Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.04.2014.

Bojan Mladenović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.11.1958.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: Interna
 • Godina diplomiranja: 1984
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:  1. Interna medicina, glavni urednik prof Dr Stevan Ilić,Bolesti bilijarnog trakta, 285-301


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Brzački V, Nagorni A, Mihailović D, Raičević-Sibinović S, Mladenović B. Analiza stepena ezofagitisa, hromoendoskopskog i histološkog nalaza jednjaka u ispitanika sa refluksnom gastroezofagusnom bolesti pre i posle terapije. Vojnosanitetski Pregled 2010; 67 ( 12 ): 991-998


  2. Benedeto Stojanov D., Nagorni A., Bjelaković G., Stojanov D., Mladenović B., Djenić N. Model terminalnog stadijuma bolesti jetre i Child-Plug skora u predvidjanju prognoze bolesnika sa cirozom jetre i ezofagusnim varikoznim krvarenjima.Vojnosanitetski pregled 2009; 66 ( 9 ): 724- 728


  3. Benedeto Stojanov D., Nagorni A.,  Mladenović B., Stojanov D., Djenić N. Rizik i uzroci gastroezofagelnog krvarenja kod bolesnika sa cirozom jetre. Vojnosanitetski pregld 2006; 64 ( 9 ): 585- 589

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Brzački V, Mihailović D, Nagorni A, Mladenović B, Raičević S, Benedeto-Stojanov D, Bjelaković G, Radovanović-Dinić B. Menetrier disease-case report. Acta Fac Med Naiss 2004; 21 (2): 101-105


  2. Ivkovi} T., Mladenovi} B., Govedarevi} N.Ulcerozni pseudopolipozni kolitis,Ni{, Acta medica mediane, 1986; 21-14


  3. Mladenovi} B., Kati} V. Citohemijske, ultrastrukturne i funkcionalne karakteristike APUD-oma pankreasa, Ni{, Acta medica mediane, 1989


  4.[iri} Z., Mladenovi} B., Tasi} T., Milanovi} J. Vantelesna udarnotalasna litotripsija bilijarne kalkuloze, Ni{, Acta medica mediane, 1989


  5,Bajagi} B., Tasi} T., Milojkovi} V., Mladenovi} B. Tadi} S. Ultrazvu~na dijagnoza i diferencijalna dijagnoza ehogenih struktura `u~ne kese, na{a zapa`anja,Gastroenterolo{ki- patolo{ki arhiv, 1996. 15 (Suppl. 7) S76


  6.Benedeto D., Mladenovi} B., Bjelakovi} G., Nagorni A. Uloga kolordopler sonografije portnog sistema u bolesnika sa cirozom jetre i portnom hipertenziom, Arhiv of Gastroenterohapetology, 1996. 15 (Suppl. 7) S71


  7.Brzački V., Tasi} T., Nagorni A., Mladenovi} B. Helikobakter pilori u bolestima proksimalnog dela digestivnog trakta, Arhiv of Gastroenterohapetology, 1996,


  8.Mihajlovi} D., Mladenovi} B., Ili} M. Nuklearni volumen tipa I gastri~ne intestinalne metaplazije, Arhiv of Gastroenterohapetology, 1996


  9. Tadi} S., Milanovi} J., Kutle{i} ^., Rai~evi} S., Nagorni A., Mladenovi} B., Arsi} R. Zna~aj odredjivanja prokolagena III-MP u pacijenata sa neciroti~nom alkoholnom bolesti jetre,Arhiv of Gastroenterohapetology, 1996


  10. Mladenovi} B., Arsi} R., Bajagi} B., Ili] M.,Mihajlovi} D Incidence of HBV infection and autoimuni hepatitis i patients with chronic HCV infection, Arhiv of Gastroenterohapetology, 1996. 15 (Suppl. 7) S32


  11. Benedeto D., Nagorni A., Milanovi} J., Tasi} T., Mladenovi} B. Prevencija recidiva krvarenja iz varikoziteta jednjaka, Acta Chirurgica Yugoslavica, 1995. (Supll. 1) P144


  12. Mladenovi} B., Stamenkovi} I., Mladenovi} J., Radovanovi} B. Gastroentrolo{ki bolesnik je povremeno i bolesnik sa AIDS-om, Ni{, Acta medica mediane, 1989.


