Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.12.2013.

Milena Jovanović Zattila

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.06.1967.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1991.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  • Ugovor o finansijskom lizingu : magistarska teza / Milena Jovanović. – Beograd /autor/, 1995.
  • Finansijski lizing / Milena Jovanović. - Niš : Studentski kulturni centar, 1997. - 135 str. ; 24 cm
  • Poverioci u stečaju : doktorska disertacija / Milena Jovanović-Zattila. – Beograd : /autor/, 2003.
  • Priručnik za stečajne upravnike / /grupa autora/. – Beograd : Intermex, 2006. – 1092 str. ; 24 cm
  • Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije": zbornik sažetaka / [glavni i ogovorni urednik Mirosla Lazić, Milena Jovanović Zattila]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - 142 str. ; 24 cm
  • Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - 169 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-200-4
  • Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 70 /[glavni i odgovorni urednik Irena Pejić ; urednici broja Miroslav Lazić, Milena Jovanović Zattila ; prevodi Gordana Ignjatović]. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – 994 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501
  • Pravni horizonti [glavni i odgovorni urednik Milena Jovanović Zattila]. - God. 2, br. 2 (2019). - Niš : Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2019. – 195 str. ; 24 cm ISSN 2620-1674
  • Pravni horizonti [glavni i odgovorni urednik Milena Jovanović Zattila]. - God. 3, br. 3 (2020). - Niš : Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2020. – 279 str. ; 24 cm ISSN 2620-1674
  • Pravni horizonti [glavni i odgovorni urednik Milena Jovanović Zattila]. - God. 4, br. 4 (2021). - Niš : Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2021. – 252 str. ; 24 cm ISSN 2620-1674
 • Knjige i udžbenici:
  • Stečajno pravo / Milena Jovanović-Zattila, Vladimir Čolović. – Beograd : Dosije, 2007. – 270 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7738-073-1
  • Pravo potrošača / Milena Jovanović Zattila. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - 213 str. ; 24 cm.ISBN 978-86-7148-168-7
  • Stečajno pravo / Milena Jovanović Zattila, Vladimir Čolović. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - 306 str. ; 24 cm.ISBN 978-86-7148-169-4
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. Svojinska i statusna transformacija preduzeća, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš, 1993, br. 32-33 (1992-1993), str. 155-161. M52
  2. Pravna priroda ugovora o finansijskom lizingu, Pravni život, Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 1996, br. 11, str. 455-467. M51
  3. Dejstvo pravnih posledica otvaranja stečajnog postupka, Pravni život, Tematski broj: Pravo i ljudske vrednosti, Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2001, Tom 3, br. 11, str. 231-241. M51
  4. Finansiranje investicija putem lizinga, Pravo i privreda, Beograd: Udruženje pravnika u privredi SRJ, 2002, br. 5-8, str. 539-546. M52
  5. Ostvarivanje prava u kontekstu međunarodne insolventnosti, Pravni život, Tematski broj: Pravo i svetski poredak, Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2002, Tom 3, br. 11, str. 693-703. M51
  6. Uloga stečaja kao kontrolnog mehanizma zemalja u tranziciji – zakon kao sredstvo za uspostavljanje finansijske discipline, Pravo i privreda, Beograd: Udruženje pravnika u privredi SRJ, 2003, br. 5-8, str. 995-1005. M52
  7. Zaštita poverilaca kroz primenu stečajnog zakona – uporednopravni pristup, Pravni život, Tematski broj: Pravo i demokratska kultura, Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2003, Tom 3, br. 11, str. 115-127. M51
