Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Gordana Stanković Babić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.12.1962.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: medicina
 • Godina diplomiranja: 1986.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Станковић-Бабић Г. Суво око. Монографија. Београд: Задужбина Андрејевић, 2012 


  2.Бабић Р.Р,  Страхињић С, Павловић Н,  Станковић-Бабић Г, Јеленковић А. Институт за нефрологију и хемодијализу (1972-2012) – Традиција стварања вредности. У: Страхињић С, Бабић Р.Р. Развој нефрологијe 1972-2012 у Србији и републикама бивше Југославије. Свен Ниш 2012 :183-197.


  3.Г.Станковић-Бабић, С.Цекић, М.Вујановић. ПЕДИЈАТРИЈСКА ОФТАЛМОЛОГИЈА – Одабрана поглавља. УРЕДНИК Г.Станковић-Бабић Медицински факултет Универзитета у Нишу (ISBN 978-86-6265-056-6; CIP 617.7-053.2 COBISS.SR-ID 15952905 у прилогу одлука Наставно научног већа од 26.02.2020. број:10-2095-5/1-1)

 • Knjige i udžbenici:

  1.Станковић-Бабић Г. Око и бубрег. У: Страхињић С. (гл.ур) Нефрологија – принципи и пракса. Медицински факултет Ниш, 2002; 443-447.


  2. Костовска В, Станковић- Бабић Г. Методе офталмолошког прегледа. У : Златановић Г. и сар . Офталмологија. Медицински факултет Универзитета у Нишу; Галаксија, Ниш 2011: 41-53.


  3. Станковић – Бабић Г. Очни капци. У: Златановић Г и сар. Офталмологија. Медицински факултет Универзитета у Нишу; Галаксија, Ниш 2011: 54-64.


  4. Станковић – Бабић Г. Сузни апарат. У : Златановић Г. и сар. Офталмологија. Медицински факултет Универзитета у Нишу; Галаксија, Ниш 2011: 73-77.


  5. Костовска В, Станковић-Бабић Г. Рефракција и акомодација. У: Златановић Г. и сар. Офталмологија. Медицински факултет Универзитета у Нишу; Галаксија, Ниш 2011: 151-161.


  6. Спира Страхињић, Раде Р. Бабић, Гордана Станковић-Бабић. Медицински факултет у Нишу 1960-2010-Улога и значај у заштити здравља народа југоистока Србије. У: Спира Страхињић и сар. Прилози историји здравствене културе Србије. Медицински факултет Универзитета у Нишу; Академија медицинских наука СЛД огранка у Нишу; Галаксија, Ниш 2011:75-85.


  7. Раде Р. Бабић, Гордана Станковић-Бабић, Спира Страхињић. Здравствена заштита југоистока Србије у периоду од 1878. до 2010. и болести становништва кроз векове. У: Спира Страхињић и сар. Прилози историји здравствене културе Србије. Медицински факултет Универзитета у Нишу; Академија медицинских наука СЛД огранка у Нишу; Галаксија, Ниш 2011: 86-102.


  8. Спира Страхињић, Раде Р. Бабић, Гордана Станковић-Бабић, Томислав Марјановић. Настанак и развој Медицинског факултета –Потрага за наставним базама и кадровима. У: Спира Страхињић и сар. Прилози историји здравствене културе Србије. Медицински факултет Универзитета у Нишу; Академија медицинских наука СЛД огранка у Нишу; Галаксија, Ниш 2011:117-126.


   9.Гордана Станковић-Бабић, Гордана Златановић, Драган Веселиновић, Предраг Јовановић, Јасмина Ђорђевић-Јоцић, Весна Костовска, Златица Вишњић. Клиника за офталмологију у Нишу у здравственој заштити становништва југоистока Србије 1960-2010. У: Спира Страхињић и сар. Прилози историји здравствене културе Србије. Медицински факултет Универзитета у Нишу; Академија медицинских наука СЛД огранка у Нишу; Галаксија, Ниш 2011: 267- 273.


  10. Гордана Станковић-Бабић. Око и бубрег-улога офталмолога у превенцији бубрежних болести. У : Страхињић С, Бабић Р.Р. Превенција бубрежних болести. Свен, Ниш 2012: 284-293.


   11.Rade R. Babić, Spira Strahinjić, Nikola Pavlović, Gordana Stanković Babić. INSTITUT ZA NEFROLOGIJU I HEMODIJALIZU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU (1973–2013).U: Spira Strahinjić, Nikola M. Pavlović,Rade Babić .NOVI TRENDOVI U NEFROLOGIJI. Sven Niš 2013 : 9 -30. (CD издање)


  12.Gordana Stanković-Babić.OKO I BUBREG – SENILNA DEGENERACIJA MAKULE KOD BOLESNIKA SA HRONIČNIM BUBREŽNIM BOLESTIMA. U: Spira Strahinjić, Nikola M. Pavlović,Rade Babić .NOVI TRENDOVI U NEFROLOGIJI. Sven Niš 2013 : 194- 203. (CD издање)


   13. Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić, Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović.RADIOLOŠKI INFORMACIONI SISTEM BREND U RADIOLOGIJI. U: Spira Strahinjić, Nikola M. Pavlović,Rade Babić .NOVI TRENDOVI U NEFROLOGIJI. Sven Niš 2013 : 248- 258. (CD издање)


  14.Бабић Р.Р, Страхињић С, Павловић Н, Станковић-Бабић Г. Институт за нефрологију и хемодијализу Медицинског факултета Универзитета у Нишу (1973-2013). У: Страхињић С, Павловић Н,Бабић Р.Р.Нови трендови у нефрологији. Продужи живот.40 година оснивања Института за нефрологију и хемодијализу Медицинског факултета Универзитета у Нишу (1973-2013). Академија медицинских наука СЛД-Огранак у Нишу.Медицински факултет Универзитета у Нишу,Свен Ниш, 2015: 9-31.


  15.Бабић Р.Р, Станковић-Бабић Г, Бабић С, Марјановић А.Радиолошки информациони систем бренд у радиологији. У: Страхињић С, Павловић Н, Бабић Р.Р. Нови трендови у нефрологији. Продужи живот.40 година оснивања Института за нефрологију и хемодијализу Медицинског факултета Универзитета у Нишу (1973-2013). Академија медицинских наука СЛД-Огранак у Нишу.Медицински факултет Универзитета у Нишу,Свен Ниш, 2015: 211-222.


  16.Станковић-Бабић Г. Око и бубрег – Сенилна дегенерација макуле код болесника са хроничним бубрежним болестима. У: Страхињић С,Павловић Н, Бабић Р.Р. Нови трендови у нефрологији. Продужи живот.40 година оснивања Института за нефрологију и хемодијализу Медицинског факултета Универзитета у Нишу (1973-2013). Академија медицинских наука СЛД-Огранак у Нишу.Медицински факултет Универзитета у Нишу,Свен Ниш, 2015: 162- 172.


  17.  Павловић Н,Станковић-Бабић Г. Проф др Баба-Милкић.У : Ђукановић Љ . Биографије дугогодишњих чланова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Академија медицинских наука Српског лекарског друштва.Београд , 2016: 20-21.


  18.  Павловић Н,Станковић-Бабић Г.Проф др Бранислав Грбеша. У : Ђукановић Љ . Биографије дугогодишњих чланова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Академија медицинских наука Српског лекарског друштва.Београд , 2016:76-77.


  19.Павловић Н, Бабић Р, Станковић-Бабић Г. Проф др Радослав Живић.У : Ђукановић Љ . Биографије дугогодишњих чланова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Академија медицинских наука Српског лекарског друштва.Београд , 2016:105-106.


  20.Павловић Н, Бабић Р, Станковић-Бабић Г. Проф др Војислав Костић.У : Ђукановић Љ . Биографије дугогодишњих чланова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Академија медицинских наука Српског лекарског друштва.Београд , 2016:171-172.


  21. Бабић Р,  Станковић-Бабић Г,  Павловић Н. Проф др Војислав Николић.У : Ђукановић Љ . Биографије дугогодишњих чланова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Академија медицинских наука Српског лекарског друштва.Београд , 2016:242-243.


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.Gordana Stanković-Babić, Ana Oros, Sonja Cekić, Milena Vujanović, Rade R. Babić. Jednostrana aplazija nervusa optikusa udružena sa mikroftalmusom. Vojnosanit Pregl 2012; 69(3): 286-290. IF: 0.210 (M23) 


  2.Jasmina Djordjević-Jocić, Gordana Zlatanović, Dragan Veselinović, Predrag Jovanović, Vidosava Djordjević, Lilika Zvezdanović, Gordana Stanković-Babić, Milena Vujanović, Sonja Cekić, Matthias Zenkel, Ursula Schlotzer-Schrehardt. Transformišući faktor rasta β1, matriks metaloproteinaze-2 i njen tkivni inhibitor kod bolesnika sa pseudoeksfolijativnim sindromom/glaukomom. Vojnosanit Pregl 2012; 69(3): 231-236. IF: 0.210 (M23)


  3.Sonja Cekić, Dijana Risimić, Gordana Stanković-Babić, Rade Babić, Vesna Jakšić, Ivan Jovanović, Jasmina Đorđević-Jocić. Papilledema as a diagnostic challenge- report of three cases. Central European Journal of Medicine 2012; 7(1):100-107. IF: 0.262 (M23)


   4.Stanković-Babić G, Vujanović M, Cekić S. Identical Twins with "Mirror image" Anisometropia and Esotropia. Srp Arh Celok Lek 2011;139 (9-10) : 661-665. IF: 0.190 (M23) 


   5.Gligorijević J, Krstić M, Stanković -Babić G. Immunohistochemical detection of estrogen and progesterone receptors in the human lacrimal gland. Archives of Biological Sciences 2011; 63(2):319-324. IF: 0.360 (M23)


  6.Babić RR, Stanković-Babić G, Živić M. Medical Corps Colonel Doctor Sava Petrović "Flora of the town of Niš Rregion" - inheritance for the future. Vojnosanit Pregl 2011; 68(3) : 281-285. IF: 0.179 (M23)


   7.Cekić Sonja, Stankovic-Babić Gordana, Visnjic Zlatica, Jovanovic Ivan D, Risimic Dijana. Optic Disc Abnormalities - Diagnosis, Evolution and Influence on Visual Acuity. Bosnian Journal Of Basic Medical Sciences 2010; 10(2): 125-132. IF: 0.415 (M23)


  8.Babić RR, Stankovic-Babić G. The 50th anniversary of death of Academician Dorde P. Nesić. Vojnosanit Pregl 2010; 67(4): 339-44. IF: 0.199 (M23)


   9.Babić RR, Živić M, Stanković-Babić G. Sanitetski pukovnik dr Dragutin S Petković, prvi upravnik Pasterovog zavoda u Nišu. Vojnosanit Pregl 2009;66(9):763-8.IF: 0.199 (M23)


  10.Cekić S, Cvetković T, Jovanović I,  Jovanović P, Milica Pešić, Stanković-Babić G,  Milenković S,  Risimić D.C –reactive protein and chitinase 3-like protein 1 as biomarkers of spatial redistribution of retinal blood vessels on digital retinal photography in patients with diabetic retinopathy. Bosn J Basic Med Sci 2014:14(3):1-8IF: 0,413  (M23)  


  11.М. Раденковић, Г.Станковић-Бабић, П. Јовановић, Ј. Ђорђевић-Јоцић, М. Тренкић-Божиновић. OCULAR SURFACE DISEASE INCIDENCE IN PATIENTS WITH OPEN ANGLE GLAUCOMA. Srp Arh Celok Lek 2016 Jul-Aug;144(7-8):376-383.     IF: 0.253 (M23)   


  12.М. Вујановић, Г. Станковић-Бабић, А. Орос, Г. Златановић, П. Јовановић,С. Цекић, Б. Томашевић, Ј. Ђорђевић-Јоцић.REFRACTIVE ERRORS IN PREMATURE INFANTS WITH RETINOPATHY OF PREMATURITY AFTER TREATMENT WITH ANTIVEGF THERAPY. Vojnosanit Pregl 2017; 74(4): 323–328.   IF: 0.405 (M23)


