Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.12.2013.

Nataša Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.06.1968
 • Mesto rođenja: Donja Toponica, Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1990
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Poglavlja: Prednosti obrazovanja na pravnim klinikama; Faze intervjua; Uloga advokata u savetodavnom procesu. U: Lazić, Miroslav (ur.) “Praktično obrazovanje pravnika”, Niš, Pravni fakultet, 2003, str. 12-13, 119-124, 203-205 i 239-240.

  2. Naslednička zajednica, Niš, Pravni fakultet,

  Centar za publikacije, 2009, str. 223.

  3. Postupak za raspravljanje zaostavštine u Srbiji, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015, str. 173.

 • Knjige i udžbenici:

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Krvni srodnici ostavioca kao zakonski naslednici prvog zakonskog naslednog reda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 1998–1999, str. 55-66;

  2. O upravljanju i raspolaganju nasledstvom u nasledničkoj zajednici, Pravni život, br. 10/2001, tom II, tematski broj „Pravo i ljudske vrednosti“, str. 173-183;

  3. O precima ostavioca kao mogućim zakonskim naslednicima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2000–2001, str. 170-183;

  4. Neke dileme oko poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju, koautorski rad sa doc. dr Zoranom Ćirićem, Pravni život, tematski broj „Pravo i svetski poredak“, br. 10/2002, tom II, str. 607-619;

  5. Nalog u zaveštanju, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2002, str. 231-246
  6. Present in case of death in our Law, Facta Universisatis, Series: Law and Politics, 2002, str. 719-729;
  7. Zašto je ugovor o nasleđivanju zabranjen u našem pravu?, Pravni život, tematski broj „Pravo i demokratska kultura“, br. 10/2003, tom II, str. 163-180;
  8. Raspolaganja zaostavštinom u društveno-korisne svrhe, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2003, str. 235-248;

  9. Pravni režim sticanja predmeta domaćinstva, Pravni život, tematski broj „Pravo i kulturne vrednosti“, br. 10/2004, tom II, str. 273-292;

  10. Osnovni principi Univerzalne deklaracije o pravima životinja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. XLV/2004, str. 141–149;

  11. Naslednopravna singularna sukcesija na osnovu zakona, Pravni život, tematski broj „Pravo i univerzalne vrednosti“, br. 10/2005, tom II, str. 665–681;

  12. Nasledno-pravni odnosi u važećim propisima republika bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Pravni život, tematski broj „Pravo i humana budućnost“, br. 10/2006, tom II, str. 769-788;

  13. Separatio Bonorum in Contemporary Law, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, Niš, University of Niš, 2008, Vol. 4, No 1 (2006), str. 15-22;

  14. U kojoj meri propisi o nasleđivanju Republike Srbije štite ostaviočeve poverioce, Pravni život, tematski broj, „Pravo i sloboda“ – Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2007, tom 3, br. 11 (2007), str. 611-632;

  15. Collatio bonorum u savremenom pravu, Pravni život, tematski broj „Pravo i međunarodne integracije“, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2008, tom 3, br. 11 (2008), str. 389-410;

  16. Nasledno pravo u Vojvodini između dva svetska rata, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, Matica srpska, 2008, str. 53-78;

  17. Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2008, br. 51 (2008), str. 25-40;

  18. Deoba nasledstva isplatom, Pravni život, tematski broj „Pravo i vreme“, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2009, tom 3, br. 11 (2009), str. 815-832;

  19. Legal Protection of Experimental Animals in the European Union and the Republic of Serbia, Facta universitatis, Series: Law and Politics, Niš, University of Niš, 2009. - Vol. 7, No 1 (2009), str. 65-78;

  20. Namirenje nužnog dela, povređenog zaveštajnim raspolaganjima i poklonima u francuskom i srpskom pravu, Pravni život, tematski broj „Pravo i prostor“, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2010, tom 2, br. 10 (2010), str. 729-746;

  21. Oporezovanje dobara, stečenih po naslednopravnom osnovu, u Republici Srbiji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, br. 55 (2010), str. 73-88;

  22. Gde su granice slobode zaveštajnih raspolaganja, Pravni život, tematski broj „Pravo i moral“, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2012, br. 10, tom 2 (2012), str. 699-718;

