Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 03.07.2021.

Ivana M. Ilić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.03.1973.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 2000.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Radovi u tematskim zbornicima nacionalnog značaja (М45)  1. Ilić, I. (2008) Ekologija radne sredine – Osnovna uputstva za procenu rizika u radnoj sredini i kvalitet života. U: Stefanović, S. et al. (ur.), Ekološki rizici. Knjiga I – Uticaj negativnih faktora na kvalitet života (str. 167-247). Zrenjanin: Institut za energetiku i ekologiju TEHDIS. ISBN 978-86-83701-19-3 COBISS.SR-ID 151865612 (M45)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Radovi u međunarodnim časopisima (M23)  1. Ilić, I M., Arandjelović, M Ž., Jovanović, J M., Nešić, M M. (2017) Relationships of work-related psychosocial risks, stress, individual factors and burnout – Questionnaire survey among emergency physicians and nurses. Medycyna Pracy, 68(2): 167-178. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00516. Journal Citation Report Impact Factor 2017 - 0.610, Journal Citation Report 5 Year Impact Factor - 0.572 (M23)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Radovi u nacionalnim časopisima međunarodnog značaja (М24)  1. Aranđelović, M., Ilić, I., Jović, S. (2010) Burnout i kvalitet života kod radnika u prehrambenoj industriji – pilot studija. Vojnosanitetski Pregled, 67(9):705-711. YU ISSN 0042-8450 UDK: 616-057::613.8. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2010/0042-84501009705A.pdf  (M24)


   


  Radovi u vrhunskim časopismа nacionalnog značaja (М51)  1. Ilić, I., Milić, I., Aranđelović, M. (2010) Procena kvaliteta života – sadašnji pristupi. Acta Medica Medianae, 49(4): 52-60. UDK: 614.2, https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0365-44781004052I (M51)


   


  Radovi u istaknutim nacionalnim časopisima (М52)  1. Jevtić, I.,  Jovanović, J. (2005) Procena ukupnog kardiovaskularnog rizika u grupi asimptomatskih radnika. Balneoclimatologia, 29(2):191-198. YU ISSN 0350-5952 (M52)

  2. Ilić, I., Jovanović, J.,  Aranđelović, M. (2011) Measuring  blood pressure at workplace: The impact of antistress management training. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 28(1): 33-41. https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AFMN_1/2011/1-2011/4.pdf (M52)


   


  Radovi u nacionalnim časopisima (M53)   1. Jovanović, J., Jevtić, I. (2002) Udeo reumatskih bolesti u radu konzilijuma za ocenu radne sposobnosti. Balneoclimatologia, 26 (sup 2):73-77. YU ISSN 0350-5952 (M53)

  2. Jevtić, I., Aranđelović, M. (2005) Stres na radnom mestu – moguća prevencija? Svet rada, 2(5):1146-1154. ISSN: 1451-7841, UDK: 331.4:159.944.4 (M53)

  3. Jovanović, J., Manić, S., Aranđelović, M., Jevtić, I., Đorđević, D., Mitić, D. (2005) Povrede na radu na području regiona Niš. Svet rada, 2(4): 615-616. ISSN: 1451-7841, UDK: 331.452 (497.11) (M53)

  4. Jovanović, J., Manić, S., Jevtić, I., Đorđević, D., Mitić, D. (2005) Ocenjivanje radne sposobnosti radnika s arterijskom hipertenzijom. Svet rada, 2(4):736-737. ISSN: 1451-7841 UDK: 331.41:616.12-008.331.1 (M53)

  5. Aranđelović, M., Ilić, I. (2006) Stress in workplace - possibile prevention. FACTA UNIVERSITATIS Series: Medicine and Biology, 13(3): 139 - 144. UC 613.86 (M53)

  6. Ilić, I., Jovanović, J., Aranđelović, M., Majkić, S., Jevtić, M. (2009) Radna mesta sa povećanim rizikom u malom preduzeću za proizvodnju nameštaja. Svet rada, 6(4): 554-555. ISSN:1451-7841, UDK: 613.6.027:684.645.4 (M53)

  7. Ilić, I., Aranđelović, M. (2010) Zašto bi stres i kvalitet života trebalo da budu predmet istraživanja u medicini rada? Svet rada, 7(4):425-434. ISSN: 1451-7841 UDK: 331.47:159.944.4 (M53)

  8. Ilić, I. (2011) Prepoznavanje  i prevencija  psihosocijalnih rizika na radu. Svet rada, 8(1):72-86. UDK:331.445:159.9, ISSN:1451-7841 (M53)


   


  Nekategorisani radovi  1. Jovanović, J., Stefanović, S., Ilić, I. (2008) Opšte postavke ekologije rizika. Hidraulika i Pneumatika, 6-7: 29-37. ISSN 1452-967X

  2. Ilić, I., Stefanović, S., Adamović, Ž., Cvetanović, B. (2008) Osnovni pojmovi o rizicima. Hidraulika i Pneumatika, 6-7: 23-28. ISSN 1452-967X

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u izvodu (M34)  1. Jovanović, J., Kocić, G., Ilić, I., Majkić, S., Jovanović, J.J., Grković, G., Petrović, U., Jovanović, T.J., Mitić, S. (2009) Effects of occupational stressors on cardiovascular risk at exposed professional drivers. In: 1st Conference of AGPFMSEE, Ohrid, 18-21 june 2009 (p.163). https://www.yumpu.com/en/document/read/37787344/book-of-abstracts/117 (M34)

  2. Milena Rajic, Momcilo Bogicevic, Slobodan Ilić, Marina Vlajkovic, Milos Stevic, Ivana Jevtic, Marina Avramovic.(2002) Radionuclide assesment of solitary kidney (SK) function, 3 May 2002. Turk J Nucl Med 2002: 11(1): 59 ISSN 1300-0004 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u celini (М63)  1. Ilić, I., Jovanović, J., Kocić, G., Stefanović, S., Majkić, S. (2009) Zdravstveni efekti, procena i kontrola rizika zbog lokalnih vibracija na radu. U: Procena rizika, Kopaonik, 02-06. februar 2009 (str. 250-259). Novi Sad: VERZAL http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2012/12/Procena-rizika-Zbornik-radova-2009.pdf (M63)

  2. Ilić, I., Jovanović, J.,  Aranđelović, M., Stanković, S., Ćosić Mitić, E. (2009) Procena psihosocijalnih rizika. U: Procena rizika, Kopaonik, 02- 06. februar 2009 (str. 326- 334). Novi Sad: VERZAL. http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2012/12/Procena-rizika-Zbornik-radova-2009.pdf (M63)

  3. Jovanović, J., Ilić, I., Jevtić, M., Kocić, G., Mitić, D., Đorđević, D. (2009) Ciljevi, metodologija i kriterijumi za procenu rizika. U: Procena rizika, Kopaonik, 02 - 06. februar 2009 (str. 267- 275). Novi Sad: VERZAL (M63)

  4. Aranđelović, M., Radević, Lj., Ilić, I., Leković, S. (2010) Burnout i kvalitet života - ispitivanje upitnikom. U: Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem 50 godina organizovane zaštite na radu u Srbiji, Niš, 26-27. mart 2010. (str 349-355). Niš: Fakultet zaštite na radu. (M63)

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 12 jun 2023 11:19