Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 26.01.2014.

Vesna Nikolov

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.06.1969
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: medicinski
 • Godina diplomiranja: 1993.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:


  1. NOVAK V., Petrović B., Čalija B., Mitov Lj., Rančić Z.: Rekombinantni faktor VII (Novo Seven) i intraoperativno spasavanje krvi u neurohirurškom tretmanu arteriovenske malformacije mozga, Vojnosanitetski pregled, vol 64 (2): st.151-155, februar 2007. P52b (M24)
  2. NOVAK V., Mitov Lj., Rančić Z., Petrović B., Novak M.: Primena aktiviranog rekombinantnog faktora VII u traumatskoj intrakranijalnoj hemoragiji, Srpski arhiv, Sup. 3: st. 193-197, septembar 2008. P52b (M23)
  3. Kostić A., Mihailović D., Veselinović S., Tasić D., Stefanović I., NOVAK V., Stojanović N., Veselinović D., Pavlović S.: Tumor size and karyometric variables in brain astrocytoma, Jurnal of BUON 14: 473-477, 2009. P52b (M23)
  4.Kostić A., Stojanov D., Stefanović I., NOVAK V., Kostić E, Benedeto-Stojanov D., Veselinović D: Complitations after Angiogram-Negative Subarahnoid Haemorrhage: Comparative Studu of Pretruncal and Nonpretruncal Haemorrhage Patients, Srpski Arhiv vol140 ( 1-2 ) st 8-13, 2012. P52b (M23)
  5. NOVAK V., Stefanović I., Kostić A., Novak M: Rizik od infekcije nakon plasiranja katetera za eksternu ventrikularnu drenažu, Srpski Arhiv vol 140 ( 3-4 ) st.138-141, 2012. (M23)

 • Radovi u ostalim časopisima:


    1. Filipov R., Kostić O., NOVAK V., Panić L., Cvetković K.: Savremeni principi fizikalne medicine i rehabilitacije u prevenciji invalidnosti hemiplegičara. Acta Medica Medianae 2, 1997.(M52)
  2. Filipov R., Stamenković B., Stanković A., Kostć O., NOVAK V.: Uticaj kineziterapije na povećanje obima pokretljivosti lumbo-sakralnog dela kičme kod pacijenata operisanih od diskus hernije. Apolinem m dicum et aesculapium 19-20, 1999.(M52)
  3. Filipov R., Stamenković B., Stanković A., Kostić O., NOVAK V.: Fizikalna terapija i rehabilitacija sa posebnim osvrtom na elektrostimulacije u lečenju oduzetosti nerva nakon operacije diskus hernije. Apolinem medicum et aesculapium 19-20, 1999.(M52)
  4. Filipov R., Stamenković B., Stanković A., Kostić O., NOVAK V., Dimitrijević L.: Uticaj smanjene fizičke aktivnosti na koštanu mineralnu gustinu lumbalnog dela kičme kod bolesnika operisanih od diskus hernije. Apolinem medicum et aesculapium, br 21:14-16, 2000.(M52)
  5. NOVAK V., Kostić V., Ignjatović G., Novak M., Filipov R.: Serattia kao uzročnik intrahospitalne infekcije na Neurohirurškoj klinici u Nišu. Acta medica Medianae 3, 2001.(M52)
  6. NOVAK V., Ignjatović G., Petrović B., Kostić A.: Prevencija postoperativnih infekcija, Vox Medici, Glasilo na lekarskata komora na Makedonija, br. 43, 40-43, juni, 2004.(M53)
  7. Stefanović I., Živković M., Ilić A., Stanković G., Stojanović N., NOVAK V., Stanković I.: Spinalna terapija spasticiteta, Apollinem medicum et aesculapium, Vol 6 (1-2):st.34-38, januar-jun 2008. P62(M52)
  8. Marjanović V., NOVAK V., Veličković Lj., Marjanović G: Incidencija i faktori rizika za nastanak pneumonije tokom mehaničke ventilacije bolesnika sa teškom povredom glave, Med Pregled; LXIV (7-8):403-407, 2011. (M51)
  9. Kostić A., Stefanović I., NOVAK V., Veselinivić D., Ivanov G., Veselinivić A: Prognostic significance of intracranial pressure monitoring and intracranial hypertension in severe brain trauma patientes, Med Preg; LXIV (9-10): 461-465, 2011-12-10 (M51)
  10. Kostić A., Stefanović I., NOVAK V., Igić A., Jelenković B.,Ivanov G: Severe brain injuries: corellation between survival and intracranial hypertension, Acta Medica Medianae, Vol 50, No 3
  11. NOVAK V., Bošnjaković P., Ristić S., Kostić S., Jelenković B., Novak M: Metod lečenja nerva trigeminusa, Med Preg; 7-8 2012 , (M51) :10-15, 2011. (M52)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
   


