Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Novak Krstić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 09.04.1980.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Povreda i zaštita prava na nužni deo : doktorska disertacija / Novak Krstić - Niš : [N. Krstić]. 2016. - 392 lista : 30cm

   

  Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života / Novak Krstić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta, 2021. - XI, 203 str. ; 25 cm
     ISBN 978-86-7148-278-3

   

  Ugovor o doživotnom izdržavanju / Novak Krstić
     U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 189-218.
     ISBN 978-86-7148-181-6

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

     Vanredna pravna sredstva sui generis protiv pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2007. – Br. 49 (2007), str. 341-362.
     ISSN 0350-8501

   

     Izjava o odricanju od nasleđa / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 52 (2008), str. 145-164.
     ISSN 0350-8501

   

  Prikaz knjige "Nasledno pravo" prof. dr Nataše Stojanović / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2011. - 58 (2011), str. 267-272.
     ISSN 0350-8501

   

     Višestruko raspolaganje nepokretnom stvari na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju / Novak Krstić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 10, tom 2 (2011), str. 597-614.
     ISSN 0350-0500

   

  Animal protection from killing and abuse in the European and Serbian criminal law / Novak Krstić
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2012. - Vol. 10, No 1 (2012), str. 43-61.
     ISSN 1450-5517

   

     Konceptualna mimoilaženja u regulisanju nužnog nasleđivanja u Republici Srbiji i Republici Srpskoj / Novak Krstić
     U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 59. – Niš: Pravni fakultet, 2012. – Br. 59 (2012), str. 229-248.
     ISSN 0350-8501

   

     O priračunavanju poklona u obračunsku vrednost zaostavštine / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 427-444.
     ISSN 0350-8501

   

     Uzastopno otuđenje nepokretnosti na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih pravnih poslova / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : zbornik radova studenata doktorskih akademskih studija. Tematski broj, Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije / [urednici Milan Petrović, Vojislav Đurđić, Nataša Stojanović ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - 60 (2012), str. 207-226.
     ISSN 0350-8501

   

     Zaštita prava na nužni deo povređenog prekomernim poklonima u našem pravu de lege lata i de lege ferenda / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 323-342.
     ISSN 0350-8501

   

     Ima li mesta tzv. nepravom ugovoru o doživotnom izdržavanju u budućoj kodifikaciji građanskog prava? / Novak Krstić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i dostojanstvo. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. - Br. 10, tom 2 (2013), str. 593-608.
     ISSN 0350-0500

  Određivanje veličine nužnog dela / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 437-454.
     ISSN 0350-8501

   

  Naslednopravne posledice rođenja deteta začetog biomedicinski potpomognutom oplodnjom / Jelena Vidić Trninić, Novak Krstić
     U: Pravni život: tematski broj. Pravo i načelo savesnosti i poštenja - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2014. - God. 63, br. 10, tom 2 (2014), str. 527-540.
     ISSN 0350-0500

   

   Kako Ostavinski sud treba da postupi kada u toku postupka za raspravljanje zaostavštine učesnici ospore ugovor o doživotnom izdržavanju / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 277-296.
     ISSN 0350-8501

   

  Nasledivost prava na garantovano snabdevanje električnom energijom / Novak Krstić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i društveni imperativ. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2016 – Br. 10, tom 2 (2016), str.613-627.
     ISSN 0350-0500

   

  Namirenje povređenog nužnog dela iz zaveštajnih raspolaganja u srpskom pravu / Novak Krstić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i zapovest razuma. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2018 – Br. 10, tom 2 (2018), str. 545-562.
     ISSN 0350-0500

   

  Reform Steps in Inheritance Law Regulation in the Pre-Draft Of Serbian Civil Code - Has the Commission for Codification done a good job? / Novak Krstić
     U: EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (Eclic) – Issue 3, International scientific conference ’’EU and member states - legal and economic issues’’, 2019. - Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law, (3)2019. – Str. 905-923.
     ISSN 2459-9425

