Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Novak Krstić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 09.04.1980.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Povreda i zaštita prava na nužni deo : doktorska disertacija / Novak Krstić
   - Niš : [N. Krstić]. 2016. - 392 lista : 30cm

   

  Ugovor o doživotnom izdržavanju / Novak Krstić
     U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 189-218.
     ISBN 978-86-7148-181-6

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

     Vanredna pravna sredstva sui generis protiv pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2007. – Br. 49 (2007), str. 341-362.
     ISSN 0350-8501


   

     Izjava o odricanju od nasleđa / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 52 (2008), str. 145-164.
     ISSN 0350-8501


   

  Prikaz knjige "Nasledno pravo" prof. dr Nataše Stojanović / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2011. - 58 (2011), str. 267-272.
     ISSN 0350-8501


   

     Višestruko raspolaganje nepokretnom stvari na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju / Novak Krstić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 10, tom 2 (2011), str. 597-614.
     ISSN 0350-0500


   

  Animal protection from killing and abuse in the European and Serbian criminal law / Novak Krstić
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2012. - Vol. 10, No 1 (2012), str. 43-61.
     ISSN 1450-5517


   

     Konceptualna mimoilaženja u regulisanju nužnog nasleđivanja u Republici Srbiji i Republici Srpskoj / Novak Krstić
     U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 59. – Niš: Pravni fakultet, 2012. – Br. 59 (2012), str. 229-248.
     ISSN 0350-8501


   

     O priračunavanju poklona u obračunsku vrednost zaostavštine / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 427-444.
     ISSN 0350-8501


   

     Uzastopno otuđenje nepokretnosti na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih pravnih poslova / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : zbornik radova studenata doktorskih akademskih studija. Tematski broj, Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije / [urednici Milan Petrović, Vojislav Đurđić, Nataša Stojanović ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - 60 (2012), str. 207-226.
     ISSN 0350-8501

   

     Zaštita prava na nužni deo povređenog prekomernim poklonima u našem pravu de lege lata i de lege ferenda / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 323-342.
     ISSN 0350-8501


   

     Ima li mesta tzv. nepravom ugovoru o doživotnom izdržavanju u budućoj kodifikaciji građanskog prava? / Novak Krstić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i dostojanstvo. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. - Br. 10, tom 2 (2013), str. 593-608.
     ISSN 0350-0500

   


  Određivanje veličine nužnog dela / Novak Krstić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 437-454.
     ISSN 0350-8501

   

  Naslednopravne posledice rođenja deteta začetog biomedicinski potpomognutom oplodnjom / Jelena Vidić Trninić, Novak Krstić
     U: Pravni život: tematski broj. Pravo i načelo savesnosti i poštenja - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2014. - God. 63, br. 10, tom 2 (2014), str. 527-540.
     ISSN 0350-0500

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

     Nasleđivanje partnera iz istopolnih partnerskih zajednica u savremenom pravu / Novak Krstić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 265-279.
     ISBN 978-86-7148-087-1

   

     Uloga parničnog suda i stranaka u prikupljanju procesnog materijala - komparativna analiza rešenja ranijeg i važećeg Zakona o parničnom postupku / Novak Krstić
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 225-240.
     ISBN 978-86-7148-103-8

   

  Povreda osnovnih ljudskih prava u postupku pred domaćim sudom - osvrt na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu V.A.M. protiv Srbije / Novak Krstić
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 473-484.   
     ISBN 978-86-7148-148-9

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Krivičnopravna zaštita životinja od ubijanja zlostavljanja kao neophodan uslov očuvanja životne sredine / Novak Krstić
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 287-308.
     ISBN 978-86-7148-146-5   

   

  The Contract of Care Until Death in Croatian and Future Serbian Law / Novak Krstić
     U: Bratislava Legal Forum 2013 = Bratislavské právnické fórum 2013: prvý ročník medzinárodnej vedeckej, 10-11. oktobar 2013. - Bratislava : Právnická fakulta, 2013. - Str. 306-312.

   

  Rasprava o krugu subjekata kojima se priznaje pravo na nužni deo / Novak Krstić
     U: Social change in the global world: proceedings / First international scientific conference. - Shtip : Goce Delcev University, 2014. - Str. 311-332.
     ISBN 978-608-244-129-0

   

   

  1. Actual issues of the succession law reform in the Republic of Serbia / Novak Krstić
      U: Social Change In the Global World: proceedings / Second international scientific conference. – Shtip : Goce Delčev University, 2015. - str. 245-263.   

   

  ISBN 978-608-244-267-9

   

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Neka zapažanja o zakonskom i nužnom nasleđivanju u Republici Srbiji de lege lata i de lege ferenda / Nataša Stojanović, Novak Krstić
     U: Aktuelna pitanja građanske kodifikacije : zbornik radova / /urednici Radmila Kovačević-Kuštrimović, Miroslav Lazić. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Str. 215-232.
     ISBN 978-86-7148-086-4

   

  Naslednopravna dejstva post mortem reprodukcije / Novak Krstić
     U: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije: zbornik radova. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2015. - Str. 257-276.
     ISBN 978-86-6083-031-4

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 29 februar 2016 20:42