  23. Legal position of the administrator of the succession estate: de lege lata and de lege ferenda, Facta universitatis. Series Law and Politics, Niš, Univerzitet, 2012, Vol. 10, No 1 (2012), str. 13-23;

  24. Međunarodni sud pravde za prava životinja, Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2012, br. 59 (2012), str. 65-72;

  25. Pravna zaštita dobrobiti životinja tokom prevoza u Evropi, Teme, Niš, Univerzitet, br. 3/2013, str. 1263-1279;

  26. Ustanova nasleđivanja u Dušanovom zakonodavstvu, Pravni život, tematski broj „Pravo i dostojanstvo“, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2013, br. 10, tom 2 (2013), str. 609-622.

  28. Opšti pravni okvir očuvanja evropske divlje faune i prirodnih staništa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Niš, Niš, Pravni fakultet, 2014, br. 68 (2014), str. 325-350.

  29. O naleđivanju u Zakonopravilu svetog Save, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, Pravni fakultet, 2014. Vol. 48, br. 1 (2014), str. 25-43.

  30. Postupak za sastavljanje sudskog zaveštanja i novelirani Zakon o vanparničnom postupku Republike Srbije, Pravni život, tematski broj Pravo i autonomija ličnosti, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2015, God. 64, br. 10, tom 2 (2015), str. 545-556.

  31. Šta donose nove izmene i dopune Zakona o nasleđivanju Republike Srbije? Pravo - teorija i praksa, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2015, God. 32, br. 7/9 (2015), str. 10-24.

  32. Pravni status životinja od objekta do subjekta u pravu, Pravni život, tematski broj, Pravo i društveni imperativ, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2016, br. 10, tom 2 (2016), str.413-429.

  33. Which animal rights should be recognized? Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd, Pravni fakultet, 2016, Vol. 64, no. 3 (2016), str. 75-92.    

  34. Uloga javnih beležnika u porodičnopravnim stvarima u Republici Srbiji - sa posebnim osvrtom na javnobeležničku praksu, Pravni život, tematski broj, Pravedno pravo i stvarnost Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2017, br. 12, tom 4 (2017), str.145-162.

  35. Ovlašćenja javnih beležnika u uređenju porodičnopravnih odnosa u državama na prostoru bivše SFRJ, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2017, br. 76 (2017), str. 511-536.

  36. Ograničenje slobode raspologanja zaveštanjem i slobode ugovaranja doživotnog izdržavanja, Pravni život, tematski broj, Pravo i zapovest razuma, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2018, br. 10, tom 2 (2018), str. 529-543.

  37. Odgovornost za štetu koju životinja prouzrokuje prema Prednacrtu građanskog zakonika Republike Srbije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2018, br. 81 (2018), str. 321-348.

  38. Nekoliko napomena o propisima jedinica lokalne samouprave od značaja za dobrobit životinja, Pravni život, tematski broj, Pravo i snaga umnosti, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2019, br. 10, tom 2 (2019), str. 235-254.

  39. Deset godina Zakona o dobrobiti životinja Republike Srbije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, Pravni fakultet, 2019, Vol. 53, br. 2 tom (2019), str. 441-466.

  40. Postupak za raspravljanje zaostavštine i prethodno pitanje, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2020, br. 88 (2020), str. 35-54.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Nasleđivanje građanskih srodnika u pravu Savezne Republike Jugoslavije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 1994–95, str. 226-237;

  2. Ugovor o doživotnom izdržavanju – izbor sudske prakse, Zbornik radova „Ugovor o doživotnom izdržavanju“, Niš, 1997, str. 120-135;

  3. Isključenje iz nasleđa po novom Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 1996–1997, str. 173-186;

  4. Uloga i značaj izvršioca zaveštanja u našem pravu, Izbor sudske prakse, br. 10, Beograd, 1998, str. 20-24;

  5. Istorijski osvrt na regulisanje nasledno-pravnih odnosa, Zbornik radova „Građanska kodifikacija“ sveska 1, Niš, 2002, str. 105-117;

  6. Nasledno-pravni ugovori u budućoj kodifikaciji građanskog prava, Zbornik radova „Građanska kodifikacija“, sveska br. 2, Niš, 2003, str. 367-377;

