Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 18.11.2015.

Jelena Milošević-Stevanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.01.1975.
 • Mesto rođenja: Knjaževac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: medicina
 • Godina diplomiranja: 1999.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Osnovi ginekologije sa akušerstvom - Udžbenik za studente Osnovnih strukovnih studija glavnog urednika prof. dr Jasmine Popović; Izdavač: Medicinski fakultet u Nišu, 2015. – autor poglavlja Prevremeni porođaj, Produžena i prenesena trudnoća i Puerperijum


  Urgentna stanja u ginekologiji i perinatologiji, Udžbenik iz ginekologije i akušerstva, glavnog urednika prof. dr Petra Miladinovića; Izdavač: Medicinski fakultet u Nišu, 2006 – urednik i autor poglavlja Urgentna stanja u perinatologiji

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Milošević J, Tasić M, Lilić V, Antić V, Vukomanović P, Pop-Trajković S. Pregnancy after conservative surgical treatment of ovarial mucinous adenocarcinoma. Vojnosanit Pregl 2011;68(1):77-80. IF:0.179; M23


  Radović Janošević D, Lilić V, Bašić H, Tubić Pavlović A, Stefanović M, Milošević J. Decidual natural killer cells in reccurent spontaneous abortions. Vojnosanit Pregl 2011;68(1):41-5. IF:0.179; M23 


  Stefanović M, Vukomanović P, Kutlešić R, Popović J, Janošević-Radović D, Milošević-Stevanović J. Intraamnial methotrexate in cervical pregnancy treatment. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. Rad prihvaćen za štampu (potvrda uredništva časopisa) M23


  Živadinović R, Petrić A, Krtinić D, Milošević Stevanović J, Pop Trajković Dinić S. Ascites in Ovarian Carcinoma – Reliability and Limitations of Cytological Analiysis. West Indian Med J 2015;64(3):236-40. doi: 10.7727/wimj.2014.230. M23


  Lilić V, Lilic G, Filipović S, Miloševic J, Tasić M, Stojiljković M. Modern tretment of invasive carcinoma of the uterine cervix. J BUON 2009; 14:587-92. IF:0.600; M23


  Đorđević B, Milošević J, Stanojević Z. Prevalence and characteristics of endometrial polyps in patients with abnormal uterine bleeding. Vojnosanit Pregl 2008;65(5):349-52. M23 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Milošević J, Lilić V, Tasić M, Radović-Janošević D, Stefanović M, Antić V. Placental complications after a previous cesarean section. Med pregl 2009;62(5-6):212-6. M51


  Pop-Trajković S, Ljubić A, Kopitović V, Antić V, Milošević J, Trenkić M. Multicistična displazija bubrega fetusa - praćenje i ishod. Med pregl 2010;63(3-4):262-6. M51 


  Tasić M, Milošević J, Stefanović M, Radović-Janošević D, Krstić M, Antić V. Kell imunizacija – prikaz slučaja. Med pregl 2009;62(7-8):369-72. M51


  Tasić M, Lilić V, Milošević J, Stefanović M, Antić V. Perinatalni ishod fetusa zaostalog u rastu sa odsutnim enddijastolnim  protokom krvi u umbilikalnoj arteriji – prikaz slučaja. Med pregl 2010;63(1-2):123-6. M51


  Milosevic-Stevanovic J, Tasic M, Zivadinovic R, Vukomanovic P, Andric A, Pop-Trajkovic-Dinic S. The Role of Cardiotocography in Assessing the Condition of a Fetus in Preeclampsia. Acta Medica Medianae. doi: 10.5633/amm.2015.0207. Rad prihvaćen za štampu (potvrda uredništva časopisa) M52


  Tasić M, Kamenov B, Popović J, Radović-Janošević D, Milošević-Stevanović J. Klinički, biohemijski i histopatološki parametri intraamnijalne inflamacije kod prevremnih porođaja. Acta Medica Medianae. Rad prihvaćen za štampu (potvrda uredništva časopisa) M52 


  Pop Trajković Dinić S, Kopitović V, Antić V, Stamenović S, Mitić D, Milošević J. Role of Hysteroscopy in Evaluation of Paients with Abnormal Uterine bleeding. Acta Fac Med Naiss 2011;28(3):177-81.  M52


