Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 02.09.2014.

Filip Mirić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.12.1981.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2008.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Savremena shvatanja fenomenologije i etiologije maloletničke delinkvencije: doktorska disertacija / Filip Mirić. - Niš : [F. Mirić], 2014. - 413 str. 

  2. Maloletnička delinkvencija kroz prizmu novinskih izveštaja u dnevnom listu Politika 1904-1941/ Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić – Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, 2015, 316 str. ISBN: 978-86-7148-207-3.

  3. Mobilna pravna klinika -  pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada / priređivači Darko Dimovski, Miomira Kostić, Filip Mirić - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2017. - 286 str. ISBN 978-86-7148-237-0.

 • Knjige i udžbenici:
  1. Holistički pristup adaptivnom fizičkom vežbanju: udžbenik za studente master akademskih studija / Marko Aleksandrović, Bojan Jorgić, Filip Mirić. - Niš : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2016. - 266 str.  ISBN 978-86-87249-75-2.
  2. Holistički pristup adaptiranoj fizičkoj aktivnosti : teorija i praksa / Bojan Jorgić, Marko Aleksandrović, Filip Mirić, Hristina Čolović, Lidija Dimitrijević - Niš : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, 2020. - 274 str.  ISBN 978-86-81474-06-8.
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Naučni članci indeksirani u Web of Science (WoS)

  1. Language of Disability as a Factor of Discrimination of Persons with Disabilities/Filip Miric, In: Temida.-Belgrade: Victimology Society of Serbia , 2015.-Vol:18, Issue: 1,  Published: Mar 2015, pp. 111-126., ISSN:1450-6637 (in Serbian); Ref: ESCI; WOS:000361618500006; IDS Number: CR8QJ.

  2. Challenges of the Reform of the Position of Juvenile Victims of Crime in the Republic of Serbia/Filip Mirić, In: Temida.-Belgrade: Victimology Society of Serbia, 2016.-Vol:19, Issue: 3-4, Published: 2016, pp.539-552, ISSN:1450-6637 , DOI:10.2298/TEM1604539M (in Serbian); Ref: ESCI; WOS:000398274800010, IDS Number: EQ7PA.

  3. New Legal Status of Patients' Gratitude to Medical Workers/ Filip Mirić, In: Temida.-Belgrade: Victimology Society of Serbia, 2020.-Vol:23, Issue: 1,  Published: 2020, pp. 125-137, ISSN:1450-6637 (in Serbian); Ref: ESCI; WOS:000554995500006; IDS Number: MT5EN.

  4. Kriminologija (Criminology), (written by Vesna Nikolić-Ristanović, Slobodanka Konstantinović-Vilić), "Prometej" Belgrade, 2018 [book review]/ Filip Mirić, In: Revija za kriminalistiko in kriminologijo,Ljubljana: Ministry of Interior of the Republic of Slovenia, (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije), 2020, Vol.71, Issue:4, Published: 2020, pp.306-307. Ref: SSCI (Social Science Citation Index), WOS:000640229400007  ISSN: 0034-690X. Impact Factor (2020)=0.347.

   

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.     Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija (pozitivno zakonodavstvo i strana regulativa, stanje i perspektive) / Miomira Kostić, Filip Mirić, U: Zbornik radova iz penologije /glavni i odgovorni urednik Pero Đukanović/. - Banja Luka : Penološka organizacija KPZ, 2009. - God. 1, br. 1 (2009), str. 10-32.

  2.     Krivično pravni položaj maloletnika kroz prizmu novinskih izveštaja u dnevnom listu "Politika" 1904-1941 / Miomira Kostič, Darko Dimovski, Filip Mirić, U: Peščanik– Istorijski arhiv,2010.-God.8,br.8(2010),str.143-152, ISSN 1451-6373

  3.  Jezik prava i leksika normi maloletničkog krivičnog zakonodavstva  /  Filip Mirić. U: Peščanik.- Niš.  – Istorijski arhiv, Niš,2011.- God.9., br.9. (2011), str. 255-265, ISSN 1451-6373.

