Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.12.2013.

Saša Knežević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.03.1963
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1987
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Okrivljeni i zaštita ljudskih prava u krivičnom postupku : magistarska teza / Saša Knežević. - Niš : / autor /, 1994. - III, 159 lst. ; 30 cm
  Društvena rehabilitacija lica neosnovano osuđenih ili lišenih slobode : doktorska disertacija / Saša Knežević. - Niš : /autor/, 2001. - VIII, 295 lst. ; 30 cm
  Praktikum za krivično procesno pravo : opšti deo / Saša S. Knežević. – Niš : Green Empire, 2006. – 230 str. ; 24 cm
  ISBN 86-904851-4-7
  Krivični postupak prema maloletnicima / Saša Knežević. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – 97 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-075-8
  Zaštita ljudskih prava okrivljenog u krivičnom postupku / Saša Knežević. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – 239 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-074-1
  Maloletničko krivično pravo : materijalno, procesno i izvršno / Saša Knežević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - 345 str. : 24 cm
  ISBN 978-86-7148-113-7
  Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - 454 str. ; 24cm
  ISBN 978-86-7148-137-3
  Osnovna načela krivičnog procesnog prava / Saša Knežević. - Niš : SKC, 2012. - 277 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7757-195-5

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Izjavljivanje žalbe / Saša Knežević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. –- Niš : Pravni fakultet, 1991. – Br. 31 (1991), str. 179-190
  ISSN 0350-8501
  Ostvarivanje supsidijarne tužbe / Saša Knežević
  U: Naučni podmladak. Hunanitas. – Niš : Univerzitet, 1991. - Br. 1-4 (1991), str. 124-139
  ISSN 0351-1790
  Ostvarivanje supsidijarne tužbe u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1993. – Br. 32-33 (1992-1993), str. 135-142
  ISSN 0350-8501
  Vezanost presude optužbom / Saša Knežević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1999. – Br. 38-39 (1998-1999), str. 170-179
  ISSN 0350-8501
  Zabrana torture i drugih nehumanih uticaja na ličnost / Saša Knežević
  U: Teme. - Niš : Univerzitet, 1995. - Br. 1/4 (1995), str. 143-154
  ISSN 0351-1685
  Međunarodni standardi zaštite ljudskih prava okrivljenog / Saša Knežević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1996. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 175-187
  ISSN 0350-8501
  Otklanjanje štetnih posledica neosnovane osude i neosnovanog lišenja slobode u sferi radnih odnosa i socijalnog osiguranja / Saša Knežević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 198-214
  ISSN 0350-8501
  Pravo neosnovano pritvorenih lica na naknadu štete / Saša Knežević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 2, br. 10 (2002), str. 709-723
  ISSN 0350-0500
  "Prednost odbrane" u postupku po pravnim lekovima / Saša Knežević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 263-282
  ISSN 0350-85011
  Evropski pravni standardi o sprečavanju mučenja i drugih ponižavajućih i nehumanih postupaka / Saša Knežević
  U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde Republike Srbije : Institut za Međunarodnu politiku i privredu, 2003. - God. 2, br. 5 (2003), str. 10-14
  ISSN 1451-3188
  Evropski standardi zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica / Saša Knežević
  U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde Republike Srbije : Institut za Međunarodnu politiku i privredu, 2003. - God. 2, br. 6 (2003), str. 18-22
  ISSN 1451-3188
  Obavezna odbrana / Saša Knežević
  U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. - Beograd : Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2003. - Vol. 41, br. 1 (2003), str. 125-136
  ISSN 022-6076
  Ograničavanje sloboda i prava okrivljenog prinudnom hospitalizacijom / Saša Knežević
  U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2003. - Br. 1 (2003), str. 157-167
  Otklanjanje štetnih posledica neosnovano primene represije u sferi naslednopravnih odnosa / Saša Knežević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2003. - God. 52, tom 2, br. 10 (2003), str. 239-253
