Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 20.12.2013.

Nataša Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.06.1968
 • Mesto rođenja: Donja Toponica, Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1990
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Поглавља: Предности образовања на правним клиникама; Фазе интервјуа; Улога адвоката у саветодавном процесу. У: Лазић, Мирослав (ур.) “Практично образовање правника”, Ниш, Правни факултет, 2003, стр. 12-13, 119-124, 203-205 и 239-240.

  2. Наследничка заједница, Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2009, стр. 223.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Крвни сродници оставиоца као законски наследници првог законског наследног редаЗборник  радова  Правног факултета у Нишу, Ниш, 1998–1999, стр. 55-66;

              2. О управљању и располагању наследством у наследничкој заједници, Правни живот, бр. 10/2001, том II, тематски број „Право и људске вредности“, стр. 173-183;

              3. О прецима оставиоца као могућим законским наследницима, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 2000–2001, стр. 170-183;

  4. Неке дилеме око поништаја уговора о доживотном издржавању, коауторски рад са доц. др Зораном Ћирићем, Правни живот, тематски број „Право и светски поредак“, бр. 10/2002, том II, стр. 607-619;

  5. Налог у завештању, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 2002, стр. 231-246

  6. Present in case of death in our Law, Facta Universisatis, Series: Law and Politics, 2002, стр. 719-729;

  7. Зашто је уговор о наслеђивању забрањен у нашем праву?, Правни живот,  тематски број „Право и демократска култура“, бр. 10/2003, том II, стр. 163-180;

  8. Располагања заоставштином у друштвено-корисне сврхе, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 2003, стр. 235-248;

  9. Правни режим стицања предмета домаћинства, Правни живот, тематски број „Право и културне вредности“, бр. 10/2004, том II, стр. 273-292;

  10. Основни принципи Универзалне декларације о правима животиња,  Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. XLV/2004, стр. 141–149;

  11. Наследноправна сингуларна сукцесија на основу закона, Правни живот, тематски број „Право и универзалне вредности“, бр. 10/2005, том II, стр. 665–681;

  12. Наследно-правни односи у важећим прописима република бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Правни живот, тематски број „Право и хумана будућност“, бр. 10/2006,  том II, стр. 769-788;

  13. Separatio Bonorum in Contemporary Law, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, Niš, University of Niš, 2008,  Vol. 4, No 1 (2006), стр. 15-22;

  14. У којој мери прописи о наслеђивању Републике Србије штите оставиочеве повериоце, Правни живот, тематски број, „Право и слобода“ – Београд, Удружење правника Србије, 2007, том 3, бр. 11 (2007), стр. 611-632;

  15. Collatio bonorum у савременом праву, Правни живот, тематски број „Право и међународне интеграције“, Београд, Удружење правника Србије, 2008, том 3, бр. 11 (2008), стр. 389-410;

  16. Наследно право у Војводини између два светска рата, Зборник Матице српске за друштвене науке, Нови Сад, Матица српска, 2008, стр. 53-78;

  17. Уговор о уступању и расподели имовине за живота, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, Правни факултет, 2008, бр. 51 (2008), стр. 25-40;

  18. Деоба наследства исплатом, Правни живот, тематски број „Право и време“, Београд, Удружење правника Србије, 2009, том 3, бр. 11 (2009), стр. 815-832;

  19. Legal Protection of Experimental Animals in the European Union and the Republic of Serbia, Facta universitatis, Series: Law and Politics, Niš, University of Niš, 2009. - Vol. 7, No 1 (2009), стр. 65-78;

  20. Намирење нужног дела, повређеног завештајним располагањима и поклонима у француском и српском праву, Правни живот, тематски број „Право и простор“, Београд, Удружење правника Србије, 2010, том 2, бр. 10 (2010), стр. 729-746;

  21. Опорезовање добара, стечених по наследноправном основу, у Републици Србији, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, Правни факултет, бр. 55 (2010), стр. 73-88;

  22. Где су границе слободе завештајних располагања, Правни живот, тематски број „Право и морал“, Београд, Удружење правника Србије, 2012, бр. 10, том 2 (2012), стр. 699-718;