   


   


   


   


  1. NOVAK V., Milenković Z., Babić M., Filipov R.: The analysis of the multiply injured patients in association whit head injure. Neurotraumatolog Committee Meeting 1995, Thessalonica, Greece, November 16-19, 1995.(M32)


  2. Babić M., Milenković Z., Đurić S., Stefanović I., NOVAK V.: Moderate head injuries in pediatric and other age groups, Neurotraumatolog Committee Meeting 1995, Thessalonica, Greece, November 16-19, 1995.(M32)


  3. NOVAK V., Ignjatović G., Milenković Z., Otašević V., Petrović B., Stefanović I.: Uzrok smrti kod politraumatizovanih osoba na osnovu kliničke dijagnoze i sudsko-medicinskog izveštaja - jednogodišnji prikaz. Zbornik radova V kongresa sudske medicine Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Herceg Novi, 1997.(M34)


  4. NOVAK V., Milenković Z., Filipov R.: Head injuru in polytraumatised patients. First Congres of Neurological Surgery of Republic Macedonia. Book of apstracts, Ohrid 1998.(M64)


  5. NOVAK V., Ignjatović G., Kostić A., Petrović B., Filipov R.: Srenoza kičmenog kanala uzrokovana degenerativnim promenama kao hirurški entitet, Godišnji kongres reumatologa Srbije i Crne Gore sa internacionalnim učešćem, Volumen 28, Supplement 2, st.109, septembar 2004.(M33)


  6. Igić A., Stefanović I., NOVAK V., Miljković N.: Monitoring ICP-a u pacijenata sa teškom cerebralnom traumom: prognostičko-terapijski značaj, XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka, st. 38, oktobar 2008. P72(M34)


  7. Bošnjaković P., Ristić S., Stojanov D., Stefanović I., Petrović B., Stojanović N., NOVAK V., Božidarević B., Pavlović A., Ilić M., Božinović Z., Mitov Lj., Naumović J., Mrvić M.: Endovaskularno lečenje intrakranijalnih aneurizmi – naša iskustva, XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka, st.68, oktobar 2008. P72(M34)


  8. Ristić S., Bošnjaković P., Stojanov D., Petrović B., NOVAK V., Mrvić M., Bojanović A., Ilić D., Radovanović Z., Marković I.: Proksimalna ednovaskularna okluzija a. maxillaris u tretmanu neuralgije n. trigeminusa, XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka, st.71, oktobar 2008. P72(M34)


  9. NOVAK V., Petrović B., Stefanović I., Kostić A., Jelenković B.: Rizik od infekcije nakon plasiranja katetera za ekstraventrikularnu drenažu, XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka, st.34, oktobar 2008. P72(M34)


  10. Stefanović I., Stojanović N., NOVAK V., Rađenović V., Radisavljević M., Ilić A., Živković M., Miljković N., Pavlović A.: Intratekalna terapija spasticiteta primenom lioresala, XI kongres neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka, st.83, oktobar 2008. P72(M34)


  11. NOVAK V., Stefanoivić I., Bošnjaković P., Petrović B., Kostić A., Jelenković B: Selection of treatment methods for bleeding aneurysms, 14 European Congress of Neurosurgery, septembar 2011. (M34)


  12. Stefanović I., NOVAK V., Stojanović N., Radisavljević M., Kostić A: Correlation of the extent of peritumoraledema and effects of irradiation of glioblastoma multiforme, 14 European Congress of Neurosurgery, septembar 2011. (M34)


  13. Stefanović I.,Stojanović N., NOVAK V., Kostić A., Radiusavljević M: Two-level aseptic abscess 10 yaers after two-level diam procedure: caes report,1st Congress of Southeast European Neurosutgical Society-SEENS, Abstract book, Belgrade, novembar 2013. ( M34 )


