Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.01.2014.

Lidija Ristić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13.12.1960.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: MEDICINSKI, katedra Interne medicine
 • Godina diplomiranja: 1984.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ristić Lidija. Prikaz bolesnika obolelog od plućnog tromboembolizma. Interna medicina – Primeri iz kliničke prakse sa komentarima. LJ. M. Hadži Pešić, Prosveta Niš, 1999, 19- 25


  Ristić Lidija. Prikaz bolesnice sa Wegenerovom granulomatozom. Interna medicina – Primeri iz kliničke prakse sa komentarima. LJ. M. Hadži Pešić, Prosveta Niš, 1999, 25- 30


  Lidija Ristić. Astma kod žena. U : Bronhijalna astma, monografija ured. Ivana Stanković, Medicinski fakultet Niš 2005; 135-149  


  Lidija Ristić. Atipične pneumonije U: Savremeni aspekt i lečenje pneumonija, monograija ured. Tatjana Pejcic, Medicinski fakultet Niš 2006; 81-107  

 • Knjige i udžbenici:

  Lidija M Ristić. Akutni infarkt miokrada, pneumonija ili plućni tromboembolizam – česta klinička dilema. Prikazi odabranih pulmoloških slučejeva I, Udžbenik za poslediplomsku nastavu, Vesna Bošnjak – Petrović, Marija Mitić- Milikić, Predrag Rebić, Medicinski fakultet u Beogradu, 2003, 125-133  


  Lidija M Ristić. Astma u trudnoći - izazovi u dijagnostici i terapiji. Prikazi odabranih pulmoloških slučejeva II, Udžbenik za poslediplomsku nastavu, Ur. Vesna Bošnjak – Petrović, Marija Mitić- Milikić, Predrag Rebić, Medicinski fakultet u Beogradu, 2003, 12-18


  Lidija Ristić. Akutni respiracijski distres sindrom. U : Interna medicina, ured. Stevan Ilić, Prosveta Niš, 2004:74-79


  Lidija Ristić. Hronična respiracijska insuficijencija. U: Interna medicina, ured. Stevan Ilić, Prosveta Niš, 2004: 80-88


  Lidija Ristić. Plućni tromboembolizam. U: Interna medicina ured. Stevan Ilić, Prosveta Niš, 2004: 108-116  


  Gordana Radosavljević Ašić, Predrag Rebić, Vesna Kuruc, Lidija Ristić, Branislava Savić, Radmila Đurčić. Nacionalno stručno metodološko uputstvo za sprečavanje i suzbijanje tuberkuloze, Ur. Nacionalna komisija za kontrolu tuberkuloze Ministrastva zdravlja R Srbije, Beograd, 2007


  Gordana Radosavljević Ašić, Predrag Rebić, Vesna Kuruc, Lidija Ristić, Branislava Savić, radmila Ćurčić. Stručno metodološko uputstvo za sprečavanje i suzbijenje tuberkuloze, izmenjeno i dopunjeno izdanje. Ministarstvo zdravlja Republike, Beograd, 2010


  Lidija Ristić. Atipične pneumonije. U: Pneumonije danas, Urednik Таtjana Pejčić, Udžbenik za poslediplomske studije, specijalističku i uže specijalističku nastavu različitih specijalnsoti, Galeb, Medicinski fakultet u Nišu, 2013. 63-87

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Vlajkovic M, Ilic S, Bogicevic M, Rajic M, Ristic L, Golubovic E, Stevanovic V, Artiko V. Radionuclide voiding patterns in children with vesicoureteral reflux. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2003;30:532-537


  Tatjana Pejčić, Ivana Stanković, Milan Rančić, Ivanka Đorđević, Lidija Ristić, Jelena Vojinović. Korelacija bronhioloalveolarnog lavata i funkcije pluća kod pacijenata sa sistemskom sklerozom i reumatoidnim artritisom. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2005; ( Suppl 2) 129-133


  Tatjana Pejčić, Ivana Stanković, Milan Rančić, Lidija Ristić. Bronhioloalveolarna lavaža i sarkoidoza pluća. Med Pregl, 2005; 58 (Suppl. 1): 11-15


  Radović M, Ristić L, Stanković I, Rančić M, Pejčić T, Ćirić Z. Chronic airflow obstruction syndrome due to pulmonary tuberculosis treated with directly observed therapy - a serious changes in lung function. Med Arch, 2011; 65(5): 265-269


  Dinić Radović V, Nagorni A, Brzački V, Ristić L, Radović M. Importance of certain pro-inflammatory indices in patients with liver cirrhosis and bacterial infections on prognosis and course off the disease. Med Arch, 2012; 66(1):19-23


  Ciric Z, Stankovic I, Pejcic T, Ristic L, Rancic M, Radovic M. Osteoporosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Med Arh, 2012;66(6): 385-387


  Ristic L, Rancic M, Radovic M, Ciric Z, Dusanka KK.  Pulmonary embolism in chronic hypoxemic patients with and without secondary polycythemia – analysis of risk factors in prospective clinical study. Med Glas, 2013;10(2): 236-243


