Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.03.2014.

Dragan Čorbić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.03.1950
 • Mesto rođenja: Lomnica opština Rekovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet političkih nauka Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: međunarodni smer
 • Godina diplomiranja: 1974
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   Teorija socijalističke revolucije u ranim radovima klasika marksizma : magistarska teza / Dragan Čorbić. - Beograd : /autor/, 1982. - VI, 193 str. ; 31 cm

     Teorije socijalne revolucije u ruskom narodnjaštvu : doktorska disertacija / Dragan Čorbić. - Beograd : / izd. autora /, 1988. - V, 286 str. ; 30 cm

     Razmeđa ruskog narodnjaštva : teorije socijalne revolucije / Dragan Čorbić. – Niš : SKC, 1996. – 312 str.

     Antipodi ruskog populizma : Lavrov i Tkačev / Dragan Čorbić. – Niš : SKC, 1998. – 265 str.

     Politički sistem : osnovi politikologije. Knj. 1 / /priredio/ Dragan Čorbić. - Niš : Green Empire, 2003. - 405 str ; 24 cm

     Politički sistem : izbor tekstova / /priredio/ Dragan Čorbić. - Niš : Green Empire, 2003. - 243 str ; 24 cm

     Politički sistem : osnovi politikologije / Dragan Čorbić.- /2. izmenjeno i dopunjeno izd./. - Niš : Green empire, 2005. – 406 str. ; 24 cm.
     ISBN 86-904851-2-0

     Politika i politički sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Čorbić, Slaviša Kovačević. – Niš : Green empire, 2006. – 291 str. ; 21 cm
     ISBN 86-904851-3-9

     Politika i politički sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Čorbić, Slaviša Kovačević. – Niš : Green empire, 2007. – 271 str. ; 21 cm
     ISBN 978-86-7746-123-2

 • Radovi u ostalim časopisima:

    Jugoslovenski marksizam o teoriji odraza / Dragan Čorbić
     U: Naučni podmaladak. Humanitas. - Niš : Univerzitet, 1977. - Br. 1/2 (1977), str. 47-56
     ISSN 0351-1790

     Lenjinova kritika mahističkog idealizma u teoriji saznanja / Dragan Čorbić
     U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1977. - Str. 411-430
     ISSN 0350-8501

     Lenjin u borbi za stvaranje revolucionarne partije ruskog proletarijata / Dragan Čorbić
     U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1978. - Str. 303-322
     ISSN 0350-8501

     O nekim shvatanjima pojma prakse kod nas / Dragan Čorbić
     U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1980. - Str. 413-428
     ISSN 0350-8501

     Marksova nastarija publicistika / Dragan Čorbić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1982. – Br. 22 (1982), str. 403-419
     ISSN 0350-8501

     Engelsove rane ideje o komunizmu i revoluciji / Dragan Čorbić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1983. – Br. 23 (1983), str. 307-321
     ISSN 0350-8501

     Marksovo i Engelsovo viđenje Rusije u svetlu koncepta azijskog načina proizvodnje / Dragan Čorbić
     U: Marksističke teme. - Niš : Univerzitet, 1988. - Br. 4 (1988), str. 66-80
     ISSN 0351-1685

     Neki aspekti socijalno-političkih koncepcija ruskih revolucionarnih demokrata / Dragan Čorbić
     U: Teme. - Niš : Univerzitet, 1990. - Br. 3 (1990), str. 108-120
     ISSN 0351-1685