  13. Mladenovi} B., Stamenkovi} I., Mladenovi} J., Radovanovi} B. Gastroentrolo{ki bolesnik je povremeno i bolesnik sa AIDS-om, Ni{, Acta medica mediane, 1989.,


  14. Arsi} R., Stamenkovi} I., Bajagi} B., Mladenovi} B., Tasi} T., Benedeto-Stojanov D., Milanovi} J., Stojkovi} M., Tadi} S. Cruvelheir- Baumgartnerov syndrom Arch. Gastroenterohepatol. 1995. ; 14 (Suppl. 6), 90


  15. Bjelakovi} G., Tasi} T., Nagorni A., Benedeto-Stojanov D., Radovanovi} B., Dakovi}-Bjelakovi} M., Tadi} S., Mladenovi} B. Zna~aj odredjivanja koncentracije holesterola i ukupnih proteina u ascitesu u ciju duferenciranja ciroti~nog i malignog ascitesa, Arch. Gastroenterohepatol. 1995. ; 14 (Suppl. 6), 83


  16. Radovanovi} B., Djordjevio} V., Brza}ki V., Arsi} R., Kosti} S., Bjelakovi} G., Stojanovi} K., Tasi} T., Mladenovi} B Kompliokacije na gastrointestinalnom traktu kod pacijenata na hroni~nom programu hemodijalize Arch. Gastroenterohepatol 14: supll 6: 1995

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  1.       Mladenovi} B., Bajagi} B., Nagorni A., Benedeto D., Kati} V., Tasi} T


  Hepatitis virosa C, epidemiolo{ke i klini~ke manifestacije


  Cetinje, I GN Jugoslavije i Tre~i sastanak gastroenterologa Jugoslavije, 1993.,


  2.       Milanovi} J., Nagorni A., Arsi} R., Mladenovi} B., Tasi} T.


  Endoskopsko odstranjenje stranih tela iz proksimalnih delova digestivnog trakta


  Cetinje, I gastroenterolo{ka nedelja , 1993.,


  3.Mladenovi} B., Mladenovi} J., Bajagi} B., Arsi} R. Neoperativno le~enje bilijarne kalkuloze primenom ESWL-a Herceg Novi, Skup zdravstvenih radnika Jugoslavije, 1995.,


  4.Mladenovi} J., To{i} S., Vuki} D., Popovi} I., Mladenovi} B Qvalitiy of  Life Patients with Schisophrenia on the Therapy with Atipical Neuroleptic


  Be}, IV konferencija internacionalnog dru{tva za istra`ivanje kvaliteta `ivota, Abstract, Kvaliti of Life Risrch, 79, 1997


  5. Mladenovi} B., Benmedeto D., Stamenkovi} I., Brza~ki V. Tumori rektuma u na{em dvogodi{njem materjalu, Budimpe{ta,  XII Svetski kongres patologa, 1996. i Patology international 1996. 46  (Suppl. 1), 341


  6.    Mladenovi} B., Tasi} T., Stamenkovi} I.  Incidenca HBV infekcije i autoimunog hepatitisa medju pacijentima sa hroni~nom HCV infekciom Bolonja, II internacionalni kongres, hepato-pankreati~no-bilijarne asocijacije, 1996.,


  7.Mladenovi} B., Mladenovi} J., Stamenkovi} I., Tasi} T. Incidence HBV infection i HCC between patients with chronic HCV infection Mediterranean medical congres Limasol, Cypros, 1996.,


   


   


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:  1.       Mladenovi} B., Milanovi} J.,Arsi} R., [iri} Z., Tadi} S.


  Uspe{nost bilijarnog ESWL-a u zavisnosti od broja udara, srednje energije, udarnog talasa i veli~ine kamenca


  Beograd, XIII dani SLD 1992.,


  2.       Arsi} R., Mladenovi} B, Stamenkovi} I., Bajagi} B., Tasi} T., Stojkovi} M., Milanovi} J., Mitrovi} D., [ljivi} D., Nagorni A. Ehotomografske karakteristike hroni~nog pankreatitisa Beograd, XIII dani SLD, 1992.,


  3. Milanovi} J., Tasi} T., Nagorni A., Mladenovi} B., Kati} V., Sojkovi} M., Stamenkovi} I., Bajagi} B., Arsi} R.


  Karcinomi jednjaka i forniksa `eluca


  XII GD SLD, 1990.,


  4.Bajagi} B., Tasi} T., Nagorni A., Mladenovi} B.


