Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Miomira Kostić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31.03.1964
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1986
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Dete kao žrtva kriminaliteta : magistarska teza / Miomira Kostić. - Niš : /autor/, 1995. - 157 lst. ; 30 cm
  2. Deca ubice : doktorska disertacija / Miomira Kostić. - Niš : /autor/, 2001. - 251 lst. ; 30 cm
  3. Kultura zdravog života / urednik Milutin Đorđević. – Novi Sad : Panonija, 2003. – 210 str. ; 24 cm
  4. Izvršenje kazni i drugih krivičnih sankcija u Republici Srbiji / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić. – Niš : Sven, 2006. – 118 str. ; 24 cm
  ISBN 86-7746-084-5
  5. Penologija / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić. – Niš : Sven, 2006. – 329 str. ; 24 cm
  ISBN 86-7746-083-7
  6. Pravo na pravnu pomoć i kvalitet pravne pomoći pružene građanima u krivičnom postupku i postupku izdržavanja kazne / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić, Dušica Miladinović. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – 188 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-077-2
  7. Kriminologija / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Vesna Nikolić-Ristanović, Miomira Kostić. – Niš : Pelikan print, 2009. – 558 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7888-001-8
  8. Socijalna misao. god 15, br. 1 (2009) / /glavni i odgovorni urednik Radul Jopvanović ; gost urednik za temu broja Miomira Kostić/. - Beograd : Socijalna misao, 2009.
  ISSN 0354-401X
  9. Kriminologija / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Vesna Nikolić-Ristanović, Miomira Kostić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Prometej, 2010. - 558 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-87971-15-8
  10. Viktimitet starih ljudi / Miomira Kostić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - 247 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-108-3
  11. Kriminologjia / Sllobodanka Konstantinoviq-Viliq, Vesna Nikolliq-Ristanoviq, Miomira Kostiq. - Bot. i 3. i ndrzshuar dhe i plotesuar. - Beograd : Trupi Koordinues i Qeverise se Republikes se Serbise per Komunat Presheve, Bujanoc dhe Medvegje, 2011. - 624 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-6187-036-1
  12. Manuali nga viktimologjia: zgjedhje artikujsh / Sllobodanka Konstantinoviq Villiq, Miomira Kostiq. - Beograd : Trupi Koordinues i Qeverise se Republikes se Serbise per Komunat Presheve, Bujanoc dhe Medvegje, 2011. - 267 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-6187-030-9
  13. Penologija / Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 343 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-140-3
  14. Penologjia / Sllobodanka Konstantinoviq Villiq, Miomira Kostiq. - Beograd : Trupi Koordinues i Qeverise se Republikes se Serbise per Komunat Presheve, Bujanoc dhe Medvegje, 2011. - 362 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-6187-029-3
  15. Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata / priredile Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Pravni fakultet : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011. - 256 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-123-6
  16. Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 212 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-124-3
  17. Sistemi i ekzekutimit te sanksioneve penale dhe trajtimi ne Serbi / Sllobodanka Konstantinoviq Villiq, Miomira Kostiq. - Beograd : Trupi Koordinues i Qeverise se Republikes se Serbise per Komunat Presheve, Bujanoc dhe Medvegje, 2011. - 243 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-6187-026-2
  18. Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - 454 str. ; 24cm
  ISBN 978-86-7148-137-3
  19. Kriminologija / Slobodanka Konstantinovič Vilić, Vesna Nikolić Ristanović, Miomira Kostić. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakultet, 2012. - 536 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-162-5
  20. Krivičnopravni položaj i socijalna zaštita maloletnih prestupnika / priredili Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2012. - 209 str ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-163-2
  21. Politika suzbijanja kriminaliteta / Dragan Jovašević, Miomira Kostić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - 455 str. ; 24 cm.