  4. Uticaj socijalnih faktora na psihički status maloletnih delinkvenata / Filip Mirić, Selvedin Avdić, U: Socijalna misao.- Beograd: Socijalna misao, 2011.-God.18, br.3. (2011), str. 29-43, ISSN 0354-401X.

  5.  Komponente afekata u strukturi ličnosti maloletnika sa delinkventnim ponašanjem/Filip Mirić, U: Temida.-Beograd: Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, 2011.-God.14, br.3.(2011), str. 79-91, ISSN:1450-6637.

  6.  Rezolucija Evropskog parlamenta (2007/2011(INI)) o maloletničkoj delinkvenciji / Filip Mirić, U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2011. - Br. 37-38 (2011), str. 90-95, ISSN: 1451-3188.

  7. Zatvorenički društveni sistem sa posebnim osvrtom na zajednicu maloletnih osuđenika / Filip Mirić, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : zbornik radova studenata doktorskih akademskih studija. Tematski broj, Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije / [urednici Milan Petrović, Vojislav Đurđić, Nataša Stojanović ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - 60 (2012), str. 65-78, ISSN 0350-8501, dostupno na http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/doktzbornik2012.pdf

  8. Krivičnopravna zaštita starih lica i rizik od njihove viktimizacije kod krivičnih dela sa elementima nasilja u porodici / Filip Mirić, U:  Temida.-Beograd: Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, 2012.-God.15, br.1.(2012), str. 217-230, ISSN:1450-6637

  9.  Problem arhitektonske pristupačnosti u Evropskoj strategiji za osobe sa invaliditetom za period 2010-2020 / Akeksandra Mirić, Filip Mirić, U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2012. - Br. 39-40 (2012), str. 369-377, ISSN: 1451-3188.

  10. Pregled članaka o maloletnim delinkventima objavljenim u dnevnom listu „Politika“ od 1934. do 1936. godine/ Darko Dimovski, Filip Mirić, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : Tematski broj “Mediji i  ljudska prava”  / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijevic; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - 61 (2012), str. 515-541,  ISSN 0350-8501.

  11. Krivičnopravne mere u oblasti zaštite nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara na osnovu osnivačkih ugovora EU(primer Francuske)/Filip Mirić, Aleksandra Mirić, U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2012. - Br. 42/12 (2012), str. 117-125,  ISSN: 1451-3188.

  12.  Suzbijanje diskriminacije osoba sa invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja-stanje i perspektive/ Nataša Tanjević, Filip Mirić, U:  Temida.-Beograd: Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, 2013.-God.16, br.1.(2013), str. 133-150, ISSN:1450-6637.

  13.  Program za prevenciju opojnih droga i informisanje kao strateško opredeljenje u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga u EU/Filip Mirić, Gordana Nikolić,U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. - Br. 43-44 (2013), str. 59-66. ISSN: 1451-3188.

  14.  Pravna klinika kao oblik praktičnog obrazovanja studenata prava/Filip Mirić, U: Zbornik radova studenata doktorskih studija prava.-Niš: Pravni fakultet,2014.-str.311-322. ISBN: 978-86-7148-186-1.

  15. Globalizacijske teorije o kriminalitetu /  Filip Mirić,U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 535-546.SSN 0350-8501 .

  16.  Ultimatum Kraljevini Srbiji i spomeničko nasleđe iz doba objave rata / Filip Mirić i Aleksandra Mirić, U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2014. - God. 12, br. 12 (2014), str. 33-43. ISSN 1451-6373.

