Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Radmila Veličković Radovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31.01,1961
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: Farmacija
 • Godina diplomiranja: 1984
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1.Величковић-Радовановић Р. Интеракције хиполипемичних лекова. Ур: Савић Т, Евалуација, дијагностика и терапија дислипидемија. Медицински факултет у Нишу. 2004.


  2.Величковић-Радовановић Р. Превенција нефротоксичности изазване лековима. У: Превентивна нефрологија, Библиотека Sciencia, Ниш, Ур. В. Стефановић, 2004


  3. Величковић-Радовановић Р. Терапија липидних поремећаја. У: Дијабетесна нефропатија. Универзитет Ниш, Ур. В. Стефановић 2002.


  4. Величковић-Радовановић Р. Аврамовић М, Бранка Митић, Костић С, Нагорни А: Антимикробни лекови у терапији H.pylori инфекције. Дијагностика и терапија болести дигестивног тракта повезаних са појачаном секрецијом хлороводоничне киселине. Ур. А. Нагорни. Просвета Ниш. 2005:151-8.


  5.Величковић-Радовановић Р. Рационална примена антибиотика у клиничкој пракси,Просвета Ниш, Ур Р.Величковић Радовановић, 2004.

 • Knjige i udžbenici:

  1.Величковић-Радовановић Р. Примена лекова на перитонеалној дијализи. У: Перитонеална дијализа. Просвета Ниш. Ур. М. Аврамовић.1997,149-56


  2.Аврамовић М, Величковић-Радовановић Р: Приказ болесника с перитонитисом на програму континуиране амбулаторне перитонеалне дијализе (ЦАПД). Интерна медицина- Примери из клиничке праксе са коментарима. Просвета Ниш. 1999, 111-3.


  3.Величковић-Радовановић Р. Лекови и бубрег.У: Клиничка нефрологија –принципи и пракса. Просвета Ниш, Ур. С.Страхињић 2002,597-601


  4.Величковић-Радовановић Р. Аврамовић М, Бранка Митић, Костић С, Нагорни А: Антимикробни лекови у терапији H.pylori инфекције. Дијагностика и терапија болести дигестивног тракта повезаних са појачаном секрецијом хлороводоничне киселине. Ур. А. Нагорни. Просвета Ниш. 2005:151-8.


  5.Величковић-Радовановић Р. Добра клиничка пракса. Форма и садржина стандардне процедуре рада Етичког одбора. У: Добра клиничка пракса у раду Етичких одбора. Ур. С. Јанковић. Медицински факултет Крагујевац. InterPrint Крагујевац.2009; 53-61;73-83.


  6. Величковић-Радовановић Р. Ентерална и парентерална исхрана. У: Вода и електролити. .Ур. Славимир Вељковић. Медицински факултет Ниш. Пунта Ниш. 2010; 121-131.


  7.Величковић-Радовановић Р. Клиничка фармакологија у здравственој заштити становништва југоистока Србије. У: Прилози историји Здравствене Културе Србије. Ур. Спира Страхињић. Медицински факултет Ниш. Галаксија.2011: 217-221.


  8.Величковић-Радовановић Р. Фармакологија и токсикологија. Ур. С. Јанковић. Медицински факултет Крагујевац.2011.


  9.Величковић-Радовановић Р. Фармакотерапија. Ур. Величковић-Радовановић Р. Медицински факултет Ниш. Галаксија.2011.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.Величковић- Радовановић Р, Пауновић Г, Mиков M, и сар.. Clinical Pharmacokinetics of Tacrolimus after the First Oral Administration in Renal Transplant Recipients on Triple Immunosu- ppressive Therapy. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2010;106 (6): 505-510.  IF: 2.308 (M22).