  13.Zivkovic M,Dayanir V, Zlatanovic M, Zlatanovic G,Jaksic V. ,Jovanovic P., Radenkovic M., Djordjevic-Jocic J.,Stankovic-Babic G.,Jovanovic S. Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness in Different Glaucoma Stages Measured by Optical Coherence Tomography .Ophthalmic Res 2018;59(3):148-154.         IF: 1.826 (M22)


  14.G. Stanković-Babić, M. Vujanović, S Cekić. Ankyloblepharon filiforme adnatum with a bilateral cleft lip and palate. Srp Arh Celok Lek Srp Arh Celok Lek,2018Jul-Aug;146(7-8):447-451.    IF: 0.299 (M23)


  15.Marija Radenković, Gordana Stanković-Babić, Jasmina Đorđević-Jocić, Maja Živković, Marija Trenkić-Božinović, Maja Petrović, Nevena Zlatanović, Mariola Stojanović. Ocular biometric changes after trabeculectomy.Srp Arh Celok Lek 2019 May Jun 147;(5-6):341-347.     IF: 0.299 (M23)


  16.Sonja Cekić, Tatjana Cvetković, Ivan Jovanović, Predrag Jovanović,Gordana Stanković-Babić, Milica Pešić, Milena Vujanović. Association of advanced oxidation protein product,thiobarbituric acid reactive substances and total sulfhydryl groups with retinal blood vessels caliber. Srp Arh Celok Lek 2019;147(11- 12): 736-745.          IF: 0.299 (M23) 


  17.Aleksandra Stankovic, Gordana Stankovic -Babic, Maja Nikolic, Olivera Radulovic, Roberta Markovic, Marija Andjelkovic Apostolovic, Dejan Bonic. Black Smoke and Sulphur Dioxide in the Air as Risk Factors for Dry Eye Disease. Pol.J.Environ.Stud.2019;28(4):2381-2388.       IF: 1.186 (M23)


  18.Trenkić-Božinović S Marija, Stanković-Babić Gordana,Petrović Maja, Karadžić Jelena, Šarenac Vulović Tatjana, Trenkić Milan. Role of Optical Coherence Tomography in early Detection of Macular Thinning in Rheumatoid ArthritisPatient with Chloroquine Retinoparthy. Journal of Research in Medical Sciences 2019;24:55 - 58.  IF: 1.467 (M22)


  19.M. Petrović, M. Resan, G. Stanković Babić, T. Šarenac Vulović, M. Radenković, A. Veselinović, M. Trenkić, M. Cvetanović Analysis of structural and vascular changes of the optic nerve head and macula in different stages of primary open angle glaucoma. Vojnosanit Pregl  2022;79(2):142-149. IF: 0.168 (M23) DOI:10.2298/VSP200526084P


  20. G Stanković-Babić, S Cekić, M Trenkić. The Role of Ophthalmologists in Diagnosing Marfan Syndrome. Niger J Clin Pract 2022; 25(5):725-727. IF: 0.968 (M23)


   


                                                                                           

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić. Medicina u notafiliji – III deo. Med Pregl. 2013; 66 (5-6): 268-272.


   2.Stanković-Babić G, Cekić S. Autologi serumi u terapiji suvog oka. Med Pregl 2012; 65(11-12): 511-515.


   3.Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić. Medicina u notafiliji – II deo. Med Pregl 2012; 65 (7-8): 347-350.


   4.Celeva Markovska V, Stankovic Babic G, Zdravkovska Jankuloska M.Comparative study of pterygium surgery. Prilozi. 2011; 32(2):273-87.


   5.Cekić S, Stanković- Babić G, Jovanović I. Multifokalni horoidopatski sindromi - prikaz slučaja. Medicinski pregled 2011; 64 (3-4): 219-222.


   6.Babić RR, Stanković-Babić G. Marija Sklodovska Kiri (1867-1934) - Doprinos razvoju radiologije. Medicinski pregled 2011; 64 (34):229- 233.


  7.Gordana Stankovic Babic, Jasmina Gligorijevic, Gordana Zlatanovic. Dijagnostika suvog oka. Medicinski pregled 2011; 64(1-2): 68-72.


   8.Stanković–Babić G, Zlatanović G, Đorđević-Jocić J, Cekić S, Vujanović M. Terapijski pristup kod disfunkcionalnog sindroma suza. Medicinski pregled 2010; 63 (11-12):793-800.


   9.Đorđević-Jocić J, Zlatanović G, Veselinović D, Stanković-Babić G, Vujanović M, Živković M. Okularni pseudoeksfolijativni sindrom. Medicinski pregled 2010; 63 (9-10): 681-688.


  10.Babić Rade R, Stanković-Babić Gordana. Laza K. Lazarević - doktor, pravnik, književnik i u tri rata ratnik.Medicinski pregled, 2010; 63 (5-6): 431-436.


   11.Cekić S, Stanković-Babić G. Primena ultrazvuka u dijagnostici i praćenju endokrine orbitopatije. Medicinski pregled 2010; 63(3-4):241-8.


   12.Babić R.R, Stanković – Babić G. Medicina u notafiliji. Medicinski pregled 2010; 63 (3-4): 289-292.


   13.Cekić S,Petković T,Stanković-Babić G,Mršić J. Central retinal artery occlusion in a patient with metabolic syndrome X.J Ophthalmic Vis res 2010;5 (1):57-60. 


  14.Kostovska V, Stanković-Babić G,  Smiljković-Radovanović K, Cekić S, Vujanović M, Bivolarević I. ANALYSIS OF REFRACTIVE ERRORS IN CHILDREN AGED UP TO 15 YEARS. Acta Medica Medianae 2013, Vol.52(2): 33-40.


  15.Rade R. Babić, Zoran Milošević, Boris Đinđić and Gordana Stanković-Babić. RADIOLOGY INFORMATION SYSTEM. Acta Medica Medianae 2012;51(4):39-46.


  16.RR. Babić, R. Živić, G. Stanković - Babić, Z. Milošević,  V. Mitrović. Profesor dr . Milan  D. Petković (1906-1987). Acta Medica Medianae 2012; 51(3): 63-66.


  17.Gordana Stanković-Babić, Ana Oros , Milena Vujanović , Sonja Cekić. Stage  5 Retinopathy of prematurity in one eye – case report. Аcta Medica mediane  2012;51(1) :37-41.


  18.Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić.Povreda oka iz vatrenog oružja rendgenološki prikaz dva bolesnika.Acta Ophthalmologica 2013,Vol.39(1-2): 27-31.


   19.Rade R. Babić,Gordana Stanković-Babić,Jovica Mršić. Periorbitalno strano telo dijagnostikovano AGFA CR -30 digitalnim procesorom. Acta Ophthalmologica 2012,Vol.38(1-2): 28-31.


  20.R.R.Babić,Z.Miliošević,G.Stanković-Babić.Teleradiology-Radiology at distance. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2012; 29(3): 145-151.


   21.Rade R. Babić, Zoran Milošević, Gordana Stanković- Babić. WEB TECHNOLOGY   IN   HEALTH   INFORMATION  SYSTEM. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2012; 29(2): 81-87.


   22.Rade R. Babić,Gordana Stanković-Babić. Oftalmološki motivi na freskama pravoslavnih crkava i manastira. Acta Ophthalmologica 2011,Vol.37(1-2): 36-40. 


   23.Sonja Cekić, Zlatica Višnjić, Dragan Veselinović, Predarag Jovanovć,Gordana Stanković-Babić, Milena Vujanović. Diabetic papillopathy-two case reports.Acta Ophthalmologica 2011,Vol.37(1-2): 31-35.


   24.Ivana Bivolarević,Gordana Stanković-Babić, Sonja Cekić. Senilna degeneracija makule -  vodeći uzrok slepila kos starijih osoba. Acta Ophthalmologica 2011,Vol.37(1-2): 19-25.


   25.Milena Vujanović,Sonja Cekić, Gordana Stanković- Babić, Marija Cvetanović. Diagnosis and Treatment of Bacterial Conjunctivitis in children from birth to school age.  Acta Ophthalmologica 2011,Vol.37(1-2):12-18.


   26.Gordana Stanković-Babić,Sonja Cekić,Goran Koraćević.Neželjena dejstva terapije Amiodaronom na oku. Acta Ophthalmologica 2011,Vol.37(1-2):5-11.


   27.Babić RR ,  Bašić B,  Govedarović K, Đinđić B,  Stanković-Babić G,   Marković- Perić S. Excretory urography in patients prepared by Simethicon  (Espumisan ®) . Acta medica medianane 2011 ;50(1):38-.43.


   28.Babić RR, Stanković-Babić G.Marija Sklodovska Kiri(1867-1934)-doprinos razvoju ratne radiologije . Acta Medica Medianae 2010;49(1):70-72.  


   29.Đorđević Jocić J,Zlatanović Z,Veselinović D,Stanković-Babić G,Cekić S.Polno uslovljene razlike u aktinosti matriks metaloproteinaze MMP-2 i tkivnih inhibitora matriks proteinaza očne vodice bolesnika sa pseudoeksfolijativnim sindromom-glaukomom. Acta Medica Medianae 2010;49(1):5-12.


   30.Stanković-Babić G, Babić RR.Оftalmološko – rendenološka slika sindroma  Crouzon – prikaz bolesnika . Acta Medica Mediana 2009;48(2):37-40.


   31.Stanković- Babić G,Vujanović M,  Cekić C.Refrakcione anomalije u blizanaca. Acta Ophthalmologica  2009,35 : 5-11.  


   32.Babić RR, Stanković-Babić G. Akademik Đorđe P.Nešić (1873-1959)- doktor , ratnik, pisac, sportista . Acta Ophthalmologica   2009,35 : 31-35.


   33.Babić RR, Stanković-Babić G. Hodoški zbornik i lečenje očnih bolesti – prilog za istoriju srpske medicine . Acta Ophthalmologica   2009,35 : 28-30. 


   34.Stanković- Babić G, Despotović N.Are Refractive errors related to   deformities of the spinal column? Acta Fac Med Naiss 2009 ; 26(1):49-53.


   35.Stanković- Babić G,Vujanović M,Đođević-Jocić J,  Cekić S.Ocular features of Marfan syndrome. Facta Universitates 2008; 15(1): 37-40.


   36.Stanković-Babić G, Zlatanović G, Đorđević-Jocić J,Kostovska V,Cekić S.Ocular toxocariasis- a case report.Acta Fac Med Naiss 2007;24(3):121-4. 


   37.Stanković-Babić G, Kostovska V,Đorđević-Jocić J,Vujanović M.Neurofibromatosis 1 in twins - a case report. Acta Fac Med Naiss 2007: 24(4) :223-7.


  38. Babić RR, Živić M, Stanković-Babić G,Krstić M. Osnovi rendgnografisanja mastoidnog nastavka temporalne kosti.Acta Medica Mediane 2007 ;46(4):52-4.  


  39.Babić RR, Živić M, Stanković-Babić G,Koutsonanos D, Krstić M.Osnovi rendgenografisanja piramide temporalne kosti. Acta Medica Mediane 2007;46(3): 38-9.  


  40. Babić RR, Stanković- Babić G.. Rendgenološko-oftalmološka slika bolesnog oka . Acta Ophthalmologica  2007; 33:17-22. 


   41.Babić RR, Stanković –Babić G. Radiološke metode pregleda u dijagnostici patoloških stanja i oboljenja oka.  Acta Ophthalmologica    2007; 33:12-16. 


  42.Cekić S, Višnjić Z,Stanković-Babić G. Akutna multifokalna plakoidna pigmentna epitelopatija – prikaz slučaja. Acta Ophthalmologica   2007: 33:42-45.


  43.Zlatanović G,Đurović B, Stanković-Babić G, Đorđević-Jocić J,Cekić S,Vujanović M, Micić N. Rezultati operacije katarakte u pacijenata sa  hetrohromnim iridociklitisom-Fuchs. Medicus 2007; 8 (1): 20-22.    


