Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 06.04.2014.

Živojin Spasić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.07.1964
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet Nis
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 1989
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   


   


  1.Spasić Ž,Milićević R,Kostić A,Marjanović V,Bojanović M,Vasović Lj,Stošić D. Ingvinalne hernije u dece- specifičnosti.U monografiji : Milićević R(gl.ur.)Kongenitalne anomalije prednjeg trbušnog zida.Medicinski fakultet Niš,Sven,Niš 2007; 122-141.


  2.Marjanović V,Milićević R,Mihajlović M,Djordjević V,Spasić Ž,Bojanović M.Intenzivna terapija u novorodjenčeta sa kongenitalnim defektom prednjeg trbušnog zida.U monografiji : Milićević R(gl.ur.) Kongenitalne anomalije prednjeg trbušnog zida.Medicinski fakultet Niš,Sven,Niš 2007 ;141-153


   


   

 • Knjige i udžbenici:

   1.Spasić Ž. U : Elek Z(gl.ur.) Kile prednjeg bočnog trbušnog zida kod dece-dijagnostika i lečenje''. Kosovska Mitrovica:Novi dani,Čačak 2006; 30-67


   


   


  2.Spasic Z u : Elek Z .Atlas decje operativne hirurgije I deo.Medicinski fakultet Pristina.Kosovska Mitrovica 2014 


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   


  1. Djordjevic-Spasic M, Potkonjak A, Kostic V, Lako B, Spasic Ž : Oropharyngeal tularemia in father and son after consumption of under-cooked rabbit meat. Scandinavian Journal of Infectious diseases. Scand J Infect Dis. 2011 Dec;43(11-12):977-81.


   


  2. Marjanović Z, Spasić Ž, Živanović D, Kostić A, Đorđević I, Zdravković D.  Akutni apendicitis u prve tri godin žvota.  Srpski arhiv 2006; 5-6: 203-207.


      


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

   


  1.Golubović E,Miljković P,Živić S,Slavković A,Spasić Ž, Stojanović M: Prenatalna sumnja,postnatalna dijagnoza urinarnih infekcija.Acta Medica Medianae 2005;Vol.44:No1:55-58.


   


   


  2.Madić J, Milićević R, Spasić Ž, Bubanj T, Budić I : Faktori koji doprinose uspešnom hirurškom lečenju gastrošize.Acta medica Medianae 2000; 5: 63-68.


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   


  1.Vukanić D, Spasić Ž: Specifičnosti dečijih preponskih kila. Zbornik  radova.. I Simpozijum : Anatomija, patofiziologija i terapija preponskih kila, sa medjunarodnim učešćem;2002; Niška Banja: 2002:62-70.


   


  .2.Spasić Ž : Carcinoma of the gallbladder in chronical calculous cholecystitis. Abstracts book.II United European Gastroenterology Week;1993; Barcelona, Spain: 1993:1356


  3.Djordjević-Marušić N, Milićević R, Nikolić P, Slavković A, Živanović D, Spasić Ž, Bojanović  M : Neck fracturas of immature radius – treatment dilemmas.Zbornik abstrakata. Third European congress of Paediatric surgery Brussels;1999;Brussels, Belgium:1999:180


  4.Spasić Ž , Bojanović M, Petrović Z, Milićević R, Jovčić S, Stojanović M: Rupturirana hernia umbilikalne vrpce sa perzistentnim omfalomezenteričnim duktusom i ‚‚ bicornus‚‚ invaginacijom.Prikaz slučaja.Poster. Abstracts book. World Congress o f Pediatric Surgery; Zagreb, Croatia: 2004:178


  5.Spasić Ž,  Marjanović Z, Marinković A, Novaković D, Milićević R, Jovčić S, Budić I  Surgical complications of nephrotic syndrome.Two cases report.8 Southeast European Symposium of Pediatric  Surgery;2004; Graz,Austria:2004 :451510


  6.Jovčić S, Spasić Ž, Madić J, Budić I, Kostić A : Varicocelle and secondary infertility estimation in male. Zbornik abstrakata.World Congress of Pediatric Surgery; 2004;Zagreb,Croatia: 2004 : 63


  7.Jovčić S,Budić I,Spasić Ž. Male infertility due to varicocele:pathophysiology,indications and limitations of surgical intervention.Abstract book.26th Congress of the Greek Association of Paediatric Surgeons 2005;Santorini,Greece 2005: P7;97.