  7. Ugovor o doživotnom izdržavanju u sudskoj praksi, Zbornik radova „Građanska kodifikacija“, sveska br. 3, Niš, 2004, str. 139-153;

  8. Zaostavština i novi Zakon o nasleđivanju Republike Srbije, Zbornik radova „Građanska kodifikacija“, sveska br. 4, Niš, 2004, str. 151-166;

  9. O zakonskom i nužnom nasleđivanju u pravu Republike Makedonije i Republike Srbije, Zbornik vo čest na Mile Hadži Vasilev, Skoplje, 2004, str. 119-138;

  10. Prikaz: Komentar Zakona o nasleđivanju sa sudskom praksom, autora prof. dr Slobodana Svorcana, Pravo – teorija i praksa, br. 2–3/2005, str. 75–79;

  11. Osvrt na pojedina sporna pitanja o ugovornom izdržavanju u domaćoj sudskoj praksi, Pravni informator, br. 7–8/2006, str. 77–84;

  12. Dogovori od posebno značenje za institutot nasleduvanje vo makedonskoto i srpskoto pravo,, Godišnjak na Pravniot fakultet „Justinijan prvi“ vo čest na Dimitar Pop Georgiev, Skopje, 2006, str. 702-715;

  13. Građanskopravna odgovornost za štete prouzrokovane životnoj sredini, Pravo – teorija i praksa, Novi Sad, br.11–12/2006, str. 46-59;

  14. Međunarodnopravni izvori o zaštiti vazduha, ozonskog omotača i klime, Tematski zbornik radova „Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije“, sv. 2, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 2007, str. 103-129;

  15. Ostvarivanje i zaštita prava na nužni deo uračunavanjem poklona i isporuka u zakonski nasledni deo i nužni deo, Tematski zbornik radova „Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije“, knj. 4, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008, str. 239-249;

  16. Contracts of obligations law of particular importance for inheritance law and exigent share, Collection of papers „Thirty Years of the Law on Obligations“, Belgrad, German organisation for technical cooperation (GTZ), 2009, str. 489-500;

  17. Kako se ostvaruje i štiti pravo na nužni deo, povređeno prekomernim zaveštajnim raspolaganjima i učinjenim poklonima?, Tematski zbornik radova „Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije“, knj. 3, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009, str. 165-182;

  18. Obligacionopravni ugovori od posebnog značaja za nasledno pravo i ustanova nužnog dela, Zbornik radova „Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima“, Beograd, Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), 2009, str. 445-456;

  19. Odrednice u enciklopediji, Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip, Beograd, Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010, str. 749. U ovom Leksikonu obradila sam sledeće pravne institute: aleatorni pravni poslovi, deoba nasledstva, doživotno izdržavanje, zaveštanje, zaostavština, isporuka (legat), nasledno pravo, nasleđivanje, nužni deo, parentelarni sistem, pravni promet, ekološko pravo, „meko pravo“ („soft law“) na području zaštite i očuvanja životne sredine, međunarodni ugovori o očuvanju i zaštiti životne sredine, načela ekološkog prava i porodično pravo;

  20. Zaštita prava na isporuku, Tematski zbornik radova „Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije“, knj. 5, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010, str. 153-170;

  21. Pravne klinike, Veštine komunikacije – pravni intervju, Beograd, Mreža univerzitetskih ptravnih klinika u Srbiji, 2011, str. 35-41;

  22. Profesionalizam pravnika, Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata, Niš, Pravni fakultet, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011, str. 51-60;

  23. Pravna etika, Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata, Niš, Pravni fakultet, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011, str. 61-66;

  24. Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije i nasleđivanje, Tematski zbornik radova „Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru“, Niš, Pravni fakultet, 2012, br. 62 (2012), str. 191-206;

  25. Effectuation and Protection of the Rights to a Forced Portion in Contemporary Serbian Law, Naučni časopis Iustinianus Primus Law Review, No 07 – volume IV, 2013, na adresi: http://www.law-review.mk/pdf/07/Natasa%Stojanovic.pdf.