  44.Babić RR, Stanković-Babić G, Krstić M, Marković N,Živić S, Dinić Z. Hirurška stanja abdomena na nativnom rendgenogramu abdomena u stojećem stavu. Acta   Medica Medianae 2007; 46 (2): 68-70. 


  45.Babić RR, Stanković-Babić G, Zlatanović G, Višnjić Z,Đorđević- Jocić J, Tomašević B. Prilog poznavanja rendgenološke slike orbitalnih fractura. Acta   Medica Medianae 2006; 45 (4): 43-45.


  46.Babić RR, Stanković-Babić G,  Zlatanović G, Živić M,Višnjić Z, Đorđević-Jocić J,Tomašević B,  Dinić Z,  Dinić S. Dijagnostičke mogućnosti  radioloških metoda pregleda u dijagnostici patoloških stanja i oboljenja oka. Acta Medica Medianae   2006; 45 (4): 46-49.


  47.Babić RR, Živić M, Stanković-Babić G, Dinić Z, Dinić S. Algoritam  radioloških metoda pregleda u dijagnostici patoloških stanja i oboljenja paranazalnih šupljina. Acta  Medica Medianae 2006; 45 (4): 56-58.


  48.Đorđević-Jocić J,  Zlatanović G, Stanković-Babić G. Immune system disorsers in pathients with sceritis . Facta Universitates Series ''Medicina and biology'' 2006, 13 (2): 98-103.  


   49.Đorđević-Jocić J, Zlatanović G, Veselinović D, Stanković-Babić G,  Micić S. Clinical Study of Episcleritis and Scleritis. Acta Fac Med Naiss 2005;22(2):101-106.


   50. Kostovska V, Stanković-Babić G, Zlatanović G, Veselinović D, Jovanović P, Otašević Lj. Refrakcione anomalije ambliopne dece bez i sa strabizmom.Acta medica medianae 2003,2,:41-47. 


  51.Babić RR. Stanković - Babić G. Rendgenolosko-oftalmoloski aspekti nekih oboljenja  oka. Acta Medica Medianae 2002: 2; 51-61.


  52.Stanković-Babić G, Zlatanović G, Cekić S.Sjogren i non Sjogren suzni deficit.   Balneoclimatologija 2002; Suppl. 2, 26: 95-98.


  53.Zlatanović G, Stanković-Babić G, Jovanović P, Živković S, Vujanović M. Infekcija oka u konatalnom periodu. Acta Medica Medianae 2001; 3: 57-63.


  54.Živković S, Zlatanović G, Stanković-Babić G, Jovanović P, Katić V.  Nova saznanja o Sjogrenovom sindromu. Acta Medicae Medianae 2001; 5: 3-30.   


  55.Babić RR, Mrvić M, Milatović S, Stanković-Babić G, Marković S, Lekić V, Janković J, Božić M. Quinncke-ov edem izazvan Iopromidom pri urografiji. Acta  Medica Medianae 2001: 2; 61-66. 


  56.Zlatanović G, Stanković-Babić G,Jovanović P,Vujanović M,Živković S. Savremena terapija vaskulitisa retine. Acta Medica Medianae 2001: 4; 69-78.


   57.Stankovic-Babić G, Zlatanovic G, Kostovska V, Babic RR, Tomasevic B. Povrede  oka sa posebnim osvrtom u toku NATO agresije. Acta Medica Medianae  2001: 2; 47-53.


   58.Stanković-Babić G, Babić RR, Govedarević N. Živic S. Stanojević M.  Zlatanovic  G, Radovanovic Z. Milatovic S. Petkovic V. Mitrovic D. Morbus Sturge-Weber-Krabbe rudimentirana forma. Acta Medica Medianae  2000: 4; 63-70.


   59. Babić RR, Milatović S, Mrvić M, Stanković-Babić G. Angioneurotski edem izazvan   jodnim kontrastnim sredstvom pri urografiji. RAS 2001;10(1):51-53.


   60.Zlatanović G, Kostovska V, Stanković-Babić G, Đorđević -Jocić J. Petogodišnje iskustvo implatacione hirurgije na Očnoj klinici u Nišu.. Acta Fac Med Naiss 2000; 1(17): 68 -72. 


  61.Zlatanović G, Stanković-Babić G, Smiljković V, Marković Z, Stanković A,Veselinovć D. Učestalost prednjeg uveitisa u bolesnika sa seronegativnim spondiloartropatijama. Acta Medicae Medianae 1999; 1:78-83. 


  62. Stanković-Babić G, Matović G. Promene na očima u Marfanovom sindromu. Acta   Medica  Medianae1998; 4:69-72. 


  63.Stanković-Babić G,Zlatanović G,Perović B, Stanković A.Recidivirajući sklerokeratitis u Wegener-ovoj granulomatozi-prikaz bolesnika.  Acta Medica Mediane. 1997; 3: 93-96.


   64. Babić MR, Babić RR, Živković Đ, Golubović S, Stanković-Babić G, Antanasijevć S, Ignjatović R. Rendgenska slika cisticerkoze-povodom nalaza u našeg bolesnika. Acta Medica Medianae 1996; 4: 97-105.


   65.Živković R, Lazić D,  Jovčić S, Stanković G, Babić RR, Slavković A. Hipertrofična stenoza pilorusa. Acta Medica Medianae 1989; 28 (2): 69 -73.


   66.Stanković G, Babić RR. Značaj utvrđivanja položaja medijastinuma u dijagnostici plućne patologije. Naučni podmladak 1986; 3-4 (18): 43-48. 


  67.Babić RR, Stanković G. Prilog diferencijalnoj dijagnozi "prstenastih senki" na rendgenogramu pluća.  Naučni podmladak 1986; 1-2 (18): 25-31. 


  68.Цекић С,  Јовановић И,Станковић-Бабић Г, Јовановић П, Јакшић В, Мавија М, Кртинић Д. Retinal Vascular Occlusive Disorders and Inflammatory Biomarkers of Metabolic Syndrome. J Clin Trials 2014: 2-4.


  69.Бабић Р.Р, Станковић – Бабић Г.Dr Avram Jozef Vinaver (1862-1915) – Pioneer of Radiology in   Serbia. Мед Прегл 2015; LXVIII (5-6): 204-210.


  70.Тренкић-Божиновић М, Оташевић С,  Станковић-Бабић Г,Тасић А, Тренкић М.Human  Ocular Dirofilariosis: Clinical and Epidemiological features.Acta Medica Medianae 2014; 53(1):80-84.  


  71.Вујановић М, Станковић-Бабић Г. Syndroma Noonanprikaz slučaja. Acta medica Medianae 2014;53(2):54-56.


  72.Станковић–Бабић Г,Орос А, Вујановић М, Цекић С, Јоновић М.Some of  the risk factors for rethinopathy of prematurty.Acta medica Medianae 2014;53(3):5-10. 


  73.Бабић Р.Р, Станковић-Бабић Г, Лазовић М, Бабић С, Марјановић А, Кажић Т,  Ристић М. Др Јосиф  Панчић (1814 - 1888) - Двеста година од рођења, I део. Acta Medica Medianae 2015; 54(1):71-74. 


  74.Бабић РР,Станковић-Бабић Г.Повреда ока из ватреног оружја рендгенолошки приказ два болесника. Acta Ophthalmologica 2013; 39(1-2): 27-31.


  75.Бабић РР, Станковић-Бабић Г, Вујановић М, Цекић С, Ђорђевић-Јоцић Ј, Павловић-Радојковић А. Краниостенозе рендгенолочко офталмолочки аспект. Acta Ophthalmologica 2014; 40 (1):25-29.


  76.Станковић-Бабић Г, Глигоријевић Ј,Стојановић Ј. Дијагностика сувог ока-патохистолошке методе прегледа.Acta Ophthalmologica 2014; 40(2):5-10.


  77.Бабић Р.Р,Станковић-Бабић Г,Ранчић Д.Радиолошки аспекти патолошких стања и обољења параназалних шупљина.APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2013;11(1) : 30-36.


  78.Бабић Р.Р, Бабић С, Марјановић А, Павловић Д.М,  Ранчић Д, Станковић-Бабић Г. Основи рендгенграфисања параназалних шупљина.APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2014;12 (2):20-24.


  79.Бабић Р.Р, Бабић С, Марјановић А, Павловић М.Д., Павловић М ,Станковић-Бабић Г. Магнетна резонанца. Materia Medica 2014, 30(2):1121-1130.


  80.Бабић Р.Р,Станковић-Бабић Г,Бабић С,Марјановић А,Павловић Д.М.,Павловић Л.М.Гама нож.APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2015;13 (1) : 35-38.


  81.Бабић Р.Р,Станковић-Бабић Г, Јевтић М, Јевтић А, Бабић С, Марјановић А, Јевтић Н. Офалмолошки мотиви на фрескама православних цркава и манастира – II део. Acta Ophthalmologica 2015; 41(1):48-52.


  82. Бабић Р.Р, Станковић-Бабић Г, Лазовић М, Бабић С, Марјановић А, Кажић Т,  Ристић М. Др Јосиф  Панчић (1814 - 1888) - Двеста година од рођења, I I део. Acta Medica Medianae 2015; 54(2):71-75. 


  83.Cekic S, Jovanović P, Jovanović I, Stanković-Babić G, Cvetković T. The Role of Systemic Infamation in Pathogenesisi of Diabetic Maculopathy.Journal of Ophthalmology and Ophthalmic Surgery 2015,1(1):100105.


  84.R. BABIĆ, A. JELENKOVIĆ, G. STANKOVIĆ-BABIĆ, S. R. BABIĆ and N. R. BABIĆ. 120  years since the discovery of the discovery of  X-ray . Med Pregl 2016; LXIX (9-10): 323-330.


  85. R. R. Babić, A. Jelenković, G. Stanković-Babić, S. R. Babić, N. R. Babić. BRANISLAV NUŠIĆ AND X–RAYS IN THE STORY “ROENTGEN’S PHOTOGRAPHY”. Med Pregl 2017; LXX (5-6): 183-188. 


  86.М. Раденковић, Г.Станковић-Бабић, Р.Р. Бабић, Ј.Ђорђевић-Јоцић, М. Тренкић-Божиновић, М. Живковић. Десцендентна атрофија н. оптици и билатерални секундарни глауком као компликације каротидокавернозне фистуле и анеуризме. Аcta Мedica Меdianе 2016,vol.55(3): 57-65.  


  87.М.Живковић, М.Златановић, Г.Златановић, А.Христов, В. Јакшић, М. Раденковић,  Ј. Ђорђевић-Јоцић, Г.Станковић-Бабић, М.Тренкић-Божиновић. Дебљина макуле код ХЛА Б 27 позитивних пацијената са акутним предњим увеитисом.Acta Medica medianae 2016, Vol.55(4):46-51.


  88.Б.Томашевић, С.Цекић, М.Тренкић-Божиновић, А.Веселиновић, Г.Станковић-Бабић.. The fight against time in the treatment of Eales disease. Acta Medica medianae 2015, 54(4):59-63. 


  89.Р. Р.Бабић, Г. Станковић - Бабић, М. Ристић. Hydatidosis:Radiological and clinical aspects. Acta Medica medianae 2017;56(1):86-92.


   90. Rade R. Babić, G. Stanković-Babić, S. Babić, A. Marjanović, N. Babić, N. Stamenić. RADIOLOŠKI INFORMACIONI SISTEM I DIGITALNA MAMOGRAFIJA. APOLLINEM  MEDICUM ET AESCULAPIUM 2018; 16 (3):1-4.


  91.G. Stanković-Babić, Rade R. Babić, S. R.Babić, N.R. Babić.Medicina u notafiliji Srbije. APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2016;14 (4):30-33.


  92.G. Stanković-Babić, J. Gligorijević, S. Cekić, G. Zlatanović, J.Stojanović.CYTOMORPHOLOGY OF THE BULBAR CONJUNCTIVAL CELLS IN PATIENTS WITH DRY EYE.FACTA UNIVERSITATIS.Series: Medicine and Biology 2017,19( 1): 32-37.