  17. Kvalitet života osoba sa invaliditetom u Srbiji / Filip Mirić, U: Socijalna misao.- Beograd: Socijalna misao, 2014.-God.21, br.2. (2014), str. 47-57, ISSN 0354-401X

  18. Jezik invalidnosti kao faktor diskriminacije osoba sa invaliditetom/Filip Mirić, U: Temida.-Beograd: Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, 2015.-God.18, br.1.(2015), str. 111-126, ISSN:1450-6637

  19. Oslobođenje od kazne/Filip Mirić, U: Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu /glavni i odgovorni urednik Danilo Nikolić/. – Beograd : Intermex, 2009. –    Br. 31  (2009), str. 64-93.   ISSN: 1452-6603.

  20.   Mere upozorenja i usmeravanja u sistemu maloletničkih krivičnih sankcija / Filip Mirić, U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Beograd : Intermex, 2014. - Br. 32 (2014), str. 74-86, ISSN 2335-0504

  21.   Kazna maloletničkog zatvora u savremenom zakonodavstvu / Filip Mirić, Gordana Nikolić, U: Resocijalizacija maloljetnih prestupnika i osuđenih lica u penalnim ustanovama: zbornik radova. - Banja Luka : Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, 2015. - str. 79-92. ISBN 978-99955-22-85-8.

  22.   Kritički osvrt na prekršajnopravnu zaštitu od nasilja u porodici u Republici Srbiji/Filip Mirić, U: Pravna klinika za zaštitu prava žena-norme i praksa, zbornik radova, Slobodanka Konstantinović-Vilić (ur.), Beograd, 2013, str.165-170. ISBN:978-86-87505-12-4.

  23. Specifičnosti rada studenata u uslovima Mobilne pravne klinike/Filip Mirić, U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi/priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014, str.269-276. ISBN: 978-86-7148-181-6.

  24.   Prekršajnopravna zaštita od nasilja u porodici u zemljama bivše Jugoslavije/Filip Mirić, U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi/priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014, str.37-48. ISBN: 978-86-7148-181-6.

  25.   Uticaj obrazovanja na maloletničku delinkvenciju / Filip Mirić, U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2016. – Br. 1 (2016), str. 61-74.ISSN 0354-401X.

  26.   Dragan Jovašević, Miomira Kostić, Crime prevention policy [book review] / Filip Mirić, In: Facta universitatis-Series Law and Politics. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, No. 2 (2015), pp. 213-214. ISSN 1450-5517 (http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/1484/895).

  27.   Juvenile delinquency or juvenile crime / Miomira Kostić, Filip Mirić, In: Facta universitatis-Series Law and Politics. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, No. 1 (2015), pp. 45-50. ISSN 1450-5517 (http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/1440/872).

  28.   Dvostruki odraz nepismenosti - viktomogena predispozicija i/ili kriminogeni faktor / Miomira Kostić, Filip Mirić,U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 409-422.ISSN 0350-8501.

  29.   Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić, Maloletnička delinkvencija kroz prizmu novinskih izveštaja u dnevnom listu Politika 1904-1941 [prikaz] / Filip Mirić, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 71 (2015), str. 267-271. ISSN 0350-8501.

   30.    Saradnja između Republike Srbije i Evropola / Filip Mirić, Gordana Nikolić, U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2015. - Br. 52-53 (2015), str. 268-276. ISSN: 1451-3188.

  31. Ideološki okvir stradanja osoba sa invaliditetom u Drugom svetskom ratu / Filip Mirić, U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2015. - God. 13, br. 13 (2015), str. 114-121. ISSN 1451-6373.

  32. Aktivnosti Saveta Evropske unije u oblasti zaštite nasleđa od umetničkog, istorijskog i društvenog značaja / Aleksandra Mirić, Filip Mirić, U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2016. - God. 15, br. 55(2016), str. 348-355. ISSN 1451-3188.

  33. European policy on digitisation of cultural heritage from 2005. onwards /Aleksandra Marinković, Aleksandra Mirić, Filip Mirić, In: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : University, 2016. - Vol. 14, no. 1(2016), pp. 97-103.ISSN 1450–5517.