  ISSN 0350-0500
  Prava neosnovano pritvorenih lica na naknadu štete u svetlu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda / Saša Knežević
  U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde Republike Srbije : Institut za Međunarodnu politiku i privredu, 2003. - God. 2, br. 3 (2003), str. 13-16
  ISSN 1451-3188
  Primena medicinskih intervencija u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2003. – Br. 43 (2003), str. 249-264
  ISSN 0350-8501
  Ekstradicija u evropskom pravu / Saša Knežević
  U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2004. - God. 3, br. 8 (2004), str. 7-10
  ISSN 1451-3188
  Pravo na pravično suđenje / Saša Knežević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2004. – Br. 44 (2004), str. 207-237
  ISSN 0350-8501
  Pravo na pravično suđenje u svetlu evropskih pravnih standarda / Saša Knežević
  U: Evropsko zakonodavstvo. - Ministarstvo pravde RS : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2004. - God. 3, br. 9/10 (2004), str. 14-17
  ISSN 1451-3188
  Primena pravila in dubio pro reo u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2004. – Tom 1, br. 9 (2004), str. 729-741
  ISSN 0350-0500
  Primena ustanove Beneficium cohaesionis u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici. - Podgorica : Pravni fakultet, 2004
  ISSN 0350-5626
  Evropski standardi prava okrivljenog na odbranu / Saša Knežević
  U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2005. – Br. 12 (2005), str. 7-11.
  ISSN 1451-3188
  Evropski standardi prava okrivljenog na žalbu / Saša Knežević
  U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2005. – Br. 13 (2005), str. 11-13.
  ISSN 1451-3188
  Povlastica povezanosti u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 1, br. 9 (2005), str. 991-1001.
  ISSN 0350-0500
  Primena medicinskih intervencija u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 323-331.
  ISBN 86-7148-054-2
  Tajna opservacija komunikacija osumnjičenog u pravu Srbije i Crne Gore / Saša Knežević
  U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2005. – Br. 6 (2005), str. 421-437.
  ISSN: 18840-0272
  Uspostavljanje prava iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja licima neosnovano osuđenim / Saša Knežević
  U: Radno i socijalno pravo. – Beograd : Udruženje za radno i socijalno pravo SCG, 2005. – God. 9, br. 1-6, str. 173-189.
  ISSN 1450-5800
  Zabrana dvostruke ugroženosti u evropskom pravu / Saša Knežević
  U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2005. – Br. 11 (2005), str. 79-83.
  ISSN 1451-3188
  Zaštita privatnosti osumnjičenog u svetlu novih zakonskih rešenja / Saša Knežević
  U: Zbornik radova sa naučnog skupa “Novo krivično zakonodavstvo”. – Beograd : Udruženje za krivično pravo Srbije, Pravno istraživački centar, 2005. – Str. 169-187.
  ISBN 86-83027-09-0
  Alternative criminal sanctions in the Serbian Criminal Code / Z. Ćirić, M. Kostić, S. Knežević, V. Đurđić
  U: Psychiatry - today and tomorrow : program and resumes. - Sofia : Bulgarian psychiatric association, 2006. - Str. 30-31.
  Lišenje slobode okrivljenog u svetlu međunarodnopravnih i ustavnopravnih garancija zaštite ljudskih prava / Saša Knežević
  U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2006. – Br. 7 (2006), str. 473-490.
  ISSN: 18840-0272
  Međunarodnopravni standardi prava okrivljenog na odbranu / Saša Knežević
  U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 431-439.
  ISBN 86-7148-067-4
  Pretpostavka nevinosti okrivljenog u svetlu prava na pravično suđenje / Saša Knežević
  U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. – 2. izd. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. -Str. : 365-377.
  ISBN 99938-57-06-8
  Pretpostavka nevinosti u evropskom pravu / Saša Knežević
  Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2006. – Br. 15-16 (2006), str. 12-16.
  ISSN 1451-3188
  Protection of persons who are above criminal repression - forensic psychiatric and legal approach / S. Knežević, Z. Ćirić, M. Kostić
  U: Psychiatry - today and tomorrow : program and resumes. - Sofia : Bulgarian psychiatric association, 2006. - Str. 31.