  23. Legal position of the administrator of the succession estate: de lege lata and de lege ferenda, Facta universitatis. Series Law and Politics, Niš, Univerzitet, 2012, Vol. 10, No 1 (2012), str. 13-23;

  24. Међународни суд правде за права животиња, Зборик радова Правног факултета у Нишу, Ниш, Правни факултет, 2012, бр. 59 (2012), стр. 65-72;

  25. Правна заштита добробити животиња током превоза у Европи, Теме, Ниш, Универзитет,  бр. 3/2013, стр. 1263-1279;

  26. Установа наслеђивања у Душановом законодавству, Правни живот, тематски број „Право и достојанство“, Београд, Удружење правника Србије, 2013, бр. 10, том 2 (2013), стр. 609-622.

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Наслеђивање грађанских сродника у праву Савезне Републике Југославије, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 1994–95, стр. 226-237;

              2. Уговор о доживотном издржавању – избор судске праксе, Зборник радова „Уговор о доживотном издржавању“, Ниш, 1997, стр. 120-135;

              3. Искључење из наслеђа по новом Закону о наслеђивању Републике Србије, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 1996–1997, стр. 173-186;

              4. Улога и значај извршиоца завештања у нашем праву, Избор судске праксе, бр. 10, Београд, 1998, стр. 20-24;

  5. Историјски осврт на регулисање наследно-правних односа, Зборник радова „Грађанска кодификација“ свеска 1, Ниш, 2002, стр. 105-117;

  6. Наследно-правни уговори у будућој кодификацији грађанског права, Зборник радова „Грађанска кодификација“, свеска бр. 2, Ниш, 2003, стр. 367-377;

  7. Уговор о доживотном издржавању у судској пракси, Зборник радова „Грађанска кодификација“, свеска бр. 3, Ниш, 2004, стр. 139-153;

               8. Заоставштина и нови Закон о наслеђивању Републике Србије, Зборник радова „Грађанска кодификација“, свеска бр. 4, Ниш, 2004, стр. 151-166;

               9. О законском и нужном наслеђивању у праву Републике Македоније и Републике Србије, Зборник во чест на Миле Хаџи Василев, Скопље, 2004, стр. 119-138;

  10. Приказ: Коментар Закона о наслеђивању са судском праксом, аутора проф. др Слободана Сворцана, Право – теорија и пракса, бр. 2–3/2005, стр. 75–79;

              11. Осврт на поједина спорна питања о уговорном издржавању у домаћој судској пракси, Правни информатор, бр. 7–8/2006, стр. 77–84;

              12. Договори од посебно значење за институтот наследување во македонското и српското право,, Годишњак на Правниот факултет „Јустинијан први“ во чест на Димитар Поп Георгиев, Скопје, 2006, стр. 702-715;

              13. Грађанскоправна одговорност за штете проузроковане животној средини, Право – теорија и пракса, Нови Сад, бр.11–12/2006, стр. 46-59;

  14. Међународноправни извори о заштити ваздуха, озонског омотача и климе, Тематски зборник радова „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, св. 2, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2007, стр. 103-129;

     15. Остваривање и заштита права на нужни део урачунавањем поклона и испорука у законски наследни део и нужни део, Тематски зборник радова  „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, књ. 4, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2008, стр. 239-249;

     16. Contracts of obligations law of particular importance for inheritance law and exigent share, Collection of papers „Thirty Years of the Law on Obligations“, Belgrad, German organisation for technical cooperation (GTZ), 2009, стр. 489-500;

    17.  Како се остварује и штити право на нужни део, повређено прекомерним завештајним располагањима и учињеним поклонима?, Тематски зборник радова „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, књ. 3, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2009, стр. 165-182;

  18. Облигационоправни уговори од посебног значаја за наследно право и установа нужног дела, Зборник радова „Тридесет година Закона о облигационим односима“, Београд, Немачка организација за техничку сарадњу (GTZ), 2009, стр. 445-456;