  34. Victimization of elderly persons: book review / Filip Mirić, In: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : University, 2016. - Vol. 14, no. 1(2016), pp. 189-190.ISSN 1450–5517.

  35. Saša S. Knežević, Maloletničko krivično pravo (materijalno, procesno i izvršno), Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010: prikaz knjige / Filip Mirić, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 303-304. ISSN 0350-8501.

  36. Drug addicts’ slang through prism of forensic linguistics / Filip Miric , In: “Archibald Reiss days”, Thematic conference proceedings of international significance, Academy of Criminslistic and Police Studies, Vol.2, 2016,  pp. 556-561.ISBN 978-86-7020-357-0. ISBN 978-86-7020-190-3.

   37. Osvrt na kriminološko nasleđe u Kraljevini Jugoslaviji od 1904-1941. godine / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić, U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2016. - God. 14, br. 14 (2016), str. 284-289.ISSN 1451-6373.

  38. Kockanje mladih kao oblik društvene devijacije / Filip Mirić, U: Deca i mladi kao deo sistema - zaštita ili sekundarna traumatizacija / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski, Zdravko Grujić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2016. - Str. 137-144. ISBN    ISBN 978-86-7148-221-9.

  39.Leisure time and juvenile delinquency / Filip Mirić, In: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : University, 2016. - Vol. 14, no. 3(2016), str. 441-446.   ISSN 1450–5517.

  40. The rights of the child (in Serbian), authors Nevena Vučkovic Šahović, Nevena Petrušić, Faculty of Law, Niš, 2015: book review / Filip Mirić,In: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : University, 2016. - Vol. 14, no. 3(2016), str. 447-448. ISSN 1450–5517.

  41. Izazovi reforme krivičnopravnog položaja maloletnih žrtava kriminaliteta u Republici Srbiji / Filip Mirić,U: Temida.-Beograd: Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, 2016.- god.19, br.3-4.(2016), str. 539-552, ISSN:1450-6637, DOI: 10.2298/TEM1604539M.

  42. Rezolucija Saveta Evrope o maloletničkoj delinkvenciji i socijalnim promenama – korak ka bezbednijem društvu  / Filip Mirić, U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2017. - god. 16, br. 59(2017), str. 191-197. ISSN 1451-3188.

  44.Criminogenic influence of penitentiary institutions / Filip Mirić, In: Facta universitatis-Series Law and Politics. - Niš : University of Niš, 2015. - Vol. 15, No. 1 (2017), pp. 37-44. ISSN 1450-5517 (http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/2533/1685).

  45. Povreda prava na suđenje u razumnom roku (slučaj Ristić protiv Srbije) / Filip Mirić, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2017. - br. 75 (2017), str. 255-264. ISSN 0350-8501.

  46. Prostitucija kao oblik društvene devijacije / Filip Mirić,U: Anomija društva i posljedice: Zbornik radova sa naučne konferencije „Društvene devijacije“ – Banja Luka: Centar modernih znanja, 2017. – Str. 445-453. ISBN 978-99976-677-9-3.

  47. Smrtna kazna u Kaznitelnom (Kriminalnom) zakoniku za Knjaževstvo Srbiju  /  Filip Mirić ,U: Peščanik.- Niš.  – Istorijski arhiv, Niš,2017.- God.15., br.15. (2017), str. 261-266.ISSN 1451-6373.

  48. Vršnjačko nasilje na internetu kroz prizmu kriminalne fenomenologije / Filip Mirić,U: Izazovi odrastanja u svetu savremenih tehnologija, 22. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti- Zbornik radova sa konferencije; priredili Darko Dimovski, Miomira Kostić, Jelena Stanojević, Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Centar za socijalni rad „Sveti Sava”, 2017, str. 55-67. 