  Uspostavljanje prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja licima neosnovano osuđenim ili neosnovano lišenim slobode / Saša Knežević
  U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 474-487.
  ISBN 86-7148-063-1
  Uticaj Francuskog građanskog zakonika na reglementaciju prava neosnovano osuđenih lica u pravnom sistemu Srbije / Saša Knežević
  U: Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 243-259.
  ISBN 86-7148-055-0
  Zabrana reformatio in peius u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i humana budućnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – Tom 1, br. 9 (2006), str. 899-909.
  ISSN 0350-0500
  Kažnjavanje maloletnika u sklopu međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava / Saša Knežević
  U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2007. – Br. 12 (2007), str. 347-363.
  ISSN 1840-0272
  Osvrt na izgradnju autonomnog maloletničkog krivičnog procesnog prava Srbije / Saša Knežević
  U: Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija. – Skopje : -----------, 2007. – God. 14, br. 2 (2007), str. 341-363.
  ISSN 1409-5327
  Zabrana dvostruke ugroženosti i ljudska prava okrivljenog / Saša Knežević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 1, br. 9 (2007), str. 757-768.
  ISSN 0350-0500
  Diskreciono krivično gonjenje maloletnih delinkvenata / Saša Knežević
  U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 371-385.
  ISBN 978-86-7148-087-1
  Međunarodnopravne garancije prava na odštetu zbog greške suda / Saša Knežević
  U: Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava : zbornik radova / /urednik Zoran Radivojević/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 225-244.
  ISBN 978-86-7148-085-7
  Međunarodnopravni standardi efikasnosti suđenja u krivičnim stvarima / Saša Knežević
  U: Međunarodno krivično pravo i ljudske slobode : tematski međunarodni naučni skup / urednik Sreto Nogo. – Beograd : Udruženje za međunarodno krivično pravo : Intermex, 2008. – Str. 247-260.
  ISBN 978-86-83437-73-3
  Pravo okrivljenog na odbranu kao pretpostavka pravičnosti suđenja / Saša Knežević
  U: Zbornik Pravnog fakulteta. – Podgorica : Pravni fakultet, 2008. – God. 30, br. 38 (2008), str. 340-350.
  ISSN 0350-5626
  Pravoto na obvinetiot na besplatna pravna pomoš / Saša Knežević
  U: Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija. – Skopje : ----------------, 2008. – God. 15, br. 2-3 (2008), str. 709-723.
  ISSN 1409-5327
  Vaspitni nalozi kao vid diverzionog reagovawa na maloletničku delinkvenciju / Saša Knežević
  U: Pravna riječ : časopis za pravnu teoriju i praksu. – Banja Luka : Udruženje pravnika Srbije, 2008. – Br. 15 (2008), 125-137.
  ISSN 1840-0272.
  Zaštita okrivljenog od samooptuživanja / Saša Knežević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 2, br. 10 (2008), str. 19-30
  ISSN 0350-0500
  Dostupnost pravde / Saša Knežević
  U: Zakonodavni i institucionalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji : zbornik radova / urednici Miroslav Lazić i Irena Pejić. - Niš : Pravni fakultet : Fondacija Konrad Adenauer, 2009. - Str. 159-176.
  ISBN 978-86-7148-100-7
  Ekstradicija u evropskom pravu / Saša Knežević
  U: Vodič kroz pravo Evropske unije / urednik Blagoje S. Babić. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu.../etc./, 2009. – Str. 202-217.
  ISBN 978-86-519-0225-6
  Međunarodnopravni standardi primene raster potrage u rasvetljavanju krivičnih dela korupcije / Saša Knežević, Tatjana Lukić
  U: Korupcija i ljudske slobode : mađunarodni naučni skup. – Beograd : Intermex, 2009. – Str. 388-407.
  ISBN 978-86-83437-73-3
  Pravo na sudsko odlučivanje o osnovanosti optužbe okrivljenog u svjetlu prava na pravično suđenje / Saša Knežević
  U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2009. – Br. 19 (2009), str. 479-492.