  Ciric Z, Stankovic I, Pejcic T, Ristic L, Rancic M, Radovic M, Nastasijevic-Borovec D. Nutrition disorders and systemic inflamation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Med Glas, 2013;10(2):266-271


  Rancic M, Ristic L, Cekic M, Pejcic T. Analysis of prognostic factors for overall survival in patients with advanced non-small cell lung cancer treated with second line chemotherapy. Advances in Lung Cancer, 2013;2:55-61


  Ristic L, Rancic M, Stanojevic D, Radovic M, Ciric Z. Challenges in the diagnosis and treatment of recurrent non resolving pneumonia – the case of foreign body aspiration in adult mimicking lung neoplasm. Med Glas, 2014; 11(1):255-257


  Rancic M, Ristic L, Rancic S, Radovic M, Ciric Z. Pulmonary function parameters as prognostic factors in advanced non-small cell lung cancer. Med Glas, 2014; 11 (1):59-66

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ristić L, Stanković I, Pejčić T, Rančić M, Đorđević D, Živković Đ: Astma u trudnoći. Acta Fac Med Naiss 2001; 18 (3): 182-187


  Ristić Lidija. Analiza rada odeljenja intenzivne nege Klinike za plućne bolesti i TBC u Knez Selu u periodu od 1991.g. do 1995.g. Pneumon, 1997; 35(1-4): 111-116


  Živković Đ., Velojić D., Đorđević D., Rančić M., Pejčić T., Ristić L., Stanković I., Golubović S. Kliničke osobenosti tuberkuloze u bolesnika Klinike za plućne bolesti i TBC Kliničkog centra u Knez Selu za period 1990. do 1994. godine. Acta medica Medianae,1995; 5 : 67-72 


  Pejčić T., Marjanović T., Zlatanović (Ristić)L., Radosavljević T. Klinički oblici i tok bakterijskih oboljenja pluća danas. Acta med Medianae, 1990; 6:53-58 


  Rančić M H, Kocić D, Janković S, Cekić M, Rančić S, Stanković I, Pejčić T, Ristić L, Đorđević D, Živković Đ, Radović M: Upoređenje efekata primene ciklofosfamida, doksorubicina i cisplatina sa efektima primene etopozida i cisplatina u hemioterapiji nemikrocelularnog karcinoma bronha. Acta Fac Med Naiss 2002; 19 (1): 39-44


  Rančić M H, Bošnjaković P, Đorđević D, Stanković I, Ristić L, Rančić S, Cekić M, Živković Đ, Pejčić T: Tretman sindroma vene cave superior u bolesnika sa karcinomom bronha. Acta Fac Med Naiss 2002; 19 (1): 45-52


  Stanković I, Đorđević D, Pejčić T, Dukic J, Živković Đ, Ristić L, Rančić M, Radulovic S: Značaj primene inhalacionih kortikopreparata u pacijenata sa blagom perzistentnom astmom, Acta Fac Med Naiss 2001; 18 (3): 174-177


  Živković Đ, Rančić M, Đorđević D, Stanković I, Pejčić T, Ristić L, Radović M: Savremeni aspekt tuberkuloze danas i Nacionalni program za tuberkulozu. Acta Fac Med Naiss 2001; 18 (2): 85-88


  Pejćić T, Đorđević D, Stanković I, Dukić J, Rančić M, Živković Đ, Ristić L, Radulović S: Napor kao bronhoprovokacioni test u pacijenata sa astmom. Acta Fac Med Naiss 2001; 18 (3): 213-218 


  Stanković I, Đorđević D, Pejčić T, Živković Đ, Ristić L, Rančić M, Dukic J, Radulovic S: Bronhijalna astma i hronična opstruktivna bolest pluća; Sličnosti i razlike. Acta Fac Med Naiss 2001; 18 (3): 168-173


  Radović M, Đorđević D, Živković Đ, Rančić M, Dukić J, Ristić L, Radulović S, Golubović S, Pejović G: Poremećaj plućne funkcije u bolesnika obolelih od različitih tipova karcinoma bronha lečenih radioterapijom. Acta Fac Med Naiss 2002; 19 (1): 32-38 


  Cekić M, Rančić M, Radović M, Rančić S, Pejčić T, Ristić L, Đorđević D, Kocić D, Janković S: Tretman bolesnika sa malignim pleuralnim izlivima. Acta Fac Med Naiss 2002; 19 (1): 53-58 


  Rančić M, Stanković I, Ristić L, Pejčić T.: Karcinom pluća-Epidemiologija i pregled terapijskih modaliteta. Acta Fac Med Naiss 2002; 19 (1): 5-11


  Rančić M, Pejčić T, Ristić L, Stanković I: TNM klasifikacija nemikrocelularnog karcinoma bronha. Algoritam za brzo određivanje stadijuma: preporuke i kontraverze. Acta Fac Med Naiss 2002; 19 (1): 23-31