  ISBN 978-86-7148-153-3
  22. Viktimologija / Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - 458 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-160-1
  23. Porodica u lavirintu porodičnog nasilja / urednici Miomira Kostić, Darko Dimovski. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2013. - 209 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-173-1
  24. Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić. - 2. dopunjeno i izmenjeno izd. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - 260 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-171-7

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. Fenomenologija privrednog kriminaliteta / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1990. – Br. 30 (1990), str. 303-312
      ISSN 0350-8501
  2. Objašnjenja kriminaliteta psihoanalitičkom teorijom / Miomira Kostić
      U: Niški zbornik. Nissa.. – Niš : Narodne novine, 1991. - Br. 3-4 (1991), str. 379-385
      ISSN 0353-9587
  3. Devijantno ponašanje kod dece kao posledica pretrpljene viktimizacije / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 1995. - Br. 5-6 (1995), str. 137-142
  4. Fenomenološke karakteristike seksualnog zlostavljanja dece / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1995. - Br. 7-8 (1995), str. 103-111
  5. Analiza na pravata na deteto na planot na nacionalnoto zakonodavstvo / Miomira Kostić
      U: Slobodite i pravata na čovekot i graganinot vo Republika Makedonija. - Skopje : Praven fakultet, 1996. - Str. 249-260
  6. Istorijski prikaz pravne zaštite deteta na međunarodnom i nacionalnom planu / Miomira Kostić
      U: Naučni podmladak. Humanitas. – Niš : Univerzitet, 1996. - Vol. 38, br. 1-4 (1996), str. 37-47
      ISSN 0351-1790
  7. Kriminalna viktimizacija dece / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1996. - Br. 9-10 (1996), str. 74-94
  8. Obeležja socijalnog položaja deteta i rizik kriminalne viktimizacije / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1996. - Br. 11-12 (1996), str. 114-127
  9. Odrednice u enciklopediji / Saša Đurić, Miomira Kostić
      U: Enciklopedija Niša : školstvo, obrazovanje, nauka. - Niš : Gradina, 1996
  10. Strategija pomoći detetu žrtvi zlostavljanja / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1995. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 188-196
      ISSN 0350-8501
  11. Zloupotreba ličnih prava deteta u porodici / Miomira Kostić
      U: Međunarodna konferencija Zloupotreba prava / /urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996. - Str. 418-423
  12. Decata pred krivičnoet sud : (so poseben osvrt na decata ubijci) / Miomira Kostić
      U: Nezavisnoto sudstvo i pravnata država . - Skopje : Praven fakultet, 1997. - Str. 209-223
  13. Odnos učinilac - žrtva i ponašanje žrtve kao uzroci kriminalne viktimizacije dece / Miomira Kostić
      U: Prava deteta u svetu i Jugoslaviji. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1997. - Str. 183-199
  14. Pojavni oblici i struktura kriminalne viktimizacije dece / Miomira Kostić
      U: 50 godina Vaspitno-popravnog doma za maloletnike : zbornik radova. - Beograd : Ministarstvo pravde RS ; Kruševac : Vaspitno-popravni dom za maloletnike, 1997. - Str. 109-123
  15. Potrebe, socijalne razlike i kriminalitet / Miomira Kostić
      U: Uzroci i posledice socijalne diferencijacije u našem društvu danas : zbornik radova. - Priština : Pravni fakultet, 1997. - Str. 223-229
  16. Prof. dr Vidoje Miladinović, prof. dr Slobodanka Kostantinović-Vilić, prof. dr. Vojislav Đurđić, “Kriminalitet maloletnica” : (prikaz knjige) / Miomira Kostić
      U: 50 godina Vaspitno-popravnog doma za maloletnike : zbornik radova. - Kruševac : Vaspitno-popravni dom za maloletnike, 1997. - Str. 319-323
  17. Psihološki razvoj i društvena neprilagođenost / Miomira Kostić
      U: Naučni podmladak. Humanitas. – Niš : Univerzitet, 1997. - Vol. 39, br. 1-4 (1997), str. 46-58
      ISSN 0351-1790
  18. Specifični i nespecifični oblici krivičnopravne zaštite deteta u savremenim društvima / Miomira Kostić
      U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruženje pravnika Crne Gore, 1997. - God. 42, br. 1-2 (1997), str. 105-113
      ISSN 0350-6630
  19. Starost kao doba života i rizik viktimizacije / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1997. - Br. 2 (1997), str. 89-98
