Kongresa pedijatara Jugoslavije, Novi Sad 1998:26.


  Vlaški J, Živić S, Gučev Z. KLINIČKI ZNAČAJ GH RILIZING PEPTIDA. Zbornik sažetaka II Kongresa pedijatara Jugoslavije, Novi Sad 1998:201.


  Jonović M, Jovanović G, Ilić R, Radović D, Živić S. FAMILIJARNA PODELA KONGENITALNE ADRENALNE HIPERPLAZIJA U DVE GENERACIJE - PRIKAZ SLUČAJA. Zbornik radovajugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš, 1997:29-30.


  Živić S, Šaranac Lj, Kocić R, Pešić M, Milenović M. SINDROMA MAURIAC - KLINIČKE I TEORIJSKE IMPLIKACIJE. Zbornik radova trećeg srpskog kongresa o šećernoj bolesti, Beograd 1996:A-63.


  Pešić M, Milenović M, Jovanović O, Dimić D, Djordjević N, Antić S, Kocić R, Živić S. LIPIDNI STATUS U DIJABETIČARA SA PERIFERNOM VASKULARNOM BOLESCU. Zbornik radova trećeg srpskog kongresa o sećernoj bolesti, Beograd 1996:A-52.


  Živić S, Kocić R, Bjelaković B, Marinković B. NISKI RAST DEVOJCICA SA SINDROMOM TURNER - VREME POSTAVLJANJA DIJAGNOZE I TERAPIJSKE DILEME. Zbornik radova Petih jugoslovenskih endokrinoloških dana, Budva 1996:108.


  Živić S, Kocić R, Pešić M, Milenović D, Golubović E, Šaranac Lj. UTICAJ VELIČINE REZIDUALNE BETA ĆELIJSKE FUNKCIJE NA RAST DECE SA INSULIN ZAVISNIM DIJABETESOM. Zbornik radova Petih jugoslovenskih endokrinoloskih dana, Budva 1996:135.


  Pešić M, Milenović M, Živić S, Antić S, Djordjević N, Kocić R, Dimić D, Jovanović O. ULTRAZVUČNE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE SUBAKUTNOG TIREOIDITISA. Zbornik radova Petih jugoslovenskih endokrinoloških dana, Budva 1996:27.


  Kocić R, Milenović M, Radenković S, Mikić D, Pešić M, Velojić M, Kocić G, Živić S. ZNAČAJ OPTIMALNE NADOKNADE TEČNOSTI KOD STARIJIH PACIJENATA SA DIJABETESNOM KETOACIDOZOM. Zbornik radova Petih jugoslovenskih endokrinoloških dana, Budva 1996:169.


  Antić S, Pešić M, Jovanović O, Dimić D, Mikić D, Velojić M, Koracević G, Živić S. LIPIDNI STATUS U BOLESNIKA SA INSULIN ZAVISNIM DIJABETESOM I MIKROALBUMINURIJOM. Zbornik sažetaka VI Jugoslovenskog simpozijuma o hiperlipoproteinemijama, Novi Sad 1995:53.


  Živić S, Šaranac Lj, Milenović D, Kamenov B, Dimitrijević H. PROGNOSTIČKA VREDNOST PRAĆENJA PERIFERNE DISTRIBUCIJE T-LIMFOCITNIH SUBPOPULACIJA U DECE OBOLELE OD IDDM I NJIHOVIH NAJBLIŽIH SRODNIKA. Zbronik radova Petog kongresa endokrinologa Jugoslavije, Beograd 1993:8.


  Kocić R, Milenović M, Burazor Z, Mijailović M, Koracević G, Živić S. ZNAČAJ ODREDJIVANJA CIRKULIŠUĆIH IMUNIH KOMPLEKSA U DIABETESU MELLITUSU. Zbornik sažetaka godišnjeg sastanka udruženja alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije, Niš 1993:138.


  Živić S, Šaranac Lj, Dimitrijević H, Vojinović J, Kamenov B. PROGNOSTIČKA VREDNOST PRAĆENJA PERIFERNE DISTRIBUClJE SUBPOPULACIJA T LIMFOCITA U DECE OBOLELE OD IDDM I NJIHOVIH NAJBLIŽIH SRODNlKA. Zbornik sažetaka godišnjeg sastanka Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije, Niš 1993:136-37.


  Živić S, Golubović E, Šaranac Lj, Kamenov B. DIJAGNOSTIČKO-PROGNOSTIČKI ZNAČAJ ODREDJIVANJA LIMFOCITNIH SUBPOPULACIJA U IDDM DECE. Zbornik radova Prvog srpskog kongresa o šećernoj bolesti, Vrnjačka Banja 1992;3:64.


  Vukanović Ž, Jovanović O, Kocić R, Pešić M, Živić S. NAŠA ŠESTODIŠNJA ISKUSTVA U LEČENJU ŠEĆERNE BOLESTI KOMBINOVANOM TERAPIJOM. Zbornik radova Prvog srpskog kongresa o šećernoj bolesti, Vrnjačka Banja 1992;3:84.

Poslednji put izmenjeno subota, 22 mart 2014 18:34