  Tatjana Pejčić, Ivana Stanković, Milan Rančić, Ljiljana Isaković, Lidija Ristić. Clinical and radiological forms of sarcoidosis of lung. Acta Fac Med Naiss 2004; 24:23-28


  Vučić Veroljub, Ristić Lidija. Uticaj pušenja na paremetre plućne funkcije kod obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća. Acta medica Medianae, 2005;44:33-37


  Ivana Stanković, Tatjana Pejčić, Milan Rančić, Lidija Ristić. Airway smooth muscle in asthma. Acta Fac Med Naiss 2005; 22: 97-100


  Radović M, Ristić L, Rančić M, Stanković I. The individualized models of treatment and health care in overcoming the stigmatisation of patients with tuberculosis‐a “needs‐based approach”. Acta Fac Med Naiss 2008; 25(2): 81‐86


  Dinić-Radović Violeta, Nagorni Aleksandar, Ristić Lidija. Značaj serumskih vrednosti reaktanata akutne faze zapaljenja u ranom otkrivanju, praćenju i inicijalnoj prognozi toka bakterijskih infekcija donjeg respiratornog trakta kod bolesnika sa alkoholnom cirozom jetre. Acta medica Medianae 2008; 47 (2): 38-43


  Radović M, Ristić L, Rančić M, Pejčić T, Stanković I, Ćirić Z, Dinić-Radović V. Neinvazivna dijagnostika solitarnog plućnog nodusa – prikaz slučaja. Internist 2012; 4(1): 229-232


  Ristić L, Rancić M, Pejcić T. Pulmonary embolism in patients with chronic hypoxemia. Med Pregl, 2010;63(7-8):492-6


  Ristić L, Rancić M, Radović M. Tuberculosis in the 21st century--challenges, endeavours and recommendations to doctors. Med Pregl, 2010;63(11-12):811-815


  Mitković M, Ristić L, Zikić O, Milosević V, Grbesa G. Illness perception in chronic obstructive pulmonary disease. Med Preg, 2010;63(3-4):179-82


  Rancić M, Ristić L, Stanković I. Infective complications in patients with lung cancer. Med Pregl, 2010;63(9-10):643-7


  Golubović S, Stanković I, Ristić L, Ćosić V, Dordević I, Radović M. Antioxidant enzymes and lipid peroxidation products in patients with pulmonary tuberculosis. Med Pregl, 2010;63(7-8):450-453


  Radović M, Ristić L, Stanković I, Petrović D. Rare congenital heart disease as a cause of tuberculosis activation. Med Pregl, 2010;63(7-8):565-9


  Lidija RISTIĆ, Milan RANČIĆ, Milan RADOVIĆ, Slavica GOLUBOVIĆ, Snežana ĐORĐEVIĆ  i Tatjana RAĐENOVIĆ PETKOVIĆ. MANAGEMENT OF PATIENTS WITH END STAGE PULMONARY FIBROSIS – CHALLENGES, TEMPATIONS AND POSSIBILITIES. Med Pregl 2013; LXVI (Suppl 1): 107-112


  Milan RADOVIĆ, Lidija RISTIĆ, Milan RANČIĆ, Slavica GOLUBOVIĆ, Snežana ĐORĐEVIĆ i Tatjana RAĐENOVIĆ PETKOVIĆ. BRONCHIAL OBSTRUCTION IN THE ACTIVE TUBERCULOSIS WITH REFERENCE TO OUR EXPERIENCES. Med Pregl 2013; LXVI (Suppl 1): 42-46


  Snežana ĐORĐEVIĆ, Lidija RISTIĆ, Milan RANČIĆ, Milan RADOVIĆ, Tatjana RAĐENOVIĆ PETKOVIĆ i Slavica GOLUBOVIĆ. CHALLENGES IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF GRANULOMATOUS LUNG DISEASE.  Med Pregl 2013; LXVI (Suppl 1): 12-16


  Tatjana RAĐENOVIĆ PETKOVIĆ, Tatjana PEJČIĆ, Lidija RISTIĆ, Desa NASTASIJEVIĆ BOROVAC,Milan RADOVIĆ i Snežana ĐORĐEVIĆ. GENETICS OF SARCOIDOSIS. Med Pregl 2013; LXVI (Suppl 1): 7-11

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ristić L., Dukić J., Živković Đ., Cekić M. Analiza poremećaja ritma i sprovođenja na standaradnom EKG-u kod pacijenata sa teškom hipoksemijom, Zbornik na rezimea Prv kongres na pnevmoftiziolozite na Republika Makedonija so medjunarodno učestvo, Oteševo, 1994


  Ristić L., Dukić J., Rančić M., Živković Đ.,Ćirić Z., Cekić M. Jednogodišnje praćenje značaja primene bronhodilatatornog testa kod pacijenata hospitalizovanih na odeljenju za bronhoopstruktivne bolesti. Zbornik rezimea, Prv kongres na pnevmvoftiziolozite na Republika Makedonia so medjunarodno učestvo, Oteševo,1994