  20. Uticaj procesa urbanizacije i rurizacije na delikventno ponašanje / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1997. - Br. 4 (1997), str. 43-54
  21. Dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, Dr Vesna Nikolić-Ristanović, “Kriminologija” : (prikaz kinjige) / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1998. – Br. 3 (1998), str. 172-177
  22. Heroine sopstvenih života : /prikaz knjige/ : Zorica Mršević, “Incest između mita i stvarnosti” / Miomira Kostić
      U: Teme. - Niš : Univerzitet, 1998. - God. 22, br. 1-2 (1998), str. 183-189
      ISSN 0351-6637
  23. Istraživanje socijalno-ekonomskih osobina delinkvencije dece / Miomira Kostić, Saša Đurić
      U: Ekonomika. – Niš : Ekonomski fakultet, 1998. - God. 44, br. 4-6 (1998), str. 179-189
      ISSN 0350-137X
  24. Međunarodnopravno priznanje i zaštita osnovnih prava deteta / Miomira Kostić
      U: Teme. – Niš : Univerzitet, 1998. - God. 22, br. 1-2 (1998), str. 151-167
      ISSN 0351-6637
  25. Protiv detetove volje : dete, porodica i seksualno zlostavljanje / Miomira Kostić
      U: Seksualnost, agresivnost, delinkventnost : medicinski, pravni i socijalni aspekti seksualne delinkvencije : međunarodni simpozijum. - Novi Sad : /s.n./, 1998. - Str. 141-152
  26. Vaspitne mere u maloletničkom pravosudnom sistemu / Miomira Kostić, Saša Đurić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1998. - Br. 2 (1998), str. 119-127
  27. Kriminalni abortus / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2000. - Br. 3-4 (2000), str. 171-179
  28. Slobodanka Konstantinović-Vilić, Mileva Milosavljević, Nevena Petrušić, Abortus - pravni, medicinski i etički pristup : (prikaz knjige) / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2000. - Br. 1-2 (2000), str. 169-172
  29. Narkomanija i delinkventno ponašanje dece / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2001. - Br. 4 (2001), str. 113-118
  30. Pregled teorijskih shvatanja o destruktivnom ponašanju dece / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2001. - Br. 2-3 (2001), str. 95-108
  31. Uticaj mera neformalne društvene kontrole na neprilagođeno ponašanje dece / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 153-169
      ISSN 0350-8501
  32. Formalna društvena kontrola i maloletnički homicid / Miomira Kostić
      U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2002. - God. 51, knj. 469, tom 1, br. 9 (2002), str. 573-586
      ISSN 0350-0500
  33. Kriminogeni uticaj makro socijalnih faktora na delikte nasilja / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 211-229
      ISSN 0350-8501
  34. Deca ubice : (kriminološko istraživanje fenomenoloških i etioloških osobina homicidnog ponašanja dece) / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2003. – 1/3 (2003), str. 145-156
  35. Krivičnopravne i kriminološke karakteristike ubistva / Miomira Kostić
      U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2003. - God. 52, knj. 477, tom 1, br. 9 (2003), str. 675-689
      ISSN 0350-0500
  36. Model restorativne pravde / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2003. – Br. 43 (2003), str. 213-234
      ISSN 0350-8501
  37. Kriminološki značaj bio-psiho-socijalnih promena u detinjstvu i mladosti / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2004. – Br. 44 (2004), str. 173-193
      ISSN 0350-8501
  38. Kultura zdravog života : /prikaz knjige/ / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2004. - Br. 1 (2004), str. 174-179
  39. Pogled na istoriju razvitka krivičnopravne zaštite i odgovornosti deteta kod nas / Miomira Kostić
      U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2004. - God. 2 , br. 2 (2004), str. 135-149
      ISSN 1451-6373
  40. Standardi i vrednosti restorativne pravde / Miomira Kostić
      U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2003. - God. 53, knj. 485, tom 1, br. 9 (2004), str. 693-706
      ISSN 0350-0500
  41. Viktimizacija starih osoba kao pripadnika posebne marginalne grupe / Miomira Kostić, Radmila Đorđević
      U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2004. - Br. 2 (2004), str. 3-11
      ISSN 1450-6637
  42. Concept of dangerousness in forensic psychiatric (коаутори: Z. Ćirić, S. Miljković, D. Lazarević), научно излагање на енглеском језику на конференцији: Fifth Nationale Conference with International Participation of College Private Psychiatric practice, Рlovdiv, Bulgaria, 22-25. April 2004., (text of resumes), p. 34.
