Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.12.2013.

Dejan Janićijević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.07.1972.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1999.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. „Децентрализација као претпоставка даљег развоја Србије“, 2006. година, монографија, коаутор са Дејаном Вучетићем, ISBN 86-909603-0-9
  2. Докторска дисертација „Вишестраначке арбитраже – учешће множине субјеката са положајем странке у арбитражном поступку“, Правни факултет у Београду, 2007. године
  3. „Рана неутрална евалуација – коректив судске анексиране медијације, Тематски зборник радова у оквиру пројекта „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, свеска 1, стр. 357 – 370, ISBN978-86-7148-148-9, UDK: 347.918
  4. Multiparty Arbitration – Problem Overview“, Зборник радова са пост-докторског колоквијума одржаног у Загребу 27-28 септембра 2012. године, стр. 22 – 31, ISBN 978-608-4997-01-5
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. “Право на употребу језика у парничном поступку”, Правни живот, тематски број “Право и културне разлике”, бр. 12, Београд, 2004. година, том IV, стр. 145 – 158. YU ISSN 0350-0500, UDK 34(497.11)(05).
  2. „Арбитражни споразум у савеменом међународном арбитражном праву“, Правни живот, тематски број “Право и универзалне вредности”, бр. 11, Београд, 2005. година, том III, стр. 717 – 733. YU ISSN 0350-0500, UDK 34(497.11)(05).
  3. Спајање арбитражних поступака“, Правни живот, тематски број „Право и хумана будућност“, бр. 11, Београд, 2006. година, том III,  стр. 447 – 462. YU ISSN 0350-0500, UDK 34(497.11)(05).
  4. Решавање тзв. Класних спорова у парничном и арбитражном поступку“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. XLVII, 2006. година, стр. 109 – 122. YU ISSN 0350-8501, UDK 34(058)
  5. „Правни значај арбитражног споразума“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. L, 2007. година, стр. 127 – 142, YU ISSN 0350-8501, UDK 34(058), UDK: 347.918
  6. Арбитражни споразум као основ арбитражног решавања вишестраних и комплексних спорова“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. LIV, 2009. година, стр. 81 – 92, YU ISSN 0350-8501, UDK 34(058), UDK: 347.918.2

  7. „Непосредни правни циљ обавезивања“, Правни живот, тематски број „Право и међународне интеграције“, бр. 11, Београд, 2008. година, том III,  стр. 459 – 474. YU ISSN 0350-0500, UDK 34(497.11)(05)

  8. „Delocalization in International Commercial Arbitration“, International Commercial Arbitration – Claims and Counterclaims, Amicus Books, The Icfai University Press, Punjagutta, Hyderabad, India, стр. 52 – 63, ISBN 978-81-907819-4-7

  9. „Избор материјалног права у међународној трговинској арбитражи“, Правни живот, тематски број „Право и време“, бр. 12, Београд, 2009. година, том IV,  стр. 601 – 614. YU ISSN 0350-0500, UDK 34(497.11)(05)

  10. „Примена одредаба о условима за признање и извршење страних арбитражних одлука“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. LI, 2008. година, стр. 91 – 114, YU ISSN 0350-8501, UDK 34(058), UDK: 347.925

  11. „Еколошки спорови и њихово решавање у класним парницама“ (коауторски са Дејаном Вучетићем), Правни живот, тематски број „Право и простор“, бр. 9, Београд, 2010. година, том I,  стр. 417 – 430. YU ISSN 0350-0500, UDK 34(497.11)(05)

  12. The Right to Usue Native Tongue in Civil Procedure, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. LVI, 2010. година, стр. 103 – 114, YU ISSN 0350-8501, UDK 34(058), UDK: 347.973:342.725(479.11)