   

  The Institute of Compulsory Portion as a Limitation on Testamentary Dispositions in Roman and Contemporary Law / Novak Krstić
     U: Ius Romanum /Pecunia, zbornik radova. - Sofia : Balkan Association of Roman law and Roman legal tradition, 2019. - Br. 1/2019. - Str. 513-526.
     ISSN 2367-7007

   

  Tačke razgraničenja između ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života i patto di famiglia / Novak Krstić, Tamara Đurđić
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2018. – Godina XVI, Br. 59 (2019), str. 281-299.
     ISSN 1840-0272

   

   

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

     Nasleđivanje partnera iz istopolnih partnerskih zajednica u savremenom pravu / Novak Krstić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 265-279.
     ISBN 978-86-7148-087-1

   

     Uloga parničnog suda i stranaka u prikupljanju procesnog materijala - komparativna analiza rešenja ranijeg i važećeg Zakona o parničnom postupku / Novak Krstić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 225-240.
     ISBN 978-86-7148-103-8

   

  Povreda osnovnih ljudskih prava u postupku pred domaćim sudom - osvrt na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu V.A.M. protiv Srbije / Novak Krstić
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 473-484.   
     ISBN 978-86-7148-148-9

   

  Uticaj naslednika na tok i troškove izvršnog postupka nakon smrti izvršnog dužnika / Žarko Dimitrijević, Novak Krstić
     U: Harmonius. - Beograd : Harmonius, 2016. - God. 5 (2016), str. 67-82.
     ISSN 2334-6566

   

  Modifikacija (bonifikacija) zaveštajnih raspolaganja kao instrument zaštite prava na nužni deo / Novak Krstić   
     U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Beograd : Intermex, 2017. - Br. 34 (2017), str. 69-76.   
     ISSN 2335-0504

   

  Novine u sferi zaveštajnog nasleđivanja prema prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije / Novak Krstić
     U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević, Dušica Miladinović-Stefanović]. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - Str. 145-158.
     ISBN 978-86-7148-257-8

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Krivičnopravna zaštita životinja od ubijanja zlostavljanja kao neophodan uslov očuvanja životne sredine / Novak Krstić
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 287-308.
     ISBN 978-86-7148-146-5   

  The Contract of Care Until Death in Croatian and Future Serbian Law / Novak Krstić
     U: Bratislava Legal Forum 2013 = Bratislavské právnické fórum 2013: prvý ročník medzinárodnej vedeckej, 10-11. oktobar 2013. - Bratislava : Právnická fakulta, 2013. - Str. 306-312.

  Rasprava o krugu subjekata kojima se priznaje pravo na nužni deo / Novak Krstić
     U: Social Change in the Global World: proceedings / First international scientific conference. - Shtip : Goce Delcev University, 2014. - Str. 311-332.
     ISBN 978-608-244-129-0

   

  1. Actual issues of the succession law reform in the Republic of Serbia / Novak Krstić
      U: Social Change In the Global World: proceedings / Second international scientific conference. – Shtip : Goce Delčev University, 2015. - str. 245-263.   

   ISBN 978-608-244-267-9

   

   Assessing the validity of legal transactions for the disposition of succession estate in probate proceedings / Novak Krstić
     U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str. 621-640.
     ISBN 978-86-7148-229-5

   

  Neke specifičnosti u regulisanju ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života u srpskom i makedonskom pravu / Novak Krstić
     U: Opštestvenite promeni vo globalniot svet: zbornik na trudovi / Treta medjunarodna naučna konferencija. - Štip : Praven fakultet, 2016. - Str. 53-78.
     ISBN 978-608-244-353-9

   

  U kojoj meri propisi o nužnom nasleđivanju ugrožavaju pravnu sigurnost ostaviočevih poklonoprimaca / Novak Krstić, Žarko Dimitrijević
     U: Ohrid school of law: the legal certainity as a main factor for the rule of law in the contemporary societies. - Skopje : Stobi trejd, 2016. - Str. 145-168.
     ISBN 978-608-4767-19-0