  19. Одреднице у енциклопедији, Српско-албански правни лексикон = Leksikoni juridik serbisht-shqip, Београд, Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 2010, стр. 749. У овом Лексикону обрадила сам следеће правне институте: алеаторни правни послови, деоба наследства, доживотно издржавање, завештање, заоставштина, испорука (легат), наследно право, наслеђивање, нужни део, парентеларни систем, правни промет, еколошко право, „меко право“ („soft law“) на подручју заштите и очувања животне средине, међународни уговори о очувању и заштити животне средине, начела еколошког права и породично право;

     20. Заштита права на испоруку, Тематски зборник радова „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, књ. 5, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2010, стр. 153-170;

  1. Правне клинике, Вештине комуникације – правни интервју, Београд, Мрежа универзитетских птравних клиника у Србији, 2011, стр. 35-41;

  22. Професионализам правника, Правна клиника за заштиту права жена : приручник за рад студенткиња/студената, Ниш, Правни факултет, Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, 2011, стр. 51-60;

  23. Правна етика, Правна клиника за заштиту права жена : приручник за рад студенткиња/студената, Ниш, Правни факултет, Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, 2011, стр. 61-66;

  24. Преднацрт Грађанског законика Републике Србије и наслеђивање, Тематски зборник радова „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, Ниш, Правни факултет, 2012, бр. 62 (2012), стр. 191-206;

  25. Effectuation and Protection of the Rights to a Forced Portion in Contemporary Serbian Law, Научни часопис Iustinianus Primus Law Review, No 07 – volume IV, 2013, на адреси: http://www.law-review.mk/pdf/07/Natasa%Stojanovic.pdf.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Заштита кућних љубимаца у праву Европске уније и нашем праву,  реферат поднет на међународној научној конференцији „Правни систем Републике Србије – усаглашавање са правом Европске уније“, одржаној на Правном факултету у Нишу, маја 2005. године;

  2. Регулисање наследничке заједнице у српском праву de lege ferenda, реферат презентован на научној конференцији са међународним учешћем „Функционисање правног системе Републике Србије“, одржаној на Правном факултету у Нишу, маја 2006. године;

  3. О праву располагања наследним делом, реферат поднет на међународном научном скупу „Октобарски правнички дани“, одржаном на Правном факултету Универзитета у Бања Луци, 1. и 2. октобра 2009. године;

  4. Облигационоправни уговори од посебног значаја за наследно право и установа нужног дела, реферат поднет на међународној научној конференцији „Тридесет година Закона о облигационим односима“, одржаној на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, од 24. до 27. септембра 2009. године;

  5. Стање и перспективе српског права у односу на право Европске уније: уводни реферат, поднет на међународном научној конференцији „Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе“, одржаној на Правном факултету Универзитета у Нишу, 19. маја 2009. године;

   6.  Правна заштита животиња које се користе у експериментима у Европској унији и Републици Србији, реферат поднет на међународном научној конференцији „Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе“, одржаној на Правном факултету Универзитета у Нишу, 19. маја 2009. године;

  7. Правни и психијатријски аспект завештајне способности, реферат поднет на међународној научној конференцији „Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права“, одржаној на Правном факултету Универзитета у Нишу, 17. маја 2010. године;

  8. Правна заштита напуштених животиња у светлу Закона о добробити животиња, реферат поднет на међународној научној конференцији „Екологија и право“, одржаној на Правном факултету Универзитета у Нишу, 18. маја 2011. године;

  1. О стицању својства универзалног сукцесора у појединим савременим правним системима, реферат поднет на међународној научној конференцији „Правни систем и друштвена криза“, одржаној на Правном факултету у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, 22. јуна 2011. године;

  10. Улога јавних бележника у наследноправним стварима, реферат поднет на међународној научној конференцији „Право и одговорност“, одржаној на Копаонику, од 12 до 17 децембра 2012. године.

  t-fa�F:T@�l�Roman","serif";mso-ansi-language:SR-CYR'>14. Међународноправни извори о заштити ваздуха, озонског омотача и климе, Тематски зборник радова „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, св. 2, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2007, стр. 103-129;

     15. Остваривање и заштита права на нужни део урачунавањем поклона и испорука у законски наследни део и нужни део, Тематски зборник радова  „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, књ. 4, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2008, стр. 239-249;