  8.. Budić I,Jovcic S,Milicevic R,Djordjevic V,Simić D,Spasić Ž.Interventions to reduce anxiety in children undergoing general anesthesia.Abstract book.26th Congress of the Greek Association of Paediatric Surgeons 2005; Santorini, Greece 2005; P8 ; 97


  9.Slavković A, Marjanović Z, Madić J, Živanović D, Spasić Ž, Jovanović Z, Djordjević I, Mladenović M : Kasni postoperativni rezultati lečenja testikularne torzije u dečaka i adolescenata operisanih u detinjstvu.First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons with International   participation,Abstract book;109(O45).Beograd 2010


   


  10.Spasić Ž, Krstić  M, Slavković A,Marjanović Z:Pediatric penile trauma-our expirience.First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons with International participation.Abstract book; 217(P63).Beograd 2010


  11.Spasic Z,Slavkovic A,Marjanovic Z,vacic N.Racionalan hirurski tretman povreda parenhimatoznih organa kod dece.Second Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons with International Parcipitation.Novi Sad 2012


   


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   


  .1. Spasić Ž , Ljubisavljević V: Uticaj metaciklina na elektroforetsko ponašanje proteina. 29. Stručni kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije;1987; Vrnjačka banja:1987. Mentor: Prof Dr Milica Mitić, MF Niš


   


  2. Ljubisavljević V, Spasić Ž :Proteini seruma tretirani penicilinom u elektroforezi na gelu acetat-celuloze.29.Stručni kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije;1987;Vrnjačka Banja:1987. Mentor : Prof Dr Milica Mitić, MF Niš


   


  3.Spasić Ž :Inozitol-Fosfolipidi i hormoni.30.Kongres naučnih radova studenata medicine i stomatologije Jugoslavije;1988;Priština,:1988. 


   


  4. Spasić Ž : Karcinom žučne kese u hroničnoj formi kalkuloznog holecistitisa.Zbornik abstrakata.Arch.Gastroenterohepatol; 1993:12 (1-2) : GE dani SLDXIII Gastroenterološki dani Jugoslavije; Niška banja:1992:139


  5.Katić V, Spasić Ž , Gligorijević-Filipović J, ŽivkovićV : Metaplastične lezije u kalkuloznom holecistitisu.Zbornik abstrakata.Arch.Gastroenterohepatol; 1992 ; 11 (4):GE Dani SLDXIII  Gastroenterološki dani Jugoslavije;1992;Niška banja:199:168


   


  6.Nikolić P, Milićević R, Petrović T, Budić Z, Jovčić S, Marjanović Z,Spasić Ž, Živanović D: Mesto skeletne ekstenzije u lečenju suprakondilarnih fraktura humerusa kod dece.Zbornik radova.In extenso. Prvi Kongres Pedijatara Srbije sa medjunarodnim učešćem;1994;Niš:1994:380


   


  7.Milićević R , Nikolić P, BudićZ, Spasić Ž, Bojanović M: Hirurški aspekti traume fleksornih tetiva šake kod dece.Zbornik radova. Prvi Kongres pedijatara Srbije sa medjunarodnim učešćem;1994; Niš:1994:389


   


  8. Spasić Ž, Milićević R, Nikolić P, Petrović Z : Infekcija kao posledica traume šake kod dece.Zbornik radova. Prvi  Kongres Pedijatara Srbije sa medjunarodnim učešćem;1994 ; Niš: 1994:391


   


  9. Gmijović D, Jeremić M ,Stoiljković M ,Stojanović M ,Miljković D, Spasić Ž, Djordjević L: Prikaz slučaja akalkuloznog holecistitisa u dece.Zbornik abstrakata.Acta Chir Iugoslavica; 1996;(Suppl I):19 Kongres hirurga  Jugoslavije,Bar:1996:209


   


  10.Milićević R ,  Marjanović Z, Mihajlović M, Spasić Ž, Kostić A : Intususcepcija – neuobičajeni uzrok postoperativnih kolika kod dece.Prikaz bolesnika.Zbornik radova. Kongres Pedijatara Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem;1996;Niš: 1996:514-515.