  2.Величковић- Радовановић Р, Catic-Djordjevic A, Milovanovic J, Djordjevic V, Paunovic G. and Jankovic SM. Population pharmacokinetics of tacrolimus in kidney transplant patients. Int J Clin Pharmacol Ther 2010(48):375-382IF: 1.381(M23)


  2. Величковић- Радовановић Р, Petrović J, Kodela B. and Janković S. Antihypertensive drugs utilization and educational activities. CEJMED. 2010; 5: 627- 35. IF 0.224 (M23)


  3. Величковић- Радовановић Р, Mitić B, Kitić D, Kostić S, Cvetković T, Đorđević V. Acute renal failure after licorice ingestion: A case report.CEJMED. 2011; 6 (1):113-116(M23)


  4.Величковић-Радовановић Р, Миков М, Цатић-Ђорђевић А, Стојановић М, Јокановић М, Стефановић Н, Цветковић Т. Tacrolimus as a part of immunosuppressive treatment in kidney transplant patients - sex differences. Gender Med 2012. 9(6):471-80. (if 2,10) (M21).


  5.Димитријевић З, Цветковић Т, Ђорђевић В, Павловић Д, Стефановић Н, Стојановић И, Пауновић Г, Величковић-Радовановић Р. How the duration period of erythropoietin treatment influences the oxidative status of hemodialysis patients. Int. J. Med. Sci. 2012:9(9):808-15.(IF 2.224)(M21)


  6.Величковић- Радовановић Р,  Mиков M, Пауновић Г,  Ђорђевић В, Цветковић Т, Цатић-Ђорђевић A.  Gender Differences in Pharmacokinetics of Tacrolimus in Kidney Transplant Recipients. Gender Med, 2011; 8(1):23-31. (M21)


  7.Китић Д, Бранковић С, Раденковић М, Савикин К, Здунић Г, Б. Коцић Б, Величковић Радовановић Р. Hypotensive, vasorelaxant and cardiodepressant activities of the ethanol axtract of Сideritis raeseri spp. J Physiol Pharmacol. 2012, 63 (5): 531-5.(IF 2,27)(M22)


  8.Николић В, Јевтовић-Стоименов Т, Величковић-Радовановић Р, Илић С, Дељанин-Илић М, Маринковић Д, Апостоловић С, Станојевић Д, Живановић С, Стефановић Н. Population pharmacokinetics of bisoprolol in patients with chronic heart failure. Eur J Clin Pharmacol. 2013; 69: 859-65.(IF 2,845)(M22)


  9.Николић В, Jeвтовић-Стоименов T, Сtoкановић Д, Mиловановић M, Величковић-Радовановић Р. и сар. An inverse correlation between TNF alpha serum levels and heart rate variability in patients with heart failure. J  Cardiology 2013; 62; 37-43. IF:1.284 (M23)


  10.Величковић-Радовановић Р, Петровић J, Kоцић B, Aнтић С, Mитић Р. Analysis of antibiotic utilization and bacterial resistance changes in a surgical clinic of Clinical centre Nis. J Clin Pharmacy Ther. 2012; 37(1): 32-36. IF 1.67(M23)


  11.Цатић-Ђорђевић A, Величковић-Радовановић Р, Стефановић Н, Цветковић T. Interactions between Tacrolimus and Metronidazole in a renal transplant patient. CEJMED. 2012; 7(5): 587-590.( IF: 0.312)(M23)


  12.Kнежевић M, Ђорђевић В,  Величковић-Радовановић Р, Станковић Ј, Цветковић T, Ђорђевић В. Influence of Dialysis Modality and Membrane Flux on Quality of Life in Hemodialysis Patients. Renal Failure 2012; 34(7):849-55 (IF-0,82)(M23)


  13.Џодић П, Живановић Љ, Протић A, Ивановић И, Величковић-Радовановић Р. и сар. Development and validation of a solid phase extraction-HPLC method for the determination of carbamazepine and its metabolites, carbamazepine epoxide and carbamazepine trans-diol, in plasma Soc. Journal of Serbian Chemical Society.2012. 77: 1423-36 (IF 0.879) (M23)


  14. Цветковић  T, Величковић-Радовановић Р, Раденковић С, Ђорђевић В, Влаховић П, Стефановић Н. Evidences for oxidative stress in essential hypertension. CEJMED. 2012; 7(5): 610-6 ( IF = 0.912) (M23)