  93.Р.Р.Бабић, Г.Станковић-Бабић, С.Бабић,  A.Марјановић, Н.Бабић, Н.Јевтић. KOМПЈУТЕРИЗОВАНА ТОМОГРАФИЈА У ДИЈАГНОСТИЦИ ПАТОЛОШКИХ СТАЊА И ОБОЉЕЊА ОКА И ОРБИТЕ. Acta Ophthalmologica 2015, Vol.41 (2) :15-19.


  94.Р.Р.Бабић, Г.Станковић-Бабић,С.Бабић,A.Марјановић,Н.Бабић. ДОЗЕ, РИЗИЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ УЛТРАЉУБИЧАСТОГ ЗРАЧЕЊА. Acta Ophthalmologica 2015, Vol.42 (1) :19-27.


  95. Р.Р.Бабић, Г.Станковић-Бабић, С.Бабић,  A.Марјановић, Н.Бабић .Нови трендови радиологије у офталмологији. Acta Ophthalmologica 2016, Vol.42 (2): 10-19.


  96. Р.Р.Бабић, Г.Станковић-Бабић, С.Бабић,  A.Марјановић, Н.Бабић Загонетни поглед белог анђела. Acta Ophthalmologica 2016, Vol.42 (2) :25-28.


  97.Rade R.Babić, Gordana Stanković-Babić, Marko Ristić.RADIOLOGICAL - CLINICAL ASPECTS CYSTICERCOSIS. Acta Medica Medianae 2017;56(4):90-93.


  98.Gordana Stanković-Babić, Rade R. Babić, Zoran Milošević. THE OPHTHALMIC   INFORMATION SYSTEM. Acta Medica Medianae 2018;57(1):116-121.


  99.M. Radenković,G. Stanković-Babić, J. Djordjević-Jocić, M. Živković, G. Zlatanović,P. Jovanović, ,S. Srećković, M. Stojanović. Impact of trabeculectomy to ocular surface disease. BULGARIAN FORUM GLAUCOMA 2017, ТОМ 7, Брой 4:127-135.


  100.Rade R. Babić , G. Stanković-Babić, S. Babić, A. Marjanović, D. M. Pavlović, N. Babić,L. M. Pavlović. ETIČNOST INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U KLINIČKOJ I RADIOLOŠKOJ PRAKSI . APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2018; 16 ( 3) :25-30.


  101.Gordana Stanković-Babić, M. Vujanović, S. Cekić, S. Babić, D. Stojković, N.Nikolić.PREVENCIJA SLEPILA KOD PREVREMENO ROĐENE DECE - NEKI OD FAKTORA RIZIKA ZA PREMATURNU RETINOPATIJU.APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2018,16(4):8-13.


  102.Р.Р.Бабић, Г.Станковић-Бабић, . М.Младеновић,С.Бабић, A.Марјановић, Н.Бабић, Д.Павловић,Л.М.Павловић. НОВИНА У РАДИОЛОГИЈИ – РАДИОЛОШКИ НОЖ. APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2018;16(4): 27-33.


  103.Г.СтанковићБабић,М.Вујановић,С.Цекић,В.Костовска.ОКУЛАРНИ МОРБИДИТЕТ У НОН-РОП ПТРЕТЕРМИНСКЕ ДЕЦЕ. APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2019; 17(2) :5-8.


  104.Г.Станковић-Бабић, В.Костовска, М.Вујановић,К.Митић,М.Петровић.КОНГЕНИТАЛНА ОПСТРУКЦИЈА НАЗОЛАКРИМАЛНОГ ДУКТУСА КАО РИЗИК ФАКТОР ЗА АНИЗОМЕТРОПИЈУ. APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2019; 17(3) :.1-4.


  105.Р.Бабић,Г.СтанковићБабић,С.Бабић,А.Марјанивић,Д.М.Павловић,Л.М.Павловић.ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВОРКА. APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2019; 17(3) :.23-29.


  106.Г.Станковић-Бабић,Р.Р.Бабић,С.Цекић,В.Костовска, М.Вујановић.АПЕРТОВ СИНДРОМ-ПРИКАЗ СЛУЧАЈА. APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2019; 17(4) :10-13.


  107.R. R. Babić, G. Stanković-Babić, S. Babić, A. Marjanović,D.Pavlović, N. Babić. RENDGENOLOŠKA SLIKA UPALE PLUĆA COVID-19. APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM 2020; 18 (1): 1-8.


  108.С.Бабић, Н.Вељковић, А.Марјановић, Н.Бабић, Г.Станковић-Бабић, РР.Бабић. КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ НЕКИХ СИНДРОМА Apollineum Medicum et Aesculapium 2020;18(1):25-31.


  109.Р.Р.Бабић, Г.Станковић-Бабић, С.Бабић, А.Марјановић, М.Д.Младеновић, Д.Павловић, Н.Бабић. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА РЕНДГЕНОЛОШКЕ СЛИКЕ ВИРУСНИХ УПАЛА ПЛУЋА. Apollineum Medicum et Aesculapium 2020;18(2):31-41.


  110.Г.Станковић-Бабић, С.Бабић, А.Марјановић, Н.Бабић. MÖБИУС СИНДРОМ-ОКУЛОФАЦИЈАЛНА ПАРЕЗА, ПРИКАЗ СЛУЧАЈА. Apollineum Medicum et Aesculapium 2020; 18 (4): 29-31.


  111.Р.Р. Бабић, Г.Станковић-Бабић, С.Бабић, A.Марјановић, Н.Бабић. РАДИОЛОШКО-КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ ЕПОНИМА УРОТРАКТА. Apollineum Medicum et Aesculapium 2020; 18 (4): 23-27.


  112.С.Бабић, А.Марјановић, Н.Бабић, Г.Станковић-Бабић, РР.Бабић. ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА И МЕДИЦИНА. Apollineum Medicum et Aesculapium 2020;18(4):13-22.


  113.Р.Р.Бабић, Г.Станковић-Бабић, С.Бабић, А.Марјановић, М.Д.Младеновић, Д.Павловић, Н.Бабић. ПОЧЕТНЕ РЕНДГЕНОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ КОД УПАЛЕ ПЛУЋА COVID-19. Apollineum Medicum et Aesculapium 2020;18(3):7-14.


  114.Г.Станковић-Бабић, Р.Р.Бабић. Др Драгољуб Ђорђевић (1866-1942) оснивач и први шеф Очног одељења Окружне болнице у Нишу. Медицинска реч 2020; 1(1):40-44. UDC 617.7:929 


  115.Р.Р.Бабић, Г.Станковић-Бабић, С.Бабић, А.Марјановић, Н.Бабић. Рендгенолошка слика офталмолошких синдрома. Медицинска реч 2020;1(1):36-39. UDC 617.7:616-073.7


  116.Г.Станковић-Бабић, Р.Бабић. ОД БРАЈА ДО ПРВОГ СРПСКОГ БУКВАРА ЗА СЛЕПЕ.Тимочки медицински гласник 2020,45(4):162-166.


  UDK 003.24(091)(497.11)


  376-056.262                                                           

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.Stanković-Babić G., Cekic S., Vujanović M., Smiljkovic-Radovanović K., Babić R. Morning glory optic disc anomaly. 3rd Congress of Macedonian  ophthalmologists with international participation  20 - 23 June  2013 ,Ohrid :141.


   2. Celeva-Markovska V,Dastevska E , Stanković-Babić G. , Zdaravkovska M.How I do it - comparative study of pterygium surgery. 3rd Congress of Macedonian  ophthalmologists with international participation  20 - 23 June  2013 ,Ohrid :255-56.


   3. Zlatanovic G.,Veselinovic D.,Jovanovic P.,Stanković-Babić G., Jocic J,Zivkovic M, Zlatanovic M.Phacoemulsification of uveitic cataract. 3rd Congress of Macedonian  ophthalmologists with international participation  20 - 23 June  2013 ,Ohrid : 52.


   4.Cekic S., Visnjić Z., Tomasević B., Jovanović P., Stanković- Babić G., Vujanović M., Novak S. Retinal vascular anomalies-report of two different cases. 3rd Congress of Macedonian  ophthalmologists with international participation  20 - 23 June  2013 ,Ohrid :150.


   5.Vujanović M , Stanković-Babić G, Oros A,  Cekić S . Refractive status and presence of strabismus in preterm babies with ROP. World ROP Congress III ,Schanghai,China, October 14-16,2012:72.


   6. Stanković-Babić G, Vujanović M,  Cekić A, Oros A. Ocular morbidity in preterm children without retinopathy of prematurity. World ROP Congress III,Schanghai,China, October 14-16,2012:72.


   7. Stanković – Babić G , Vujanović M, Oros A, Cekić S,Jonović M, Bivolarević I.Risk factors for Retinopathy of Prematurity. 32 nd Balkan Medical Week 2012.P 165.


   8. Cekić S,  Stanković- Babić G ,  Jovanović P, Jakšić V, Risimić D,  Jovanović I. Retinal Vascular Occlusive Disorders and Metabolic Sy.32 nd Balkan Medical Week 2012.O82.


   9. Cekić S, Stanković- Babić G, Vujanović M, Mavija M.. Diabetic papillopathy –report of three cases. 32 nd Balkan Medical Week 2012.O91.


   10.Vujanović M, Stanković-Babić G, Cekić S, Stojanović P, Krtinić D. Etiology of conjunctivitis in children during the first year of life. 32 nd Balkan Medical Week 2012. O32.


   11.Stanković - Babić  G,  Cekić S, Vujanović M,  Smiljković-Radovanović K, Kostovska V . Results of retrospective study of myopic children. 2nd World Congress of Pediatric ophthalmology and strabismus 2012,Milan.


   12.Vujanović M,Stanković-Babić G, Cekić S, Smiljković- -Radovanović K, Kostovska V, Đorđević-Jocić J, Šljivić S. Anophtalmia and microphthalmia : case report. 2nd World Congress of Pediatric ophthalmology and strabismus 2012,Milan.


   13.Cekić S,Višnjić Z,Risimić D,Stanković-Babić G, Jovanović I,Vujanović M. Choroidal ocular metastatic lesions– a serie of cases.12 th EURORETINA CONGRESS, 2012,Milan.


   14.Vujanović M, Stanković-Babić G, Cekić S, Gajta A.The most common cause of conjunctivitis in children under two years of age. Zbornik sažetaka II kongresa oftalmologa BiH sa međunarodnim učešćem 2012: 105.


   15.Cekić S, Višnjić Z,Stanković-Babić G, Jovanović P, Vujanović M. Kongenitalne anomalije optičkog diska. Zbornik sažetaka II kongresa oftalmologa BiH sa međunarodnim učešćem 2012:27.


   16.Гордана Станковић-Бабић. Дијагностичке могућности сувог ока. Зборник радова II конгрес офталмолога БиХ са међународним учешћем.Бања Лука,Република Српска 2012.:6-10. 


   17.Gajta A, Marie-Jeanne Koos, Stanković-Babić G,Vujanović M.Dry eye and management aproach . Conferinţa de Oftalmologie cu participare internaţionala . Aspecte Moderne de Diagnostics Tşi  Tratament în Oftlamologie.Timişoara 14-16 aprilie 2011.:39.


   18. Vujanović M, Stanković-Babić G, Đorđević-Jocić J,  Cekić S, Gajta A, Pavlović A.Conjunctival squamous cell carcinma –case report. Conferinţa de Oftalmologie cu participare internaţionala.Aspecte Moderne de Diagnostics Tşi Tratament în Oftlamologie.Timişoara 14-16 aprilie 2011.:41.


   19.Vujanović M, Stanković-Babić G,Smiljković-Radovanović K, Kostovska V, Djordjević-Jocić J , Cekić S. Refractive status in Preterm babies. ESA 2011.34 th Meeting of the European Strabismological Association , Bruges, Belgium, P212:140.