  Ristić L. Comparative analysis of incidence and sort of cardiac dysrrithmia (CD) in hypoxemic patients treated in IRC unit. European Respiratory Society Congress, Madrid, 1995


  Ristić L. Do the agents of lung infection change and in what way in patients treated in IRC unit in poor economic condition. European Respiratory Society Congress, Madrid, 1995


  Ristić L. Evaluation of parameters of lung function in active, pasive and non smokers with COPD. European Respiratory Society Congress, Madrid, 1995


  Ristić L, Živković Đ, Stanković I, Pejčić T, Rančić M. Pulmonary manifestation of left ventricular failure: can we treat “cardiac asthma“as a pulmonary problem. European Respiratory Society Congress, Florence, 1996


  Ristić L. Clinical importance of cardiac dysrrhythmia in chronic hypoxemic patients. European Respiratory Society Congress, Florence, 1996


  Ristić L. The most frequent pathogen bacteria in intensive respiratory care unit in 1995 year. European Respiratory Society Congress, Florence, 1996


  Rančić M, Đorđević D, Rančić S, Cekić M, Ristić L, Pejčić T, Živković Đ, Stanković I, Radović M: Primena hemioterapije u bolesnika sa lokalno uznapredovalim i metastatskim nemikrocelularnim karcinomom bronha U: Majski pulmološki dani Banja Luka (zbornik radova) 2001; 47-5 


  Radović M, Đorđević D, Živković Đ, Ristić L, Pejović G, Golubović S, Rančić M, Stamenković Z: Učestalost poremećaja parametara jetrene funkcije pre i u toku antituberkulozne terapije - prognoza i ishod U: Majski pulmološki dani Banja Luka (zbornik radova) 2001; 95-99 


  Pejčić T, Stanković I, Ristić L, Rančić M, Radulović S, Rančić S: Percepcja dispneje u pacijenata sa bronhijalnom astmom tokom bronhoprovokacionih testova (BPT) U: Majski pulmološki dani Banja Luka (zbornik radova) 2002, 71-75 


  Ristić L, Rančić M, Stanković I, Pejčić T. Radiološke karakteristike plućnog tromboembolizma kod hronično hipoksemičnih pacijenata U: Majski pulmološki dani, Banja Luka 2003:137-145


  Stanković I Pejčić T, Djordjević D, Ristić L, Rančić M, Radulović S. Značaj primene inhalacionih kortikopreparata u pacijenata sa blagom perzistentnom astmom. U: Majski pulmološki dani (zbornik radova), Banja Luka 2003:145-147


  Ristic L. The importance of interpretation radiological and pulmonary perfusion scintigraphy findings for the diagnosis of pulmonary thromboembolism in chronic hypoxemic patients. European Respiratory Society Congress, Vienna, 2003


  Rančić M, Rančić S, Cekić M, Radović M, Pejčić T, Ristić L, Stanković I. Kvalitet života u bolesnika sa lokalno uznapredovalim i metastaskim nemikrocelularnim karcinomom bronha lečenih hemioterpaijom U: Majski pulmološki dani 2004 (zbornik radova) Banja Luka, 2004:159‐168


  Ristic Lidija. Comorbidity in the patients with severe COPD treated in intensive respiratory care unit. European Respiratory Society Congress  Copenhagen, 2005


  Ristić L, Radulović S, Vrbić B, Vasić D, Radović M, Rančić M, Pejčić T, Stanković I. Uticaj pridruženih bolesti na ishod lečenja kod pacijenata sa veoma teškim stepenom hronične opstruktivne bolesti pluća lečenih na odeljenju intenzivne nege. U : Majski pulmološki dani, Banja Luka 2005:193-197


  Radović M, Golubović S, Ristić L, Đorđević I, Pejović G, Živković M, Rađenović T, Stamenković Z. Poteškoće u implementaciji nacionalnog programa za tuberkulozu kod pacijenata sa sputum negativnom plućnom tuberkulozom. U: Majski pulmološki dani (zbornik radova), Banja Luka 2005:189-192


  Rančić M, Rančić S, Cekić M, Pejčić T, Stanković I, Ristić L. Performans status kao prediktor kvaliteta života kod pacijenata sa uznapredovalim nemikrocelularnim karcinomom bronha. U: Majski pulmološki dani (zbornik radova), Banja Luka 2005:157-163


  Pejčić T, Stanković I, Rančić M, Đorđević I, Nastasijević D, Ristić L, Rađenović T. Vanplućne pneumonije u starijih osoba. U: Majski pulmološki dani (zbornik radova), Banja Luka 2005:171-174


  Ristic Lidija. The impact of TB sequelae on the evolution and severity of COPD: early or late complication of TB? Congress of  International Unia of Tuberculosis and Lung Diseases 2006, Paris