   


  11.Ilić V,Tasić S, Milojković V, Petković Z, Milatović S, Spasić Ž: Značaj ultrasonografije u pacijenata nakon laparoskopske holecistektomije.Zbornik abstrakata.Radiološki Arhiv Srbije 1998; 1(Suppl I):Niš:1998:121


   


   


  12.Madić J, Milićević R, Jovčić S, Krstić M, Spasić Ž, Živanović D, Djordjević R:  Spontane perforacije želuca ,tankog creva  - dijagnostičke i terapijske dileme.Zbornik abstrakata.Jugoslovenski Pedijatrijski Dani ;1999; Niš:Udruženje pedijatara Jugoslavije, 1999:41


   


  13.Milićević R, Marjanović Z, Krstić M, Stojanović M, Spasić Ž, Tasić S, Bojanović A : Ehinokok jetre kod dece.Zbornik abstrakata. Jugoslovenski  Pedijatrijski dani;1999;Niš:Udruženje pedijatara Jugoslavije,1999:37


   


  14. Spasić Ž, Milićević R, Marjanović Z, Madić J : Avulziona laceracija slezine – atipična prezentacija krvarenja u dva vremena-prikaz slučaja.Zbornik abstrakata. Acta Chirurgica Iugoslavica;2001;(Suppl 1): XXI Kongres hirurga Jugoslavije,Beograd :2001:303


   


  15.Jovčić S, Spasić Ž, Stojanović M, Budić I : Varikocela u dečijem uzrastu i sekundarna neplodnost. Zbornik radova. Jugoslovenski pedijatrijski  dani;2001;Niš:Udruženje pedijatara Jugoslavije,2001:147  


   


  16.Jovčić S, Krstić M, Madić J, Spasić Ž,Budić I: Anoplastika u lečenju anorektalnih malformacija (ARM).Zbornik abstrakata.Acta Chirurgica Iugoslavica;2001;(Suppl 1/01): XXI  Kongres Hirurga Jugoslavije;2001;Beograd:155


   


  17.Madić J, Milićević R, Spasić Ž, Slavković A, Jovčić S, Djordjević V : Dijagnostičke i terapijske dileme kod Meckel-ovog diverikuluma-Naša iskustva u poslednjih 5 godina.Zbornik abstrakata. Jugoslovenski Pedijatrijski dani;2001; Niš:Udruženje pedijatara Jugoslavije, 2001:70


   


  18.Djordjević V, Slavković A, Stojanović M, Madić J, Spasić Ž, Marjanović V, Budić I Reverzibilna bilijarna ‚‚pseudolitijaza‚‚ u dece izazvana ceftriaxonom-prikaz slučaja. Zbornik radova.Jugoslovenski Pedijatrijski dani;2001; Niš:Udruženje pedijatara Jugoslavije,2001:71-72.


  19.Madić J, Milićević R, Spasić Ž, Djordjević V : Akutni abdomen uzrokovan perforacijom limfoma non-hodgkin. Zbornik abstrakata. Acta  Chir Iugoslavica 2001;(Suppl 1/01): XXI  Kongres hirurga Jugoslavije;2001; Beograd : 303


  20. Madić J, Milićević R, Živanović D, Slavković A, Spasić Ž , Djordjević V : Volvulus tankog creva. Zbornik radova. Jugoslovenski Pedijatrijski dani;2001;Niš:Udruženje pedijatara Jugoslavije,2001: 69


  21.Madić J, Milićević R, Spasić Ž, Slavković A, Djordjević V : Hirurško lečenje nekrotičnog enterokolitisa. Zbornik radova. Jugoslovenski   pedijatrijski dani; 2001;Niš:Udruženje pedijatara Jugoslavije,2001:70 


   


  22.Spasić Ž :  Reverzibilna ekstrahepatična bilijarna pseudolitijaza u dece nakon terapije ceftriaxonom.Plenarna predavanja.Zbornik abstrakata Plenarnih predavanja. IV Seminar  UFTS '' Sveti Sava ''; 2003; Valjevo: 2003 :40


  23.Spasić Ž,Milijić-Petrović V :  Savremeni tretman rana.Plenarno predavanje.Zbornik abstrakata Plenarnih predavanja; 2003; V Seminar  UFTS: Donji Milanovac: 2003


  24.Spasić Ž, Stojanović M, Milićević R, Jovčić S, Krstić M, Marjanović Z : Konzervativni tretman penetrantne povrede bubrega-prikaz slučaja.Zbornik radova. Pedijatrijski dani Srbije i Crne gore;2004; Niš:2004:108-109.


  25.  Spasić Ž, Kostić A, Milićević R, Marjanović Z, Krstić M, Živanović D: Modifikovana cirkumcizija kao prinudna metoda tretmana povrede penisa-prikaz slučaja. Zbornik radova. Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore;2004;Niš: 2004:110-111.