  ISSN 1840-0272
  "Preimućstva odbrane" u postupcima preispitivanja pravosnažne presude / Saša Knežević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 2, br. 10 (2009), str. 647-660.
  ISSN 0350-0500
  Preventivno lišuvanje od sloboda na maloletnicite vo krivičnata postapka / Saša Knežević
  U: Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija. - Skopje : Združenie za krivično pravo i kriminologija na Makedonija, 2009. - God 16, br. 2 (2009), str. 347-358.
  ISSN 1409-5327
  Primena procesne prinude prema maloletnicima / Saša Knežević
  U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 389-401.
  ISBN 978-86-7148-103-8
  Procesni subjekti prema predlogu ZKP-a od 28 februara 2009 godine / Saša S. Knežević
  U: Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku : Perspektive daljeg razvoja krivičnog zakonodavstva Crne Gore. – Podgorica : Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, 2009. – God. 2, br. 1 (2009), str. 377-394.
  ISSN 1800-7090
  European Tendency of Criminal law Harmonization / Ivan Ilić, Saša Knežević
  U: law as a Unifying Factor of Europe - Jurisprudence and Practice : Collection of Abstracts. - Bratislava : Pravnicka fakulta, 2010. - Str. 152.
  ISBN 978-80-7160-301-6
  Evropske tendencije harmonizacije krivičnopravnih zakonodavstava / Saša Knežević, Ivan Ilić
  U: Zbornik radova Interkatedarskog sastanka krivično-pravnih katedri / glavni i odgovorni urednik Petar Stanojević. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet u Prištini, 2010. - Str. 69-98.
  ISBN 978-86-6083-010-6
  Medical Procedures in the Examination of the Defendant / Saša Knežević
  U: Journal of Criminalistics and Law. - Belgrade : Academz of Criminalistics and Police Studies, 2010. - Vol. 15, No 1 (2010), str. 97-110.
  ISSN 0354-8872
  Odrednice u enciklopediji / Saša Knežević
  U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-6187-014-9
  Ograničavanje lične slobode zadržavanjem osumnjičenog / Saša Knežević
  U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 353-372.
  ISBN 978-86-7148-121-2
  Prikriveni islednik / Saša Kneževiđ
  U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruđenje pravnika Republike Srpske, 2010. - God. 7, br. 23 (2010), str. 463-446.
  ISSN 1840-0272
  Prof. dr Vitomir Popović, mr Boris Topić, Slađana Marić: "Nullum crimen, nulla poena sine lege u međunarodnom pravu i pravu BiH u kontekstu procesuiranja ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti", Banja Luka, 2008 : prikaz / Saša Knežević
  U: Pravo - teorija i praksa. - Novi Sad : Pravo, 2010. - God. 27, br. 5-6 (2010), str. 159-163.
  ISSN 0352-3713
  Uloga prikrivenog islednika u isleđenju terorizma / Saša Knežević
  U: Terorizam i ljudske slobode : međunarodni naučni skup. - Beograd : Intermex, 2010. - Str. 277-287.
  ISBN 978-86-83437-73-3
  European tendencies of criminal law harmonization / Ivan Ilic, Sasa Knezevic
  U: The Role of National Criminal Law in the European Union Area and the Alternative Resolutions of Criminal. Section of Criminal Law, English Part. - Bratislava : Faculty of Law, 2011. - Str. 181-192.
  ISBN 978-80-7160-312-2
  Konsensualne forme odlučivanja u pretkrivičnom i krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 9, tom 1 (2011), str. 873-886.
  ISSN 0350-0500
  Krivičnopravni status maloletnika u nemačkom pravu / Saša Knežević, Ivan Ilić
  U: Uvod u pravo Nemačke / urednici Mirko Vasiljević, Vladimir Čolović. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet, 2011. - Str. 291-310.
  ISBN 978-86-80059-74-7
  Medijacija u krivičnom postupku prema maloletnicima / Saša Knežević, Dušica Miladinović-Stefanović
  U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2011. - Br. 2 (2011), str. 459-473.