  8. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji, Pravo i privreda, Beograd: Udruženje pravnika u privredi SRJ, 2004, br. 5-8, str. 681-692. M52
  9. Primena tržišnih principa i ICT u procesu redefinisanja javnog sektora, Pravni život, Tematski broj: Pravo i kulturne razlike, Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2004, Tom 3, br. 11, str. 617-631. M51
  10. Current Issues of the Insolvency Law of Serbia and Their Compatibility with the European Union Regulations, Eastern European Community Law Journal. - /s.l./ : /s.n./, 2005. – Vol. 2, No 1 (2005), str. 1-12. M32
  11. Elektronska trgovina iz prespektive zaštite potrošača – nacionalna regulativa u globalnom kontekstu, Pravo i privreda, Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2005, br. 5-8, str. 380-398. M52
  12. Reorganization of an Insolvent Debtor – an Alternative or the Imperative, Eastern European Community Law Journal. - /s.l./ : /s.n./, 2005. – Vol. 2, No 2 (2005), str. 94-104. M32
  13.  Usklađivanje srpskog stečajnog prava sa merodavnim propisima EU,
   Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije, Zbornik radova, Niš, Pravni fakultet, 2005, str. 525-542. M52
  14. Zaključivanje ugovora u elektronskoj formi kao imperativ savremene trgovine, Pravni život, Tematski broj: Pravo i univerzalne vrednosti, Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2005, Tom 3, br. 11, str. 597-609. M51
  15. Pravna zaštita potrošača, Pravni život, Tematski broj: Pravo i humana budućnost, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2006, br. 10, Tom 2, str. 1097-1108. M51
  16. Reorganizacija ili korporativna rehabilitacija kao stečajna alternativa, Harmonizacija stečajnog prava i novi Zakon o stečajnom postupku, Niš, Pravni fakultet, 2006, str. 217-230. M44
  17. The Sale of an Insolvent Debtor, Naukovii visnik Užgorodskogo nacionalnogo Universitetu. Serij Pravo – Užgorod: Juridičnii fakultet, 2006, br. 6, str. 170-176. M32
  18. Granice arbitrabilnosti u trgovinskim i drugim sporovima, Pravni život, Tematski broj: Pravo i sloboda, Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2007, Tom 4, br. 12, str. 563-574. M51
  19. Neka pitanja elektronske trgovine razmatrana u radu Haške konvencije, Državljanstvo i međunarodno privatno pravo – Haške konvencije: zbornik radova, Beograd, Službeni glasnik, 2007, str. 337-356. M44
  20. Ograničavanje slobodne trgovine i zaštita potrošača, Pravo i privreda, Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2007, br. 5-8, str. 695-705. M52
  21. Redefinisanje javnog sektora u skladu sa principima EU, Pravni kapaciteti Srbije za evropske integracije, Zbornik radova. Knjiga. 2, Beograd, Pravni fakultet, 2007, str. 251-265. M44
  22. Krivična dela u stečajnom postupku / Milena Jovanović Zattila, Vladimir Čolović, Stečaj i privatizacija, V tradicionalno savetovanje pravosuđa, Vršac, 2008, Beograd, Privredni savetnik, str. 119-134. M53
  23. Uloga arbitraže u rešavanju stečajnih sporova, Arbitraža, Beograd, Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori, 2008, br. 5, str. 36-51. M53
  24. Zaštita potrošača pri sklapanju ugovora na daljinu, Pravni život, Tematski broj: Pravo i međunarodne integracije, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2008,  Tom   IV, br. 12, str. 285-303. M51
  25. Investitori na tržištu kapitala, rad sa međunarodnog savetovanja “Private International Law and Protection of Foreign Investors”, Tematski zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, 2008, str. 155-164. M33