   20.Stanković-Babić  G, Gligorijević J,Cekić S,Vujanović M,  Rajković J,  Gajta A. Combined cytological method in the diagnosis of  dry eye. Conferinţa de Oftalmologie cu participare internaţionala.Aspecte Moderne de Diagnostics Tşi Tratament în Oftlamologie.Timişoara 14-16 aprilie 2011.:41.


   21.Cekić S, Stanković Babić G, Đorđević Jocić J,  Mršić J, Jovanović I. Optic Disc Drusen-diagnose, clinical manifestations, and prognosis . Abstracts WOC Berlin 2010


   22.Cekić S.Micić S.,Stanković-Babić G.Bacterial conjunctivitis Causes, Diagnosis and Treatment . Abstracts the 8th ISOPT  2009, Rome :153


   23.Stanković-Babić G, Vujanović M, Cekić S, Oros A, Gajta A. Stage V in one ey - Did not prevent it ? Abstracts World ROP Congres  2009, New Delhi :35.


  24.Vujanović M,Stanković-Babić G, Oros A, Gajta A.Retinopathy of Prematurity in   Region of  Nis , Serbia. Abstracts World ROP Congres 2009, New Delhi :12.


  25.Stanković-Babić G.,Cekić S.,Vujanović M.Identical  twins with myopic anisometropia and  esotropia – a cases report. Book of abstracts II International Macedonian Ophthalmology Congress,Ohrid,R.Macedonia 2009:70.


   26.Stanković-Babić G,Cekić S,Gajta A.Differential diagnosis and treatment of pediatric patients with a  red eye. Al VIIIlea Congres Naţional de Oftalmologie Sinaia, 2009:31.  


  27.Kostovska V ,Stanković-Babić G. ,Cekić S., Vujanović M,.Smiljković-Radovanović K.The influence of anisohypermetropia on development  to visual acuity. Abstracts book 33 rd Meeting of the European Strabismological Association 2009, Belgrade , Serbia :58.  


  28.Mladenović A,Cekić S,Stanković-Babić G.Diagnosis and the treatment of bacterial conjunctivitis in pediatric patients. Abstracts book 17 th Congress of SOE 2009,Amsterdam, Nederlands:EP-PED-524.


  29.Gajta A,Stanković- Babić  G, Graure J,Zeana V,Muncan B. Ocular features of Marfan syndrome – a case report .Al VIIIlea Congres Naţional de Oftalmologie .Sinaia   2009:31.


   30.Gligorijević J,Stanković-Babić G,Vujanović M,Zlatanović G,Đorđević – Jocić J,Cekić S. Impression cytology and histomorphology of conjunctiva in dry eye patients – corelation between age and clinical severity related morphological caracteristics.Abstracts book 17 th Congress of SOE 2009,Amsterdam, Nederlands: EP – ONC- 450.


   31.Smiljković-Radovanović K, Stanković-Babić G,Vujanović M,Kostovska V. Ocular torticolis caused by paresis of n.trochlearis. Abstracts book 32ⁿ₫ Meeting of the European Strabismological Association, Munich, Germany 2008: 74. 


  32.VujanovićM,Kostovska V,Stanković-Babić G,Smiljković-Radovanović K. Frequency of refractive error in children with esotropia in the five year period. Abstracts book 32ⁿ₫ Meeting of the European Strabismological Association, Munich, Germany 2008: 66. 


  33.Kostovska V,Stanković-Babić G, Smiljković-Radovanović K, Vujanović M. Refractive error of amblyopic children. Abstracts book 32ⁿ₫ Meeting of the European Strabismological Association, Munich, Germany 2008: 50.


  34.Stanković-Babić G,Vujanović M, Smiljković-Radovanović K.,Kostovska. V. Monozygotic twins with mirror image myopic anisometropia – a case report. Abstracts book 32ⁿ₫ Meeting of the European Strabismological Association, Munich, Germany 2008: 50.


   35. Gligorijević J, Stanković-Babić G. Zlatanovic G, Vujanovic M, Djordjevic- Jocic J, Cekic S. Impression cytology and histomorphology of conjuctiva in dry eye patients-correlation between age and clinical severity related morphological caracteristics.  Book of Abstracts 9 th Congress of the International society of dacryology and dry eye .16-18 May 2008, Istanbul


   36.Stanković-Babić G, Vujanović M, Gligorijević J, Zlatanović G,Đorđević- Jocić J, Cekić S. Treatment chronic dry eye with autologous serum eye drops. Book of Abstracts  9 th Congress of the International society of dacryology and dry eye .16-18 May 2008, Istanbul 


   37.Zlatanović G, Cekić S, Veselinović D,Vujanović M,Djordjević-Jocić J,Stanković-Babić G.Role oxidative stress in cataractogenesis. Book  of Abstracts book  XXV Congress of the ESCRS, 2007. Stockholm: 281.   


  38.Zlatanović G, Cekić S, Stanković-Babić G, Vujanović M. Lipoproteins and senile cataract. Congress of SOE 2007, Vienna, Austria.  


  39.Vujanović M, Zlatanović G, Veselinović D, Stanković-Babić G, Đorđević-Jocić J, Cekić S. Frequency of eyelid tumors in the 2002-2006 period. Congess of SOE 2007, Vienna, Austria.


  40.Đorđević-Jocić J, Zlatanović G, Veselinović D, Stanković-Babić G, Vujanović M, Cekić S. Anticardiolipins antibodies in patients with Behcet Syndrome. Congess of SOE 2007, Vienna, Austria.  


  41.Zlatanović G, Đorđević-Jocić J,Stanković-Babić G, Vujanović M,Cekić S, Zlatanović M. Sypmatetihetic ophthalmia - a case reoprt. Abstract book World  Ophthalmology Congress 2006,  Sao Paulo-Brazil 2006: UA  719.  


  42. Zlatanović G,  Đurović B, Stanković-Babić G, Đorđević-Jocić J, Micić N. Results Of Cataract operation in patients with Fucsh heterochromic iridocyclitis.Abstract book  XXIV Congress of the ESCRS, London, 2006:304.


   43.Zlatanović G, Đorđević - Jocić J, Stanković- Babić G, Cekić S. Optic disc pit - a case    report.14 th Congress of the European Society of Ophthalmology. Madrid. Spain. 2003. 


   44.Cekić  S, Zlatanović G, Stanković-Babić G, Đorđević - Jocić J, Vujanović M.    Chorioretinitis paracentralis - a case report. 14 th Congresss of the European Society of  Ophthalmology. Madrid. Spain. 2003.


   45.Zlatanović G, Đorđević - Jocić J, Stanković-Babić G, Kostovska V, Jovanović P. Immunologycal abnormalities in patient with isolated retinal vasculitis as well as in patient   with the retinal vasculitis associated with sistemic inflammatory diseases. XXIX th   International congres of ophthalmology. Sydney. Australia. 2003. 


  46.Vujanović M, Zlatanović G, Veselinović D, Đorđević - Jocić J, Stanković-Babić G, Marsenić I. Iridocyclitis nodosa.XXIX th International congress of Ophthalmology.   Sydney. Australia. 2003.


  47.Živković S, Zlatanović G, Djordjević - Jocić J, Vujanović M, Stanković-Babić G,Veselinović D. Cystis dermoidalis  limbi – a case report. Abstract Book the XXIX th  International congres  of ophthalmology. Sydney. Australia. 2003.


  48.Đorđević - Jocić J, Zlatanović G, Veselinović D, Stanković-Babić G,  Živković S,    Vujanović M. Immunological abnormalities among patients with” idiopathic” scleritis and   scleritis associated with immune- mediated diseases. XXIX th International congress of   Ophthalmology. Sydney. Australia. 2003.


   49.Stanković-Babić  G, Zlatanovć G, Živkvić S, Kostovska V, Skočajić M, Jovanović P. Dry  eye and diabetes mellitus. Abstracts book XIII Congress SOE. Istanbul. Turkey. 2001.


  50. Đorđević - Jocić J, Zlatanović G, Stanković - Babić G, Jovanović  P, Kostovska V, Otašević Lj.Frequency of scleritis and episcleritis among patients suffering from rheumatoid arthritis and other systemic immune-mediated diseases’.  Abstracts book XIII Congress of the European society of Ophthalmology. Istanbul. Turkey. 2001. 


  51. Zlatanović G, Đorđević - Jocić J, Stanković-Babić G, Jovanović P, Kostovska V, Otašević  Lj. Comparing the levels of circulating immune complexes among patients wuth  scleritis. Abstract book XIII Congress of the European society of Ophthalmology.  Istanbul. Turkey.   2001.   


   52.Jovanović P, Zlatanović G, Veselinović D, Kostovska V, Stanković-Babić G, Otašević Lj. Clinical neuroopththalmology features of plumb (Pb) caused acute intoxication. Abstract   book XIII Congress of the European society of Ophthalmology. Istanbul. Turkey. 2001. 


   53.Kostovska V, Stanković-Babić G, Zlatanović G, Jovanović P. Refractive errors as cause of amblyopia. Abstract book XIII Congress of the European society of Ophthalmology , Istanbul. Turkey. 2001 


   54. Živković S, Stanković-Babić G, Zlatanović G, Sjogren,s Syndrome - Pathogenetic    Mechanisams. Abstracts book XIII Congress of the European society of Ophthalmology.   Istanbul. Turkey. 2001.


   55.Stanković-Babić G,Zlatanović G,Kostovska V,Jovanović P.Amblyopia in     anisohypermetropia. VIth Mediterranean ophthalmological society congress & VI th     Michelson Symposium. 2000.   


   56.Zlatanović G,Jovanović P,Stanković-Babić G,Kostovska V,Videnović D.  Immunological abnormalities in patients with isolated retinal vacuities’ as well as in   patients with retinal vacuities’ associated with systemic inflammatory disease.VI th    Mediterranean ophthalmological society congress & VI th Michelson symposium. 2000.   


  57. Kostovska V, Stanković-Babić G, Zlatanović G, Micić S, Jovanović P.The first 500     implatation IOL at the Ophthalmological clinic in Nis.VIth Mediterranean    ophthalmological society congress et VIth Michelson symposium. 2000.  


   58.Bošković D, Stanković M, Stanković-Babić G, Kocić I, Višnjić A, Žorić M. Variation   neurosecretory of normal white rats and rats treaeted with ketamine hydrochloride  inection. 8th Meeting of the Balkan Clinical Labaratory Federation. Sinaia. Romania. 2000.                                                                                        


  59.Bošković D, Stanković M, Stanković-Babić  G, Kocić I, Višnjić A. Žorić M. Hypothalamo  - hypophysaal relation of normal white rats and rats treated with Xylocain – adrenaline   inection in the course of sexual cycle.8th Meeting of the Balkan Clinical Labaratory   Federation. Sinaia. Romania. 2000. 


  60.Stanković- Babić G, Zlatanović G, Kostovska V. The Frequency of Keratoconjuctivitis  Sicca in Patients with Rheumatoid Arthritis. Dificultati de diagnostics si treatment in patologia oculara-rezumate. Consfatuirea de oftalmologie-participare internationala.   Timisoara. 1999. 


   61.Zlatanović G, Stanković-Babić G, Kostovska V, Jovanović P. Uveitis in children.   Dificultati de diagnostic si treatment in patologia oculara-rezumate. Consfatuirea de     oftalmologie-participare internationala. Timisoara. 1999.    


  62.Kostovska V, Stanković-Babić G, Zlatanović G, Vukanović A, Jovanović P. Corelation  between Ambliopya, Pathient Age and Visual Acuity. Dificultati de diagnostic si tratament     in patologia oculara-rezumate. Consfatuirea de oftalmologie-cu participare internationala.  Timisoara. 1999. 


  63.Jovanović P, Zlatanović G, Stanković-Babić G, Kostovska V.The frequency of primary   open angle glaucome (POAG) to patients with vascular risk  factors. Dificultati de  diagnostic si tratament in patologia oculara-rezumate. Consfatuirea de oftalmologie-   participare internationala. Timisoara. 1999.   