  15.Кораћевић Г, Крстић Н, Дамњановић M, Величковић-Радовановић Р, и сар. Two different cut-off values for stress hyperglycemia in myocardial infarction. HealthMED. 2012; 6 (7):2507-12 (M23)


  16.Цветковић T, Павловић Р, Ђорђевић В, Стојановић И,Величковић- Радовановић Р, и сар.. Dimethylarginine - Biomarkers in Progression of Kidney Disease. J Med Biochem 2012 31 (4): 301-8 (M23)


  17.Кораћевић Г, Павловић С, Величковић-Радовановић Р, Кутлешић M. Pulmonary thrombolism through case reports. Book review. Vojnosanit Pregl. 2012; 69 (4): 375-6.(M24)


  18.Николић В, Јанковић С, Величковић-Радовановић Р, Апостоловић С, Станојевић Д, Живановић С, Јевтовић-Стоменов T. Population pharmacokinetics of carvedilol in patients with congestive heart failure. J Pharm Sci 2013; 102(8): 2851-2858. IF: 3.130 (M21)


  19.Цветковић T, Стефановић Н, Величковић-Радовановић Р, Пауновић Г,Ђорђевић В, Стојановић Д, Стојановић И, Павловић Д. Gender differences in oxidative and nitrosative stress parameters in kidney transplant patients on tacrolimus based immunosuppression. Int Urol Nephrol 2014; DOI 10.1007/s11255-013-0577-x IF: 1.325 (M23)


  20.Величковић- Радовановић Р, Petrović J, Kocić B, Antić S, Randelović G.Correlation between   antibiotic consumption and bacterial resistance as quality indicator of proper use of these drugs in inpatients. Vojnosanit Pregl. 2009; 66(4):307-12 (M24)


   


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Kostić S, Ljubenović S, Величковић Р, Stefanović V, Raičević R, Čukuranović R, Veljković S, Djordjević V, Malobabić Z. Наш протоkол за лечење перитонитиса код болесника на програму континуиране перитонеалне диализе. Srp Arh Celok Lek.1996;124(1): 149-51


  2.Kostić S, Величковић Р, Ljubenović S, Stefanović V, Raičević R, Čukuranović R, Veljković S, Djordjević V, Antić S. Influence of peritonitis on same parameters of CAPD efficacy. Srp Arh Celok Lek.1996;124(1): 153-5


  3.Djordjević V, Величковић Р, Avramović M, Savić V. Лупусни гломерулонефритис- Клиничко-морфолошка класификација. Srp Arh Celok Lek.1996;124(1): 62-4


  4.Величковић- Радовановић Р, Avramović M, Malobabić Z, Kostić S, Djordjević V. Дислипопротеинемија код болесника на перитонеумској дијализи. Srp Arh Celok Lek.1998;126(1): 77-81


  5. Avramović M, Величковић- Радовановић Р.  Djordjević V. Превенција И лечење инфекција излазног места и тунела перитонеумског катетера. Srp Arh Celok Lek.1998;126 (1): 45-9


  6.Врбић M, Врбић B, Величковић- Радовановић Р, Mитић Р. Колатерална штета и болничке инфекције. Med Pregl. 2010; 43(1):47-51.


  7.Малобабић З, Величковић- Радовановић Р, Стојановић М, Раденковић С, Страхињић С, Вукушић З, Гласновић Ј. Рационална и патогенетски оправдана примена антихипертензивних лекова у лечењу есенцијалне хипертензије. Acta medica medianae.1989; 5: 79-83. 


  8.Малобабић З, Величковић- Радовановић Р, Костић С, Ђорђевић В. Урапидил у лечењу хипертензије код болесника на хроничном програму хемодијализе. Acta medica medianae.1991;7: 35-41.


  9.Аврамовић М, Величковић- Радовановић Р, Костић С, Ђорђевић В, Митић Б. Fungal peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis. Facta universitatis, 1997,4(1):63-5.