  Milan Radović, Lidija Ristić, Violeta Radović - Dinić, Tatjana Rađenović – Petković, Slavica Golubović, Ivanka Đorđević, Grozdana Pejović, Zoran Stamenković. Tuberkuloza grla – inicijalno lečenje i ishod. U : Majski pulmološki dani (zbornik radova), Banja Luka 2006:63-68 


  Milan Rančić, Snežana Rančić, Marina Cekić, Tatjana Pejčić, Lidija Ristić, Ivana Stanković. Analiza febrilnih stanja i infekcija u hospitalizovanih bolesnika sa karcinomom pluća. U : Majski pulmološki dani (zbornik radova), Banja Luka 2006:63-68


  Ristić Lidija, Milan Rančić, Ivana Stanković, Milan Radović, Tatjana Pejčić, Biljana Vrbić, Dušica Vasić. Istraživanje infektivnih uzročnika kod akutne egzacerbacije i veoma teške HOBP u pacijenata lečenih na odeljenju intenzivne nege. U : Majski pulmološki dani, Banja Luka 2007:11-14  


  Ristic Lidija.  Are there any significant differences in the bacterial carrier of acute exacerbation of severe and very severe COPD according the degree of pulmonary functional impairment?  European Respiratory Society Congress 2007, Stockholm


  Ristic Lidija. Illness perception in new diagnosed actively treated TB patients. European Respiratory Society Congress 2007, Stockholm


  Radovic M, Ristic L, Golubovic S, Rancic M, Pejcic T, Stankovic I, Djordjevic I, Stamenkovic Z, Pejovic G. Tuberculosis-related deaths before and after the implementation of DOTS control program.  Eur Respir J 2007; 30: Suppl. 51, 442s


  Milan Radović, Lidija Ristić, Milan Rančić, Slavca Golubović, Ivana Stanković, Tatjana Pejčić. Neprepoznata urođena srčana mana sa cijanozom i relaps tuberkuloze. U : Majski pulmološki dani (zbornik radova), Banja Luka 2007:51-55


  Ristić L, Radović M, Vrbić B, Vasić D, Radović V, Pejčić T. Malignitet kao faktor rizika za nastanak plućnog tromboembolizma‐prospektivna studija kod pacijenata lečenih na odelenju intenzivne nege. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2008; 39(1):117‐122


  Dinić‐Radović V, Ristić L, Radović M. Metastatska bolest jetre kao prva klinička  manifestacija karcinoma bronha. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2008; 39(1):123‐128.


  Radović M, Ristić L, Ćirić Z, Rađenović Petković T, Đorđević I. Pouzdana procena benigne prirode pojedinačnog plućnog čvora neinvazivnim metodama. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2008; 39(1):233‐237


  Radović M, Ristić L, Ćirić Z, Golubović S, Đorđević I. Efektivnost implementacije strategije direktno opservirane terapije kratkotrajnim režimima (DOTS) u lečenju tuberkuloze kod gerijatrijskih pacijenata. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2008; 39(1):285‐290


  Ristić L, Mitković M, Stanković I, Radović M, Golubović S. Analiza komponenti percepcije bolesti kod pacijenata bolnički lečenih od HOBP i tuberkuloze ‐ kako možemo pomoći više i bolje. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2009; 40(1):135‐14


  Radović M, Ristić L, Nastasijević‐Borovac D, Čirič Z, Golubović S. Bronhoopstrukcija kod novootkrivenih slučajeva kavitarne tuberkuloze. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska Scr Med 2009; 40(1):145‐156


  Radović M, Ristić L, Stanković I, Rančić M, Pejčić T, Ćirić Z, Golubović S, Nastasijević D, Radjenović T, Dinić-Radović V. Specifični limfadenitis jetrenog hilusa u odsustvu plućnog obolenja‐prikaz slučaja. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2010; 41(1):38‐42


  Radović M, Ristić L, Stanković I, Rančić M, Pejčić T, Ćirić Z, Golubović S, Radjenović T, Nastasijević D. Potencijalni faktori rizika letalnog ishoda obolelih od tuberkuloze tokom DOTS kontrolisanog lečenja. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2010; 41(1):132‐138


  Pejčić T, Stanković I, Radjenović‐Petković T, Nastasijević‐Borovac D, Ristić L, Radović M, Đorđević I, Dugalić G. Bakteriološki nalaz bronhoalveolarnog lavata u infekcijama donjih disajnih puteva. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika 2011; 11(1):133‐139


  Ćirić Z, Stanković I, Pejčić T, Ristić L, Radović M, Rančić M, Nastasijević‐Borovec D. Pušenje cigareta‐faktor rizika za nastanak hronične opstruktivne bolesti pluća i uticaj na težinu bolesti. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska  2011; 11(1):166‐169


  Radović M, Ristić L, Stanković I, Rančić M, Pejčić T, Ćirić Z, Golubović S, Nastasijević‐Borovac D, Radjenović‐Petković T. Lečenje bronhijalne opstrukcije kod obolelih od plućne tuberkuloze. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2011; 11(1):237‐245 