  43. Evropska integracija na polju krivičnopravnog delovanja : (evropski nalog za hapšenje) / Marco Palmieri ; prevod Miomira Kostić ; lektura Gordana Ignjatović
      U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2005. – God. 8, br. 4 (2005), str. 37-43
  44. Evropski standardi za izvršenje krivičnih sankcija i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije / Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović-Vilić
      U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – God. 54, knj. 493, tom 1 (2005), str. 887-902
      ISSN 0350-0500
  45. Istorijski pregled krivičnopravnog položaja maloletnika u našem zakonodavstvu / Miomira Kostić
   U: Srbija 1804 – 2004. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. – Str. 241-256.
      ISBN 86-7148-056-9
  46. Neki savremeni oblici krivičnih sankcija umesto kazne lišenja slobode : (drugi oblici zatvorskog tretmana) / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 46. – Niš : Pravni fakultet, 2005. – Br. 46 (2005), str. 177-196.
      ISSN 0350-8501
  47. Psihološke radionice sa izbeglicama – posebna iskustva u radu sa starim osobama / Miomira Kostić, Radmila Đorđević
      U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2005. – God. 8, br. 1 (2005), str. 43-48
  48. Restorativna pravda – smisao i mogućnosti primene / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2005. – God. 12, br. 2-3 (2005), str. 45-66.
      ISSN 0354-401X
  49. Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić: Krivično delo nasilja u porodici, Niš, 2004 : /prikaz knjige/ / Miomira Kostić
      U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2005. – God. 8, br. 1 (2005), str. 55-58
      ISSN 1450-6637
  50. Uređenje zatvorskih ustanova u Evropi i kod nas (stanje i perspektive) / Miomira Kostić
      U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – Str. 445-458
      ISBN 86-7148-058-5
  51. Viktimizacija starih osoba kao pripadnika posebne marginalne grupe / Miomira Kostić, Radmila Đorđević
      U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 293-306.
   ISBN 86-7148-054-2
  52. Vrste kazni i oblici kažnjavanja u Srbiji do kraja Drugog svetskog rata / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić
      U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2005. – God. 3, br. 3 (2005), str. 13-23
      ISSN 1451-6373
  53. Alternative criminal sanctions in the Serbian Criminal Code / Z. Ćirić, M. Kostić, S. Knežević, V. Đurđić
      U: Psychiatry - today and tomorrow : program and resumes. - Sofia : Bulgarian psychiatric association, 2006. - Str. 30-31.
  54. Alternativne sankcije u domaćem zakonodavstvu / Miomira Kostić
      U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 461-479.
      ISBN 86-7148-067-4
  55. Domestic violence - two methods of judical protection in Serbia / M. Kostić, S. Konstantinović, Z. Ćirić
      U: Psychiatry - today and tomorrow : program and resumes. - Sofia : Bulgarian psychiatric association, 2006. - Str. 22.
  56. Formalni sistem u ustanovama za izvršenje kazne lišenja slobode / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2006. – God. 13, br. 2 (2006), str. 187-200.
      ISSN 0354-401X
  57. Kriminološki značaj delinkventnog ponašanja u detinjstvu i mladosti / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić
      U: Mladost slomljenih krila : zbornik radova. – Vrnjačka banja : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2006. – Str. 95-114.
  58. Legal Frame of Prevention Trafficking in Human Beings in Serbia / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić
      U: Trafficking in Human Beigns / Editors Bistra Netkova, Ismail Zejneli. – Tetovo : South East European University, 2006. – Str. 95-106.
      ISBN 9989-2211-3-8
  59. Nasilje u porodici - dve metode sudske zaštite / Miomira Kostić
      U: Novine u porodičnom zakonodavstvu. – Niš : Pravni fakultet, 2006. – Str. 235-254.
      ISBN 86-7148-066-6
  60. Nasilje u porodici i primena restorativne pravde / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić
      U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i humana budućnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – Br. 10, tom 2 (2006), str. 95-112.
      ISSN 0350-0500
  61. Nastanak i razvitak krivičnopravne zaštite i odgovornosti maloletnika u Srbiji / Miomira Kostić
      U: Godišnik na Pravniot fakultet „Justinian prvi“ : vo čest na Todorka Orovčanec. – Skopje : Praven fakultet „Justinijan prvi“, 2006. – Tom 42 (2006), str. 526-539.