  14. Stefanović I., Stojanović N.,NOVAK V., Kostić A., Radisavljević M., Stojanov D: Effects of Ocreotide in the Therapy of Totally RESECTED Brain Glioblastoma Multiforme-15-year-experience, 1st Congress of Southeast European Neurosutgical Society-SEENS, Abstract book, Belgrade, novembar 2013. ( M34 )


  15. Kostić A., Stefanović I., Stojanović N., Vuleković P., NOVAK V., Cvetković I: Survival of Intracranial Patients After Severe Brain Trauma Considering Individual Average Intracranial Preassure, 1st Congress of Southeast European Neurosutgical Society-SEENS, Abstract book, Belgrade, novembar 2013. ( M34 )


  16. Radisavljević M., Stefanović I., Novak V., Stojanović N., Kostić A., Mitić R., Igić A., Jelenković B: Advenced Marjolin"s Ulcer The Scalp: A case report, 1st Congress of Southeast European Neurosutgical Society-SEENS, Abstract book, Belgrade, novembar 2013. ( M34 )


  17. NOVAK V., Stefanović I., Stojanović N., Kostić A., Radisavljević M., Jelenković B., Berilažić L: The Outocome of Patients With Haed Injury in Polytrauma Patients, 1st Congress of Southeast European Neurosutgical Society-SEENS, Abstract book, Belgrade, novembar 2013. ( M34 )


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. NIKOLOV V., Denović D.: Mortalitet zavisnih od droga. Zbornik sažetaka 35. KSMISJ, Zlatibor 1993.(M64)


  2. NIKOLOV V.: Učestalost infekcije operativne rane u abdominalnoj hirurgiji. Zbornik sažetaka 36. KSMISJ, Priština 1994.(M64)


  3. Babić M., Milenković Z., Ivanov I., Stefanović I., NOVAK V.: Kliničke manifestacije tumora mozga u dece. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1995.(M64)


  4. Kostić O., Filipov R., Panić L., Cvetković B., NOVAK V., Dimić M., Cvetković K.: Fizikalna terpija i rehabilitacija u dece sa pectus infundibuliforme. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1995.(M64)


  5. Filipov R., Kostić O., Panić L., NOVAK V., Cvetković B.: Učestalost telesnih deformiteta u dece srednje medicinske škole. Zbornik radova Jugoslovenskih pedijatrijskih dana, Niš 1995.(M64)


  6. NOVAK V., Petrović B., Živković M.: Vaskularizacija vratnog dela kičmene moždine. Obolenja kičmenog stuba, Niška Banja, 1996.(M64)


  7. Petrović B., Živković M., NOVAK V.: Vaskularno uslovljene simptomatske neuropatije nervusa trigeminusa. Zbornik sažetaka IV kongresa neurologa Jugoslavije, Niška Banja, 1996.(M64)


  8. Filipov R., Kostić O., NOVAK V., Panić L.: Savremeni trendovi u primarnoj rehabilitaciji cerebrovaskularnih bolesnika. IV Kongres neurologa Jugoslavije. Zbornik sažetaka, Niška Banja, 8-11 maj 1996.(M64)


  9. Petrović B., Živković M., NOVAK V.: Cerebralne arteriovenske malformacije. Zbornik radova IV kongresa neurologa Jugoslavije, Niška Banja, 1996.(M64)


  10. Petrović B., NOVAK V., Živković M.: Hirurški tretman atipičnih intrakranijalnih aneurizmi. Zbornik radova IV kongresa neurologa Jugoslavije, Niška Banja, 1996.(M64)
  11. NOVAK V., Petrović B., Djurić S.: Primena temporerne okluzije u toku hirurškog tretmana intrakranijalnih aneurizmi. IX kongres neurohirurga Jugoslavije, Zbornik sađetaka str.41, Tara 6-9. oktobra 2002.(M34)


  12. Filipov R., Dimić A., NOVAK V., Ignjatović G.: Mogućnosti rehabilitacije bolesnika posle operacije diskus hernije na lumbalnom nivou. Kongres fizijatra Srbije i Crne Gore. Zbornik radova, st. 214, Banja Koviljača, oktobar 2004(M64).


  13. Novak M., NOVAK V., Novak D., Ilić-Tasić S.: Incidenca postmeningitisnog hidrocefalusa kod dece lečene na Dečjoj klinici u Nišu, Pedijatrijski dani Srbije, Zbornik sažetaka, st. 124, Septembar 2007. P73(M64)

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 06 novembar 2017 11:05