  64. Zlatanović G, Jovanović P, Kostovska V, Stanković-Babić G. Serum antibody level to S- antigen in patients with Retinal Vasculitis. Abstracts Book the XII Congress SOE, Stockholm. Sweden. 1999.                                                                


  65.Stanković-Babić G,Zlatanović G, Kostovska V,Babić  RR.Ophthalmologic and radiologic    aspects rudimentary form of the Sturge-Weber-Krabbe Syndrome. Abstract Book the XII congress European society of ophthalmology Stockholm. Sweeden1999.


   66.Kostovska V, Vukanović A, Stanković-Babić G, Micić S. Factors affecting long term   results of successful treatment of amlyopia with external fixation. Abstracts Book the XII Congress SOE, Stockholm. Sweden. 1999.


   67.Žorić M, Bošković D, Stanković-Babić G, Kocić L, Vilimonović B. Morphologic and cytochemical changes of ovocytes nuceoli during   ovogenenesiis in  cyprinus caprio fish. Balkan Journal of Clinical   laboratory V'98'2, 1998.


   68.Stanković-Babić G, Živanović G, Despotović N. Refractive Anomalies in the Children    with Deformities of the Spinal Column. Ochiul si patologia generala-rezumate. Consfatuirea de oftalmologie- participare internationala. Timisoara. 1998.


   69.Žorić M, Ilić S, Antić S, Stanković-Babić G, Đorđević M, Bošković D, Ćirak B, Vilimonović Lj.Hromaluin–haematoxylin floxin and par-aldehide floxin in  interpretation of  neurosecretory phenomenon.European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry 1995.   


  70.Babić RR, Stanković -Babić G, Milatović S, Zlatanović G, Božić M, Višnjić Z, Rakić B. Tomašević B. Radiological presentation of the ophthalmological diseases. Balkan  Radiology Forum.Herceg Novi.2003. 


  71.Цекић С, Цветковић Т, Јовановић П,  Миленковић С,  Јовановић И, Станковић-Бабић Г, Јакшић В.Biomarkers of Oxidative Stress in Diabetic Rethinopathy Patients.4th EURETINA WINTER MEETING ROME, INOVATION IN MANAGMENT OF RETINALL DISEASE,25 JANUARY 2014: PO 1160


   72.Станковић-Бабић Г,Вујановић М, Цекић С.Congenital nasolacrimal duct obstruction as a risk factor for anisometropia. ISA 2014 , Kyoto 1-4 Decembre 2014


   73.Вујановић М, Станковић-Бабић Г, Орос А. Refractive error in premature infants with ROP treated with anti VEGF. ISA 2014,Kyoto 1-4 Decembre 2014


  74.Раденковић М, Јовановић П, Станковић-Бабић Г,Џунић Б, Новак С, Ђорђевић-Јоцић Ј,  Бојовић Л.Megalocornea and megalophthalmus as a cause of secondary unilateral glaucoma: case presentation. 19th ESCRS Winter Meeting, Istanbul, 20-22. February 2015.


  75.Раденковић М, Станковић- Бабић Г, Јовановић П, Џунић Б, Ђорђевић- Јоцић Ј,  Тренкић- Божиновић М. Ocular surface disease in glaucoma patients.19th ESCRS Winter Meeting, Istanbul, 20-22. February 2015.


   76.Станковић-Бабић Г, Вујановић М,  Цекић С, Костовска В,Шљивић С,  Марјановић В. Ankiloblefaron udružen sa rascepom usne i nepca – prikaz slučaja. Зборник радова и сажетака И Конгреса офталмолога Републике Српске са међународним ушечћем Биjенљина, 29-31. мај 2015: 153-154.


  77.Вујановић М, Станковић–Бабић Г, Цекић С, Шљивић С. Anoftalmija i mikroftalmija udružene sa drugim anomalijama- prikaz slučaja. Зборник радова и сажетака И Конгреса офталмолога Републике Српске са међународним ушечћем Биjенљина, 29-31. мај 2015: 154-155.


  78. Цекић С, Новак С, Јовановић П, Станковић- Бабић Г, Вујановић М,  Рисимић Д. Optic disc granulomaa case report. Congress SOE 2015. EP-RET-0896: 824.


  79.Radenković M, Stanković-Babić G, Jovanović P, Trenkić-Božinović M, Živković M, Džunić B, Knežević A. Corneal stromal granular dystrophy Groenouw type I: case presentation. 20th ESCRS Winter Meeting, 26 - 28 February 2016, ATHENS, Greece:31.   


  80.Radenković M, Jovanović P, Stanković-Babić G, Trenkić-Božinović M, Živković M, Marković S, Lazarević V. Monocular corneal blindness due to ocular cicatricial pemphigoid: case presentation. 20th ESCRS Winter Meeting, 26 - 28 February 2016, ATHENS,Greece:21 .   


   81. M. Vujanovic, G. Stankovic Babic, S. Cekic.Retinopathia pigmentosa-different inheretance and degree of visual impairment.16th EURETINA Congress, 8–11 September 2016, COPENHAGEN :118.


  82.S. Cekic, P. Jovanovic, I. Jovanovic, G. Stankovic Babic, T. Cvetkovic, M. Vujanovic . Systemic inflammation and diabetic maculopathy.16th EURETINA Congress, 8–11 September 2016, COPENHAGEN :111.


  83. G. Stanković-Babić, M. Radenković, M. Nikolić.Dry eye and glaucoma – current challenges and health care system importance. 50. Дани превентивне медицине-међународни конгрес . Ниш ,27-30. септембар 2016.године:226.(pozivno predavanje)


  84.M.Radenković,G.Stanković- Babić,P.Jovanović,J.ĐorđeviJocić,M.Zivković,M.Trenkić-Božinović,M.Petrović.BAK effect in ocular surface disease occurrence.21st ECSRS Winter Meeting 2017, Maastricht,The Netherlands,10-12 February :24.


  85.Тренкић- Божиновић М,  Оташевић С ,  Станковић Бабић Г,  Караџић Ј,  Момчиловић С. HUMAN OCULAR HELMINTHOSIS.  49. Дани превентивне медицине- међународни конгрес 22-25. септембар  2015. године, Ниш:142-146. (pozivno predavanje)


  86. Stanković-Babić G, Cekić S, Radenković M, Nikolić M, Stanković A. AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION AND ASSOCIATED DISEASES -WHAT PROPER NUTRITION AND SUPPLEMENTATION WE CAN ACHIEVE? Book of Abstracts. 51 th Days of PreventiveMedicine, International Congress, Nis, Serbia,26-29.september 2017:148.


  87.Cekić S,Jovanović I,Jovanović P,Vujanović M,Stanković-Babić G. Dijagnostičke metode u pacijenata sa retinopatijom pigmentosom. Zbornik radova II Kongres oftalmologa Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem Banja Luka 1.-3.jun 2017:21-25.(pozivno predavanje)


  88.S.Cekić,P.Jovanović,G.StankovićBabić,M.Vujanović,B.Tomašević,MRadenković. Dijabetesni makularni edem –dijagnostičke metode I terapija. Knjiga sažetaka XIX Kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem 6-9.septembar 2018, Kopaonik: 53-54. 


  89.M.Radenković,G.StankovićBabić,R.Babić,J.ĐorđevićJocić,M.Živković,M.Rančev,K.Smiljković-Radovanović,M.Trenkić-Božinović,P.Jovanović.Carotidocavernpous sinus pathology implications on visual function –case presentation.SOE 2017, 11-13 June 2017, Barselona, Spain:EP-GLA -311.


  90.M.Radenković,G.Stanković-Babić, J.Đorđević-Jocić, M.Petrović, M.Trenkić-Božinović, Vasović M, Živković M. Thyroid Associated Orbitopathy  Complications - Case Presentation. A Magyar Szemorvostársaság 2018.CVI KONGRESSZUSA ,31 May -2 June 2018,Szeged


  91.M.Vujanović,S.Cekić,G.Stanković-Babić,A.Oros.Refractive errors after anto VEGF therapy in pretherm infants. SEEOS KONGRESSZUSA,31 May -2 June 2018,Szeged, 155.Évfolyam 2018.Május Suppl.I: 71-72.


  92.S.Cekić, M.Vujanović, V.Kostovska, N.Miladinović-Tasić, G.Stanković-Babić. Eyelid Oedema Caused by Live Dirofilarioa Repens. SEEOS KONGRESSZUSA,31 May -2 June 2018,Szeged, 155.Évfolyam 2018.Május Suppl.I: 73-74.


  93.М.Radenkovic,G.StankovicBabic,J.DjordjevicJocic,P,Jovanovic,M.Zivkovic,M.Petrovic,S.Cekic Ocular surface disease improvement after glaucoma surgery. 23rd ECSRS Winter Meeting ATHENS In conjunction with the 33 rd HSIOIRS Inernational Congress 15-17 Febryary: 30.


  94.M.Vasovic,M.Radenkovic,G.Stankovic-Babic.Precorneal tear film stability in patients with  diabetes mellitus.23rd ECSRS Winter Meeting ATHENS In conjunction with the 33 rd HSIOIRS Inernational Congress 15-17 Febryary: 30.


  95.M.Radenkovic,P.Jovanovic,G.Stankovic-Babic,J. Đorđević-Jocić,M..Živković,M.Trenkic-Božinovic,S.Cekic,M.Petrović. Artificial ters effects to the tear film parameters and 2ocular surface diseases after trabeculectomy.XII International Symposium of “National Academy Glaucoma” Foundation, 6. April 2019, Sofia, Bulgaria:33.


  96.M. Vujanovic, Цекић С,G. Stankovic-Babic.  Incidence of strabismus in premature infants with mild and severe retinopathy of prematurity.  40 th meeting of the European Strabismological Association ЕSА 05-08.Јune 2019. Helsinki, Finland: 99.


   97.Раденковић М, Станковић-Бабић Г, Ђорђевић Јоцић Ј, Петровић М, Васовић М, Цекић С. Ефекат вештачких суза на ТБУТ након хируршких процедура и приступа предњем сегменту.Књига сажетака 20.конгрес удружења офталмолога Србије са међинародним учешћем, Нови Сад 2019: 54-55.


  98.Станковић Бабић Г. Ризик фактори и превенција миопије. 53.Дани превентивне медицине-међународни конгрес 24-27. септембар 2019.године, Ниш, Србија (без пагинације,позивно предавање)


  99.Раденковић М, Петровић М, Станковић Бабић Г, Ђорђевић Јоцић Ј, Тренкић М,Veselinović A, Васовић М.Anterior segment surgical procedures influence on TBUT.ESCRS 2020.id:36239.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.Г.Станковић-Бабић, Ј.Глигоријевић ,Ј.Стојановић. Дијагностика сувог ока – патолошке методе прегледа.Knjiga sažezaka 14.Kongres oftalmologa Srbije ,Zlatibor 15.-18.septembar 2013.:15.(предавање по позиву)


   2.S.Cekić, Z.Višnjić, P.Jovanović, G.Stanković-Babić, S.Novak, M.Vujanović. Centralna serozna horioretinopatija – mogući paogenetski mehanizmi nastanka .Predavanje po pozivu. Knjiga sažezaka 14.Kongres oftalmologa Srbije ,Zlatibor 15.-18.septembar 2013.:37.


  3. V.Kostovska, M.Vujanović, G.Stanković-Babić, S.Cekić, J.Đorđević-Jocić.Sy Strurge –Weber –prikaz slučaja. Knjiga sažezaka 14.Kongres oftalmologa Srbije ,Zlatibor 15.-18.septembar 2013.:79.


  4. M.Vujanović, G.Stanković-Babić A.Oros, S.cekić, J.Đorđević-Jocić.Sy Noonan- prikaz slučaja. Knjiga sažezaka 14.Kongres oftalmologa Srbije ,Zlatibor 15.-18.septembar 2013.:81.


   5.Cekić S,Višnjić Z,Stanković-Babić G, Jovanović P, Babić R.R, Jovanović I.Horoidalni osteom – prikaz slučaja. Knjiga sažetaka 13. Kongres oftalmologa Srbije , Beograd,17-20.oktobar 2012:53.