      ISSN 0583-5062
  62. Nastanak i razvoj javne reakcije na kriminalitet do perioda novog veka / Miomira Kostić
      U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2006. – God. 4, br. 4 (2006), str. 75-88.
      ISSN 1451-6373
  63. Protection of persons who are above criminal repression - forensic psychiatric and legal approach / S. Knežević, Z. Ćirić, M. Kostić
      U: Psychiatry - today and tomorrow : program and resumes. - Sofia : Bulgarian psychiatric association, 2006. - Str. 31.
  64. Psihiatrični i viktimologični aspekti na juvenilnija homicid : (specialen pogled km otceubistvoto) / Zoran Čirič, Miomira Kostič
      U: Receptor : Blgarski psihiatričen žurnal. – Sofija : Kolegium častna psihiatrija, 2006. – God. 3, br. 2 (2006), str. 23-26.
  65. Psychiatric and victimological aspect of juvenile homicide (a special view to paricide) / Zoran Ciric, Miomira Kostic
      U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 406-411.
      ISBN 86-7148-063-1
  66. Restorativna pravda u domaćem zakonodavstvu / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 47 (2006), str. 63-76
      ISSN 0350-8501
  67. Samo moj život : rehabilitacija žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije, Lise Bjerkan (ur.) : /prikaz knjige/ / Miomira Kostić
      U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2006. – God. 9, br. 1 (2006), str. 84-87.
      ISSN 1450-6637
  68. Uređenje zatvorskih ustanova u Evropi i kod nas (stanje i perspektive) / Miomira Kostić
      U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 430-442.
      ISBN 86-7148-063-1
  69. Ustanove za izvršenje zavodskih sankcija / Miomira Kostić
      U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. – 2. izd. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. -Str. : 321-337.
      ISBN 99938-57-06-8
  70. Diverzioni modeli i alternativne krivične sankcije primenjene prema maloletnicima u sukobu sa zakonom / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić
      U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 87-102.
      ISSN 0350-8501
  71. Maloletnička delinkvencija – pregled članaka objavljenih u dnevnom listu „Politika“ 1924-1928 / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić
      U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2007. – Br. 5 (2007), str. 175-197.
      ISSN 1451-6373
  72. Normativni okvir za sprečavanje trgovine ljudima u Srbiji / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2007. – God. 14, br. 1 (2007), str. 87-100.
      ISSN 0354-401X
  73. Prevencija viktimizacije ostarelih lica / Miomira Kostić
      U: Porodično nasilje, empatija i profesionalizam pomagača : zbornik radova. – Vrnjačka Banja : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2007. – Str. 113-129.
  74. Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu / Miomira Kostić
      U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije : Prometej, 2007. – Br. 1 (2007), str. 5-14
      ISSN 1450-6637
  75. Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja : (Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i Posebni protokol o postupanju policijskih službenika i zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja) / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić
      U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 2, br. 10 (2007), str. 339-356.
      ISSN 0350-0500
  76. Kriminološka obeležja nasilja u sportu / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 51 (2008), str. 53-72.
      ISSN 0350-8501
  77. Razlike u fenomenološkim obeležjima kriminaliteta na selu i kriminaliteta u gradu / Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović-Vilić
      U: Selo u tranziciji : zbornik radova. – Beograd : Zavod za proučavanje sela : Srpsko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede, 2008. – Str. 482-495.
      ISBN 978-86-87067-04-2
  78. Starenje i viktimizacija - međunarodni dokumenti o sprečavanju diskriminacije/viktimizacije starih osoba / Miomira Kostić
      U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 343-369.
      ISBN 978-86-7148-087-1
  79. Zadovoljavanje potreba u uslovima siromaštva : (kriminološki osvrt) / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2008. – Br. 4 (2008), str. 119-132.
      ISSN 0354-401X
  80. Zaštita svedoka žrtava krivičnog dela nasilja u porodici / Slobodanka Konstatinović-Vilić, Miomira Kostić
      U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 2, br. 10 (2008), str. 301-322
      ISSN 0350-0500
  81. Zaštita žrtava trgovine ljudima prema Konvenciji Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić
      U: Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava : zbornik radova / /urednik Zoran Radivojević/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 135-154.