  ISSN 0353-7919
  Načelo istine u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 297-310.
  ISBN 978-86-7148-148-9
  Načelo slobodne ocene dokaza / Saša Knežević
  U: Revija za kriminologiju i krivično pravo. – Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2011. – Br. 2-3 (2011), str. 403-416.
  ISSN 1820-2969
  Ograničavanje lične slobode zadržavanjem osumnjičenog / Saša Knežević
  U: Zbornik radova. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2011. - God. 45, br. 1 (2011), str. 167-182.
  ISSN 0550-2179
  Primena posebnih dokaznih radnji u suzbijanje trgovine ljudima / Saša Knežević
  U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 183-205.
  ISBN 978-86-7148-137-3
  Ograničavanje monopola države na krivično gonjenje / Saša Knežević
  U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2011. - God. 8, br. 29 (2011), str. 575-588.
  ISSN 1840-0272
  "Siromaško pravo" u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Zaštita ljudskih prava i sloboda u vreme ekonomske krize / X tematski međunarodni skup, Tara 2011. - Beograd : Udruženje za međunarodno krivično pravo : Intermex, 2011. - Str. 286-297.
  ISBN 978-86-83437-73-3
  Anuliranje dejstva krivičnih sankcija izrečenih maloletnicima / Saša Knežević
  U: Krivičnopravni položaj i socijalna zaštita maloletnih prestupnika / priredili Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2012. - Str. 55-72 ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-163-2
  Anuliranje dejstva krivičnih sankcija izrečenih maloletnicima / Saša Knežević
  U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2012. - God. 9, br. 33 (2012), str. 529-546.
  ISSN 1840-0272
  Limiting the state monopoly on criminal prosecution / Saša Knežević
  U: International Jubilee Legal Conference / Faculty of Law. - Veliko Trnovo : Universitetsko izdatelstvo " Sv. sv. Kiril i Metodij", 2012. - Str. 55-73.
  ISBN 978-954-524-845-0
  Načelo kontradiktornosti (raspravnosti) u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Pravo-teorija i praksa. - Novi Sad : Univerzitet Pravna akademija : Pravo, 2012. - God. 29, br. 7-9 (2012), str. 85-98.
  ISSN 0352-3713
  Načelo raspravnosti u krivičnom postupku / Saša Knežević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 207-218.
  ISSN 0350-8501
  Obaveznost krivičnog gonjenja / Saša Knežević
  U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru". - Kosovska Mitrovica : Prani fakultet, 2012. - Str. 381-398.
  978-86-6083-021-2
  Obaveznost krivičnog gonjenja / Saša Knežević
  U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru": zbornik rezimea. - Kosovska Mitrovica : Prani fakultet, 2012. - Str. 50.
  978-86-6083-015-1
  Obaveynost krivičnog gonjenja / Saša Knežević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 9, tom 1 (2012), str. 941-954.
  ISSN 0350-0500
  Primena međunarodnopravnih standarda javnosti suđenja u pravu Srbije / Saša Knežević, Radan Ilić
  U: Relevantna pitanja primene međunarodnog krivičnog prava u nacionalnom pravu: jedanaesti međunarodni naučni skup, Tara, 2012. - Beograd : Intermex, 2012. - Str. 311-321.
  ISBN 978-86-83437-73-3
  Međunarodni standardi zaštite svedoka u postupku za ratne zločine / Saša Knežević, Ivan Ilić
  U: Međunarodna krivična dela: dvanaesti međunarodni naučni skup, Tara, 2013. - Beograd : Intermex, 2013. - Str. 400-413.
  ISBN 978-86-83437-73-3
  Međunarodnopravni standardi prava na usmenu raspravu pred sudom / Saša Knežević
  U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2013. - God. 10, br. 37 (2013), str. 563-578.
  ISSN 1840-0272
  Pravo na suđenje u razumnom roku / Saša Knežević
  U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Međunarodno humanitarno pravo". - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2013. - Str. 65-78.