  26. Kodifikacija evropskog prava potrošača sa posebnim osvrtom na potrošački kredit, Tematski Zbornik radova Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije, Projekat Pravo na pristup pravosuđu, Niš, 2008, str. 43-57. M44
  27. Nadležnost u potrošačkim sporovima, Pravo i privreda, Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2009, br. 1-4, str. 287-300. M52
  28.  Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima, u: Nova zakonska rešenja u oblasti zaštite potrošača (ur. Z. Nikolić, M. Đorđević), Kragujevac, Tematski zbornik radova, Ekonomski fakultet, 2009, str. 75-89. M53
  29. Odgovornost za neispravan proizvod kao oblik zaštite potrošača u EU, Tematski zbornik radova: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije (ur. N. Petrušić), Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009, str. 37-51. M44
  30. Primena Direktive 93/13 EEZ u potrošačkim ugovorima, Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije – stanje i perspektive (ur. N. Stojanović, S. Golubović), Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009, str. 521-536. M44
  31. Domen primene arbitraže u stečajnim stvarima, Pravna riječ, Banja Luka, Udruženje pravnika Republike Srpske, 2010, br. 24, str. 569-581. M53
  32. Nepoštena trgovinska praksa, Aktuelne tendencije u razvoju i primeni kontinentalnog prava: tematski zbornik radova, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010, str. 373-386 M44
  33. Odrednice u enciklopediji, Srpsko-albanski pravni leksikon (ur. N. Petrušić et al.), Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Beograd, 2010, 749 str.; 24cm  M46
  34. Oglašavanje i konkurencija – efekti primene, Pravo i privreda, Beograd, 2010, br. 7-9, str. 601-618. M52
  35. Pravila međunarodne nadležnosti u kontekstu zaštite potrošača, Zbornik radova sa sedme konferencije za Međunarodno privatno pravo – proširenje „evropskog pravosudnog prostora“ na države članice CEFTA (VIIth Private International Law Conference - Enlargement of the European Judical Area to CEFTA Countries), Pravni fakultet u Novom Sadu, 2011, str. 215-236. M51
  36. Mere kolektivne zaštite potrošača, Pravni život, Beograd, 2011, br. 7-8, str. 147-164. M51
  37. Contemporary developments in bankruptcy law: are we heading the right direction, Current problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises: thematic collection of papers of international significance (ed. B. Krstić, A. Chodynski), Niš, Faculty of Economics, 2012, str. 329-343. M14
  38. „Insider trading“ – (zlo)upotreba povlašćenih informacija, Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije II (ur. D. Dimitrijević, B. Miljuš), Institut za međunarodnu politiku i privredu: Institut za uporedno pravo: Hans Zajdel fondacija, Beograd, 2012, str. 772-784. M52
  39. Ponašanje privrednih subjekata u uslovima nelojalne konkurencije, Pravna riječ, Banja Luka, 2012, br. 32, str. 573-588. M53
  40. Šta nam donosi nova direktiva o pravima potrošača? (koautori: M. Jovanović Zattila, M. Cvetković), Pravo i privreda br. 4-6, 2012, str. 433-452. M51
  41. Sloboda osnivanja trgovačkih društava, Teme, Niš, br. 3, 2013, str. 971-992. M24
  42. Koncept kolektivne zaštite potrošača - put kojim se ređe ide / Milena Jovanović Zattila U: Anali. - Zenica : Pravni fakultet, 2014. - God. 7, br. 14(2014), str. 33-56. ISSN 1986-5791
  43. Otrovne pilule - mera odbrane od neprijateljskog preuzimanja ili demonstracija moći ciljnog društva / Milena Jovanović Zattila U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 697-678. ISSN 0350-8501
  44. Pravo potrošača na povlačenje iz ugovora / Milena Jovanović Zattila U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 757-767. ISSN 0350-8501