  Milošević J, Đorđević B, Tasić M. Uticaj menopauzalnog statusa na učestalost i patohistološke karakteristike hiperplazije i karcinoma endometrijuma kod bolesnica sa nenormalnim uterusnim krvarenjem. Acta Medica Medianae 2008;47(2):33-37. M52


  Vukomanović P, Stefanović M, Kutlešić R, Milošević J. Antibiotska profilaksa – iskustvo jednog centra. Acta Fac Med Naiss 2008;25(2):61-7.  M53


  Tasić M, Lilić V, Milošević J, Antić V, Matijašević D, Radović-Janošević D. Placentna insuficijencija u trudnoći posle 40. nedelje gestacije. Acta Medica Medianae 2007;46(4):26-30. M52


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Stefanović M, Vukomanović P, Popović J, Kutlešić R, Tubić-Pavlović A, Milošević- Stevanović J. Preeclampsia and insulin resistance syndrome-influence or pregnancy course. The 7th Diczfalusy Award Lecture Symposium on Reproductive Health 2013. Beograd. Zbornik radova. M 34 


  Miljković B, Jonović M, Jovanović G, Stojanović N, Radović D, Antić V, Milošević J, Simić D. Perinatal outcome of preterm newborn twins. 7th World Congress of perinatal medicine, Zagreb, Croatia, September 2005, J Perinat Med; 2005: 232. M34

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Milošević J, Tasić M, Antić V. Pol ploda i rizik od prevremenog porođaja. Zbornik radova L Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, jun 2006: 356-60. M63


  Milošević J, Miladinović P, Tasić M, Petrić A, Antić V. Prethodni carski rez kao faktor rizika za nastanak placente previje. Zbornik radova XLVII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, maj 2003: 187-92. M63


  Pop-Trajković S, Popović J, Radović D, Kutlešić R, Stefanović M, Živadinović R, Petrić A, Mitić D, Vukomanović P, Milošević J, Lilić G. Uloga transvaginalne cervikometrije u predikciji prevremenog porođaja. Zbornik radova LVII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2013: 620-628. M 63


  Živadinović R, Petrić A, Lukić B, Popović J, Radović D, Stefanović M, Kutlešić R, Mitić D, Vukomanović P, Milošević J, Pop-Trajković S, Lilić G. Validnost peritonealne citologije u stadiranju karcinoma jajnika. Zbornik radova LVII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2013: 440-447. M 63


  Vukomanović P, Stefanović M, Popović J, Milošević J, Petrić A, Kutlešić R, Andrić A. Kliničko patološke karakteristike karcinoma endometrijuma. Zbornik radova LV Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, jun 2011: 126-33. M63


  Vukomanović P, Stefanović M, Popović J, Kutlešić R, Milošević J, Petrić A, Andrić A. Abnormalno uterusno krvavljenje i karcinom endometrijuma. Zbornik radova LV Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, jun 2011: 166-72. M63


  Tasic M, Stefanović M, Milošević Stevanović J. Vaginalni porođaj nakon carskog reza. Zbornik radova LIV Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, jun 2010: 50-61. M63


  Tasić M, Matijašević D, Vukomanović P, Stefanović M, Milošević J. Porođaj posle 40. gestacijske nedelje. Zbornik radova XLVIII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, maj 2004: 112-6. M63


  Petrić A, Milosavljević M, Lilić V, Ignjatović R, Živadinović R, Milošević J. Definisanje rizičnih grupa za nastanak spada genitalnih organa žene i njihovo opera-tivno lečenje na GAK- Niš u periodu  1999-2002. Zbornik radova XLVII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, maj 2003: 376-81. M63


  Milošević J. Način završavanja porođaja kod placente previje. 41. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, april 2000: 15. M64


  Milošević J, Stefanović I. Kvantitativna analiza veličine histohemijskih tipova mišićnih vlakana u musculus plantaris pacova. 39. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, april 1997: 66. M64


  Stefanović I, Milošević J. Distribucija histohemijskih tipova mišićnih vlakana u muscularis plantaris pacova. 39. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, april 1997: 62. M64


  Milošević J, Mitić A. Protektivni efekat verapamila na deskvamaciju tubularnog epitela u gentamicinskoj nefrotoksičnosti. 38. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, april 1996: 203. M64


  Mitić A, Milošević J. Dejstvo gentamicina na tubularni epitel bubrega, 38. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, april 1996: 202. M64

Poslednji put izmenjeno petak, 15 januar 2016 17:00