  ISBN 978-86-6083-027-4

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Копаоничка школа природног права, XV сусрет: „Право и светски поредак“, Трећа катедра: Право на имовину, Уговори и одговорност за штету, Копаоник, 15. децембар 2002.; саопштен рад "Право неосновано притворених лица на накнаду штете" (реферат објављен у тематском броју часописа Правни живот);
  2. Копаоничка школа природног права, XVI сусрет „Право и демократска култура“, Трећа катедра: Право на имовину, Својина и наслеђе, Копаоник, 15. децембар 2003-саопштен рад "Отклањање штетних последица неосновано примене репресије у сфери наследноправних односа"(реферат објављен у тематском броју часописа Правни живот);
  3. Копаоничка школа природног права, XVII сусрет „Право и културне разлике“, Друга катедра: Право на слободу: Кривичноправна и процесна заштита личности, Копаоник, 14.децембар 2004 -саопштен рад "Примена правила in dubio pro reo у кривичном поступку" (реферат објављен у тематском броју часописа Правни живот);
  4. Саветовање "Октобарски правнички дани", Скуп Удружења правника Републике Српске са међународним учешћем, Бања Лука, 1-3- октобра 2005, саопштен реферат "Тајна опсервација комуникација осумњиченог у праву Србије и Црне Горе" (реферат објављен у часопису Удружења правника Републике Српске Правна ријеч);
  5. Научни скуп Удружења за радно право и социјално осигурање Србије и Црне Горе,"Тенденције у развоју радног и социјалног права", Златибор, 27-29. 09. 2005; саопштен реферат "Успостављање права из радних односа и социјалног осигурања лицима неосновано осуђеним или неосновано осуђеним" (реферат објављен у тематском зборнику радова);
  6. Копаоничка школа природног права, XVIII сусрет „Право и универзалне вредности“, Друга катедра: Право на слободу: Кривичноправна и процесна заштита личности, Копаоник, 14. децембар 2005. године- саопштен реферат "Повластица повезаности у кривичном поступку"(објављено у тематском броју часописа Правни живот);
  7. Научни скуп "Ново кривично законодавство Србије", Удружење за кривично право Србије, Копаоник, 21-23. марта 2005- саопштен реферат "Заштита приватности осумњиченог у светлу нових решења" (рад је публикован у тематском зборнику радова);
  8. Научна конференција с међународним учешћем: "Функционисање правног система Републике Србије", Правни факултет у Нишу, 18. мај 2006; саопштен реферат "Међународни стандарди права окривљеног на одбрану" (рад је објављен у зборнику радова са научног скупа);
  9. "Октобарски правнички дани", Скуп Удружења правника Републике Српске са међународним учешћем, Бања Лука, 1-3- октобра 2006, саопштен реферат "Лишење слободе окривљеног у светлу међународноправних и уставноправних гарантија заштите људских права" (Правна ријеч, бањалука);
  10. (Ćirić Z., Kostić M, Đurđić, V, Knežević, S.,.) XXII Congressof Danubian Psychiatric Association, organized by: Bulgarian College „Private Psychiatry“, Bulgarian Psychiatric Association, Bulgarian Society of Biological Psychiatry: Psychiatry – Today and Tomorrow, October 11-15. 2006., Аlternative criminal sanctions in the Serbian Criminal Code;
  11. XXII Congress of Danubian Psychiatric Association, organized by: Bulgarian College „Private Psychiatry“, Bulgarian Psychiatric Association, Bulgarian Society of Biological Psychiatry: Psychiatry – Today and Tomorrow, October 11-15. 2006., Program and Resumes, (Knežević, S., Ćirić Z., Kostić, M.,) Protection of persons who was above criminal repression – forensic psychiatric and legal approach,
  12. , Копаоничка школа природног права, XIX сусрет "Право и хумана будућност", Друга катедра: Право на слободу: Кривичноправна и процесна заштита личности, Копаоник,14. децембар 2006; саопштен реферат "Забрана reformatio in peius у кривичном поступку" (објављено у часопису Правни живот).