      ISBN 978-86-7148-085-7
  82. Izveštavanje o delinkvenciji maloletnika u dnevnom listu „Politika“ od 1929. do 1933. godine / Miomira Kostić, Dušica Miladinović, Darko Dimovski
      U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2009. – Br. 7 (2009), str. 169-199.
      ISSN 1451-6373
  83. Juvenile homicide - psychiatric and victimological aspect / M. Kostic, Z. Ciric, D. Dimovski
      U: Makedonski medicinski pregled. Kniga na apstrakti / IV makedonski psihijatrijski kongres, Ohrid, maj 2009 . - Skopje : Makedonsko lekarsko društvo, 2009. - Supl. 75 (2009), str. 38.
   ISSN 0025-1097
  84. Nasilje u sportu – neophodnost socijalnog sagledavanja / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2009. – Br. 1 (2009), str. 7-14.
      ISSN 0354-401X
  85. Pregled međunarodnih dokumenata o sprečavanju diskriminacije/viktimizacije starih osoba / Miomira Kostić
      U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2009. – Br. 20 (2009), str. 709-724.
      ISSN 1840-0272
  86. Sport, nasilje i društvo / Miomira Kostić
      U: Vox iuris : časopis za primenu i kulturu prava. - Beograd : Projuris, 2009. - Br. 3-4 (2009), str. 11-30.
      ISSN 1821-1194
  87. Ulični kriminalitet / Miomira Kostić
      U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 2, br. 10 (2009), str. 413-434.
      ISSN 0350-0500
  88. Ustanogve za izvršenje krivičnih sankcija / Miomira Kostić, Filip Mirić
      U: Zbornik radova iz penologije / /glavni i odgovorni urednik Pero Đukanović/. - Banja Luka : Penološka organizacija KPZ, 2009. - God. 1, br. 1 (2009), str. 10-32.
      
  89. Viktimitet starih osoba / Miomira Kostić
      U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 349-388.
      ISBN 978-86-7148-103-8
  90. Viktimologija - savremeni naučni pogled na kriminalitet i njegovu žrtvu / Miomira Kostić
       U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 53 (2009), str. 161-182.
      ISSN 0350-8501
  91. Deca sa ulice - viktimološko i pravno sagledavanje / Miomira Kostić
      U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruđenje pravnika Republike Srpske, 2010. - God. 7, br. 23 (2010), str. 241-256.
      ISSN 1840-0272
  92. Kriminalitet "belog okovratnika" / Miomira Kostić, Darko Dimovski
      U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2010. - God. 17, br. 4 (2010), str. 21-36.
      ISSN 0354-401X
  93. Krivično pravni položaj maloletnika kroz prizmu novinskih izveštaja u dnevnom listu "Politika" 1904-1941 / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić
      U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2010. - God. 8, br. 8 (2010), str. 143-152.
      ISSN 1451-6373
  94. Odrednice u enciklopediji / Miomira Kostić
      U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
      ISBN 978-86-6187-014-9
  95. Pravna klinika kao metod nastave i pružanja besplatne pravne pomoći / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2010. – Br. 1 (2010), str. 76-14.
      ISSN 0354-401X
  96. Prevencija kao sredstvo politike suzbijanja kriminaliteta / Miomira Kostić
      U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 301-352.
      ISBN 978-86-7148-121-2
  97. Prevencija kriminaliteta - pojam i istorijski razvoj / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 55 (2010), str. 89-110.
      ISSN 0350-8501
  98. Socijalna zaštita ostarelih ljudi kod nas / Miomira Kostić
      U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, 2010. - Br. 1 (2010), str. 41-64.
      ISSN 1450-5800
  99. Tekovine socijalne politike OUN i evropskih zemalja prema starijima / Miomira Kostić
       U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, 2010. - Br. 2 (2010), str. 21-38.
      ISSN 1450-5800
  100. Viktimitet beskućnika / Miomira Kostić
      U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 1. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 617-638.
      ISBN 978-86-7148-118-2
  101. Viktimitet beskućnika / Miomira Kostić
      U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 100.
      ISBN 978-86-7148-112-0
  102. Viktimology : A Contemporary Theoretical Approach to Crime and its Victimes / Miomira Kostić
      U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2010. - Vol. 8, No 1 (2010), str. 65-78.