  45. Public and Private Law Protection of Consumer`s Interests: Public Administration and/or Judiciary / Milena Jovanović Zattila U: PSG X: Law and Public Administration / EGPA Annual Conference, August 2015, Toulouse France Dostupno na: http://www.egpa-conference2015.org/programme
  46. Kontrolni mehanizmi korporativnog upravljanja / Milena Jovanović Zattila U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Br. 74 (2016), str. 193-206. ISSN 0350-8501
  47. Interakcija stečajne i pomorske legislative u prekograničnim sporovima / Milena Jovanović Zattila U: Međunarodna znanstvena konferencija pomorskog prava "Suvremeni izazovi pomorske plovidbe", Split, 29-30. rujna 2016. - Split : Pravni fakultet, 2017. - Str. 475-484. ISBN 978-953-8166-17-9
  48. Collective Redress in Consumer Protection in Serbia / Milena Jovanović Zattila,Radovan Vukadinović U: Collective Redress Mechanisms in Consumer Protection in the European Union and South East Europe -Comparative study / editor Veronika Efremova. - Skopje: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018. - str. 339-378. ISBN 978-608-4536-20-8
  49. Upravljanje bankarskim rizikom / Milena Jovanović Zattila U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 81 (2018), str. 139-150. ISSN 0350-8501
  50. OECD uniform rules on hybrid financial instruments / Milena Jovanović Zattila U: Liber amicorum : Prof. dr Mirko Vasiljević : Zbornik radova [urednik Dušan V. Popović]. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. – str. 875-886. ISBN 978-86-7630-952-8
 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Makijavelijevo shvatanje o veštini upravljanja državom od strane vladara, Naučni podmladak, Humanitas, Niš: Univerzitet, 1993, br. 1-4, str. 100-111.
  2. Nezavisnost i nadležnost sudova za privredne prestupe, Zbornik Pravnog fakulteta, Skoplje, 1997, str. 173-179.
  3. Odnos nacionalnog stečajnog zakonodavstva prema unifikaciji, Zbornik prispevkov Evropski sodni prostor. – Maribor: Pravna fakulteta, 2005, str. 285-293.
  4. Dominacija i monopolizacija u pravu konkurencije, Liber amicorum. – Beograd, Službeni glasnik, 2007, str. 325-339.
  5. Neke kontroverze akcionarstva / Milena Jovanović Zattila U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 241-252. ISBN 978-86-7148-187-8
  6. Načelo javnosti emisije hartija od vrednosti / Milena Jovanović Zattila, Marija Dragićević U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 5. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Str. 95-114. ISBN 978-86-7148-212-7
  7. Pretpostavke (ne)uspešne primene instituta reorganizacije u praksi Republike Srbije / Milena Jovanović Zattila, Marija Dragićević U: Pravo i privreda. – Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2015. - Br. 7/9 (2015), str. 309–326. ISSN 0354– 3501
  8. Kontrolni mehanizmi korporativnog upravljanja / Milena Jovanović Zattila U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 167-168. ISBN 978-86-7148-217-2
  9. Uticaj pandemije virusa Covid-19 na oslobođenje odgovornosti za štetu u ugovornim odnosima / Milena Jovanović Zattila, Romina Štaba U: Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu : zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije 18. septembar 2020. godine, Niš, Srbija / [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja] = The Legal and social context of responsibility : collection of papers from the International scientific conference held on september 18, 2020, Niš, Serbia / [conference organizer The Center for legal and social research ; urednici, editors-in chief Goran Obradović, Anđelija Tasić]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta = Faculty of law, University, 2021. – str. 287-312. ISBN 978-86-7148-275-2