  49. System of punishment in Roman Law / Filip Miric, In: Ius romanum,  Societas pro Iure Romano, No. 2/2017, https://iusromanum.eu/documents/985691/3819843/Filip+Miri%25U0107.pdf/5a0b0cae-55fc-4f82-bcb2-d4662baadd82, ISSN 2367-7007.. 

  50. Krivično delo nedavanje izdržavanja u zakonodavstvu i sudskoj praksi / Filip Mirić, U: Mobilna pravna klinika -  pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada / priređivači Darko Dimovski, Miomira Kostić, Filip Mirić - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2017. - str. 139-154. ISBN 978-86-7148-237-0. 

  51. Istanbulska konvencija kao mehanizam za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici  / Filip Mirić, Bojana Golubović, U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2017. - god. 16, br. 61/62(2017), str. 88-101. ISSN 1451-3188.

  52. Internet prevara kao oblik kompjuterskog kriminaliteta / Filip Mirić, U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet u Nišu, Centar za publikacije, 2018. str. 93-94. ISBN 978-86-7148-245-5. 

  53. Danica Vasiljević Prodanović Osnove sistema izvršenja krivičnih sankcija [prikaz knjige] / Filip Mirić, U: Temida.-Beograd: Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, 2018.- god.21, br.1.(2018), str.171-174, ISSN:1450-6637,

   54.Tipologije finansijskog kriminaliteta / Filip Mirić, U: Finansijski kriminalitet, J. Kostić, A. Stevanović (ur.).-Beograd: Institut za uporedno pravo i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2018, str. 217-222. ISBN: 978-86-80186-39-9 (IUP), ISBN: 978-86-80756-12-7 (IKSI)

  55.Milica Kovačević, Delinkvencija i pravna reakcija – delinkvencija maloletnih lica i zakonom predviđeni oblici reakcije [prikaz knjige] / Filip Mirić, U: Revija za kriminologiju i krivično pravo,  Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, br. 1 (2019), 2019, str.161-162, ISSN: 0022-6076, ISSN: 1820-2969,

  56.The Position of Women in the Serbian Army: current state of affairs and perspectives / Filip Mirić, In: Facta universitatis: Series Law and Politics. - Niš : University, 2019. - Vol. 17, No. 2 (2019), pp. 137-144. ISSN 1450-5517

  57. Savremene tendencije razvoja politike suzbijanja kriminaliteta / Filip Mirić, U: Zbornik radova „Pravo u funkciji razvoja društva“, Kosovska Mitrovica- Pravni fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 2019.- str. 177-184. ISBN 978-86-6083-060-1

  58. Personalna asistencija kao oblik vaninstitucionalne podrške osobama sa invaliditetom/ Filip Mirić,  U: Zbornik radova sa četvrte međunarodne naučne konferencije „Položaj marginalizovanih grupa u društvu “ – Banja Luka: Centar modernih znanja, 2019. – Str. 613-617. ISBN 978-99976-761-2-2, DOI: 10.7251/ZCMZ0119613

  59.Milica Kovačević, Delinkvencija i pravna reakcija – delinkvencija maloletnih lica i zakonom predviđeni oblici reakcije [prikaz knjige] / Filip Mirić, U: Revija za kriminologiju i krivično pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, br. 1 (2019), 2019, str.161-162, ISSN 0022-6076, ISSN 1820-2969.

  60. Korupcija kao pravni i društveni fenomen/ Filip Mirić, U: Finansijski kriminalitet i korupcija, J. Kostić, A. Stevanović (ur.).-Beograd: Institut za uporedno pravo i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2019, str. 135-142. ISBN: 978-86-80186-49-8 (IUP), ISBN: 978-86-80756-23-3 (IKSI).