      ISSN 1450 – 5517
  103. Viktimološki pristup i reforma krivičnog pravosuđa / Miomira Kostić
      U: Reforma krivičnog pravosuđa / /glavni i odgovorni urednik Vojislav Đurđić/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 241-268.
      ISBN 978-86-7148-109-0
  104. Bavljenje kriminologijom - prilog rasvetljavanju pitanja primene adekvatne metodologije / Miomira Kostić
      U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 265-280.   
   ISBN 978-86-7148-148-9
  105. Delikventno područje - prilog učenju ekološke teorije / Miomira Kostić   
      U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 39-52.
      ISBN 978-86-7148-146-5
  106. Delikventno područje - prilog učenju ekološke teorije / Miomira Kostić
      U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 8
      ISBN 978-86-7148-129-8
  107. Društvena prevencija kriminaliteta / Miomira Kostić
      U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2011. - God. 8, br. 29 (2011), str. 347-368.
      ISSN 1840-0272
  108. Klasični penitencijarni sistemi / Miomira Kostić, Darko Dimovski
      U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2011. - God. 9, br. 9 (2011), str. 217-227.
      ISSN 1451-6373
  109. Konvencija Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima / Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić
      U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 111-129.
      ISBN 978-86-7148-137-3
  110. Ličnost maloletnog delinkventa - kriminološka obeležja / Miomira Kostić
      U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2011. - Br. 2 (2011), str. 475-493.
      ISSN 0353-7919
  111. Postpenalna pomoć kao oblik tretmana i/ili kriminalnopolitička mera (prostor i načini njene primene)/ Miomira Kostić, Darko Dimovski
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2011. - 58 (2011), str. 23-40.
      ISSN 0350-8501
  112. Postpenalna pomoć kao oblik tretmana i/ili kriminalnopolitička mera (prostor i načini njene primene)/ Miomira Kostić, Darko Dimovski
      U: Zbornik na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje : vo čest na Gorgi Marjanovik. - Skopje : Praven fakultet, 2011. - Str. 231-248.
      ISBN 978-608-4655-08-4
  113. Pravno regulisanje položaja starijih osoba u Srbiji / Miomira Kostić
      U: Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata / priredile Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Pravni fakultet : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011. - str. : 119-138.
      ISBN 978-86-7148-123-6
  114. Ranija periodizacija razvoja kriminologije u Nemačkoj / Miomira Kostić
      U: Uvod u pravo Nemačke / urednici Mirko Vasiljević, Vladimir Čolović. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet, 2011. - Str. 373-391 str.
      ISBN 978-86-80059-74-7
  115. Savremena shvatanja prevencije kriminaliteta / Miomira Kostić
      U: Pravni sistem i društvena kriza : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Sv. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2011. - Str. 333-344.
      ISBM 978-86-6083-013-7
  116. The General Framework of Resilience in Victimology and Criminology Policy / Miomira Kostić
      U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2011. - Vol. 9, No 2 (2011), str. 135-143.
      ISSN 1450 – 5517
  117. Viktimitet sttarih ljudi / Miomira Kostić
      U: Stari u Srbiji : problemi i izazovi : zbornik radova. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2011. - Str. 83-96.
      ISBN 978-86-7148-132-8
  118. Zaštita dece i maloletnika prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica / Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić
      U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 207-215.
      ISBN 978-86-7148-137-3
  119. Beskućništvo - način života ili oblik viktimizacije / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović
       U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2012. – Br. 4 (2012), str. 55-74.
      ISSN 0354-401X
  120. Borba protiv zloupotrebe prava na privatnost u svetlu Konvencije Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu / Miomira Kostić, Vida Vilić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 83-94.
      ISSN 0350-8501
  121. Counteracting and preventing human trafficking inthe Republic of Serbia / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović
      U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2012. - Vol. 10, No 2 (2012), str. 101-110. 
      ISSN 1450-5517
  122. Fenomenološki pokazatelji zločina (vreme, mesto, prostor) i pravna norma / Miomira Kostić
      U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru". - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2012. - Str. 319-338.