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.      Pravna priroda ugovora o finansijskom lizingu, referat podnet na naučnom skupu „Postojeće i buduće pravo“, Kopaonička škola prirodnog prava, decembar 1996. godine;

  2.      Finansiranje investicija putem lizinga, referat sa naučnog skupa “Novi propisi i zaštita investitora“, Vrnjačka Banja, maja 2002. godine;

  3.      Ostvarivanje prava u kontekstu međunarodne insolventnosti, referat sa naučnog skupa „Pravo i svetski poredak“, Kopaonik, decembra 2002. godine;

  4.      Uloga stečaja kao kontrolnog mehanizma zemalja u tranziciji – zakon kao sredstvo za uspostavljanje finansijske discipline, referat podnet na naučnom skupu „Sloboda volje i privredna društva“, Vrnjačka Banja, maj 2003. godine;

  5.      Zaštita poverilaca kroz primenu stečajnog zakona – uporednopravni pristup , referat sa naučnog skupa „Pravo i demokratksa kultura“, Kopaonik, decembra 2003. godine;

  6.      Pobijanje dužnikovih pravnih radnji, referat podnet na naučnom skupu „Privreda i privatizacija“, Vrnjačka Banja, maj 2004. godine;

  7.      Odnos nacionalnog stečajnog zakonodavstva prema unifikaciji, referat sa međunarodnog naučnog skupa „Evropski sudski prostor“, Pravni fakultet u Mariboru, septembra 2004. godine;

  8.      Primena tržišnih principa i ICT u procesu redefinisanja javnog sektora, referat sa naučnog skupa „Pravo i kulturna razlika“, Kopaonik, decembar 2004. godine;

  9.      Elektronska trgovina iz prespektive zaštite potrošača – nacionalna regulativa u globalnom kontekstu, referat podnet na naučnom skupu “Novi zakoni – nova privreda“, Vrnjačka Banja, maj 2005. godine;

  10.   Usklađivanje srpskog stečajnog prava sa merodavnim propisima EU, referat sa naučnog skupa „Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije“, Pravni fakultet u Nišu, maj 2005. godine;

  11.   Zaključivanje ugovora u elektronskoj formi kao imperativ savremene trgovine, referat podnet na naučnom skupu „Pravo i univerzalne vrednosti“, Kopaonik, decembar 2005. godine;

  12.  Reorganizacija ili korporativna rehabilitacija kao stečajna alternativa, referat sa naučnog skupa „Harmonizacija stečajnog prava i novi Zakon o stečajnom postupku“, Pravni fakultet u Nišu, novembar 2005. godine;                  

  13.  Neka pitanja elektronske trgovine razmatrana u radu Haške konvencije, referat sa međunarodnog naučnog skupa „Državljanstvo i međunarodno privatno pravo – Haške konvencije“, Pravni fakultet u Beogradu, oktobar 2006. godine;

  14.  Pravna zaštita potrošača, referat podnet na naučnom skupu „Pravo i humana budućnost“, Kopaonik, decembar 2006. godine;

  15.  Ograničavanje slobodne trgovine i zaštita potrošača, referat sa naučnog skupa „Pravo i zaštita investitora“, Vrnjačka banja, maj 2007. godine; 

  16.  Granice arbitrabilnosti u trgovinskim i drugim sporovima, referat podnet na naučnom skupu „Pravo i sloboda“, Kopaonik, decembar 2007. godine;

  17.  Zaštita potrošača pri sklapanju ugovora na daljinu, referat podnet na naučnom skupu „Pravo i međunarodne integracije“, Kopaonik, decembar 2008. godine.

  18.  Naučni skup sa međunarodnim učešćem: Poslovno pravo i evropske integracije, saopšten rad: “Nadležnost u potrošačkim sporovima”,  Pravo i privreda, Vrnjačka Banja, maj, 2009. (rad štampan u celini u istoimenom zborniku) M33

  19.  Međunarodna naučna konferencija: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije – stanje i perspektive, saopšten rad: “Primena Direktive 93/13 EEZ u potrošačkim ugovorima, Pravni fakultet, Niš, 18.05.2009. (rad štampan u celini u istoimenom zborniku)  M33

  20.  Savetovanje: Oktobarski pravnički dani, saopšten rad: “Domen primene arbitraže u stečajnim stvarima”, Pravna riječ, Banja Luka, 2010. (rad štampan u celini u istoimenom zborniku) M63

  21.  Međunarodna naučna konferencija:  Aktuelne tendencije u razvoju i primeni kontinentalnog prava: saopšten rad: “Nepoštena trgovinska praksa”, Pravni fakultet, Niš, 2010. (rad štampan u celini u istoimenom zborniku) M33