  9. Величковић- Радовановић Р, Аврамовић М, Митић Б, Костић С, Ђорђевић В, Стојановић М. Fluvastatine efficiency in treating dyslipidemia in the patients at the peritoneal dialysis Acta Мedica Medianae 2002; 41 (5): 123-32


  10.Костић С, Пауновић Г, Аврамовић М, Величковић- Радовановић Р, Костић И, Стојановић М. Chronic renal failure today. Acta Мedica Medianae, 2004; 43 (3): 45-9.


  11.Пауновић Г, Пауновић К, Костић С, Величковић- Радовановић Р, Аврамовић М. Kidney transplanta tion in Serbia: Prospectives in new millennium. Acta medica Medianae, 2004; 43 (3): 55-8.


  12.Величковић- Радовановић Р, Аврамовић М, Пауновић Г, Раичевић Р. The use of drugs in renal failure. Acta Мedica Medianae 2004; 43 (3): 77-80.


  13.Величковић- Радовановић Р, Јанковић С, Аврамовић М, Костић С: The use of cardiovascular drugs in Niš region of Serbia. Facta universitatis. 2006; 13 (2): 94 -7.


  14.Величковић- Радовановић Р, Цатић-Ђорђевић А, Димић М. Клинички значајне фармакокинетичке интеракције антиепилептика, Acta Medica Medianae, 2007;46(4):55-60.


  15.Величковић- Радовановић Р, Цатић-Ђорђевић А, Пауновић Г, Ђорђевић В. Значај терапијског праћења имуносупресивних лекова код болесника са пресађеним бубрегом. Acta Medica Medianae, 2009; 48 (2): 22-7.


  16.Дамњановић И, Величковић- Радовановић Р, Цатић- Ђорђевић А, Коцић Р, Ћирић В, Цонић И, Бјелаковић Љ. Фармакокинетичко и фармакодинамичко моделирање базалних инсулина и аналога. Acta Medica Medianae 2009; 48 (1): 15-9.


  17.Jakoвљевић M, Joвановић M, Laзић З, Jakовљевић В, Ђукић A. Величковић-Радовановић Р. Current efforts and proposals to   reduce healthcare costs in Serbia. Ser J Clin Res. 2011; 12(4):161-3


  18.Дамњановић И, Величковић-Радовановић Р , Koцић Р, и сар. Утицај бета блокатора на инсулинску резистенцију код болесника са дијабетес мелитусом тип 2. Acta Medica Medianae 2011:50 ( 4): 23-28


  19.Стефановић Н, Цветковић T, Величковић-Радовановић Р, и сар. Значај полиморфизма CYP3A5 код болесника са трансплантираним бубрегом у Србији. Acta medica mediana, 2013; 52(1): 33-8


  20.


  20.Цатић-Ђорђевић A, Николић В, Живановић С, Стефановић Н, Величковић-Радовановић Р. Валидација аналитичке процедуре карведилола за примену у популационој фармакокинетичкој анализи. Acta medica mediana, 2013; 52(3): 33-38. (M52)


  21.Лалић J, Величковић-Радовановић Р, Митић Б, Николић В, Спасић А, Кораћевић Г. Medication adherence in outpatients with arterial hypertension. Acta fac med naiss 2013;30(4):209-218.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.Митић Б, Ђорђевић В, Савић В, Стефановић В, Величковић Р, Стојановић М, Аврамовић М, Костић С. The relationship between hyperlipidemia and progressive course of primary glomerulonephritis. Proceedings of the 5the Bantao congress of the NDTA. 2001; 84-5


  2.Аврамовић M, Величковић- Радовановић Р, Пауновић Г, Ђорђевић В. Irbesartan reduced proteinuria in diabetic nephropathy with early renal insufficiency. Proceedings of the 5the Bantao congress of the NDTA. 2001; 96-7


  3.Величковић- Радовановић Р, Аврамовић М, Митић Б, Костић С, Стојановић М. Therapeutic effects of pravastatin on hyperlipidemia in uremic patients on CAPD. Proceedings of the 5the Bantao congress of the NDTA. 2001; 207-8