  61. The Position of Women in the Serbian Army: current state of affairs and perspectives / Filip Mirić, In: Facta universitatis: Series Law and Politics. - Niš : University, 2019. - Vol. 17, No. 2 (2019), pp. 137-144. ISSN 1450-5517

  62. Standardi Evropske unije u oblasti zaštite žrtava krivičnih dela / Filip Mirić, Bojana Golubović, U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2019. - god. 18, br. 70 (2019), str. 122-132. ISSN 1451-3188

  63. Isključenost osoba sa invaliditetom iz sektora tercijarnog obrazovanja / Aleksandra Nikolajević, Filip Mirić, U: Psihološki, medicinski i obrazovni aspekti dobrobiti pojedinaca i grupa u procesu društvene tranzicije: zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 2019, str.231-255. ISSN: 978-86-6349-138-0.

  64. Darko Dimovski, Kriminalna etiologija, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2019: prikaz knjige / Filip Mirić, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - Br. 83 (2019), str. 325-327.ISSN 0350-8501

  65. Awareness of persons with disabilities of criminal justice protection against discrimination in the former SFRY countries, In: Teme. - Niš : University of Niš, 2019. - Vol. 43, No. 4 (2019), pp. 1095-1108, ISSN 0353-7919 (Print), ISSN: 1820-7804 (Online)

  66. The Historical Development of Institute of Complicity in Criminal Law / Bojana Golubović, Filip Mirić, In: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : University, 2020. - Vol. 18, no. 1(2020), pp. 25-36. ISSN 1450–5517

  67.Criminal Law Protection of People with Disabilities against Discrimination in the Republic of Serbia / Filip Mirić, Aleksandra Nikolajević, Eastern European Social Policy Network (EESPN), European Centre for Social Welfare and Research, 2020, Wien, Austria, https://eespn.euro.centre.org/criminal-law-protection-of-people-with-disabilities-against-discriminartion-in-republic-of-serbia/?fbclid=IwAR3WYSHB5WxO011qGaZXxRDLCnTwPjvRf6O0Hu2maIQaDhpdPJcASgOHVaQ

  68. Forensic evidence Science and Criminal Law: book review / Filip Mirić , In: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : University, 2020. - Vol. 18, No. 1(2020), pp. 53-54. ISSN 1450–5517.

  69. Istorijski pogled na izveštavanje o kriminalitetu u niškom okrugu u periodu od 1865. do 1871. godine  /  Filip Mirić, Milan Ranđelović U: Peščanik.- Niš.  – Istorijski arhiv, Niš,2020.- god.20., br.20. (2020), str. 37-50.  ISSN 1451-6373.

  70. Criminological, Criminalistic and Linguistic Aspects of Drug Addicts’ Slang / Filip Mirić , In: “Science and Society”, Journal of Social Sciences, Association “Science and Society”,  University of Belgrade, Belgrade, No.1, 2020,  pp. 5-15. ISSN 2335-0792.

   

   

   71.Dr Darko Dimovski, Zločin mržnje, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2020: prikaz knjige / Filip Mirić, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2020. - Br. 88 (2020), str. 213-214.ISSN 0350-8501.

   

   72. Forensic expertise of signatures and handwriting – multidisciplinary approach / Filip Mirić, Dragana Rodić Aranđelović, In: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : University, 2020. - Vol. 18, No. 3 (2020), pp. 207-212. ISSN 1450–5517.

   

   73. Article 54a of Criminal Code of Republic of Serbia and disability - de lege ferenda/ Filip Mirić , In: “Science and Society”, Journal of Social Sciences, Association “Science and Society”, University of Belgrade,  Belgrade, No.2, 2020,  pp.127-133. ISSN 2335-0792.