  Radović M, Ristić L, Stankovic I, Rančić M, Pejčić T, Ćirić Z, Golubović S, Nastasijević‐Borovac D, Radović Dinić V. Klinički značaj serumskih markera inflamacije kod obolelih od novootkrivene ekstenzivne plućne tuberkuloze. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2012; 2(1-2):62-69


  Nastasijević-Borovec D, Rađenović-Petković T, Pejčić T, Stanković I, Rančić M, Ristić L, Đorđević I, Ćirić Z, Radović M. Značaj C-reaktivnog proteina u proceni kliničkog ishoda vanbolnički stečene pneumonije. Supplement to Scripta Medica, Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani Republika Srpska 2013; 3(1-2): 6-12


  I Stanković, T Pejčić, L Ristić, Z Ćirić, T Radjenović. Correlation of clinical parameters and results of bronchoalveolar lavage (BAL) in patients with systemic sclerosis (SS) 9th WASOG Meeting and 11 th BAL International Conference, 2008


  T Pejčić, I Stanković, TRadjenović, M Rančić, L Ristić. Bronchoalveolar lavage (BAL) in sarcoidosis of lung 9th WASOG Meeting and 11 th BAL International Conference, 2008,


  Ristic Lidija. Is CRP realy valid acute phase inflammation reactant in all patients with sputum bacterial positive culture in acute exacerbation of COPD? European Respiratory Society Congress 2010, Barcelona


  Radovic M, Ristic L, Golubovic S, Ciric Z. Chronic airflow obstruction in cases of new confirmed cavitary tuberculosis‐unrecognized COPD or disease manifestation? Eur Respir J 2010; 36:550.


  Radovic M, Ristic L, Golubovic S, Stankovic I, Rancic M, Pejcic T, Ciric Z, Ivanovic‐Djordjevic V. Tuberculosis related deaths during the DOTS controlled initial phase of treatment‐what are the risks? Eur Respir J 2010; 36:564.


  Ciric Z, Radovic M, Stankovic I, Pejcic T, Ristic L, Rancic M, Djordjevic I. Pulmonary rehabilitation of patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2010; 36:738.


  Nastasijevic-Borovac D, Pejcic T, Radjenovic-Petkovic T, Rancic M, Ristic L, Stankovic I, Ciric Z, Dugalic G. Examination of resistance of bacteria isolated from sputum and partial bronchoalveolar lavage in Clinic for lung disease – Knez Selo. Second pneumophthisiologic congress of Macedonia with international participation, 2011


  Ristic Lidija. Non invasive mechanical ventilation – challenges and advantiges.Third International Medical Congress of Southeast European Medical Forum SEMF, 12-15. September 2012. Belgrade


  Ristic Lidija. Analysis of the impact of tuberculosis on the evolution and progression of COPD and respiratory failure depending of smoking habits. Congress of  International Unia of Tuberculosis and Lung Diseases 2013, Paris

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Zlatanović L, Todorović L, Nikšić M. Analiza poremećaja ritma  i sprovođenja kod obolelih od HRI, Zbornik radova II Pneumoftiziološki dani u Nišu, 1988, 51


  Zlatanović L, Todorović L, Nikšić M. Analiza rada odeljenja intezivne nege u Klinici za plućne bolesti i TBC Knez Selo, Zbornik radova II Pneumoftiziološki dani u Nišu, 1988, 31


  Ristić L, Nikšić M. Da li se i kako menjaju uzročnici plućnih infekcija kod pacijenata lečenih na odeljenju intenzivne nege u vreme sankcija. Zbornik radova III Kongres pulmologa SR Jugoslavije, Bar,1995;15


  Ristić L, Nikšič M. Komparataivna analiza incidence i vrsta disritmija zavisno od stepena hipoksemije kod pacijenata lečenih na odeljenju intenzivne nege. Zbornik radova III Kongres pulmologa SR Jugoslavije, Bar,1995;44


  Ristić L, Živković Đ., Ilić S., Pejčić T., Rančić M., Dukić J., Radulović S. Da li je plućni tromboembolizam češći kod hronično hipoksemičnih pacijenata sa sekundarnom eitrocitoyom. Zbornik radova III Kongres pulmologa SR Jugoslavije, Bar,1995; 59


  Ristić L, Živković Đ., Pejčić T., Rančić M., Dukić J., Radulović. Plućne manifestacije popuštanja leve komore: možemo li srčanu astmu tretirati kao plućni problem. Pneumon(suppl) Jugoslovenski pulmološki dani, Bečići, 1996,103


  Ristić L, Stanković I., Đorđević D., Živković Đ., Pejčić T., Rančić M., Golubović S. Đorđević I. Analiza uzroka akutozacije HRI – da li je plućni tromboembolizam (PTE) češći nego što mislimo u hronično hipoksemičnih pacijenata sa poliglobulijom. Zbornik radova sa XLII Savetovanja pneumoftiziologa Srbije, Donji Milanovac, 1996, 296