  13. “Психолошке препреке споразумном решавању породичноправних спорова”, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. LVIII, 2011. година, стр. 127 – 140, YU ISSN 0350-8501, UDK 34(058), UDK: 347.925:347.61/64
  14. Вишестраначке арбитраже у САД - заокрет у судској пракси“, (коауторски са Александром Мојашевићем), Правни живот, тематски број „Право и морал“, бр. 11/2012, Београд, 2012. година, том III,  стр. 305 – 318, YU ISSN 0350-0500, UDK 34(497.11)(05)
  15. Проширење дејства арбитражног споразума“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. LVIII, 2011. година, стр. 283 – 300, YU ISSN 0350-8501, UDK 34(058), UDK: 347.925
  16. „Eкономска анализа пропорционалне одговорности, коаутор са др Александром Мојашевићем, Страни правни живот, бр. 2/2013, 2013. година, стр. 185 – 206, ISSN 0039 2138, UDK 34, UDK: 347.51
 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. “Медијација – адекватан начин решавања спорова”, HUMANITAS, Ниш, бр. 1-2/2003, стр. 39 – 57. YU ISSN 0350-8501, UDK 61.
  2. “Јавни поредак и извршење страних арбитражних одлука”, СТА – Арбитража, Београд, 2003. година, стр. 54 – 82. ISSN 1450-9490, UDK 347.9.
  3. “Рана неутрална евалуација – могуће решење”, HUMANITAS, Ниш, бр. 4/2004. година, стр. 15 – 31. YU ISSN 0354-1991, UDK 3+1.
  4. “Language Rights in Serbian Civil Procedure”, Facta Universitatis, Series Law and Politics, Vol. 1. No. 6, Ниш, 2003. година, стр. 815 – 825. ISSN 1450-5517, UDC 347.973.
  5. „Res judicata енглеском и америчком  праву“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. XLV, 2005. година, стр. 203 – 219. YU ISSN 0350-8501, UDK 34(058), UDK 347.953.340.5+347.918.
  6. „Протокол бр.14 Конвенције о заштити људских права и основних слобода“, превод, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2005. година, стр. 281 – 289. YU ISSN 0350-8501, UDK 34(058), UDK 342.7:341.24.
  7. „Пресуђена ствар у упоредном и арбитражном праву“, СТА – Арбитража, Београд, 2006. година, стр. 30 – 58. ISSN 1450-9490, UDK 347.9.
  8. „Delocalization in International Commercial Arbitration“, Facta Universitatis, Series Law and Politics, Vol. 3. No. 1, Ниш, 2005. година, стр. 63 – 71. ISSN 1450-5517, UDC 341.63:339.5
  9. Проширење дејства арбитражног споразума, Арбитража, Београд, 2007. година.
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Clinical Interactive Teaching Methods – обука за примену интерактивних метода наставе на правним клиникама, у организацији Public Interest Law Initiative of the Columbia Law School (PILI), Београд, 20 – 21. мај 2003. године.

  2. Предавање на Правном факултету Универзитета Сан Франциска за студенте последипломце на тему „Introduction to the American Legal System”, август 2003. године;

  3. Копаоничка школа природног права, XVII сусрет: “Право и културне разлике”, Копаоник, децембар 2004. године презентован рад “Право на употребу језика у парничном поступку”.

  4. Incorporating Practical Experience into the Clinical Classroom and Techniques of Self-Critique – интензивни тренинг за наставнике у организацији Public Interest Law Initiative of the Columbia Law School (PILI), Праг, 20 – 22. новембар 2003. године.

  5.Developing Live Clients Legal Clinic – тренинг у организацији Public Interest Law Initiative of the Columbia Law School (PILI), Београд, 4 – 6. април 2004. године.

  6. European Union and Legal Reform Summer School – летња школа, Игало – Херцег Нови, 25 – 31. јули 2004. године.

  7. Копаоничка школа природног права, XVIII сусрет: “Право и универзалне вредности”, Копаоник, децембар 2005. године презентован рад “ Арбитражни споразум у савременом међународном арбитражном праву”.

  8. Копаоничка школа природног права, XIX сусрет: „Право и хумана будућност“, Копаоник, децембар 2006. године презентован рад „Спајање арбитражних поступака“.

  9. Пост-докторски колоквијум у организацији Мреже државних правних факултета Југоисточне Европе (SEELS), Загреб, септембар 2012. године, презентован радMultiparty Arbitration – Problem Overview

  10. Копаоничка школа природног права, XXV сусрет: „Право и морал“, Копаоник, децембар 2012. године, презентован рад „Вишестраначке арбитраже у САД - заокрет у судској пракси“

  11. Копаоничка школа природног права, XXI сусрет: „Право и међународне интеграције“, Копаоник, децембар 2008. године – презентован рад „Непосредни правни циљ обавезивања“

  12. Копаоничка школа природног права, XXII сусрет: „Право и време“, Копаоник, децембар 2009. године – презентован рад „Избор материјалног права у међународној трговинској арбитражи“

  13. Копаоничка школа природног права, XXIII сусрет: „Право и простор“, Копаоник, децембар 2010. године – презентован рад „Еколошки спорови и њихово решавање у класним парницама“

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. “Судско поравнање и медијација”, Тематски зборник радова “Двадесет година Закона о ванпраничном поступку Републике Србије”, Ниш, 2003. године, стр. 99 – 109. ISBN 84-7148-038-0.