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Pregled članaka o maloletnim delikventima objavljenim u dnevnom listu „Politika“ od 1934. do 1936. godine/ Darko Dimovski, Filip Mirić/ Medjunarodna naučna konferencija „Mediji i ljudska prava“, Pravni fakultet u Nišu, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 18.maj 2012. godine, knjiga apstrakata,  str. 82, ISBN: 978-86-7148-156-4 
  2. Oblici vršnjačkog nasilja putem Interneta i društvenih mreža/Filip Mirić, Međunarodna naučnostručna konferencija „Vršnjačko nasilje- etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva”, Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, 27-29.mart 2013., Laktaši, Republika Srpska, BiH
  3. Policy of Prevention of Juvenile Delinquency as a Determinant of Social Development/ Darko Dimovski, Filip Mirić, /International Conference on Social and Tehnological Development “STED 2013”-Banja Luka, University, 26-27 Sept. 2013.
  4. Globalizacijske teorije o kriminalitetu/Miomira Kostić, Filip Mirić, U: Međunarodna naučna konferencija “Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije”: Zbornik sažetaka.-Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. str.78.
  5. Diskriminacija osuđenika sa invaliditetom / Filip Mirić,U: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Tom 2. - Banja Luka : Evropski defendologija centar, 2015. - Str. 809-818.  ISBN 978-99955-22-87-2
  6. Od nauke ka struci-značaj pravnih klinika za pravničku profesiju / Filip Mirić, Aleksandar Mihajlović, U: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Tom 1. - Banja Luka : Evropski defendologija centar, 2015. - str. 379-387.ISBN 978-99955-22-87-2.
  7. Dvostruki odraz nepismenosti - viktomogena predispozicija i/ili kriminogeni faktor / Miomira Kostić, Filip Mirić,U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - str. 69.ISBN 978-86-7148-200-4 
  8.   Nova kriminologija i prevencija kriminaliteta / Miomira Kostić, Filip Mirić, U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016, str. 98-99.ISBN 978-86-7148-217-2.
  9. Ispitivanje stavova nosilaca pravosudnih funkcija o potrebi reforme krivičnopravnog položaja maloletnih žrtava krivičnih dela/Filip Mirić, U: Šesta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije “Novi trendovi u viktimološkoj teoriji i praksi: dileme i izazovi u zaštiti žrtava”, Beograd, 2015- knjiga apstrakata, str.33. (www.vds.org.rs/File/knjiga%20apstrakata%202015.doc).
  10. Nova kriminologija i prevencija kriminaliteta / Miomira Kostić, Filip Mirić
      U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. str. 98-99.
      ISBN 978-86-7148-217-2.
  11. Zatvorenički kodeks – ključ za razumevanje zajednice osuđenika / Filip Mirić,U: Probacija i alternativne krivične sankcije: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. T.1. – Banja Luka: Centar modernih znanja, 2016. – Str. 177-187.ISBN 978-99976-677-4-8.
  12. Stradanje jednog grada – Skoplje (1963: viktimološki aspekt /Filip Mirić, U: Bezbednost i viktimizacija: izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava / Sedma godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2016. - str.34. http://www.vds.org.rs/File/KnjigaApstrakata2016.pdf  
  13. New criminology and crime prevention / Miomira Kostić, Filip Mirić In: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - pp. 419-430. ISBN 978-86-7148-229-5.
  14. Krivičnopravna zaštita osoba sa invaliditetom od diskriminacije / Filip Mirić, U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija „Globalizacija i pravo“, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - str. 90-91. ISBN 978-86-7148-233-
  15. Sistem kazni u rimskom pravu / Filip Mirić, U: „Univerzalnost rimskog prava”, Druga međunarodna balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju: Zbornik sažetaka. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Centar za publikacije, Niš, str.85-86. ISBN: 978-86-7148-239-4-
  16. The application of forensic linguistics in criminalistics / Filip Miric, In: “Archibald Reiss days”, Thematic conference proceedings of international significance, Academy of Criminslistic and Police Studies, Vol.1, 2017,  pp. 489-495.   ISBN 978-86-7020-378-5,ISBN 978-86-7020-190-3.
  17.  Protection of people with disabilities against discrimination in Criminal Law / Miomira Kostić, Filip Mirić, In: Globalisation and Law: Collection of papers from International Scientific Conference / Editors-in-Chief Saša Knežević and Maja Nastić. - Niš : Faculty of Law, 2017. - pp. 209-220. ISBN 978-86-7148-242-4, http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Globalisation-and-Law-final-DEC2017.pdf.