  Rančić M., Velojić D., Dukić J., Zlatanović L., Pejčić T. Parametri plućne funkcije kod obolelih od karcinoma bronha. Zbornik radova II Pneumoftziološki dani u Nišu, 1988, 65


  Đorđević D., Kostić M., Zlatanović L. Promene u plućima kod malignih tumora dojke. Zbornik radova Malignomi pluća Niš, 1989, 91


  Janković Ž., Todorović L., Nikšić M., Zlatanović L. Elektrokardiografske promene u bolesnika sa karcinomom bronha, Zbornik radova Malignomi pluća Niš, 1989: 81


  Đorđević D., Kostić M., Stanković I., Zlatanović L. Kliničko radiološke karakteristike fantom tumora pluća i problem diferencijalne dijagnoze. Zbornik radova sa Simpozijuma Promena na plućima kod oboljenja drugih organa, Niška Banja, 1993, 51


  Ilić S., Ristić L, Vlajković M. Značaj sekunadrne eritrocitoze u nastanku plućnog tromboembolizma kod respiratorno insuficijentnih pacijenata, Zbornik apstrakata Savetovanje specijalista nuklearne medicine, Vrnjačka Banja, 1996: 21


  Stanković I., Đorđević D., Živković Đ., Stankovć I., Pejčić T., Rančić M., Ristić L., Dukić J. Terapijski efekat flutikazon propionata na parametre plućne funkcije i simptome u obollih od bronhijalne astme. Pneumon (Suppl.) Jugoslovenski pulmološki dani – Zbornik apstrakata, Bečići, 1996:16


  Vlajković M., Ilić S., Ristić L. Primena modifikovanih PIOPED kriterijuma za tumačenje scintigrama pluća u dijagnostici plućnog tromboembolizma kod hronično hipoksemičnih pacijenata, Zbornik apstrakata Savetovanje specijalista nuklearne medicine, Vrnjačka Banja, 1996: 25


  Radović M., Rančić M., Cekić M., Živković Đ., Đorđević D., Rančić S., Staković I., Pejčić T., Ristić L., Kocić D. Sindrom vene cave superior, Pneumon(suppl) Jugoslovenski pulmološki dani, Bečići, 1996: 30


  Cekić M., Rančić M., Radović M., Rančić S., Pejčić T., Stanković I., Živković Đ.,  Đorđević D., Ristić L., Kocić D., Janković S. Maligni pleuralni izlivi u neoplazmama pluća. Pneumon(suppl) Jugoslovenski pulmološki dani, Bečići, 1996: 30


  Rančić M., Cekić M., Radović M., Rančić S., Pejčić T., Stanković I., Živković Đ.,  Đorđević D., Ristić L., Živković M. Efekti primene ciklofosfamida, doksirubicina i cisplatine u odnosu na efekte etopozida icisplatine u hemioterapiji nemikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC). Pneumon(suppl) Jugoslovenski pulmološki dani, Bečići, 1996:35


  Đorđević D., Živković Đ., Staković I., Pejčić T., Rančić M., Ristić L. Izazivači astme kod dece i adolescenata: njihovo prepoznavanje i efikasnost edukacionog programa. Pneumon(suppl) Jugoslovenski pulmološki dani, Bečići, 1996:83


  Stanković I., Đorđević D., Živković Đ., Pejčić T. Rančić M., Ristić L. Efekat dinatrijum hromoglikata smog i u kombinaciji sa inhalatornim kortikosteroidima na astmatični kašalj. Pneumon(suppl) Jugoslovenski pulmološki dani, Bečići, 1996:91


  Đorđević D., Živković Đ., Stanković I., Pejčić T., Rančić M., Ristić L. Gornji disajni putevi i astma, Pneumon(suppl) Jugoslovenski pulmološki dani, Bečići, 1996:95


  Rančić M., Cekić M., Rančić S., Ristić L., Živković Đ., Stanković I., Đorđević D., Pejčić T. Evaluacija efekata primenjenih hemioterapijskih protokola u lečenju bolesnika sa mikrocelularnim karcinomom bronha, Zbornik radova sa XLII savetovanja pneumoftiziologa Srbije, Donji Milanovac, 1996: 277


  Stanković I., Đorđević D., Pejčić T., Živković Đ., Dukić J., Radulović S., Ćirić Z., Ristić L., Rančić M., Kocić D. Efikasnost antiinflamatornih lekova – inhaliranih kortikosteroida i kromalina kao prve terapijske linije kod novootkrivene blage astme. Pneumon ( suppl), Jugoslovenski pulmološki dani Budva, 1997: 86


  Đorđević D., Živković Đ., Stankovć I., Pejčić T., Rančić M., Ristić L., Radulović S. Upoređivanje jednogodišnjeg lečenja dece sa salmeterolom i beclamethasonom posebno i u kombinaciji. Pneumon (Suppl.) Jugoslovenski pulmološki dani – Zbornik radova, Bečići, 1998: 9 