  4.Величковић- Радовановић Р, Avramović M, Radenković С. Terapija lipidnih poremećaja kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom. Kardionefrologija. I Сimpozijum iz kardionefrologije sa medjunarodnim učešćem. 2003: 35-7


  5. Величковић- Радовановић Р. Лилић Р, Митић Р, Петровић Ј, Кодела Б, Раденковић С, Митић Б. Употреба кардиоваскуларних лекова на територији града Ниша. Кардионефрологија. II Симпозијум из кардионефрологије са међународним учешћем. 2005: 199-203


  6. Величковић- Радовановић Р, Коцић Б, Лилић Р,  Петровић Ј, Антић С  Antibiotics utilization and the development of bacterial resistance. Proceedings of the 8the congress of the European Association for clinical pharmacology and therapeutics. 2007; 153-6


  7. Петровић Ј,   Величковић- Радовановић Р,  Лилић Р  Кодела Б .Antibiotic therapy in upper respiratory tract infections in primary healthcare of Nis region Proceedings of the 8the congress of the European Association for clinical pharmacology and therapeutics. 2007; 149-52.


  8. Величковић- Радовановић Р. Antimicrobial approach to severe sepsis. Proceedings of Scientific symposium: Advances in critical care management. 2011;121-5.


  9. Цветковић Т, Павловић Д, Величковић-Радовановић Р, Стојановић И. Acute kidney injury biomarkers in clinical practice.- Први конгрес кардионефрологије и хипертензије југоисточне Европе. Зборник радова.  2013; 139-142.


  10.Величковић-Радовановић Р, Митић Б, Кораћевић Г, Радивојевић  J, Стојановић З, Цветковић T. Aplication of spironolactone in haemodialysis patients. Yes or no? Први конгрес кардионефрологије и хипертензије југоисточне Европе. Зборник радова. 2013;69-73


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.Величковић- Радовановић Р. Интеракције хиполипемичних лекова. Зборник Радова.ЦМЕ Евалуација, дијагностика и терапија дислипидемија.2004; 97-102.


  2.Величковић- Радовановић Р, Аврамовић М, Раденковић С, Митић Б. Липидни поремећаји и КВС компликације у бубрежних болесника. Кардионефрологија. И Симпозијум из кардионефрологије са међународним учешћем. 2003: 29-33.


  3.Величковић- Радовановић Р, Аврамовић М, Раденковић С. Терапија липидних поремећаја код болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом. Кардионефрологија. и Симпозијум из кардионефрологије са међународним учешћем. 2003: 35-37


  4. Величковић- Радовановић Р, Лилић Р, Митић Р, Петровић Ј, Кодела Б, Раденковић С, Митић Б. Употреба кардиоваскуларних лекова на територији града Ниша. Кардионефрологија. ИИ Симпозијум из кардионефрологије са медјународним учешћем. 2005: 199-203.


  5. Величковић- Радовановић Р, Аврамовић М, Митић Б. Превенција лековима изазваног оштећења бубрега. Осма школа дијализе: Дијабетесна нефропатија. 2004: 19-23.


  6. Величковић- Радовановић Р, Аврамовић М, Митић Б. Избор антихипертензивне терапије код дијабетесних болесника са повишеним крвним притиском и различитим коморбидитетима. Осма школа дијализе: Дијабетесна нефропатија. 2004: 188-94..


  7. Величковић- Радовановић Р, Аврамовић М, Стефановић В. Липидни поремећаји код болесника са дијабетес мелитусом. Осма школа дијализе: Дијабетесна нефропатија. 2004: 214-9.
  8. Аврамовић М, Величковић- Радовановић Р. Патогенеза и терапија нефротског синдрома у дијбетесној нефропатији. Осма школа дијализе: Дијабетесна нефропатија. 2004:74-7.
  9. Аврамовић М, Величковић- Радовановић Р, Ђорђевић  В. Лечење перитонитиса. Зборник радова Југословенски симпозијум сестара и техничара нефрологије, дијализе и трансплантације. 1996; 39-43


  10. Величковић- Радовановић Р, Поповић Д. Протоколи за лечење перитонитиса у пацијената на перитонеалној дијализи. Зборник радова IV Југословенски симпозијум сестара и техничара нефрологије, дијализе и трансплантације. 1995; 55-6


  11. Димић Љ, Миленковић Н, Станојевић М, Живановић Љ, Радовановић Р. Контраиндикације за примену неких антибиотика и нежељена дејства. Зборник на трудови. II конгрес здравствених радника Југославије. Струга 1985; 587-589.