     16. Contracts of obligations law of particular importance for inheritance law and exigent share, Collection of papers „Thirty Years of the Law on Obligations“, Belgrad, German organisation for technical cooperation (GTZ), 2009, стр. 489-500;

    17.  Како се остварује и штити право на нужни део, повређено прекомерним завештајним располагањима и учињеним поклонима?, Тематски зборник радова „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, књ. 3, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2009, стр. 165-182;

  18. Облигационоправни уговори од посебног значаја за наследно право и установа нужног дела, Зборник радова „Тридесет година Закона о облигационим односима“, Београд, Немачка организација за техничку сарадњу (GTZ), 2009, стр. 445-456;

  19. Одреднице у енциклопедији, Српско-албански правни лексикон = Leksikoni juridik serbisht-shqip, Београд, Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 2010, стр. 749. У овом Лексикону обрадила сам следеће правне институте: алеаторни правни послови, деоба наследства, доживотно издржавање, завештање, заоставштина, испорука (легат), наследно право, наслеђивање, нужни део, парентеларни систем, правни промет, еколошко право, „меко право“ („soft law“) на подручју заштите и очувања животне средине, међународни уговори о очувању и заштити животне средине, начела еколошког права и породично право;

     20. Заштита права на испоруку, Тематски зборник радова „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, књ. 5, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2010, стр. 153-170;

  1. Правне клинике, Вештине комуникације – правни интервју, Београд, Мрежа универзитетских птравних клиника у Србији, 2011, стр. 35-41;

  22. Професионализам правника, Правна клиника за заштиту права жена : приручник за рад студенткиња/студената, Ниш, Правни факултет, Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, 2011, стр. 51-60;

  23. Правна етика, Правна клиника за заштиту права жена : приручник за рад студенткиња/студената, Ниш, Правни факултет, Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, 2011, стр. 61-66;

  24. Преднацрт Грађанског законика Републике Србије и наслеђивање, Тематски зборник радова „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, Ниш, Правни факултет, 2012, бр. 62 (2012), стр. 191-206;

  25. Effectuation and Protection of the Rights to a Forced Portion in Contemporary Serbian Law, Научни часопис Iustinianus Primus Law Review, No 07 – volume IV, 2013, на адреси: http://www.law-review.mk/pdf/07/Natasa%Stojanovic.pdf.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Схватање Борислава Т. Благојевића о заоставштини, реферат презентован на научном скупу „Борислав Т. Благојевић (1911–1986)“, одржаном на Правном факултету у Нишу, октобра 1996. године;

              2. Однос уговора о доживотном издржавању и осталих наследно-правних уговора, реферат презентован на научно-стручном скупу „Уговор о доживотном издржавању“, одржаном на Правном факултету у Нишу, новембра 1997;

              3. Урачунавање поклона и испорука у наследни део и нови Закон о наслеђивању Републике Србије, реферат поднет на научном скупу „Новине у Закону о наслеђивању Србије из 1995. године“, одржаном на Правном факултету у Крагујевцу, новембра 1998;

              4. Привремене мере и поступак за расправљање заоставштине, реферат презентован на научно-стручном скупу „Нови Закон о извршном поступку“, одржаном на Правном факултету у Нишу, маја 2001;

  5. Издржавање између сродника, реферат поднет на научном скупу „Остваривање и заштита права на законско издржавање“, одржаном на Правном факултету у Крагујевцу, априла 2002. године;

              6. Историјски осврт на регулисање наследно-правних односа, научни реферат презентован на скупу истраживача, одржаном на Правном факултету у Нишу новембра 2002. године, у оквиру научно-истраживачког пројекта „Припреме за доношење јединственог грађанског законика“;

              7. Поступак за расправљање заоставштине у Закону о ванпарничном поступку Републике Србије, реферат поднет на научно-стручном скупу „Двадесет година Закона о ванпарничном поступку Републике Србије“, одржаном на Правном факултету у Нишу, маја 2003. године;

              8. Да ли је Француски грађански законик извршио утицај на законска решења о испоруци (легату) у нашем праву?, реферат презентован на Округлом столу „Двестотине година од доношења Француског грађанског законика – Утицај Француског грађанског законика на српско право“, одржаном на Правном факултету у Нишу, децембра 2004. године;