  6.Stanković-Babić G, Gligorijević J,.Rajković J. Nove dijagnostičke mogućnosti suvog oka . Knjiga sažetaka XI Kongres oftalmologa Srbije Subotica 2010: 115.  


   7.Kostovska V, Stanković-Babić G, Smiljković-Radovanović M, Vujanović M. Analiza astigmatizma kod dece. Knjiga sažetaka XI Kongres oftalmologa Srbije Subotica 2010: 116.  


  8.Vujanović M, Stanković-Babić G, Kostovska V,.Đorđević-Jocić J. Marcus-Gunn-ov fenomen –prikaz slučaja. Knjiga sažetaka XI Kongres oftalmologa Srbije Subotica  2010: 117. 


  9. Stanković–Babić G,Vujanović M,Oros A, Jonović M ,Gajta A.Faktori rizika za pojavu retinopatije prematuriteta. Knjiga sažetaka X Kongres oftalmologa Srbije 2009,Novi Sad:88-89.


   10.Oros A, Đorđević M, Stanković-Babić G, Borović S, Dedović-Bjelajac B. Agresivni posteriorni oblik prematurne retinopatije (AP- ROP) .Zbornik sažetaka radova IX kongresa oftalmologa Srbije,Zlatibor 2008: 13-14.


   11.Zlatanović G,Veselinović D,Đorđević-Jocić J,Živković M,Stanković -Babić G,Cekić S. Anti tumor necrosis factor( infliximab) u terapiji Behcetovog oboljenja. Zbornik sažetaka radova IX kongresa oftalmologa Srbije , Zlatibor 2008 : 30. 


   12.Cekić S,Višnjić Z,Stanković-Babić G,Vujanović M,Đorđević – Jocić J,.Vasović M. Retinopatija pigmentoza – klinička slika, patogeneza,terapijski pristup.Zbornik sažetaka radova IX kongresa oftalmologa Srbije ,Zlatibor 2008 : 52.    


  13.Vujanović M,Stanković-Babić G,Đorđević-Jocić J,Cekić S,Tomašević B,Katić V. Pigmentovana forma konjunktivalnog skvamocelularnog karcinoma –prikaz slučaja.Zbonik sažetaka radova IX kongresa oftalmologa Srbije , Zlatibor 2008 : 54.


  14.Kostovska V,Stanković-Babić G,Smiljković-Radovanović K,Vujanović M.Izlečena ambliopija i korigovana ezotropija – prikaz slučaja. Zbornik sažetaka radova IX kongresa oftalmologa Srbije,Zlatibor 2008 : 57.  


  15.Stanković-Babić G,Oros A, Vujanović M. Jednostrana aplazija optikusa – prikaz slučaja . Zbornik sažetaka radova IX kongresa oftalmologa Srbije,Zlatibor 2008 : 58.


  16.Stojanović K,Vujanović M,Kostovska V,Stanković-Babić G,Stojanović P.Značaj Chlamidiae trachomatis kao uzročnika konjunktivitisa kod dece starosti do dve godine .Zbornik sažetaka radova IX kongresa oftalmologa Srbije , Zlatibor 2008 : 68.


  17.Smiljković-Radovanović K,Jovanović P,Džunić B,Veselinović D,Kostovska V, Vujanović M, Stanković-Babić G.Okularni tortikolis izazvan  parezom n.trochlearisa. Knjga sažetaka VIII Kongres oftalmologa Srbije 2007, Beograd: 23.   


  18.Vujanović M,Kostovska V,Zlatanović G,Veselinović D,Stanković-Babić G,  Smiljković-Radovanović K,Đorđević-Jocić J,Cekić S.Zastupljenost refrakcionih anomalija kod dece sa ezotropijom lečenih na Očnoj klinici u  Nišu u peridou od 2002. - 2006. godine. Knjiga sažetaka VIII Kongres oftalmologa Srbije 2007. Beograd: 67.    


  19.Kostovska V,Stanković-Babić G,Veselinović D,Smiljković-Radovanović K, Vujanović M.Rezultati operativnog lečenja ezotropija na Očnoj klinici u Nišu. Knjga sažetaka VIII Kongres oftalmologa Srbije 2007.Beograd:67.


   20.Višnjić Z,Veselinović D, Cekić S,Stanković-Babić G.Horoidalni  nabori u normalnom oku. Knjga sažetaka VIII Kongres oftalmologa Srbije 2007.Beograd: 54.  


  21.Babić R.R.,Stanković-Babić G. Dijagnozne mogućnosti radioloških metoda   pregleda u oftalmologiji. Knjga sažetaka VIII Kongres oftalmologa Srbije 2007. Beograd: 35. 


   22.Stanković-Babić G,Kostovska V, Đorđević-Jocić J, Smiljković-Radovanović K, Vujanović M. Refrakcione anomalije u blizanaca. Knjga sažetaka VIII Kongres oftalmologa Srbije2007., Beograd: 62.


   23.Zlatanović G,Đurović B, Đorđević-Jocić J,  Stanković-Babić G.Postoperativni rezultati operacije katarakte kod Fusch-ove uveopatije.Knjiga sažetaka,Kongres oftalmologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem,  2006. Vrnjačka Banja.


   24.Gligorijević J,Džunić B,Stanković-Babić G,Zlatanović G. Patohistological characheristics predicitve to pterygium recurrence.Knjiga sažetaka, Kongres oftalmologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem,2006.Vrnjačka Banja.  


   25.Zlatanović G,  Đorđević-Jocić J, Novak S, Stanković-Babić G. Uspeh  operativnog lečenja kod pacijenata sa Fuksovim heterohromnim iridociklitisom.Zbornik  sažetaka,VII Kongres oftalmologa Srbije, 2004.Beograd:31.     


  26.Babić RR, Stanković-Babić G,  Milatović S,  Zlatanović G, Božić M,  Višnjić Z ,  Đorđević–Jocić J, Tomašević B.Orbitalne frakture – Rendgenološko - oftalmoloski aspekti.Zbornik sažetaka,VII Kongres oftalmologa Srbije,2004.Beograd:24.


   27.Stanković-Babić G,Zlatanović G, Petrović S,Novak S. Tuberozna    skleroza - prikaz slučaja. Zbornik sažetaka, VII Kongres oftalmologa Srbije,2004.Beograd:42.


  28.Mačukanović - Golubović L, Stanković A, Dimov D, Orlov S, Stojanovič S, Stanković-Babić G, Pavlović Z, Ćojebašić I. Prikaz pacijenta sa Sjőgrenovim sindromom i nehočkinskim limfomom. Acta rheumatologica Belgradensia 2003: 33; Suppl.1;48.


   29.Đorđević - Jocić J, Zlatanović G, Stanković - Babić G, Cekić S, Vujanović M. Scleritis -   prikaz bolesnika. Knjiga sažetaka XV kongresa oftalmologa Jugoslavije, Zlatibor. 2002. 


  30.Zlatanović G, Stanković-Babić G, Đordjević-Jocić J, Vujanović M. Imunoloska   ispitivanja u pacijenata sa Sy Behcet. Knjiga sažetaka XV kongresa oftalmologa  Jugoslavije, Zlatibor. 2002. 


  31.Višnjić Z, Višnjić M, Veselinović D, Stanković-Babić G.Upotreba mukoperiostalnog   grafta u rekonstrukciji tarzokonjuktive očnih kapaka. Knjiga sažetaka XV kongresa   oftalmologa Jugoslavije, Zlatibor. 2002. 


   32.Babić RR., Stanković-Babić G, Zlatanović G, Milatović S. Oboljenja oka - rendgenolosko-oftalmoloski aspekti. Knjiga sažetaka XV kongresa oftalmologa Jugoslavije, Zlatibor. 2002.  


   33.Vujanović M, Kostovska V, Stanković - Babić  G, Smiljković - Radovanović K, Zlatanović   G,  Đorđević - Jocić J, Cekić S. Rezultati lečenja jednostrane ambliopije sa centralnom fiksacijom na Očnoj klinici u Nišu. Knjiga sažetaka XV kongresa oftalmologa Jugoslavije, Zlatibor. 2002.   


   34.Kostovska V, Stanković - Babić G, Vujanović M. Hipermetropija i hipermetropni   astigmatizam kao uzrok ambliopije. Knjiga sažetaka XV kongresa oftalmologa Jugoslavije,Zlatibor. 2002. 


   35.Cekić S, Zlatanović G, Stanković - Babić G, Đorđević - Jocić J. Mogući faktori rizika za nastanak senilne katarakte. Knjiga sažetaka XV kongresa oftalmologa Jugoslavije, Zlatibor. 2002.  


  36 .Kostovska V, Stanković - Babić G, Zlatanović G, Đorđ|ević - Jocić J, Ambliopija kod dece   sa i bez strabizma. Knjiga sažetaka VI kongresa oftalmologa Srbije. Beograd. 2001. 


   37.Jovanović P, Zlatanović G, Veselinović D, Stanković – Babić G,  Đorđević - Jarić V, Otašević Lj. Akutni napad glaukoma nakon ušmrkavanja kokaina - prikaz slučaja. Knjiga  sažetaka VI kongresa oftalmologa Srbije. Beograd. 2001.


   38.Živković S, Zlatanović G, Vujanović M, Stanković - Babić G,  Đorđević - Jocić  J. Iskustvo   implatacione hirurgije Očne klinike u Nišu u periodu od 1995 do 2001. godine. Knjiga    sažetaka VI kongresa oftalmologa Srbije. Beograd. 2001.


   39.Vujanović M, Zlatanović G, Živkovič S, Đorđević - Jocić J, Stanković - Babić G.   Perforativne povrede oka lečene na Očnoj klinici u Nišu u periodu od 1991 - 2001. godine. Knjiga sažetaka VI kongresa oftalmologa Srbije. Beograd. 2001  


  40.Đorđević - Jocić J, Zlatanović G, Stanković- Babić G, Jovanović P, Živković S, Vujanović   M, Otašević Lj. Keratoconjuctivitis vernalis - klinička studija. Knjiga sažetaka VI kongresa  oftalmologa Srbije. Beograd.2001. 


   41.Đorđević - Jocić J, Zlatanović G, Stanković - Babić G.Očne manifestacije kod bolesnika sa  reumatoidnim artritisom. Knjiga rezimea 5. kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim   učešćem. Kragujevac. 2000.   


  42.Kostovska V, Zlatanović G, Stanković-Babić G, Jovanović P, Hipermetropija i    astigmatizam kao uzrok bilateralne ambliopije. Knjiga rezimea 5. kongresa oftalmologa    Srbije sa međunarodnim učešćem. Kragujevac. 2000.    


  43.Jovanović P,Zlatanović G,Đorđević BV, Čosić V,Stanković-Babić G. Sadržaj laktata i aktivnost laktatdehidrogenaze (LDH) u očnoj vodici zečeva sa eksperimentalno izazvanim  glaukomom. Knjiga rezimea 5. kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Kragujevac. 2000 .


  44.Kostovska V, Stanković - Babić G, Zlatanović G, Đorđević - Jocić J, Micić S. Implatacija    IOS u populaciji starih. Prva jugoslovenska škola za zdravstvene radnike u gerijatriji i    gerontologiji. Vrnjačka Banja. 2000.


  45.Stanković-Babić G, Zlatanovič G, Kostovska V, Ilić B. Poremečaj suznog filma u    populaciji starih. Prva jugoslovenska škola za zdravstvene radnike u gerijatriji i    gerontologiji. Beograd. 2000. 


   46.Stanković-Babić G, Zlatanović G, Kostovska V, Jovanović P. Suvo oko - godine života. Knjiga rezimea 5. kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Kragujevac.  2000.  


  47. Stanković - Babić G. Zlatanović G. Kostovska V. Jovanović P. Anisohipermetropija i  ambliopija. Abstract book VI kongresa oftalmologa Srbije.  Beograd. 2001. 


  48. Stanković-Babić G, Zlatanović G, Đorđević-Jocić J, Babić RR. M. Crouzon - prikaz  bolesnika. Knjiga sazetaka XV kongresa oftalmologa Jugoslavije. Zlatibor. 2002.   