  12. Величковић Радовановић Р, Цветковић Т, Шалингер-Мартиновић С, Петровић Ј. Превенција и терапија контрастне нефропатије (орална презентација). Кардионефрологија. 3. Симпозијум из кардионефрологије са међународним учешћем.Врњачка Бања. ур. С. Раденковић ГИП Пунта, Ниш, 2007: 107-11.


  13. Аврамовић М, Величковић-Радовановић Р, Перишић З, Лазареви М: Коронарна болест на перитонеумској дијализи- дијагностички и терапијски проблеми. Трећи симпозијум из кардионефрологије. Врњачка Бања; 2007: 149-53.


  14. Петровић Ј, Величковић-Радовановић Р, Лилић Р: Интеракције кардиоваскуларних лекова. Трећи симпозијум из кардионефрологије. Врњачка Бања; 2007: 132-9.
  15. Митић Р, Величковић Радовановић Р, Ј. Петровић, Р. Лилић. Интеракције и нежељена дејства антихипертензивних лекова. Пунта Ниш, 2011:106-9.


  16. Цветковић Т, Павловић Р, Топаловић А, Павловић Д, Ђорђевић В, Величковић-Радовановић Р, Стефановић Н. Диметиларгинини и класични инфламаторни маркер код пацијената на хемодијализи.IV Симпозијум Кардионефрологије, Ниш 2011:27-34.


  17. Митић Б, Величковић-Радовановић Р. Кардијална дисфункција и болести гломерула-савремени приступ. IV Симпозијум Кардионефрологије, Ниш 2011: 34-41.


  18. Раденковић М, Бранковић С, Китић Д, Вељковић С, Нешић М, Величковић-Радовановић Р. Хипотензивни и брадикардни ефекти гинка и црног лука код пацова. Симпозијум Кардионефрологије, Ниш 2011: 179-80


  19. Петровић Ј. Величковић-Радовановић Р, Митић Р, Лилић Р. Потрошња кардиоваскуларних лекова у Клиничком центру Ниш у периоду од 2008-10. Симпозијум Кардионефрологије, Ниш 2011:180-1.


  20. Величковић-Радовановић Р. New aspects in treatment of arterial hypertension in pregnant and breast feeding women. Симпозијум Кардионефрологије, Ниш 2011.102-6.


  21.Величковић- Радовановић Р.Антибиотска профилакса у трауми. (уводно предавање). Научни симпозијум Траума и анестезија. Медицински факултет Ниш. Медивест Ниш 2010: 43-6.


  22.Величковић- Радовановић Р, Митић Б, Цветковић Т. Савремена антихипертензивна терапија у трудноћи. Кардионефрологија.Пунта Ниш, 2011: 102-5.


  23.Величковић-Радовановић Р, Митић Б, Пауновић Г, Цветковић T. Савремена имуносупресивна терапија. Нови трендови у нефрологији. 2013; 56-65.


  24.Димитријевић З, Пауновић K, Пауновић Г, Стојановић M, Љубеновић С, Апостоловић Б, Величковић-Радовановић Р. Сепсом узроковано акутно оштећење бубрега. Нови трендови у нефрологији. 2013; 156-65.


  25.Пауновић Г, Пауновић К, Стојановић М, Димитријевић З, Величковић-Радовановић Р. Развој трансплантације бубрега у Клиничком центру Ниш. Нови трендови у нефрологији. 2013; 72-7.


  26.Пауновић К, Величковић-Радовановић Р.и сар. Неинвазивни маркери у процени фиброзе јетре код болесника на хемодијализи са хроничним хепатитисом Це. Нови трендови у нефрологији. 2013; 166-173

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 23 januar 2014 20:38