  26. Upravitelj nasledstva kao zaštitnik interesa naslednika, Godišnik na Pravniot fakultet "Justinijan prvi" vo Skopje: vo čest na Ljiljana Spirovik-Trpenovska, Skopje, Praven fakultet, 2013. - T. 49 (2013), str. 289-300.

  27. Zaštićene vrste divlje faune u Republici Srbiji i čovek: pravni aspect, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013, str. 171-198.

  28. Profesionalizam pravnika, Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić, Beograd, Autonomni ženski centar, Niš, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013, str. 245-254.

  29. Pravna zaštita životinja tokom elementarnih nepogoda, Elementarne nepogode i vanredne situacije, Beograd, Intermex, Institut za uporedno pravo, Kiminalističko-policijska akademija, 2014, str. 200-214.

  30. Profesionalna etika advokata, sudija i javnih tužilaca, Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi, Niš, Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014, str. 29-36.

  31. Ostavinski postupak u svetlu propisa o vanparničnoj proceduri i princip jednake zaštite prava nasleđa, Pravni sistem i zaštita od diskriminacije, Zbornik radova. Sv. 1, Kosovska Mitrovica, Pravni fakultet, 2015, str. 131-152.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Zaštita kućnih ljubimaca u pravu Evropske unije i našem pravu, referat podnet na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije“, održanoj na Pravnom fakultetu u Nišu, maja 2005. godine;

  2. Regulisanje nasledničke zajednice u srpskom pravu de lege ferenda, referat prezentovan na naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Funkcionisanje pravnog sisteme Republike Srbije“, održanoj na Pravnom fakultetu u Nišu, maja 2006. godine;

  3. O pravu raspolaganja naslednim delom, referat podnet na međunarodnom naučnom skupu „Oktobarski pravnički dani“, održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, 1. i 2. oktobra 2009. godine;

  4. Obligacionopravni ugovori od posebnog značaja za nasledno pravo i ustanova nužnog dela, referat podnet na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima“, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, od 24. do 27. septembra 2009. godine;

  5. Stanje i perspektive srpskog prava u odnosu na pravo Evropske unije: uvodni referat, podnet na međunarodnom naučnoj konferenciji „Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive“, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 19. maja 2009. godine;

  6. Pravna zaštita životinja koje se koriste u eksperimentima u Evropskoj uniji i Republici Srbiji, referat podnet na međunarodnom naučnoj konferenciji „Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije – stanje i perspektive“, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 19. maja 2009. godine;

  7. Pravni i psihijatrijski aspekt zaveštajne sposobnosti, referat podnet na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava“, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 17. maja 2010. godine;

  8. Pravna zaštita napuštenih životinja u svetlu Zakona o dobrobiti životinja, referat podnet na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Ekologija i pravo“, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 18. maja 2011. godine;

  9. O sticanju svojstva univerzalnog sukcesora u pojedinim savremenim pravnim sistemima, referat podnet na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Pravni sistem i društvena kriza“, održanoj na Pravnom fakultetu u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 22. juna 2011. godine;

  10. Uloga javnih beležnika u naslednopravnim stvarima, referat podnet na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Pravo i odgovornost“, održanoj na Kopaoniku, od 12 do 17 decembra 2012. godine.

  11. Šta predviđa revidirana Evropska konvencija o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu?, referat podnet na Naučnom skupu sa međunarodnim učešćem „Pravo i društvena stvarnost“, održanom na Pravnom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 24. juna 2014. godine.

  12. Succession rights of spouses in the private law of Vojvodina between the two World Wars, with references to the spouses' succession rights in the contemporary Serbian Legislation, referat prezentovan na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije”, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu,19-20. maja 2016. godine.

  13. Opšti međunarodnopravni okvir zaštite i očuvanja biološke raznolikosti, referat podnet na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme“. održanoj na Pravnom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 26. maja 2017. godine.  

  14. O (ne)opravdanosti poveravanja razvoda braka javnim beležnicima, referat prezentovan Naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Univerzalno i osobeno u pravu“, održanoj na Pravnom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 15. aprila 2018. godine.

  15. Ima li mesta reformi zakonskog nasleđivanja u pravu Republike Srbije?, referat podnet na Međunarodnom naučnom skupu „Pravo i vrijednosti“, održanom na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu, 26. oktobra 2019. гodine.