  13. Саветовање "Октобарски оправнички дани"- саопштен рад "Кажњавање малолетника у склопу међународних стандарда заштите људских права."
     Бањалука, Правни факултет, октобра 2007 (реферат објављен у  научном часопису  Удружење правника Републике Српске - Правна ријеч, Бања Лука); (М 63)
  14. Осмо годишно советување Здружениа за кривично право и криминологија на Македонија "Десет години на законик за кривична постапка на Република Македонија", Саветовање са међународним учешћем, Охрид, 27-29. семтеври-саопштен рад "Осврт на изградњу аутономног малолетничког кривичног процесног права Србије" (реферат објављен у Македонској ревији за казнено право и криминологију); (М 63)
  15. Копаоничка школа природног права, XX сусрет: "Право и слобода". Саопштен рад "Забрана двоструке угрожености и људска права окривљеног." (реферат је објављен у тематском броју часописа Правни живот); (М 63)
  16. Уставне и међународноправне гаранције људских права (Human Rights Guarantees in Constitucional and International law): зборник радова / /уредник Зоран Радивојевић/, Међународна научна конференција, Ниш, Правни факултет, 28. мај 2008. године-саопштен рад "Међународноправне гаранције права на одштету због грешке суда"(рад је објављен у зборнику радова са научне конференције, Центар за публикације Правног факултета, 2008); (М 33)
  17. Међународно кривично право и људске слободе: тематски међународни научни скуп / уредник Срето Ного/, Тара, 14-18 маја 2008. године-саопштен реферат"Међународноправни стандарди ефикасности суђења у кривичним стварима" (рад је објављен у тематском зборнику радова,Удружење за међународно кривично право, Београд, 2008); (М 33)
  18. Девето годишно советување Здружениа за кривично право и криминологија на Македонија "Тековна реформа на казненото процесно законодавство", Охрид, 28-30. семтември 2008. - саопштен рад  "Правото на обвинетиот на бесплатна правна помош "(рад је публикован у Македонској ревији за казнено право и криминологију, Скопје, 2008); (М 63)
  19. Саветовање "Октобарски оправнички дани"- саопштен рад  "Васпитни налози као вид диверзионог реаговања на малолетничку делинквенцију ", Бања Лука, 4-6 октобра 2008 ( реферат објављен у научном часопису за правну теорију и праксу Удружење правника Републике Српске -Правна ријеч. – Бања Лука , 2008);
  20. Копаоничка школа природног права, XXI сусрет "Право и међународне интеграције"- саопштен рад "Заштита окривљеног од самооптуживања"( рад је објављен у часопису Правни живот : тематски број, Београд : Удружење правника Србије, 2008).
  21. Тематски међународни научни скуп. "Корупција и људске слободе", Тара, 20-24 маја 2009-саопштен реферат "Међународноправни стандарди примене растер потраге у расветљавању кривичних дела корупције" Саша Кнежевић, Татјана Лукић (реферат је објављен у тематском зборнику радова);
  22.  Саветовање "Октобарски оправнички дани"-саопштен рад "Право на судско одлучивање о основаности оптужбе окривљеног у свјетлу права на правично суђење"(реферат је објављен учасопису Правна ријеч, Бања Лука , 2009);
  23. Копаоничка школа природног права, XXII сусрет "Право и време"-саопштен рад  "Преимућства одбране" у поступцима преиспитивања правоснажне пресуде" (реферат је објављен у : Правни живот- тематски број,. – Београд, 2009);
  24. Десето годишно советување Здружениа за кривично право и криминологија на Македонија "Формирање, организација и функционирање на правосудната полиција и истражните центри на јавното обвинителство и економскиот криминалитет во стечајните постапки", Охрид, 17-18. септември 2009- саопштен рад "Превентивно лишување од слобода на малолетниците во кривичната постапка "(реферат објављен у: Македонска ревија за казнено право и криминологија, Скопје, 2009);