  9. Осврт на поједина решења садржана у Породичном закону и Закону о наслеђивању Републике Србије, реферат презентован на научној конференцији „Новине у породичном законодавству“, одржаној на Правном факултету у Нишу, априла 2006. године;

  10. Језик Закона о наслеђивању Републике Србије, реферат поднет на научном скупу „Право и језик“, одржаном на Правном факултету у Крагујевцу, маја 2006. године;

  11. Облици завештања у српском праву некада и сада, реферат поднет на научном скупу „Српско право некад и сад“, одржаном на Правном факултету у Крагујевцу, 4. маја 2007. године;

  12. Ванредни правни лекови у поступку за расправљање заоставштине у функцији остваривања права на правни лек, реферат поднет на научној конференцији „Изградња правног система Републике Србије“, одржаној на Правном факултету Универзитета у Нишу, 18. маја 2007. године;

  13. Нека запажања о законском и нужном наслеђивању у Републици Србији de lege lata и de lege ferendа,  реферат поднет на научном скупу „Актуелна питања грађанске кодификације“, одржаном на Правном факултету Универзитета у Нишу, 20. маја 2008. године;

  14. Оснивање, тренутни статус, добра пракса и изазови – Правна клиника на Правном факултету у Нишу, саопштење поднето на Конференцији „Правне клинике у Србији – универзитетски програми“, коју је OSCE Mission to Serbia организовала у Београду, од 14 до 15. новембра 2008. године.

  i� Dt3@�l�pan style='font-family:"Times New Roman","serif"'>   15. Остваривање и заштита права на нужни део урачунавањем поклона и испорука у законски наследни део и нужни део, Тематски зборник радова  „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, књ. 4, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2008, стр. 239-249;

     16. Contracts of obligations law of particular importance for inheritance law and exigent share, Collection of papers „Thirty Years of the Law on Obligations“, Belgrad, German organisation for technical cooperation (GTZ), 2009, стр. 489-500;

    17.  Како се остварује и штити право на нужни део, повређено прекомерним завештајним располагањима и учињеним поклонима?, Тематски зборник радова „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, књ. 3, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2009, стр. 165-182;

  18. Облигационоправни уговори од посебног значаја за наследно право и установа нужног дела, Зборник радова „Тридесет година Закона о облигационим односима“, Београд, Немачка организација за техничку сарадњу (GTZ), 2009, стр. 445-456;

  19. Одреднице у енциклопедији, Српско-албански правни лексикон = Leksikoni juridik serbisht-shqip, Београд, Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 2010, стр. 749. У овом Лексикону обрадила сам следеће правне институте: алеаторни правни послови, деоба наследства, доживотно издржавање, завештање, заоставштина, испорука (легат), наследно право, наслеђивање, нужни део, парентеларни систем, правни промет, еколошко право, „меко право“ („soft law“) на подручју заштите и очувања животне средине, међународни уговори о очувању и заштити животне средине, начела еколошког права и породично право;

     20. Заштита права на испоруку, Тематски зборник радова „Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије“, књ. 5, Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2010, стр. 153-170;

  1. Правне клинике, Вештине комуникације – правни интервју, Београд, Мрежа универзитетских птравних клиника у Србији, 2011, стр. 35-41;

  22. Професионализам правника, Правна клиника за заштиту права жена : приручник за рад студенткиња/студената, Ниш, Правни факултет, Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, 2011, стр. 51-60;

  23. Правна етика, Правна клиника за заштиту права жена : приручник за рад студенткиња/студената, Ниш, Правни факултет, Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, 2011, стр. 61-66;

  24. Преднацрт Грађанског законика Републике Србије и наслеђивање, Тематски зборник радова „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, Ниш, Правни факултет, 2012, бр. 62 (2012), стр. 191-206;

  25. Effectuation and Protection of the Rights to a Forced Portion in Contemporary Serbian Law, Научни часопис Iustinianus Primus Law Review, No 07 – volume IV, 2013, на адреси: http://www.law-review.mk/pdf/07/Natasa%Stojanovic.pdf.