Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Aleksandar Mojašević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.08.1977.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: -
 • Godina diplomiranja: 2002.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Економска анализа медијације: теоријско-емпиријска студија / Александар Мојашевић. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2014. - 276 стр.  (ISBN 978-86-7148-182-3)
  2. Економска анализа парничног поступка / Александар С. Мојашевић. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2019. - 250 стр.  (ISBN 978-86-7148-261-5)
 • Knjige i udžbenici:

  Економија за правнике / Љубица Николић, Александар Мојашевић. - 4. измењено и допуњено изд. - Ниш: Медивест, 2016. - 543 стр. (ISBN 978-86-88415-86-6)

  Практикум - Основи економије / Александар С. Мојашевић, Љубица Николић - 1. издање, - Ниш: Медивест, 2017. - 68 стр. (ISBN 978-86-80842-09-7)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Појам и значај економске анализе права / Александар Мојашевић, У: Зборик радова Правног факултета у Нишу. 50. – Ниш: Правни факултет, 2007. - бр. 50 (2007), стр. 189-209. ISSN 0350-8501

  Економска анализа одговорности за штету од ствари са недостатком / Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, 2008. - бр. 52 (2008), стр. 235-248. ISSN 0350-8501 

  Правни и економски аспекти одштетног права у Америци и Француској / Александар Мојашевић, У: Страни правни живот. – Београд: Институт за упоредно право, 2009. - бр. 1 (2009), стр. 149-168. ISSN 0039-2138

  Два приступа у економској анализи одштетног права / Александар Мојашевић, У: Правни живот: тематски број. Право и време. - Београд: Удружење правника Србије, 2009.- Год. 58, том 3, бр. 11 (2009), стр. 999-1016. ISSN 0350-0500

  Економска анализа еколошког права и политике / Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу / главни и одговорни уредник Радмила Ковачевић-Куштримовић / – Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2009. - бр. 53 (2009), стр. 199-219. ISSN 0350-8501

  Економска анализа одговорности предузећа и других правних лица према трећем / Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2010. - бр. 56 (2010), стр. 197-216. ISSN 0350-8501

  Како препознати монетарну политику централне банке / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу – Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2011. - бр. 58 (2011), стр. 57-70.

  Казнена одштета у америчком праву / Александар Мојашевић, У: Страни правни живот. - Београд: Институт за упоредно право, 2011. - бр. 1 (2011), стр. 197-216. ISSN 0039-2138

  Економски ефекти различитих правила о одговорности за непажњу / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 2012. - Бр. 63 (2012), стр. 63-82. ISSN 0350-8501

  Вишестраначке арбитраже у САД / Дејан Јанићијевић, Александар Мојашевић, У: Правни живот : тематски број. Право и морал. - Београд : Удружење правника Србије, 2012. - Бр. 11, том 3 (2012), стр. 305-318. ISSN 0350-0500

  Агенцијски проблем у уговорном односу адвоката и клијента / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни акултет, 2013. - Бр. 64 (2013), стр. 79-98. ISSN 0350-8501

  Економска анализа пропорционалне одговорности / Александар Мојашевић, Дејан Јанићијевић, У: Страни правни живот. - Београд : Институт за упоредно право, 2013. - Бр. 2 (2013), стр. 185-206. ISSN 0039-2138

  Импликације владавине права на привредни раст / Александар Мојашевић У: Теме. - Ниш : Универзитет, 2013. - Бр. 4 (2013), стр. 1731-1748. ISSN 0353-7919

  Ефикасност (судске) медијације у Србији у односу на поједине европске земље / Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш: Правни факултет, 2014. - Бр. 68 (2014), стр. 773-790 (ISSN 0350-8501)

  Економска анализа појединих решења из нацрта Закона о посредовању у решавању спорова / Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш: Правни факултет, 2014. - Бр. 66 (2014), стр. 257-274 (ISSN 0350-8501)

  (Judical) Mediation in Italy and Serbia: Comparative Legal and Economic Analysis / Aleksandar Mojašević, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2015. – Бр. 69 (2015), стр. 93-112 (ISSN 0350-8501)

  Парница насупрот непосредном преговарању: економска анализа / Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш: Правни факултет, 2015. - Бр. 70 (2015), стр. 923-942 (ISSN 0350-8501)