  16. O društveno odgovornom pristupu Evropske unije u očuvanju i zaštiti biološke raznovrsnosti, referat prezentovan na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu“, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 18. septembar 2020. godine.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Shvatanje Borislava T. Blagojevića o zaostavštini, referat prezentovan na naučnom skupu „Borislav T. Blagojević (1911–1986)“, održanom na Pravnom fakultetu u Nišu, oktobra 1996. godine;

  2. Odnos ugovora o doživotnom izdržavanju i ostalih nasledno-pravnih ugovora, referat prezentovan na naučno-stručnom skupu „Ugovor o doživotnom izdržavanju“, održanom na Pravnom fakultetu u Nišu, novembra 1997;

  3. Uračunavanje poklona i isporuka u nasledni deo i novi Zakon o nasleđivanju Republike Srbije, referat podnet na naučnom skupu „Novine u Zakonu o nasleđivanju Srbije iz 1995. godine“, održanom na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, novembra 1998;

  4. Privremene mere i postupak za raspravljanje zaostavštine, referat prezentovan na naučno-stručnom skupu „Novi Zakon o izvršnom postupku“, održanom na Pravnom fakultetu u Nišu, maja 2001;

  5. Izdržavanje između srodnika, referat podnet na naučnom skupu „Ostvarivanje i zaštita prava na zakonsko izdržavanje“, održanom na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, aprila 2002. godine;

  6. Istorijski osvrt na regulisanje nasledno-pravnih odnosa, naučni referat prezentovan na skupu istraživača, održanom na Pravnom fakultetu u Nišu novembra 2002. godine, u okviru naučno-istraživačkog projekta „Pripreme za donošenje jedinstvenog građanskog zakonika“;

  7. Postupak za raspravljanje zaostavštine u Zakonu o vanparničnom postupku Republike Srbije, referat podnet na naučno-stručnom skupu „Dvadeset godina Zakona o vanparničnom postupku Republike Srbije“, održanom na Pravnom fakultetu u Nišu, maja 2003. godine;

  8. Da li je Francuski građanski zakonik izvršio uticaj na zakonska rešenja o isporuci (legatu) u našem pravu?, referat prezentovan na Okruglom stolu „Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika – Uticaj Francuskog građanskog zakonika na srpsko pravo“, održanom na Pravnom fakultetu u Nišu, decembra 2004. godine;

  9. Osvrt na pojedina rešenja sadržana u Porodičnom zakonu i Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije, referat prezentovan na naučnoj konferenciji „Novine u porodičnom zakonodavstvu“, održanoj na Pravnom fakultetu u Nišu, aprila 2006. godine;

  10. Jezik Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, referat podnet na naučnom skupu „Pravo i jezik“, održanom na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, maja 2006. godine;

  11. Oblici zaveštanja u srpskom pravu nekada i sada, referat podnet na naučnom skupu „Srpsko pravo nekad i sad“, održanom na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 4. maja 2007. godine;

  12. Vanredni pravni lekovi u postupku za raspravljanje zaostavštine u funkciji ostvarivanja prava na pravni lek, referat podnet na naučnoj konferenciji „Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije“, održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 18. maja 2007. godine;

  13. Neka zapažanja o zakonskom i nužnom nasleđivanju u Republici Srbiji de lege lata i de lege ferenda, referat podnet na naučnom skupu „Aktuelna pitanja građanske kodifikacije“, održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 20. maja 2008. godine;

  14. Osnivanje, trenutni status, dobra praksa i izazovi – Pravna klinika na Pravnom fakultetu u Nišu, saopštenje podneto na Konferenciji „Pravne klinike u Srbiji – univerzitetski programi“, koju je OSCE Mission to Serbia organizovala u Beogradu, od 14 do 15. novembra 2008. godine.

  15. Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, referat prezentovan na Naučnom skupu „Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbije“, održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 23. septembra 2016. godine.

  16. Problem (ne)ujednačenosti sudske prakse u sferi naslednopravnih odnosa, referat prezentovan na Naučnom skupu „Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbijе“, održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 23. septembra 2016. godine.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 13 maj 2021 11:54