      978-86-6083-021-2
  123. Fenomenološki pokazatelji zločina (vreme, mesto, prostor) i pravna norma / Miomira Kostić
      U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru": zbornik rezimea. - Kosovska Mitrovica : Prani fakultet, 2012. - Str. 46.
      978-86-6083-015-1
  124. Mas mediji, socijalna kontrola i kriminalitet / Miomira Kostić
      U: Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - Str. 42       
      ISBN 978-86-7148-156-4
  125. Mas mediji, socijalna kontrola i kriminalitet / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 257-270.
      ISSN 0350-8501
  126. Međunarodnopravna zaštita djece / Borislav Petrović, Miomira Kostić
      U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2012. - Br. 55 (2012), str. 329-344.
      ISSN 0581-7471
  127. Porotno suđenje u Srbiji - tradicija duga 140 godina / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović
      U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2012. - God. 10, br. 10 (2012), str. 234-243.
      ISSN 1451-6373
  128. Različiti modeli restorativne pravde primenjeni prema maloletnim delinkventima / Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić
      U: Krivičnopravni položaj i socijalna zaštita maloletnih prestupnika / priredili Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2012. - Str. 73-88 ; 24 cm
      ISBN 978-86-7148-163-2
  129. Resrorativna pravda kao oblik reagovanja prema maloletnicima s delinkventnim ponašanjem / Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić
      U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2012. - God. 9, br. 33 (2012), str. 315-328.
      ISSN 1840-0272
  130. Uticaj antropologije na nastanak i razvoj kriminologije / Miomira Kostić
       U: Program i izvodi saopštenja / LI kongres Antropološkog društva Srbije. - Novi Sad : Antropološko društvo Srbije, 2012. - Str. 78.
      ISBN 978-86-6265-005-4
  131. Uticaj antropologije na nastanak i razvoj kriminologije / Miomira Kostić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 177-190.
      ISSN 0350-8501
  132. Viktimitet starih ljudi : empirijsko istraživanje građe Gerontološkog centra Niš / Miomira Kostić
      U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2012. – Br. 1 (2012), str. 49-65.
      ISSN 0354-401X
  133. Značaj međunarodnih i domaćih dokumenata i standarda u prevenciji i suzbijanju organizovanog kriminala / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović
      U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2012. - Br. 1 (2012), str. 71-96.
      ISSN 2303-4653
  134. Biological and psychological theories on juvenile delinquency / Miomira Kostić
      U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2013. - Vol. 11, No 1 (2013), str. 1-10. 
      ISSN 1450-5517
  135. Imovinski kriminalitet kroz pravne spomenike starog srpskog prava / Miomira Kostić, Rade Bogojević
      U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2013. - God. 11, br. 11 (2013), str. 301-311.
      ISSN 1451-6373
  136. Kriminološke teorije o maloletnom prestupniku / Miomira Kostić, Tatjana Skakavac
       U: Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija : zbornik radova. - Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2013. - Str.503-517.
      ISBN 978-99955-691-6-7
  137. Krivična dela ubistva u srpskim pravnim spomenicima / Miomira Kostić, Darko Dimovski
      U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 31.
  138. Pravna klinika kao metod nastave/učenja i/ili pružanja besplatne pravne pomoći na Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Nišu / Miomira Kostić
       U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 31-38.   
      ISBN 978-86-87505-12-4
  139. Pravna zaštita od nasilja u porodici / Miomira Kostić
      U: Porodica u lavirintu porodičnog nasilja / urednici Miomira Kostić, Darko Dimovski. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2013. - Str. 141-158.   ISBN 978-86-7148-173-1
  140. Pravno regulisanje položaja starijih osoba u Srbiji / Miomira Kostić
      U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 93-106.   
      ISBN 978-86-87505-12-4
  141. Privatnost korisnika društvenih mreža / Miomira Kostić, Vida Vilić
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 53-78.
      ISSN 0350-8501
  142. Sleng osuđenika / Miomira Kostić i Jelena Papović
      U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2013. - God. 10, br. 37 (2013), str. 373-382.
      ISSN 1840-0272
  143. Zlostavljanje na radnom mestu - mobing i sajber mobing / Miomira Kostić, Vida Vilić
      U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 113-130.   
      ISBN 978-86-87505-12-4
Poslednji put izmenjeno subota, 21 decembar 2013 11:38