  Студија о ефикасности парничних поступака пред Основним судом у Нишу / Александар Мојашевић, У: Теме. - Ниш: Универзитет, 2015. - Год. 39, бр. 4 (2015), стр. 1319-1340 (ISSN 0353-7919)

  The lawer's Role in Advising Clients - New Theoretical Approach of Behavioral Law and Economics / Aleksandar Mojašević, U: Facta universitatis. - Niš: University, 2015. - Vol. 13, No. 1 (2015), str. 51-57 (ISSN 1450-5517)

  Тржиште обвезница јавног сектора у Србији: стање и перспективе развоја / Александар Мојашевић, Љубица Николић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш: Правни факултет, 2015. - Бр. 71 (2015), стр. 221-242 (ISSN 0350-8501)

  Analysis of Effects of the State Aid Control Act / Aleksandar Mojašević, U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš: Faculty of Law, 2016. - str. 767-786 (ISBN 978-86-7148-229-5)

  Final Offer Arbitration: an Inovative Institution in the ADR Market / Aleksandar Mojašević, U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš: Univerzitet, 2016. - Vol. 14, No 4 (2016), str. 483-493 (ISSN 1450-5517)

  Образовање – трошак или инвестиција за државу / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш: Правни факултет, 2016. - Бр. 73 (2016), стр. 201-220 (ISSN 0350-8501)

  Студија о ефикасности решавања управних спорова у Републици Србији, Александар Мојашевић, Дејан Вучетић, Правни живот, Београд: Удружење правника Србије, бр. 10/2016, други том, стр. 283-293 (ISSN 0350-0500)

  А Study on Assertiveness, Efficiency and the Quality of Judicial Work / Aleksandar S. Mojašević, Sandra Mojašević, In: Teme, Vol. XLI, No. 1, 2017, pp. 243-256 (Print ISSN: 0353-7919 Online ISSN: 1820-7804)

  Онлајн систем решавања спорова и електронска трговина / Александар Мојашевић, Љубица Николић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, 2017. - Бр. 76 (2017), стр. 641-657 (ISSN 0350-8501)

  Когнитивне пристрасности у правној области: место сусрета правне и бихевиористичке науке / Александар Мојашевић, Љубица Николић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, 2018. - Бр. 79 (2018), стр. 253-273 (UDK 34(058), ISSN 0350-8501)

  Анализа примене Закона о спречавању насиља у породици пред Основним судом у Нишу / Александар Мојашевић, Бојана Арсенијевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, 2018. - Бр. 80 (2018), стр. 445-462 (UDK 34(058), ISSN 0350-8501)

  Правно-економски аспекти упућивања радника у Европској унији / Александар С. Мојашевић, Марија Драгићевић, У: Међународна научна конференција „Правни аспекти миграција у региону – балканска рута“: Тематски зборник, Нови Сад: Правни факултет, 2019, стр. 175-195 (ISBN: 978-86-7774-204-1)

  Behavioral Law and Economics: Multidisciplinarity in Action / Aleksandar S. Mojašević, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (Collection of Papers, Faculty of Law, Niš), No. 84/2019, pp. 191-207 (ISSN 0350-8501)

  Емпиријско истраживање ефекта уоквиравања као вида когнитивне пристрасности / Александар С. Мојашевић, У: Анали Правног факултета у Београду. – Београд: Правни факултет, 2019. - Вол. 67, Бр. 2 (2019), стр. 79-101 (ISSN 0003-2565)

  Значај ината у економској анализи парнице / Александар С. Мојашевић, Бранко Радуловић, Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, 2020. - Бр. 87 (2020), стр. 145-164 (UDK 34(058), ISSN 0350-8501)

  Contrast Effect and Dispute Resolution –  an Experimental Investigation / Aleksandar Mojašević, Branko Radulović, Collection of Pappers of the Faculty of Law in Novi Sad, 2020, Vol. LIV, No. 2, pp. 651-664

  Behavioural Economics and Public Policies: Some Introductory Issues / Aleksandar Mojašević, U: Facta universitatis. - Niš: University, 2020. - Vol. 18, No. 3, pp.131-145

  Spite and Strong Reciprocity in Bargaining Game: an Experimental Study / Branko Radulović, Aleksandar Mojasevic, Teme, 2021

  Разумни рок у стечајном поступку: емпиријска студија пред Првиредним судом у Нишу / Александар Мојашевић, Александар Јовановић, Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, 2020. бр. 90.