  Kolonoskopska dijagnoza karcinoma kolona


  Beograd, XIII dani SLD, 1992., Arch. Gastroenterohepatol. 1992. II (No 4), 181


  5. Arsi} R., Stamenkovi} I., Mladenovi} B., Bajagi} B., Tasi} T.


  Da li ehosonografski izgled zida `u~ne kese ima zna~aja u diferencijalnoj dijagnozi ascitesa


  XIV dani SLD, 1994.,


  6.Mari} D., Jeremi} M., Mladenovi} B., Arsi} R.


  Bilijarni ileus duodenuma ( Syndroma Bouvert )


  Beograd, XIII dani SLD, 1992.,


  7.Mladenovi} B., Tasi} T., Bajagi} B.


  Prikaz bolesnika sa TBC bubrega i jetre


  Ni{ka Banja, Dani pneumoftiziologa, 1993.,


  8.Mladenovi} J., Mladenovi} B., Ili} S.


  Pra~enje celularnog imuniteta SCH bolesnika testom LIF-a Bor, Simpozium lekara Jugoslavije, 1994.,


  9.Mladenovi} J., Arandjelovi} D., Mladenovi} B Pra~enje bolesnika na terapiji fluoxetamom,Bor, Simpozium lekara Jugoslavije, 1994.,


  10.Mladenovi} J., To{i} S., Popovi} I., Mladenovi} BLooking Forward Symptoms of the Patients on Long Term Treatment with the Depo Medicament Beograd, Svetski kongres rehabilitacije u psihijatriji, Abstract 73, 1997.,


  11.[iri} Z., Tasi} T., Mladenovi} B., Milanovi} J.Vantelesna udarno talasna litotripsija bilijarne kalkuloze,Beograd, XIII dani SLD, 1992.,


  12.Ivkovi} T., Mladenovi} B., Govedarevi} N. Ulcerozni pseudopolipozni kolitis


  Ni{, Acta medica mediane, 1986.,


  13. Mladenovi} B., Kati} V.Citohemijske, ultrastrukturne i funkcionalne karakteristike APUD-oma pankreasa


  Ni{, Acta medica mediane, 1989.,


  14.[iri} Z., Mladenovi} B., Tasi} T., Milanovi} J. Vantelesna udarnotalasna litotripsija bilijarne kalkuloze Ni{, Acta medica mediane, 1989.,


  15.Bajagi} B., Tasi} T., Milojkovi} V., Mladenovi} B. Tadi} S.,


  Ultrazvu~na dijagnoza i diferencijalna dijagnoza ehogenih struktura `u~ne kese, na{a zapa`anja


  Gastroenterolo{ki- patolo{ki arhiv, 1996. 15 (Suppl. 7) S76,


  16.Benedeto D., Mladenovi} B., Bjelakovi} G., Nagorni A.,Uloga kolordopler sonografije portnog sistema u bolesnika sa cirozom jetre i portnom hipertenziom


  Arhiv of Gastroenterohapetology, 1996. 15 (Suppl. 7) S71,


  17. Brza~ki V., Tasi} T., Nagorni A., Mladenovi} B.Helikobakter pilori u bolestima proksimalnog dela digestivnog trakta, Arhiv of Gastroenterohapetology, 1996.,


  18. Mihajlovi} D., Mladenovi} B., Ili} M.


  Nuklearni volumen tipa I gastri~ne intestinalne metaplazije, Arhiv of Gastroenterohapetology, 1996.,


  19. Tadi} S., Milanovi} J., Kutle{i} ^., Rai~evi} S., Nagorni A., Mladenovi} B., Arsi} R.,Zna~aj odredjivanja prokolagena III-MP u pacijenata sa neciroti~nom alkoholnom bolesti jetreArhiv of Gastroenterohapetology, 1996.,


  20.Mladenovi} B., Arsi} R., Bajagi} B., Ili] M.,Mihajlovi} D,Incidence of HBV infection and autoimuni hepatitis i patients with chronic HCV infection


  Arhiv of Gastroenterohapetology, 1996. 15 (Suppl. 7) S32


  21. Benedeto D., Mladenovi} B., Bajagi} B., Stamenkovi} I. Uloga ehosonografije u dijagnozi bilijarne opstrukcije Vrnja~ka Banja, II gastrohiru{ki bijenale, 1997.,


  22. Benedeto D., Nagorni A., Milanovi} J., Tasi} T., Mladenovi} B. Prevencija recidiva krvarenja iz varikoziteta jednjaka Acta Chirurgica Yugoslavica, 1995. (Supll. 1) P144,

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 10 april 2014 22:53