  Đorđević D., Živković Đ., Stankovć I., Pejčić T., Rančić M., Ristić L. Efekat disodijumhromoglikata samog, u kombinaciji sa inhaliranim kortikosteroidima (IK) i u kombinaciji sa IK i dugotrajnim beta 2 agonistima na kašalj u bolesnika sa astmom. Pneumon (Suppl.) Jugoslovenski pulmološki dani – Zbornik radova, Bečići, 1998: 23


  Stanković I., Đorđević D., Živković Đ., Pejčić T., Ristić L., Rančić M. Nedokromil u terapiji bronhijalne astme. Zbornik radova XLIV Savetovanja pneumoftiziologa Srbije, Tara, 1998:39


  Đorđević D., Stanković I., Živković Đ., Stankovć I., Pejčić T., Rančić M., Ristić L. Bronhodilatatori u stabilnoj hroničnoj opstrukcijskoj bolesti pluća, Zbornik radova V Kongres interne medicine Jugoslavije i Prvi Kongres kliničke farmakologije Jugoslavije, 1999: 95


  Đorđević D., Stanković I., Pejčić T., Ristić L. Jednogodišnje lečenje obolelih od astme salmeterolom i beclofortom posebno i u kombinaciji. Zbornik radova XLIV Savetovanje pneumoftiziologa Srbije, Tara, 2002:34


  Stanković I, Đorđević D, Živković Đ, Pejčić T, Dukić J, Radulović S, Rančić M, Ristić L: Nedokromil u terapiji bronhijalne astme. Zbornik radova sa 44. savetovanja pulmologa Srbije Beograd 2002: 39


  Lidija Ristić. Rentgendijаgnostikа plućnog tromboembolizmа. KME Plućni tromboembolizаm,2008, Niš


  Lidija Ristić. Atipične pneumonije Sаvremeni аspekti i lečenje pneumonijа 2008, Niš 


  Lidija Ristić. Procenа rаdne sposobnosti kod obolelih od tuberkuloze. Godišnjа konferencijа o tuberkulozi 2008, Sаvа Centаr, Beogrаd


  Lidija Ristić.  Mere zа kontrolu širenjа tuberkulozne infekcije i rizici oboljevаnjа od tuberkuloze. Godišnjа konferencijа o tuberkulozi 2009, Sаvа Centаr, Beogrаd


  Lidija Ristić.  Ulogа lekаrа primаrne zdrаvstvene zаštite u kontroli tuberkuloze. Godišnjа konferencijа o tuberkulozi 2010, Sаvа Centаr, Beogrаd


  Lidija Ristić. Sаvrmeni principi dijаgnostike i lečenjа teških pneumonijа. Simpozijum ”Ozrenski dаni”, 2010, Soko Bаnjа


  Lidija Ristić. Istrаživаnje kontаkаtа sа obolelim od tuberkuloze u specifičnim populаcijаmа. Godišnjа konferencijа o tuberkulozi 2011, Sаvа Centаr, Beogrаd


  Lidija Ristić. Sаvremeni principi oksigenoterаpije. Simpozijum Sаvremenа sаznаnjа o hroničnoj opstruktivnoj bolesti plućа, 2011, Niš


  Lidija Ristić. Sаvremeni principi dijаgnostike i lečenjа respirаtorno ugroženih pаcijenаtа. Kongres pulmologа Srbije, 2011, Beogrаd


  Lidija Ristić. Sаvremenа DOTS strаtegijа u kontroli tuberkuloze Kongres internistа Srbije, 2011, Vrnjаčkа Bаnjа


  Lidija Ristić. Hemаtološke posledice hronične hipoksemije. Simpozijum ”Ozrenski dаni”, 2011, Soko Bаnjа


  Lidija Ristić. Novа strаtegijа trаgаnjа zа tuberkulozom u zаtvorimа. Godišnjа konferencijа o tuberkulozi 2012, Sаvа Centаr, Beogrаd


  Lidija Ristić. Zbrinjаvаnje pаcijenаtа u terminаlnom stаdijumu plućnih fibrozа. Simpozijum Intersticijske bolesti plućа 2012, Beograd


  Lidija Ristić. Sаvremenа dijаgnostikа i terаpijа kаšljа. Kongres fаrmаceutа Srbije 2012, Beogrаd


  Lidija Ristić. Multirezistentnа tuberkulozа – dosаdаšnji rezultаti i budućа iskušenjа. Kongres „Dаni srpske medicinske dijаspore, 2012, Beograd


  Lidija Ristić. Kаdа je kаšаlj indikаcijа zа kliničko ispitivаnje?III internаcionаlni Bаlkаnski kongres otorinolаringologа, 2013,Kopаonik


  Lidija Ristić. Indikаcije zа trаnsplаntаciju plućа. Kongres „Dаni srpske medicinske Dijаspore Trаnsplаntаcijа srcа i plućа  2013, Beograd

Poslednji put izmenjeno subota, 01 mart 2014 18:56