  25. Научни скуп са међународним учешћем "Перспективе даљег развоја кривичног законодавства Црне Горе", Будва- саопштен рад"Процесни субјекти према предлогу ЗКП-а од 28 фебруара 2009 године" (реферат је објављен у часопису Удружење за кривично право и криминалну политику Црне Горе: Црногорска ревија за кривично право и криминалну политику :. – Подгорица, 2009); (М 63)
  26. Саветовање "Октобарски оправнички дани"-саопштен рад "Прикривени иследник"  (реферат објављен у н у часопису Удружење правника Републике Српске, Правна ријеч, Бања Лука : 2010);
  27. Међународни научни скуп "Тероризам и људске слободе", Тара, 26-30 маја 2010- саопштен рад "Улога прикривеног иследника у ислеђењу тероризма" (реферат објављен у тематском зборнику радова, Београд, 2010);
  28. European tendencies of criminal law harmonization / Ivan Ilic, Sasa Knezevic
      U: The Role of National Criminal Law in the European Union Area and the Alternative Resolutions of Criminal. Section of Criminal Law, English Part. - Bratislava : Faculty of Law, 2011;. (М 33)
  29. Копаоничка школа природног права," Право и одговорност", Копаоник, 13-17. децембра 2011. године-саопштен рад "Консенсуалне форме одлучивања у преткривичном и кривичном поступку "(реферат објављен у: Правни живот : тематски број. Право и одговорност, Београд, 2011);
  30. Трговина људима: правна заштита у међународним и националним оквирима / уредили Предраг Димитријевић, Миомира Костић, Саша Кнежевић. - Ниш : Правни факултет Универзитета, 2011- саопштен рад "Примена посебних доказних радњи у сузбијање трговине људима "(реферат је објављен у тематском  зборнику радова, Ниш, 201);.(М  63)
  31. Саветовање "Октобарски оправнички дани"- саопштен рад  "Ограничавање монопола државе на кривично гоњење".(рад је објављен у часопису Удружење правника Републике Српске, Правна ријеч. - Бања Лука : 2011);.
  32. Међународни научни скуп Удружења за међународно кривично право "Заштита људских права и слобода у време економске кризе" Тара, 06-12. јуна 2011-саопштен рад "Сиромашко право" у кривичном поступку "( реферат је објављен у тематском зборнику радова); (М 33)
  33. St. Cyril and Methodius University of Veliko Trnovo-Law Faculty, scientific conference "Jus est ars boni et aequi", Veliko Tarnovo Bulgaria, 14-16 april 2011,
    Prezentacion paper "Limiting The State Monopoly On Criminal Prosecution"; (М
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

  1. Научни скуп „Утицај француског грађанског законика на српско право", Институт за друштвена и правна истраживања, семинар Српска цивилистика, Правни факултет у Нишу, 21. 12. 2004-саопштен реферат "Утицај Француског грађанског законика на реглементацију права на накнаду штете неосновано осуђеним лицима у правном систему Србије" (рад је објављен у зборнику радова са научног скупа);
  2. Округли сто:Законодавни и институционални оквир независног судства у Србији-саопштен рад "Доступност правде "( рад је објављен у: зборнику радова / уредници Мирослав Лазић и Ирена Пејић/,. Ниш : Правни факултет, :Фондација Конрад Аденауер, 2009); (М 63)
  3. Интеркатедарски састанак кривично-правних катедри, Косовска Митровица : Правни факултет у Приштини, 2010- саопштен рад "Европске тенденције хармонизације кривичноправних законодавстава ",Саша Кнежевић, Иван Илић (реферта објављен у : Зборнику радова Интеркатедарског састанка кривично-правних катедри /главни и одговорни уредник Петар Станојевић./, Косовска Митровица, 2010); (М 63)
  4. Ресторативна правда као облик реаговања према малолетницима с делинквентним понашањем, (С. Константиновић-Вилић, М. Костић), XII Октобарски сусрети: „Кривичноправни положај и социјална заштита малолетних делинквената“, Округли сто: Васпитни налози и посебне овавезе, Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш, 27-28.10.2011. године (М 63)
Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 23 decembar 2013 12:04