  22.  Naučni skup sa međunarodnim učešćem:  Privreda i vladavina prava, saopšten rad: “Oglašavanje i konkurencija – efekti primene”, Pravo i privreda, V. Banja, 2011. (rad štampan u celini u istoimenom zborniku) M33

  23.  Sedma konferencije za Međunarodno privatno pravo: Proširenje „evropskog pravosudnog prostora“ na države članice CEFTA (VIIth Private International Law Conference - Enlargement of the European Judical Area to CEFTA Countries), saopšten rad: “Pravila međunarodne nadležnosti u kontekstu zaštite potrošača”, Pravni fakultet, Novi Sad, septembar 2011 (rad štampan u celini u istoimenom zborniku) M33

  24.  Konferencija: Stečajni postupak u BiH, u organizaciji IRZ fondacije i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije BiH, saopšten rad: “Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika”, Banja Luka, 23. septembar 2011. (štampana prezentacija).

  25.  International Scientific Conference: Common spaces of Russia and the EU. Current problems and possible solutions, saopšten rad: „Cross-border mobility of Companies“, Veliki Novgorod, 25- 26. maja 2012. M34

  26.  Konferencija: Stečajni postupak, u organizaciji IRZ fondacije i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, saopšen rad: “Novine u pogledu reorganizacije prema Zakonu o stečaju Republike Srbije”, Podgorica, 18. septembar 2012. (štampana prezentacija).

  27. Otrovne pilule - mera odbrane od neprijateljskog preuzimanja ili demonstracija moći ciljnog društva / Milena Jovanović Zattila U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 101.

  28. Pravo potrošača na povlačenje iz ugovora / Milena Jovanović Zattila U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 128 ; 24 cm ISBN 978-86-7148-200-4

  29. Interakcija stečajne i pomorske legislative u prekograničnim sporovima / Milena Jovanović Zattila U: Suvremeni izazovi pomorske plovidbe: apstrakti / 1. Medjunarodna znanstvena konferencija pomorskog prava, Split, 29-30. septembra. - Split : Pravni fakultet, 2016 . - Str. 63.

  30. Upravljanje bankarskim rizikom / Milena Jovanović Zattila U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 68-69. ISBN 978-86-7148-245-5

  31. Pokajnički program kod restriktivnih sporazuma / Milena Jovanović Zattila U: Revija za pravo i ekonomiju. - Mostar : Pravni fakultet, 2019. – Međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku uniju". - God. 20, broj 1 (2019). - Str. 377-390. ISSN 1512-6706

  32. Postupci za nadoknadu štete usled povrede prava konkurencije / Milena Jovanović Zattila U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo i multidisciplinarnost“ : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – str. 415-428. ISBN 978-86-7148-263-9

  33. Uticaj pandemije virusa COVID-19 na oslobođenje odgovorosti za štetu u ugovornim odnosima/MIlena Jovanović Zattila, Romina Štaba U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu, Niš, 18. septembar 2020. = Collection of summaries / International Scientific Conference Responsibility in the legal and social context. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 33-34. ISBN 978-86-7148-264-6

  34. Evropska zaštita potrošača u slučaju dizelgejt: Quo vadis, Srbija? / Milena Jovanović Zattila, Sanja Marjanović U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Pravo i digitalizacija, Niš, april 2021. = Collection of summaries / International Scientific Conference Law and digitalization. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. – str. 119-120. ISBN 978-86-7148-279-0

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.         Krivična dela u stečajnom postupku, referat podnet na tradicionalnom savetovanju pravosuđa „Stečaj i privatizacija“, Vršac, mart 2008. godine;

  2.         Tematski naučni skup: Nova zakonska rešenja u oblasti zaštite potrošača, saopšten rad: “Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima”, Ekonomski fakultet, Kragujevac, mart, 2009. (rad štampan u celini u istoimenom zborniku) M33

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 16 maj 2022 08:40