   

  Dogovorot za nasleduvanje vo idnite gradjanski kodifikacii na Srbija i Makedonija - pogled na rabotnite tekstovi na građanskite zakonici / Novak Krstić
     U: Četvrta medjunarodna naučna konferencija Opštesvenite promeni vo globalniot svet : zbornik na trudovi. - Štip : Praven fakultet, 2017. - Str. 585-604.
     ISBN 978-608-244-423-9

   

  Aktuelni trendovi u regulisanju nužnog nasleđivanja u uporednom pravu – sa posebnim osvrtom na pravce njegovog regulisanja u pravima zemalja bivše SFRJ / Novak Krstić
     U: International Scientific Conference Ohrid School of Law (3 ; 2017 ; Ohrid), Effective Protection of Human Rights and Liberties: Reality or Ideal. - Skopje : Iuridica Prima, 2017. - str. 43-61.
     ISBN 978-608-66152-1-5 (кн. 6)

   

  Некои дилеми околу губењето на правото за наследување на надживеаниото брачен другар = Some dilemmas about the surviving spouse's loss of the right to inherit the deceased spouse / Novak Krstić
     U: Општествените промени во глобалниот свет. [1-2] / Петта меѓународна научна конференција, 6-7 септември, 2018, Штип = Fifth international scientific conference = Пятый международная научная конференция. - Штип ; Shtip : Универзитет Гоце Делчев, Правен факултет : Goce Delcev University, Faculty of law, 2018. - str. 539-560.
     ISBN 978-608-244-548-9

   

   Ugovor o dosmrtnom izdržavanju (uzdržavanju) u pravu Republike Hrvatske – regulativa koju treba slediti, ili...? / Novak Krstić
     U: 5-th International Scientific Conference Ohrid School of Law (5 ; 2019 ; Ohrid), Abuse of the Law and “Abnormal” Law Versus Rule of Law. - Skopje : Institute for Legal-Economic Research an Education Iuridica Prima, 2019. - str. 255-274.
     ISBN 978-608-66152-1-5 (knj. 9)

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Neka zapažanja o zakonskom i nužnom nasleđivanju u Republici Srbiji de lege lata i de lege ferenda / Nataša Stojanović, Novak Krstić
     U: Aktuelna pitanja građanske kodifikacije : zbornik radova / /urednici Radmila Kovačević-Kuštrimović, Miroslav Lazić. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Str. 215-232.
     ISBN 978-86-7148-086-4

  Naslednopravna dejstva post mortem reprodukcije / Novak Krstić
     U: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije: zbornik radova. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2015. - Str. 257-276.
     ISBN 978-86-6083-031-4

   

   Izuzetne prilike kao uslov punovažnosti usmenog zaveštanja / Novak Krstić
     U: Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbije: zbornik radova / kourednici Nataša Stojanović, Novak Krstić. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 198-218.
     ISBN 9778‐86‐7148‐226‐4

   

  Uračunavanje poklona i isporuka u zakonski nasledni deo i u nužni deo, kao instrumenti zaštite prava na nužni deo / Novak Krstić
     U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 149-164.
     ISBN 978-86-6083-042-7

   

  Zaveštajni svedoci kod javnih oblika zaveštanja u pravu Srbije / Novak Krstić
      U: Zbornik radova "Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme". T. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2017. - Str. 117-136.
     ISBN 978-86-6083-047-2

   

  O najznačajnijim novotama i najvećim nedostacima prednacrta Građanskog zakonika Srbije u oblasti nasleđivanja / Novak Krstić
     U: Zbornik radova „Pravo, tradicija i promjene“, tom II = Collection of papers “Law, Tradition, and Changes“ Vol. II. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2020. - Str. 164-189.
     ISBN 978-99938-57-51-8

Poslednji put izmenjeno utorak, 27 april 2021 16:35