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Рана неутрална евалуација - коректив судске анексиране медијације / Дејан Јанићијевић, Александар Мојашевић, У: Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова. Књ. 1 / [уредник Предраг Димитријевић; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011. - стр. 357-370. ISBN 978-86-7148-148-9

  2. Србија у процесу европске интеграције / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова. Књ. 1 / [уредник Предраг Димитријевић; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011. - стр. 171-184. ISBN 978-86-7148-148-9

  3. Организација финансијских тржишта / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу : тематски број. Заштита људских и мањинских права у европском правном простору. - Ниш : Правни акултет, 2012. - Бр. 62 (2012), стр. 113-128. ISSN 0350-8501

  4. Флуктуирајући насупрот фиксном девизном курсу / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова. Књ. 3 / [уредник Предраг Димитријевић; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2013. - стр. 101-118 (ISBN 978-86-7148-178-6)
  5. Структура финансијских тржишта / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Усклађивање права Србије са правом ЕУ: тематски зборник радова / главни и одговорни уредник Мирослав Лазић. - Ниш: Правни факултет, 2014. - стр. 121-138 (ISBN 978-86-7148-187-8)
  6. Исплативост инвестирања у домаће акције / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Пројекат „Усклађивање права Србије са правом ЕУ”: зборник радова. Књ. 4 / [главни и одговорни уредник Саша Кнежевић]. - Ниш: Правни факултет, 2017. - стр. 85-106 (ISBN 978-86-7148-236-3)
  7. Финансирање инвестиција емисијом обвезница / Љубица Николић, Александар С. Мојашевић, У: Међународна научна конференција „Регионални развој и прекогранична сарадња”: Зборник радова (Уредници: Д. Костић, А. Симоновић, В. Стојановић), Пирот: Привредна комора, УО ПКП, јул 2018, стр. 437-448. Доступно на: http://konferencija.komorapirot.com/ZbornikRadova.PDF (ISBN 978-86-900497-0-7)
  8. Економска анализа парнице и преговарања / Александар С. Мојашевић, Љубица Николић, Зборник радова, Књига 7, Правни Факултет Ниш, 2020, стр. 135-156 (ISBN 978-86-7148-266-0)
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Принципи европског одштетног права - компаративна правно-економска анализа / Александар Мојашевић, У: Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права: тематски зборник радова. Св. 2. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2010. - стр. 269-290. ISBN 978-86-7148-1129-9
  2. Улога државе и тржишта у интернализацији еколошких екстерних ефеката / Александар Мојашевић, У: Екологија и право: тематски зборник / [уредници Предраг Димитријевић и Наташа Стојановић; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011. - стр. 661-686. ISBN 978-86-7148-146-5

  3. Стање слободе медија у Србији - импликације на економско благостање / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Међународна научна конференција „Медији и људска права“: тематски зборник радова Правног факултета у Нишу / [главни и одговорни уредник Предраг Димитријевић]. - Центар за публикације Правног факултета, 2012. - стр. 285-301. YU ISSN 0350-8501

  4. Economic and Psychological Approach to the Study of Human Rationality / Aleksandar Mojašević, In: M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity, Science and Business: Book of Proceedings / 2nd M Sphere Conference, Dubrovnik, 10th-12th October 2013. - [s.l. : s.n.], 2013. - str. 181-189, http://m-sphere.com.hr/book-of-proceedings 2013?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2013_M-Sphere_Conference_-_BOOK_O_PROCEEDINGS
  5. Правни и економски положај градских општина у Републици Србији /Дејан Вучетић, Александар С. Мојашевић, У: Научни скуп са међународним учешћем „Право у функцији развоја друштва“, Зборник радова (Уредник Д. Мировић), Косовска Митровица: Правни факултет Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2019. – стр. 561-577 (ISBN 978-86-6083-059-5)
  6. Еlectronic Dispute Resolution: Paradigm Shift or Status Quo? / Aleksandar Mojašević, Dejan Vučetić, in: International Scientific Conference of Special Importance, Faculty of Law, University of Banja Luka (in co-organization with the Center for Bioethical Studies in Belgrade and the UNESCO Chair in Bioethics), 7-8 February, 2020, Thematic collection “Transformative technologies: legal and ethical challenges of the XXI century”
Poslednji put izmenjeno petak, 30 april 2021 16:15