  18. Društveni odgovori na nasilje nad osobama sa invaliditetom / Filip Mirić, Danica Vasiljević Prodanović,  U: Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor: Zbornik radova sa treće međunarodne naučne konferencije „Društvene devijacije“ – Banja Luka: Centar modernih znanja, 2018. – Str. 52-59. ISBN 978-99976-722-4-7, DOI: 10.7251/CMZ1803052M, 

  19.  Ethical aspects of police work/ Filip Mirić, In: “Archibald Reiss days”, Thematic conference proceedings of international significance, Academy of Criminslistic and Police Studies, Vol.2, 2018,  pp. 109-118.   ISBN 978-86-7020-405-8. ISBN 978-86-7020-190-3 

  20. Forenzička lingvistika i suzbijanje kriminaliteta / Filip Mirić, U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019,  zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 257. ISBN 978-86-7148-255-4,
  21. Kriminološki osvrt na porodicu kao faktor maloletničke delinkvencije (izlaganje sa međunarodnog naučnog skupa po pozivu štampano u celini)/ Filip Mirić,  U: Zbornik radova sa pete međunarodne naučne konferencije „Porodica i savremeno društvo - izazovi i perspektive “ – Banja Luka: Centar modernih znanja, 2020. – str. 20-29. ISBN 978-99976-761-9-1, DOI: 10.7251/ZCMZ2001020M
  22. Krivično delo davanja mita u zakonodavstvu i sudskoj praksi/ Filip Mirić, U: Uloga društva u borbi protiv korupcije, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, J. Kostić, A. Stevanović (ur.).-Beograd: Institut za uporedno pravo i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2020, str. 209-216. ISBN 978-86-80186-63-4 ISBN 978-86-80756-37-0.
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Socijalni položaj starih lica i rizik od viktimizacije sa posebnim osvrtom na krivičnopravnu zaštitu starih lica / Filip Mirić/, Druga godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije Beograd, 24. i 25. novembar 2011, knjiga apstrakata, Prometej, Beograd, 2011, str. 46., ISBN 978-86-87971-27
  2. „Fenomenološke karakteristike imovinskog kriminaliteta maloletnika za period od 2008. do 2010. godine“/Filip Mirić, Dani maloletničkog pravosuđa- Druga godišnja konferencija Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, Beograd, 28-30. maj 2012, knjiga apstrakata, str.55-56, ISBN: 978-86-83109-52-4
  3. Osobe sa invaliditetom kao žrtve diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem-stanje i perspektive”/Nataša Tanjević, Filip Mirić, Treća godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije „Žrtve i savremeni društveni kontekst: teorija, praksa i aktivizam, Beograd, 22-23. novembar 2012., knjiga apstrakata, str.26.
  4. Politika suzbijanja diskriminacije osoba sa invaliditetom u oblasti obrazovanja/Nataša Tanjević, Filip Mirić, Drugi stručno-naučni skup “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”, Resurni centar za specijalnu edukaciju, Beograd, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Šabac i OŠ „Sveti Sava“ Šabac, 25-27. oktobar  2013.
  5. Personalna asistencija kao oblik vaninstitucionalne podrške osobama sa invaliditetom/ Filip Mirić,  U: Zbornik radova sa četvrte međunarodne naučne konferencije „Položaj marginalizovanih grupa u društvu “ – Banja Luka: Centar modernih znanja, 2019. – Str. 613-617. ISBN 978-99976-761-2-2, DOI: 10.7251/ZCMZ0119613M, 
Poslednji put izmenjeno sreda, 07 jul 2021 00:05