  49. Stanković-Babić G, Zlatanović G, Višnjić Z, Milenković S. Atipičan morning glory sindrom. Knjiga sazetaka XV kongresa oftalmologa Jugoslavije. Zlatibor. 2002.


  50.Stanković-Babić G,Višnjić Z. Trihineloza - očne manifestacije-prikaz slučaja. Zbornik rezimea 14. kongres   oftalmologa Jugoslavije, Cetinje. 1998. 


  51.Stanković-Babić G., Zlatanović G., Smiljković V., Stanković A., Babić R.R.Promene na očima kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Zbornik rezimea XIII kongresa oftalmologa Jugoslavje. Beograd 1994. 


  52.Zlatanović G, Stanković - Babić G, Đorđević - Jocić J, Vujanović M. Zapaljenski   reumatizam i oko. Kongres oftalmologa otadžbine i dijaspore.Beograd. 2001.  


  53. Žorić M, Antić B,Stefanović B,Rančić G,Stanković-Babić G,Stanković M, Mančević M. Uticaj novokaina na tireocite u rattus rattus var  albus. Zbornik radova VII Jugoslovenskog simpozijuma o štitastoj žlezdi. Beograd. 1999.


  54.Stanković – Babić G. Uticaj nasledja i vidnog napora na nastanak miopije. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana 95. Niš. 1995.   


  55. Stanković – Babić G. Zavisnost promena na očnom dnu kod miopije od aksijalne dužine   oka. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana 95. Niš. 1995. 


  56.Veselinović D, Smiljković V, Perović B, Višnjić Z, Stanković-Babić G.Uslovi i stavovi zbrinjavanja povreda oka dečje dobi. Zbornik radova prvog kongresa pedijatara SR Jugoslavije sa međunarodnim učešćem.  Niš. 1994.


   57.Babić RR, Babić R, Vukičević J, Stevčić T, Stanković-Babić G. Morbus Sturge-Weber-Krabbe-rudimentirana forma (povodom jednog nalaza). Zbornik radova prvog kongresa pedijatara S.R. Jugoslavije sa međunarodnim ućešćem. Niš. 1994.


   58.Babić MR, Babić RR, Stanković-Babić G, Stanisavljević Č, Mitrović D.Strukturalne i malformantne displazije kostiju na našem materijalu. Uvodno predavanje. Zbornik radova drugog Jugoslovenskog kongresa radiologa. Vrnjačka Banja. 1991.  


   59.Babić R, Živković G, Babić RR, Stanković G. Ređe dijagnostikovani oblici emfizema pluća.Zbornik radova XIII kongresa radiologa Jugoslavije i V kongres radioloških tehničara.    Ohrid. 1988.  


   60.Babić R, Stanković G, Babić RR  Osvrt na displazije kostiju i njihove progenetske i metagenetske faktore. Zbornik radova XIII kongresa radiologa Jugoslavije i V kongresa   rendgenoloških tehničiara. Ohrid.1988. 


   61.Babić R, Đurić V, Babić RR, Stanković G, Savić D, Živić S.Rendgenska slika ventilne stenoze lobusnog bronha deteta.  Zbornik radova XXVII pedijatrijskih dana Niša. Niš.1988.


  62.Babić R, Stanković G, Babić RR. Vanishang lung.Zbornik radova XXVII pedijatrijskih  dana Niša. Niš. 1988. 


  63.Babić R,  Stanković G, Babić R.R. Urografija kod dece-dijagnozna korist i opasnosti.  Zbornik radova XXVI pedijatrijskih dana Niša. Niš.1987.   


  64. Babić R, Stanković G, Babić RR Rendgenolške promene u hemofiliji. Zbornik radova simpozijuma o hemofiliji.Niš.1987 


  65.Stanković G, Babić RR. Značaj utvrđivanja položaja medijastinuma u dijagnostici plućne patologije. Zbornik sažetaka XXVIII Kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije,Tuzla 1986: 337-338.


  66..Babić RR, Stanković G. Prilog diferencijalnoj dijagnozi "prstenastih senki" na  endgenogramu pluća. Zbornik sažetaka XXVIII Kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije Tuzla 1986 :331. 


  67.Станковић-Бабић Г.Око и бубрег – Сенилна дегенерација макуле код болесника са хроничним бубрежним болестима. У: Страхињић С, Павловић Н, Бабић Р.Р. Нови трендови у нефрологији. Продужи живот.40 година оснивања Института за нефрологију и хемодијализу Медицинског факултета Универзитета у Нишу (1973-2013). Академија медицинских наука СЛД-Огранак у Нишу.Медицински факултет Универзитета у Нишу,Свен Ниш, 2015: 162- 172.


   68.Бабић РР, Станковић-Бабић Г, Бабић С. Др Јосиф Панчић (1814–1888) Лекар по позиву, ботаничат по наклоности. Пети научни скуп 800  година српске медицине 12–15. 6. 2014, БЕОГРАД : 173-182.


  69.Раденковић М,Станковић-Бабић Г, Јовановић П, Ђорђевић-Јоцић Ј, Тренкић-Божиновић М, Петровић М. ИНЦИДЕНЦА OCULAR SURFACE DISEASE (OSD) У ГЛАУКОМНИХ ПАЦИЈЕНАТА. Књига сажетака 15.Конгрес офталмолога Србије, Нови Сад 20.-21.септембар 2014: 36.


  70.Тренкић- Божиновић М, Станковић-Бабић Г, Томашевић Б, Новак С, Раденковић М. ОПТИЧКА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЈА У ПРОЦЕНИ ХЛОРОКИНСКЕ РЕТИНОТОКСИЧНОСТИ. Књига сажетака 15.Конгрес офталмолога Србије, Нови Сад  20.-21.септембар 2014: 55.


  71.Цекић С, Јовановић П, Станковић-Бабић Г, Вујановић М, Новак С. Дегенерације и дистрофије жуте мрље.Књига сажетака 15.Конгрес офталмолога Србије, Нови Сад  20.-21.септембар 2014:23.


  72.Раденковић М, Станковић-Бабић Г,  Јовановић П, Ђорђевић-Јоцић Ј, Тренкић-Божиновић М, Петровић М. Ocular surface disease глаукомних пацијената услед топикалне терапије са и без конзерванса. 2. Кoнгрес глаукоматолога Србије, Koпаоник, 15. i 16.мај. 2015: 34.


   73.Вујановић М, Станковић-Бабић Г, Цекић С, Костовска В, Смиљковић-Радовановић К. Најчешћи узрочници конјунктивитиса код деце у првој години живота. Зборник радова XVI Конгреса офталмолога Србије са међународним учешћем, Суботица 24-.27. сепетембар 2015:72.


  74.Раденковић М,  Јовановић П, Станковић-Бабић Г, Кнежевић А, Ђорђевић-Јоцић Ј, Тренкић-Божиновић М, Живковић М. Ефекат Латаноспроста на редукцију сензитивности видног поља пацијенткиње са друзама главе оптичког нера-приказ случаја. Зборник радова XVI Конгреса офталмолога Србије са међународним учешћем, Суботица 24-27. сепетембар 2015.: 55.


   75.Цекић С,Цветковић Т, Јовановић П , Станковић-Бабић Г, Пешић М, Вујановић М.Значај стандардних биомаркеа инфламације и липопротеина крви у праћењу дијабетичке ретинопатије. Зборник радова XVI Конгреса офталмолога Србије са међународним учешћем, Суботица 24-27. сепетембар 2015: 50.   


  76.Бабић Р.Р, Страхињић С, Павловић Н, Станковић-Бабић Г. Институт за нефрологију и хемодијализу Медицинског факултета Универзитета у Нишу (1973-2013). У: Страхињић С, Павловић Н,Бабић Р.Р.Нови трендови у нефрологији. Продужи живот.40 година оснивања Института за нефрологију и хемодијализу Медицинског факултета Универзитета у Нишу (1973-2013). Академија медицинских наука СЛД-Огранак у Нишу.Медицински факултет Универзитета у Нишу,Свен Ниш, 2015: 9-31.


  77.Бабић Р.Р, Станковић-Бабић Г, Бабић С,Марјановић А. Радиолошки информациони систем бренд у радиологији. У: Страхињић С, Павловић Н, Бабић Р.Р. Нови трендови у нефрологији. Продужи живот.40 година оснивања Института за нефрологију и хемодијализу Медицинског факултета Универзитета у Нишу (1973-2013). Академија медицинских наука СЛД-Огранак у Нишу.Медицински факултет Универзитета у Нишу,Свен Ниш, 2015: 211-222.


  78.Живковић М,Златановић Г,Јакшић В,Раденковић М, Ђорђевић –Јоцић Ј, Станковић-Бабић Г, Мицић Н. Скрининг пацијената за рефрактивну хирургију-најчешће контраиндикације.Књига сажетака 17.Конгрес офталмолога Србије,Београд, 4-7,јуни 2016:23.


  79. Цекић С,Јовановић П, Пешић М, Станковић-Бабић Г,Раденковић М,Вујановић М. Морфометријска анализа крвних судова ретине особа са дијабетесном ретинопатијом. Књига сажетака 17.Конгрес офталмолога Србије,Београд, 4-7,јуни 2016:28.


  80.Раденковић М,Станковић-Бабић Г,Јовановић П,Ђорђевић-Јоцић Ј,Цекић С,Живковић М. Тренкић-Божиновић М,Васовић М. Прогресивна (есенцијална) унилатерална атрофија ириса и хипертензивни иридоциклитис код ХЛА Б 51 позитивне пацијенткиње-приказ случаја. Књига сажетака 17.Конгрес офталмолога Србије,Београд, 4-7,јуни 2016:43.


  81.M.Radenković, G.Stanković-Babić, J.Đorđević-Jocić, P.Jovanović, G.Zlatanović, M.Zivković, M.Trenkić-Božinović, S.Cekić, S.Srećković. Impact of trabeculectomy to OSD.3.kongres glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik,12-14.maj 2017.:25-26   


  82.Г.Станковић-Бабић, М.Вујановић, А.Орос, С.Цекић,М. Раденковић. Превенција слепила код превремено рођене деце – неки од фактора ризика за прематурну ретинопатију. Зборник апстраката 5. Конгреса Удружења за превентивну педијатрију Србије (УППС) са међународним учешћем, Ниш 20-22.април 2018:30.


  83.М.Вујановић,Г.Станковић-Бабић,С.Цекић. Водич за скрининг рефракционих аномалија прематуруса. Зборник апстраката 5. Конгреса Удружења за превентивну педијатрију Србије (УППС) са међународним учешћем, Ниш 20-22.април 2018:31.


  84.Г.Станковић-Бабић, РР Бабић, СР Бабић, НРБабић. Медицина у нотафилији Србије. Зборник радова Шестог научног скупа „800 година српске медицине“,Трећи соколски зборник, Српско лекарско друштво, Београд 2017:515-527.


  85.Р.Р.Бабић, Г.Станковић –Бабић,С.Р.Бабић. 120 година од открића X зрака. Зборник радова Шестог научног скупа „800 година српске медицине“,Трећи соколски зборник, Српско лекарско друштво, Београд 2017: 237-247.


  86.Гордана Станковић-Бабић, Раде Р. Бабић. Проф. др Олга Литричин (1918- 2017), први српски офталмопатолог. Зборник радова IX конгреса  историчара медицине „800 година српске медицине“,Српско лекарско друштво, Београд 2019:635-647.


  87.Раде Р. Бабић,Гордана Станковић-Бабић. Портрети српских лекара на доплатним поштанским маркама Србије.  Зборник радова IX конгреса  историчара медицине „800 година српске медицине“,Милешевски зборник,Српско лекарско друштво, Београд 2019:683-694.


   88.Станковић-Бабић Г. Прематурна ретинопатија и значај офталмолошког скрининга. 19. Конгрес офталмолога Србије са међународним учешћем. Копаоник, 06-09.септембар 2018.(позивно предавање)


                                                    

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 16 jun 2022 12:58