   


  .26.Krstić M ,Marjanović Z ,Kostić A ,Marinković A ,Spasić Ž,Djerić D.:Sakrokokcigealni teratom u novorodjenčeta.Zbornik radova.Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore;2004;Niš:2004:105-106


  27. Krstić M ,Marjanović Z ,Živanović D, Kostić A , Spasić Ž,Matanović-Petrović S: Perzistentni urahus – prikaz slučaja. .Zbornik radova..Pedijatrjski dani  Srbije i Crne Gore;2004;Niš: 2004:104-105.


  28. Živanović D, Spasić Ž,Vojinović J, Stanković B : Koštana denzitometrija kod dece sa ponovljenim frakturama – rani rezulatati. Zbornik radova. Pedijatrijski  dani  Srbije i Crne Gore ; 2004;Niš: 2004:300-301. 


  29.Spasić Ž , Budić I , Madić J , Milićević R , Jovčić S , Slavković A , Djordjević V, Bjelaković B.: Značaj pravilne procene i urgentne hirurške intervencije kod kongenitalne dijafragmalne kile.Zbornik radova.Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore;2005;.Niš: 2005:322


   


  30. Budić I , Spasić Ž , Madić J , Milićević R , Jovčić S , Djordjević V , Slavković A, Bjelaković  B: Kongenitalna dijafragmalna hernija.Prikaz slučaja.Zbornik radova.Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore;2005;Niš: 2005:327


   


  31.Jovčić S , Madić J , Spasić Ž , Budić I : Uočene abnormalnosti u spermatogramu kod operisanih pacijenata sa varikocelom.Zbornik radova.Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore;2005;Niš: 2005: 328


   


  32. Spasić Ž , Slavković A , Madić J, Marjanović Z, Bojović N : Testikularne proteze i njihov značaj u primarnoj i sekundarnoj anorhiji.Zbornik radova. 41 Pedijatrisjki dani Srbije sa medjunarodnim učešćem;2008;Niš: 2008: 42


   


  33.Spasić Ž, Krstić M , Marinković A , Djerić D , Stojanović M M : Akutni perforativni apendicitis u neonatusa.Zbornik radova. 41 Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem;2008;Niš:2008:39


   


  34.Krstić M , Kostić A , Spasić Ž , Bojović N , Mihajlović M : Peutz- Jeghers syndrome.Prikaz slučaja.Zbornik radova. 41 Pedijatrisjki dani Srbije sa medjunarodnim učešćem;2008; Niš: 2008: 41


   


   


  35.Stojanović BM , Slavković A ,Marjanović Z , Spasić Ž ,Stojanović MM : Cista duktusa holedohusa.Prikaz slučaja.Zbornik radova. 41 Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem; 2008;Niš:2008: 39


   


   


   


   


  36.Stojanović MB, Slavković A, Stojanović MM, Spasić Ž, Đerić D.  Sindrom zlostavljanog deteta – prikaz slučaja


  42.Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem; 2009 ; Niš: 2009 : 68


   


  37.Krstić M, Marjanović Z, Kostić A, Bojanović M, Spasić Ž, Đorđević I, Vacić N. Postoperativne invaginacije .42.Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem 2009 ; Niš: 2009 : 64


   


  38.Madić J, Stojanović M, Spasić Ž, Bojović N. Asimptomatski  akutni erozivni gastritis-prikaz slučaja .42.Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem 2009 , Niš: 2009: 64-65.


   


  39. Spasić Ž, Slavković A, Marjanović Z, Bojanović M, Mihajlović M. Tretman povreda parenhimatoznih organa trbuha kod dece tupom traumom uz korišćenje ’’ cell saver’’-a.Naša iskustva .43 Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem  2011; Niš 79-80.


   


  40.Bojanović M, Spasić Ž, Vacić N, Jovanović Z. Anomalije pupka.


  43 Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem 2011; Niš : 80.


   


  41.Marjanović Z, Slavković A, Spasić Ž, Vacić N. Bilijarna fistula kao komplikacija konzervativne operacije hidatidne bolesti jetre. 43 Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem 2011; Niš : 78.


   


  42.Spasić Ž,Marjanović Z,Bojanović M,Djordjević I,Bojović N.Uklještena preponska kila-pedijatri,hirurzi,oprez! 44 Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem  Nis 2012;Niš 69


  43.Spasić Ž,Slavković A,Marjanović Z,Stojanović M.Ileoilealna invaginacija-ozbiljan dijagnosticki i terapijski problem. 45 Pediajtrisjki dani Srbije sa medjunarodnim ucescem .Nis 2013


   


   


   


      


   


   


   


   


   


   


   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 06 april 2014 16:46